РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2181/2002 НА КОМИСИЯТА от 6 декември 2002 година, относно изменение на Регламент (ЕО) № 1239/95 за установяване на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета, относно производствата пред Службата на Общността за растително разнообразие


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г., относно правата на Общността за растително разнообразие 1, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2506/95 2, и по-специално член 114 от него,


като има предвид, че:


(1) Службата на Общността за растително разнообразие (Службата), създадена с Регламент (ЕО) № 2100/94, осъществява и прилага схемата за защита на правата за растително разнообразие;


(2) правилата, относно производството пред Службата, са предвидени в Регламент (ЕО) № 1239/95 на Комисията 3, изменен с Регламент (ЕО) № 448/964. Член 27 от този регламент предвижда, че докладите от проверката, извършена на отговорност на органите на държава-членка или на трета държава, която е член на Международния съюз за защита на нови сортове растения (МСЗНСР), могат да се считат за достатъчна база за решение. Член 27 обаче е имал временно действие, което е изтекло на 30 юни 1998 г.;


(3) намерението за прилагане на член 27 от Регламент (ЕО) № 1239/95 на временна основа е било изграждането на независима система на Общността, като Службата организира техническата проверка на сортовете, подадени с молбата за защита на растителното разнообразие. Опитът на Службата обаче е показал нуждата да се вземат предвид други доклади от проверки, както е уточнено в член 27;


(4) болшинството от правата на Общността за растително разнообразие, дадени след 30 юни 1998 г., са били базирани на решения, вземащи предвид техническите проверки направени на отговорност на органи, различни от Службата, даващи права в много конкурентен пазар;

(5) за това е необходимо да се регулират практиките на Службата от 1 юли 1998 г. В същото време, отговорността за прилагането на член 27 в бъдеще следва да бъде държана отворена. Регламент (ЕО) № 1239/95 следва следователно да бъде изменен в сила от 1 юли 1998 г.;


(6) след консултации с Административният съвет на Службата на Общността за растително разнообразие;


(7) мерките, предвидени в настоящия регламент са в съответствие със становището на Постоянния комитет по права за растително разнообразие,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1Регламент (ЕО) № 1239/95 се изменя, както следва:


1. Член 27 се заменя със следното:

"Член 27

1. Доклад за резултатите от всяка техническа проверка, която е извършена или е в процес на извършване за официални нужди в държава-членка от една от отговорните служби за съответните сортове, съгласно член 55, параграф 1 от базовия регламент, може да бъде считан от Службата, че представлява достатъчна база за решение, при условие, че:


- материалът, изпратен за техническа проверка отговаря, по количество и качество, на всички стандарти, които са предвидени съгласно член 55, параграф 4 от базовия регламент,


- техническата проверка е извършена по начин, отговарящ на предписанията на Административния съвет, съгласно член 55, параграф 1 от базовия регламент, и е извършена съгласно ръководните принципи, дадените общи инструкции, съгласно член 56, параграф 2 от този регламент и членове 22 и 23 от настоящия регламент,


- Службата е имала възможност да наблюдава провеждането на съответната техническа проверка, и


- когато окончателния доклад не е налице веднага, междинни доклади за всеки период на растеж са изпратени на Службата преди доклада от проверката.


2. Когато Службата не счита че доклада от проверката, упоменат в параграф 1, представлява достатъчна база за решение, тя може да следва процедурата, съгласно член 55 от регламента, след консултация с кандидата и съответната Служба по проверка.

3. Службата и всяка компетентна национална служба по растително разнообразие в държава-членка, следва да оказват административна помощ на другите, чрез предоставяне, при поискване, на всякакви доклади от проверки на сортове, за целите на проучване на особеност, унифицираност и стабилност на този сорт. Определена сума следва да се изисква от Службата или компетентната национална служба за растително разнообразие за предоставянето на такъв доклад, като тази сума следва да се съгласува между съответните служби.


4. Доклад за резултатите от техническата проверка, която е извършена или е в процес на извършване за официални нужди в трета държава, която е член на Международния съюз за защита на нови сортове растения, може да бъде считан от Службата, че представлява достатъчна база за решение, при условие, че техническата проверка отговаря на условията, предвидени в писменото споразумение между Службата и компетентния орган на тази трета държава. Тези условия следва да включват поне:


- тези отнасящи се до материала, както е упоменато в параграф 1, първо тире,


- че техническата проверка е извършена съгласно утвърдените правила за тестване, или общите инструкции, дадени съгласно член 56, параграф 2 от базовия регламент,


- че Службата е имала възможност да провери годността на средствата за извършване на техническата проверка за съответните сортове в тази трета държава и да наблюдава извършването на съответната техническа проверка, и


- тези, отнасящи се до наличието на доклади, както е посочено в параграф 1, четвърто тире."


2. В член 95, втория параграф се заличава.


Член 2Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.


Той се прилага се от 1 юли 1998 г.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 6 декември 2002 година

За Комисията:


David BYRNE,


Член на Комисията


_________________________

1 ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр.1.

2 ОВ L 258, 28.10.1995 г., стр.3

3 ОВ L 121, 1.6.1995 г., стр.37.

4 ОВ L 62, 13.3.1996 г., стр.3.

32002R2181- редактиран


Untitled Page