РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 25 юни 1999 година относно процедурата за удостоверяване на съответствие на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с бетон, хоросан и тежък строителен разтвор

Обн. L ОВ. бр.184 от 17 Юли 1999г.

(нотифицирано под № С(1999) 1480


(Текст от значение за ЕИП)Изменено със:


>M1 Решение 2001/596/ЕО на Комисията от 8 януари 2001 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти1, изменена с Директива 93/68/ЕИО2 и по-специално член 13, параграф 4 от нея,


(1) като има предвид, че Комисията трябва да избере измежду двете процедури съгласно член 13, параграф 3 от Директива 89/106/ЕИО за удостоверяване съответствието на даден продукт, "най-малко обременителната процедура съвместима с изискванията за безопасност"; като има предвид, че това означава, че е необходимо да се реши дали за даден продукт или група продукти съществуването на система за фабричен производствен контрол, осъществяван от производителя, е необходимо и достатъчно условие за удостоверяване на съответствие, или дали по причини свързани с удовлетворяването на критериите, посочени в член 13, параграф 4, е необходима намесата на одобрен орган за сертификация;


(2) като има предвид, че член 13, параграф 4 изисква така определената процедура да бъде посочена в мандатите и в техническите спецификации; като има предвид, че следователно понятието продукти или група продукти е желателно да се дефинира така, както се употребява в мандатите или в техническите спецфикации;


(3) като има предвид, че двете процедури предвидени в член 13, параграф 3 са описани в подробности в приложение III към Директива 89/106/ЕИО; като има предвид, че следователно е необходимо да се уточнят ясно методите, чрез които двете процедури трябва да се прилагат, съгласно приложение III, за всеки отделен продукт или група продукти, поради това че приложение III дава предпочитание на определени системи;


(4) като има предвид, че процедурата, посочена в член 13, параграф 3, буква а) отговаря на системите, посочени в първата възможност, без постоянен надзор, и втората и третата възможности от раздел 2, приложение III, точка (ii), а процедурата посочена в член 13, параграф 3 буква б) отговаря на системите посочени в раздел 2, приложение III, точка (i), и в първата възможност, с постоянен надзор, от раздел 2, приложение III, точка (ii);


(5) като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителство,ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:


Член 1


Съответствието на продуктите и групите продукти, посочени в приложение I се удостоверява чрез процедура, при която единствено производителят носи отговорност за система за фабричен производствен контрол, която гарантира, че продуктът е в съответствие със съответните технически спецификации.


Член 2


Съответствието на продуктите, посочени в приложение II се удостоверява чрез процедура, при която освен система за фабричен производствен контрол, управлявана от производителя, в оценката и надзора на производствения контрол или на самия продукт се включва и упълномощен орган за сертификация.


Член 3


Процедурата по удостоверяване на съответствие съгласно приложение III се посочва в мандатите за хармонизираните стандарти.


Член 4


Адресати на настоящото решение са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 25 юни 1999 година


За Комисията:


Martin BANGEMANN


Член на КомисиятаПРИЛОЖЕНИЕ I


Влакна


За приложение, различно от тези посочени в приложение II.


Продукти за защита и ремонт на бетон


За приложение със занижени изисквания в сгради и при строителни работи, за които класа на огнеустойчивост, ако е необходим, не е A1, A2, B (4), C (5).

ПРИЛОЖЕНИЕ II


Влакна


За приложение в бетон, хоросан и тежък строителен разтвор


Продукти за защита и ремонт на бетон


За приложение в сгради и строителни съоръжения различни от тези, посочени в приложение I.


Добавки:


Добавки (тип I)


Добавки (тип II)


За приложение в бетон, хоросан и тежък строителен разтвор.

ПРИЛОЖЕНИЕ III


Забележка: за продукти, имащи повече от едно приложение, уточнени в следните групи, задълженията на упълномощения орган, извлечени от съответните системи за удостоверяване на съответствие, са кумулативни.


ГРУПА ПРОДУКТИ:


ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С БЕТОН, ХОРОСАН И ТЕЖЪК СТРОИТЕЛЕН РАЗТВОР (1/2)


Системи за удостоверяване на съответствие


За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение, към CEN/CENELEC се отправя молба за уточняване на следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:


      Система за
Продукт Предназначение Ниво или удостоверяване
    клас на съответствие
       
       
Добавки За бетон, хоросан    
  и - 2+
  тежък строителен    
  разтвор    
Добавки За бетон, хоросан    
(тип I) и - 2+
  тежък строителен    
  разтвор    
Добавки За бетон, хоросан    
(тип II) и - 1+
  тежък строителен    
  разтвор    
Влакна За конструктивни    
  приложения в - 1
  бетон,    
  хоросан и    
  строителен ________ ______
  разтвор    
  _______    
    - 3
  За други    
  приложения    
  в бетон, хоросан и    
  тежък строителен    
  разтвор    
       
Продукти За приложение със    
за защита занижени - 4
и ремонт изисквания    
на бетон в сгради и    
  строителни ________ ______
  съоръжения    
  _______    
    - 2+
  За други    
  приложения    
  в сгради и    
  строителни    
  съоръжения    Система 1+: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел, 2, (i), с контролно изпитване на проби.

Система 1: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел 2, (i), без контролно изпитване на проби.

Система 2+: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел 2, (ii), първа възможност, включително сертификация на фабричния производствен контрол чрез упълномощен орган въз основа на начална инспекция на фабриката и на фабричния производствен контрол, както и на постоянен надзор, оценка и одобрение на фабричния производствен контрол.

Система 3: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел, 2, (ii), втора възможност.

Система 4: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел, 2, (ii), трета възможност.


(1) >M1 Продукти/материали, при които един ясно определен етап от процеса на производство води до подобряване на класирането им според реагирането спрямо огън (например добавянето на негорими материали или ограничаването на използването на органични материали). <

(2) >M1 Продукти/материали, които не са предмет на бележка под линия 1. <

(3) >M1 Продукти/материали, при които реагирането спрямо огън не изисква провеждането на изпитване (например продукти/материали от класове А1 съгласно Решение 96/603/ЕО на Комисията).


Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, при необходимост, точка 1.2.3. от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.


ГРУПА ПРОДУКТИ:


ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С БЕТОН, ХОРОСАН И ТЕЖЪК СТРОИТЕЛЕН РАЗТВОР (2/2)


Системи за удостоверяване на съответствие


За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение, към CEN/CENELEC се отправя молба за уточняване на следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:

      Система за
Продукт Предназначение Ниво или удостоверяване
    клас на съответствие
       
       
Продукти За приложения A 1
за защита предмет на [1] ______
и ремонт наредби [2]  
на бетон за [3] 3
  огнеустойчивост __________ _____
      4
    А(  
    [4]  
    [5]  
    [6]  
    ____________  
       
    А  
    [7]  
[1] Материали, за които огнеустойчивостта е чувствителна на изменения по време на производството (по принцип, тези подложени на химична модификация, например забавители на пожара, или когато измененията в химичния състав може да доведат до изменения в огнеустойчивостта).

[2] Материали, за които огнеустойчивостта е чувствителна на изменения по време на производството (по принцип, тези подложени на химична модификация, например забавители на пожара, или когато измененията в химичния състав може да доведат до изменения в огнеустойчивостта).

[3] Материали, за които огнеустойчивостта е чувствителна на изменения по време на производството (по принцип, тези подложени на химична модификация, например забавители на пожара, или когато измененията в химичния състав може да доведат до изменения в огнеустойчивостта).

[4] Материали, за които огнеустойчивостта не е чувствителна на изменения по време на производствения процес.

[5] Материали, за които огнеустойчивостта не е чувствителна на изменения по време на производствения процес.

[6] Материали, за които огнеустойчивостта не е чувствителна на изменения по време на производствения процес.

[7] Материали от клас А, които според Решение 96/603/ЕО не изискват изпитване за огнеустойчивост.

Система 1: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел 2.(i), без контролно изпитване на проби.

Система 3: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел 2.(ii), втора възможност

Система 4: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел 2.(ii), трeта възможност


Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, при необходимост, точка 1.2.3. от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.


_________________________

1 ОВ L 40, 11. 2. 1989 г., стр. 12.

2 ОВ L 220, 31. 8. 1993 г., стр. 1.

3 Материали, при които огнеустойчивостта е чувствителна към изменения по време на производството (по принцип, тези подложени на химична модификация, напр. забавители на пожара, или когато измененията в химичния състав могат да доведат до промени в огнеустойчивостта).

4 Материали, при които огнеустойчивостта е чувствителна към изменения по време на производството (по принцип, тези подложени на химична модификация, напр.забавители на пожара , или когато измененията в химичния състав могат да доведат до промени в огнеустойчивостта).

5 Материали, при които огнеустойчивостта е чувствителна към изменения по време на производството (по принцип, тези подложени на химична модификация, напр. забавители на пожара, или когато измененията в химичния състав могат да доведат до промени в огнеустойчивостта).

31999D0469- ЦПР-редактиран


Untitled Page