ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария след присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Общността


ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,

от една страна, и

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ,

от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария, подписано в Брюксел на 22 юли 1972 година, наричано оттук нататък "Споразумението", и Допълнителния протокол към това споразумение след присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Общността, подписан в Брюксел на 14 юли 1986 г.,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че, в съответствие с Регламент (ЕИО) № 839/88, събирането на мита, което се прилага от Общността, съставена от десет държави-членки, върху някои продукти, внасяни от Испания и Португалия, е изцяло прекратено, след като нивото на митата е падна до 2% или по-малко;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че на 15 юни 1988 година министрите на държавите-членки на Европейската асоциация за свободна търговия се съгласиха да предприемат подобни мерки към продуктите, внасяни от Испания;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Допълнителният протокол към споразумението не съдържа разпоредби Конфедерация Швейцария да отмени митата върху стоките, внасяни от Испания;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че, независимо от това, не са необходими по-нататъшни мерки относно търговията между Конфедерация Швейцария и Португалската република, тъй като митата върху продуктите, предмет на споразумението, внасяни в Швейцария от Португалия, са вече отменени преди присъединяването на тази държава към Общността;

РЕШИХА с общо съгласие, да предвидят цялостно премахване на митата върху продуктите, предмет на споразумението, внасяни в Швейцария от Испания, когато тези мита паднат до 2% или по-малко, и


ДА ПОДПИШАТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ:


Член 1

1. Събирането на митата, приложими в Швейцария, в съответствие с член 3 от Допълнителния протокол към споразумението, върху продуктите, внасяни от Испания, се преустановява изцяло когато нивото на митата падне до 2% ad valorem или по-малко.

2. Параграф 1 се прилага с необходимите изменения към специфичните мита, нивото на които не надхвърля 2% ad valorem.


Член 2

Настоящият протокол съставлява неразделна част от споразумението.


Член 3

Настоящият протокол подлежи на одобряване в съответствие с процедурата във всяка от договарящите се страни. Той влиза в сила на първо число от втория месец последващ датата, на която договарящите се страни се нотифицират взаимно за приключването на необходимите за тази цел процедури.


Член 4

Настоящият протокол е съставен в два екземпляра на датски, нидерландски, английски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски и испански език, като всички текстове са автентични.

Съставено в Брюксел на двадесети март хиляда деветстотин осемдесет и девета година.

За Съвета на Европейските общности:

За Конфедерация Швейцария
21989A0519(06)- редактиран


21989A0519(06)- редактиран


Untitled Page