ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно премахването на съществуващите и предотвратяването на нови количествени ограничения, които оказват въздействие върху износа или на мерки с равностоен ефект


ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,

от една страна, и


КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ,

от друга страна,


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария, подписано в Брюксел на 22 юли 1972 г., наричано по-долу “Споразумението”, и по-специално член 32 от него,


КАТО ПРИПОМНЯТ поставената цел за създаване на Европейско икономическо пространство в съответствие с Общата декларация, приета на 9 април 1984 г. в Люксембург от министри на страните, членки на ЕАСТ, държавите-членки на Общността и Комисията на Европейските общности,


ЗАГРИЖЕНИ ЗА необходимостта от развиване на търговските отношения между тях в интерес на икономиката на двете страни чрез премахване на съществуващите и предотвратяване на нови пречки за износа на продуктите, които са предмет на споразумението,


КАТО ОСЪЗНАВАТ все пак, че при определени изключителни обстоятелства някоя от договарящите се страни може да бъде принудена да предприеме защитни мерки във връзка с износа и за целта следва да се предвидят особени разпоредби,РЕШИХА ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ:


Член 1


В Споразумението се добавят следните членове:


“Член 13а


1. В търговията между Общността и Швейцария не се въвеждат никакви количествени ограничения върху износа или мерки с равностоен ефект.


2. На 1 януари 1990 г. се премахват количествените ограничения върху износа и всички мерки с равностоен ефект, с изключение на тези, които се прилагат на 1 януари 1989 г. спрямо продуктите, изброени в Протокол № 6, които се премахват в съответствие с разпоредбите на упоменатия протокол.


Член 13б


Договаряща се страна, която възнамерява да внесе промяна в режима, който прилага за износа в трети страни, доколкото е практически осъществимо, уведомява Съвместния комитет най-малко 30 дни преди влизането в сила на предлаганата промяна. Тя взема под внимание всички забележки от другата договаряща се страна във връзка с евентуалните нарушения, които могат да произтекат от това.


Член 24а


Когато съблюдаването на разпоредбите на членове 7 и 13а води до:


1. реекспорт в трета страна, спрямо която договарящата се страна износителка поддържа за съответния продукт количествени ограничения за износ, износни мита или мерки, или такси с равностоен ефект; или


2. сериозен недостиг или опасност от настъпване на такъв недостиг на продукт, който е от съществено значение за договарящата се страна износителка,


и когато посочените по-горе ситуации пораждат или има вероятност да породят сериозни затруднения за договарящата се страна износителка, тази договаряща се страна може да предприеме подходящи мерки при условията и по реда, предвидени в член 27.”


Член 2


1. Параграф 2 от член 7 от Споразумението се заменя със следното:


“2. В случай на продукти, които са изброени в приложение ІІІ, износните мита и таксите с равностоен ефект се премахват в съответствие с разпоредбите на посоченото приложение.”


2. Приложение ІІІ към Споразумението се заменя със следното:


“ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ


Списък на продуктите, посочени в член 7 от Споразумението


Прилаганите от Швейцария мита при износ в Общността на изброените по-долу продукти се премахват в съответствие със следния график:


Позиция № по    
хармонизираната Описание Дата на
система на премахване
  продукта  
ex 26.20 Пепели и 1 януари
  остатъци, 1993 г.
  съдържащи  
  главно  
  алуминий  
74.04 Отпадъци 1 януари
  и отломки 1993 г.
  от мед  
76.02 Отпадъци 1 януари
  и отломки 1993 г."
  от  
  алуминий  


Член 3


Текстът на член 27 от Споразумението се заменя със следното:


“Член 27


1. В случай, че договаряща се страна подлага вноса или износа на продукти, които могат да породят затрудненията, посочени в членове 24, 24а и 26, на административна процедура, целяща бързото предоставяне на информация за тенденцията на търговските потоци, тя информира за това другата договаряща се страна.


2. В случаите, посочени в членове 22 - 26, преди да предприеме предвидените в тези членове мерки, или в случаите, за които се прилагат разпоредбите на параграф 3, буква д), въпросната договаряща се страна възможно най-скоро предоставя на Съвместния комитет цялата съответна информация, която е необходима за извършване на задълбочено проучване на положението с оглед търсене на приемливо решение за договарящите се страни. При избора на мерки трябва да се дава предимство на мерките, които най-малко нарушават функционирането на споразумението.


Предпазните мерки незабавно се нотифицират на Съвместния комитет и подлежат на периодични консултации в рамките на комитета, особено с оглед премахването им веднага, щом обстоятелствата позволяват това.


3. За прилагането на разпоредбите на параграф 2, се прилагат следните разпоредби:


а) Относно член 23, всяка от договарящите се страни може да сезира Съвместния комитет, ако счита, че дадена практика е несъвместима с правилното функциониране на споразумението по смисъла на член 23, параграф 1.


Договарящите се страни предоставят на Съвместния комитет цялата съответна информация и му оказват необходимото съдействие за разглеждане на случая и, когато е уместно, за премахване на практиката, срещу която има повдигнати възражения.


Ако въпросната договаряща се страна не преустанови практиката, срещу която има повдигнати възражения, в определения от Съвместния комитет срок или при отсъствие на споразумение в рамките на Съвместния комитет в срок от три месеца след сезирането му, съответната договаряща се страна може да прилага всички предпазни мерки, които счита за необходими за преодоляване на сериозните затруднения в резултат на въпросните практики; по-конкретно, тя може да отменя тарифни концесии.


б) Относно член 24, затрудненията, които произтичат от ситуацията, посочена в този член, се отнасят за разглеждане до Съвместния комитет, който може да приеме евентуално необходимото решение за преустановяване на тези затруднения.


Ако Съвместният комитет или договарящата се страна износителка не са взели решение за преустановяване на затрудненията в срок от 30 дни след сезирането им, договарящата се страна вносителка има право да събира компенсационна такса за внасяните продукти.


Компенсационната такса се изчислява в зависимост от въздействието на тарифните различия върху стойността на въпросните стоки по отношение на суровините или вложените в тях междинни продукти.


в) Относно член 24а, затрудненията, които произтичат от ситуацията, посочена в този член, се отнасят за разглеждане до Съвместния комитет. Във връзка с (ii) от член 24а, опасността от недостиг надлежно се доказва с подходящи количествени и ценови показатели.

Съвместният комитет може да приеме евентуално необходимото решение за преустановяване на затрудненията. Ако Съвместният комитет не е взел решение в срок от 30 дни след сезирането му, договарящата се страна износителка има право временно да прилага подходящи мерки при износа на съответния продукт.


г) Относно член 25, преди съответната договаряща се страна да предприеме подходящите мерки, се провеждат консултации в рамките на Съвместния комитет.


д) Когато изключителни обстоятелства, които изискват предприемането на незабавни действия, правят невъзможно предварителното разглеждане, в ситуациите, посочени в членове 24, 24а, 25 и 26, както и в случай на помощи при износ, които оказват пряко и непосредствено въздействие върху търговията, съответната договаряща се страна може незабавно да приложи строго необходимите предохранителни мерки за излизане от положението.”


Член 4


Към споразумението се прилага следният текст като Протокол № 6:


“ПРОТОКОЛ № 6


относно премахването на някои количествени ограничения при износ


Прилаганите от Общността количествени ограничения при износ в Швейцария на изброените по-долу продукти се премахват най-късно на посочените дати.


Позиция № по   Дата на
хармонизираната Описание на премахване
система продукта  
74.04 Отпадъци и 1 януари
  отломки от мед 1993 г.
ex 44.01 Дърва за горене 1 януари
  от иглолистен 1993 г.
  материал и  
  чамови  
  стърготини  
ex 44.03 Необработен  
  дървен  
  материал,  
  обелен или  
  необелен, с или  
  без беловина  
  - Друг, без 1 януари
  топола 1993 г.
  Дървен  
  материал,  
  двустранно или  
  четиристранно  
  грубо издялан,  
  но необработен  
  допълнително  
  - Друг, без 1 януари
  топола 1993 г.
ex 44.07 Дървен  
  материал,  
  нарязан или  
  рендосан  
  надлъжно, но  
  необработен  
  допълнително, с  
  дебелина над 6  
  mm  
  - Иглолистен, но 1 януари
  без малки дъски 1993 г.
  за  
  производството  
  на кутии, сита и  
  подобни  
  изделия  
ex 41.01 Сурови кожи от 1 януари
  едър рогат 1992 г.
  добитък, с  
  единично тегло,  
  непревишаващо  
  6 kg  
ex 41.02 Сурови овчи и 1 януари
  агнешки кожи 1992 г.
ex 41.03 Сурови кожи от 1 януари
  кози 1992 г.
ex 43.01 Сурови заешки 1 януари
  кожи 1992 г."


Член 5


Настоящият допълнителен протокол се прилага по същия начин в Княжество Лихтенщайн, докато е в сила Договорът от 29 март 1923 г. за създаване на митнически съюз между Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн.


Член 6


Настоящият протокол се одобрява от договарящите се страни в съответствие с техните съответни процедури.


Той влиза в сила на 1 януари 1990 г., при условие че договарящите се страни взаимно са се нотифицирали преди тази дата, че са приключили необходимите за целта процедури.


Ако договарящите се страни не са нотифицирали за приключването на процедурите до тази дата, настоящият протокол временно се прилага от 1 януари 1990 г.


Член 7


Настоящият протокол е съставен в два екземпляра на датски, нидерландски, английски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски и испански език, като всички текстове са автентични.Съставено в Брюксел на дванадесети юли хиляда деветстотин осемдесет и девета година.

Hecho en Bruselas, a doce de julio de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfaerdiget i Bruxelles, den tolvte juli nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Brssel am zwlften Juli neunzehnhundertneunundachtzig.


Done at Brussels on the twelfth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait Bruxelles, le douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Fatto a Bruxelles, add dodici luglio millenovecentottantanove.

Gedaan te Brussel, de twaalfde juli negentienhonderd negenentachtig.

Feito em Bruxelas, em doze de Julho de mil novecentos e oitenta e nove.


За Съвета на Европейските общности:

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rdet for De Europiske Fllesskaber

Fr den Rat der Europischen Gemeinschaften


For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communauts europennes

Per il Consiglio delle Comunit europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades EuropeiasЗа правителството на Конфедерация Швейцария:

Por el Gobierno de la Confederacin Suiza

For regeringen for Schweiz

Fr die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft


For the Government of the Swiss Confederation

Pour le gouvernement de la Confdration suisse

Per il governo della Confederazione svizzera

Voor de Regering van de Zwitserse Bondsstaat

Pelo Governo da Confederaao SuaСЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ


към Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно премахването на съществуващите и предотвратяването на нови количествени ограничения, които оказват въздействие върху износа или на мерки с равностоен ефект


Договарящите се страни заявяват, че членове 7, 13а и 13б от Споразумението се прилагат за продуктите, посочени в член 2 от Споразумението,


- включително петролните продукти, посочени в член 14 от Споразумението,


- с изключение на продуктите, които са предмет на Споразумението между държавите-членки на Европейската общност за въглища и стомана, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна.

21989A1013(05) – ЦПР - редактиран


Untitled Page