ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Хашемитско кралство Йордания


ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,


от една страна, и


ХАШЕМИТСКОТО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ ,


от друга страна,


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Хашемитското кралство Йордания, подписано в Брюксел на 18 януари 1977 г., и наричано по-долу "споразумението",


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Общността и Йордания желаят да засилят още повече своите отношения предвид новите възможности, появили се след приемането на 1 януари 1986 г. на Испания и Португалия в Европейската общност, и че споразумението предвижда в член 43от него възможност за усъвършенстване на своите разпоредби;


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е необходимо да се позволи поддържането на традиционната експортна политика на Йордания към Общността, и че за тази цел е необходимо да се предвидят някои разпоредби;


РЕШИХА да сключат за тази цел протокол, който да определя промените, които се извършват в някои разпоредби на споразумението, и за целта определиха за свои пълномощни представители:


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ:


ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ХАШЕМИТСКОТО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ:


КОИТО, след като си размениха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощия,СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1


1. Митата, прилагани по силата на споразумението за внос в Общността по отношение на стоките с произход от Йордания, които са посочени в приложение А към настоящия протокол и са включени в споразумението, се премахват постепенно в същите периоди и при същия график като предвидените в Акта за присъединяване на Испания и Португалия за същите стоки, внасяни от тези страни в Общността в нейния състав към 31 декември 1985 г. Тази разпоредба се прилага съгласно посочените по-долу начини в настоящия член.


В периода на това постепенно премахване, когато прилаганите митнически ставки при внос в Общността в нейния състав към 31 декември 1985 г. за стоки от Испания, са различни от тези за стоки от Португалия, по отношение на стоките с произход от Египет се прилага по-високото от двете мита.


2. За стоките, посочени в приложение А, за които Йордания ползва по-ниски мита в сравнение с Испания или Португалия или в сравнение и с двете страни, премахването започва когато прилаганите мита за същите стоки от Испания и Португалия достигнат по-ниско ниво от митата, прилагани спрямо стоките с произход от Йордания.


3. За стоките, посочени в приложение А, Общността има право да определи референтно количество, ако при изготвянето на годишния баланс на търговския обмен тя констатира, че внесените количества биха могли да създадат затруднения на пазара на Общността.


4. Ако вносът на една от тези стоки надвиши референтното количество, Общността има право, като взема под внимание изготвяния от нея годишен баланс на търговския обмен, да включи въпросната стока в тарифна квота на Общността, чийто обем е равен на референтното количество. За внесените количества, които надвишават квотата, Общността прилага митата, предвидени в споразумението.


Член 2


1. За стоките с произход от Йордания, посочени в приложение Б към настоящия протокол, прилаганите митата при внос в Общността се премахват постепенно според условията, определени в член 1, параграф 1.


Въпреки това постепенното премахване на митническите такси, прилагани спрямо отрязаните свежи цветя и цветни пъпки от подпозиция № 06.03 A по общата митническа тарифа, се извършва в рамките на тарифна квота на Общността от 50 тона, при положение че бъдат спазени някои условия, който са договорени чрез размяна на писма.


2. За целите на премахването на митническите такси, в приложение Б се определят референтни количества за някои стоки с произход от Йордания.


Ако вносът на тези стоки надвиши референтните количества, Общността има право, като взема под внимание изготвяния от нея годишен баланс на търговския обмен, да включи въпросните стоки в тарифна квота на Общността, чийто обем е равен на референтните количества.


3. За внесените количества, които надвишават тарифните квоти на Общността, упоменати в параграф 1, втора алинея, и в параграф 2, Общността прилага митата, предвидени в общата митническа тарифа.


4. За стоките, посочени в приложение Б, които са различни от упоменатите в параграф 1, втора алинея, и в параграф 2, Общността има право да определи референтно количество, при спазване на условията на параграф 2, ако при изготвяния от нея годишния баланс на търговския обмен тя констатира, че внасяните количества биха могли да създадат затруднения на пазара на Общността.


Член 3


1. С цел подобряване работата на институционалните механизми на споразумението, се създава Комитет по икономическо и търговско сътрудничество. Този комитет има за задача да улеснява:


- редовния обмен на информация, свързана с данни и прогнози относно търговията и производството,


- редовния обмен на информация, свързана с възможностите за сътрудничество в областите, които са включени в споразумението.


Председателството на комитета се осъществява на ротационен принцип от представител на Комисията на Европейските общности и от представител на Йордания.


2. Съветът за сътрудничество определя в най-кратки срокове състава и начина на функциониране на комитета, съгласно член 37, параграф 2 от споразумението. Той може също така да реши дали е необходимо комитетът да му представя доклади.


Член 4


От 1995 г. Общността и Йордания трябва да правят преглед на резултатите от сътрудничеството между договарящите се страни, за да преценят положението и бъдещото развитие на техните отношения в светлината на целите, определени в споразумението.


Член 5


Настоящият протокол е неразделна част от Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Хашемитското кралство Йордания.


Член 6


1. Настоящият протокол се ратифицира, приема или одобрява от договарящите се страни в съответствие с техните процедури; договарящите се страни се уведомяват взаймно относно изпълнението на необходимите за тази цел процедури.


2. Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от месеца, следващ този, през който нотификацията, предвидена в параграф 1, е извършена.


Член 7


Настоящият протокол се съставя в два екземпляра на арабски, немски, английски, датски, испански, френски, гръцки, италиански, нидерландски и португалски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, долуподписаните представители полагат подписите си под настоящия протокол.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Til bekr?ftelse heraf har undertegnede befuldm?gtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.


In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose leurs signatures au bas du present protocole.

In fede di che, in plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Em fe do que, os plenipotenciorios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.
Съставено в Брюксел на девети юли хиляда деветстотин осемдесет и седма година.

Hecho en Bruselas, el nueve de julio de mil novecientos ochenta y siete.

Udf?rdiget i Bruxelles, den niende juli nitten hundrede og syvogfirs.

Geschehen zu Brussel am am neunten Juli neunzehnhundertsiebenundachtzig.


Done at Brussels on ninth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty seven.

Fait a Bruxelles, le neuf juilliet mil neuf cent quatre-vingt-sept.

Fatto a Bruxelles, addi nove luglio millenovecentottantasette.

Gedaan te Brussel, de negende juli negentienhonderd zevenentachtig.

Feito em Bruxelas, em nove de Julho de mil novecentos e oitenta e sete.

ПРИЛОЖЕНИЕ А


№ по Наименование на
Общата стоките
митническа  
тарифа  
07.01 Зеленчуци и
  зеленчукови
  растения, в
  прясно или
  охладено
  състояние:
  F. Зеленчуци с
  шушулки, във вид
  на зърна или във
  вид на шушулки:
  ІІ. Фасул:
  ex а) в периода от
  1 октомври до 30
  юни:
  - в периода от 1
  ноември до 30
  април
  ex Н. Лук, шалот и
  чесън:
  - Чесън, в периода
  от 1 февруари до
  31 май
  М. Домати:
  ex І. в периода от
  1 ноември до 14
  май:
  - в периода от 1
  декември до 31
  март
  exS. Сладки
  пиперки или
  пипер:
  - в периода от 15
  ноември до 30
  април
  T. други:
  ex І. Тиквички, в
  периода от 1
  декември до 15
  март
  ex ІІ. Патладжани,
  в периода от 15
  януари до 30
  април
  ex III. други:
  - Тикви, в периода
  от 1 декември до
  15 март
07.05 Сухи бобови
  зеленчуци, без
  шушулки, дори с
  обелени люспи
  или начупени:
  В. други
  (различни от
  предназначените
  за посев)
08.02 Цитрусови
  плодове, пресни
  или сушени:
  ex А. Портокали:
  - пресни
  D. Грейпфрути
09.04 Пипер (от вида
  "Piper"); чушки (от
  видовете
  "Gapsicum" и
  "Pimenta"):
  А. несмляни, нито
  пулверизирани:
  II. Чушки:
  в) други


№ по Общата митническа тарифа

Наименование на стоките

07.01

Зеленчуци и зеленчукови растения, в прясно или охладено състояние:

F. Зеленчуци с шушулки, във вид на зърна или във вид на шушулки:

ІІ. Фасул:

ex а) в периода от 1 октомври до 30 юни:

- в периода от 1 ноември до 30 април

ex Н. Лук, шалот и чесън:

- Чесън, в периода от 1 февруари до 31 май

М. Домати:

ex І. в периода от 1 ноември до 14 май:

- в периода от 1 декември до 31 март

ex S. Сладки пиперки или пипер:

- в периода от 15 ноември до 30 април

T. други:

ex І. Тиквички, в периода от 1 декември до 15 март

ex ІІ. Патладжани, в периода от 15 януари до 30 април

ex III. други:

- Тикви, в периода от 1 декември до 15 март

07.05

Сухи бобови зеленчуци, без шушулки, дори с обелени люспи или начупени:


В. други (различни от предназначените за посев)

08.02

Цитрусови плодове, пресни или сушени:

ex А. Портокали:

- пресни

D. Грейпфрути

09.04

Пипер (от вида "Piper"); чушки (от видовете "Gapsicum" и "Pimenta"):

А. несмляни, нито пулверизирани:

II. Чушки:

в) другиПРИЛОЖЕНИЕ Б


№ по Наименование
Общата на стоките
митническа  
тарифа  
06.01 Луковици,
  грудки,
  туберкули,
  грудести
  корени и
  ризоми във
  вегетативен
  покой, във
  вегетация или
  цъфтене:
  А. във
  вегетативен
  покой
06.03 Цветя и
  цветни пъпки,
  отрязани, за
  букети или
  украса,
  свежи,
  сушени,
  избелени,
  боядисани,
  импрегнирани
  или
  приготвени по
  друг начин:
  А. свежи1
07.01 Зеленчуци и
  зеленчукови
  растения, в
  прясно или
  охладено
  състояние:
  Р.
  Краставици и
  корнишони:
  1.
  Краставици:
  ex а) В
  периода от 1
  ноември до
  15 май:
  - малки
  краставици
  (а), в периода
  от 1 януари
  до края на
  февруари2
08.04 Грозде,
  прясно или
  сушено:
  А. прясно:
  І. трапезно:
  ex а) в
  периода от 1
  ноември до
  14 юли:
  - в периода
  от 1
  февруари до
  30 юни
предишен Други видове
№ 08.09 пресни
  плодове:
  - малки
  пъпеши (б), в
  периода от 1
  януари до 31
  март2


1 В рамките на тарифна квота на Общността от 50 тона.

2 Референтно количество от 100 тона.

(а) Под "малки краставици" се разбират краставици, чиято дължина не надвишава 15 сантиметра.

(б) Под "малки пъпеши" се разбират пъпеши, чието тегло не надвишава 600 грама.


№ по Общата митническа тарифа

Наименование на стоките

06.01

Луковици, грудки, туберкули, грудести корени и ризоми във вегетативен покой, във вегетация или цъфтене:

А. във вегетативен покой

06.03

Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин:

А. свежи1

07.01

Зеленчуци и зеленчукови растения, в прясно или охладено състояние:

Р. Краставици и корнишони:

1. Краставици:

ex а) В периода от 1 ноември до 15 май:

- малки краставици (а), в периода от 1 януари до края на февруари2

08.04

Грозде, прясно или сушено:

А. прясно:

І. трапезно:

ex а) в периода от 1 ноември до 14 юли:

- в периода от 1 февруари до 30 юни

предишен № 08.09

Други видове пресни плодове:

- малки пъпеши (б), в периода от 1 януари до 31 март2

1 В рамките на тарифна квота на Общността от 50 тона.

2 Референтно количество от 100 тона.

(а) Под "малки краставици" се разбират краставици, чиято дължина не надвишава 15 сантиметра.

(б) Под "малки пъпеши" се разбират пъпеши, чието тегло не надвишава 600 грама.


Съвместна декларация на договарящите се страни относно членове 1 и 2 от допълнителния протокол


Договарящите се страни се споразумяха, че в случай че датата на влизане в сила на допълнителния протокол не съвпадне с началото на календарната или на пазараната година, количествените ограничения, визирани в членове 1 и 2, ще се прилагат на принципа pro rata temporis.


Освен това договарящите се страни се споразумяват, че осчетоводяването на количествата стоки с произход от Йордания, внесени в Общността, за които са фиксирани количествени ограничения в допълнителния протокол, ще започва от 1 януари всяка година, с изключение на посочените по-долу стоки, спрямо които се прилагат следните дати:


- 06.03 A:

Цветя и цветни пъпки, отрязани: от 1 ноември


- 07.01 M I:

Домати: от 1 декември


- 08.02 A:

Портокали: от 1 юлиДекларация на представителя на Федерална република Германия относно дефиницията на израза "германски граждани"


За граждани на Федерална република Германия се считат всички германци по смисъла на основния закон на Федерална република Германия.Декларация на представителя на Федерална република Германия относно прилагането на допълнителния протокол в Берлин


Допълнителният протокол се прилага също така в областта на град Берлин, при положение че правителството на Федерална република Германия не е декларирало друго на договарящите се страни в срок от три месеца от датата на влизане в сила на протокола.


РАЗМЯНА НА ПИСМА


относно член 2, параграф 1, втора алинея от Допълнителния протокол относно вноса в Общността на отрязани свежи цветя и цветни пъпки от подпозиция № 06.03 A по общата митническа тарифа


А. Писмо на Общността


Брюксел, ..... (дата)


Уважаеми господине,


Член 2, параграф 1 от допълнителния протокол предвижда постепенното премахване на митническите такси за внос в Общността на отрязани свежи цветя и цветни пъпки от подпозиция № 06.03 A по общата митническа тарифа, с произход от Йордания, в рамките на количество от петдесет тона.


За розите и карамфилите, които се ползват от тарифно освобождаване, Йордания се задължава да спазва равнището на цените при внос в Общността, определени както следва:


- нивото на цените при внос в Общността трябва да бъде не по-ниско от 85% от нивото на цените, прилагани в Общността за същите стоки по време на същите периоди,


- нивото на йорданските цени се определя чрез извършване на констатация на цените на вносните стоки с включени митнически такси, на представителните пазари за внос на стоки в Общността,


- нивото на цените на Общността се определя въз основа на производствените цени, констатирани на представителните пазари на основните държави-членки производителки,


- при определянето на производствените цени на Общността и на вносните цени на йорданските стоки е необходимо да се разграничат два вида рози, с едри и с дребни цветове, и два вида карамфили - едноцветни и многоцветни.


Ако в продължение на два последователни пазарни дни за една и съща стока и за не по-малко от 30% от внесените количества в Общността, за които има налични котировки, нивото на йорданските цени е по-ниско от 85% от нивото на цените на Общността, ползването на тарифната преференция се преустановява. Общността възстановява тарифната преференция след като констатира, че нивото на йорданските цени е равно или надвишава 85% от нивото на цените на Общността в продължение на два последователни пазарни дни, или на шест последователни работни дни при отсъствие на котировки за цените на стоките с произход от Йордания.


Ако в продължение на период от пет до седем последователни пазарни дни нивото на йорданските цени се колебае от двете страни на границата от 85% от нивото на цените на Общността и в продължение на три дни нивото на йорданските цени е по-ниско от тази граница, ползването на тарифната преференция се преустановява за период от шест дни. Въпреки това прилагането на преференциалното мито се възстановява от Общността, ако в продължение на три последователни пазарни дни се констатира, че нивото на йорданските цени е равно или надвишава 85% от нивото на цените на Общността.


Ще Ви бъда благодарен да потвърдите дали Вашето правителство е съгласно с гореизложеното.


Моля приемете, уважаеми господине, моите най-високи почитания.От името на Съвета на Европейските общности:Б. Писмо на правителството но Йордания


Брюксел, ........ (дата)


Уважаеми господине,


Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо с днешна дата със следното съдържание:


"Член 2, параграф 1 от допълнителния протокол предвижда постепенното премахване на митническите такси за внос в Общността на отрязани свежи цветя и цветни пъпки от подпозиция № 06.03 A по общата митническа тарифа, с произход от Йордания, в рамките на количество от петдесет тона.


За розите и карамфилите, които се ползват от тарифно освобождаване, Йордания се задължава да спазва равнището на цените при внос в Общността, определени както следва:


- нивото на цените при внос в Общността трябва да бъде не по-ниско от 85% от нивото на цените, прилагани в Общността за същите стоки по време на същите периоди,


- нивото на йорданските цени се определя чрез извършване на констатация на цените на вносните стоки с включени митнически такси, на представителните пазари за внос на стоки в Общността,


- нивото на цените на Общността се определя въз основа на производствените цени, констатирани на представителните пазари на основните държави-членки производителки,


- при определянето на производствените цени на Общността и на вносните цени на йорданските стоки е необходимо да се разграничат два вида рози, с едри и с дребни цветове, и два вида карамфили - едноцветни и многоцветни.


Ако в продължение на два последователни пазарни дни за една и съща стока и за не по-малко от 30% от внесените количества в Общността, за които има налични котировки, нивото на йорданските цени е по-ниско от 85% от нивото на цените на Общността, ползването на тарифната преференция се преустановява. Общността възстановява тарифната преференция след като констатира, че нивото на йорданските цени е равно или надвишава 85% от нивото на цените на Общността в продължение на два последователни пазарни дни, или на шест последователни работни дни при отсъствие на котировки за цените на стоките с произход от Йордания.


Ако в продължение на период от пет до седем последователни пазарни дни нивото на йорданските цени се колебае от двете страни на границата от 85% от нивото на цените на Общността и в продължение на три дни нивото на йорданските цени е по-ниско от тази граница, ползването на тарифната преференция се преустановява за период от шест дни. Въпреки това прилагането на преференциалното мито се възстановява от Общността, ако в продължение на три последователни пазарни дни се констатира, че нивото на йорданските цени е равно или надвишава 85% от нивото на цените на Общността.


Ще Ви бъда благодарен да потвърдите дали Вашето правителство е съгласно с гореизложеното."


Имам честта да потвърдя, че гореизложеното е приемливо за моето правителство.


Моля приемете, уважаеми господине, моите най-високи почитания.За правителството на Хашемитско кралство Йордания:


21987A1021(03) - ЦПР - редактиран


Untitled Page