ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Ливан


ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,


от една страна, и


РЕПУБЛИКА ЛИВАН,


от друга страна,


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Ливан, подписано в Брюксел на 3 май 1977 г., и наричано по- долу "споразумението",


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Общността и Ливан желаят да засилят още повече своите отношения предвид новите възможности, появили се след приемането на 1 януари 1986 г. на Испания и Португалия в Европейската общност, и че споразумението предвижда в член 53 от него възможност за усъвършенстване на неговите разпоредби;


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е необходимо да се позволи поддържането на традиционната експортна политика на Ливан към Общността, и че е за тази цел е необходимо да се предвидят някои разпоредби;


РЕШИХА да сключат за тази цел протокол, който да определя промените, които се извършват в някои разпоредби на споразумението, и за целта определиха за свои пълномощни представители:


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ:


ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ЛИВАН:


КОИТО, след като си размениха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощия,СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1


1. Митата, прилагани по силата на споразумението за внос в Общността по отношение на стоките с произход от Ливан, които са посочени в приложението към настоящия протокол и са включени в споразумението, се премахват постепенно в същите периоди и при същия график като предвидените в Акта за присъединяване на Испания и Португалия за същите стоки, внасяни от тези страни в Общността в нейния състав към 31 декември 1985 г. Тази разпоредба се прилага съгласно посочените по-долу начини в настоящия член.


В периода на това постепенно премахване, когато ставките на митата, които са в сила при внос в Общността в нейния състав към 31 декември 1985 г. за стоки от Испания, са различни от тези за стоки от Португалия, по отношение на стоките с произход от Ливан се прилага по-високото от двете мита.


2. За стоките, посочени в приложението, за които Ливан ползва по-ниски мита в сравнение с Испания или Португалия или в сравнение и с двете страни, премахването започва когато прилаганите мита за същите стоки от Испания и Португалия достигнат по-ниско ниво от митата, прилагани спрямо стоките с произход от Ливан.


3. За целите на премахването на митата за сухите бобови зеленчуци с произход от Ливан от подпозиция № 07.05 В по общата митническа тарифа, се определя референтно количество от 2 200 тона.


Ако вносът на тази стока надвиши определеното референтно количество, Общността има право, като взема под внимание изготвяния от нея годишен баланс на търговския обмен, да включи въпросната стока в тарифна квота на Общността, чийто обем е равен на това референтно количество. За внесените количества, които надвишават квотата, Общността прилага митата, предвидени в споразумението.


4. За стоките, посочени в приложението, които са различни от упоменатите в параграф 3, Общността има право да определи референтно количество за тези стоки съгласно параграф 3, ако при изготвянето на годишния баланс на търговския обмен тя констатира, че внесените количества биха могли да създадат затруднения на пазара на Общността.


Член 2


1. С цел подобряване работата на институционалните механизми на споразумението, се създава Комитет по икономическо и търговско сътрудничество. Този комитет има за задача да улеснява:


- редовния обмен на информация, свързана с данни и прогнози относно търговията и производството,


- редовния обмен на информация, свързана с възможностите за сътрудничество в областите, които са включени в споразумението.


Председателството на комитета се осъществява на ротационен принцип от представител на Комисията на Европейските общности и от представител на Ливан.


2. Съветът за сътрудничество определя в най-кратки срокове състава и начина на функциониране на комитета, съгласно член 38, параграф 2 от споразумението. Той може също така да реши дали е необходимо комитетът да му представя доклади.


Член 3


От 1995 г. Общността и Ливан трябва да правят преглед на резултатите от сътрудничеството между договарящите се страни, за да преценят положението и бъдещото развитие на техните отношения в светлината на целите, определени в споразумението.


Член 4


Настоящият протокол е неразделна част от Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Ливан.


Член 5


1. Настоящият протокол се ратифицира, приема или одобрява от договарящите се страни в съответствие с техните процедури; договарящите се страни се уведомяват взаймно относно изпълнението на необходимите за тази цел процедури.


2. Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от месеца, следващ този, през който нотификацията, предвидена в параграф 1, е извършена.


Член 6


Настоящият протокол се съставя в два екземпляра на немски, английски, датски, испански, френски, гръцки, италиански, нидерландски, португалски и арабски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, долуподписаните представители полагат подписите си под настоящия протокол.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Til bekr?ftelse heraf har undertegnede befuldm?gtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose leurs signatures au bas du present protocole.

In fede di che, in plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Em fe do que, os plenipotenciarios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.
Съставено в Брюксел на девети юли хиляда деветстотин осемдесет и седма година.

Hecho en Bruselas, el nueve de julio de mil novecientos ochenta y siete.

Udf?rdiget i Bruxelles, den niende juli nitten hundrede og syvogfirs.

Geschehen zu Brussel am neunten Juli neunzehnhundertsiebenundachtzig.


Done at Brussels on the ninth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.

Fait a Bruxelles, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept.

Fatto a Bruxelles, addi nove luglio millenovecentottantasette.

Gedaan te Brussel, de negende juli negentienhonderd zevenentachtig.

Feito em Bruxelas, em nove de Julho de mil novecentos e oitenta e sete.За Съвета на Европейските общности:

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Radet for De Europ?iske F?llesskaber

Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften


For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautes europeennes

Per il Consiglio delle Comunita europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias
За правителството на Република Ливан:

Por el Gobierno de la Repъblica Libanesa

For regeringen for Republikken Libanon

Fur die Regierungen der Libanesischen Republik


For the Government of the Lebanese Republic

Pour le gouvernement de la Republique libanaise

Per il governo della Repubblica libanese

Voor de Regering van de Libanese Republiek

Pelo Governo da Republica LibanesaПРИЛОЖЕНИЕ


№ по Наименование Квота Референтно
Общата на стоките   количество
митническа      
тарифа      
07.04 Зеленчуци и    
  зеленчукови    
  растения,    
  изсушени,    
  дехидратирани    
  или с изпарена    
  влага, дори    
  нарязани на    
  парчета или на    
  резенки или пък    
  смлени или    
  пулверизирани,    
  но неприготвени    
  по друг начин:    
  А. Лук    
  exB. други:    
  - Чесън    
07.05 Сухи бобови    
  зеленчуци, без    
  шушулки, дори    
  с обелени люспи    
  или начупени:    
  B. други   2 200
08.01 Фурми, банани,    
  ананаси, манго,    
  мангустани,    
  авокадо,    
  гуайави,    
  кокосови орехи,    
  бразилски    
  орехи, кашу (от    
  акажу или    
  анакардия),    
  пресни или    
  сушени, със или    
  без черупки:    
  Н. други    
08.02 Цитрусови    
  плодове, пресни    
  или сушени:    
  D. Грейпфрути    
08.05 Плодове с    
  черупки    
  (различни от    
  посочените в    
  позиция №    
  08.01), пресни    
  или сушени,    
  дори без    
  черупки или    
  обелени:    
  B. Обикновени    
  орехи    
ex 08.09 Други видове    
  пресни плодове:    
  - Дини, в    
  периода от 1    
  април до 15 юни    
09.09 Семе на анасон,    
  звездест    
  анасон, копър,    
  кориандър,    
  кимион, ким и    
  хвойна    
12.03 Семена, спори и    
  плодове за    
  посев:    
  E. други (а)    
ex 12.08 Корени на    
  цикория, пресни    
  или сушени,    
  дори нарязани,    
  непечени;    
  рожкови, пресни    
  или сушени,    
  дори натрошени    
  или    
  пулверизирани;    
  ядки и костилки    
  от плодове и    
  други    
  растителни    
  продукти,    
  служещи главно    
  за консумация    
  от човека,    
  неупоменати,    
  нито включени    
  другаде:    
  - с изключение    
  на корените от    
  цикория    
(а) Тази отстъпка се отнася единствено до семената
за посев, отговарящи на разпоредбите на
директивите относно пускането на пазара на
семена и на посевен и посадъчен материал.


№ по Общата митническа тарифа

Наименование на стоките

Квота

Референтно количество

07.04

Зеленчуци и зеленчукови растения, изсушени, дехидратирани или с изпарена влага, дори нарязани на парчета или на резенки или пък смлени или пулверизирани, но неприготвени по друг начин:
А. Лук
ex B. други:
- Чесън07.05

Сухи бобови зеленчуци, без шушулки, дори с обелени люспи или начупени:
B. други


2 200

08.01

Фурми, банани, ананаси, манго, мангустани, авокадо, гуайави, кокосови орехи, бразилски орехи, кашу (от акажу или анакардия), пресни или сушени, със или без черупки:
Н. други08.02

Цитрусови плодове, пресни или сушени:
D. Грейпфрути08.05

Плодове с черупки (различни от посочените в позиция № 08.01), пресни или сушени, дори без черупки или обелени:
B. Обикновени орехиex 08.09

Други видове пресни плодове:
- Дини, в периода от 1 април до 15 юни09.09

Семе на анасон, звездест анасон, копър, кориандър, кимион, ким и хвойна12.03

Семена, спори и плодове за посев:
E. други (а)ex 12.08

Корени на цикория, пресни или сушени, дори нарязани, непечени; рожкови, пресни или сушени, дори натрошени или пулверизирани; ядки и костилки от плодове и други растителни продукти, служещи главно за консумация от човека, неупоменати, нито включени другаде:
- с изключение на корените от цикория(а) Тази отстъпка се отнася единствено до семената за посев, отговарящи на разпоредбите на директивите относно пускането на пазара на семена и на посевен и посадъчен материал.Съвместна декларация на договарящите се страни относно членове 1 и 2 от допълнителния протокол


Договарящите се страни се споразумяха, че в случай че датата на влизане в сила на допълнителния протокол не съвпадне с началото на календарната или на пазараната година, количествените ограничения, визирани в членове 1 и 2, ще се прилагат на принципа pro rata temporis.


Освен това договарящите се страни се споразумяха, че осчетоводяването на количествата стоки с произход от Ливан, внесени в Общността, за които са фиксирани количествени ограничения в допълнителния протокол, ще започва от 1 януари всяка година.Декларация на представителя на Федерална република Германия относно дефиницията на израза "германски граждани"


За граждани на Федерална република Германия се считат всички германци по смисъла на основния закон на Федерална република Германия.Декларация на представителя на Федерална република Германия относно прилагането на допълнителния протокол в Берлин


Допълнителният протокол се прилага също така в областта на град Берлин, при положение че правителството на Федерална република Германия не е декларирало друго на договарящите се страни в срок от три месеца от датата на влизане в сила на протокола.21987A1021(04) - ЦПР - редактиран


Untitled Page