РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1490/2002 на КОМИСИЯТА от 14 август 2002 година относно определяне на допълнителни подробни правила за изпълнение на третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 на Директива 91/414/ЕИО на Съвета и относно изменение на Регламент (ЕО) № 451/2000

Обн. L ОВ. бр.224 от 21 Август 2002г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


(Текст от значение за ЕИП)


Изменен със:


>M1 Commission Regulation (EC) No 1044/2003 of 18 June 2003 (*)

>M2 Регламент (ЕО) № 1744/2004 на Комисията от 7 октомври 2004 година

>M3 Регламент (ЕО) № 1095/2007 на Комисията от 20 септември 2007 година

>M4 Регламент (ЕС) № 741/2010 на Комисията от 17 август 2010 година



КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


Като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

Като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), последно изменена с Директива 2002/48/ЕО на Комисията (2), и по-специално втората алинея на член 8, параграф 2 от нея,

Като има предвид, че:

(1) Комисията следва да се заеме с осъществяването, за период от 12 години, на работна програма за постепенното изпитване на активни вещества, които присъстват на пазара две години след датата на публикуване на Директива 91/414/ЕИО. Първият етап на тази програма беше определен с Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробните правила за изпълнение на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 на Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (3), последно измененена с Регламент (ЕО) № 2266/2000 (4). Първият етап продължава.

(2) Вторият работен етап беше определен с Регламент (ЕО) № 451/2000 на Комисията от 28 февруари 2000 г. относно определяне на подробните правила за изпълнение на втория и третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета (5), и също продължава.

(3) Трети етап от работната програма беше определен с Регламент (ЕО) № 451/2000 на Комисията относно допълнителен брой активни вещества, които не са обхванати от първия и втория етап от програмата. Производители, желаещи да осигурят включването на тези активни вещества в приложение І към Директива 91/414/ЕИО, са осигурили подробна информация, свързана със сегашния етап на пълнота на техните досиета и с характеристиките, и са се задължили да предоставят пълен пакет с данни.

(4) За третия етап от работната програма член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 451/2000 установява, че подробни разпоредби относно предоставянето на пълни досиета, сроковете за тяхното представяне и режима на такси за въпросните активни вещества, следва да бъдат създадени от Комисията в регламент, който следва да бъде приет в съответствие с втората алинея на член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО.

(5) С Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. (6) беше създаден Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) с цел да гарантира достъпа на Общността до висококачествена, независима и ефикасна научна и техническа подкрепа за достигне високо равнище на защита на здравето в законодателството относно безопасността на храните и фуражите. Следователно, целесъобразно е да се предвиди, че ЕОБХ следва да участва в работната програма за активните вещества, а обхватът на това участие следва да бъде определен възможно най-скоро.

(6) За да се гарантира, че досиетата се получават от държавите-членки по контролируем начин, активните вещества, които ще се оценяват, следва да бъдат разделени на две групи с отделни срокове за предоставяне на досиета.

(7) Освен това, на един първоначален етап следва да бъде достатъчно уведомителите да предоставят на докладващите държави-членки само списък на наличните тестове и изследвания, за да могат държавите-членки да установят дали даден пълен пакет с данни е на разположение, за да бъде предоставен в определения срок. Когато такива данни не са на разположение в определените срокове, няма да бъде възможно да се завърши повторно оценяване на активното вещество в сроковете, определени в Директива 91/414/ЕИО и поради това незабавно следва да се приеме решение да не се включва въпросното вещество в приложение І към Директивата. Държавите-членки следва да отнемат разрешенията за продукти, съдържащи такова активно вещество.

(8) Взаимоотношенията между производителите, държавите-членки, Комисията и ЕОБХ и задълженията на всеки един от тях по изпълнението на програмата следва да се уточнят, като се вземе предвид опита, натрупан през първия и втория етап на програмата. За да се гарантира ефикасността на програмата е необходимо да се установи тясно сътрудничество между всички заинтересовани страни и да се спазват изрядно сроковете. Стриктни срокове следва да бъдат определени за всички елементи на третия етап от работната програма, за да се гарантира приключване на този етап в приемлив пеиод от време. Когато сътрудничеството с уведомителите прекъсне, не е възможно да се продължи ефикасно по-нататъшното оценяване и, следователно, оценяването трябва да бъде прекратено.

(9) За да се гарантира, че цялата подходяща информация относно потенциално опасните въздействия на дадено активно вещество или неговите остатъци са взети под внимание, техническата или научната информация, предоставена в съответните срокове от всяко заинтересовано лице, също трябва да бъде взета под внимание при оценяването.

(10) Необходимо е да се определят задълженията на уведомителите по отношение на формата, сроковете и органите, получатели на информацията, която подлежи на предоставяне.

(11) Задачата за оценяване следва да бъде разпределена между компетентните власти на държавите-членки. Следователно за всяко активно вещество трябва да бъде определена докладваща държава-членка. Докладващата държава-членка следва да оцени контрола за пълнота на досиетата, извършван от уведомителя, и да разгледа и оцени предоставената информация. Тя следва да представи на ЕОБХ резултатите от оценяването и да направи препоръка към Комисията относно решението, което да бъде взето по отношение на въпросното активно вещество.

(12) Държавите-членки следва да изпратят на ЕОБХ своите проектодоклади за оценка. Проектодокладите, изготвени докладващите държави-членки, следва да бъдат прегледани на равнопоставена основа от ЕОБХ преди да бъдат предоставени на Постоянния Комитет по хранителната верига и здравословното състояние на животните.

(13) За да се избегне дублирането на работата, и по-специално на опитите, включващи гръбначни животни, производителите следва да бъдат насърчавани да предоставят колективни досиета.

(14) Нотификацията и предоставянето на дадено досие не следва да бъдат предпоставка за възможността, след включването на активното вещество в приложение І към Директива 91/414/ЕИО, да се пускат на пазара продукти за растителна защита съгласно разпоредбите на член 13 от тази Директива. Следователно операторите, които не са предоставили нотификации, следва да могат да бъдат информирани на всичките етапи от процеса на оценяване за възможните по-нататъшни изисквания за продължителна търговия с продукти за растителна защита, съдържащи активно вещество, което е в процес на оценяване.

(15) Процедурите, установени в настоящия регламент, не следва да накърняват процедурите и действията, предприемани в рамките на други разпоредби на общностното право, по-специално съгласно Директива 79/117/ЕИО на Съвета относно забраната за пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества (7), последно изменена с Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция, когато Комисията получи информацията,която показва, че нейните изисквания могат да бъдат изпълнени.

(16) Употребата за целите на растителната защитата на антимикробни вещества, принадлежащи към класове, които са или могат да бъдат използвани в хуманната и ветеринарната медицина, не следва да бъде поощрявана. Две от веществата, обхванати от настоящия регламент - касугамицин и стрептомицин - попадат в тази категория (8).

В очакване на евентуални решения относно тяхното включване в приложение І, техните употреби следва да продължат да бъдат ограничавани и разрешавани само при крайна необходимост. За целите на тяхното оценяване ще се изисква информация относно антимикробна устойчивост.

(17) Настоящият регламент накърнява задълженията на Общността по отношение на метилбромида съгласно Протокола от Монреал.

(18) В случай на очевидно неравновесие в отговорностите, носени от държавите-членки при проверката или оценката, следва да бъде възможно да се замени първоначално посочената докладваща държавата-членка за определено активно вещество с друга държава-членка.

(19) За да се гарантира адекватно финансиране на този етап от работната програма, на държавите-членки следва да се заплаща такса за обработката и оценяването на досиетата като допълнение към таксата, която вече се заплаща за оценяването на нотификациите съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 451/2000.

(20) Регламент (ЕО) № 451/2000 определи, че за активните вещества, които са предмет на третия етап на работната програма, срокът за предоставяне на пълния пакет с данни е най-късно 25 май 2003 г. Този регламент предвиди също така на по-късен етап да бъдат създадени подробни правила относно предоставянето на пълни досиета. За да се организира ефикасно работната програма не е необходимо да се предоставят пълни пакети с данни малко преди предоставянето на пълни досиета. За да се гарантира, обаче, че активните вещества, за които няма пълни пакети с данни, не остават на пазара, следва да бъде предоставен списък на наличните данни, а пълните пакети с данни следва да бъдат предоставени само в изключителни случаи и при поискване.

(21) Регламент (ЕО) № 451/2000 следва да бъде съответно изменен.

(22) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1

Предмет и приложно поле

1. Настоящият регламент установява допълнителни подробни правила за изпълнението на третия етап на работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО по отношение на непрекъснатото оценяване на активните вещества, нотифицирани съгласно Регламент (ЕО) № 451/2000.

2. Член 6, параграф 2, параграф 3 и параграф 4, втората алинея, от Директива 91/414/ЕИО не се прилагат за вещества, изброени в приложение І към настоящия регламент, докато не бъдат приключени процедурите, предвидени в настоящия регламент по отношение на тези вещества.

3. Настоящият регламент се прилага без да се засягат:

(а) прегледи на активни вещества от приложение І, извършвани от държавите-членки по-специално с цел подновяване на разрешения в съответствие с член 4, параграф 4 от Директива 91/414/ЕИО.

(б) прегледи, извършвани от Комисията в съответствие с член 5, параграф 5 от Директива 91/414/ЕИО.

(в) оценките, извършени съгласно Директива 79/117/ЕИО.


Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията в Директива 91/414/ЕИО.

Прилагат се също така следните определения:

(а) "уведомител" означава физическото или юридическото лице, което е предоставило нотификация в съответствие с разпоредбите на приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 451/2000,.

(б) "Комитет" означава Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 19 от Директива 91/414/ЕИО.

(в) "списък с данни" означава списък на всички данни, които са на разположение, за да бъдат предоставени в пълния пакет с данни.

(г) "пълен пакет с данни" означава информация и резултати от изследвания, които са достатъчни за изпълнение на изискванията на приложения ІІ и ІІІ към Директива 91/414/ЕИО относно ограничен кръг от представителни употреби на въпросното активно вещество.


Член 3

Орган на държавата-членка

1. Държавите-членки възлагат на един или няколко органи отговорността за изпълнението на техните задълженията по работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО.

2. Всяка държава-членка определя един национален орган, посочен в приложение ІІІ, който да координира и осигурява всичките необходими контакти с уведомители, други държави-членки, Комисията и Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в съответствие с настоящия регламент. Всяка държава-членка съобщава на Комисията, ЕОБХ и определения координиращ национален орган на всяка друга държава-членка данните относно определения от нея координиращ национален орган, както и всякакви промени в тези данни.


Член 4

Мерки в случай на неравновесие

Ако по време на проверката и оценката, посочени в членове 9 и 10, стане очевидно наличието на неравновесие в отговорностите,носени от докладващите държави-членки и работата, която следва да бъде извършена или понастоящем се извършва от тях, може да се реши, в съответствие с процедурата, предвидена в член 19 от Директива 91/414/ЕИО, първоначално определената докладваща държава-членка за определено активно вещество да се замени с друга държава-членка.

В такива случаи първоначалната докладваща държава-членка информира заинтересованите уведомители и предава на новопосочената докладваща държава-членка цялата кореспонденция и информация, която е получила като докладваща държава-членка за въпросното активно вещество. Първоначалната докладваща държава-членка връща на уведомителя таксата, посочена в член 17, с изключение на тази част от нея, която е посочена в параграф 2, буква г) на същия член. Новопосочената докладваща държава-членка след това изисква от уведомителите да заплатят таксата, посочена в член 17, с изключение на тази част от нея, която е посочена в параграф 2, буква г) на същия член.


Член 5

Оттегляне или заместване на уведомителя

1. Ако даден уведомител реши да прекрати участието си в работната програма за дадено активно вещество, той незабавно информира докладващата държава-членка, Комисията и ЕОБХ и всички други уведомители за въпросното вещество за своето решение, като посочва причините за него. Когато даден уведомител прекрати участието си или не успее да изпълни своите задължения съгласно настоящия регламент, процедурите, предвидени в членове 9 и 10, се прекратяват по отношение на неговото досие.

2. Ако даден уведомител се споразумее с друг производител, че последният ще го замести за целите на по-нататъшно участие в работната програма съгласно настоящия регламент, уведомителят и този друг производител информират докладващата държава-членка, Комисията и ЕОБХ с обща декларация, изразяваща съгласие този друг производител да замести първоначалния уведомител при изпълнението на задълженията му съгласно членове 6, 7, 9, 10 и 11. Те гарантират, че другите уведомители за въпросното вещество са информирани едновременно. Другият производител в този случай трябва да отговаря съвместно с първоначалния уведомител за всякакви такси, които са все още изискуеми във връзка със заявката на уведомителя в рамките на уредбата, създадена от държавите-членки съгласно член 17.

3. Цялата предоставена информация остава на разположение на докладващите държави-членки, Комисията и ЕОБХ.


Член 6

Представяне и проверка на списъците с данните

1. Най-късно до 23 май 2003 г. уведомителят(уведомителите) предоставят на съответната докладваща държава-членка списъците с данните за активните вещества, изброени в приложение І, и предоставят копие на ЕОБХ.

Когато за дадено активно вещество, посочено в приложение І, има няколко нотификации, заинтересованите уведомители предприемат всички разумни стъпки, за да предоставят колективно тези списъци с данни.

Когато даден списък с данни не е предоставен от всички заинтересовани уведомители, в него се посочват направените усилия и причините, поради които някои уведомители не са взели участие .

За активни вещества, които са нотифицирани от повече от един уведомител, заинтересованите уведомители за всяко изследване, което включва гръбначни животни, описват подробно направените усилия за избягване на дублирането на тестове и посочват, при необходимост, причините за провеждане на повторно изследване.

2. Списъците с данните се изготвят във формата, определен в съответствие с процедурата, посочена в член 19 от Директива 91/414/ЕИО. Пълният пакет с данни съгласно член 10, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 451/2000, се държи на разположение от уведомителите. При писмено поискване от докладващата държава-членка или от Комисията уведомителят предоставя незабавно частта от пакета с данни или пълния пакет с данни, които са поискани.

3. Докладващата държава-членка проверява внимателно предоставените списъци с данни, за да установи дали те свидетелстват за съществуването на пълен пакет с данни за предоставяне. За тези активни вещества, за които дадена докладваща държава-членка счита, че не налице пълен пакет с данни за предоставяне, докладващата държава-членка изисква от уведомителя да предостави незабавно пълен пакет с данни и проверява неговата пълнота. Докладващата държава-членка съобщава резултатите от тези проверки на Комисията най-късно в срок от три месеца след получаването на списъците с данни.

4. Докладващата държава-членка съобщава незабавно на Комисията наименованията на тези активни вещества, за които счита, че не е налице пълен пакет с данни. В съответствие с процедурата, предвидена в член 19 от Директива 91/414/ЕИО, се взема решение дали е налице пълен пакет с данни.

5. Когато се счита, че не е налице пълен пакет с данни за определено активно вещество, Комисията решава съгласно четвъртата алинея на член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО да не включи въпросното активно вещество в приложение І към Директива 91/414/ЕИО.

6. Ако Комисията не информира уведомителя, че не е налице пълен пакет с данни за дадено активно вещество, уведомителят предоставя досиетата, посочени в член 7, параграфи 2 и 3 в сроковете, определени в член 7, параграф 1.


Член 7

Предоставяне на досиета

1. Уведомителят(уведомителите) предоставят на съответната докладваща държава-членка съкратеното досие, посочено в параграф 2, и пълното досие, посочено в параграф 3, най-късно до 30 ноември 2003 г. за активни вещества, изброени в приложение І, част А и най-късно до 30 ноември 2004 г. за активни вещества, изброени в приложение І, част Б.

Когато за дадено активно вещество, посочено в приложение І, са предоставени няколко нотификации, заинтересованите уведомители предприемат всички разумни стъпки, за да предоставят колективно тези досиета.

Когато дадено досие не е предоставено от всички заинтересовани уведомители, в него се посочват направените усилията и причините, поради които някои уведомители не са взели участие.

За активни вещества, които са нотифицирани от повече от един уведомител, заинтересованите уведомители за всяко изследване, което включва гръбначни животни, описват подробно направените усилия за избягване на дублирането на тестове и посочват, при необходимост, причините за провеждане на повторно изследване.

2. Съкратеното досие включва следните елементи:

(а) копие от нотификацията; в случай на съвместна заявка, направена от няколко производители - копие от нотификациите, направени в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 451/2000 и името на лицето, посочено от производителите, което отговаря за съвместното досие и за неговата обработка в съответствие с настоящия регламент.

(б) ограничен кръг от представителни употреби на активното вещество, по отношение на което данните, предоставени от уведомителя в досието, показват, че за един или повече препарати изискванията, посочени в член 5 от Директива 91/414/ЕИО за включване на активното вещество в приложение І към Директива 91/414/ЕИО, могат да бъдат удовлетворени.

(в) (i) за всяка точка от приложение ІІ към Директива 91/414/ЕИО, резюметата и резултатите от изследвания и опити; името на лицето или института, който е извършил опитите;

(ii) за всяка точка от приложение ІІІ към Директива 91/414/ЕИО, резюметата и резултатите от изследванията и опитите; името на лицето или института, който е извършил опитите, свързани с оценяването на критериите, посочени в член 5 от Директива 91/414/ЕИО, за един или повече препарати, които са представителни за употребите, посочени в алинея б), като се вземе предвид, че празнотите в информацията от досието по приложение ІІ, произтичащи от предложения ограничен кръг на представителни употреби на активното вещество, могат да доведат до ограничения при включването в приложение І към Директива 91/414/ЕИО;

(iii) и за активни вещества, изброени в приложение І, част Б, в случай на изследвания, които все още не са напълно завършени доказателствата, че тези изследвания са били възложени в съответствие с изискванията на член 10, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 451/2000 със задължението да се предоставят най-късно до 31 май 2005 г.;

(г) контролен списък, който се попълва от уведомителя за доказване пълнотата на досието .

3. Пълното досие съдържа индивидуалните доклади за тест и изследване относно цялата информация, посочена в параграф 2, буква в), или, когато работата продължава, доказателствата, посочени в параграф 2, буква в), точка (iii),

4. Всяка държава-членка определя броя на копията и формата на съкратените и пълните досиета, които следва да бъдат предоставени от уведомителите. При определяне на формата на досието държавите-членки взимат под внимание препоръките, направени в съответствие с процедурата, посочена в член 19 от Директива 91/414/ЕИО.

5. Когато досиетата или част от тях не са изпратени в съответния срок, докладващата държава-членка информира Комисията и ЕОБХ в рамките на два месеца, като им съобщава всички причини за закъснението, изтъкнати от уведомителите.

6. Въз основа на информацията, предадена от докладващата държава-членка в съответствие с член 5, Комисията определя дали уведомителят е доказал, че закъснението в предоставянето на досието се дължи на форсмажор. В този случай Комисията определя нов срок за предоставяне на даденото досие, отговарящо на изискванията на членове 2 и 3, в съответствие с процедурата, посочена в член 19 от Директива 91/414/ЕИО.

7. Комисията решава съгласно четвъртата алинея на член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО да не включва в приложение І към Директива 91/414/ЕИО активно вещество, за което не е предоставено никакво досие в рамките на установения срок.


Член 8

Представяне на информация от трети страни

Всяко лице, което желае да предостави на докладващата държава-членка информация, която би могла да допринесе за оценката, по-специално по отношение на потенциално опасните въздействия на активното вещество или на неговите остатъци върху здравето на човека и животните и върху околната среда, следва да направи това най-късно до 30 ноември 2003 г. за вещества, изброени в приложение І, част А и най-късно до 30 ноември 2004 г. за вещества, изброени в приложение І, част Б. Докладващата държава-членка предоставя на ЕОБХ получената информация.


Член 9

Проверка за пълнота на досиетата

1. За всяко активно вещество, за което е била определена за докладваща, държавата-членка проучва досиетата, посочени в член 7, алинеи 2 и 3 и прави оценка на контролните списъци, предоставени от уведомителите. Докладващата държава-членка, най-късно в срок от шест месеца след получаването на всички досиета, отнасящи се за дадено активно вещество, докладва на ЕОБХ и на Комисията за пълнотата на досиетата.

ЕОБХ прави оценка на докладите, които са й предоставени от докладващата държава-членка и докладва на Комисията за пълнотата на досиетата.

За тези активни вещества, за които се счита, че едно или повече досиета са пълни, докладващата държава-членка извършва оценката съгласно член 10, освен ако ЕОБХ информира докладващата държава-членка и Комисията, в рамките на два месеца от получаването на доклада на държавата-членка, че той не счита досието за пълно.

За тези активни вещества, за които досието следва да бъде допълнено съгласно член 7, параграф 2, буква в), точка (iii), докладът трябва да потвърди датата, до която досието ще бъде допълнено и датата, на която ще започне оценяването съгласно член 10.

2. За тези активни вещества, за които докладващата държава-членка или ЕОБХ счита, че досието не е пълно по смисъла на член 7, параграфи 2 и 3, Комисията в рамките на три месеца след получаването на доклада на докладващата държава-членка или ЕОБХ предава доклада на Комитета. В съответствие с процедурата, посочена в член 19 от Директива 91/414/ЕИО, се взема решение дали дадено досие се счита за пълно по смисъла на член 7, параграфи 2 и 3.

3. Комисията решава съгласно четвъртата алинея на член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, да не включва в приложение І към Директива 91/414/ЕИО активно вещество, за което не е предоставено пълно досие в рамките на установения срок.


Член 10

Оценка от докладващата държава-членка

1. Докладващата държава-членка извършва оценка и докладва само за тези активни вещества, за които поне едно досие е било определено като пълно в съответствие с член 9. За такива активни вещества тя извършва оценка и докладва само за пълните досиета, а за другите досиета докладващата държава-членка проверява идентичността и съдържанието на примесите в активното вещество. Докладващата държава-членка взема под внимание наличната информация за потенциално опасните въздействия, съдържаща се в другите досиета, предоставени от друг уведомител или друга трета страна в съответствие с разпоредбите на член 8. Тя изпраща на ЕОБХ проектодоклада за своята оценка на досието възможно най-скоро и не по-късно от 12 месеца след като досието е било определено за пълно. Проектодокладът за оценка се предоставя във формата, препоръчан в съответствие с процедурата, предвидена в член 19 от Директива 91/414/ЕИО.

В същото време докладващата държава-членка препоръчва на Комисията:

- или да включи активното вещество в приложение І към Директива 91/414/ЕИО, при което посочва условията за включване,

- или да не включи активното вещество в приложение І към Директива 91/414/ЕИО, при което посочва причините за невключването.

Докладваща държава-членка включва, по-специално, в проектодоклада за оценка, справка за всеки доклад за тест и изследване, за всяка точка от приложение ІІ и приложение ІІІ към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на който е извършена оценката. Тази справка се изготвя под формата на списък на докладите за тестове и изследвания, който включва заглавието, автора или авторите, датата на доклада за изследването или теста и датата на публикацията, стандарта, въз основа на който е извършен теста или е извършено изследването, името на притежателя и, при наличие, всякакво искане за защита на данните, направено от притежателя или уведомителя. Той също така посочва за другите нотифицирани източници на активни вещества, за които се счита, че досието не е било пълно, дали може да се направи заключение, че такива активни вещества са сравними по смисъла на член 13, параграф 5 от Директива 91/414/ЕИО.

2. Без да се нарушава член 7 от Директива 91/414/ЕИО, предоставянето на нови изследвания не се допуска, с изключение на изследванията, посочени в член 10, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 451/2000. Докладващата държава-членка може, обаче, да покани уведомителите да предоставят допълнителни данни, които са необходими за изясняването на досието. Докладващата държава-членка определя тогава срок, в който информацията трябва да бъде предоставена; този срок не засяга срока за предоставяне на доклада, посочен в параграф 1.

От началото на проверката на досието докладващата държава-членка може да се консултира с други експерти от ЕОБХ и може да поиска допълнителна техническа или научна информация от други държави-членки за съдействие на проверката. Докладващата държавата-членка може да извърши оценката заедно с държавата-членка, която е съ-докладчик.

Докладваща държава-членка може да поиска уведомителите да предоставят на ЕОБХ, другите държави-членки и, при поискване, на Комисията, актуализирано съкратено досие по същото време, когато проектодоклада за оценка на докладващата държава-членка се изпраща на ЕОБХ.

Държавите-членки, Комисията или ЕОБХ могат да поискат чрез докладващата държава-членка уведомителите също да им изпратят актуализирано пълно досие или части от него.

3. Веднага след като дадена докладваща държава-членка констатира, че няма да бъде в състояние да спази срока, посочен в параграф 1 за предоставянето на проектодоклада на ЕОБХ, тя информира Комисията и ЕОБХ и посочва причините за закъснението. Когато е необходимо, някои активни вещества могат да бъдат възложени на друга държава-членка в съответствие с процедурата, посочена в член 19 от Директива 91/414/ЕИО.


> M3


Член 11

Получаване и достъп до проектодоклад за оценка

1. След като получи актуализираното кратко досие и проектодоклада за оценка, посочен в член 10, параграф 1, ЕОБХ в срок от 30 дни съобщава, че е получил доклада на държавата-членка докладчик. В изключителни случаи, когато проектодокладът за оценка видимо не съответства на изискванията за препоръчания от Комисията формат, Комисията договаря заедно с ЕОБХ и държавата-членка докладчик друг период за повторно представяне на нов или на поправения доклад. Този срок не може да надвишава два месеца.

2. ЕОБХ незабавно уведомява Комисията, останалите държави- членки и нотификаторите за проектодоклада за оценка, като определя срок не повече от два месеца за представяне на забележки от страна на тези държави-членки и от нотификаторите. Органът съпоставя получените забележки — включително налични забележки от ЕОБХ, и ги изпраща на Комисията, държавите-членки и нотификаторите.

3. ЕОБХ предоставя на разположение при изрично поискване или пази на разположение за консултация на заинтересованите лица следното:

а) проектодоклада за оценка, с изключение на елементите от него, които са били признати за поверителни в съответствие с член 14 от Директива 91/414/ЕИО;

б) списъка на необходимите данни с оглед евентуалното включване на активното вещество в приложение I към цитираната директива, финализиран от ЕОБХ, когато органът е финализирал такъв списък.


Член 11a

Разглеждане на проектодоклада за оценка


Комисията незабавно разглежда проектодоклада за оценка и препоръките от държавата-членка докладчик и забележките, получени от други държави-членки, ЕОБХ и от нотификаторите в съответствие с член 11, параграф 2.



Член 11б


Активни вещества с ясни индикации, че нямат вредни въздействия

В случай че има ясни индикации, че може да се очаква, че активното вещество няма вредни въздействия върху човешкото здраве или здравето на животните, или върху подпочвената вода, или неприемлимо въздействие върху околната среда, както е предвидено в приложение V, се прилага член 12, параграф 1, буква a) и параграф 2, буква a).


Член 11в

Консултации с ЕОБХ

1. В случаите, когато не се прилага член 11б, по всяко време в хода на оценката Комисията може да поиска от ЕОБХ да извърши партньорска проверка на пълния проектодоклад за оценка или да се съсредоточи върху специфични моменти, включително свързани с критериите, посочени в приложение VI. ЕОБХ организира консултация на експерти на държавите-членки, включително докладващата държава-членка. Когато Комисията поиска от ЕОБХ да извърши пълна партньорска проверка, ЕОБХ представя заключението си най-късно шест месеца след постъпването на искането. Когато Комисията не е поискала пълна партньорска проверка, а само заключения по специфични моменти, срокът се намалява на три месеца. Представянето на заключенията във всички случаи не може да бъде извършено по- късно от 30 септември 2008 г.

2. Ако по време на партньорската проверка има ясни индикации, че се очаква активно вещество да има вредни въздействия върху човешкото здраве или здравето на животните, или върху подпочвената вода, както е посочено в приложение VI, ЕОБХ информира Комисията. Комисията може да вземе решение, както е посочено в член 11е.

3. Комисията и ЕОБХ се договарят за график за представяне на оценката, за да се улесни планирането на дейностите. Комисията и ЕОБХ се договарят и за формата на представяне.


Член 11г


Представяне на допълнителна информация след предоставянето на проектодоклада за оценка на ЕОБХ

1. Без да се засягат разпоредбите на член 7 от Директива 91/414/ЕИО, не се приема представяне на нови изследвания.

2. Когато ЕОБХ смята, че е необходима допълнителна информация от нотификатора с оглед изпълнение на искане, направено от Комисията, съгласно член 11в, докладващата държава-членка изисква тази информация. Исканията се правят изрично и в писмена форма, като се определя едномесечен срок за представянето им. Исканията не могат да се отнасят до представяне на нови изследвания. Докладващата държава-членка информира писмено Комисията и ЕОБХ за тези искания. В срок един месец след получаване на тази информация докладващата държава-членка извършва оценка на получената информация и изпраща тази оценка до ЕОБХ.

3. Представена от нотификатора информация, която обаче не е била поискана или не е била представена преди изтичане на срока, посочен в параграф 2, не се взема предвид, освен ако тази информация не е била предоставена в съответствие с член 7 от Директива 91/414/ЕИО.

>M3

Когато докладващата държава-членка, в съответствие с параграф 1 или с първата алинея от настоящия параграф, откаже да вземе предвид изследвания или информация, получени от нотификатора, тя информира Комисията и ЕОБХ, като посочва причините за отказа.


Член 11д


Оттегляне от нотификатора

В случаите, когато не се прилага член 11б, нотификаторът може да оттегли подкрепата си за включването на активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО до два месеца от получаване на проекта на доклада за оценка, посочен в член 11, параграф 2.


Член 11е

Активни вещества, за които има ясни индикации за вредни въздействия

Ако има ясни индикации, че може да се очаква активното вещество да има вредни въздействия върху човешкото здраве или здравето на животните, или върху подпочвената вода, посочени в приложение VI, Комисията взема решение да не включва дадено активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в съответствие с член 12, параграф 1, буква a) и параграф 2, буква б) от настоящия регламент.



Член 12


Представяне на проект на директива и проект на решение

1. Комисията предоставя на Комитета проект на доклада за преглед най-късно шест месеца след

а) получаване на проектодоклада за оценка, когато се прилага член 11б или член 11е;

б) получаване на заключение, съставено от ЕОБХ, когато се прилага член 11в;

в) получаване на писмено оттегляне на подкрепата от нотификатора, когато се прилага член 11д.

2. Заедно с проект на доклада за преглед Комисията представя на Комитета:

а) проект на директива, в която се включват активните вещества от приложение I към Директива 91/414/ЕИО, определящ по целесъобразност условията, включително сроковете за това включване; или

б) проект на решение, чиито адресати са държавите-членки, което да ги задължава в срок шест месеца да оттеглят разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество съгласно член 8, параграф 2, четвърта алинея от Директива 91/414/ЕИО, когато въпросното активно вещество не е включено в приложение I към цитираната директива, като се посочат причините за това невключване. Директивата или решението се приемат в съответствие с процедурата по член 19, параграф 2 от Директива 91/414/ ЕИО.

>M3

3. Чрез дерогация от параграф 2, буква б) най-късната дата за оттегляне на разрешението от страна на държавите-членки е 31 декември 2010 г. в случая, посочен в параграф 1, буква в), освен ако Комисията е достигнала до заключение, че това вещество отговаря на критериите в приложение VI, ако е целесъобразно и след консултации с ЕОБХ. >M4 Най-късната дата за оттегляне на разрешения от държавите-членки обаче е 31 декември 2011 г., в случай че заявлението е подадено съгласно ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията (ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5 ). <


Член 12a


Становище на ЕОБХ


Когато дадено активно вещество е включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО в съответствие с член 11б от настоящия регламент, Комисията изисква от ЕОБХ да представи становището си по проектодоклада най-късно до 31 декември 2010 г. Държавите-членки и нотификаторите си сътрудничат с ЕОБХ и Комисията. За да се улесни планирането на дейностите, Комисията и ЕОБХ се договарят за график за представяне на становището на ЕОБХ за проекта на доклада за преглед, както и за формата на представяне на становището.




Член 13


Окончателен доклад за преглед

Когато Комисията предоставя проектодиректива или проекторешение в съответствие с член 12, тя едновременно с това предоставя заключенията от проверката на Комитета под формата на окончателен доклад за преглед, за да бъдат отбелязани в краткия протокол за срещата. Окончателният доклад за преглед, с изключение на всички части от него, които се отнасят до поверителна информация, съдържаща се в досиетата и определена за такава в съответствие с член 14 от Директива 91/414/ЕИО, се предоставя на разположение на заинтересованите страни за консултация.



Член 14

Спиране на сроковете

Когато за дадено вещество, посочено в приложение І, Комисията представи предложение за пълна забрана съгласно Директива 91/414/ЕИО, сроковете, посочени в настоящия регламент, се спират докато не се вземе решение по същото това предложение. Когато Съветът вземе решение за пълна забрана на веществото в приложението към Директива 91/414/ЕИО процедурата съгласно настоящия регламент, се прекратява.



Член 15

Мерки, взети от държавите-членки

Всяка държава-членка, която, въз основа на информацията, съдържаща се в досиетата, посочени в член 7 или в доклада относно дадено активно вещество, посочен в член 10, възнамерява за предприеме действия за оттегляне от пазара или за строго ограничаване на употребата на продукт за растителна защита, съдържащ такова вещество, възможно най-скоро информира Комисията, ЕОБХ, другите държави-членки и уведомителите, като посочва причините за планираното действие.



Член 16

Междинен доклад за напредък

Всички държави-членки предоставят на Комисията и ЕОБХ доклад за техния напредък по оценяването на активните вещества, за които те са докладващи държави-членки. Такъв доклад следва да бъде изготвен най-късно до 30 ноември 2004 г. за активни вещества, включени в приложение І, част А и най-късно до 30 ноември 2005 г. за активни вещества, включени в приложение І, част Б.



Член 17

Такси

1. Държавите-членки установяват режим, съгласно който уведомителите са задължени да плащат вноски или такси за административната обработка и оценяването на досиетата.

2. За тази цел държавите-членки:

(а) изискват плащането на вноски или такси при всяко предоставяне на досие;

(б) гарантират, че размерът на вноската или таксата се установява по прозрачен начин, за да съответства на действителната цена на проверката и административната обработка на дадено досие; това, обаче, не изключва възможността държавите-членки да установят таблица с фиксирани такси, основаващи се на средни цени с цел изчисляването на общата такса

>M1

c) ensure that the fee or charge is received in accordance with the instructions given by the organisation in each Member State listed in Annex IV and that the income from the fee or charge is used to finance exclusively the costs actually incurred by the Member State for the evaluation and administrative treatment of the dossiers for which that Member State is rapporteur or to finance general activities of the Member States resulting from Articles 9, 10 or 11;


(в) гарантират, че вноската или таксата е получена, в съответствие с дадените инструкции, от организацията на всяка държава-членка, посочена в приложение ІV, и че приходът от вноската или таксата ще бъде използван, за да се финансират изключително действително направените разходи от държавата-членка за оценката и административната обработка на досиетата, за които тази държава-членка е докладваща, или да се финансират общи действия, свързани с изпълнението на техните задължения като държави-членки, произтичащи от членове 9 или 10.

(г) изисква първата част на вноската или таксата, покриваща разходите по задълженията на докладващата държава-членка, произтичащи от член 6 и член 9, да бъде направена при предоставянето на списъците с данните, посочени в член 6; тази част не се възстановява при никакви обстоятелства.


Член 18

Други вноски, данъци, налози и такси

Член 17 не накърнява правата на държавите-членки да поддържат или въвеждат, в степента, разрешена съгласно Договора за създаване на Европейската Общност, вноски, данъци, налози и такси, различни от таксата, предвидена в член 17, по отношение на разрешаването, пускането на пазара, употребата и контрола на активни вещества и продукти за растителна защита.


Член 19

Временни мерки

Ако е необходимо и за всеки отделен случай, Комисията може да вземе подходящи временни мерки съгласно третата алинея на член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО относно употребите, за които са предоставени допълнителни технически доказателства, че по-нататъшната употребата на активното вещество е крайно необходима и че няма никаква ефикасна алтернатива.


Член 20

Изменение на Регламент (ЕО) № 451/2000

Регламент (ЕО) № 451/2000 се изменя както следва:

1. Член 8 се заменя със следния текст:


" Член 8

Оценяване на досиетата от докладващите държави-членки и ЕОБХ

1. Докладващата държава-членка извършва оценка и изготвя доклад само за тези активни вещества, за които поне едно досие е било определено за пълно в съответствие с член 6, алинеи 2 и 3. За такива активни вещества тя извършва оценка и изготвя доклад само за пълните досиета, а за другите досиета проверява идентичността и съдържанието на примесите в активното вещество. Докладващата държава-членка взема под внимание наличната информация за потенциално опасните въздействия, съдържаща се в другите досиета, предоставени от друг уведомител или друга трета страна в съответствие с разпоредбите на член 5, параграф 4, буква г). Тя изпраща на ЕОБХ проектодоклада за своята оценка на досието възможно най-скоро и не по-късно от 12 месеца след като досието е било определено за пълно. Проектодокладът за оценка се предоставя във формата, препоръчан в съответствие с процедурата, посочена в член 19 на Директивата.

В същото време докладващата държава-членка препоръчва на Комисията:

- или да включи активното вещество в приложение І към Директива 91/414/ЕИО, като посочи условията за включване,

- или да не включи активното вещество в приложение І към директивата, като посочи причините за това невключване.

Докладваща държава-членка включва, по-специално, в проектодоклада за оценка, справка за всеки доклад за тест и изследване, за всяка точка от приложение ІІ и приложение ІІІ към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на който е извършена оценката. Тази справка се изготвя под формата на списък на докладите за тестове и изследвания, който включва заглавието, автора или авторите, датата на доклада за изследването или теста и датата на публикацията, стандарта, въз основа на който е извършен теста или е извършено изследването, името на притежателя и, при наличие, всякакво искане за защита на данните, направено от притежателя или уведомителя. Той също така посочва за другите нотифицирани източници на активни вещества, за които се счита, че досието не е било пълно, дали може да се направи заключение, че такива активни вещества са сравними по смисъла на член 13, параграф 5 от Директива 91/414/ЕИО.

2. Без да се нарушава член 7 от Директива 91/414/ЕИО, предоставянето на нови изследвания не се допуска, с изключение на изследванията, посочени в член 6, параграф 2, буква в), трето тире от Регламент (ЕО) № 451/2000. Докладващата държава-членка може, обаче, да покани уведомителите да предоставят допълнителни данни, които са необходими за изясняването на досието. Докладващата държава-членка определя тогава срок, в който информацията трябва да бъде предоставена; този срок не засяга срока за предоставяне на доклада, посочен в параграф 1.

От началото на проверката на досието докладващата държава-членка може да се консултира с други експерти от ЕОБХ и може да поиска допълнителна техническа или научна информация от други държави-членки за съдействие на проверката. Докладващата държавата-членка може да извърши оценката заедно с държавата-членка, която е съ-докладчик.

Докладваща държава-членка може да поиска уведомителите да предоставят на ЕОБХ, другите държави-членки и, при поискване, на Комисията, актуализирано съкратено досие по същото време, когато проектодоклада за оценка на докладващата държава-членка се изпраща на ЕОБХ.

Държавите-членки, Комисията или ЕОБХ могат да поискат чрез докладващата държава-членка уведомителите също да им изпратят актуализирано пълно досие или части от него.

3. Веднага след като дадена докладваща държава-членка установи, че няма да може да спази срока, посочен в параграф 1 за предоставянето на проектодоклада на ЕОБХ, тя информира Комисията и ЕОБХ и посочва причините за закъснението. Всички държави-членки предоставят на Комисията и ЕОБХ доклад за техния напредък по оценяването на активните вещества, за които те са докладващи държави. Такъв доклад трябва да бъде изготвен до 30 април 2003 г.

4. След като получи актуализираното съкратено досие и проектодоклада за оценка, посочен в параграф 1, ЕОБХ в рамките на 30 дни потвърждава на докладващата държава-членка, че е получил доклада. В изключителни случаи, когато проектодокладът за оценка очевидно не изпълнява изискванията относно формата, препоръчан от Комисията, Комисията уговаря с ЕОБХ и докладващата държавата-членка срок за повторно предоставяне на изменен доклад. Този срок не може да превишава четири месеца

5. ЕОБХ разпространява проектодоклада за оценка между държавите-членки, и може да организира експертна консултация, включително с експерти от докладващата държава-членка . ЕОБХ може да се консултира с някои или с всички уведомители на активни вещества, посочени в приложение І, по доклада или части от този доклад относно съответното активно вещество.

Без да нарушава член 7 от Директива 91/414/ЕИО, предоставянето на нови изследвания не се допуска. Докладващата държава-членка може, със съгласието на ЕОБХ, да покани уведомителите да предоставят в определени срокове допълнителни данни, които докладващата държава-членка или ЕОБХ смятат, че са необходими за изясняването на досието.

6. ЕОБХ предоставя при изрично искане или държи на разположение за справка на всяко лице следното:

(а) информацията, посочена в последната алинея на член 10, параграф 1, с изключение на елементите от нея, които са приети за поверителни в съответствие с член 14 от Директива 91/414/ЕИО;

(б) наименованието на активното вещество;

(в) съдържанието на чистото активно вещество в произведения продукт;

(г) списъка на всички данни, необходими за обсъждане на възможното включване на активното вещество в приложение І към Директива 91/414/ЕИО, първо както фигурира в доклада на докладващата държава-членка, и второ както е завършен от ЕОБХ.

(д) проектодоклада за оценка, с изключение на елементите от него, които са били признати за поверителни в съответствие с член 14 от директивата.

7. ЕОБХ оценява проектодоклада за оценка, изготвен от докладващата държава-членка, и предоставя на Комисията своето становище дали може да се очаква активното вещество да отговори на изискванията за безопасност на Директива 91/414/ЕИО, не по-късно от една година след получаването на проектодоклада за оценка на докладващата държавата-членка. При необходимост ЕОБХ дава своето становище за възможните опции, за които се твърди, че отговарят на изискванията за безопасност. Комисията и ЕОБХ постигат съгласие относно график за предоставяне на становищата, за да се облекчи планирането на работата. Комисията и ЕОБХ постигат съгласие относно формата, в който се предоставя становището на ЕОБХ.

8. Най-късно шест месеца след получаването на становището на ЕОБХ съгласно член 11, параграф 4 Комисията предоставя проектодоклад за преглед. Без да накърнява всяко предложение, което тя би може да предостави с оглед на изменението на приложението към Директива 79/117/ЕИО и въз основа на окончателния доклад за преглед, тя предоставя на Комитета:

(а) проектодиректива за включване на активното вещество в приложение І към Директива 91/414/ЕИО, като посочва при необходимост условията, включително срока, за такова включване; или

(б) проекторешение, адресирано до държавите-членки, за отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи активно вещество, в съответствие с четвъртата алинея на член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и следователно, невключването на същото активно вещество в Приложение І към Директива 91/414/ЕИО, като посочва причините за това невключване

Директивата или решението се одобряват в съответствие с процедурата, посочена в член 19 от Директива 91/414/ЕИО.


9. Когато Комисията предоставя проектодиректива или проекторешение в съответствие с член 12, тя едновременно с това предоставя заключенията от проверката на Комитета под формата на окончателен доклад за преглед, за да бъдат отбелязани в краткия протокол за срещата.

Окончателният доклад за преглед, с изключение на всички части от него, които се отнасят до поверителна информация, съдържаща се в досиетата и определена за такава в съответствие с член 14 от директивата, се предоставя на разположение на заинтересованите страни за консултация."


2. В член 10, параграф 4, първото изречение се заменя със следния текст:

"Срокът за предоставяне на списък с наличните изследвания е 23 май 2003 г. Пълен пакет с данни следва да бъде налице най-късно на 23 май 2003 г."


10. В член 11, параграф 2, второто изречение се заменя със следния текст:

"Държавите-членки отнемат до 25 юли 2003 г. разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, за които не е била предоставена допустима нотификация. Разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, за които не е бил предоставен списък с наличните изследвания или за които няма в наличност пълен пакет с данни, трябва да бъдат оттеглени до крайния срок, посочен в решението за невключването на съответното активно вещество."

4. В приложение І, част А, по отношение на активното вещество толклофос-метил (Tolclofos-methyl) "Нидерландия" се заменя с "Швеция".


Член 21

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официалния вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 14 август 2002 година.

За Комисията

Margot WALLSTROM

Член на Комисията



ПРИЛОЖЕНИЕ І

Списък на активните вещества (колона А), докладващи държави-членки, (колона Б) и нотифициращите производители (идентификационен код) (колона В)

ЧАСТ А


А Б В
Наименование Докладваща Уведомители
  държава-членка  
Abamectin (Абамектин) Нидерландия IBE-ES
    PRO-ES
    SNO-FR
    SYN-GB
Acetochlor (Ацетохлор) Испания DAS-GB
    MON-BE
    RIV-IE
Amidosulfuron (Амидосулфурон) Австрия AVS-DE
Benfluralin (Бенфлуралин) Белгия DAS-GB
    MAK-BE
Bifenox (Бифенокс) Белгия FSG-DE
Bifenthrin (Бифентрин) Франция FMC-BE
Bitertanol (Битертанол) Обединено BAY-DE
  Кралство  
Bromuconazole (Бромуконазол) Белгия AVS-FR
Buprofezin (Бупрофезин) Финландия NIH-GB
Butralin (Бутралин) Франция CFP-FR
Carbetamide (Карбетамид) Франция FSG-DE
Chlorflurenol (Хлорфлуренол) Германия SCC-DE
Chloridazon (Хлоридазон) Германия BAS-DE
Chloropicrin (Хлоропикрин) Италия EBR-NL
    RIV-IE
Chlorthal-dimethyl (Хлортал-диметил) Гърция AMV-GB
Cinosulfuron (Циносулфурон) Италия SYN-GB
Clethodim (Клетодим) Нидерландия TOM-FR
Clofentezine (Клофентезин) Обединено MAK-BE
  кралство  
Clomazone (Кломазон) Дания FMC-BE
Coppercompounds (Медни Франция EUC-GB
съединения)    
Cresylicacid (Крезилова киселина) Нидерландия ASP-NL
Cyanamide (Цианамид) Германия DUS-DE
Cycloxydim (Циклоксидим) Австрия BAS-DE
Dichlorophen (Дихлорофен) Ирландия CCD-GB
Diclofop (Диклофоп) Франция AVS-DE
    PPC-ES
Dicloran (Диклоран) Испания MAI-PT
Diflubenzuron (Дифлубензурон) Швеция UNI-NL
Diflufenican (Дифлуфеникан) Обединено AVS-DE
  кралство HRM-BE
    MAK-BE
Dimethipin (Диметипин) Гърция CRO-GB
Dithianon (Дитианон) Гърция BAS-BE
    HRM-BE
Epoxiconazole (Епоксиконазол) Германия BAS-DE
    MAK-BE
Etofenprox (Етофенпрокс) Италия LKC-UK
Fenazaquin (Феназакин) Гърция DAS-GB
Fenbuconazole (Фенбуконазол) Обединено DAS-GB
  кралство  
Fenoxaprop-P (Феноксапроп -П) Австрия AVS-DE
Fenpropidin (Фенпропидин) Швеция SYN-GB
Fenpropimorph (Фенпропиморф) Германия BAS-DE
Fenpyroximate (Фенпироксимат) Германия NIH-GB
Fluazifop-P (Флуазифоп-П) Франция SYN-GB
Fluazinam (Флуазинам) Австрия ISK-BE
Fludioxonyl (Флудиоксонил) Дания SYN-GB
Fluometuron (Флуометурон) Гърция MAK-BE
    NLI-AT
Fluquinconazole (Флухинконазол) Ирландия AVS-FR
Flurenol (Флуренол) Германия SCC-DE
Flutolanil (Флутоланил) Финландия NIH-GB
Fuberidazole (Флуберидазол) Обединено BAY-DE
  кралство  
Hexaflumuron (Хексафлумурон) Португалия DAS-GB
Hexythiazox (Хекситиазокс) Финландия NPS-DE
Imidacloprid (Имидаклоприд) Германия BAY-DE
Kasugamycin (Касугамицин) Нидерландия LAI-ES
Mefluidide (Мефлуидид) Ирландия MKC-BE
Mepiquat (Мепикат) Обединено BAS-DE
  кралство  
Metaldehyde (Металдехид) Австрия LON-DE
Metazachlor (Метазахлор) Обединено BAS-DE
  кралство FSG-DE
    MAK-BE
Methylbromide (Метил бромид) Обединено EBR-NL
  кралство  
Myclobutanil (Миклобутанил) Белгия DAS-GB
Napropamide (Напропамид) Дания UPL-GB
Nicosulfuron (Никосулфурон) Обединено ISK-BE
  кралство  
Nuarimol (Нуаримол) Португалия DAS-GB
     
Pencycuron (Пенцикурон) Нидерландия BAY-DE
Polyoxin (Полиоксин) Испания LAI-ES
Pretilachlor (Претилахлор) Италия SYN-GB
Propaquizafop (Пропакизафоп) Италия MAK-BE
Prosulfocarb(Просулфокарб) Швеция SYN-GB
Pyriproxyfen (Пирипроксифен) Нидерландия SUM-FR
Quinoclamine (Хинокламин) Швеция AKA-DE
Streptomycine (Стрептомицин) Нидерландия DSM-NL
Tebufenozide (Тебуфенозид) Германия DAS-GB
>M2 __________    
Tetraconazole (Тетраконазол) Италия ISA-IT
Thiobencarb (Тиобенкарб) Испания KCI-GB
Tralkoxydim (Тралкоксидим) Обединено SYN-GB
  кралство  
Triadimefon (Триадимефон) Обединено BAY-DE
  кралство  
Triadimenol (Триадименол) Обединено BAY-DE
  кралство MAK-BE
Tridemorph (Тридеморф) Германия BAS-DE
Triflumizole (Трифлумизол) Нидерландия CRE-NL
Triflumuron (Трифлумурон) Италия BAY-DE
Triflusulfuron (Трифлусулфурон) Франция DPD-FR
Zeta-Cypermethrin(Зета-Циперметрин) Белгия FMC-BE



ЧАСТ Б


А Б В
Наименование Докладваща Уведомители
  държава-членка  
8-Hydroxyquinoline Испания ASU-DE
(8-хидроксихинолин)   PRO-ES
Aclonifen (Аклонифен) Германия AVS-DE
Acrinathrin (Акринатрин) Франция AVS-DE
Aluminiumphosphide (Алуминиев Германия DET-DE
фосфид)    
Ammoniumsulphamate (Амониев Ирландия DAP-GB
сулфамат)    
Asulam (Асулам) Обединено AVS-DE
  кралство  
Azocyclotin (Азоциклотин) Италия CRX-FR
Bensulfuron (Бенсулфурон) Италия DPD-FR
Bupirimate (Бупиримат) Нидерландия MAK-BE
Calciumphosphide (Калциев Германия CFW-DE
фосфид)    
Carboxin (Карбоксин) Обединено CRO-GB
  кралство  
Chlorate (Хлорат) Франция ATO-FR
Chlormequat (Хлормекат) Обединено BCL-IE
  кралство CTF-AT
    FSG-DE
    PUS-FR
Chlorsulfuron (Хлорсулфурон) Гърция DPD-FR
Cyhexatin (Цихексатин) Италия CRX-FR
    OXO-IT
Cymoxanil (Цимонаксил) Австрия CAL-FR
    DPD-FR
    OXO-IT
    PUS-FR
Cyproconazole (Ципроконазол) Ирландия SYN-GB
Cyromazine (Циромазин) Гърция SYN-GB
Dazomet (Дазомет) Белгия BAS-DE
Dicamba (Дикамба) Дания GHA-GB
    SYN-GB
Dichlobenil (Дихлобенил) Нидерландия UNI-NL
Dichlorobenzoicacidmethylester Германия ASU-DE
(Метилестер на дихлорбензоената    
киселина)    
Dicofol (Дикофол) Испания DAS-GB
    MAK-BE
Diethofencarb (Диетофенкарб) Франция SUM-FR
Difenoconazole (Дифеноконазол) Швеция SYN-GB
Dimethachlor (Диметахлор) Германия SYN-GB
Diniconazole (Диниконазол) Франция SUM-FR
Diphenylamine (Дифениламин) Ирландия CRX-FR
    CSI-UK
Dodemorph (Додеморф) Нидерландия BAS-DE
Dodine (Додин) Португалия CAG-BE
    OXO-IT
Ethalfluralin (Еталфлуралин) Гърция DAS-GB
Etridiazole (Етридиазол) Нидерландия UNI-NL
Fenbutatinoxide (Фенбуталинов Белгия BAS-BE
окис)   CRX-FR
Fenoxycarb (Феноксикарб) Нидерландия SYN-GB
Flamprop-M (Флампроп-М) Швеция BAS-BE
Flufenoxuron (Флуфеноксурон) Франция BAS-BE
Flurochloridone (Флурохлоридон) Испания MAK-BE
Flurprimidole (Флурпримидол) Финландия DAS-GB
Flutriafol (Флутриафол) Обединено CHE-DK
  кралство  
Guazatine (Гуазатин) Обединено MAK-BE
  кралство  
Hexaconazole (Хексаконазол) Италия IQV-ES
    SYN-GB
Hymexazol (Химексазол) Финландия TSG-GB
Imazamethabenz (Имазаметабенз) Обединено BAS-BE
  кралство  
Imazaquin (Имазакин) Белгия BAS-BE
Imazethapyr (Имазетапир) Италия BAS-BE
Isoxaben (Изоксабен) Швеция DAS-GB
Lenacil (Ленацил) Белгия HRM-BE
    SCH-DE
Lufenuron (Луфенурон) Португалия SYN-GB
Magnesiumphosphide (Магнезиев Германия DET-DE
фосфид)    
Metam (Метам) Белгия FMF-ES
    LAI-ES
    MAK-BE
    UCB-BE
Metamitron (Метамитрон) Обединено BAY-DE
  кралство BCL-IE
    EXC-BE
    FSG-DE
    HRM-BE
    MAK-BE
    PUS-FR
    UPL-GB
Methabenzthiazuron Швеция PUS-FR
(Метабензтиазурон)    
Metosulam (Метосулам) Франция BAY-DE
Monocarbamide-dihydrogensulphate Испания AGX-GB
(Монокарбамид-дихидроген    
сулфат)    
Oryzalin (Оризалин) Франция DAS-GB
Oxadiazon (Оксадиазон) Италия AVS-DE
Oxyfluorfen (Оксифлуолфен) Испания DAS-GB
    MAK-BE
    PPC-ES
Paclobutrazol (Паклобутразол) Обединено SYN-GB
  кралство  
Penconazole (Пенконазол) Германия SYN-GB
Picloram (Пиклорам) Обединено DAS-GB
  кралство  
Primisulfuron (Примисулфурон) Австрия SYN-GB
Prochloraz (Прохлораз) Ирландия AVS-FR
    BCL-IE
    MAK-BE
    PUS-FR
    SPC-FR
Propachlor (Пропахлор) Нидерландия MAK-BE
    MON-BE
Propanil (Пропанил) Италия DAS-GB
    MAK-BE
    RCO-PT
Propargite (Пропажит) Франция CRO-GB
    PPC-ES
Pyridaben (Пиридабен) Нидерландия NCI-DE
Quinclorac (Хинклорак) Португалия BAS-DE
Quinmerac (Хинмерак) Обединено BAS-DE
  кралство  
Quizalofop-P (Хизалофоп-П) Финландия CRO-GB
    MAK-BE
    NCI-DE
Sintofen (Синтофен) Франция DPD-FR
Sodium 5-nitroguaiacolate (Натриев Гърция CAL-FR
5-гваяколат)    
Sodiumo-nitrophenolate (Натриев Гърция CAL-FR
о-нитрофенолат)    
Sodiump-nitrophenolate (Натриев Гърция CAL-FR
п-нитрофенолат)    
Sodiumtetrathiocarbonate (Натриев Испания AGX-GB
тетратиокарбонат)    
Sulcotrione (Сулкотрион) Германия BAY-DE
Tau-fluvalinate (Тау-флувалинат) Дания MAK-BE
Tebuconazole (Тебуконазол) Дания BAY-DE
    MAK-BE
Tebufenpyrad (Тебуфенпирад) Германия BAS-BE
>M2 Teflubenzuron (Тефлубензурон) Обединено кралство BAS-BE
Tefluthrin (Тефлутрин) Германия SYN-GB
Terbuthylazine (Тербутилазин) Обединено MAK-BE
  кралство OXO-IT
    SYN-GB
Thidiazuron (Тидиазурон) Испания AVS-FR
Tri-allate (Три-алат) Обединено MON-BE
  кралство  
Triazoxide (Триазоксид) Обединено BAY-DE
  кралство  
Tricyclazole (Трициклазол) Франция DAS-GB




ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Списък на идентификационния код на уведомителите,

наименования и адреси


Идентификационен Наименование Адрес
код    
AGX-GB Agrilex UK Ltd PO Box 31
    Robertsbridge
    TN32 5ZL
    United Kingdom
    Tel. (44-1580) 88 20 59
    Fax (44-1580) 88 20 57
     
AKA-DE Agro-Kanesho Co., Stader Elbstrasse
  Ltd, European D-21683 Stade
  Branch Tel. (49-41) 41 40 83 88
    Fax (49-41) 41 40 83 90
     
AMV-GB Amvac Chemical Surrey Technology Centre,
  UK Ltd 40 Occam Rd
    The SurreyResearchPark
    Guildford,
    Surrey GU2 5YG
    United Kingdom
    Tel. (44-1483) 29 57 80
    Fax (44-1483) 29 57 81
     
ASP-NL Asepta BV Cyclotronweg 1 / P.O. Box 33
    2600 AA Delft
    Nederland
    Tel. (31-15) 256 92 10
    Fax (31-15) 257 19 01
     
ASU-DE Sthler Agrochemie Postfach 2047
  GmbH Co. KG D-21680 Stade
    Tel. (49-41) 41 92 04-0
    Fax (49-41) 41 92 04-10
     
ATO-FR Atofina 4-8, cours Michelet
    F-92800 Puteaux
    Tel. (33-1) 49 00 80 80
    Fax (33-1) 49 00 88 80
     
AVS-DE Aventis CropScience Industriepark Hchst
  GmbH Gebude K 607
    D-65926 Frankfurt am Main
    Tel. (49-69) 305 66 99
    Fax (49-69) 305 176 69
     
AVS-FR Aventis 14-20, rue Pierre Baizet
  CropScience SA BP 9163
    F-69263 Lyon Cedex 09
    Tel. (33-4) 72 85 25 25
    Fax (33-4) 72 85 30 81
     
BAS-BE BASF (Belgium) Global Regulatory Affairs -
    APD/RF
    Avenue Hamoir, 14
    B-1180 Bruxelles
    Tel. (32-2) 373 27 11
    Fax (32-2) 373 27 00
     
BAS-DE BASF AG Agricultural Center
  (Deutschland) PO Box 120
    D-67114 Limburgerhof
    Tel. (49-621) 60-0
    Fax (49-621) 60-27701
     
BAY-DE Bayer AG Business Group Crop Protection
    Agricultural Centre Monheim
    D-51368 Leverkusen
    Tel. (49-2173) 38 49 28
    Fax (49-2173) 38 37 35
     
BCL-IE Barclay Chemicals LTD Tyrellstown Way
    DamastownIndustrial Park
    Mulhuddart
    Dublin 15
    Ireland
    Tel. (353-18) 42 57 55
    Fax (353-18) 42 53 81
     
CAG-BE Chimac-Agriphar SA 26, rue de Renory
    B-4102 Ougre
    Tel. (32-4) 385 97 46
    Fax (32-4) 385 97 49
     
CAL-FR Calliope SAS Route d'Artix
    BP 80
    F-64150 Nogures
    Tel. (33-5) 59 60 92 92
    Fax (33-5) 59 60 92 19
     
CCD-GB Coalite Chemicals PO Box 152
  Division Buttermilk Lane
    Bolsover
    Chesterfield
    Derbyshire S44 6AZ
    United Kingdom
    Tel. (44-1246) 82 68 16
    Fax (44-1246) 24 03 09
     
CFP-FR CFPI Nufarm Regulatory Affairs Dept.
    28, boulevard Camйlinat
    F-92230 Gennevilliers
    Tel. (33-1) 40 85 50 20
    Fax (33-1) 40 85 51 56
     
CFW-DE Chemische Fabrik Hildesheimer Strasse 305
  Wlfel GmbH Co. KG D-30519 Hannover
    Tel. (49-511) 98 49 60
    Fax (49-511) 984 96 40
     
CHE-DK Cheminova A/S Thybornvej 76-78
    DK-7673 Harbore
    Tel. (45) 96 90 96 90
    Fax (45) 96 90 96 91
     
CRE-NL Certis Europe BV Straatweg 30B
    PO Box 1180
    3600 BD Maarssen
    Nederland
    Tel. (31-346) 55 24 00
    Fax (31-346) 55 42 74
     
CRO-GB Crompton Europe Ltd Registration Department
    Kennet House
    4 Langley Quay
    Slough
    Berkshire
    SL3 6EH
    United Kingdom
    Tel. (44-17) 53 60 30 00
    Fax (44-17) 53 60 30 77
     
CRX-FR Cerexagri Registration Department
    1, rue des Frres Lumire
    F-78370 Plaisir
    Tel. (33-1) 30 81 73 00
    Fax (33-1) 30 81 72 51
     
CSI-UK CSI-Europe PentlandsSciencePark
    Penicuik
    Edinburgh
    EH26 0PZ
    United Kingdom
    Tel. (44-131) 445 60 82
    Fax (44-131) 445 60 85
     
CTF-AT CCC Task Force c/o Nufarm GmbH Co KG
    St.-Peter-StraЯe 25
    A-4021 Linz
    Tel. (43-732) 69 18 23 13
    Fax (43-732) 69 18 20 04
     
DAP-GB Dax Products Ltd 76 Cyprus Road
    Nottingham
    NG3 5ED
    United Kingdom
    Tel. (44-11) 59 26 9996
    Fax (44-11) 59 66 1173
     
DAS-GB Dow AgroSciences Letcombe Laboratory
    Letcombe Regis
    Wantage
    Oxon
    OX12 9JT
    United Kingdom
    Tel. (49-69) 78 99 60
    Fax (49-69) 97 84 24 77
     
DET-DE Detia Freyberg GmbH Dr.-Werner-Freyberg-Strasse 11
    D-69514 Laudenbach
    Tel. (49-6201) 70 80
    Fax (49-6201) 70 84 27
     
DPD-FR DuPont de Nemours Crop Protection Products
  (France) SAS 137, rue de l'Universit
    F-75334 Paris Cedex 07
    Tel. (33-1) 45 50 65 50
    Fax (33-1) 45 50 60 05
     
DSM-NL DSM Food Specialties, Alexander Fleminglaan 1
  Agri Ingredients PO Box 1
    2600 MA Delft
    Nederland
    Tel. (31-15) 279 91 11
    Fax (31-15) 279 34 82
     
DUS-DE Degussa AG Dr.-Albert-Frank-Strasse 32
    D-83308 Trostberg
    Tel. (49-8621) 86-0
    Fax (49-8621) 86 22 52
     
EBR-NL Eurobrom BV Regulatory Affairs Department
    Verrijn Stuartlaan 1c
    2288 EK Rijswijk
    Nederland
    Tel. (31-70) 3 408 408
    Fax (31-70) 3 999 035
     
EUC-GB European Union c/o TSGE
  Copper Task Force Conyngham Hall
    Knaresborough
    North Yorkshire
    HG5 9AY
    United Kingdom
    Tel. (44-1423) 79 91 51
    Fax (44-1423) 79 91 55
     
EXC-BE Excel Industries Ltd Luithagen Haven 9
    B-2030 Antwerpen
    Tel. (32-3) 239 82 24
    Fax (32-3) 239 82 69
     
FMC-BE FMC Chemical SPRL Agricultural Products Group
    Boulevard de la Plaine 9/3
    B-1050 Bruxelles
    Tel. (32-2) 645 95 84
    Fax (32-2) 645 96 55
     
FMF-ES FMC Foret SA Crcega 293
    E-08008 Barcelona
    Tel. (34) 934 16 75 17
    Fax (34) 934 16 74 13
     
FSG-DE Feinchemie Schwebda Strassburger Strasse 5
  GmbH D-37269 Eschwege
    Tel. (49-221) 94 98 14-0
    Fax (49-221) 94 98 14 15
     
GHA-GB Gharda Chemicals Holbrook House
  Ltd Europe 72 Lower Addiscombe Road
    Croydon
    CR9 6AD
    United Kingdom
    Tel. (44-2086) 55 41 03
    Fax (44-2086) 55 41 02
     
HRM-BE Hermoo Belgium NV Zepperenweg 257
    B-3800 Sint-Truiden
    Tel. (32-11) 68 68 66
    Fax (32-11) 70 74 84
     
IBE-ES Iberotam SA Muntaner, 322, 12a
    E-08021 Barcelona
    Tel. (34) 934 54 34 64
    Fax (34) 934 54 89 21
     
IQV-ES Industrias Qumicas Av. Rafael Casanova 81
  del Valls SA E-08100 Mollet del Valls
    (Barcelona)
    Tel. (34) 935 79 66 77
    Fax (34) 935 93 80 11
     
ISA-IT Isagro SPA Registration Department
    Centro Uffici San Siro Fabbricato
    D ala 3 Via
    Caldera, 21
    I-20153 Milano
    Tel. (39-02) 40 90 11
    Fax (39-02) 40 90 12 87
     
ISK-BE ISK Biosciences Europe Tour ITT
  SA Avenue Louise 480 bte 12
    B-1050 Bruxelles
    Tel. (32-2) 627 86 11
    Fax (32-2) 627 86 00
     
KCI-GB Kumiai Chemical Industry London Liaison Office
  Co., Ltd 35 Piccadilly
    London
    W1J 0DW
    United Kingdom
    Tel. (44-2077) 34 72 82
    Fax (44-2077) 34 45 61
     
LAI-ES Lainco, SA Polgono Can Jard
    Av. Bizet 8-12
    E-08191 Rub (Barcelona)
    Tel. (34) 935 86 20 15
    Fax (34) 935 86 20 16
     
LKC-UK Landis Kane Consulting PO Box 383
    Cheltenham
    Gloucestershire
    GL52 6WD
    United Kingdom
    Tel. (44-4161) 906 85 04
    Fax (44-4161) 906 85 09
     
LON-DE Lonza GmbH Morianstrasse 32
    Postfach 13 14 53
    D-42041 Wuppertal
    Tel. (49-202) 245 38-0
    Fax (49-202) 245 38 10
     
MAI-PT Margarita Internacional Comrcio e Servios, Limitada
    Rua do Bom Jesus, 18-3.o
    Esq.o
    P-9050-028 Funchal
    Tel. (351-291) 23 24 84
MAK-BE Makhteshim Agan  
    InternationalCoordinationCenter
    (MAICC)
    Avenue Louise 283
    B-1050 Bruxelles
    Tel. (32-2) 646 86 06
    Fax (32-2) 646 91 52
MKC-BE McKenna & Cuneo, L.L.P.  
    56, rue des Colonies, Box 14
    B-1000 Bruxelles
    Tel. (32-2) 278 12 11
    Fax (32-2) 278 12 00
MON-BE Monsanto Europe SA Regulatory Department
    Avenue de Tervuren 270-272
    B-1150 Bruxelles
    Tel. (32-10) 49 42 11
    Fax (32-10) 49 42 42
NCI-DE Nissan Chemical  
  Europe GmbH Deutsch-Japanisches Center
    Immermannstrasse 45
    D-40210 Dsseldorf
    Tel. (49-211) 17 22 70
    Fax (49-211) 16 22 43
NIH-GB Nihon Nohyaku Co., Ltd  
    8 Cork Street
    Mayfair
    London
    W1S 3LJ
    United Kingdom
    Tel. (44-2074) 34 00 33
    Fax (44-2072) 87 13 35
NLI-AT Nufarm GmbH Co KG  
    St.-Peter-Strasse 25
    A-4021 Linz
    Tel. (43-73) 26 91 80
    Fax (43-73) 26 91 82 004
NPS-DE Nisso Chemical Europe GmbH  
    Berliner Allee 29/Ecke
    Steinstrasse
    D-40212 Dsseldorf
    Tel. (49-211) 323 01 35
    Fax (49-211) 32 82 31
OXO-IT Oxon Italia SpA  
    Va Sempione, 195
    I-20016 Pero (MI)
    Tel. (39-02) 35 37 81
    Fax (39-02) 339 02 75
PPC-ES Proplan-Plant Protection Via de las dos Castillas 11.
  Company, SL Bloque 3, 1o C.
    E-28224 Pozuelo de Alarcn
    (Madrid)
    Tel. (34) 913 52 29 60
    Fax (34) 913 52 72 82
PRO-ES Probelte, SA Ctra. Madrid Km. 384.6
    Polgono Industrial El Tiro
    E-30100 Espinardo (Murcia)
    Tel. (34) 968 30 72 50
    Fax (34) 968 30 54 32
PUS-FR Phytorus SA Parc d'Ariane, Bat B
    11, boulevard de la grande
    Thumine
    F-13090 Aix-en-Provence
    Tel. (33-1) 60 27 26 26
    Fax (33-4) 42 52 68 52
RCO-PT Rice Madeira Comrcio Internacional e
  Company Europe Servios, Sociedade
    Unipessoal Lda.
    Rua 31 de Janeiro n.o 81-A, 5.o
    E
    PT-9050-011 Funchal (Madeira)
    Tel. (351-291) 22 77 44
    Fax (351-291) 22 66 31
RIV-IE Rivendell Consulting Ltd Rivendell House
    Stamullen
    CountyMeath
    Ireland
    Tel. (353-18) 41 52 95
    Fax (353-18) 41 47 68
SCC-DE SCC Scientific Consulting Mikroforum Ring 1
  Company GmbH D-55234 Wendelsheim
    Tel. (49-67) 34 91 90
    Fax (49-67) 34 91 91 91
SCH-DE Dr. Schirm AG Kipper Strasse 9-11
    D-44147 Dortmund
    Tel. (49-392) 845 63 02
    Fax (49-392) 845 63 00
SNO-FR SINON EU Corporation 170, boulevard Haussmann
    F-75008 Paris
    Tel. (33-5) 59 60 92 92
    Fax (33-5) 59 60 92 19
SPC-FR Sipcam-Phyteurop Courcellor 2
    35, rue d'Alsace
    F-92531 Levallois-Perret Cedex
    Tel. (33-1) 47 59 77 00
    Fax (33-1) 47 37 54 52
SUM-FR Sumitomo Chemical 2, rue Claude Chappe
  Agro Europe SA F-69370
    Saint-Didier-au-Mont-d'Or
    Tel. (33-4) 78 64 32 60
    Fax (33-4) 78 47 70 05
SYN-DE Syngenta Agro GmbH Am Technologiepark 1-5
    Postfach 110353
    D-63477 Maintal
    Tel. (49-6971) 55-0
     
SYN-GB Syngenta Europe Ltd European Regional Centre
    Priestley Road
    SurreyResearchPark
    Guildford
    Surrey
    GU2 7YH
    United Kingdom
    Tel. (44-1483) 26 00 00
    Fax (44-1483) 26 00 19
TOM-FR Tomen France 18, avenue de l'Opra
    F-75001 Paris
    Tel. (33-1) 42 96 14 56
    Fax (33-1) 42 97 52 91
TSG-GB Sankyo Company Ltd C/o TSGE
    Conyngham Hall
    Knaresborough
    North Yorkshire
    HG5 9AY
    United Kingdom
    Tel. (44-1423) 79 91 51
    Fax (44-1423) 79 91 55
UCB-BE UCB Chemicals NV Alle de la Recherche 60
    B-1070 Bruxelles
    Tel. (32-2) 559 99 99
    Fax (32-2) 559 99 00
UNI-NL Uniroyal Chemical Europe Registration Department
  BV Ankerweg 18
    1041 AT Amsterdam
    Nederland
    Tel. (31-20) 587 18 60
    Fax (31-20) 587 18 68
UPL-GB United Phosphorus Ltd  
     




ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ

Координиращи органи в държавите-членки

(повече подробности са на разположение на следната уеб-страница:http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pro/index_en.htm)


AUSTRIA (АВСТРИЯ)

Bundesamt fur Ernahrungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung

Wein

Spargelfeldstrasse 191

A-1220 Wien


BELGIUM (БЕЛГИЯ)

Ministere des classes moyennes et de l'agriculture

Service Qualite des matieres premieres et analyses

WTC 3, 8e etage

Boulevard S. Bolivar 30

B-1000 Bruxelles


DENMARK (ДАНИЯ)

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K


GERMANY (ГЕРМАНИЯ)

Biologische Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft (BBA)

Abteilung fur Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)

Messeweg 11-12

D-38104 Braunschweig


GREECE (ГЪРЦИЯ)

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens


SPAIN (ИСПАНИЯ)

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion

Direccion General de Agricultura

Subdireccion General de Medios de Produccion

Agricolas

Ciudad de Barcelona, 118-120

E-28007 Madrid


FINLAND (ФИНЛАНДИЯ)

Kasvintuotannon tarkastuskeskus

Torjunta-aineet

PL 42

FIN-00501 Helsinki


FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Ministere de l'agriculture, de l'alimentation, de la peche et des affaires rurales

Sous-direction de la qualite et de la protection des vegetaux

Bureau de la reglementation et de la mise sur le marche des intrants

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15


IRELAND (ИРЛАНДИЯ)

Pesticide Control Service

Department of Agriculture and Food

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

Dublin 15

Ireland


ITALY (ИТАЛИЯ)

Ministero della Salute

Direzione generale della Sanitа pubblica veterinaria degli

alimenti e della nutrizione

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma


LUXEMBOURG (ЛЮКСЕМБУРГ)

Administration des services techniques de l'agriculture

Service de la protection des vegetaux

Boite postale 1904

16, route d'Esch

L-1019 Luxembourg


NETHERLANDS (НИДЕРЛАНДИЯ)

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

Postbus 217

6700 AE Wageningen

Nederland


PORTUGAL (ПОРТУГАЛИЯ)

Direccao-Geral de Proteccao das Culturas

Quinta do Marques

P-2780 Oeiras


SWEDEN (ШВЕЦИЯ)

Kemikalieinspektionen

Box 1384

S-17127 Solna


UNITED KINGDOM (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House

Kings Pool

3 Peasholme Green

York YO1 7PX

United Kingdom


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Организации в държавите-членки, с които се осъществява контакт по отношение на допълнителните данни относно плащането на таксите, посочени в член 17, и на които тези такси трябва да бъдат заплатени


AUSTRIA (АВСТРИЯ)

Bundesamt fur Ernahrungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung

Wein

Spargelfeldstrasse 191

A-1220 Wien


BELGIUM (БЕЛГИЯ)

Fonds budgetaire des matieres premieres

Ministere des classes moyennes et de l'agriculture

Inspection generale des matieres premieres et produits

transformes, WTC 3

Boulevard S. Bolivar 30

B-1000 Bruxelles

Account number 679-2005985-25 (Banque de la Poste)


DENMARK (ДАНИЯ)

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K


GERMANY (e ГЕРМАНИЯ)

Biologische Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft

Abteilung fur Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik

Messeweg 11-12

D-38104 Braunschweig


GREECE (ГЪРЦИЯ)

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens


SPAIN (ИСПАНИЯ)

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion

Direccion General de Agricultura

Subdireccion General de Medios de Produccion Agricolas

Ciudad de Barcelona, 118-120

E-28007 Madrid


FINLAND (ФИНЛАНДИЯ)

Kasvintuotannon tarkastuskeskus

Torjunta-aineet

PL 42

FIN-00501 Helsinki

Bank and account:

LEONIA BANK PLC

PSP BFIHH

800015-18982


FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Ministere de l'agriculture et de la peche

Bureau de la reglementation des produits antiparasitaires

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15


IRELAND (ИРЛАНДИЯ)

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

Dublin 15

Ireland


ITALY (ИТАЛИЯ)

Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo

Post current account number: 11281011


LUXEMBOURG (ЛЮКСЕМБУРГ)

Administration des services techniques de l'agriculture

Boite postale 1904

L-1019 Luxembourg


THE NETHERLANDS (НИДЕРЛАНДИЯ)

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

Postbus 217

6700 AE Wageningen

Nederland


PORTUGAL (ПОРТУГАЛИЯ)

Direccao-Geral de Proteccao das Culturas

Quinta do Marques

P-2780 Oeiras

Account number: 003505840003800793097

Bank: Caixa Geral de Depositos


SWEDEN (ШВЕЦИЯ)

Kemikalieinspektionen

Box 1384

S-17127 Solna

National Giro Account: 4465054-7


UNITED KINGDOM (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House

Kings Pool

3 Peasholme Green

York YO1 7PX

United Kingdom



>M3


ПРИЛОЖЕНИЕ V


Критерии за ясни индикации за липса на вредни въздействия


Смята се, че едно активно вещество е изпълнило изискването, посочено в член 11б, за съществуване на ясни нидикации, че може да се очаква това вещество да няма вредни въздействия върху човешкото здраве или здравето на животните, или върху подпочвената вода, или неприемлимо въздействие върху околната среда, ако всички критерии, посочени в точки 1 и 2, са изпълнени.

1. Активното вещество отговаря на следните критерии:

а) не е класифицирано или предложено за класифициране като С (канцерогенен ефект) M (мутагенен ефект) R (токсично за репродукция) в категория 1, 2 или 3 в съответствие с Директива 67/548/ЕИО;

б) не се изисква или при поискване може да се установи ДДД (допустима дневна доза), ПНИО (приемливо ниво на излагане на оператор) и КРД (критична референтна доза) въз основа на стандартен фактор за оценка 100;

в) не се смята, че има потенциал да отговори на критериите за устойчив органичен замърсител, установени в Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7.);

г) не се смята, че може потенциално да отговори на критериите, посочени в приложение ХIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1, поправен с ОВ L 136, 29.5.2007 г., стр. 3.).

2. Най-малко една подпомагана представителна употреба на активно вещество отговаря на всички от следните критерии:

а) излагането на оператора е по-малко или равна на 75 % от ПНИО при моделирани сценарии, за които се смята, че са от значение и когато използването на това моделиране е целесъобразно за подпомаганата употреба и при използване най-много на ръкавици като лично предпазно средство (ЛПС);

б) излагането на наблюдатели и работниците е по-малко или равно на 75 % от ПНИО при моделирани сценарии, за които се смята, че са от значение и когато използването на това моделиране е целесъобразно за подпомаганата употреба и без използване на ЛПС;

в) излагането на потребителите е по-малко или равно на 75 % от ДДД или КРД (когато тази стойност се определя задължително) за всички налични хранителни режими на потребителите от ЕС въз основа на МНО (максимални нива на остатъци), предназначени за активното вещество (без специални подобрения);

г) изтичането в подпочвените води е под 0,1 ?g/l в най-малко половината от разгледаните сценарии, за които се смята, че са от значение за възнамеряваната употреба или в съответните лизиметрични изследвания или изследвания на място както за първоначалното вещество, така и за съответните метаболити;

д) буферните зони за защита на околната среда не надхвърлят 30 m, без наличието на други мерки за намаляване на риска (например дюзи за ограничаване на оттичането);

е) рискът за организмите, които не са целеви, е приемлив и е базиран на подобрени стандарти.


>M3


ПРИЛОЖЕНИЕ VI


Критерии за ясни индикации за наличие на вредни въздействия


Смята се, че едно активно вещество е изпълнило изискването, посочено в член 11е, за съществуване на ясни индикации, че въз основа на наличните данни, оценявани в съответствие с разпоредбите на член 11г, може да се очаква това вещество да има вредни въздействия върху човешкото здраве или здравето на животните, или върху подпочвената вода, ако критериите, определени в точка 1, или един от критериите, определени в точка 2, са изпълнени.

1. По отношение на активното вещество съществуващите доказателства не са достатъчни, за да позволят определянето на ДДД, КРД или на ПНИО, а тези стойности са необходими за извършване на оценка на риска за потребителя или оператора.

2. По отношение на всяка подпомагана представителна употреба е спазен най-малко един от следните критерии:

а) излагането на оператора е по-голямо от 100 % ПНИО за всички моделирани сценарии с използване на ЛПС/ПСД (лични предпазни средства/предпазни средства за дишане), когато използването на такова моделиране е целесъобразно за подпомаганата употреба и когато данните за действителното излагане, ако такива са налични, също показват, че ПНИО ще бъде превишено при нормални условия на употреба;

б) излагането на наблюдатели и работници е по-голямо от 100 % ПНИО за всички моделирани сценарии, когато използването на такова моделиране е целесъобразно за подпомаганата употреба и когато данните за действителното излагане, ако такива са налични, показват, че ПНИО ще бъде превишено за тези групи при нормални условия на употреба;

в) излагането на потребителите е по-голямо от 100 % от ДДД или КРД (когато тази стойност се изисква) за всички налични хранителни режими на потребителите от ЕС въз основа на МНО (максимални нива на остатъци), предназначени за активното вещество;

г) изтичането в подпочвените води е по-малко или равно на 0,1 ?g/l при всички моделирани сценарии както за първоначалното вещество, така и за съответните метаболити.




_________________________

(1) ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2) ОВ L 148, 6.6.2002 г., стр. 19.

(3) ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.

(4) ОВ L 259, 13.10.2000 г., стр. 27.

(5) ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(6) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(7) ОВ L 33, 8.2.1979 г., стр. 36

(8) Становище на Научния ръководен комитет от 28 май 1999 г., относно антимикробната устойчивост



Untitled Page