ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за адаптиране на търговските аспекти на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватска, от друга страна, за да се вземат предвид резултатите от преговорите между страните относно определянето на взаимни преференциални отстъпки за някои вина, взаимното признаване, защита и контрол на наименованията на вината, както и взаимното признаване, защита и контрол на наименованията на спиртните и ароматизирани напитки


ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана оттук нататък „Общността”,


от една страна,


и


РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКА, наричана оттук нататък „Хърватия”,


от друга страна,


наричани оттук нататък „договарящите се страни”,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватска, от друга страна, беше парафирано в Брюксел на 14 май 2001 г. и подписано в Люксембург на 29 октомври 2001 г.,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че член 27, параграф 4 от Споразумението за стабилизиране и асоцииране гласи, че предстои да бъде договорено споразумение за вината и спиртните напитки,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че едно временно споразумение ще осигури развитието на търговски връзки чрез установяване на договорни отношения и ще позволи прилагането, възможно най-скоро, на разпоредбите на Споразумението за стабилизиране и асоцииране, отнасящи се до търговията и съпътстващите мерки. Такова временно споразумение беше парафирано на 10 юли 2001 г. и подписано на 29 октомври 2001 г. и следва да бъде прилагано от 1 януари 2002 г. Член 14, параграф 4 от Временното споразумение подновява поетия ангажимент за приемане на отделен протокол относно вината и спиртните напитки,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че на тази основа започнаха и завършиха преговорите между страните,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че за да се осигури цялостното единство на общия процес на стабилизиране, следва да се интегрира Споразумението за вината и спиртните напитки в рамките на Споразумението за стабилизиране и асоцииране под формата на протокол,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че настоящият протокол за вината и спиртните напитки следва да влезе в сила на същата дата както и Споразумението за стабилизиране и асоцииране,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че за тази цел е необходимо да се приложат възможно най-скоро разпоредбите на настоящия протокол,


КАТО ЖЕЛАЯТ да подобрят условията за предлагане на вината, спиртните напитки и ароматизираните напитки на техните пазари в съответствие с принципите за качество, взаимен интерес и реципрочност,


КАТО ОТЧИТАТ интереса на двете договарящи се страни за взаимна защита и контрол на наименованията на вината и наименованията на спиртните и ароматизирани напитки,


СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1


Настоящият протокол включва следните елементи:


1. споразумение относно взаимни преференциални търговски отстъпки за някои вина (приложение I към настоящия протокол);


2. споразумение за взаимното признаване, защита и контрол на наименованията на вината (приложение II към настоящия протокол);


3. споразумение за взаимното признаване, защита и контрол на наименованията на спиртните и ароматизирани напитки (приложение III към настоящия протокол).


Списъците, посочени в член 5 от споразумението, упоменато в точка 2 и в член 5 от споразумението, упоменато в точка 3, се установяват на по-късен етап и се одобряват съгласно процедурата, предвидена съответно в членове 13 и 14 от тези споразумения.


Член 2


Настоящият протокол и приложенията към него са неразделна част от Споразумението за стабилизиране и асоцииране.


Член 3


Настоящият протокол се одобрява от Общността и от Република Хърватска, в съответствие със собствените им процедури. Договарящите се страни предприемат необходимите мерки за неговото прилагане.


Договарящите се страни се нотифицират взаимно за изпълнението на съответните процедури, посочени в предходния параграф.


Член 4


Настоящият протокол влиза в сила на същата дата, както и Споразумението за стабилизиране и асоцииране.


Член 5


Настоящият протокол е съставен в два екземпляра на всеки от официалните езици на договарящите се страни, като всички текстове са еднакво автентични.


Съставено в Загреб на седми декември две хиляди и първа година.


Hecho en Zagreb, el siete de diciembre del dos mil uno.


Udf?rdiget i Zagreb den syvende december to tusind og en.


Geschehen zu Zagreb am siebten Dezember zweitausendundeins.Done at Zagreb on the seventh day of December in the year two thousand and one.


Fait ? Zagreb, le sept d?cembre deux mille un.


Fatto a Zagabria, add? sette dicembre duemilauno.


Gedaan te Zagreb, de zevende december tweeduizendeneen.


Feito em Zagrebe, em sete de Dezembro de dois mil e um.


Tehty Zagrebissa seitsem?nten? p?iv?n? joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.


Som skedde i Zagreb den sjunde december tjugohundraett.


Sastavljeno u Zagrebu dana sedmog prosinca dvijetisuc? i prve godine.


За Европейската общност:Por la Comunidad Europea


For Det Europ?iske F?llesskab


F?r die Europ?ische GemeinschaftFor the European Community


Pour la Communaut? europ?enne


Per la Comunit? europea


Voor de Europese Gemeenschap


Pela Comunidade Europeia


Euroopan yhteis?n puolesta


P? Europeiska gemenskapens v?gnar


За Република Хърватска:22001A1227(09) – ЦПР редактиран


Untitled Page