Конвенция за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическата риба тон, създадена с Конвенцията от 1949 г. между Съединените американски щати и Република Коста Рика (Конвенция от Антигуа)


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА КОНВЕНЦИЯ:


КАТО СЪЗНАВАТ, ЧЕ в съответствие с релевантните разпоредби на международното право, както е отразено в Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS) от 1982 г., всички държави имат задължението да предприемат такива мерки, които са необходими за съхраняването и стопанисването на живите морски ресурси, включително далекомигриращите видове, и да си сътрудничат с други държави, при предприемането на такива мерки;


КАТО ПРИПОМНЯТ суверенните права на бреговите държави, свързани с изучаването и експлоатирането, съхраняването и стопанисването на живите морски ресурси в районите под тяхна национална юрисдикция, както е предвидено в Конвенцията на ООН по морско право, и правото на всички държави техните граждани да се занимават с риболов в открито море, в съответствие с Конвенцията на ООН по морско право;


КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ своя ангажимент към Декларацията от Рио за околната среда и развитието и План 21, и по-специално глава 17, приети от Конференцията на Организацията на обединените нации за околната среда и развитието (1992 г.) и към Декларацията и плана за осъществяване от Йоханесбург, приети на световната среща за устойчиво развитие на високо равнище (2002 г.);


КАТО ПОДЧЕРТАВАТА НЕОБХОДИМОСТТА от прилагането на принципите на Кодекса за поведение при отговорно рибарство, приет от Конференцията на Организацията на обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) през 1995 г., включително Споразумението за насърчаване спазването на международните мерки за съхраняване и стопанисване от риболовни съдове в открито море, 1993 г., което представлява неразделна част от Кодекса, а също така Международните планове за действие, приети от ФАО в рамките на Кодекса за поведение;


КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че в съответствие с Резолюция A/RES/50/24, 50-то Общо събрание на Организацията на обединените нации прие Споразумение за прилагане на разпоредбите на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г., относно съхраняването и стопанисването на рибите, мигриращи между изключителните икономически зони на една или повече държави и открито море, и далекомигриращите рибни запаси (Споразумение на ООН за рибните запаси от 1995 г.);


КАТО ОТЧИТАТ важността на лова на далекомигриращи рибни запаси като източник на храна, заетост и икономически ползи за населенията на страните, и че мерките за съхраняване и стопанисване трябва да са насочени към тези нужди и да вземат предвид икономическия и социален ефект от тях;


КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, специалните обстоятелства и изисквания в развиващите се страни в региона, особено тези с излаз на море, с цел да се постигне целта на конвенцията;


КАТО ПРИЗНАВАТ значителните усилия и изключителните постижения на Междуамериканската комисия за тропическата риба тон, а също и важността на нейната работа по улова на риба тон в Източния Тихи океан;


КАТО ЖЕЛАЯТ да се възползват от опита, извлечен от прилагането на Конвенцията от 1949 г.;


КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ, че многостранното сътрудничество представлява най-ефективното средство за постигане целите на съхраняване и устойчиво използване на живите морски ресурси;


РЕШЕНИ да осигурят дългосрочно съхраняване и устойчиво ползване на рибните запаси, обхванати от настоящата конвенция;


УБЕДЕНИ, че гореупоменатите цели и засилването на Междуамериканската комисия за тропическата риба тон могат да бъдат постигнати най-добре чрез осъвременяване на разпоредбите на Конвенцията между Съединените американски щати и Република Коста Рика за създаване на Междуамериканската комисия за тропическата риба тон от 1949 г.;СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


ЧАСТ I


ОБЩИ РАЗПРОРЕДБИ


Член I


Определения


По смисъла на настоящата конвенция:


1. „Рибни запаси, обхванати от настоящата конвенция” означава риба тон и подобни на нея видове, и други видове риба, уловени от плавателни съдове, ловуващи риба тон или подобни на нея видове в района на конвенцията;


2. „Риболов” означава:


a) извършване или опит за извършване на търсене, улавяне или събиране на рибни запаси, обхванати от настоящата конвенция;


б) участието в каквато й да била дейност, от която разумно би могло да се очаква да доведе до локализиране, улавяне, събиране на тези видове;


в) поставяне, търсене и прибиране на каквото и да било устройство за събиране на риба или свързано с него оборудване, включително радиомаяци;


г) всяка операция по море в подкрепа на или подготовка за която и да било от дейностите, описани в букви a), б) и в) от настоящия параграф, с изключение на всички извънредни операции, засягащи здравето и безопасността на членовете на екипажа или безопасността на плавателния съд;


д) използването на всякакво друго превозно средство, сухопътно или въздушно, във връзка с която и да било дейност, описана в настоящото определение, с изключение на всички извънредни операции, засягащи здравето и безопасността на членовете на екипажа или безопасността на плавателния съд;


3. „Плавателен съд” означава всеки плавателен съд, използван или предназначен за използване с цел риболов, включително спомагателни плавателни съдове, транспортни плавателни съдове и всякакви други плавателни съдове, пряко ангажирани в такива операции по риболов;


4. Освен ако не е посочено друго, „държава на знамето” означава:


a) държава, чийто плавателни съдове имат правото да носят този флаг, или


б) регионална организация за икономическа интеграция, в която плавателните съдове имат правото да носят флага на държава-членка на тази регионална организация за икономическа интеграция;


5. „Консенсус” означава приемането на решение без да се гласува и без изразяването на заявени възражения;


6. „Страни” означава държави и регионални организации за икономическа интеграция, които са се съгласили да бъдат обвързани с настоящата конвенция, и за които настоящата конвенция е в сила, в съответствие с разпоредбите на членове XXVII, XXIX, и XXX от настоящата конвенция;


7. „Членове на Комисията” означава страните и всяка риболовна организация, която е изразила, в съответствие с разпоредбите на член XXVIII от настоящата конвенция, своя официален ангажимент да се придържа към условията на настоящата конвенция и да се съобразява с всички мерки за съхраняване и стопанисване, приети в съответствие с нея;


8. “Регионална организация за икономическа интеграция” означава организация за регионална икономическа интеграция, на която нейните държави-членки са прехвърлили компетенция по въпроси, обхванати от настоящата конвенция, включително правомощието да взема решения по тези въпроси, които да са задължителни за държавите-членки;


9. „Конвенцията от 1949 г.” означава Конвенцията между Съединените американски щати и Република Коста Рика за създаване на Междуамериканската комисия за тропическата риба тон;


10. „Комисия” означава Междуамериканската комисия за тропическата риба тон;


11. „UNCLOS” означава Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г.;


12. „Споразумение на ООН за рибните запаси от 1995 г.” означава Споразумение за прилагане на разпоредбите на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г., относно съхраняването и стопанисването на рибите, мигриращи между изключителните икономически зони на една или повече държави и открито море, и далекомигриращите рибни запаси от 1995 г.;


13. „Кодекс за поведение” означава Кодекса за поведение при отговорно рибарство, приет от 28-та Конференцията на Организацията на обединените нации по прехрана и земеделие през м. октомври 1995 г.;


14. „СМПОД” означава Споразумението за международна програма за опазване на делфините от 21 май 1998 г.


Член II


Цел


Целта на настоящата конвенция е да се осигури дългосрочно съхранение и устойчиво ползване на рибните запаси, обхванати от нея, в съответствие с релевантните правила на международното право.


Член III


Район на приложение на конвенцията


Районът на приложение на конвенцията (Район на конвенцията) включва района на Тихия океан, ограден от крайбрежните линии на Северна, Централна и Южна Америка, по следните линии:


- паралелът на 50° на север от крайбрежието на Северна Америка, до пресичането му с меридиана на 150° на запад,


- меридианът на 150° на запад до пресичането му с паралела на 50° на юг, и


- паралелът на 50° на юг до пресичането му с крайбрежието на Южна Америка.


ЧАСТ II


СЪХРАНЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА РИБНИТЕ ЗАПАСИ, ОБХВАНАТИ ОТ КОНВЕНЦИЯТА


Член IV


Приложение на предпазния подход


1. Членовете на Комисията, пряко или чрез Комисията, прилагат предпазния подход, както е описано в Кодекса за поведение и/или Споразумението на ООН за рибните запаси от 1995 г., за съхраняване, стопанисване и устойчиво ползване на рибните запаси, обхванати от настоящата конвенция.


2. По-специално, членовете на Комисията са по-предпазливи, когато информацията е несигурна, недостоверна или неадекватна. Липсата на адекватна, научна информация не може да бъде използвана като основание за отлагането или невземането на мерки за съхраняване и стопанисване.


3. Когато става въпрос за статута на целеви видове или на нецелеви видове, или свързани или зависими видове, членовете на Комисията подлагат тези видове на засилено наблюдение, за да преразгледат техния статут и ефикасността на мерките за съхраняване и стопанисване. Те преразглеждат тези мерки редовно, в светлината на новата, налична, научна информация.


Член V


Съвместимост на мерките за съхраняване и стопанисване


1. Нищо в настоящата конвенция не противоречи и не подкопава суверенитета или суверенните права на държавите с излаз на море да изследват и експлоатират, съхраняват и стопанисват живите морски ресурси в районите под техен суверенитет или национална юрисдикция, както е предвидено в UNCLOS, или правото на всички държави техните граждани да се занимават с риболов в открито море в съответствие с UNCLOS.


2. Мерките за съхраняване и стопанисване, въведени в открито море, както и тези, приети за райони под национална юрисдикция, следва да са съвместими, за да се осигури съхраняването и стопанисването на рибните запаси, обхванати от настоящата конвенция.


ЧАСТ III


МЕЖДУАМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ ЗА ТРОПИЧЕСКАТА РИБА ТОН


Член VI


Комисията


1. Членовете на Комисията се съгласяват да поддържат и засилят Междуамериканската комисия за тропическата риба тон, създадена през 1949 г., заедно с всички нейни активи и пасиви.


2. Комисията се състои от секции, съставени от един (1) до четири (4) комисари, назначени от всеки член, които могат да бъдат придружавани от такива експерти и консултанти, каквито членът сметне за необходимо.


3. Комисията е юридическо лице и в отношенията си с други международни организации и нейните членове има правоспособността, необходима за осъществяване на нейните функции и постигане на нейната цел, в съответствие с международното право. Имунитетите и привилегиите на Комисията и нейните служители се определят от споразумение между Комисията и заинтересования член.


4. Седалището на Комисията остава в Сан Диего, Калифорния, Съединени американски щати.


Член VII


Функции на Комисията


1. Комисията осъществява следните функции като отдава приоритет на рибата тон и подобните на нея видове:


a) насърчава, осъществява и координира научните изследвания относно изобилието, биологията и биометрията в района на конвенцията и според потребностите на свързаните или зависими видове, и ефектите от природните фактори и човешката дейност върху популациите на тези видове;


б) приема стандарти за събиране, удостоверяване, навременен обмен и съобщаване на данни за улова на рибните запаси, обхванати от настоящата конвенция;


в) приема мерки, които се основават на най-добрите, налични научни доказателства, за да гарантира дългосрочно съхраняване и устойчиво ползване на рибните запаси, обхванати от настоящата конвенция, и за да поддържа и възстановява, популациите на ловените видове, на нива от изобилие, които могат да дадат максимална, устойчива реколта, inter alia, чрез въвеждане на ограничения на максимално допустимия улов на такива рибни запаси, както Комисията намери за уместно и/или на максимално допустимото ниво на капацитет за риболов, и/или на нивото на усилията за риболов в района на конвенцията като цяло;


г) определя, в съответствие с най-добрата налична научна информация, дали специфичен рибен запас, обхванат от настоящата конвенция, е подложен на максимален или прекомерен улов, и на тази основа дали увеличаване на капацитета за риболов и/или нивото на усилията за риболов биха заплашили съхраняването на този вид;


д) на базата на критерии, които Комисията може да приеме или прилага, определя по отношение на видовете, посочени в буква г) от настоящия член, степента до която риболовните интереси на новите членове на Комисията могат да бъдат удовлетворени, като се вземат предвид релевантните международни стандарти и практики;


е) приема, според потребностите, мерки за съхраняване и стопанисване, и препоръки за видове, принадлежащи към същата екосистема, които са засегнати от риболова на или зависят, или са свързани с рибните запаси, обхванати от настоящата конвенция, с оглед поддържането и възстановяването на популацията на такива видове над нивото, на което тяхното възпроизвеждане може да се окаже сериозно застрашено;


ж) приема подходящи мерки за избягването, намаляването и минимизирането на загуби, изхвърляне, улавяне със загубено или изхвърлено оборудване, улавянето на нецелеви видове (рибни и нерибни видове) и влиянието върху свързани или зависими видове, и по-специално върху застрашени видове;


з) приема подходящи мерки, за да предотврати или премахне прекомерния риболов и прекомерния капацитет за риболов, за да гарантира че нивата на усилията за риболов не надвишават онези, съответстващи на устойчивото ползване на рибните запаси, обхванати от настоящата конвенция;


и) създава всеобхватна програма за събиране на данни и наблюдение, която включва такива елементи, които Комисията намери за необходими. Всеки член на Комисията може да поддържа и своя собствена програма, съответстваща на препоръките, приети от Комисията;


й) гарантира, че при разработването на мерките, които трябва да бъдат приети по букви a) - и) от настоящия параграф, се отчита в достатъчна степен необходимостта за координация и съвместимост с мерките, приети в съответствие с СМПОД;


к) насърчава, до степента до която това е практично, разработването и ползването на селективни, безопасни за околната среда и разходно-ефективни риболовни оборудвания и техники и други такива свързани дейности, включително дейности, свързани с, inter alia, трансфера на технология и обучение;


л) когато е необходимо, разработва критерии за и приема решения, свързани с разпределението на общия разрешен улов или общия разрешен риболовен капацитет, или ниво на усилие за риболов, като взема предвид всички релевантни фактори;


м) предлага предпазния подход, в съответствие с разпоредбите на член IV от настоящата конвенция. В случаите, когато мерките са предприети от Комисията в съответствие с предпазния подход, при отсъствието на адекватна научна информация, както е предвидено в член IV, параграф 2 от настоящата конвенция, Комисията се ангажира възможно най-скоро да получи научната информация, необходима за поддържане или модифициране на такива мерки;


н) насърчава приложението на всички релевантни разпоредби на Кодекса за поведение и на други релевантни международни инструменти включително, inter alia, Международните планове за действие, приети от ФАО, в рамките на Кодекса за поведение;


о) назначава директор на Комисията;


п) одобрява програма за своята работа;


р) одобрява своя бюджет, в съответствие с разпоредбите на член XIV от настоящата конвенция;


с) одобрява отчетите за миналия бюджетен период;


т) приема и изменя свои собствени правила и процедури, финансови регламенти и други вътрешни административни правила, които могат да бъдат необходими за осъществяване на нейните функции;


у) изпълнява функции на Секретариат за СМПОД, като взема предвид разпоредбите на член XIV, параграф 3 от настоящата конвенция;


ф) създава подчинени органи, които смята за необходими;


х) като се основава на релевантна информация, включително най-добрата налична научна информация, приема всякакви други мерки или препоръки, които може да са необходими за постигане на целта на настоящата конвенция, включително недискриминационни и прозрачни мерки в съответствие с международното право за предотвратяване и премахване на дейностите, които подкопават ефективността на мерките за съхраняване и стопанисване, приети от Комисията.


2. Комисията поддържа персонал, квалифициран по въпросите, отнасящи се до настоящата конвенция, включително административната, научната и техническата сфера, под наблюдението на директора, за да се гарантира, че тя ще има целия персонал, необходим за ефикасното и ефективно приложение на настоящата конвенция. Комисията трябва да търси възможно най-квалифицирания наличен персонал и да отдава необходимото внимание на важността на набирането му на базата на равнопоставеността, за да се насърчи широка представителност и участието на членовете на Комисията.


3. При обсъждането на програмата за работа по научните въпроси, с които трябва да се занимава научния персонал, Комисията отчита, inter alia, съветите, препоръките и докладите на Научния консултативен комитет, създаден в съответствие с член XI от настоящата конвенция.


Член VIII


Срещи на Комисията


1. Редовните срещи на Комисията се провеждат поне веднъж годишно, на място и дата, определени от Комисията.


2. Когато това се сметне за необходимо, Комисията може да провежда и извънредни срещи. Тези срещи се свикват по искане на поне двама членове на Комисията, при условие че мнозинството от членовете подкрепи искането.


3. Срещите на Комисията се провеждат само ако е налице кворум. Кворум е налице, ако присъстват две трети от членовете на Комисията. Това правило се прилага и за срещите на подчинените органи, основани по силата на настоящата конвенция.


4. Срещите се провеждат на английски и испански език, а документите на Комисията се издават и на двата езика.


5. Членовете избират председател и заместник-председател, които освен ако не бъде решено друго, са от различни страни по настоящата конвенция. И двамата служители се избират за период от една (1) година и изпълняват функциите си до избирането на техни наследници.


Член IX


Вземане на решения


1. Освен ако не е предвидено друго, решенията вземани от Комисията на срещите, свикани в съответствие с член VIII от настоящата конвенция се приемат с консенсус от членовете на Комисията, присъстващи на въпросната среща.


2. Решенията за приемане на изменения на настоящата конвенция и нейните приложения, както и покани за присъединяване към конвенцията, в съответствие с член XXX, буква в от настоящата конвенция, изискват консенсуса на всички страни. В тези случаи председателят на срещата осигурява на всички членове възможността да изразят гледни точки по предложените решения, които страните вземат предвид при достигането до окончателно решение.


3. Консенсус на всички членове на Комисията се изисква при решения за:


a) приемане и изменение на бюджета на Комисията, а също така и при определяне на формата и размера на вноските на членовете;


б) въпросите, посочени в член VII, буква и) от параграф 1 от настоящата конвенция.


4. Във връзка с решенията, посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, ако дадена страна или член на Комисията, в зависимост от случая, отсъства на въпросната среща и не е изпратила нотификация в съответствие с параграф 6 от настоящия член, директорът уведомява тази страна или член за решението, взето на срещата. Ако в рамките на тридесет (30) дни от получаването на нотификацията, директорът не е получил отговор от страната или члена, се смята че те са се присъединили към консенсуса по въпросното решение. Ако в рамките на такъв тридесет дневен период, страната или членът отговорят писмено, че те не могат да се присъединят към консенсуса по въпросното решение, то решението няма действие и Комисията търси да постигне консенсус при най-ранна възможност.


5. Когато страна или член на Комисията, който не е присъствал на дадена среща, нотифицира директора, в съответствие с параграф 4 от настоящия член, че не може да се присъедини към консенсуса по решение, взето на същата среща, този член не може да се противопостави на консенсуса по същия въпрос, ако не присъства на следващата среща на Комисията, в чийто дневен ред е включен въпросът.


6. Ако член на Комисията не може да присъства на нейна среща поради извънредни или непредвидени обстоятелства, извън неговия контрол:


a) той нотифицира за това директора, писмено и ако е възможно преди началото на срещата, а в противен случай при най-ранна възможност. Тази нотификация има действие при потвърждаване на нейното получаване от страна на директора пред заинтересования член, и


б) след това, възможно най-бързо, директорът нотифицира члена за всички решения, взети на срещата, в съответствие с параграф 1 от настоящия член;


в) в рамките на тридесет (30) дни от нотифицирането, посочено в буква б), членът може да нотифицира директора писмено, че не може да се присъедини към консенсуса по едно или повече от тези решения. В тези случаи, релевантните решения нямат действие и Комисията търси да постигне консенсус при най-ранна възможност.


7. Решенията, приети от Комисията в съответствие с настоящата конвенция, стават задължителни за всички членове четиридесет и пет (45) дни след нотификацията за тях, освен ако не е предвидено друго в настоящата конвенция или не е постигнато споразумение за друго във взетото решение.


Член X


Комитет за преглед на прилагането на мерките, приети от Комисията


1. Комисията създава Комитет за преглед на прилагането на мерките, приети от Комисията, който се състои от онези представители, посочени от всеки член на Комисията, които могат да бъдат придружавани от такива експерти и съветници, каквито членът смята за необходими.


2. Функциите на Комитета са определени в приложение 3 към настоящата конвенция.


3. При осъществяването на своите функции, когато това е уместно и с одобрението на Комисията, Комитетът може да се консултира с други организации, занимаващи се със стопанисване в сферата на риболова, технически или научни организации, които са компетентни по въпроса на консултациите, и може да търси експертно мнение, което е необходимо в конкретния случай.


4. Комитетът се стреми да приема своите доклади и препоръки с консенсус. Ако всички усилия за постигане на консенсус се окажат неуспешни, докладът посочва това и отразява възгледите на мнозинството и малцинството. По искане на всеки член на Комитета, се отразява и неговата гледна точка спрямо целия доклад или части от него.


5. Комитетът се събира поне веднъж годишно, за предпочитане по време на редовните срещи на Комисията.


6. Комитетът може да се събира на допълнителни срещи по искане на поне двама (2) членове на Комисията, при условие че мнозинството от членовете подкрепи искането.


7. Комитетът осъществява своите функции в съответствие с процедурните правила, насоките и директивите, приети от Комисията.


8. В подкрепа на работата на Комитета, персоналът на Комисията:


a) събира информацията, необходима за работата на Комитета и разработва база данни, в съответствие с процедури, установени от Комисията;


б) предоставя статистическите анализи, които Комитетът смята за необходими за осъществяване на неговите функции;


в) приготвя докладите на Комитета;


г) разпространява сред членовете на Комитета всяка релевантна информация, по-специално тази, посочена в буква а) от параграф 8 от настоящия член.


Член XI


Научен консултативен комитет


1. Комисията създава Научен консултативен комитет, който се състои от представители, посочени от всеки член на Комисията, които имат подходяща квалификация и релевантен опит в сферата от компетенциите на Комитета, и които могат да бъдат придружавани от такива експерти и съветници, каквито членът сметне за необходимо.


2. Комисията може да покани за участие в работата на Комитета, организации или лица, с признат научен опит по въпросите, свързани с работата на Комисията.


3. Функциите на Комитета са определени в приложение 4 към настоящата конвенция.


4. Комитетът се събира поне веднъж годишно, за предпочитане преди срещата на Комисията.


5. Комитетът може да се събира на допълнителни срещи по искане на поне двама (2) членове на Комисията, при условие че мнозинството от членовете подкрепи искането.


6. Директорът действа като председател на Комитета или делегира тази функция с одобрението на Комисията.


7. Комитетът се стреми да приема своите доклади и препоръки с консенсус. Ако всички усилия за постигане на консенсус се окажат неуспешни, докладът посочва това и отразява възгледите на мнозинството и малцинството. По искане на всеки член на Комитета, се отразява и неговата гледна точка спрямо целия доклад или части от него.


Член XII


Администрация


1. Комисията, в съответствие с приетите процедурни правила и като вземе предвид всички критерии, предвидени в тях, назначава директор, чиято компетентност в сферата на настоящата конвенция е общо призната, по-специално в научен, технически и административен аспект, и който отговаря пред Комисията и се освобождава по нейна свободна преценка. Мандатът на директора е четири години, като той може да бъде преназначаван, колкото пъти Комисията сметне за необходимо.


2. Функциите на директора са:


a) подготвяне на изследователски планове и програми за Комисията;


б) подготвяне на бюджетни изчисления за Комисията;


в) разрешаване на изразходването на средства за осъществяването на одобрените от Комисията програма за работа и бюджет, и отчитане на така ангажираните средства;


г) назначаване, освобождаване и ръководство на административния, научен, технически и друг персонал, необходим за функционирането на Комисията, в съответствие с процедурните правила, приети от Комисията;


д) когато това е уместно за ефикасното функциониране на Комисията, да назначава координатор на научните изследвания, в съответствие с буква г) от параграф 2 от настоящия член, който ще оперира под наблюдението на директора, който възлага на координатора на научните изследвания функциите и отговорностите, които смята за уместни;


e) организиране на подходящо сътрудничество с други организации или лица, когато това е необходимо за осъществяване функциите на Комисията;


ж) координиране на работата на Комисията с тази на организации и лица, с които директорът е уредил сътрудничество;


з) подготовка на административни, научни и други доклади за Комисията;


и) подготовка на проектопрограма за и свикване на срещите на Комисията и нейните подчинени органи, в консултации с членовете на Комисията, като взема предвид техните предложения и осигурява административно и технически тези срещи;


й) осигуряване публикуването и разпространението на мерките за съхраняване и стопанисване, които са приети от Комисията и са влезли в сила, а също, доколкото това е практично, поддържане и разпространяване на записи за други приложими мерки за съхраняване и стопанисване, приети от членовете на Комисията, който са в сила за района на конвенцията;


к) осигуряването, поддържането на записи, основани, inter alia, на информация, предоставена на Комисията в съответствие с приложение 1 към настоящата конвенция, за плавателните съдове, осъществяващи риболов в района на конвенцията, а също така и периодично разпространяване на тази информация сред всички членове на Комисията, а при поискване и индивидуалното й предоставяне на даден член;


л) да действа като юридически представител на комисията;


м) осъществяването на такива други функции, които са необходими за ефикасното и ефективно опериране на Комисията, а също и други функции, които може да му бъдат възложени от Комисията.


3. При осъществяване на своите функции, директорът и персоналът на Комисията не могат да действат по начин, който е несъвместим с техния статут, целта или разпоредбите на настоящата конвенция, нито могат да имат каквито и да било финансови интереси в дейности като изследване и изучаване, проучване, експлоатация, обработване и маркетинг на рибните видове, обхванати от настоящата конвенция. Също така, те запазват като поверителна, докато са на работа в Комисията и след това, всяка поверителна информация, която са получили или до която са имали достъп по време на своята работа.


Член XIII


Научен персонал


Научният персонал оперира под наблюдението на директора и на координатора на научните изследвания, ако такъв е назначен в съответствие с член XII, букви г) и д) от параграф 2 от настоящата конвенция, и има следните функции като отдава приоритет на рибата тон и подобните на нея видове:


a) осъществява научноизследователски проекти и други изследователски дейности, одобрени от Комисията, в съответствие с плановете за работа, приети с тази цел;


б) предоставя на Комисията, чрез директора, научни съвети и препоръки при формулирането на мерки за съхраняване и стопанисване и по други релевантни въпроси, след консултации с Научния консултативен комитет, освен в случаи, когато очевидни времеви ограничения, биха ограничил възможността на директора да представи навреме такива съвети и препоръки на Комисията;


в) предоставя на Научния консултативен комитет информацията, необходима за осъществяването на функциите, посочени в приложение 4 към настоящата конвенция;


г) предоставя на Комисията, чрез директора, препоръки за научни изследвания, в помощ на функциите на Комисията, в съответствие с член VII, буква a) от параграф 1 от настоящата конвенция;


д) Събира и анализира информация относно настоящото и минало състояние и относно тенденциите, които представят рибните запаси, упоменати в настоящата конвенция;


е) предоставя на Комисията, чрез директора, предложения за стандарти за събиране, удостоверяване и навременен обмен, и съобщаване на данни относно риболова на рибните запаси, обхванати от настоящата конвенция;


ж) събира статистически данни и всякакви видове доклади относно улова на рибни запаси, обхванати от настоящата конвенция, и за операциите на плавателни съдове в района на конвенцията, и всякаква друга релевантна информация, относно улова на рибни запаси, включително, когато това е подходящо и неговите социални и икономически аспекти;


з) изучава и оценява информацията относно методите и процедурите за поддържане и увеличаване на рибните запаси, обхванати от настоящата конвенция;


и) публикува или разпространява по друг начин доклади за своите открития, а също и други доклади, които попадат в обхвата на настоящата конвенция, а също така и научни, статистически и други данни, свързани с улова на рибни запаси, обхванати от настоящата конвенция, като гарантира поверителност, в съответствие с разпоредбите на член XXII от настоящата конвенция;


й) осъществява други функции и задачи, които може да му бъдат възложени.


Член XIV


Бюджет


1. Всяка година Комисията приема своя бюджет за следващата година, в съответствие с член IX, параграф 3 от настоящата конвенция. При определяне параметрите на бюджета Комисията отчита в необходимата степен принципа на ефективността на разходите.


2. Директорът представя за разглеждане пред Комисията подробен проект за годишния бюджет, който посочва разходите, които ще бъдат направени от вноските по член XV, параграф 1 и онези, посочени в член XV, параграф 3 от настоящата конвенция.


3. Комисията поддържа отделна отчетност за дейностите, осъществявани по настоящата конвенция и онези по СМПОД. Услугите предоставяни за СМПОД и съответните прогнозирани разходи се посочват в бюджета на Комисията. Преди да настъпи годината, в която трябва да бъдат осъществени услугите, директорът представя за одобрение пред срещата на страните по СМПОД, сметки за услугите и тяхната стойност, съответстващи на задачите, които трябва да бъдат осъществени по това споразумение.


4. Отчетите на Комисията подлежат на ежегодна, независима финансова ревизия.


Член XV


Вноски


1. Размерът на вноската на всеки член на Комисията към бюджета, се определя в съответствие със схемата, която Комисията приема и изменя, когато е необходимо, в съответствие с член IX, параграф 3 от настоящата конвенция. Схемата, приета от комисията е прозрачна и равностойна за всички членове и се определя във финансовите правила на Комисията.


2. Вноските, договорени в съответствие с параграф 1 от настоящия член, правят възможна дейността на Комисията и покриват навременно годишния бюджет, приет в съответствие с член XIV, параграф 1 от настоящата конвенция.


3. Комисията основава фонд за събиране на доброволни вноски за изследване и съхраняване на рибните запаси, обхванати от настоящата конвенция и, както това е подходящо, на свързаните или зависими видове, и за съхраняване на морската околна среда.


4. Независимо от разпоредбите на член ІХ от настоящата конвенция и ако Комисията не реши друго, ако даден член изостава с плащането на вноските в размер, равен на или надвишаващ общия размер на вноските, които е дължал за предходните двадесет и четири (24) месеца, този член няма право да участва във вземането на решения от Комисията, докато не изпълни задълженията си по настоящия член.


5. Всеки член на Комисията покрива сам разходите, свързани с присъствието му на срещите на Комисията и нейните подчинени органи.


Член XVI


Прозрачност


1. В рамките на процеса по вземане на решения и други свои дейности, Комисията насърчава прозрачността при прилагането на настоящата конвенция, inter alia, чрез:


a) публично разпространение на релевантна, неповерителна информация;


б) улесняване по подходящ начин на консултациите с и ефективното участие на неправителствени организации, представители на риболовната промишленост, по-специално на риболовния флот и на други заинтересовани органи и лица.


2. Представители на субекти, които не са страни по конвенцията, неправителствени организации, включително природозащитни организации, с признат опит по въпросите, отнасящи се до конвенцията и промишлеността, свързана с рибата тон, на който и да било от членовете на Комисията, опериращи в района на конвенцията, и по-специално флотът, занимаващ се с улов на риба тон, имат възможността да участват в срещите на Комисията и нейните подчинени органи като наблюдатели или по друг подходящ начин, в съответствие с принципите и критериите, установени в приложение 2 към настоящата конвенция, а също и други, които Комисията може да приеме. Тези участници имат навременен достъп до релевантна информация при условията на процедурните правила и изискванията за поверителност относно достъпа до такава информация, които Комисията може да приеме.


ЧАСТ IV


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА


Член XVII


Права на държавите


Нито една разпоредба от настоящата конвенция не може да бъде тълкувана по начин, който да ограничава или подкопава суверенитета, суверенните права или юрисдикцията, упражнявана от която и да било държава, в съответствие с международното право, а също така и нейните позиции и гледни точки по отношение на въпросите, свързани с морското право.


Член XVIII


Прилагане, спазване и изпълнение от страните


1. Всяка страна предприема мерките, необходими за да гарантира прилагането и спазването на настоящата конвенция и на всички мерки за съхраняване и стопанисване, приети в съответствие с нея, включително приемането на необходимите законови и подзаконови актове.


2. Всяка страна, предоставя на Комисията цялата информация, необходима за постигането на целта на настоящата конвенция, включително статистическа и биологическа информация, относно нейната риболовна дейност в района на конвенцията, и предоставя на Комисията информация относно действията, предприети за прилагането на мерките, приети в съответствие с настоящата конвенция, винаги когато е поискано от Комисията и, когато е уместно, съгласно разпоредбите на член XXII от настоящата конвенция и в съответствие с процедурните правила, които трябва да бъдат разработени и приети от Комисията.


3. Всяка страна, незабавно и чрез директора, информира Комитета за преглед на прилагането на мерките, приети от Комисията, създаден в съответствие с разпоредбите на член Х от настоящата конвенция за:


a) правните и административни разпоредби, включително онези, занимаващи се с нарушения и санкции, приложими в съответствие с мерките за съхраняване и стопанисване, приети от Комисията;


б) действия, предприети, за да се осигури спазване на мерките за съхраняване и стопанисване, приети от Комисията, включително, ако това е подходящо, анализ на отделните случаи и на взетото по всеки от тях окончателно решение.


4. Всяка страна:


a) при условията на всички приложими правила относно поверителността, разрешава ползването и освобождава релевантна информация, записана от наблюдатели на Комисията, намиращи се на борда или от национална програма;


б) се уверява, че собствениците и/или капитаните на плавателни съдове, позволяват на Комисията, в съответствие с процедурните правила, приети от нея в тази сфера, да събира и анализира информацията, необходима за осъществяване функциите на Комитета за преглед на прилагането на мерките, приети от Комисията;


в) на всеки шест месеца предоставя на Комисията доклад за дейността на нейните плавателни съдове, занимаващи се с улов на риба тон и всякаква друга информация, необходима за работата на Комитета за преглед на прилагането на мерките, приети от Комисията.


5. Всяка страна предприема мерки, за да гарантира, че плавателните съдове, опериращи във води под нейна национална юрисдикция, се съобразяват с настоящата конвенция и мерките, приети в съответствие с нея.


6. Всяка страна, която има разумни основания да смята, че плавателен съд, плаващ под флага на друга държава, извършва дейност, която подронва ефективността на мерките за съхраняване и стопанисване, приети в района на конвенцията, привлича вниманието на засегнатата държава на флага и може по подходящ начин да привлече вниманието на Комисията към този въпрос. Въпросната страна предоставя на държавата на флага всички доказателства и може да представи пред Комисията обобщение на тези доказателства. Комисията не разпространява тази информация, докато държавата на флага не е имала възможността да коментира, в рамките на разумен период от време, обвиненията и доказателствата, предоставени й за разглеждане или да възрази, в зависимост от случая.


7. Всяка страна, по искане на Комисията или на която и да било друга страна, разполагаща с информация, че плавателен съд под нейна юрисдикция осъществява дейност, която е в противоречие с мерките, приети в съответствие с настоящата конвенция, провежда задълбочено разследване и, ако това е уместно, продължава да действа в съответствие с националното си законодателство, като информира възможно най-скоро Комисията и,, ако това е приложимо, другата страна за резултатите от проведеното разследване и предприети действия.


8. В съответствие със своето национално право и по начин, съвместим с международното право, всяка страна прилага санкции, които са достатъчно тежки, за да могат ефективно да осигурят съобразяване с разпоредбите на настоящата конвенция и мерките, предприети в съответствие с нея, и да лишат нарушителите от облагите от тяхната незаконна дейност, включително, ако това е уместно, отказ, спиране или оттегляне на разрешението за риболов.


9. Страните, чиито брегове граничат с района на конвенцията, или чиито плавателни съдове ловят рибни запаси, обхванати от настоящата конвенция, или на чиито територии се разтоварва и обработва улова, си сътрудничат с оглед гарантиране спазването на настоящата конвенция и с оглед гарантиране прилагането на мерките за съхраняване и стопанисване, приети от Комисията, включително чрез приемането на съвместни мерки и схеми, когато е уместно.


10. Ако Комисията определи, че плавателни съдове, осъществяващи риболов в района на конвенцията, извършват дейност, която подкопава ефективността или по друг начин нарушава мерките за съхраняване и стопанисване, приети от Комисията, страните, като следват препоръките, приети от Комисията и действайки в съответствие с настоящата конвенция и международното право, могат да предприемат действия, за да попречат на такива плавателни съдове да извършват подобни действия, докато държавата на флага не предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че тези съдове няма да продължават да извършват такива дейности.


Член XIX


Прилагане, спазване и изпълнение от организации, занимаващи се с риболов


Член XVIII от настоящата конвенция се прилага съответно за организациите, занимаващи се с риболов, които са членове на Комисията.


Член XX


Задължения на държавите на флага


1. Всяка страна, в съответствие с националното си право, предприема необходимите мерки, за да гарантира, че плавателните съдове, плаващи под нейния флаг, се съобразяват с разпоредбите на настоящата конвенция и с мерките за съхраняване и стопанисване, предприети в съответствие с нея, и че тези плавателни съдове не осъществяват каквато и да било дейност, която подкопава ефективността на тези мерки.


2. Нито една страна няма да разрешава на който и да било плавателен съд, плаващ под нейния флаг, да бъде използван за улов на рибните запаси, обхванати от настоящата конвенция, ако той не е получил разрешение да прави това от съответната власт или власти на тази страна. Страната разрешава на плавателните съдове, плаващи под неин флаг, да извършват риболов в района на конвенцията, само когато тя е способна да упражнява ефективно своите отговорности по настоящата конвенция по отношение на такива плавателни съдове.


3. В допълнение към задълженията по параграфи 1 и 2 от настоящия член, всяка страна предприема необходимите мерки, за да гарантира, че плавателните съдове, плаващи под неин флаг, не осъществяват риболов в райони под суверенитета или националната юрисдикция на друга държава в района на конвенцията, без да притежават съответните лицензия или разрешение, издадени от компетентните власти на тази държава.


Член XXI


Задължения на организации, занимаващи се с риболов


Член XХ от настоящата конвенция се прилага съответно за организациите, занимаващи се с риболов, които са членове на Комисията.


ЧАСТ V


ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Член XXII


Поверителност


1. Комисията въвежда правила за поверителност за всички органи и лица с достъп до информация, в съответствие с настоящата конвенция.


2. Независимо от правилата за поверителност, приети в съответствие с параграф 1 от настоящия член, всяко лице с достъп до такава поверителна информация може да я разкрие във връзка с правен или административен процес, ако това е поискано от заинтересования, компетентен орган.


ЧАСТ VI


СЪТРУДНИЧЕСТВО


Член XXIII


Сътрудничество и подпомагане


1. Комисията се стреми да приеме мерки, свързани с техническата помощ, трансфера на технологии, обучението и други форми на сътрудничество, за да подпомогне развиващите се страни, които са членове на Комисията в изпълнението на техните задължения по настоящата конвенция, а също така и да засили тяхната способност да развиват риболова в рамките на техните национални юрисдикции и да участват в риболова в открито море на една устойчива основа.


2. Членовете на Комисията улесняват такова сътрудничество, особено финансовото и техническото, и трансфера на технологии, както е необходимо, за ефективното приложение на параграф 1 от настоящия член.


Член XXIV


Сътрудничество с други организации


1. Комисията си сътрудничи с подрегионални, регионални и глобални организации, занимаващи се с риболов и създава подходящи институционални условия като консултативни комитети, по споразумение с тези организации, с цел насърчаване постигането на целта на настоящата конвенция, получаването на най-добрата налична, научна информация и избягване на дублирането по отношение на тяхната работа.


2. Комисията, по споразумение с релевантните организации, приема оперативни правила за институционалните условия, създадени, в съответствие с параграф 1 от настоящия член.


3. Когато районът на конвенцията се припокрива с район, регулиран от друга организация, занимаваща се с управление на риболова, Комисията си сътрудничи с тази организация, за да гарантира постигането на целта на настоящата конвенция. С тази цел, чрез консултации и други средства, Комисията се стреми да се споразумее с другата организация за релевантните мерки, които трябва да бъдат предприети, като осигуряване на хармонизиране и съвместимост на мерките по съхраняване и стопанисване, приети от Комисията и другата организация, или вземане на решение, че Комисията или другата организация, в зависимост от случая, ще избягва вземането на мерки по отношение на видовете в този район, които се регулират от другата страна.


4. Разпоредбите на параграф 3 от настоящия член се прилагат, по подходящ начин, в случаите на рибни запаси, които мигрират през районите под наблюдението на Комисията и на друга организация или организации.


ЧАСТ VII


УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ


Член XXV


Уреждане на спорове


1. Членовете на Комисията си сътрудничат за предотвратяването на спорове. Всеки член може да се консултира с един или повече членове относно всеки спор, свързан с тълкуването и прилагането на настоящата конвенция, за да постигне възможно най-бързо задоволително разрешение за всички.


2. Ако спорът не бъде уреден чрез такива консултации, в рамките на един разумен период, въпросните членове се консултират възможно най-скоро помежду си, за да уредят спора с каквито и да било мирни средства, за които може да се споразумеят, в съответствие с международното право.


3. В случаите, когато двама или повече членове на Комисията, се съгласят че между тях има спор от технически характер и те не могат да го разрешат, те могат по взаимно съгласие да отнесат спора до създаден специално за случая експертен съвет, съставен в рамките на Комисията, в съответствие с процедури, приети за тази цел от нея, чието решение не е задължително. Съставът обсъжда въпроса със засегнатите членове и се стреми да разреши спора експедитивно, без да прибягва до задължителни процедури по уреждане на спорове.


ЧАСТ VIII


СУБЕКТИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ


Член XXVI


Субекти, които не са членове


1. Комисията и нейните членове насърчават всички държави и регионални организации за икономическа интеграция, упоменати в член XXVII от настоящата конвенция, и също така, по подходящ начин, организациите, занимаващи се с риболов, упоменати в член XXVIII от настоящата конвенция, които не са членове на Комисията, да станат членове или да приемат законови и подзаконови актове, съответстващи на настоящата конвенция.


2. Членовете на Комисията обменят помежду си информация, пряко или чрез Комисията, във връзка с дейностите на плавателните съдове на субекти, които не са членове, които подкопават ефективността на настоящата конвенция.


3. В съответствие с настоящата конвенция, Комисията и нейните членове си сътрудничат, за да предотвратяват със съвместни усилия осъществяването на дейности, които подкопават ефективността на настоящата конвенция от плавателни съдове на субекти, които не са членове. За тази цел членовете, inter alia, привличат вниманието на субектите, които не са членове, към такива дейности, извършвани от техни плавателни съдове.


ЧАСТ IX


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член XXVII


Подпис


1. Настоящата конвенция е открита за подписване във Вашингтон от 14 ноември 2003 г. до 31 декември 2004 г. от:


a) страните по Конвенцията от 1949 г.;


б) държавите, които не са страни по Конвенцията от 1949 г. и имат брегова линия, граничеща с района на конвенцията, и


в) държави и регионални организации за икономическа интеграция, които не са страни по Конвенцията от 1949 г., и чиито плавателни съдове са осъществявали улов на рибните запаси, обхванати от настоящата конвенция, по всяко време в рамките на четирите години, предхождащи приемането на настоящата конвенция, и които са участвали в преговорите по приемането на настоящата конвенция, и


г) други държави, които не са страни по Конвенцията от 1949 г., и чиито плавателни съдове са осъществявали улов на рибни запаси, обхванати от настоящата конвенция, по всяко време в рамките на четирите години, предхождащи приемането на настоящата конвенция, след консултации със страните по Конвенцията от 1949 г.


2. Във връзка с регионалните организации за икономическа интеграция, упоменати в параграф 1 от настоящия член, нито една държава членка на такава организация не може да подпише настоящата конвенция, освен ако тя не представлява територия, която се намира извън териториалния обхват на договора за създаване на организацията, при условие че участието на тази държава членка ще бъде ограничено само до представителство на интересите на тази територия.


Член XXVIII


Организации, занимаващи се с риболов


1. Всяка организация, занимаваща се с риболов, чиито плавателни съдове са осъществявали улов на рибни запаси, обхванати от настоящата конвенция, по всяко време в рамките на четирите години, предхождащи приемането на настоящата конвенция, може да изрази своя твърд ангажимент да се придържа към условията на настоящата конвенция и да се съобразява с всички мерки за съхраняване и стопанисване, приети в съответствие с нея, като:


a) в рамките на периода, посочен в член XXVII, параграф 1 от настоящата конвенция, подпише инструмент, изготвен за тази цел, в съответствие с резолюция, приета от Комисията по Конвенцията от 1949 г., и/или


б) в рамките на гореупоменатия период представи пред депозитаря писмено съобщение в съответствие с резолюция, приета от Комисията по Конвенцията от 1949 г. Депозитарят незабавно предоставя копие от съобщението на подписалите конвенцията страни, както и на страните по нея.


2. Ангажиментът, изразен в съответствие с параграф 1 от настоящия член влиза в сила на датата, посочена в член XXXI, параграф 1 от настоящата конвенция или на датата на писменото съобщение, посочено в параграф 1 от настоящия член, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.


3. Всяка от упоменатите по-горе организации, занимаващи се с риболов, може да изрази своя твърд ангажимент да се съобразява с условията на настоящата конвенция, както могат да бъдат изменени в съответствие с член XXXIV или член XXXV от настоящата конвенция, като представи пред депозитаря писмено съобщение за това, в съответствие с резолюцията, посочена в параграф 1 от настоящия член.


4. Ангажиментът, изразен в съответствие с параграф 3 от настоящия член, влиза в сила на датите, посочени в член XXXIV, параграф 3 и член XXXV, параграф 4 от настоящата конвенция или на датата на писменото съобщение, посочено в параграф 3 от настоящия член, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.


Член XXIX


Ратификация, приемане или одобряване


Настоящата конвенция подлежи на ратификация, приемане или одобряване от подписалите я страни, в съответствие с тяхното вътрешно право и процедури.


Член XXX


Присъединяване


Настоящата конвенция остава открита за присъединяване от всяка държава и регионална организация за икономическа интеграция,:


a) която отговаря на изискванията по член XXVII от настоящата конвенция, или


б) чиито плавателни съдове осъществяват улов на рибни запаси, обхванати от настоящата конвенция, след консултации със страните, или


в) която е поканена по друг начин, на основание решение на страните.


Член XXXI


Влизане в сила


1. Настоящата конвенция влиза в сила петнадесет (15) месеца след депозирането пред депозитаря на седемнадесетия инструмент за ратификация, приемане, одобряване или присъединяване от страните по Конвенцията от 1949 г., които са стани по настоящата конвенция към момента на откриването на настоящата конвенция за подписване.


2. След влизането в сила на настоящата конвенция по отношение на всяка държава или регионална организация за икономическа интеграция, която отговаря на изискванията по членове XXVII или XXX, настоящата конвенция влиза в сила за въпросната държава или регионална организация за икономическа интеграция на тридесетия (30) ден след депозирането на инструмента за ратификация, приемане, одобряване или присъединяване.


3. След влизането си в сила настоящата конвенция има примат над Конвенцията от 1949 г. в отношенията между страните по настоящата конвенция, които са и страни по Конвенцията от 1949 г.


4. При влизането в сила на настоящата конвенция, мерките за съхраняване и стопанисване, приети от Комисията по Конвенцията от 1949 г., продължават да действат до изтичането на техния срок, прекратяването им с решение на Комисията или заменянето им с други мерки, приети в съответствие с настоящата конвенция.


5. При влизането в сила на настоящата конвенция, страна по Конвенцията от 1949 г., която все още не се е съгласила да бъде обвързана с настоящата конвенция, се смята че остава член на Комисията, освен ако тази страна не реши да не остава член на Комисията като нотифицира писмено за това депозитаря преди влизането в сила на настоящата конвенция.


6. При влизането в сила на настоящата конвенция по отношение на всички страни по Конвенцията от 1949 г., Конвенцията от 1949 г. ще се счита с прекратено действие в съответствие с релевантните правила на международното право, както са отразени във член 59 от Виенската конвенция за правото на договорите.


Член XXXII


Временно прилагане


1. В съответствие със своите законови и подзаконови актове, дадена държава или регионална организация за икономическа интеграция, която отговаря на изискванията по членове XXVII или XXX от настоящата конвенция, може да я прилага временно като нотифицира писмено за това депозитаря. Това временно прилагане започва на по-късната дата от тази на влизането на настоящата конвенция в сила и получаването на нотификацията от депозитаря.


2. Временното прилагане на настоящата конвенция от държава или регионална организация за икономическа интеграция, посочени в параграф 1 от настоящия член, приключва при влизането в сила на настоящата конвенция за тази държава или регионална организация за икономическа интеграция, или при нотификация на депозитаря от въпросната държава или регионална организация за икономическа интеграция за нейното намерение да прекрати временното прилагане на настоящата конвенция.


Член XXXIII


Резерви


По настоящата конвенция не могат да се правят резерви.


Член XXXIV


Изменения


1. Всеки член на Комисията може да предлага изменения на Конвенцията като представи на директора текст на предлаганото изменение най-малко шестдесет (60) дни преди срещата на Комисията. Директорът незабавно предоставя на останалите членове копие от текста.


2. Измененията на конвенцията се приемат в съответствие с член IX, параграф 2 от настоящата конвенция.


3. Измененията на настоящата конвенция влизат в сила деветдесет (90) дни след като всички страни към момента на одобрението на измененията са депозирали своите инструменти за ратификация, приемане или одобряване на измененията пред депозитаря.


4. Държави или регионални организации за икономическа интеграция, които са станали страни по настоящата конвенция след влизане в сила на измененията към нея или на нейните приложения се смятат за страни по Конвенцията, така както е изменена.


Член XXXV


Приложения


1. Приложенията към настоящата конвенция са неразделна част от нея, освен ако изрично не е предвидено друго, и позоваването на настоящата конвенция се тълкуват като позоваване на приложенията към нея.


2. Всеки член на Комисията може да предложи изменение на приложение към конвенцията като представи на директора текст на предлаганото изменение най-малко шестдесет (60) дни преди срещата на Комисията. Директорът незабавно предоставя на останалите членове копие от текста.


3. Измененията на приложенията се приемат в съответствие с член IX, параграф 2 от настоящата конвенция.


4. Освен ако не е предвидено друго, за всички членове на Комисията, измененията на дадено приложение влизат в сила деветдесет (90) дни след приемането им в съответствие с параграф 3 от настоящия член.


Член XXXVI


Оттегляне


1. Всяка страна може да се оттегли по всяко време след изтичането на дванадесет (12) месеца от датата, на която настоящата конвенция е влязла в сила за нея като изпрати писмена нотификация за оттеглянето на депозитаря. Депозитарят информира останалите страни за оттеглянето в рамките на тридесет (30) дни след получаване на нотификацията. Оттеглянето влиза в сила шест (6) месеца след получаването на нотификацията от депозитаря.


2. Настоящият член се прилага съответно за всяка организация, занимаваща се с риболов, по отношение на нейния ангажимент по член XXVIII от настоящата конвенция.


Член XXXVII


Депозитар


Оригиналните текстове на настоящата конвенция се депозират пред правителството на Съединените американски щати, което изпраща заверени копия от тях на страните по нея и на генералния секретар на Организацията на обединените нации за регистрация и публикуване в съответствие с член 102 от Устава на Организацията на обединените нации.


В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители поставят собственоръчен подпис под настоящата конвенция


СЪСТАВЕНО във Вашингтон на четиринадесетия ден от месец ноември 2003 г., на английски, испански и френски език, като всички текстове са еднакво автентични.


22005A0119(01) – ЦПР - редактиран


Untitled Page