ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция


ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,


от една страна, и


РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ,


от друга страна,


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция, подписано в Анкара на 12 септември 1963 г., наричано по-долу "Споразумението", както и Решение № 1/80 на Съвета по асоцииране от 19 септември 1980 г.,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Общността и Турция желаят да заздравят още повече своите отношения предвид новите възможности, появили се след приемането на 1 януари 1986 г. на Испания и Португалия в Европейската общност, и че Допълнителният протокол предвижда в член 56 от него възможността по този повод да бъдат взети под внимание определените от Споразумението взаимни интереси между Общността и Турция,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е необходимо поддържането на традиционната експортна политика на Турция спрямо Общността, и че за тази цел е необходимо да се предвидят някои разпоредби,


РЕШИХА да подпишат протокол, с който се приемат някои промени в споразумението и за тази цел посочиха за свои упълномощени представители:


ЗА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ:

Jakob Esper LARSEN,

Извънреден и пълномощен посланик,

Постоянен представител на Дания,

Председател на Комитета на постоянните представители;


Jean DURIEUX,

Специален съветник към Генералната дирекция по външни отношения на Комисията;


ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ:

Pulat TACAR,

Извънреден и пълномощен посланик,

Постоянен представител на Турция в Европейската икономическа общност,

Ръководител на мисията на Република Турция;


КОИТО, след като си размениха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощия,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1


1. За 1990 г. и за всяка следваща пазарна година въз основа на изготвените баланси и анализи, визирани в параграф 2, и в зависимост от факторите, свързани с поддържането на традиционната експортна политика в контекста на разширяването, Общността решава дали е необходима промяна на входната цена, визирана в Регламент (ЕИО) № 1035/72 за пресните лимони от подпозиция ex 08.02 C по Общата митническа тарифа с произход от Турция в рамките на количествено ограничение от 12 000 тона годишно.


2. От 1987 г. насам и в края на всяка пазарна година Общността изготвя въз основа на статистически баланс, анализ на положението с износа на лимони с произход от Турция за Общността.


От 1989 г. насам и за всяка следваща година Общността извършва съвместно с Турция прогнозен анализ на производството и доставките на същата стока.


3. Евентуалната промяна, визирана в параграф 1, се отнася до размера на сумата, с която при спазване на митата трябва да се намалят представителните цени, регистрирани в Общността за целите на изчисляването на входната цена на тази стока в рамките на ограниченията, предвидени в член 152, параграф 2, буква в) от Акта за присъединяване на Испания и Португалия.


Член 2


За прясното десертно грозде с произход от Турция от подпозиция 08.04 A I b) от Общата митническа тарифа, което се внася в Общността, през периода от 18 до 31 юли се ползват същите условия на премахване на митата като прилаганите за тази стока през периода от 15 юли до 17 юли по силата на разпоредбите на член 3 от Решение 1/80 на Съвета по асоцииране и на параграф 1 от разменяната на писма между Европейската икономическа общност и Република Турция от 6 февруари 1981 г., и на член 3, параграф 3 от това решение.


Член 3


Настоящият протокол представлява неразделна част от Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция.


Член 4


1. Настоящият протокол подлежи на ратификация, приемане или одобрение съгласно процедурите, извършени от договарящите се страни, като те се нотифицират взаимно за изпълнението на необходимите за тази цел процедури.


2. Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от месеца, следващ този, през който са извършени нотификациите, предвидени в параграф 1.


Член 5


Настоящият протокол се съставя в два екземпляра на немски, английски, датски, френски, испански, гръцки, италиански, нидерландски, португалски и турски език, като всички текстове са автентични.


В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители поставят собственоръчен подпис под настоящия протокол.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Til bekr?ftelse heraf har undertegnede befuldm?gtigede underskrevet denne Protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.


In witness whereof the Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose leurs signatures au bas du present protocole.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Em fe do que, os plenipotenciarios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.

Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yektili temsilciler bu protokolun altina imzalarn atmslardir.Съставено в Брюксел на двадесет и трети юли хиляда деветстотин осемдесет и седма година.

Hecho en Bruselas, el ventitres de julio de mil novecientos ochenta y siete.

Udf?erdiget i Bruxelles, den treogtyvende juli nitten hundrede og syvogfirs.

Geschehen zu Brussel am dreiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertsiebenundachtzig.


Done at Brussels on the twenty-third day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.

Fait a Bruxelles, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept.

Fatto a Bruxelles, addi ventitrй luglio millenovecentottantasette.

Gedaan te Brussel, de drieentwintigste juli negentienhonderd zevenentachtig.

Feito em Bruxelas, em vinte e trкs de Julho de mil novecentos e oitente e sete.

Brueksel'de, 23 Termuz bin dokuz yuz seksen yedi gununde yapilmstir.
Съвместна декларация на договарящите се страни относно член 1 от Допълнителния протокол


Договарящите се страни се споразумяват, че в случай че датата на влизане в сила на Допълнителния протокол не съвпадне с началото на календарната година или с началото на кампанията, количествените ограничения, визирани в член 1, ще се прилагат на принципа pro rata temporis.


Освен това договарящите се страни се споразумяват, че осчетоводяването на количествата стоки с произход от Турция, внесени в Общността, за които са фиксирани количествени ограничения в Допълнителния протокол, ще започва от 1 януари всяка година.Декларация на представителя на Федерална република Германия относно дефиницията на израза "германски граждани"


За граждани на Федерална република Германия се считат всички германци по смисъла на основния закон на Федерална република Германия.Декларация на представителя на Федерална република Германия относно прилагането на допълнителния протокол в Берлин


Допълнителният протокол са прилага също така в областта на град Берлин, при положение че правителството на Федерална република Германия не е декларирало друго на договарящите се страни в срок от три месеца от датата на влизане в сила на протокола.


21988A0227(01) - ЦПР - редактиран


Untitled Page