ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия относно премахването на съществуващите и недопускането на налагането на нови количествени ограничения върху износа или на мерки, които имат еквивалентен ефект


ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,

от една страна, и

РЕПУБЛИКА ИСЛАНДИЯ,

от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия, подписано в Брюксел на 22 юли 1972 г., наричано по-нататък "Споразумението" и, по-специално член 33 от него,

КАТО ПРИПОМНЯТ целта за създаване на Европейско икономическо пространство в съответствие със Съвместната декларация, приета от министрите на Европейската асоциация за свободна търговия и държавите-членки на Общността и Комисията на Европейските общности в Люксембург на 9 април 1984 г.,

КАТО ОТЧИТАТ необходимостта да развиват техните търговски отношения в интерес на техните икономики чрез премахването на съществуващите и недопускането на налагането на каквито и да са нови бариери, които да повлияят на техния износ на продукти, предмет на споразумението,

КАТО СЪЗНАВАТ, че, въпреки това, при определени изключителни обстоятелства някоя от договарящите се страни може да бъде принудена на предприеме защитни мерки относно износа и че за тази цел следва да бъдат въведени специфични разпоредби,

РЕШИХА ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ:


Член 1

В споразумението се включват следните членове:

"Член 13а

1. Няма да се въвеждат нови количествени ограничения върху износа или мерки, които имат еквивалентен ефект, в търговията между Общността и Исландия.

2. Количествените ограничения върху износа и всички мерки с еквивалентен ефект се премахват до1 януари 1990 г., с изключение на тези мерки, приложени на 1 януари 1989 г. към продуктите, изброени в протокол 7, които се премахват в съответствие с разпоредбите на посочения протокол.

Член 13б

Договаряща се страна, която предвижда промяна на режима, който се прилага към износа към трети страни, уведомява официално, доколкото това е възможно от практическа гледна точка, Съвместния комитет не по-късно от 30 дни преди предлаганата промяна да влезе в сила. Тя взима предвид всички коментари на другата договаряща се страна по отношение на всички деформации, които могат да се получат в резултат на това.

Член 25а

Когато съответствието с разпоредбите на членове 7 и 13а води до:

1. реекспорт към трета страна, спрямо която изнасящата договаряща се страна поддържа за съответния продукт количествени ограничения върху износа, износни мита или мерки, или такси с еквивалентен ефект; или

2. сериозен недостиг, или заплаха от възникване на сериозен недостиг, на продукт от съществено значение за изнасящата договаряща се страна;

и когато ситуацията, посочена по-горе, поставя, или има голяма вероятност да постави сериозни трудности пред изнасящата договаряща страна, тази договаряща страна може да предприеме съответни мерки при условията и съгласно процедурите, посочени в член 28"


Член 2

Текстът на член 28 се заменя със следния текст:

"Член 28

1. В случай, че договаряща се страна подложи вноса или износа на продукти, които биха могли да предизвикат трудностите, посочени в членове 25, 25а и 27, на административна процедура, имаща за цел да обезпечи бърза информация за тенденцията на търговските потоци, тази договаряща се страна информира другата договаряща се страна.

2. В случаите, определени в членове 23 до 27, преди предприемане на мерките, предвидени в тях, или, в случаите, в които се прилага параграф 3, буква д), колкото е възможно по-скоро, въпросната договаряща се страна предоставя на Съвместния комитет цялата информация по случая, необходима за пълно изследване на ситуацията с цел да се търси решение, приемливо за договарящите се страни. При избора на мерки се дава приоритет на тези, които най-малко нарушават действието на споразумението.

Съвместният комитет незабавно се нотифицира за защитните мерки. Те са предмет на периодични консултации в рамките на Комитета, по-специално с оглед на тяхното премахване колкото е възможно по-скоро, доколкото обстоятелствата позволяват.

3. За изпълнението на алинея 2 се прилагат следните разпоредби:

а) По отношение на член 24, всяка договаряща страна може да повдигне въпроса пред Съвместния комитет, ако счита, че дадена практика не е съвместима с правилното функциониране на споразумението по смисъла на член 24, параграф 1.

Договарящите страни предоставят на Съвместния комитет цялата информация по въпроса и му оказват исканото от него съдействие за проучване на случая и, при необходимост, за прекратяване на оспорваната практика.

Ако въпросната договаряща страна не прекрати оспорваната практика в рамките на периода, определен от Съвместния комитет, или при липса на споразумение в Съвместния комитет в рамките на три месеца след поставянето на въпроса, засегнатата договаряща се страна може да приложи всякакви защитни мерки, които тя смята за необходими, за да се справи със сериозните трудности, възникнали в резултат от въпросната практика; по-специално тя може да прекрати тарифните отстъпки.

б) По отношение на член 25, трудностите, възникнали в резултат на ситуацията, посочена в този член, се поставят за разглеждане пред Съвместния комитет, който може да вземе всяко решение, необходимо за отстраняването на тези трудности.

Ако Съвместният комитет или изнасящата договаряща се страна не вземат решение, което отстранява трудностите в рамките на 30 дена след поставянето на въпроса, внасящата договаряща се страна има право да наложи компенсационна такса върху внасяния продукт.

Компенсационната такса се изчислява в съответствие със степента, до която стойността на въпросните стоки води до тарифни несъответствия по отношение на вградените в тях суровини и междинни продукти.

в) По отношение на член 25а, трудностите, които възникват в резултат на ситуации, посочени в този член, се представят за изследване пред Съвместния комитет. По отношение на точка (ii) от член 25а, заплахата от недостиг се констатира надлежно от съответни количествени и ценови индикатори.

Съвместният комитет може да вземе всяко решение, необходимо за отстраняването на тези трудности. Ако Съвместният комитет не вземе такова решение в рамките на 30 дни след поставянето на въпроса, изнасящата договаряща страна има правото да приложи временно съответни мерки върху износа на въпросния продукт.

г) По отношение на член 26, преди засегнатата договаряща страна да предприеме съответните мерки, в Съвместния комитет се извършват консултации.

д) Когато са налице изключителни обстоятелства, които изискват незабавни действия и не позволяват извършването на предварителни консултации, засегнатата договаряща се страна може, в случаите, посочени в членове 25, 25а, 26 и 27, и също в случаите на помощи за износа, които имат пряко и непосредствено въздействие върху търговията, да приложи незабавно предпазни мерки, които са строго необходими, за да се излезе от ситуацията.г.


Член 3

В края на споразумението се добавя следния текст като протокол 7:

"ПРОТОКОЛ 7

относно премахването на някои количествени ограничения върху износа

Количествените ограничения, прилагани от Общността върху износа за Исландия на продуктите, изброени по-долу, се премахват най-късно на указаните дати.

Номер на тарифна    
позиция по Описание на Дата на
Хармонизираната продукта премахване
система    
74.04 Медни 1. 1. 1992 г.
  отпадъци и  
  скрап  
ех 44.01 Дърва за 1. 1. 1993 г.
  горене, от  
  иглолистна  
  дървесина и  
  борови и елови  
  трески  
ех 44.03 Необработен  
  дървен 1. 1. 1993 г.
  материал, дори  
  обелен от  
  кората или  
  просто грубо  
  одялан  
  - Други, без  
  топола  
  Дървен  
  материал,  
  двустранно или 1. 1. 1993 г.
  четиристранно  
  грубо одялан,  
  но без  
  по-нататъшна  
  обработка  
  - Други, без  
  топола  
ех 44.07 Дървен  
  материал,  
  нарязан или 1. 1. 1993 г.
  бичен  
  надлъжно,  
  цепен или  
  кръгообразно  
  нарязан, но без  
  по-нататъшна  
  обработка, с  
  дебелина над  
  6 mm  
  - От иглолистна  
  дървесина, но  
  без дъсчици  
  за  
  производство  
  на кутии, сита и  
  други подобни  
ех 41.01 Сурови кожи от 1. 1. 1992 г.
  едър рогат  
  добитък, с  
  единично тегло  
  под 6 kg  
eх 41.02 Сурови овчи и 1. 1. 1992 г.
  агнешки кожи  
ех 41.03 Сурови кожи от 1. 1. 1992 г.
  кози  
ех 43.01 Сурови заешки 1. 1. 1992 г.
  кожухарски  
  кожи  


Член 4

Настоящият допълнителен протокол подлежи на одобряване в съответствие с процедурата във всяка от договарящите страни.

Той влиза в сила на 1 януари 1990 г. при условие, че договарящите страни се нотифицират взаимно за приключването на необходимите за тази цел процедури.

Ако Допълнителният протокол не влезе в сила на тази дата, той влиза в сила на първия ден от втория месец след такова нотифициране.


Член 5

Настоящият допълнителен протокол е съставен в еднакви екземпляри на датски, нидерландски, английски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански и исландски език, като всички текстове са автентични.

Съставено в Брюксел на двайсет и петия ден на юли в годината хиляда деветстотин осемдесет и девета.

Hecho en Bruselas, a veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y nueve.

Udf?rdiget i Bruxelles, den femogtyvende juli nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Brussel am funfundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundachtzig.


Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait a Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Fatto a Bruxelles, addi venticinque luglio milienovecentottantanove.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli negentienhonderd negenentachtig.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de mil novecentos e oitenta e nove.

Gjort i Brussel, hinn tuttugasta og fimmta dag julimanaoar nitjan hundruo attatiu og niu.


За Съвета на Европейските общности

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Radet for De Europ?iske F?llesskaber

Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften


For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautes europeennes

Per il Consiglio delle Comunita europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Fyrir hond ra?s Evropubandalaganna


За правителството на Република Исландия

Por el Gobierno de la Republica de Islandia

For regeringen for Republikken Island

Fur die Regierung der Republik Island


For the Government of the Republic of Iceland

Pour le gouvernement de la republique d"Islande

Per il governo della Repubblica d"Islanda

Voor de Regering van de Republiek IJsland

Pelo Governo da Republica da Islandia

Fyrir rikisstjorn ly?veidisins Islands

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ


към Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия относно премахването на съществуващите и недопускането на налагането на нови количествени ограничения върху износа или на мерки, които имат еквивалентен ефект


Договарящите страни декларират, че членове 7, 13а и 13б от споразумението се прилагат към продуктите, определени в член 2 от споразумението,


- включително петролните продукти, определени в член 14 от споразумението,


- изключват се продуктите, предмет на споразумението между държавите-членки на Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за въглища и стомана, от една страна, и Република Исландия, от друга страна.


21989A1013(02)- редактиран


21989A1013(02)- редактиран


Untitled Page