РЕГЛАМЕНТ (EO) № 569/2003 НА КОМИСИЯТА от 28 март 2003 година относно изменение на Регламент (EO) № 1238/95 за установяване на правила за прилагане на Регламент (EO) № 2100/94 на Съвета относно таксите, платими на Службата за растителни сортове на Общността


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (EO) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г, относно правата на растителни сортове на Общността 1, изменен с Регламент (EO) № 2506/95 2, и по-специално член 113, параграф 4 от него,


като има предвид, че:


(1) Регламент (EO) № 1238/95 на Комисията от 31 май 1995 г.за установяване на правила за прилагане на Регламент (EO) № 2100/94 на Съвета относно таксите, платими на Службата за растителни сортове на Общността 3, изменен с Регламент (EO) № 329/2000 4, определя такси, платими на Службата за растителни сортове на ("Службата"), и размера на тези такси;


(2) Административният съвет на Службата предаде на Комисията проекто-измененията, във връзка с таксите, платими на Службата съгласно Регламент (EО) № 2100/94;


(3) електронният метод за банково плащане SWIFT трябва да осигури достатъчни документни доказателства, от които да стане видно, че кандидатът е предприел необходимите стъпки за плащане на таксата за заявление по сметката на Службата;


(4) съгласно Регламент (EO) № 2100/94 на Съвета, таксата за заявление трябва да покрива няколко етапа от обработката на кандидатурата. Поради това Службата трябва да възстанови определена част от таксата за заявление, когато след първоначалното разглеждане на заявлението е очевидно, че то е валидно;


(5) за да бъдат отразени административните разходи на системата от права на растително разнообразие на Общността, които не се покриват от таксите, годишната такса не бива да варира съобразно защитените видове, нито пък да се увеличава във времето;


(6) финансовият резерв на Службата достига ниво, което надхвърля необходимото за гарантиране на непрекъснатостта на нейните операции. Поради това сумата за годишната такса трябва да бъде свързана с намаляване на резерва за периода 2003 - 2005 г;


(7) датата за плащане на годишната такса трябва да предхожда началото на годината на защита на право на растителния сорт, за който се отнася, за да се избегне предоставяне на безплатна защита в случай, че такава такса не е платена;


(8) необходимо е да се премахне разликата между таксите за вписване в регистъра на правата на Общността на растителни сортове и регистъра на заявленията. Освен това се удържа само една такса за едно и също вписване в регистъра, отнасящо се до молба, съдържаща повече от един вид с една и съща собственост;


(9) съгласно Регламент (EO) № 1239/95 на Комисията от 31 май 1995 г. относно установяване на правила за прилагане на Регламент (EO) № 2100/94 на Съвета относно таксите, платими на Службата за растителни сортове на Общността 5, последно изменен от Регламент (EO) № 2181/2002 6, Службата плаща за техническите проверки. Необходимо е увеличение на таксите, плащани от кандидатите за технически проверки и въвеждане на различни групи такси. Увеличението на таксите трябва да се постигне на два етапа поради големия му размер;


(10) следователно Регламент (EO) № 1238/95 трябва да се измени съответно;


(11) новите мерки се прилагат по отношение на такси, дължими от 1 април 2003 г.;

(12) във връзка с Регламент (EO) № 2100/94 се проведоха консултации с Административния съвет;


(13) разпоредбите на настоящия регламент са в съответствие със становището на Постоянния комитет за права на растителни сортове,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Регламент (EO) № 1238/95 се изменя както следва:

1. Член 4 се изменя както следва:


a) точка 3 се заменя със следното:

"3. Когато плащането се счита за неполучено от Службата в предвидения срок, този срок ще се счита за спазен спрямо Службата, ако бъдат предоставени достатъчни документални доказателства в рамките на срока за това, че лицето, извършващо плащането, надлежно е разпоредило на банка или пощенска служба да преведе сумата за плащане в евро на банковата сметка на Службата в рамките на срока.";


б) точка 4 се заличава;

в) точка 5 се заменя със следното:

"5. Документалните доказателства ще се считат за достатъчни по смисъла на точка 3, когато се представи платежно нареждане, издадено от банката или пощенската служба. Когато обаче нареденият превод е такъв, който използва метода за електронни банкови плащания SWIFT, доказателството за платежно нареждане трябва да бъде под формата на копие от SWIFT записа, подпечатано и подписано от надлежно упълномощен служител на банката или пощенката служба.";

2. Член 7 се заменя както следва:

a) параграф 5 се заменя със следното:

"5. Параграф 4 не се прилага, когато молбата е придружена от достатъчно документални доказателства, че лицето, извършващо плащането, е направило надлежно нареждане за превод на банка или пощенска служба за сумата в евро към банковата сметка на Службата; член 4, параграф (5) се прилага mutatis mutandis.";

б) добавя се следния параграф 7:

"7. Когато бъде получена такса за подаване на молбата , но молбата не е валидна по смисъла на член 50 от базовия регламент, Службата задържа EUR 300 от таксата за обработка и възстановява останалата част, като уведомява кандидата за установените неточности на молбата.";


3. Член 9, параграфи 1 и 2) се заменят със следното:

"1. Службата удържа на стопанина за право на растителен сорт на Общността (наричан по-долу "стопанина") такса за всяка година от продължителността на правото на растителен сорт на Общността (годишна такса) от EUR 300 за годините от 2003 до 2005 и от EUR 435 за година 2006 и следващите години.

3. Плащането на годишната такса е дължимо:

a) по отношение на първата година от срока на правото на растителен сорт на Общността, в рамките на 60 дни от датата на получаване на правото; и

б) по отношение на следващи години от срока на правото на растителен вид на Общността, на първия ден от календарния месец, предхождащ месеца, в който се навършва една година от датата на предоставяне на правото.";

4. Член 10 се изменя както следва:

a) в пето тире от параграф 1,б), "ECU 300" се заменя с "EUR 100";

б) добавя се следния параграф 3:

"3. Когато заявлението за вписване, посочено в буква б) или в) от параграф 1 се отнася до повече от една молба или регистрирано право, заявено или притежавано от едно и също лице, се удържа само една такса.";


5. Приложение I се заменя в съответствие с приложението към настоящия регламент;

6. Приложение II се заличава.


Член 2


Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага по отношение на дължимите такси, считано от 1 април 2003

г.Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 28 март 2003 годинаЗа Комисията:

David BYRNE,

Член на КомисиятаПРИЛОЖЕНИЕПриложение I се заменя със следното:


" ПРИЛОЖЕНИЕ I


Такси, свързани с техническите проверки, както е посочено в член 8


Таксата, която следва да бъде заплатена за техническа проверка на сорта съгласно член 8, ще бъде определена спрямо годината, в която започва периода на отглеждане и спрямо сортовата група, към която принадлежи сорта, в съответствие с таблица:(в EUR)


Ценови Такси Такса за
групи за година 2006
  години г. и сл.
  2003 до  
  2005 г.  
Селскостопанска група
1 Редовна реколта 1 020 1 020
2 Вегетативно размножавани култури 1190 1 190
3 Маслодайни култури 1 020 1 020
4 Тревни насаждения 1 020 1 020
5 Култури от цвекло 1 020 1 020
6 Влакнодайни култури 1 020 1 020
7 Култури със пециален режим на тестове 1 020 1 020
8 Други селскостопански култури 1 020 1 020
Декоративна група
9 Видове с жива 1 1
  справочна 190 190
  колекция,    
  оранжериен    
  тест, дълго    
  култивиране    
Видове с жива 1 2
  справочна 200 040
  колекция,    
  оранжериен    
  тест, дълго    
  култивиране и    
  специални    
  фитосанитарни    
  условия    
10 Видове с жива 1 1
  справочна 105 105
  колекция,    
  оранжериен    
  тест, кратко    
  култивиране    
11 Видове с жива 1 1
  справочна 105 105
  колекция, тест    
  на открито,    
  дълго    
  култивиране    
12 Видове с жива 1 1
  справочна 105 105
  колекция, тест    
  на открито,    
  кратко    
  култивиране    
13 Видове без 1 1
  жива справочна 200 360
  колекция,    
  оранжериен    
  тест, дълго    
  култивиране    
13А Видове без 1 2
  жива справочна 200 040
  колекция,    
  оранжериен    
  тест, дълго    
  култивиране с    
  допълнителна    
  размножителна    
  стъпка    
14 Видове без 1 1
  жива справочна 105 105
  колекция,    
  оранжериен    
  тест, кратко    
  култивиране    
15 Видове без 1 1
  жива справочна 105 105
  колекция, тест    
  на открито,    
  дълго    
  култивиране    
16 Видове без 1 1
  жива справочна 105 105
  колекция, тест    
  на открито,    
  кратко    
  култивиране    
17 Нови видове, 1 1
  оранжериен 190 190
  тест    
18 Нови видове, 1 1
  тест на открито 190 190
19 Видове, 1 1
  размножавани 200 360
  чрез семена    
  (непопадащи в    
  никоя друга    
  категория)    
Зеленчукова група
20 Размножавани 1 1
  чрез семена, 050 445
  тест на открито    
21 Размножавани 1 1
  чрез семена, 200 955
  оранжериен    
  тест    
22 Вегетативно 1 1
  размножавани, 050 700
  тест на открито    
23 Вегетативно 1 1
  размножавани, 200 360
  оранжериен    
  тест    
Плодова група
24 Дървета 1 1 615
    050  
24А Дървесни 1 2 380
  видове с 050  
  голяма    
  жива    
  справочна    
  колекция    
25 Храсти 1 1 190
    050  
26 Лози 1 1 190
    050  
27 Увивни 1 1 870
  растения 050  


_________________________

1 OВ L 227, 1.9.1994 г, стр. 1.

2 OВ L 258, 28.10.1995 г, стр. 3.

3 OВ L 121, 1.6.1995 г, стр. 31.

4 OВ L 37, 12.2.2000 г, стр. 19.

5 OВ L 121, 1.6.1995 г, стр. 37.

6 OВ L 331, 7.12.2002 г, стр. 14.

32003R0569- редактиран


Untitled Page