ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия вследствие на присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз


ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, от една страна, и


РЕПУБЛИКА ИСЛАНДИЯ, от друга страна,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия, подписано в Брюксел на 22 юли 1972 г., наричано по-нататък “споразумението”,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз от 1 януари 1995 г.,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че с оглед на поддържането на търговските потоци между Исландия, от една страна, и новите държави-членки, от друга страна, е необходимо адаптиране на споразуменията, които са приложими към търговията с рибни продукти между Исландия и Общността;


РЕШИХА ДА извършат с общо съгласие адаптирането на Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия вследствие на присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз, и


ДА ПОДПИШАТНАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ:


Член 1


Текстът на споразумението, приложенията и протоколите, които съставляват неразделна част от него, приложените заключителният акт и декларациите се съставят на фински и шведски език, като тези текстове имат еднаква сила, както оригиналните текстове. Съвместният комитет одобрява финския и шведския текст.


Член 2


Специалните разпоредби, приложими към вноса от Общността на някои рибни продукти с произход от Исландия, са постановени в приложението към настоящия протокол.


Член 3


Приложението към настоящия протокол съставлява неразделна част от него.


Настоящият протокол съставлява неразделна част от споразумението.


Член 4


Настоящият протокол се одобрява от договарящите страни в съответствие с техните процедури. Той влиза в сила на 1 декември 1995 г., при условие че договарящите страни са се уведомили взаимно преди тази дата, че са завършени необходимите за тази цел процедури. След тази дата протоколът влиза в сила в деня, следващ уведомяването. Прилага се от 1 януари 1995 г.


Член 5


Настоящият протокол се съставя в два еднообразни екземпляра, на датски, нидерландски, английски, фински, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански, шведски и исландски езици, като всички текстове еднакво автентични.


Съставен в Брюксел на двадесет и шести януари хиляда деветстотин деветдесет и шеста година.


Hecho en Bruselas, el veintis?is de enero de mil novecientos noventa y seis.


Udf?rdiget i Bruxelles, den seksogtyvende januar nittenhundrede og seksoghalvfems.


Geschehen zu Br?ssel am sechsundzwanzigsten Januar neunzehnhundertseschsundneunzig.


????? ???? ????????? ???? ?????? ??? ?????????? ????? ?????????? ???????? ???.


Done at Brussels on the twenty-sixth day of January in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait ? Bruxelles, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Fatto a Bruxelles, add? ventisei gennaio millenovecentonovantasei.


Gedaan te Brussel, de zesentwintigste januari negentienhonderd zesennegentig.


Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Janeiro de mil novecentos e noventa e seis.


Tehty Brysseliss? kahdentenakymmenenten?kuudentena p?iv?n? tammikuuta vuonna tuhatyhdeks?nsataayhdeks?nkymment?kuusi.


Utf?rdat i Bryssel den tjugosj?tte januari nittonhundranittiosex.


Gj?rt ? Brussel hinn 26. jan?ar 1996.


За Европейската общност:Por la Comunidad Europea

For Det Europ?iske F?lleskab

F?r die Europ?ische Gemeinschaft

??? ??? ????????? ?о???????

For the European Community

Pour la Communaut? europ?enne

Per la Comunit? europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteis?n puolesta

P? Europeiska gemenskapens v?gnar


ПРИЛОЖЕНИЕ


СПИСЪК ОТ ПРОДУКТИ, ИЗБРОЕНИ В ЧЛЕН 2


(Продукти с произход от Исландия, за които Общността предоставя тарифни квоти)  Код по Описание Квоти
  КН(Комбинирана   (tonnes)
  номенклатура)    
       
1 0302 12 00 Сьомга, прясна или 50
    охладена  
       
  0304 10 13 Филета от сьомга,  
    прясна или охладена  
       
  0304 20 13 Филета от сьомга,  
    замразена  
2 0302 23 00 Морски език, прясна 250
    или охладена  
       
  0302 29 10 Мегрим, прясна или  
    охладена  
       
  0302 29 90 Други плоски риби,  
    пресни или охладени  
       
  0302 69 85 Северенопутасу,  
    прясно или охладено  
       
  0303 32 00 Морска писия,  
    замразена  
  0303 79 96    
    Други морски риби,  
  0304 10 19 замразени  
       
    Филета от други  
  0304 10 33 сладководни риби,  
    пресни или охладени  
       
    Филета от сайда,  
    прясна или охладена  
  0304 10 35    
       
       
  ex 0304 10 38 Филета от морски  
    бибан, пресни или  
    охладени  
       
  0304 10 98 Филета от други  
    морски риби,  
    различни от херинга  
  0304 20 19 и скумрия, пресни  
    или охладени  
       
  0304 90 35 Месо от други  
    морски риби, пресни  
    или охладени  
  0304 90 38    
    Замразено филе от  
    други сладководни  
    риби  
       
  0304 90 39 Замразено месо от  
    треска от вида  
    Gadusmacrocepbalus  
  0304 90 41    
    Замразено месо от  
    треска от вида  
  0304 90 47 Gadusmorbua  
       
       
  0304 90 59 Замразено месо от  
    вида Gadusogac и от  
    риби от вида  
  ex 0304 90 97 Boreogadussaida  
       
       
    Замразено месо от  
    сайда  
       
    Замразено месо от  
    мерлуза от вида  
    Merluccius  
       
    Замразено месо от  
    северно путасу  
       
    Замразено месо от  
    други морски риби, с  
    изключение на  
    скумрия  
3 0305 61 00 Херинга, солена, но 1750
    не сушена или  
    пушена, и херинга в  
    саламура  
       
4 0306 19 30 Замразени норвежки 50
    омари  
5 1604 12 91 Друг вид приготвена 2 400
    или консервирана  
    херинга, в  
    херметически  
  1604 12 99 затворени съдове  
       
    Друг вид приготвена  
    или консервирана  
    херинга; други  
6 1604 19 98 Друг вид приготвено 50
    или консервирано  
    месо от риба, цяло  
    или на парчета  
       
  ex 160420 90 Друг вид приготвено  
    или консервирано  
    месо от риба,  
    различна от херинга  
    и скумрия  
Тези тарифни квоти се прилагат от 1 януари до 31 декември всяка година. За сумата, която е посочена за всяка група продукти, вносът в Общността с произход от Исландия може да бъде освободен за свободно движение при 0% вносно мито.


21996A0213(01) - редактиран


Untitled Page