МОНРЕАЛСКИ ПРОТОКОЛ ЗА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ, ПОДПИСАН НА 16 СЕПТЕМВРИ 1987 Г.


Увод


СТРАНИТЕ ПО ТОЗИ ПРОТОКОЛ,


БИВАЙКИ Страни по Виенската конвенция за защита на озоновия слой,


СЪЗНАВАЙКИ поетото от тях задължение по същата конвенция да предприемат съответните мерки за опазване на човешкото здраве и околната среда от вредните последици в резултат на или вероятно в резултат на човешката дейност, влияещи или вероятно влияещи на озоновия слой,


ПРИЗНАВАЙКИ, че емисиите в световен мащаб на определени вещества могат в значителна степен да разрушат и да предизвикат изменения в озоновия слой, с голяма вероятност оказвайки вредно влияние върху човешкото здраве и околната среда,


ЗНАЕЙКИ за потенциалното въздействие на емисиите на тези вещества върху климата,


РАЗБИРАЙКИ, че предприетите за опазването от разрушаване на озоновия слой мерки трябва да се базират на съответните научни познания, имайки предвид съображения от техническо и икономическо естество,


СА ТВЪРДО РЕШЕНИ да опазят озоновия слой, като вземат превантивни мерки за обективен контрол над веществата, чиито емисии в световен мащаб разрушават озоновия слой, крайна-та им цел, бивайки пълното им отстраняване чрез развитие на научното познание, без да пренебрегват съображенията от технически и икономически характер,


ОСЪЗНАВАЙКИ, че са необходими специални преференции, за да се посрещнат нуждите на развиващите се страни от тези вещества,


ОТБЕЛЯЗВАЙКИ предприетите вече превантивни мерки за контрол над емисиите на определени хлорофлуоровъглероди на регионално и национално равнище,


ВЗЕМАЙКИ ПОД ВНИМАНИЕ голямото значение на поощряването на международното сътрудничество в научноизследователската дейност и развитието на науката и технологиите, свързани с контрола и намаляването на емисиите на озоноразрушаващите вещества, съобразявайки се най-вече с нуждите на развиващите се страни,СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1


Дефиниции


За целите на този протокол:


1. “Конвенция” означава Виенската конвенция за защита на озоновия слой, приета на 22 март 1985г.


2. “Страни” означава, освен ако в текста изрично не се посочва друго, Страните по този протокол.


3. “Секретариат” означава секретариата по конвенцията.


4. “Контролирано вещество” означава вещество, фигуриращо в списъка на Приложение А към този протокол, независимо дали е в чист вид, или смес. Изключват се онези вещества или смеси, които влизат в състава на готови продукти, освен ако не са контейнери за превозване и съхраняване на някое от веществата в списъка.


5. “Производство” означава количеството на произведени контролирани вещества минус количеството унищожени такива по технологии, подлежащи на одобрение от Страните.


6. “Потребление” означава производството плюс вноса минус износа на контролирани вещества.


7. “Изчислени нива” на производство, внос, износ и потребление означава определените в съответствие с член 3 нива.


8. “Индустриална рационализация” означава трансфера на цялото или част от изчисленото ниво на производство от една Страна на друга с цел постигане на икономическа ефективност или в отговор на предвидим спад в доставките като резултат от закриването на заводи.


Член 2


Контролни мерки


1. Всяка Страна трябва да обезпечи за дванадесетмесечен период, считан от първия ден на седмия месец от датата на влизане в сила на този протокол, и за всеки следващ дванадесетмесечен период изчисленото ниво на потребление на контролираните вещества от група I на Приложение А да не надхвърля изчисленото за 1986 г. ниво на потребление. В края на същия период всяка Страна, произвеждаща едно или повече от тези вещества, трябва да обезпечи не надхвърляне на изчисленото ниво на производство спрямо това за 1986 г., освен в случаите, когато това ниво се е покачило с не повече от 10 % спрямо нивото за 1986 г. Подобно нарастване се разрешава само за задоволяване основните вътрешни нужди на Страните по член 5 и съобразно индустриалната рационализация между Страните.


2. Всяка Страна трябва да обезпечи за дванадесетмесечен период, считан от първия ден на седмия месец от датата на влизане в сила на този протокол, и за всеки следващ дванадесетмесечен период изчисленото ниво на потребление на контролираните вещества в списъка на група II на Приложение А да не надхвърля изчисленото за 1986 г. ниво на потребление. В края на същия период всяка Страна, произвеждаща едно или повече от тези вещества, трябва да обезпечи не надхвърляне на изчисленото ниво на производство спрямо това за 1986 г., освен в случаите, когато това ниво се е покачило с не повече от 10%, спрямо нивото за 1986 г. Подобно нарастване се разрешава само за задоволяване основните вътрешни нужди на Страните по член 5 и съобразно индустриалната рационализация между Страните. Механизмът за налагане на тези мерки ще се реши на първата среща на Страните след изготвянето на първата научна оценка.


3. Всяка Страна трябва да обезпечи за периода от 1 юли 1993 г. до 30 юни 1994 г. и за всички последващи дванадесетмесечни периоди изчисленото ниво на потребление на контролирани вещества от група I на Приложение А годишно да не надхвърля 80% от изчисленото за 1986 г. ниво на потребление. Все пак, с цел задоволяване основните вътрешни нужди на Страните по параграф 1 на член 5 и съобразно индустриалната рационализация между Страните, изчисленото производствено ниво може да надхвърли този лимит с до 10 % изчисленото за 1986 г. производствено ниво.


4. Всяка Страна трябва да обезпечи за периода от 1 юли 1998 г. до 30 юни 1999 г. и за всички последващи дванадесетмесечни периоди изчисленото ниво на потребление на контролирани вещества от група I на Приложение А годишно да не надхвърля 50% от изчисленото за 1986 г. ниво на потребление. Всяка Страна, произвеждаща едно или повече от тези вещества, трябва за същите периоди да обезпечи изчисленото за нея ниво на производство годишно да не надхвърля 50 % от изчисленото за 1986 г. производствено ниво. Все пак, с цел задоволяване основните вътрешни нужди на Страните по параграф 1 на член 5 и съобразно индустриалната рационализация между Страните, изчисленото производствено ниво може да надхвърли този лимит с до 15 % изчисленото за 1986 г. производствено ниво. Този параграф ще се прилага, освен в случаите когато Страните вземат друго решение на среща с две трети мнозинство на присъствалите и гласували Страни, представляващи най-малко две трети от общото изчислено ниво на потребление на тези вещества за Страните. Такова едно решение подлежи на обсъждане и приемане въз основа на споменатите в член 6 анализи.


5. Всяка Страна, чието изчислено за 1986 г. производствено ниво на контролирани вещества от група I на Приложение А е било под двадесет и пет килотона, може съобразно индустриалната рационализация да прехвърли на или получи от която и да е друга Страна продукцията, надхвърляща посочените в параграфи 1, 2 и 3 лимити, при положение, че общото производствено ниво на съответните Страни не надхвърля посочените в този член производствени лимити. Секретариатът трябва да бъде уведомяван за всеки такъв трансфер на продукция не по-късно от датата на извършването му.


6. Всяка Страна, която не е по член 5 притежаваща предприятия за производство на контролирани вещества в процес на изграждане или има сключен за това договор преди 16 септември 1987 г., с уредена преди 1 януари 1987 г. в местното законодателство легализация, може да прибави предстоящото производство на тези предприятия към изчисленото за 1986 г. производствено ниво, с цел да се улесни изчисляването на производственото ниво за 1986 г., при условие, че предприятията бъдат готови до 31 декември 1990 г. и че тази продукция няма да повиши годишното потребление на контролирани вещества за Страната над 0,5 килограма на глава от населението.


7. Всяко прехвърляне на продукция в съответствие с параграф 5 или нарастване на производството в съответствие с параграф 6 трябва да бъде докладвано в секретариата не по-късно от времето на извършване на трансфера или допълнителното производство.


8. а) Всички Страни, които са Страни - членки на регионални организации за икономическа интеграция, според дефиницията в член 1 (6) на конвенцията, могат да се споразумеят да изпълняват съвместно поетите задължения относно потреблението по този член при условие, че сборът на общото потребителско ниво не надхвърля изискуемите по този член нива;


б) страните, сключили подобно споразумение, трябва да информират секретариата за условията на споразумението преди посочената в споразумението дата за ограничаване на потреблението;


в) такова едно споразумение ще се счита за действително само когато всички Страни-членки на регионалната организация за икономическа интеграция, и самата организация са Страни по протокола и са уведомили Секретариата за процедурата по изпълнението.


9. а) Въз основа на анализите, регламентирани в член 6, Страните имат правото да вземат решение относно:


(i) дали да се коригират посочените в Приложение А коефициенти на озоноразрушаващия потенциал и ако това се налага, какви точно корекции да се внесат; и


(ii) налагат ли се допълнителни промени в ограничаването на производството или употребата на контрoлираните вещества освен взетите за еталон нива от 1986 г. и ако е така, какъв да бъде обхватът, количеството и времетраенето на тези изменения и ограничения;


б) секретариатът трябва да разпрати на Страните предложенията за изменения най-малко шест месеца преди срещата на Страните, на която ще бъдат предложени за приемане;


в) при вземането на такива решения Страните трябва да положат всички усилия за постигане на съгласие с пълно единодушие; ако всички усилия за консенсус бъдат изчерпани, без да се постигне съгласие, като крайна мярка решението ще се приема с две трети мнозинство на присъствалите и гласували Страни, представляващи минимум петдесет процента от общото потребление на контролирани вещества за Страните;


г) взетите решения, които са задължителни за всички Страни, ще бъдат разпращани на Страните от деловодството; освен ако в решението не е предвидено друго, то влиза в сила шест месеца от датата на разпращане на комюникето от деловодството.


10. а) Въз основа на анализите, направени по силата на член 6 на този протокол и в съответствие с установените в член 9 на конвенцията процедури, Страните имат правото да решават:


(i) дали някое от веществата и кое от тях да се добави или премахне от което и да е приложение към този протокол; и


(ii) механизма, обхвата и времетраенето на приложимите за тези вещества контролни мерки;


б) всички такива решения ще влизат в сила при условие, че са били приети с две трети мнозинство на присъствалите и гласували Страни.


11. Независимо от съдържанието на този член Страните могат да предприемат по-стриктни мерки от предвидените в него.


Член 3


Изчисляване на контролните нива


За целите на членове 2 и 5 всяка Страна ще определя за всяка група вещества от Приложение А изчислените нива за:


а) производство, като:


(i) умножи годишното производство на всяко вещество поотделно по озоноразрушаващия потенциал, посочен за него в Приложение А; и


(ii) събере за всяка група поотделно получените цифри;


б) вноса и износа, респективно следвайки mutatis mutandis процедурата, посочена в буква а); и


в) потреблението, като събере изчислените производствени нива с вноса и извади изчислените нива на експорта, следвайки посочената в а) и б) процедура; от 1 януари 1993 г. обаче износът на контролирани вещества за Страни нечленки няма да се изважда от потребителската квота на Страната износител.


Член 4


Контрол върху търговията с държави, които не са Страни


1. В срок една година от влизането в сила на този протокол всяка Страна трябва да забрани вноса на контролирани вещества от държави, които не са страни по този протокол.


2. От 1 януари 1993 г. никоя Страна по параграф 1 на член 5 няма право да изнася което и да е от контролираните вещества за държави, които не са Страни по този протокол.


3. В тригодишен срок от датата на влизане в сила на този протокол, следвайки посочените в член 10 на конвенцията процедури, Страните трябва да изготвят под формата на приложение подробен списък на съдържащите контролирани вещества продукти. Страните, които не са имали възражения по приложението, в съответствие с посочените процедури, в срок една година от влизане в сила на приложението ще наложат забрана върху вноса на тези продукти от държави, които не са Страни по този протокол.


4. В петгодишен срок от влизането в сила на този протокол Страните ще определят ефекта от наложената забрана или ограничение върху вноса от държави, които не са Страни по протокола, на продукти, произведени със, но несъдържащи контролирани вещества. Ако се установи, че ефектът е добър, спазвайки процедурите в член 10 на конвенцията, Страните ще изготвят подробен списък на тези продукти под формата на приложение. Страните, които не са имали възражения по него, в съответствие с посочените процедури ще забранят или ограничат вноса на тези продукти от държави, които не са Страни по този протокол, в срок една година от влизане в сила на приложението.


5. Всяка Страна ще се стреми да ограничава износа на технологии за производство и употреба на контролирани вещества за всяка държава, която не е Страна по този протокол.


6. Всяка Страна да се въздържа от предоставянето на субсидии, помощи, кредити, гаранции или застрахователни програми за износа на продукти, оборудване, заводи или технологии, които биха улеснили производството на контролирани вещества за държави, които не са Страни по този протокол.


7. Параграфи 5 и 6 не се отнасят за продукти, оборудване, заводи или технологии, спомагащи за херметизацията, регенерирането, рециклирането и унищожаването на контролираните вещества, стимулират разработването на алтернативни вещества и по всякакъв начин допринасят за намаляване емисиите на контролираните вещества.


8. Независимо от условията на този член осъществяването на внос, разгледано в параграфи 1, 3 и 4, може да бъде разрешено от всяка държава, която не е член по този протокол, ако на среща на Страните същата тази държава изрази твърдо намерение да се придържа изцяло към член 2 на протокола и е предоставила данни според изискванията на член 7, които го потвърждават.


Член 5


Специалното положение на развиващите се страни


1. Всяка Страна, която спада в категорията на развиващите се страни и чието годишно ниво на потребление на контролирани вещества е под 0,3 килограма на глава от населението към датата на влизане в сила на този протокол или по което и да е време в рамките на десет години от влизането в сила на протокола, има правото с оглед посрещане на основните си вътрешни нужди да отложи прилагането на контролните мерки, посочени в параграфи от 1 до 4 на член 2, с десет години от посочените в същите параграфи. Тези Страни обаче не трябва да надхвърлят изчислено годишно ниво на потребление от 0,3 килограма на глава от населението. Всяка такава Страна има правото да използва като базисна или усреднената стойност на изчисленото годишно ниво на потребление за периода 1995 - 1997 г. включително, или изчисленото годишно ниво на потребление от 0,3 килограма на глава от населението, в зависимост от това, коя от двете стойности е по-ниска, за да има база за сравнение до каква степен се придържа към контролните мерки.


2. Страните се ангажират да улеснят достъпа до екологично безопасни алтернативни вещества и технологии за развиващите се Страни и да оказват съдействие за бързото въвеждане на подобни заместители.


3. Страните поемат отговорността да улесняват на двустранна и многостранна основа отпускането на субсидии, помощи, кредити, гаранции или застрахователни програми за Страните, включени в категорията развиващи се, с цел да бъдат стимулирани в използването на алтернативни продукти и технологии.


Член 6


Анализ и оценка на контролните мерки


Полагайки началото през 1990 г., поне веднъж на всеки четири години, Страните ще правят оценка на контролните мерки, предвидени в член 2, базирайки се на наличната научна, екологична, техническа и икономическа информация. Най-малко една година преди оценката Страните трябва да свикат подходящ борд от експерти в горепосочените области и да определят състава и компетенциите на една такава група. В срок една година от свикването им групите трябва да представят своите заключения на Страните чрез секретариата.


Член 7


Предоставяне на данни


1. Всяка Страна трябва да предостави на секретариата в срок три месеца от приемането й за Страна статистически данни за производството, вноса и износа за всяко едно от контролираните вещества за 1986 г. или в случай, че не разполага с действителните данни, възможно най-точни изчисления.


2. Всяка Страна да предостави на секретариата данни за годишното си производство (отделно данни за количествата, унищожени по подлежащи на одобрение от Страните технологии), вноса и износа за Страни и държави, които не са Страни по протокола, респективно за годината в която е станала член и за всяка последваща година. Данните да се подават не по-късно от девет месеца след приключване на отчетната година.


Член 8


Непридържане


На своята първа среща Страните ще обмислят процедурите и институционалните механизми за определяне критериите за непридържане към условията на този протокол и третирането на Страните, които не се придържат към тях.


Член 9


Изследователска дейност, развитие, обществена осведоменост и обмен на информация


1. Страните да сътрудничат особено активно на Страните от развиващите се страни в рамките на националното им законодателство, нормативна база и законови практики за напредък в изследователската дейност, развитието и информационния обмен пряко или чрез компетентни международни институции в следните области:


а) намиране на най-подходящите технологии за херметизиране, регенериране, рециклиране или унищожаване на контролираните вещества, намалявайки по този начин емисиите им;


б) внедряване на заместители на контролираните вещества, на продуктите, съдържащи такива вещества, или на онези производства, за чиято направа се използват; и


в) разходи и полза от прилагането на съответните стратегии за контрол.


2. Страните поотделно, съвместно или чрез компетентни международни инстанции ще съдействат за повишаване на обществената осведоменост относно ефекта на емисиите на контролираните вещества и другите озоноразрушители върху околната среда.


3. В рамките на две години от влизането в сила на този протокол и на всеки две години след това всяка Страна ще представя на секретариата кратък доклад на дейностите, предприети по този член.


Член 10


Техническа помощ


1. Във връзка с условията на член 4 на конвенцията и предвид специфичните нужди на развиващите се държави Страните ще съдействат за оказване на техническа помощ, за да се улесни по-активното им участие в изпълнението на този протокол.


2. Всяка Страна или държава, която предстои да подпише този протокол, има правото да подаде заявка за оказване на техническа помощ до секретариата с цел изпълнение или участие в мероприятията по протокола.


3. На своята първа среща Страните ще поставят начало на обсъжданията за начините да се изпълнят поетите по член 9 и параграфи 1 и 2 на този член задължения, включително и изготвянето на работни планове. При изготвянето на работните планове специално внимание да се обърне на нуждите и положението в развиващите се страни. Онези държави и регионални организации за икономическа интеграция, които не са Страни по протокола, трябва да бъдат насърчавани да участват в дейностите, уточнени в работните планове.


Член 11


Срещи на Страните


1. Страните ще се събират системно на срещи. Секретариатът ще насрочи първата среща на Страните не по-късно от една година от датата на влизане в сила на този протокол и ако предстои среща на Конгреса на Страните по конвенцията, ще я запланува за същия период.


2. Впоследствие ще се насрочват редовни срещи, освен ако Страните не вземат решение те да съвпадат със срещите на Конгреса на Страните по конвенцията. Ще се свикват извънредни срещи или когато Страните счетат за необходимо на някоя от редовните си срещи, или въз основа на писмено искане на някоя от Страните при условие, че то бъде разпратено от секретариата най-малко шест месеца по-рано и поне една трета от Страните го подкрепят.


3. На своята първа среща Страните ще:


а) приемат с консенсус процедурния ред за провеждане на срещите;


б) приемат с единодушие финансовите правила, отнесени към параграф 2 на член 13;


в) уточнят експертните групи и определят компетенциите им по член 6;


г) обсъдят и одобрят процедурите и институционалните механизми, посочени в член 8; и


д) започнат изготвянето на работни планове в съответствие с параграф 3 на член 10.


4. Срещите на Страните ще изпълняват следните функции:


а) преглед на изпълнението на този протокол;


б) вземане на решение за внасяне на промени или ограничения по параграф 9 на член 2;


в) вземане на решение за прибавяне, вмъкване или премахване на някое вещество от приложенията и съответните контролни мерки в съответствие с параграф 10 на член 2;


г) да се уточнят, там където е необходимо, ръководните принципи и процедурата за докладване на информацията така, както е предвидено в член 7 и параграф 3 на член 9;


д) разглеждане на подадените заявки за оказване на техническа помощ съгласно параграф 2 на член 10;


е) разглеждане на изготвените от секретариата доклади съгласно подпараграф (в) на член 12;


ж) да анализира предвидените в член 2 контролни мерки съгласно член 6;


з) обмисляне и ако е необходимо, приемане на предложения за поправки по този протокол или в някое от приложенията, а също и за съставянето на ново приложение;


и) обсъждане и приемане на бюджет за изпълнението на този протокол; и


й) обсъждане и предприемане на допълнителни действия с цел изпълнението на този протокол.


5. Организацията на Обединените нации, специализираните агенции към нея и Международната агенция за атомна енергия, както и всяка държава, която не е Страна по протокола, могат да изпращат представители на срещите на Страните като наблюдатели. Молбата на всяка организация или агенция, национална или международна, правителствена или неправителствена, компетентна в области, свързани с опазването на озоновия слой, която е уведомила секретариата за желанието си да излъчи свой представител като наблюдател на срещите на Страните, може да бъде удовлетворена, освен в случаите, когато най-малко една трета от присъстващите Страни изкажат възражение. Приемането и участието на наблюдатели е подчинено на правилата в приетия от Страните процедурен ред.


Член 12


Секретариат


За целите на този протокол секретариатът ще:


а) урежда и обслужва срещите на Страните според условията на член 11;


б) получава и предоставя при поискване от някоя от Страните данните, представени по член 7;


в) редовно ще изготвя и разпраща на Страните доклади по получената в съответствие с член 7 и 9 информация;


г) уведомява Страните за получени по член 10 заявки за техническа помощ с цел улесняване нейното оказване;


д) насърчава нечленуващи Страни да присъстват на срещите на Страните като наблюдатели и да действат в съответствие с постановките на този протокол;


е) предоставя, по целесъобразност, информацията и заявките по букви в) и г) на нечленуващи наблюдатели;


ж) изпълнява такива други функции за постигане целите на този протокол, каквито Страните счетат за нужно да му възложат.


Член 13


Финансови условия


1. Средствата, необходими за функционирането на този протокол, включително и на секретариата към него, ще се набавят единствено от вноските на Страните.


2. На своята първа среща Страните ще приемат с консенсус финансовите условия по този протокол.


Член 14


Връзка на този протокол с конвенцията


Клаузите на конвенцията, отнасящи се до нейните протоколи, са валидни и за този протокол, ако няма специално указание за противното.


Член 15


Подписване


Този протокол ще бъде предоставен за подписване от държавни и регионални организации за икономическо интегриране в Монреал на 16 септември 1987 г., Отава от 17 септември 1987 г. до 16 януари 1988 г. и в главната квартира на Обединените нации в Ню Йорк от 17 януари 1988 г. до 15 септември 1988 г.


Член 16


Влизане в сила


1. Протоколът влиза в сила на 1 януари 1989 г. при условие, че най-малко единадесет документа за ратифициране, приемане и одобрение на протокола или акт за придържане към условията са били депозирани от държавни или регионални организации за икономическо интегриране, представляващи най-малко две трети от изчисленото за 1986 г. потребление на контролирани вещества, и ако условията, посочени в параграф 1 към член 17 на конвенцията, са били изпълнени. В случай, че тези условия не са били изпълнени към тази дата, протоколът влиза в сила на деветнадесетия ден от датата, на която условията бъдат изпълнени.


2. Съобразно параграф 1 документ, депозиран от регионална организация за икономическо интегриране, няма да се счита за допълнителен към документите, депозирани от Страни-членки на такава организация.


3. След влизането на протокола в сила всяка държавна или регионална организация за икономическо интегриране става Страна по него на деветнадесетия ден от датата на депозиране на документа за ратифициране, приемане, одобрение или придържане.


Член 17


Присъединяване на Страни след влизане в сила


По силата на член 5 всяка държавна или регионална организация за икономическа интеграция, станала Страна по протокола след влизането му в сила, трябва да изпълни пълния набор от задължения по член 2, а също така и по член 4, които държавните и регионалните организации за икономическо интегриране са поели, ставайки Страни по протокола от датата на влизането му в сила.


Член 18


Предварително ангажиране на място


В този протокол не се правят резервации.


Член 19


Оттегляне


И в този протокол ще се прилагат условията за оттегляне, предвидени в член 19 на конвенцията, освен случаите, касаещи Страните по параграф 1 на член 5. Всяка Страна може да се оттегли от протокола след изпращане на писмено уведомление до деловодството по всяко време след изтичане на четиригодишния период от датата, на която е поела отговорностите по параграфи от 1 до 4 на член 2. Оттеглянето става действително една година след получаване на уведомлението в деловодството или на такава по-късна дата, каквато изрично е спомената в писмото за напускане.


Член 20


Автентични текстове


Оригиналът на този протокол и еднакво автентичните текстове на арабски, китайски, английски, френски, руски и испански език ще бъдат депозирани при Генералния секретар на Обединените нации.


В свидетелство на подписването на този протокол от долуподписаните, надлежно упълномощени за това лица.


Подписан в Монреал на шестнадесети септември хиляда деветстотин осемдесет и седма година.Приложение А


КОНТРОЛИРАНИ ВЕЩЕСТВАГрупа Вещество Озоноразрушаващ
    потенциал1
     
Група I CFCl3 (CFC-11) 1,0
     
  CF2Cl2 (CFC-12) 1,0
     
  C2F3Cl3 (CFC-113) 0,8
     
  C2F4Cl2 (CFC-114)  1,0
     
  C2F5Cl (CFC-115)  0,6
     
     
     
Група CF2BrCl (халон-1211) 3,0
II    
  CF3Br (халон-1301) 10,0
     
     
  C2F4Br2 (халон-2402) (трябва се определи)
     
1 Посочените озоноразрушаващи потенциали са
изчислени въз основа на наличните научни познания
и ще бъдат периодично преразглеждани и
коригирани.
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ


Декларация на Европейската икономическа общност в съответствие с член 13, параграф 3 от Виенската конвенция за опазване на озоновия слой, отнасяща се до степента на нейните правомощия по отношение на въпросите, обхванати от Конвенцията и от Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой


В съответствие със съответните членове от Договора за ЕИО, Общността е компетентна да предприема действия, отнасящи се до съхраняването, опазването и подобряването на качеството на околната среда.


Общността е упражнила компетенциите си в областта, обхваната от Виенската конвенция и Монреалския протокол с приемането на Решение 80/372/ЕИО на Съвета от 26 март 1980 г. относно хлорофлуоровъглеродите в околната среда1, Решение 82/795/ЕИО на Съвета от 15 ноември 1982 г. относно консолидирането на предпазни мерки, отнасящи се до хлорофлуоровъглеродите в околната среда2 и Регламент (ЕИО) № 3322/88 на Съвета на 14 октомври 1988 г. относно някои хлорофлуоровъглеродите и халони, които разрушават озоновия слой3. Общността и в бъдеще може да упражнява компетенциите си чрез приемането на допълнително законодателство в тази област.


В областта на изследването на околната среда, както е упоменато в Конвенцията, Общността има определени компетенции по силата на Решение 86/234/ЕИО на Съвета от 10 юни 1986 г., с което се приемат многогодишни програми за научно-изследователска и развойна дейност в областта на околната среда (1986 – 1990 г.).


_________________________

1 ОВ L 90, 3.4.1980 г., стр. 45.

2 ОВ L 329, 25.11.1982 г., стр. 29.

3 Виж стр. 1 от настоящия Официален вестник.


21988A1031(02) – ЦПР - редактиран


21988A1031(02) – ЦПР - работен


Untitled Page