КОНВЕНЦИЯ за опазване и управление на рибните ресурси в Югоизточния Атлантически океан


ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ ПО НАСТОЯЩАТА КОНВЕНЦИЯ,


ТВЪРДО РЕШЕНИ да осигурят дългосрочното опазване и устойчиво използване на всички живи ресурси в Югоизточния Атлантически океан и да запазят средата и морските екосистеми, в които се срещат ресурсите,


КАТО ПРИЗНАВАТ неотложната и постоянна нужда от ефективно опазване и управление на рибните ресурси в откритите води на Югоизточния Атлантически океан,


КАТО ПРИЗНАВАТ съответните разпоредби на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г., Споразумението за прилагане на разпоредбите на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г. относно опазването и управлението на рибите, мигриращи между изключителните икономически зони на една или повече държави и откритите води, и далекомигриращите рибни запаси от 1995 г., и като взеха предвид Споразумението за създаване на Организацията по прехраната и земеделието (ФАО) за насърчаване съответствието с международните мерки за опазване и управление на риболовните кораби в откритите води от 1993 г., и Кодекса за поведение на ФАО за отговорна риболовна дейност от 1995 г.,


КАТО ПРИЗНАВАТ задълженията на държавите да си сътрудничат при опазването и управлението на живите ресурси на Югоизточния Атлантически океан,


ПОСВЕТЕНИ на упражняването и прилагането на превантивен подход в управлението на рибните ресурси, в съответствие с принципите, заложени в споразумението за прилагане на разпоредбите на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г. относно опазването и управлението на рибите, мигриращи между изключителните икономически зони на една или повече държави и откритите води, и далекомигриращите рибни запаси от 1995 г., и Кодекса за поведение на ФАО за отговорна риболовна дейност от 1995 г.,


КАТО ПРИЗНАВАТ, че дългосрочното опазване и устойчиво развитие на рибните ресурси в откритите води изисква сътрудничество между държавите чрез подходящи регионални или падрегионални организации, които договарят необходимите за тази цел мерки,


КАТО СЕ АНГАЖИРАТ с отговорни риболовни дейности,


КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че крайбрежните държави са създали зони под национална юрисдикция съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г., и общите принципи на международното право, в рамките на които те упражняват суверенните си права с цел проучване и използване, опазване и управление на живите морски ресурси,


КАТО ЖЕЛАЯТ сътрудничеството с крайбрежните държави и с всички други държави и организации, което е в интерес на рибните ресурси на Югоизточния Атлантически океан, да осигурява съвместими мерки за опазване и управление,


КАТО ПРИЗНАВАТ икономическите и географските съображения и специфичните изисквания на развиващите се държави и техните крайбрежни общности за справедлива печалба от живите морски ресурси,


КАТО ПРИЗОВАВАТ държавите, които не са договарящи се страни по настоящата конвенция, и които не са съгласни по друг начин да прилагат мерките за опазване и управление, приети съгласно настоящата конвенция, да не упълномощават плавателни съдове, плаващи под техен флаг, да участват в риболов на ресурси, които са предмет на настоящата конвенция,


УБЕДЕНИ, че създаването на организация за дългосрочно опазване и устойчиво използване на рибните ресурси в Югоизточния Атлантически океан най-добре ще послужи на тези цели,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че постигането на гореупоменатите цели ще допринесе за реализирането на справедлив и равен икономически ред в интерес на цялото човечество, и по-специално конкретните интереси и потребности на развиващите се страни,


СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1


Използване на термините


По смисъла на настоящата конвенция:


a) „Конвенцията от 1982 г.” означава Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г.;


б) „Споразумението от 1995 г.” означава Споразумението за прилагане на разпоредбите на конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г. относно опазването и управлението на рибите, мигриращи между изключителните икономически зони на една или повече държави и откритите води, и далекомигриращите рибни запаси от 1995 г.;


в) „крайбрежна държава” означава всяка договаряща са страна с води под национална юрисдикция, които са съседни на зоната на конвенцията;


г) „Комисия” означава Комисията за риболов в Югоизточния Атлантически океан, създадена съгласно член 5;


д) „договаряща се страна” означава всяка държава или организация за регионална икономическа интеграция, която се е съгласила да се обвърже с настоящата конвенция, и за която Конвенцията е в сила;


е) „мярка за контрол” означава всяко решение или действие, прието от Комисията относно наблюдението, проверката, съответствието и изпълнение съгласно член 16;


ж) „организация за управление на риболова” означава всяка междуправителствена организация, която е компетентна да предприема регулаторни мерки по отношение на живите морски ресурси;


з) „риболов” означава:


(i) фактическото или планираното търсене, улов, вземане или отглеждане на рибни ресурси;


(ii) участие във всяка дейност, за която може разумно да се очаква да доведе до локализиране, улов, вземане или отглеждане на рибни ресурси за всякаква цел включително научна дейност;


(iii) поставянето, издирването или възстановяването на всяко агрегатно устройство за рибни ресурси или свързано оборудване, включително радио сигнали за ориентиране;


(iv) всяка операция на море в подкрепа на или при подготовката на всяка дейност, описана в настоящата дефиниция, с изключение на всяка операция, породена от спешни случаи, свързани със здравето или сигурността на членовете на екипажа или сигурността на плавателния съд, или


(v) използването на летателен апарат във връзка с всяка дейност, описана в настоящата дефиниция с изключение на полети при спешни случаи, свързани със здравето или сигурността на членовете на екипажа или сигурността на плавателния съд;


и) „риболовна единица” означава всяка риболовна единица, упомената в член 1, параграф 3 от Споразумението от 1995 г.;


й) „риболовен кораб” означава всеки плавателен съд, използван или планиран да се използва за целите на търговската експлоатация на рибните ресурси, включително кораби майки, всички други плавателни съдове директно ангажирани в подобни риболовни операции и плавателни съдове, ангажирани с трансбордирането;


к) „научен риболовен кораб” означава всеки плавателен съд ангажиран в риболов, дефиниран в буква з), за научно-изследователски цели, включително постоянни научни кораби или кораби, които обичайно са ангажирани в търговски риболовни операции, или поддържащи риболовни дейности;


л) „рибни ресурси” означава ресурси от риба, мекотели, раковидни животни и други немигриращи видове в зоната на конвенцията, с изключение на:


(i) немигриращи видове, предмет на юрисдикцията на крайбрежните държави свързана с риболова съгласно член 77, параграф 4 от Конвенцията от 1982 г., и


(ii) масово мигриращи видове, изброени в приложение I към Конвенцията от 1982 г.;


м) „държава, под чийто флаг плава плавателния съд” означава, освен ако е посочено друго:


(i) държава, чиито плавателни съдове имат право да плават под нейния флаг, или


(ii) организация за регионална икономическа интеграция, в която плавателните съдове имат право да плават под флага на държава-членка или на организацията за регионална икономическа интеграция;


н) „живи морски ресурси” означава всички живи компоненти на морските екосистеми, включително морските птици;


o) „организация за регионална икономическа интеграция”, освен ако е конкретизирано друго, означава организация за регионална икономическа интеграция, на която всички нейни държави-членки са прехвърлили компетентността по въпроси, обхванати от настоящата конвенция, включително правото за вземане на решения, които са задължителни за нейните държави-членки по отношение на тези въпроси, и


п) „прехвърляне” означава натоварване на всички или част от рибните ресурси, намиращи се на борда на риболовен кораб на друг риболовен кораб в морето или в пристанище без продуктите да са били регистрирани от пристанищна държава като изнесени на брега.


Член 2


Цел


Целта на настоящата конвенция е да осигури дългосрочното опазване и устойчивото използване на рибните ресурси в зоната на конвенцията чрез ефективно прилагане на настоящата конвенция.


Член 3


Общи принципи


Като изпълнява целта на настоящата конвенция договарящите се страни, в зависимост от случая, чрез организацията, по-специално:


a) приемат мерки, основани върху най-добрите налични научни доказателства, за да осигурят дългосрочното опазване и устойчиво използване на рибните ресурси, за които се прилага настоящата конвенция;


б) прилагат предпазния подход съгласно член 7;


в) прилагат разпоредбите на настоящата конвенция свързани с рибните ресурси, като внимателно признават въздействието на риболовните операции върху екологично свързаните видове като морски птици, китообразни, тюлени и морски костенурки;


г) когато е необходимо, приемат мерки за опазване и управление за видовете, които принадлежат към същата екосистема, или свързана с или зависеща от екосистемата на ловуваните рибни ресурси;


д) гарантират, че риболовните практики и мерките за управление внимателно отчитат необходимостта от свеждане до минимум на вредните въздействия върху живите морски ресурси като цяло, и


е) опазват биоразнообразието в морската среда.


Член 4


Географско приложение


Освен ако е предвидено друго, настоящата конвенция се прилага в зоната на конвенцията, която обхваща водите отвъд зоните под национална юрисдикция в областта, ограничена с правата, свързваща следните точки в паралели на ширина и меридиани на дължина:


- започваща с външната граница на водите под национална юрисдикция на 6° на юг, оттам право на запад по 6° южен паралел до меридиана на 10° запад, оттам право на север по меридиана 10° на запад до екватора, оттам право на запад по екватора до меридиана 20° на запад, оттам право на юг по меридиана 20° на запад до паралел 50° на юг, оттам право на изток по паралела 50° на юг до меридиана 30° на изток, оттам право на север по меридиана 30° на изток до брега на африканския континент.


Член 5


Организация


1. С настоящото, договарящите се страни създават и се договарят да поддържат организация за риболова в Югоизточния Атлантически океан, наричана „Организацията”.


2. Организацията включва:


a) Комисията;


б) Комитета за съответствие и Научния комитет, като спомагателен органи, и всеки друг спомагателен орган, който Комисията създава за подпомагане от време на време, по време на срещи, целта на настоящата конвенция, и


в) Секретариат.


3. Организацията е юридическо лице и се ползва на територията на всяка от договарящите се страни с подобно юридическо качество, тъй като може да се окаже необходимо да изпълнява функциите си и да постига целта на настоящата конвенция. Привилегиите и имунитетите, с които организацията и нейният персонал се ползват на територията на дадена договаряща се страна, се определят чрез споразумение между организацията и съответната договаряща се страна.


4. Официалните езици на организацията са английски и португалски език.


5. Седалището на организацията се установява в Намибия.


Член 6


Комисията


1. Всяка договаряща се страна е член на Комисията.


2. Всеки член назначава един представител в Комисията, който може да се придружава от заместник-представители и консултанти.


3. Функциите на Комисията са да:


a) открие потребности от опазване и управление;


б) формулира и приеме мерки за опазване и управление;


в) определя общо допустимия улов и/или нива на усилия за риболов, като взема предвид общата рибна смъртност, включително на видовете, които не са целева група;


г) определя характера и степента на участие в риболов;


д) преглежда състоянието на запасите и да събира, анализира и разпространява релевантна информация за запасите;


е) окуражава, насърчава и, според случая чрез споразумение, координира научните изследвания върху рибните ресурси в зоната на конвенцията и съседните води под национална юрисдикция;


ж) управлява запасите въз основа на превантивен подход, който ще се разработи съгласно член 7;


з) създава, според случая, механизми за сътрудничество за ефективно наблюдение, контрол, надзор и изпълнение;


и) приема мерки, свързани с контрола и изпълнението в зоната на конвенцията;


й) приема мерки за поведение при риболов за научно-изследователски цели;


к) разработва правила за събиране, предоставяне, проверяване, достъп и злоупотреба с данни;


л) събира и разпространява точни и пълни статистически данни, за да гарантира, че е наличен най-добрия научен съвет, като поддържа същевременно поверителност, когато е уместно;


м) ръководи Комитета за съответствие и Научния комитет, други спомагателни органи, и Секретариата;


н) одобрява бюджета на организацията, и


o) извършва други подобни дейности, които може да са необходими за изпълнение на нейните функции.


4. Комисията приема свой процедурен правилник.


5. Комисията приема мерки съгласно международното право за насърчаване съответствието на плавателните съдове, плаващи под флаг на държава, която не е страна по настоящата конвенция с мерки, договорени от Комисията.


6. Комисията взема изцяло предвид препоръките на Научния комитет и на Комитета за съответствие при формулиране на своите решения. Комисията взема под внимание по-специално биологичното единство и други биологични характеристики на запасите.


7. Комисията публикува своите мерки за опазване, управление и контрол, които са в сила и, доколкото е практично, поддържа записи с други мерки за опазване и управление в сила в зоната на конвенцията.


8. Мерките, упоменати в параграф 3, може да включват следното:


a) количеството от всеки вид, което може да се улови;


б) зоните и периодите, в които може да се извършва риболов;


в) размера и пола на всеки вид, който може да се лови;


г) риболовните уреди и технологии, които може да се използват;


д) нивото на усилие при риболова, включително номерата на корабите, техните видове и размери, които могат да се използват;


е) определянето на региони и подрегиони;


ж) други мерки за регулиране на риболовните дейности с цел защита на всички видове, и


з) други мерки, които Комисията счита за необходими за постигане на целта на настоящата конвенция.


9. Мерките за опазване, управление и контрол, приети от Комисията съгласно настоящата конвенция влизат в сила съгласно член 23.


10. Като взема предвид членове 116 и 119 от Конвенцията от 1982 г., Комисията може да обръща внимание на всяка държава-членка или на риболовна единица, която не е член на настоящата конвенция за всяка дейност, която по мнението на Комисията засяга прилагането на целта на настоящата конвенция.


11. Комисията обръща внимание на всички договарящи се страни за всяка дейност, която по мнението на Комисията подкопава:


a) прилагането от договаряща се страна на целта на настоящата конвенция, или съответствието на тази договаряща се страна с нейните задължения съгласно настоящата конвенция, или


б) съответствието на тази договаряща се страна с нейните задължения съгласно настоящата конвенция.


12. Комисията взема предвид мерките, установени от други организации, които засягат живите морски ресурси в зоната на конвенцията, и без да накърнява целта на настоящата конвенция, се стреми да осигури съответствие с подобни мерки.


13. Ако Комисията определи, че дадена договаряща се страна е престанала да участва в работата на организацията, Комисията се консултира със съответната договаряща се страна и може да вземе решение за разрешаване на въпроса, както тя счита за подходящо.


Член 7


Прилагане на превантивен подход


1. Комисията широко прилага превантивния подход за опазване, управление и използване на рибните ресурси, за да защити тези ресурси и да запази морската среда.


2. Комисията е по-предпазлива, в случаите, когато информацията е несигурна, ненадеждна или неадекватна. Отсъствието на адекватна научна информация, не се използва като причина за отлагане или неуспех на мерките за опазване и управление.


3. Като прилага настоящия член, Комисията се запознава с най-добрите международни практики, свързани с прилагането на превантивния подход, включително приложение II към Споразумението от 1995 г. и Кодекса за поведение на ФАО за отговорна риболовна дейност от 1995 г.


Член 8


Заседания на Комисията


1. Комисията заседава веднъж годишно и всеки път, когато счете за необходимо.


2. Първото заседание на Комисията се свиква до три месеца след влизането в сила на настоящата конвенция, при условие че между договарящите се страни има най-малко две държави, които извършват риболовни дейности в зоната на конвенцията. Първото заседание, във всеки случай, се свиква до шест месеца след влизането в сила на конвенцията. Правителството на Намибия провежда консултации с договарящите се страни във връзка с първото заседание на Комисията. Временният дневен ред се съобщава на всяка подписваща и договаряща се страна не по-късно от един месец преди датата на заседанието.


3. Първото заседание на Комисията, inter alia, разглежда приоритетно разходите, свързани с прилагането на приложението от Секретариата и мерките за изпълнение на функциите на Комисията, съдържащи се в член 6.3, букви к) и л).


4. Първото заседание на Комисията се състои в централата на организацията. След това, заседанията на Комисията се повеждат в централата, освен ако Комисията не реши друго.


5. Комисията избира сред представителите на договарящите се страни председател и съветник на председателя, като всеки един от тях се избира за период от две години и може да бъде преизбиран за още един период от две години. Първият председател се избира на първото заседание на Комисията за първоначален период от три години. Председателят и съветникът на председателя не са представители от една и съща договаряща се страна.


6. Комисията приема процедурен правилник, за да управлява участието на представителите от страни, които не са членки по настоящата конвенция, като наблюдатели.


7. Комисията приема процедурен правилник, за да управлява участието на представителите от междуправителствени организации като наблюдатели.


8. На представители от неправителствени организации, които са засегнати от намерените запаси в зоната на конвенцията се дава възможност да участват като наблюдатели в заседанията на организацията, предмет на правила, приети от Комисията.


9. Комисията приема правила за управление на подобно участие и за осигуряване на прозрачност в дейностите на организацията. Правилата не следва да са ненужно рестриктивни в това отношение и следва да предоставят навременен достъп до записи и доклади на организацията, предмет на процедурни правила за достъп до тях. Комисията приема такъв процедурен правилник възможно най-бързо.


10. Договарящите се страни могат да решат чрез консенсус, да поканят представители от страни, които не са членки по настоящата конвенция и от междуправителствени организации за участие като наблюдатели докато правилата, определящи подобно участие се приемат от Комисията.


Член 9


Комитет за съответствие


1. Всяка договаряща се страна има право да назначи един представител в Комитета за съответствие, който може да се придружава от други представители и съветници.


2. Освен, ако Комисията реши друго, функциите на Комитета за съответствие са да снабдява Комисията с информация, съвети и препоръки за прилагането на и съответствието със, мерките за опазване и управление.


3. Изпълнявайки своите функции, Комитетът за съответствие извършва дейности, каквито Комисията може да определи и:


a) координира дейностите за съответствие, предприети от или от името на организацията;


б) координира с научния комитет въпроси от общ интерес, и


в) извършва задачи, които Комисията определя.


4. Комитетът за съответствие заседава, ако е необходимо, по усмотрение на Комисията.


5. Комитета за съответствие приема и, при необходимост, изменя процедурния правилник за провеждане на своите заседания и за изпълнение на своите функции. Правилникът и всички изменения към него се одобряват от Комисията. Правилникът включва процедури за представяне на вторични доклади.


6. Комитета за съответствие може за създава, с одобрение от Комисията, спомагателни органи, които са необходими за изпълнението на неговите функции.


Член 10


Научен комитет


1. Всяка договаряща се страна има право да назначи един представител в Научния комитет, който може да бъде придружен от заместващи представители и съветници.


2. Научният комитет може да търси експертен съвет съгласно изискванията на ad hoc основа.


3. Функциите на научния комитет са да предоставя на Комисията научни съвети и препоръки за формулиране на мерки за опазване и контрол за рибните ресурси, обхванати от настоящата конвенция, и да окуражава и насърчава сътрудничеството в научната дейност, за да се подобрява познанието за живите морски ресурси в зоната на конвенцията.


4. Изпълнявайки своите функции, научният комитет изпълнява дейности, които Комисията може да определи и:


a) консултира, сътрудничи и окуражава събирането, изучаването и обмена на информация, свързана с живите морски ресурси в зоната на конвенцията;


б) създава критерии и методи, които да се използват при определяне на мерките за опазване и управление;


в) оценява състоянието и тенденциите на съответните популации от живи морски ресурси;


г) анализира данни за директните и индиректните въздействия на риболова и други човешки дейности върху популациите от рибни ресурси;


д) оценява потенциалните ефекти от предложените промени в методите или нивата на риболов и на предложените мерки за опазване и управление, и


е) предава доклади и препоръчва действия на Комисията по нейно нареждане, или по негова собствена инициатива, относно мерки за опазване и управление и изследване.


5. Изпълнявайки своите функции, Научният комитет се стреми да разгледа работата на други организации за управление на риболова, както и други технически и научни органи.


6. Първото заседание на научния комитет се свиква до три месеца след първото заседание на Комисията.


7. Научният комитет приема и, при необходимост, изменя процедурния правилник за провеждане на неговите заседания и упражняване на неговите функции. Правилникът и всички негови изменения се одобряват от Комисията. Правилникът включва процедури за представяне на вторични доклади.


8. Научният комитет може да създава, с одобрение от Комисията, спомагателни органи, които са необходими за изпълнението на неговите функции.


Член 11


Секретариат


1. Комисията назначава изпълнителен секретар съгласно процедури и при срокове и условия, които Комисията може да определи.


2. Изпълнителният секретар се назначава за срок от четири години и може да бъде преназначен за допълнителен мандат, ненадвишаващи четири години.


3. Комисията упълномощава персонал за секретариата, какъвто е необходим, а изпълнителният секретар назначава, ръководи и надзирава този персонал съгласно регламентите за персонала, одобрени от Комисията.


4. Изпълнителният секретар и секретариатът изпълняват функциите, които са им делегирани от Комисията.


Член 12


Финанси и бюджет


1. На всяко годишно заседание, Комисията приема бюджета на организацията. Като определя размера на бюджета, Комисията внимателно отчита принципа на ефективност на разходите.


2. Проектобюджетът за следващата финансова година на организацията се изготвя от изпълнителния секретар и се предоставя на договарящите се страни най-малко 60 дни преди годишното заседание на Комисията.


3. Всяка договаряща се страна има принос в бюджета. Вноската на всяка договаряща се страна се определя съгласно комбинация от еднаква основна такса и такса, основана на общия улов в зоната на конвенцията на видове, обхванати от конвенцията. Комисията приема и поправя пропорцията, в която се правят тези вноски като взема предвид икономическото положение на всяка договаряща се страна. За договарящи се страни с територия, съседна на зоната на конвенцията, се взема предвид икономическото положение на тази територия.


4. За първите три години след влизане в сила на конвенцията, или за по-кратък срок, по решение на Комисията, вноската на всяка договаряща се страна е еднаква.


5. Комисията може да изисква и да приема финансови вноски и други форми на подпомагане от организации, индивиди и други източници за цели, свързани с изпълнението на нейните функции.


6. Финансовите дейности на организацията, включително пропорцията на вноската, посочена в параграф 3, се извършват съгласно финансовите регламенти, приети от Комисията, и са предмет на годишен одит от независими одитори, назначени от Комисията.


7. Всяка договаряща се страна покрива собствените си разходи, произтичащи от участието в заседания на органите на организацията.


8. Освен, ако Комисията реши друго, договаряща се страна, която закъснява със своето плащане на суми, дължими на организацията с повече от две години:


a) не участва при вземането на решения от Комисията, и


б) може да не нотифицира неприемането на някаква мярка, приета от Комисията докато не заплати дължимите от нея суми на организацията.


Член 13


Задължения на договарящите се страни


1. Всяка договаряща се страна, по отношение на дейностите си в зоната на конвенцията:


a) събира и обменя научни, технически и статистически данни относно рибните ресурси, обхванати от настоящата конвенция;


б) осигурява събирането на данните с достатъчно подробности, за да улесни ефективната оценка на запасите и предоставянето им своевременно за изпълняване изискванията на Комисията;


в) предприема подходящи мерки за проверяване на точността на подобни данни;


г) годишно предоставя на организацията статистически, биологични и други данни и информация, които Комисията може да изисква;


д) предоставя на организацията по начин и на интервали, които Комисията може да изисква, информация относно риболовните й дейности, включително риболовни зони и риболовни кораби, за да улесни събирането на надеждни статистики за улова и положените усилия за него, и


е) предоставя на Комисията на интервали, които тя може да наложи, информация за предприетите стъпки за прилагане на мерките за опазване и управление, приети от Комисията.


2. Всяка крайбрежна държава, по отношение на дейностите, които протичат в нейната зона под национална юрисдикция, свързани с рибните запаси, живеещи там, предоставя на организацията изискваните данни съгласно параграф 1.


3. Всяка договаряща се страна прилага незабавно настоящата конвенция и всички мерки или въпроси за опазване, управление или друго, които могат да се договорят от Комисията.


4. Всяка договаряща се страна приема подходящи мерки съгласно мерките, приети от Комисията и международното право, за да осигури ефективността на мерките, приети от Комисията.


5. Всяка договаряща се страна предава на Комисията годишно становище за прилагане на и съответствие с мерките, включително налагането на санкции за всички нарушения, които тя е предприела съгласно настоящия член.


6. a) Без да се накърнява примата на отговорността на държавата, под чийто флаг плава плавателния съд, всяка договаряща се страна, в най-голяма възможна степен, взема мерки или сътрудничи, за да гарантира, че нейните граждани, ловящи риба в зоната на конвенцията, и нейните производства отговарят на разпоредбите на настоящата конвенция. Всяка договаряща се страна редовно информира Комисията за предприети подобни мерки.


б) Възможностите за риболов, предоставени на договарящите се страни от Комисията се използват изключително само от плавателните съдове, плаващи под флаг на договарящите се страни.


7. Всяка крайбрежна държава редовно информира организацията за мерките, които са приели за рибните ресурси във водните зони под тяхна национална юрисдикция и в съседство до зоната на конвенцията.


8. Всяка договаряща се страна изпълнява добросъвестно задълженията приети съгласно настоящата конвенция и упражнява правата, признати в настоящата конвенция по начин, който не представлява злоупотреба с права.


Член 14


Задължения на държавата, под чийто флаг плава плавателния съд


1. Всяка договаряща се страна предприема необходимите мерки, за да гарантира, че плавателните съдове, плаващи под неин флаг отговарят на мерките за опазване, управление и контрол, приети от Комисията, и че те не участват в дейности, които подкопават ефективността на тези мерки.


2. Всяка договаряща се страна разрешава използването на плавателни съдове, плаващи под неин флаг за риболов в зоната на конвенцията само когато е в състояние да упражнява ефективно отговорностите си по отношение на тази плавателни съдове съгласно настоящата конвенция.


3. Всяка договаряща се страна предприема подходящи мерки по отношение на плавателни съдове, плаващи под неин флаг, които са в съответствие с мерките, приети от Комисията, с които последните се изпълняват, и които вземат предвид съществуващите международни практики. Тези мерки включват, inter alia:


a) мерки за гарантиране, че държавата, под чийто флаг плава плавателния съд, разследва незабавно и докладва напълно за предприетите действия в отговор на нарушение на мерки, приети от Комисията, за което се твърди, че е извършено от плавателен съд, плаващ под неин флаг;


б) контрол на такива плавателни съдове в зоната на конвенцията чрез разрешение за риболов;


в) създаване на национален регистър на риболовните кораби, упълномощени да ловят риба в зоната на конвенцията и разпоредби за споделяне на тази информация с Комисията на регулярна основа;


г) изисквания за маркиране на риболовните плавателни съдове и съоръженията за риболов с цел идентификация;


д) изисквания за записване и своевременно докладване на местоположението на плавателния съд, улова на целеви и нецелеви видове, извадения на брега улов, прехвърления на друг плавателен съд улов, техника на риболов и други релевантни риболовни данни;


е) регулиране на прехвърлянето, за да се гарантира, че ефективността на мерките за опазване и управление не е подкопана;


ж) мерки, които позволяват достъп на наблюдатели от други договарящи се страни, за да извършват функциите, договорени от Комисията,


з) мерки, които изискват използването на система за наблюдение на плавателните съдове съгласувана с Комисията.


4. Всяка договаряща се страна гарантира, че плавателните съдове под неин флаг не подкопават мерките, договорени от Комисията чрез неразрешен риболов в зони, съседни до зоната на конвенцията за складиране, което става в зоната на конвенцията и в съседната зона.


Член 15


Задължения на пристанищната държава и мерки, предприети от пристанищната държава


1. Взетите мерки от пристанищната държава съгласно настоящата конвенция следва да вземат изцяло предвид правото и задължението на пристанищната държава, която ще взема мерки, съгласно международното право, да подпомага ефективността на подрегионалните, регионалните и глобалните мерки за опазване и управление.


2. Всяка договаряща се страна, съгласно мерки договорени от Комисията, inter alia, преглежда документи, риболовни съоръжения и улов на борда на риболовните кораби, когато подобни плавателни съдове са по свое желание в нейните пристанища или на нейните офшорни терминали.


3. Всяка договаряща се страна, съгласно мерки договорени от Комисията, приема регламенти съгласно международното право за забрана за изваждания на брега и прехвърляния на борда на друг плавателен съд от кораби, които плават под флаг на страна, която не е членка по настоящата конвенция, и където е било установено, че улова на запаси, обхванати от настоящата конвенция е бил направен по начин, който подкопава ефективността на мерки за опазване и управление, приети от Комисията.


4. В случай, че пристанищна държава счита, че е имало нарушение от плавателен съд на договаряща се страна на мярка за опазване и защита или контрол, приети от Комисията, пристанищната държава обръща внимание за това на засегнатата държава, под чийто флаг плава кораба и ако е уместно, на Комисията. Пристанищната държава предоставя на държавата, под чийто флаг плава кораба и на Комисията пълната документация по случая, включително запис на проверката. В подобни случаи държавата, под чийто флаг плава съда, предава на Комисията подробности за предприети от нея действия по въпроса.


5. Нищо в настоящия член не засяга упражняването от държавите на техния суверенитет върху пристанищата на тяхна територия съгласно международното право.


6. Всички мерки, предприети съгласно настоящия член, се вземат съгласно международното право.


Член 16


Наблюдение, проверка, съответствие и приложение


1. Договарящите се страни, чрез Комисията, създават система за наблюдение, проверка, съответствие и приложение, наричана по-долу „системата”, за подсилване на ефективното упражняване на отговорността на държавата на флага от договарящи се страни за риболовните кораби и риболовните кораби за научни изследвания, развяващи своите флагове в зоната на конвенцията. Най-голямата цел на тази система е да гарантира, че договарящите се страни ефективно изпълняват своите задължения съгласно настоящата конвенция и, когато е приложимо, съгласно Споразумението от 1995 г., за да се осигури съответствие с мерки за опазване и управление, договорени от Комисията.


2. При създаване на системата, Комисията се води, inter alia, от следните принципи:


a) насърчаване сътрудничеството сред договарящите се страни, за да се осигури ефективното прилагане на системата;


б) система, която е безпристрастна и недискриминационна по своята същност;


в) проверка на съответствие с мерките за опазване и управление, договорени от Комисията, и


г) незабавно действие по доклади за нарушения в разрез с мерките, договорени от Комисията.


3. Прилагайки тези принципи системата обхваща, inter alia, средните елементи:


a) мерки за контрол, включително разрешение на плавателни съдове да ловят риба, маркиране на плавателните съдове и риболовните съоръжения, записване на риболовните дейности, и близко до реалното време докладване за движенията на плавателните съдове и техните действия чрез средства като наблюдение през сателит;


б) програма за проверка и в морето и в пристанището, включително процедурите за качване на борда и проверка на плавателните съдове, на реципрочна основа;


в) програма за наблюдение, основана на общи стандарти за провеждане на наблюдение, включваща, inter alia, условия за поставяне на наблюдатели от договаряща се страна на борда на плавателните съдове, плаващи под флага на друга договаряща се страна със съгласието на тази страна; подходящо ниво на обхващане на различните по размер и по вид риболовни кораби и плавателни съдове за риболовни проучвания; и мерки за докладване от наблюдатели на информация относно очевидни нарушения на мерките за опазване и управление, като се има предвид необходимостта от гарантиране на сигурността за наблюдателите, и


г) последващи процедури за нарушения, засечени в системата, включително стандарти за разследване, процедури за докладване, нотифициране на производства и наказания и други действия за прилагане.


4. Системата има многостранен и интегриран характер.


5. За да се подсили ефективното упражняване на отговорността на държавата на флага от страна на договарящите се страни за риболовните кораби и плавателните съдове за риболовни изследвания, плаващи под техните флагове в зоната на конвенцията, временните споразумения, съдържащи се в приложението, което представлява неразделна част от настоящата конвенция, се прилагат при влизането в сила на настоящата конвенция и остават в сила до създаването на системата или докато Комисията реши друго.


6. Ако до две години от влизането в сила на настоящата конвенция, Комисията не е създала системата, Комисията, по искане на която и да е договаряща се страна, разглежда спешно приемането на процедури за качване на борда и проверка, за да подсили ефективното изпълнение от договарящите се страни на техните задължения съгласно настоящата конвенция и, когато е приложимо, съгласно Споразумението от 1995 г. За тази цел може да се свика специално заседание на Комисията.


Член 17


Вземане на решения


1. Решения на Комисията по съществени въпроси се вземат с консенсус на присъстващите договарящи се страни. Въпросът дали даден проблем е съществен се разглежда като съществен въпрос.


2. Решения по въпроси, различни от посочените в параграф 1, се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите договарящи се страни и гласуване.


3. При вземането на решения съгласно настоящата конвенция, всяка регионална организация за икономическа интеграция има само един глас.


Член 18


Сътрудничество с други организации


1. Организацията сътрудничи, когато е уместно, с Организация по прехраната и земеделието на Организацията на обединените нации и други специализирани агенции и организации по въпроси от взаимен интерес.


2. Организацията се стреми да развива работни отношения на сътрудничество с други междуправителствени организации, които допринасят за тяхната работа, и които имат интерес да осигурят дългосрочно опазване и устойчиво използване на живите морски ресурси в зоната на конвенцията.


3. Комисията може да влиза в споразумения с организациите, упоменати в настоящия член и с други организации, ако е подходящо. Комисията може да кани подобни организации да изпращат наблюдатели на нейните заседания или на заседанията на всеки от подпомагащите органи на организацията.


4. При прилагането на членове 2 и 3 от настоящата конвенция за риболова на рибни ресурси, организацията сътрудничи с други релевантни организации за управление на риболова и рибното дело и взема предвид техните мерки за опазване и управление, приложими в региона.


Член 19


Съгласуваност на мерките за опазване и защита


1. Договарящите се страни признават необходимостта от осигуряване на съгласуваност на мерките за опазване и управление, приети за рибни запаси, живеещи в откритите води и в зони под национална юрисдикция. За тази цел договарящите се страни имат задължение да сътрудничат с цел постигане на съвместими мерки по отношение на запасите от рибни ресурси, каквито се срещат в зоната на конвенцията и в зоните под юрисдикцията на всяка от договарящите се страни. Подходящата договаряща се страна и Комисията подпомагат съответно съгласуваността на подобни мерки. Тази съгласуваност се осигурява по начин, който не подкопава мерките, установени съгласно членове 61 и 119 от Конвенцията от 1982 г.


2. За целите на параграф 1, крайбрежните държави и Комисията разработват и съгласуват стандарти за докладване и обмен на данни за риболова и рибното дело относно засегнатите запаси, както и статистически данни за статута на запасите.


3. Всяка договаряща се страна държи Комисията информирана за взетите от нея мерки и решения съгласно настоящия член.


Член 20


Възможности за риболов


1. При определяне на естеството и степента на правата за участие във възможностите за риболов, Комисията взема предвид, inter alia:


a) състоянието на рибните ресурси включително на другите живи морски ресурси и съществуващите нива на риболовни усилия, като взема предвид съвета и препоръките на Научния комитет;


б) съответните интереси, минали и настоящи модели на риболов, включително улов и практики в зоната на конвенцията;


в) нивото на развитие на риболовното дело;


г) интересите на развиващите се държави, в чиито зони под национална юрисдикция запасите също се срещат;


д) принос за опазване и управление на рибните ресурси в зоната на конвенцията, включително предоставянето на информация, провеждането на научни изследвания и предприетите стъпки за създаване на механизми за сътрудничество за ефективно наблюдение, контрол, надзор и приложение;


е) принос за нови или проучвани риболовни зони, като взема предвид принципите, посочени в член 6.6 от Споразумението от 1995 г.;


ж) необходимостта от общности за крайбрежен риболов, които зависят главно от риболова на запаси в Югоизточния атлантически океан, и


з) потребностите на крайбрежни държави, чиито икономики са прекомерно зависими от използването на рибните ресурси.


2. Прилагайки разпоредбите на параграф 1, Комисията може, inter alia, да:


a) определя разпределянето на годишни квоти или ограничения на усилията за договарящите се страни;


б) предоставя количества от улова за изследване и научни проучвания, и


в) отхвърляне на възможности за риболов за държави, които не са страни по настоящата конвенция, ако е необходимо.


3. Комисията, предмет на договорени правила, преглежда разпределението на квотите, ограниченията на усилията и участието във възможности за риболов на договарящите се страни като взема предвид информацията, съвета и препоръките относно прилагането на и съответствието с мерките за опазване и управление на договарящите се страни.


Член 21


Признаване на специални изисквания за развиващите се държави в региона


1. Договарящите се страни напълно признават специалните изисквания на развиващите се държави в региона по отношение на опазването и управлението на рибните ресурси и развитието на тези ресурси.


2. Прилагайки задължението за сътрудничество при установяването на мерки за опазване и управление на запасите, обхванати от настоящата конвенция, договарящите се страни вземат предвид специалните изисквания на тези развиващи се държави, и по-специално:


a) уязвимостта на развиващите се държави в региона, които са зависими от използването на живите морски ресурси, включително за изпълнение на хранителните изисквания на тяхното население или части от него;


б) необходимостта от избягване на негативни ефекти и осигуряване на достъп до риболовните зони, оцеляване на дребни рибари-занаятчии и жени-рибари, и


в) необходимостта от гарантиране, че подобни мерки не водят до прехвърляне, директно или индиректно, на непропорционална тежест от опазващи действия върху развиващите се държави в региона.


3. Договарящите се страни си сътрудничат посредством Комисията и други подрегионални или регионални организации, включени в управлението на рибните ресурси:


a) за засилване на способността на развиващите се държави в региона да опазват и управляват рибните ресурси и да развиват собствени риболовни зони за такива ресурси, и


б) да подпомагат развиващите се държави в региона, които могат да ловят рибни ресурси, да им позволят да участват в риболовните дейности за подобни ресурси, включително улесняване на достъпа съгласно настоящата конвенция.


4. Сътрудничество с развиващите се държави в региона за целите, посочени в настоящия член включва предоставянето на финансова помощ, помощ свързана с развитието на човешките ресурси, техническа помощ, трансфер на технологии и дейности, насочени по-специално към:


a) подобрено опазване и защита на рибните ресурси, обхванати от настоящата конвенция чрез събиране, докладване, проверка, обмен и анализ на данни за риболовните дейности и свързана информация;


б) оценка на запасите и научни изследвания, и


в) наблюдение, контрол, надзор, съответствие и приложение, включително обучение и изграждане на капацитет на местно ниво, разработване и финансиране на национални и регионални програми за наблюдение и достъп до технологии и оборудване.


Член 22


Държави, които не са страни по настоящата конвенция


1. Договарящите се страни, директно или посредством Комисията, изисква от държави, които не са страни по настоящата конвенция, чиито плавателните съдове ловят риба в зоната на конвенцията, да сътрудничат изцяло с организацията или като станат страни по конвенцията или като се съгласят да прилагат мерките за опазване и управление, приети от Комисията с оглед гарантиране, че тези мерки се прилагат към всички риболовни дейности в зоната на конвенцията. Подобни държави, които не са страни по настоящата конвенция се радват на ползите от участие в риболова съразмерно с тяхната ангажираност да отговарят на мерките за опазване и управление по отношение на съответните запаси.


2. Договарящи се страни могат да обменя информация помежду си посредством Комисията и да информират Комисията за дейностите на риболовните кораби, плаващи под флагове на държави, които не са страни по настоящата конвенция, и които участват в риболовни операции в зоната на конвенцията, и за всяко предприето действие в отговор на риболов от държави, които не са страни по настоящата конвенция. Комисията споделя информацията за подобни дейности с други подходящи регионални или подрегионални организации и споразумения.


3. Договарящите се страни могат или директно или посредством Комисията, да предприемат мерки, които са съвместими с международното право, и които те считат за необходими и подходящи за предотвратяване на риболовните дейности от риболовните кораби на държави, които не са страни по настоящата конвенция, и които подкопават ефективността на мерки за опазване и управление, приети от Комисията.


4. Договарящите се страни, индивидуално или заедно, изискват от риболовни предприятия, които имат риболовни кораби в зоната на конвенцията, да сътрудничат напълно на организацията при прилагането на мерките за опазване и управление с оглед тези мерки да се прилагат широко, де факто, доколкото е възможно при риболовните дейности в зоната на конвенцията. Подобни риболовни предприятия се радват на ползите от участие в риболова, които са пропорционални на поетия от тях ангажимент да се съобразяват с мерките за опазване и управление по отношение на запасите. Комисията може да кани държави, които не са страни по настоящата конвенция, да изпращат наблюдатели на нейните заседания, или на заседанията на който и да е помощен орган на организацията.


Член 23


Прилагане


1. Мерките за опазване, управление и контрол, приети от Комисията стават задължителни за договарящите се страни по следния начин:


а) изпълнителният секретар незабавно нотифицира всички договарящи се страни за подобна мярка след приемането й от Комисията;


б) мярката става задължителна за всички договарящи се страни 60 дни след нотифицирането от секретариата за приемането на мярката от Комисията, съгласно буква a), освен ако е определено друго в мярката;


в) ако договаряща се страна до 60 дни след нотификацията, посочена в буква a), нотифицира Комисията, че не може да приеме мярката, тази мярка в посочената степен, не е задължителна за тази договаряща се страна; въпреки това, мерките остават задължителни за всички други договарящи се страни, освен ако Комисията реши друго;


г) всяка договаряща се страна, която прави нотификация съгласно буква в) предоставя едновременно и писмено обяснение за своите причини за извършване на нотификацията и, когато е уместно, представя и предложенията си за алтернативни мерки, които договарящата се страна ще приложи. Обяснението конкретизира, inter alia, дали основата за нотификацията е, че:


(i) договарящата се страна счита, че мярката не съответства с разпоредбите на настоящата конвенция;


(ii) договарящата се страна не може практически да се съобрази с мярката;


(iii) мярката неоснователно дискриминира във формата или в същността си договаряща се страна, или


(iv) се прилагат други специални обстоятелства;


д) изпълнителният секретар незабавно пуска до всички договарящи се страни подробности от всяка нотификация и обяснение, получени съгласно букви в) и г);


е) в случай, че една от договарящите се страни се позове на процедурата, съдържаща се в букви в) и г), Комисията се събира по искане на всяка друга договаряща се страна, за да преразгледа мярката. По време на подобна среща и до 30 дни след срещата, всяка договаряща се страна има право да нотифицира Комисията, че не може повече да приема мярката, при което тази договаряща се страна не се ограничава повече от мярката; и


ж) в очакване на заключенията от заседанието за преглед, свикано съгласно буква е), всяка договаряща се страна може да поиска ad hoc експертна група, създадена съгласно член 24, да направи препоръките относно междинните мерки, позовавайки се на процедурите съгласно букви в) и г), които може да са необходими по отношение на мярката, която ще се разглежда. Съгласно параграф 3, подобни междинни мерки са задължителни за всички договарящи се страни, ако всички договарящи се страни (различни от тези, които са показали, че не могат да приемат мярката, съгласно букви в) и г)) са съгласни, че дълготрайната устойчивост на запасите, обхванати от настоящата конвенция ще бъде подкопана при отсъствието на подобни мерки.


2. Всяка договаряща се страна, която се позовава на процедурата, посочена в параграф 1, може да оттегли по всяко време своята нотификация за неприемане и по този начин се обвързва незабавно с мярката, ако тя вече е в сила или от момента, в който тя може да влезе в сила съгласно настоящия член.


3. Настоящия член не накърнява правото на всяка договаряща се страна да прибегне до процедурите за разрешаване на спорове, съдържащи се в член 24, по отношение на спор, свързан с тълкуването и прилагането на настоящата конвенция, в случай, че всички други методи за разрешаване на спор включително процедурите, съдържащи се в настоящия член, са изчерпани.


Член 24


Разрешаване на спорове


1. Договарящите се страни си сътрудничат, за да предотвратят спорове.


2. Ако възникне спор между една или повече договарящи се страни относно тълкуването или прилагането на настоящата конвенция, тези договарящи се страни се консултират по между си с оглед разрешаване на спора или решаване на спора след преговаряне, разследване, посредничество, помиряване, арбитраж, съдебно разпореждане или друг мирен начин по техен избор.


3. В случаи, когато спорът между две или повече договарящи се страни е от технически характер и договарящите се страни не са способни да разрешат спора по между си, те могат да отнесат спора до ad hoc експертна група, създадена съгласно процедурите, приети от Комисията на първото й заседание. Групата обсъжда със засегнатите договарящи се страни и полага усилия за разрешаване на спора експедитивно без прибягване до задължителните процедури за разрешаване на спорове.


4. Когато даден спор не е отнесен за разрешаване в рамките на разумен срок след консултациите, упоменати в параграф 2, или когато даден спор не се реши чрез прибягване до други средства, упоменати в настоящия член в рамките на разумен срок, такъв спор по искане на всяка страна по спора, се предава за задължително разрешаване съгласно процедурите за разрешаване на спорове, предвидени в част XV на Конвенцията от 1982 г., или когато спорът засяга един или повече рибни запаси съгласно разпоредбите, съдържащи се в част VIII на Споразумението от 1995 г. Релевантната част от Конвенцията от 1982 г. и на Споразумението от 1995 г. се прилагат независимо дали старините по спора са страни и по тези инструменти.


5. Съд, трибунал или експертна група, на които е представен спор съгласно настоящия член, прилага съответните разпоредби на настоящата конвенция, на Конвенцията от 1982 г., на Споразумението от 1995 г., както и на общоприетите стандарти за опазване и управление на живите морски ресурси и други правила на международното право, съвместими с Конвенцията от 1982 г. и Споразумението от 1995 г., с оглед осигуряване на опазване на засегнатите рибни запаси.


Член 25


Подписване, ратифициране, приемане и одобряване


1. Настоящата конвенция е отворена за подписване на 20 април 2001 г. в Windhoek, Намибия, и след това в седалището на Организацията по прехраната и земеделието към Организацията на обединените нации, за една година от приемането й на 20 април 2001 г. от всички държави и регионални организации за икономическа интеграция, участващи в конференцията на организацията за риболовните дейности в Югоизточния атлантически океан, състояла се на 20 април 2001 г., и от всички държави и регионални организации за икономическа интеграция, чиито плавателните съдове ловят риба или са ловили риба в зоната на конвенцията, за рибните ресурси, обхванати от настоящата конвенция, по време на четирите години, предшестващи приемането на конвенцията.


2. Настоящата конвенция е предмет на ратификация, приемане или одобрение от държавите и регионалните организации за икономическа интеграция, упоменати в параграф 1. Инструментите за ратификация, приемане или одобрение се депозират при Генералния директор на Организацията по прехраната и земеделието към Организацията на обединените нации, наричан по-долу „депозитаря”.


Член 26


Присъединяване


1. Настоящата конвенция е отворена за присъединяване от крайбрежните държави и от всички други държави и регионални организации за икономическа интеграция, чиито плавателните съдове ловят риба в зоната на конвенцията за рибните ресурси, обхванати от настоящата конвенция.


2. Настоящата конвенция е отворена за присъединяване на регионални организации за икономическа интеграция, различни от регионалната организация за икономическа интеграция, която се определя като договаряща се страна съгласно член 25, които включват сред своите държави-членки една или повече държави, които са прехвърлили изцяло или частично компетенцията за въпросите, обхванати от настоящата конвенция. Присъединяването на такива регионални организации за икономическа интеграция е предмет на консултации в Комисията относно условията за участие в работата на Комисията.


3. Инструментите за присъединяване се депозират при депозитаря. Присъединявания, получени от депозитаря преди датата на влизане в сила на настоящата конвенция започват да действат 30 дни след датата, на която настоящата конвенция влиза в сила.


Член 27


Влизане в сила


Настоящата конвенция влиза в сила 60 дни след датата на депозиране при депозитаря поне на третия инструмент за ратификация, присъединяване, приемане или одобрение, от които най-малко един е бил депозиран от крайбрежна държава. За всяка държава или регионална организация за икономическа интеграция, която след датата на влизане в сила на настоящата конвенция депозира инструмент за ратификация или присъединяване, настоящата конвенция влиза в сила на 30-тия ден след това депозиране.


Член 28


Резерви и изключения


Никакви резерви или изключения не могат да се правят по настоящата конвенция.


Член 29


Декларации и изявления


Член 28 не изключва държава или регионална организация за икономическо сътрудничество при подписването, ратифицирането или приемането на настоящата конвенция, при отправянето на декларации или изявления, въпреки всичко формулирани или посочени, с оглед, inter alia, хармонизирането на нейното законодателство с разпоредбите на настоящото споразумение, при условие че подобни декларации или изявления не претендират да изключват или променят правния ефект на разпоредбите на настоящата конвенция при прилагането им към тази държава или регионална организация за икономическа интеграция.


Член 30


Връзка с други споразумения


Настоящата конвенция не променя правата и задълженията на договарящите се страни, които се пораждат от Конвенцията от 1982 г. и други споразумения, съвместими с Конвенцията от 1982 г., и които не засягат ползването от други договарящи се страни на техните права или изпълнение на техните задължения съгласно настоящата конвенция.


Член 31


Морски претенции


Нищо в настоящата конвенция не представлява признаване на претенции или позиции на която и да е от договарящите се страни относно правния статут и обхват на водите и зоните, предявени от всяка подобна договаряща се страна.


Член 32


Изменения


1. Всяка договаряща се страна може по всяко време да предлага изменения на настоящата конвенция.


2. Всяко предложено изменение се нотифицира писмено на изпълнителния секретар най-малко 90 дни преди заседанието, на което то се предлага за разглеждане, а изпълнителният секретар незабавно предава предложението до всички договарящи се страни. Предложеното изменение на конвенцията се разглежда на годишното заседание на Комисията, освен ако мнозинството на договарящите се страни поиска специално заседание за дискутиране на предложеното изменение. Специално заседание може да се свика с предизвестие не по-малко от 90 дни.


3. Текстът на всяко изменение, прието от Комисията, се предава незабавно от изпълнителния секретар до всички договарящи се страни.


4. Изменението влиза в сила на 30-тия ден след депозирането на инструментите за неговата ратификация, приемане или одобрение от всички договарящи се страни.


Член 33


Оттегляне


1. Договаряща се страна може, с писмена нотификация, адресирана до депозитаря, да се оттегли от настоящата конвенция и може да изложи основанията си за това. Невъзможността да се изложат основанията не засяга валидността на оттеглянето. Оттеглянето влиза в сила една година след датата на получаване на нотификацията от депозитаря, освен ако нотификацията определя по-късна дата.


2. Оттегляне от настоящата конвенция от всяка договаряща се страна не засяга финансовите й задължения съгласно настоящата конвенция, настъпили преди нейното оттегляне да стане ефективно.


Член 34


Регистрация


1. Генералният директор на Организацията по прехраната и земеделието към Организацията на обединените нации е депозитаря на настоящата конвенция, както и на всички нейни изменения или ревизии. Депозитарът:


a) изпраща сертифицирани копия от настоящата конвенция на всяка подписваща държава на настоящата конвенция и на всички договарящи се страни;


б) урежда регистрацията на настоящата конвенция при влизането й в сила с Генералния секретар на Организацията на обединените нации съгласно член 102 от Хартата на Организацията на обединените нации;


в) информира всяка подписваща страна на настоящата конвенция и всички договарящи се страни за:


(i) инструменти за ратификация, присъединяване, приемане и одобрение, депозирани съответно съгласно членове 25 и 26;


(ii) датата на влизане в сила на конвенцията съгласно член 27;


(iii) влизането в сила на изменения на настоящата конвенция съгласно член 32;


(iv) оттегляния от настоящата конвенция съгласно член 33.


2. Езикът за съобщаване осъществяването на функциите на депозитаря е английският език.


Член 35


Автентични текстове


Английският и португалският текст на настоящата конвенция са еднакво автентични.В ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЗА КОЕТО долуподписаните надлежно упълномощени представители подписаха настоящата конвенция на английски и португалски език.


Съставено в Windhoek, Намибия, на 20 април 2001 година в един оригинал на английски и португалски език.


22001A0420(01) – ЦПР - редактиран


Untitled Page