ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Тунис


ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,


от една страна, и


РЕПУБЛИКА ТУНИС,


от друга страна,


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Тунис, подписано в Тунис на 25 април 1976 г., и наричано по-долу "споразумението",


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Общността и Тунис желаят да засилят още повече своите отношения предвид новите възможности, появили се след приемането на 1 януари 1986 г. на Испания и Португалия в Европейската общност, и че споразумението предвижда в член 54 от него възможност за усъвършенстване на своите разпоредби;


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е необходимо да се позволи поддържането на традиционната експортна политика на Тунис към Общността, и че е за тази цел е необходимо да се предвидят някои разпоредби;


РЕШИХА да сключат за тази цел протокол, който да определя промените, които се извършват в някои разпоредби на споразумението, и за целта определиха за свои пълномощни представители:


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ:


ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ТУНИС:


КОИТО, след като си размениха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощия,СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1


1. Митата, прилагани по силата на споразумението за внос в Общността по отношение на стоките с произход от Тунис, които са посочени в приложението към настоящия протокол и са включени в споразумението, се премахват постепенно в същите периоди и при същия график като предвидените в Акта за присъединяване на Испания и Португалия за същите стоки, внасяни от тези страни в Общността в нейния състав към 31 декември 1985 г. Тази разпоредба се прилага съгласно посочените по-долу начини в настоящия член.


В периода на това постепенно премахване, когато ставките на митата, които са в сила при внос в Общността в нейния състав към 31 декември 1985 г. за стоки от Испания, са различни от тези за стоки от Португалия, по отношение на стоките с произход от Тунис се прилага по-високото от двете мита.


2. За стоките, посочени в приложението, за които Тунис ползва по-ниски мита в сравнение с Испания или Португалия или в сравнение и с двете страни, премахването започва когато прилаганите мита за същите стоки от Испания и Португалия достигнат по-ниско ниво от митата, прилагани спрямо стоките с произход от Тунис.


3. Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат в рамките, наложени от специалните условия, които регулират тарифните намаления, предвидени в членове 19 и 21 от споразумението.


4. Постепенното премахване на митата, прилагани спрямо стоките с произход от Тунис, които са посочени в приложение А, и за които са посочени тарифни квоти на Общността в гореупоменатото приложение, се извършва в рамките на ограниченията на тези квоти.


За внесените количества, които надвишават квотите, Общността прилага митата, предвидени в споразумението.


5. За целите на премахването на митата за ранните картофи от подпозиция № 07.01 A II, ex a) от общата митническа тарифа, с произход от Тунис, се определя референтно количество от 2 600 тона.


Ако вносът на тази стока надвиши референтното количество, Общността има право, като взема под внимание изготвяния от нея годишен баланс на търговския обмен, да включи въпросната стока в тарифна квота на Общността, съгласно разпоредбите на параграф 4, чийто обем е равен на референтното количество.


6. За стоките, посочени в приложението, които са различни от упоменатите в параграфи 4 и 5, Общността има право да определи референтно количество съгласно разпоредбите на параграф 4, ако при изготвяния от нея годишен баланс на търговския обмен тя констатира, че внесените количества биха могли да създадат затруднения на пазара на Общността.


Член 2


1. За 1990 г., както и за всяка следваща пазарна година, въз основа на изготвените баланси и анализи, визирани в параграф 2, и в зависимост от показателите, които имат значение за поддържането на традиционната експортна политика в контекста на разширяването, Общността решава дали е необходима промяна на входната цена, упомената в Регламент (ЕИО) № 1035/72 за пресните портокали с произход от Тунис от подпозиция № 08.02, ex A по общата митническа тарифа, за количество в рамките на 28 000 тона.


2. От 1987 г. и след всяка пазарна година Общността трябва да изготвя въз основа на статистически баланс, анализ на положението при износа на портокали с произход от Тунис към Общността.


За същата стока от 1989 г. и за всяка следваща година Общността заедно с Тунис трябва да изготвя също така прогнозен анализ на производството и доставките.


3. Упоменатата в параграф 1 евентуална промяна на цените се отнася до сумата, която трябва да се намали при спазване на митата от представителните курсове, констатирани в Общността и използвани при изчисляване на входната цена на тази стока, в рамките на ограниченията предвидени в член 152, параграф 2, буква в) от Акта за присъединяване на Испания и Португалия.


Член 3


Член 20 от споразумението се заменя със следния текст:


"1. Митата, прилагани при влизането в сила на Допълнителния протокол от 26 май 1987 г. към вината от прясно грозде от позиция ex 22.05 по общата митническа тарифа, с произход от Тунис, се премахват при внос в Общността, според условията, определени в член 1 от горецитирания протокол.


Тази разпоредба се прилага в рамките на тарифна квота на Общността от 160 000 хектолитра.


За внесените количества, които надвишават квотата, прилаганите мита от общата митническа тарифа за гореупоменатите вина се намаляват с 80%.


2. Разпоредбите на параграф 1 се прилагат, при условие че цените при внос в Общността на вината с произход от Тунис, увеличени с ефективно платените мита, са във всеки момент поне равни на референтните цени на Общността или на цените, които се получават при прилагането на специалните разпоредби на параграфи 4 и 5.


3. Вината от прясно грозде от позиция ex 22.05 по общата митническа тарифа, с произход от Тунис, притежаващи наименование за произход по силата на туниското законодателство, списъкът на които е определен чрез размяна на писма между договарящите се страни, и които са представени в съдове с вместимост до два литра, са освободени от мита при внос в Общността в рамките на годишна тарифна квота от 50 000 хектолитра.


За целите на приложението на настоящия параграф Тунис осигурява контрола на идентичността на горецитираните вина в съответствие със своята национална нормативна уредба; всяко едно от тези вина трябва да се придружава от сертификат за наименование за произход, издаден от компетентния туниски орган, съгласно образеца, който фигурира в приложение Г към настоящото споразумение.


Освобождаването от мита, предвидено в настоящия параграф, се прилага след като извършената проверка за еквивалентността на разпоредбите на туниското законодателство относно вината, притежаващи наименование за произход, със законодателството на Общността в тази област, позволи да се извърши размяната на писма, предвидена в първата алинея от настоящия параграф, считано от датата, определена при тази размяна на писма.


4. За вината от прясно грозде от позиция ex 22.05 по общата митническа тарифа, представени в съдове с вместимост до два литра, с произход от Тунис, фиксираната сума, която се добавя към цената, упомената в член 53 от Регламент (ЕИО) № 822/87 относно общата организация на пазара на вино, се премахва според следния календарен график и в рамките на годишен обем от 10 000 хектолитра, като:


- при влизането в сила на допълнителния протокол фиксираната сума се намалява на 75% от първоначалната,


- на 1 януари 1988 г. фиксираната сума се намалява на 62,5%,


- на 1 януари 1989 г. фиксираната сума се намалява на 50%,


- на 1 януари 1990 г. фиксираната сума се намалява на 37,5%,


- на 1 януари 1991 г. фиксираната сума се намалява на 25%,


- на 1 януари 1992 г. фиксираната сума се намалява на 12,5%,


- на 1 януари 1993 г. фиксираната сума става равна на 0%.


5. За вината от прясно грозде, от позиция ex 22.05 по общата митническа тарифа, представени в съдове с вместимост надвишаваща два литра, Общността има право, от момента на влизане в сила на допълнителния протокол, да определи специална цена на границата, ако за текущата пазарна година по време на влизането в сила на допълнителния протокол, въз основа на данните, с които се разполага в края на текущата пазарна година, тя констатира, в сравнение с предходната пазарна година, спад на нивото на износа на тези вина към Общността. Тази последна пазарна година служи за референтна база. За следващите пазарни години резултатът от износа се сравнява с този на пазарната година, която е приета за референтна база.


Евентуалната специална цена, определяна на границата, се фиксира всяка година преди всяка пазарна година и се прилага в рамките на годишен обем от 150 000 хектолитра.


Положението трябва да бъде преразгледано преди 1 януари 1990 г."


Член 4


1. За всяка пазарна година, през периода, който обхваща датата на влизането в сила на настоящия протокол и 31 декември 1990 г., и в рамките на количество от 46 000 тона на пазарна година, чрез дерогация от член 16, параграфи 1 и 2, и от приложение Б към споразумението, при внос на необработен зехтин от подпозиции № 15.07 A I a) и b) по общата митническа тарифа, изцяло получен в Тунис и транспортиран директно от тази страна в Общността, се начислява специалена такса. Тази такса е равна на разликата между праговата цена, определена съгласно членове 4, 9 и 10 от Регламент № 136/66/ЕИО и цената франко границата, която се определя според процедурата, упомената в член 38 от този регламент.


2. За определянето на цената франко границата, упомената в параграф 1, Общността взема под внимание:


- цената, гарантирана от туниското правителство на своите производители,


- необходимите разходи за транспортиране на зехтина по цена CIF до граничния пункт на Общността.


Цените се променят в зависимост от евентуални разлики в качеството по отношение на наименованието или на качеството, за което е била фиксирана праговата цена.


3. Преди 30 юни 1990 г. Общността и Тунис, като вземат предвид политиката на Общността в този сектор, ще преразгледат режима, който трябва да се прилага считано от 1 януари 1991 г.


Член 5


1. С цел подобряване работата на институционалните механизми на споразумението, се създава Комитет по икономическо и търговско сътрудничество. Този комитет има за задача да улеснява:


- редовния обмен на информация, свързана с данни и прогнози относно търговията и производството,


- редовния обмен на информация, свързана с възможностите за сътрудничество в областите, които са включени в споразумението.


Председателството на комитета се осъществява на ротационен принцип от представител на Комисията на Европейските общности и от представител на Тунис.


2. Съветът за сътрудничество определя в най-кратки срокове състава и начина на функциониране на комитета, съгласно член 46, параграф 3 от споразумението. Той може също така да реши дали е необходимо комитетът да му представя доклади.


Член 6


От 1995 г. Общността и Тунис трябва да правят преглед на резултатите от сътрудничеството между договарящите се страни, за да преценят положението и бъдещото развитие на техните отношения в светлината на целите, определени в споразумението.


Член 7


Настоящият протокол е неразделна част от Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Тунис.


Член 8


1. Настоящият протокол се ратифицира, приема или одобрява от договарящите се страни в съответствие с техните процедури; договарящите се страни се уведомяват взаймно относно изпълнението на необходимите за тази цел процедури.


2. Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от месеца, следващ този, през който нотификацията, предвидена в параграф 1, е извършена.


Член 9


Настоящият протокол се съставя в два екземпляра на немски, английски, датски, испански, френски, гръцки, италиански, нидерландски, португалски и арабски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, долуподписаните представители полагат подписите си под настоящия протокол.


En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Til bekr?ftelse heraf har undertegnede befuldm?gtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.


In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose leurs signatures au bas du present protocole.

In fede di che, in plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Em fe do que, os plenipotenciarios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.
Съставено в Брюксел на двадесет и шести май хиляда деветстотин осемдесет и седма година.

Hecho en Bruselas, el ventisйis de mayo de mil novecientos ochenta y siete.

Udf?rdiget i Bruxelles, den seksogtyvende maj nitten hundrede og syvogfirs.

Geschehen zu Brussel am sechsundzwansigsten Mai neunzehnhundertsiebenundachtzig.


Done at Brussels on the twenty-sixth day of May in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.

Fait a Bruxelles, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-sept.

Fatto a Bruxelles, addi ventisei maggio millenovecentottantasette.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste mei negentienhonderd zevenentachtig.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Maio de mil novecentos e oitenta e sete.

За Съвета на Европейските общности:

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Radet for De Europ?iske F?llesskaber

Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften


For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautes europeennes

Per il Consiglio delle Comunita europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias.

За Република Тунис:

Por la Republica de Tъnez

For Den Tunesiske Republik

Fur die tunesische Republik


For the Republic of Tunisia

Pour la Republique tunisienne

Per la Repubblica di Tunisia

Voor de Republiek Tunesie

Pelo Republica da Tunisia

ПРИЛОЖЕНИЕ


№ по Наименование
Общата на стоките
митническа  
тарифа  
01.01 Живи коне,
  магарета,
  мулета и катъри:
  А. Коне:
  ІІ.
  предназначени
  за кланично
  месо (а)
  ІІІ. други:
07.01 Зеленчуци и
  зеленчукови
  растения, прясни
  или охладени:
  А. Картофи:
  ІІ. от ранните
  сортове:
  ex а) в периода
  от 1 януари до
  15 май:
  - в периода от 1
  януари до 31
  март1
  F. Бобови
  зеленчуци, във
  вид на зърна
  или във вид на
  шушулки:
  I. Грах:
  ex а) в периода
  от 1 септември
  до 31 май:
  - в периода от 1
  октомври до 30
  април
  II. Фасул:
  ex а) в периода
  от 1 октомври до
  30 юни:
  - в периода от 1
  ноември до 30
  април
  G. Моркови,
  репи, салатно
  цвекло, козя
  брада, целина с
  едри глави,
  репички и
  подобни
  кореноплодни,
  годни за
  консумация:
  ex ІІ. Моркови и
  ряпа:
  - Моркови, в
  периода от 1
  януари до 31
  март
  ex Н. Лук, шалот
  и чесън:
  - Лук, в периода
  от 15 февруари
  до 15 май
  exL.Артишок
  (ангинарий):
  - в периода от 1
  октомври до 31
  декември
  М. Домати:
  ex І. в периода
  от 1 ноември до
  14 май:
  - в периода от
  15 ноември до
  30 април
  S. Сладки
  пиперки:
07.03 Зеленчуци и
  зеленчукови
  растения,
  поставени във
  вода - солена,
  сулфорирана
  или с прибавка
  на други
  вещества,
  подсигуряващи
  временното им
  консервиране,
  но неприготвени
  специално за
  директна
  консумация:
  B.Каперси
07.05 Сухи бобови
  зеленчуци, без
  шушулките,
  дори с обелени
  люспи или
  начупени:
  А.
  предназначени
  за посев:
  ex І. Грах,
  включително
  нахут и фасул:
  - Грах
  ex III. други:
  - Едра и дребна
  бакла
08.02 Цитрусови
  плодове, пресни
  или сушени:
  ex А. Портокали:
  - пресни2
  ex В.
  Мандарини,
  включително
  тангерини и
  сатсумаси:
  клементинки,
  уилкингс и
  други подобни
  цитрусови
  хибриди:
  - пресни
  ex С. Лимони:
(а) Включването в тази
подпозиция ще зависи от
условията, които ще бъдат
определени от компетентните
органи на Общността.
1Референтно количество от 2
600 тона.
2 В рамките на тарифна квота
на Общността от 28 000 тона.


№ по Общата митническа тарифа

Наименование на стоките

01.01

Живи коне, магарета, мулета и катъри:


А. Коне:


ІІ. предназначени за кланично месо (а)


ІІІ. други:

07.01

Зеленчуци и зеленчукови растения, прясни или охладени:


А. Картофи:


ІІ. от ранните сортове:


ex а) в периода от 1 януари до 15 май:


- в периода от 1 януари до 31 март1


F. Бобови зеленчуци, във вид на зърна или във вид на шушулки:


I. Грах:


ex а) в периода от 1 септември до 31 май:


- в периода от 1 октомври до 30 април


II. Фасул:


ex а) в периода от 1 октомври до 30 юни:


- в периода от 1 ноември до 30 април


G. Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и подобни кореноплодни, годни за консумация:


ex ІІ. Моркови и ряпа:


- Моркови, в периода от 1 януари до 31 март


ex Н. Лук, шалот и чесън:


- Лук, в периода от 15 февруари до 15 май


ex L. Артишок (ангинарий):


- в периода от 1 октомври до 31 декември


М. Домати:


ex І. в периода от 1 ноември до 14 май:


- в периода от 15 ноември до 30 април


S. Сладки пиперки:

07.03

Зеленчуци и зеленчукови растения, поставени във вода - солена, сулфорирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране, но неприготвени специално за директна консумация:


B. Каперси

07.05

Сухи бобови зеленчуци, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени:


А. предназначени за посев:


ex І. Грах, включително нахут и фасул:


- Грах


ex III. други:


- Едра и дребна бакла

08.02

Цитрусови плодове, пресни или сушени:


ex А. Портокали:


- пресни2


ex В. Мандарини, включително тангерини и сатсумаси: клементинки, уилкингс и други подобни цитрусови хибриди:


- пресни


ex С. Лимони:

(а) Включването в тази подпозиция ще зависи от условията, които ще бъдат определени от компетентните органи на Общността.

1 Референтно количество от 2 600 тона.

2 В рамките на тарифна квота на Общността от 28 000 тона.  - пресни
08.08 Пресни
  месести
  плодни
  зърна:
  А. Ягоди:
  ex ІІ. в
  периода от 1
  август до 30
  април:
  - в периода от
  1 ноември до
  31 март
ex Други видове
08.09 пресни
  плодове:
  - Пъпеши, в
  периода от 1
  ноември до
  31 май
12.03 Семена, спори
  и плодове за
  посев:
  E. други (а)
16.04 Заготовки и
  консерви от
  риба,
  включително
  хайвер и
  заместители
  на хайвера:
  E. Риба тон
20.02 Зеленчуци и
  зеленчукови
  растения,
  приготвени
  или
  консервирани
  без оцет или
  оцетна
  киселина:
  А. Гъби
  ex С. Домати:
  - Белени
  домати
  Н. други,
  включително
  смесите:
  - Моркови и
  смеси:
  - други
20.06 Плодове,
  които са
  приготвени
  или
  консервирани
  по друг
  начин, със
  или без
  прибавка на
  захар или
  алкохол:
  B. други:
  ІІ. без
  прибавка на
  алкохол:
  а) с добавка
  на захар, в
  директни
  опаковки с
  нетно
  съдържание
  надвишаващо
  1 кг:
  ex 7:
  Праскови и
  кайсии:
  - Кайсии
  ex 9. Плодови
  смеси:
  - Плодови
  салати1
  в) без
  добавка на
  захар, в
  директни
  опаковки с
  нетно
  съдържание:
  1. с тегло от
  4,5 кг или
  повече:
  exаа) Кайсии:
  - Половинки
  от кайсии
  - Пулп от
  кайсии2
  2. с тегло под
  4,5 кг:
  exbb) други
  плодове и
  плодови
  смеси:
  - Половинки
  от кайсии и
  половинки от
  праскови
  (включително
  праскови
  бруньон и
  нектарини)
(а) Тази отстъпка се
отнася единствено
до семената за
посев, отговарящи на
разпоредбите на
директивите относно
пускането на пазара
на семена и на
посевен и посадъчен
материал.
1 При условията,
посочени в член 19
от споразумението.
2 В рамките на
тарифната квота,
визирана в член 21
от споразумението.- пресни

08.08

Пресни месести плодни зърна:


А. Ягоди:


ex ІІ. в периода от 1 август до 30 април:


- в периода от 1 ноември до 31 март

ex 08.09

Други видове пресни плодове:


- Пъпеши, в периода от 1 ноември до 31 май

12.03

Семена, спори и плодове за посев:


E. други (а)

16.04

Заготовки и консерви от риба, включително хайвер и заместители на хайвера:


E. Риба тон

20.02

Зеленчуци и зеленчукови растения, приготвени или консервирани без оцет или оцетна киселина:


А. Гъби


ex С. Домати:


- Белени домати


Н. други, включително смесите:


- Моркови и смеси:


- други

20.06

Плодове, които са приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или алкохол:


B. други:


ІІ. без прибавка на алкохол:


а) с добавка на захар, в директни опаковки с нетно съдържание надвишаващо 1 кг:


ex 7: Праскови и кайсии:


- Кайсии


ex 9. Плодови смеси:


- Плодови салати1


в) без добавка на захар, в директни опаковки с нетно съдържание:


1. с тегло от 4,5 кг или повече:


ex аа) Кайсии:


- Половинки от кайсии


- Пулп от кайсии2


2. с тегло под 4,5 кг:


ex bb) други плодове и плодови смеси:


- Половинки от кайсии и половинки от праскови (включително праскови бруньон и нектарини)

(а) Тази отстъпка се отнася единствено до семената за посев, отговарящи на разпоредбите на директивите относно пускането на пазара на семена и на посевен и посадъчен материал.

1 При условията, посочени в член 19 от споразумението.

2 В рамките на тарифната квота, визирана в член 21 от споразумението.Съвместна декларация на договарящите се страни относно членове 1, 2, 3 и 4 от допълнителния протокол


Договарящите се страни се споразумяха, че в случай че датата на влизане в сила на допълнителния протокол не съвпадне с началото на календарната или на пазараната година, количествените ограничения, визирани в членове 1, 2, 3 и 4, ще се прилагат на принципа pro rata temporis.


Освен това договарящите се страни се споразумяха, че осчетоводяването на количествата стоки с произход от Тунис, внесени в Общността, за които са фиксирани количествени ограничения в допълнителния протокол, ще започва от 1 януари всяка година, с изключение на портокалите, за които се прилага датата 1 юли, и на зехтина, за който се прилага датата 1 ноември.


Съвместна декларация на договарящите се страни относно ранните картофи от подпозиция № 07.01 A II, ex а) от Общата митническа тарифа


С цел да се избегнат смущения на пазара на Общността, договарящите се страни се споразумяха да се събират в рамките на консултативна група, натоварена с разглеждане на съществуващото положение на пазарите на картофи (състояние на реколтите и положение със снабдяването) както в страните-вносителки от Общността, така и в страните-износителки от Средиземноморския басейн. Членовете на тази група трябва да се определят от правителствата на основните средиземноморски страни-износителки и от вносителките в Общността.


Тази група, председателствана от Комисията на Европейските общности, трябва да се събира най-малко три пъти годишно, по-специално преди сеитбата в страните-износителки и в момента на доставките.


Тези работни срещи ще позволят на основните средиземноморски страни-износителки на картофи да бъдат информирани както за крайните пазари, така и за конкурентните пазари, и ще имат за цел изработването на индикативни календарни графици, които да предотвратят натрупване на доставки в периоди, които са чувствителни за пазара на Общността.


Декларация на представителя на Федерална република Германия относно дефиницията на израза "германски граждани"


За граждани на Федерална република Германия се считат всички германци по смисъла на основния закон на Федерална република Германия.


Декларация на представителя на Федерална република Германия относно прилагането на допълнителния протокол в Берлин


Допълнителният протокол се прилага също така в областта на град Берлин, при положение че правителството на Федерална република Германия не е декларирало друго на договарящите се страни в срок от три месеца от датата на влизане в сила на протокола.


21987A1021(05) - ЦПР - редактиран


Untitled Page