ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Арабска република Египет


ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,


от една страна, и


АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ,


от друга страна,


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Арабска република Египет, подписано в Брюксел на 18 януари 1977 г., и наричано по-долу "споразумението",


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Общността и Египет желаят да засилят още повече своите отношения предвид новите възможности, появили се в резултат от приемането на 1 януари 1986 г. на Испания и Португалия в Европейската общност, и че споразумението предвижда в член 46 от него възможност за усъвършенстване на своите разпоредби;


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е необходимо да се позволи поддържането на традиционната експортна политика на Египет към Общността, и че за тази цел е необходимо да се предвидят някои разпоредби;


РЕШИХА да сключат за тази цел протокол, който да определя промените, които се извършват в някои разпоредби на споразумението, и за целта определиха за свои пълномощни представители:


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ:


ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ:


КОИТО, след като си размениха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощия,СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1


1. Митата, прилагани по силата на споразумението за внос в Общността по отношение на стоките с произход от Египет, които са посочени в приложение А към настоящия протокол и са включени в споразумението, се премахват постепенно в същите периоди и при същия график като предвидените в Акта за присъединяване на Испания и Португалия за същите стоки, внасяни от тези страни в Общността в нейния състав към 31 декември 1985 г. Тази разпоредба се прилага съгласно посочените по-долу начини в настоящия член.


В периода на това постепенно премахване, когато ставките на митата, които са в сила при внос в Общността в нейния състав към 31 декември 1985 г. за стоки от Испания, са различни от тези за стоки от Португалия, по отношение на стоките с произход от Египет се прилага по-високото от двете мита.


2. За стоките, посочени в приложение А, за които Египет ползва по-ниски мита в сравнение с Испания или Португалия или в сравнение и с двете страни, премахването започва когато прилаганите мита за същите стоки от Испания и Португалия достигнат по-ниско ниво от митата, прилагани спрямо стоките с произход от Египет.


3. Постепенното премахване на митата, прилагани спрямо стоките с произход от Египет, които са посочени в приложение А, и за които са посочени тарифни квоти на Общността в гореупоменатото приложение, се извършва в рамките на ограниченията на тези квоти.


За внесените количества, които надвишават квотите, Общността прилага митата, предвидени в споразумението.


4. За целите на премахването на митата, в приложение А са определени референтни количества за някои стоки с произход от Египет.


Ако вносът на една от тези стоки надвиши референтното количество, Общността има право, като взема под внимание изготвяния от нея годишен баланс на търговския обмен, да включи въпросната стока в тарифна квота на Общността, съгласно разпоредбите на параграф 3, чийто обем е равен на референтното количество.


5. За стоките, посочени в приложение А, за които в приложението не е посочено референтно количество, Общността има право да определи референтно количество съгласно разпоредбите на параграф 4, ако при изготвянето на годишния баланс на търговския обмен тя констатира, че внесените количества биха могли да създадат затруднения на пазара на Общността.


Член 2


За стоките с произход от Египет, посочени в приложение Б към настоящия протокол, митата прилагани при внос в Общността се премахват постепенно според условията, определени в член 1, параграфи 1, 3, 4 и 5.


Ако един от стоките, които са посочени в приложение Б, фигурира в тарифна квота на Общността, Общността прилага общата митническа тарифа спрямо внесените количества, които надвишават горепосочената тарифна квота.


Член 3


1. За 1990 г., както и за всяка следваща пазарна година, въз основа на изготвените баланси и анализи, посочени в параграф 2, и в зависимост от показателите, които имат значение за поддържането на традиционната експортна политика в контекста на разширяването, Комисията решава дали е необходима промяна на входната цена, упомената в Регламент (ЕИО) № 1035/72 за пресните портокали с произход от Египет от подпозиция № 08.02, ex A по общата митническа тарифа, за количество в рамките на 7 000 тона.


2. От 1987 г. и след края на всяка пазарна година Общността трябва да изготвя въз основа на статистически баланс, анализ на положението при износа на портокали с произход от Египет към Общността.


За същата стока от 1989 г. и за всяка следваща година Общността заедно с Египет трябва да изготвя също така прогнозен анализ на производството и доставките.


3. Упоменатата в параграф 1 евентуална промяна на цените се отнася до сумата, която трябва да се намали при спазване на митата от представителните курсове, констатирани в Общността и използвани при изчисляване на входната цена на тази стока, в рамките на ограниченията предвидени в член 152, параграф 2, буква в) от Акта за присъединяване на Испания и Португалия.


Член 4


Количествените ограничения и мерките с еквивалентен ефект, които засягат вноса в Общността на стоките с произход от Египет, посочени в приложение Б към споразумението, се премахват след влизането в сила на настоящия протокол.


Член 5


1. С цел подобряване работата на институционалните механизми на споразумението, се създава Комитет по икономическо и търговско сътрудничество. Този комитет има за задача да улеснява:


- редовния обмен на информация, свързана с данни и прогнози относно търговията и производството,


- редовния обмен на информация, свързана с възможностите за сътрудничество в областите, които са включени в споразумението.


Председателството на комитета се осъществява на ротационен принцип от представител на Комисията на Европейските общности и от представител на Египет.


2. Съветът за сътрудничество определя в най-кратки срокове състава и начина на функциониране на комитета, съгласно член 40, параграф 2 от споразумението. Той може също така да реши дали е необходимо комитетът да му представя доклади.


Член 6


От 1995 г. Общността и Египет трябва да правят преглед на резултатите от сътрудничеството между договарящите се страни, за да преценят състоянието и бъдещото развитие на техните отношения в светлината на целите, определени в споразумението.


Член 7


Настоящият протокол е неразделна част от Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Арабска република Египет.


Член 8


1. Настоящият протокол се ратифицира, приема или одобрява от договарящите се страни в съответствие с техните процедури; договарящите се страни се уведомяват взаймно относно изпълнението на необходимите за тази цел процедури.


2. Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от месеца, следващ този, през който нотификацията, предвидена в параграф 1, е извършена.


Член 9


Настоящият протокол се съставя в два екземпляра на немски, английски, датски, испански, френски, гръцки, италиански, нидерландски, португалски и арабски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, долуподписаните представители полагат подписите си под настоящия протокол.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Til bekr?ftelse heraf har undertegnede befuldm?gtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose leurs signatures au bas du present protocole.

In fede di che, in plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Em fe do que, os plenipotenciorios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети юни хиляда деветстотин осемдесет и седма година.

Hecho en Bruselas, el venticinco de junio de mil novecientos ochenta y siete.

Udf?rdiget i Bruxelles, den femogtyvende juni nitten hundrede og syvogfirs.

Geschehen zu Brussel am funfundzwanzigsten Juni neunzehnhundertsiebenundachtzig.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of June in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.

Fait a Bruxelles, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-sept.

Fatto a Bruxelles, addi venticinque giugno millenovecentottantasette.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juni negentienhonderd zevenentachtig.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Junho de mil novecentos e oitenta e sete.
ПРИЛОЖЕНИЕ А

№ по Наименование на
Общата стоките
митническа  
тарифа  
03.03 Ракообразни и
  мекотели,
  включително
  черупчести
  мекотели (дори
  отделени от
  своите черупки),
  пресни (живи или
  мъртви),
  охладени,
  замразени,
  сушени, солени
  или в саламура;
  ракообразни с
  черупките, само
  сварени във вода:
  А. Ракообразни:
  ex № ІV. Скариди:
  - пресни или
  замразени
07.01 Зеленчуци и
  зеленчукови
  растения, в
  прясно или
  охладено
  състояние:
  А. Картофи:
  ІІ. ранни картофи:
  ex а) в периода
  от 1 януари до 15
  май:
  в периода от 1
  януари до 31
  март1
  F. Бобови
  зеленчуци, във
  вид на зърна или
  във вид на
  шушулки:
  ІІ. Фасул:
  ex а) от 1
  октомври до 30
  юни:
  - от 1 ноември до
  30 април2
  ex Н. Лук, шалот и
  чесън:
  - Лук, в периода
  от 1 февруари до
  15 май3
  - Чесън, в периода
  от 1 февруари до
  31 май4
  М. Домати:
  ex І. в периода от
  1 ноември до 14
  май:
  - в периода от 1
  декември до 31
  март
  exS. Сладки
  пиперки или
  пипер:
  в периода от 15
  ноември до 30
  април
07.04 Зеленчуци и
  зеленчукови
  растения,
  изсушени,
  дехидратирани
  или с изпарена
  влага, дори
  нарязани на
  парчета или на
  резени или
  смлени или
  пулверизирани,
  но необработени
  по друг начин.
  А. Лук5
  exB. други:
  - Чесън6
07.05 Сухи зеленчуци с
  шушулки, без
  шушулките, дори
  с обелени люспи
  или начупени:
  В. други
  (различни от
  предназначените
  за засяване)
08.01 Фурми, банани,
  ананаси, манго,
  мангустани,
  авокадо, гуайави,
  кокосови орехи,
  бразилски орехи,
  кашу (от акажу
  или анакардия),
  пресни или
  сушени, със или
  без черупки:
  ex А. Фурми:
  - сушени
  Н. други (манго,
  мангустани,
  гуайави)
08.02 Цитрусови
  плодове, пресни
  или сушени: ex А.
  Портокали:
  - пресни7
  ex В. Мандарини,
  включително
  тангерини и
  сатсумаси;
  клементинки,
  уилкингс и други
  подобни
  цитрусови
  хибриди
  - пресни
  ex С. Лимони:
  - пресни
  D. Грейпфрути ex
  Е. други:
  - лимони вид Лайм
08.04 Грозде, прясно
  или сушено:
  А. Прясно:
  І. десертно:
  ex а) в периода от
  1 ноември до 14
  юли: - в периода
  от 1 февруари до
  30 юни
ex08.09 Други видове
  пресни плодове
  Дини, в периода
  от 1 април до 15
  юни
09.04 Пипер (от вида
  "Piper"; чушки (от
  видовете
  "Gapsicum" и
  "Pimenta")
09.09 Семена от анасон,
  звездест анасон,
  копър, кориандър,
  кимион, ким и
  хвойна
12.03 Семена, спори и
  плодове за
  засяване: E.
  други (а)
ex12.08 Корени на
  цикория, пресни
  или сушени, дори
  нарязани,
  непечени;
  рожкови, пресни
  или сушени, дори
  натрошени или
  под формата на
  прах; ядки и
  костилки от
  плодове и други
  растителни
  продукти,
  служещи главно
  за консумация от
  човека,
  неупоменати, нито
  включени
  другаде:
  - с изключение на
  корените от
  цикория
(а) Тази отстъпка се отнася
единствено до семената за
посев, които отговарят на
разпоредбите на директивите
относно пускането в продажба
на семена и посевен и
посадъчен материал.
1В рамките на тарифна квота
на Общността от 98 000 тона.
2В рамките на тарифна квота
на Общността от 6 400 тона.
3В рамките на тарифна квота
на Общността от 10 100 тона.
4Референтно количество от 1
600 тона.
5В рамките на тарифна квота
на Общността от 4 900 тона.
6Референтно количество от 1
000 тона.
7В рамките на тарифна квота
на Общността от 7 000 тона.№ по Общата митническа тарифа

Наименование на стоките

03.03

Ракообразни и мекотели, включително черупчести мекотели (дори отделени от своите черупки), пресни (живи или мъртви), охладени, замразени, сушени, солени или в саламура; ракообразни с черупките, само сварени във вода:

А. Ракообразни:

ex № ІV. Скариди:

- пресни или замразени

07.01

Зеленчуци и зеленчукови растения, в прясно или охладено състояние:

А. Картофи:

ІІ. ранни картофи:

ex а) в периода от 1 януари до 15 май:

в периода от 1 януари до 31 март1


F. Бобови зеленчуци, във вид на зърна или във вид на шушулки:

ІІ. Фасул:

ex а) от 1 октомври до 30 юни:

- от 1 ноември до 30 април2


ex Н. Лук, шалот и чесън:

- Лук, в периода от 1 февруари до 15 май3

- Чесън, в периода от 1 февруари до 31 май4


М. Домати:

ex І. в периода от 1 ноември до 14 май:

- в периода от 1 декември до 31 март


ex S. Сладки пиперки или пипер:

в периода от 15 ноември до 30 април

07.04

Зеленчуци и зеленчукови растения, изсушени, дехидратирани или с изпарена влага, дори нарязани на парчета или на резени или смлени или пулверизирани, но необработени по друг начин.

А. Лук5

ex B. други:

- Чесън6

07.05

Сухи зеленчуци с шушулки, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени:

В. други (различни от предназначените за засяване)

08.01

Фурми, банани, ананаси, манго, мангустани, авокадо, гуайави, кокосови орехи, бразилски орехи, кашу (от акажу или анакардия), пресни или сушени, със или без черупки:

ex А. Фурми:

- сушени


Н. други (манго, мангустани, гуайави)

08.02

Цитрусови плодове, пресни или сушени: ex А. Портокали:

- пресни7


ex В. Мандарини, включително тангерини и сатсумаси; клементинки, уилкингс и други подобни цитрусови хибриди

- пресни


ex С. Лимони:

- пресни

D. Грейпфрути ex Е. други:

- лимони вид Лайм

08.04

Грозде, прясно или сушено:

А. Прясно:

І. десертно:

ex а) в периода от 1 ноември до 14 юли: - в периода от 1 февруари до 30 юни

ex 08.09

Други видове пресни плодове

Дини, в периода от 1 април до 15 юни

09.04

Пипер (от вида "Piper"; чушки (от видовете "Gapsicum" и "Pimenta")

09.09

Семена от анасон, звездест анасон, копър, кориандър, кимион, ким и хвойна

12.03

Семена, спори и плодове за засяване: E. други (а)

ex 12.08

Корени на цикория, пресни или сушени, дори нарязани, непечени; рожкови, пресни или сушени, дори натрошени или под формата на прах; ядки и костилки от плодове и други растителни продукти, служещи главно за консумация от човека, неупоменати, нито включени другаде:

- с изключение на корените от цикория

(а) Тази отстъпка се отнася единствено до семената за посев, които отговарят на разпоредбите на директивите относно пускането в продажба на семена и посевен и посадъчен материал.

1 В рамките на тарифна квота на Общността от 98 000 тона.

2 В рамките на тарифна квота на Общността от 6 400 тона.

3 В рамките на тарифна квота на Общността от 10 100 тона.

4 Референтно количество от 1 600 тона.

5 В рамките на тарифна квота на Общността от 4 900 тона.

6 Референтно количество от 1 000 тона.

7 В рамките на тарифна квота на Общността от 7 000 тона.ПРИЛОЖЕНИЕ Б


№ по Наименование
Общата на стоките
митническа  
тарифа  
07.01 Зеленчуци и
  зеленчукови
  растения, в
  прясно или
  охладено
  състояние:
  - в периода от
  1 ноември до
  края на
  февруари
  exК. Аспержи:
  - в периода от
  1 ноември до
  края на
  февруари
  exІ. Артишок
  (ангинарии):
  - в периода от
  1 октомври до
  31 декември1
  Р. Краставици
  и корнишони:
  exІ.
  Краставици:
  - малки
  краставици (а),
  в периода от 1
  януари до
  края на
  февруари1
  T. други:
  exІ. Тиквички:
  - в периода от
  1 декември до
  15 март
ex08.09 Други видове
  пресни
  плодове:
  - малки
  пъпеши (б), в
  периода от 1
  януари до 31
  март1
1Референтно количество от
100 тона.
(а) Под "малки краставици"
се разбират краставици,
чиято дължина не
надвишава 15 сантиметра.
(б) Под "малки пъпеши" се
разбират пъпеши, чието
тегло не надвишава 600
грама.


№ по Общата митническа тарифа

Наименование на стоките

07.01

Зеленчуци и зеленчукови растения, в прясно или охладено състояние:

- в периода от 1 ноември до края на февруари

ex К. Аспержи:

- в периода от 1 ноември до края на февруари


ex І. Артишок (ангинарии):

- в периода от 1 октомври до 31 декември1


Р. Краставици и корнишони:

ex І. Краставици:

- малки краставици (а), в периода от 1 януари до края на февруари1


T. други:

ex І. Тиквички:

- в периода от 1 декември до 15 март

ex 08.09

Други видове пресни плодове:

- малки пъпеши (б), в периода от 1 януари до 31 март1

1 Референтно количество от 100 тона.

(а) Под "малки краставици" се разбират краставици, чиято дължина не надвишава 15 сантиметра.

(б) Под "малки пъпеши" се разбират пъпеши, чието тегло не надвишава 600 грама.Съвместна декларация на договарящите се страни относно членове 1 и 2 от допълнителния протокол


Договарящите се страни се споразумяха, че в случай че датата на влизане в сила на допълнителния протокол не съвпадне с началото на календарната или на пазараната година, количествените ограничения, визирани в членове 1 и 2, ще се прилагат на принципа pro rata temporis.


Освен това договарящите се страни се споразумяват, че осчетоводяването на количествата стоки с произход от Египет, внесени в Общността, за които са фиксирани количествени ограничения в допълнителния протокол, ще започва от 1 януари всяка година, с изключение на портокалите, за които се прилага датата 1 юли.


Обща декларация на договарящите се страни относно ранните картофи от подпозиция № 07.01 A II, ex а) от Общата митническа тарифа


С цел да се избегнат смущения на пазара на Общността, договарящите се страни се споразумяха да се събират в рамките на консултативна група, натоварена с разглеждане на съществуващото положение на пазарите на картофи (състояние на реколтите и положение със снабдяването) както в страните-вносителки от Общността, така и в страните-износителки от Средиземноморския басейн. Членовете на тази група трябва да се определят от правителствата на основните средиземноморски страни-износителки и от вносителките в Общността.


Тази група, председателствана от Комисията на Европейските общности, трябва да се събира най-малко три пъти годишно, по-специално преди сеитбата в страните-износителки и в момента на доставките.


Тези работни срещи ще позволят на основните средиземноморски страни-износителки на картофи да бъдат информирани както за крайните пазари, така и за конкурентните пазари, и ще имат за цел изработването на индикативни календарни графици, които да предотвратят натрупване на доставки в периоди, които са чувствителни за пазара на Общността.Декларация на представителя на Федерална република Германия относно дефиницията на израза "германски граждани"


За граждани на Федерална република Германия се считат всички германци по смисъла на основния закон на Федерална република Германия.Декларация на представителя на Федерална република Германия относно прилагането на допълнителния протокол в Берлин


Допълнителният протокол се прилага също така в областта на град Берлин, при положение че правителството на Федерална република Германия не е декларирало друго на договарящите се страни в срок от три месеца от датата на влизане в сила на протокола.21987A1021(02) - ЦПР - редактиран


Untitled Page