ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия относно премахването на съществуващите и предотвратяването на нови количествени ограничения, които оказват влияние върху износа, или на мерки с равностоен ефект


ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,

от една страна, и


КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,

от друга страна,


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, подписано в Брюксел на 14 май 1973 г., наричано по-долу “Споразумението”, и по-специално член 32 от него,


КАТО ПРИПОМНЯТ поставената цел за създаване на Европейско икономическо пространство съгласно общата декларация, приета на 9 април 1984 г. в Люксембург от министри на държавите-членки на ЕАСТ, държавите-членки на Общността и Комисията на Европейските общности,


ЗАГРИЖЕНИ за необходимостта от развиването на търговските отношения между тях в интерес на икономиката на двете страни чрез премахване на съществуващите и предотвратяване на нови пречки пред износа на продуктите, които са предмет на споразумението,


КАТО ОСЪЗНАВАТ все пак, че при определени изключителни обстоятелства някоя от договарящите се страни може да бъде принудена да предприеме предпазни мерки във връзка с износа и за целта следва да се въведат специфични разпоредби,РЕШИХА ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ:


Член 1


В споразумението се добавят следните членове:


”Член 13а


1. В търговията между Общността и Норвегия не се въвеждат никакви количествени ограничения върху износа или мерки с равностоен ефект.


2. На 1 януари 1990 г. се премахват количествените ограничения върху износа и всички мерки с равностоен ефект с изключение на тези, които се прилагат на 1 януари 1989 г. по отношение на продуктите, изброени в Протокол № 5, които се премахват в съответствие с разпоредбите на упоменатия протокол.

Член 13б


Договаряща се страна, която възнамерява да внесе промяна в режима, който се прилага при износа в трети страни, доколкото е практически приложимо, нотифицира Съвместния комитет най-малко 30 дни преди влизането в сила на предлаганата промяна. Тя взема под внимание всички постъпки от другата договаряща се страна във връзка с евентуалните нарушения, които могат да произтекат от това.


Член 24а


Когато съблюдаването на разпоредбите на членове 7 и 13а води до:


1. реекспорт към трета страна, спрямо която договарящата се страна износителка поддържа за съответния продукт количествени ограничения при износ, износни мита, или мерки или такси с равностоен ефект;


2. сериозен недостиг или опасност от настъпване на такъв недостиг на продукт, който е от съществено значение за договарящата се страна износителка;


и когато посочените по-горе ситуации пораждат или има вероятност да породят сериозни затруднения за договарящата се страна износителка, тази договаряща се страна може да предприеме подходящи мерки съгласно условията и в съответствие с процедурите, предвидени в член 27.”


Член 2


Текстът на член 27 от Споразумението се заменя със следното:


“Член 27


1. В случай, че договаряща се страна подлага вноса или износа на продукти, които могат да породят затрудненията, посочени в членове 24, 24а и 26, на административна процедура, целяща бързото предоставяне на информация за тенденцията на търговските потоци, тя информира за това другата договаряща се страна.


2. В случаите, посочени в членове 22 - 26, преди да предприеме предвидените в тези членове мерки, или в случаите, за които се прилагат разпоредбите на параграф 3, буква д), въпросната договаряща се страна в най-кратки срокове предоставя на Съвместния комитет цялата релевантна информация, която е необходима за извършване на задълбочено проучване на положението с оглед търсене на приемливо решение за договарящите се страни. При избора на мерки трябва да се дава предимство на мерките, които най-малко нарушават функционирането на споразумението.


За предпазните мерки незабавно се отправя нотификация на Съвместния комитет и подлежат на периодични консултации в рамките на комитета, особено с оглед премахването им веднага, щом обстоятелствата позволяват това.


3. За прилагането на разпоредбите на параграф 2, се прилагат следните разпоредби:


а) по отношение на член 23, всяка от договарящите се страни може да сезира Съвместния комитет, ако счита, че дадена практика е несъвместима с правилното функциониране на Споразумението по смисъла на член 23, параграф 1.


Договарящите се страни предоставят на Съвместния комитет цялата релевантна информация и му оказват необходимото съдействие за разглеждане на случая и, когато е уместно, за премахване на практиката, срещу която има повдигнати възражения.


Ако въпросната договаряща се страна не преустанови практиката, срещу която има повдигнати възражения, в определения от Съвместния комитет срок или при отсъствие на споразумение в рамките на Съвместния комитет в срок от три месеца след сезирането му, съответната договаряща се страна може да прилага всички предпазни мерки, които счита за необходими за преодоляване на сериозните затруднения в резултат на въпросните практики; по-специално, тя може да оттегля тарифни концесии;


б) по отношение на член 24, затрудненията, които произтичат от ситуацията, посочена в този член, се отнасят за разглеждане от Съвместния комитет, който може да приеме евентуално необходимото решение за преустановяване на тези затруднения.


Ако Съвместният комитет или договарящата се страна износителка не са взели решение за преустановяване на затрудненията в срок от 30 дни след сезирането им, договарящата се страна вносителка е оторизирана да начислява компенсаторна такса върху внесените продукти.


Компенсаторната такса се изчислява в зависимост от въздействието на тарифните различия върху стойността на въпросните стоки по отношение на суровините или вложените в тях междинни продукти;


в) по отношение на член 24а, затрудненията, които произтичат от ситуацията, посочена в този член, се отнасят за разглеждане от Съвместния комитет. Във връзка с точка 2 от член 24а, опасността от недостиг надлежно се доказва с подходящи количествени и ценови показатели.


Съвместният комитет може да приеме евентуално необходимото решение за преустановяване на затрудненията. Ако Съвместният комитет не е взел решение в срок от 30 дни след сезирането му, договарящата се страна износителка има право временно да прилага подходящи мерки при износа на съответния продукт;


г) по отношение на член 25, преди съответната договаряща се страна да предприеме подходящите мерки, се провеждат консултации в рамките на Съвместния комитет;


д) Когато изключителни обстоятелства, които изискват предприемането на незабавни действия, правят невъзможно предварителното разглеждане, в ситуациите, посочени в членове 24, 24а, 25 и 26, както и в случай на помощи при износ, които оказват пряко и непосредствено въздействие върху търговията, съответната договаряща се страна може незабавно да приложи строго необходимите предохранителни мерки да се справи със ситуацията.”


Член 3


Към Споразумението се прилага следният текст като Протокол № 5:


“ПРОТОКОЛ № 5


относно премахването на някои количествени ограничения при износ


Прилаганите от Общността количествени ограничения при износ в Норвегия на изброените по-долу продукти се премахват най-късно на посочените дати.


Хармонизирана    
система Описание на Дата на
Позиция № продукта премахване
74.04 Отпадъци и 1.1. 1992 г.
  отломки от мед  
ex 44.01 Дърва за горене 1.1. 1993 г.
  от иглолистен  
  материал и  
  чамови  
  стърготини  
ex 44.03 Необработен  
  дървен  
  материал,  
  обелен или  
  необелен, с или  
  без беловина  
  - Друг, без 1.1. 1993 г.
  топола  
  Дървен  
  материал,  
  двустранно или  
  четиристранно  
  грубо издялан,  
  но необработен  
  допълнително  
  - Друг, без 1.1. 1993 г.
  топола  
ex 44.07 Дървен  
  материал,  
  нарязан или  
  рендосан  
  надлъжно, но  
  необработен  
  допълнително, с  
  дебелина над 6  
  мм  
  - Иглолистен, но 1.1. 1993 г.
  без малки дъски  
  за  
  производството  
  на кутии, сита и  
  подобни  
  изделия  
ex 41.01 Сурови кожи от 1.1. 1992 г.
  едър рогат  
  добитък, с  
  единично тегло,  
  което не  
  надвишава 6 кг  
ex 41.02 Сурови кожи от 1.1. 1992 г.
  овце и агнета  
ex 41.03 Сурови кожи от 1.1. 1992 г.
  кози  
ex 43.01 Сурови кожи от 1.1. 1992 г.
  зайци  

Хармонизирана система Позиция №


Описание на продукта


Дата на премахване

74.04

Отпадъци и отломки от мед

1.1. 1992 г.

ex 44.01

Дърва за горене от иглолистен материал и чамови стърготини

1.1. 1993 г.

ex 44.03

Необработен дървен материал, обелен или необелен, с или без беловина- Друг, без топола

1.1. 1993 г.


Дървен материал, двустранно или четиристранно грубо издялан, но необработен допълнително- Друг, без топола

1.1. 1993 г.

ex 44.07

Дървен материал, нарязан или рендосан надлъжно, но необработен допълнително, с дебелина над 6 мм- Иглолистен, но без малки дъски за производството на кутии, сита и подобни изделия

1.1. 1993 г.

ex 41.01

Сурови кожи от едър рогат добитък, с единично тегло, което не надвишава 6 кг

1.1. 1992 г.

ex 41.02

Сурови кожи от овце и агнета

1.1. 1992 г.

ex 41.03

Сурови кожи от кози

1.1. 1992 г.

ex 43.01

Сурови кожи от зайци

1.1. 1992 г.


Член 2


Прилаганите от Норвегия мита при износ в Общността на изброените по-долу продукти се премахват в съответствие със следния график:


Хармонизирана    
система Описание Дата на
Позиция № на премахване
  продукта  
74.04 Отпадъци 1.1. 1992 г.”
  и отломки  
  от мед  

Хармонизирана система Позиция №


Описание на продукта


Дата на премахване

74.04

Отпадъци и отломки от мед

1.1. 1992 г.”


Член 4


Настоящият допълнителен протокол се одобрява от договарящите се страни съгласно техните собствени процедури.


Той влиза в сила на 1 януари 1990 г., при условие че договарящите се страни взаимно са нотифицирали преди тази дата, че са приключили необходимите за целта процедури.


Ако договарящите се страни не са нотифицирали за завършването на процедурите до тази дата, настоящият протокол временно се прилага считано от 1 януари 1990 г.


Член 5


Настоящият протокол е съставен в два екземпляра на датски, нидерландски, английски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански и норвежки език, като всички текстове са еднакво автентични.


Съставено в Брюксел на двадесет и шести юли хиляда деветстотин осемдесет и девета година.

Hecho en Bruselas, a veintiseis de julio de mil novecientos ochenta y nueve.

Udf?rdiget i Bruxelles, den seksogtyvende juli nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Br?ssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneun-undachtzig.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait ? Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Fatto a Bruxelles, add? ventisei luglio millenovecentottantanove.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd negenentachtig.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e oitenta e nove.

Undertegnet i Brussel, den tjuesjette juli nittenhundreog?ttini


За Съвета на Европейските общности:

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For R?det for De Europ?iske F?llesskaber

F?r den Rat der Europ?ischen Gemeinschaften

??????????????????????????????????????????

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communaut?s europ?ennes

Per il Consiglio delle Comunit? europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

For R?det i De Europeiske Fellesskap


За правителството на Кралство Норвегия:

Por el Gobierno del Reino de Noruega

For regeringen for Kongeriget Norge

F?r die Regierung des K?nigreichs Norwegen

?????????????????????????????????????????????

For the Government of the Kingdom of Norway

Pour le gouvernement du royaume de Norv?ge

Per il governo del Regno di Norvegia

Voor de Regering van het Koninkrijk Noorwegen

Pelo Governo do Reino da Noruega

For Kongeriket Norges Regjering
ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ


към Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия

относно премахването на съществуващите и предотвратяването

на нови количествени ограничения, които оказват влияние

върху износа, или на мерки с равностоен ефектДоговарящите се страни заявяват, че членове 7, 13а и 13б от Споразумението се прилагат за продуктите, посочени в член 2 от Споразумението,


- включително нефтените продукти, посочени в член 14 от Споразумението,


- с изключение на продуктите, които са предмет на Споразумението между държавите-членки на Европейската общност за въглища и стомана, от една страна, и Кралство Норвегия, от друга страна.

21989A1013(03) – ЦПР - редактиран


Untitled Page