КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАЛЕКОМИГРИРАЩИТЕ РИБНИ ЗАПАСИ В ЗАПАДНИЯ И ЦЕНТРАЛНИЯ ТИХИ ОКЕАН


1. КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАЛЕКО МИГРИРАЩИТЕ РИБНИ ЗАПАСИ В ЗАПАДНИЯ И ЦЕНТРАЛНИЯ ТИХИ ОКЕАН


ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ ПО НАСТОЯЩАТАКОНВЕНЦИЯ,


РЕШЕНИ да осигурят дългосрочно опазване и устойчиво използване, по-специално за производство на човешка храна, на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан за настоящите и бъдещите поколения,


КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ съотносимите разпоредби на Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г. и Споразумението за изпълнение на разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г., свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси,


КАТО ПРИЗНАВАТ, че съгласно Конвенцията от 1982 г. и Споразумението, крайбрежните държави и държавите, които извършват риболов в региона, си сътрудничат с оглед осигуряване на опазването и допринасяне за постигането на целта за оптимално оползотворяване на далекомигриращите рибни запаси в границите на прилежащия им район,


КАТО ОТЧИТАТ, че мерките за ефективно опазване и управление изискват прилагане на предпазен подход и най-добрата съществуваща научна информация,


КАТО СЪЗНАВАТ необходимостта да се избягват противопоказните въздействия върху морската среда, да се съхрани биоразнообразието, да се поддържа целостта на морските екосистеми и да се минимизира рискът от дългосрочни или необратими въздействия върху риболовните операции,


КАТО ПРИЗНАВАТ факта на екологичната и географска уязвимост на малките развиващи се островни държави, територии и владения в региона, тяхната икономическа и социална зависимост от далекомигриращите рибни запаси и потребността им от конкретно подпомагане, включващо финансово, научно и технологично подпомагане, за да им бъде предоставена възможност да участват ефективно в опазването, управлението и устойчивата експлоатация на далекомигриращите рибни запаси,


КАТО ПРИЗНАВАТ СЪЩО, че по-малките развиващи се островни държави изпитват потребности, присъщи единствено на тях, които изискват специално внимание и разглеждане при предоставянето на финансово, научно и технологично подпомагане,


КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че съвместими, ефективни и обвързващи мерки за опазване и управление могат да бъдат постигнати само чрез сътрудничество между крайбрежните държави и държавите, извършващи риболов в региона,


С УБЕЖДЕНИЕТО, че ефективни дейности по опазване и управление на далекомигриращите рибни запаси на Западния и Централния Тихи океан в тяхната цялост могат да бъдат постигнати най-успешно чрез създаването на регионална комисия,


СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


1.1. ЧАСТ І


1.1.1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


1.2. Член 1


1.2.1. Употреба на термини


По смисъла на настоящата конвенция:


а) “Конвенцията от 1982 г.” означава Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г.;


б) “Споразумението” означава Споразумението за изпълнение на разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г., свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси;


в) “Комисията” означава Комисията за опазване и управление на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан, създадена в съответствие с настоящата конвенция;


г) “риболов” означава:


(i) търсене, улов, вземане или събиране на риба;

(ii) опит за търсене, улов, вземане или събиране на риба;

(iii) занимаване с всяка друга дейност, която може с основание да се очаква да доведе до установяване на местонахождението, улов, вземане или събиране на риба за всякакви цели;

(iv) залагане, издирване или възстановяване на уреди за събиране на риба или свързано с тях електронно оборудване, например радио сигнали;

(v) всяка извършвана в морето операция по непосредствено подпомагане или подготовка за всяка една от дейностите, описани в точки (i) - (iv), включително трансбордиране;

(vi) употребата на всякакво друго плавателно, сухопътно, въздухоплавателно средство или превозно средство на въздушна възглавница за всяка една от дейностите, описани в точки (i) - (v), освен при спешни случаи, касаещи здравето и безопасността на екипажа или безопасността на плавателен съд;


д) “ риболовен плавателен съд” означава всеки плавателен съд, използван или предназначен за употреба за риболовни цели, включително плавателни съдове за помощни операции, плавателни съдове-носачи и всякакъв друг вид съдове, използвани при такива риболовни операции;


е) “далекомигриращите рибни запаси” означава всички рибни запаси от видовете, изброени в приложение 1 от Конвенцията от 1982 г., които се срещат в района в обхвата на действие на Конвенцията, и други видове риби, които може Комисията да определи;


ж) “регионална организация за икономическа интеграция” означава регионална организация за икономическа интеграция, на която държавите-членки са прехвърлили компетентност по въпроси от приложното поле на настоящата конвенция, включително правомощието да вземат решения, обвързващи членуващите в нея държави относно тези въпроси;


з) “трансбордиране” означава разтоварването на цялото или на част от количеството риба, намиращо се на борда на риболовен съд, и предаването му на борда на друг риболовен съд в открито море или в пристанище.


1.3. Член 2


1.3.1. Цел


Целта на настоящата конвенция е да осигури, чрез ефективно управление, дългосрочното опазване и устойчивото ползване на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан в съответствие с Конвенцията от 1982 г. и Споразумението.


1.4. Член 3


1.4.1. Район на действие


1. По силата на член 4, районът на компетентност на Комисията (наричан по-нататък “Район на действие на Конвенцията”) обхваща всички води на Тихия океан, обградени от юг и от изток със следната линия:


От южния бряг на Австралия право на юг по протежение на 141° меридиан източна географска дължина до пресичането му с 55° паралел южна географска ширина; след това право на изток по протежение на 55° паралел южна географска ширина до пресичането му със 150° меридиан източна географска дължина; след това право на юг по протежение на 150° меридиан източна географска дължина до пресичането му с 60° паралел южна географска ширина; след това право на изток по протежение на 60° паралел южна географска ширина до пресичането му с 130° меридиан западна географска дължина; след това право на север по протежение на 130° меридиан западна географска дължина до пресичането му с 4° паралел южна географска ширина; след това право на запад по протежение на 4° паралел южна географска ширина до пресичането му със 150° меридиан западна географска дължина; след това право на север по протежение на 150° меридиан западна географска дължина.


2. Нищо от съдържанието на настоящата конвенция не съставлява признание на претенциите или становищата на който и да било от членовете на Комисията по отношение на правния статут и обхвата на водите и зоните, към които всеки член има претенции.


3. Настоящата конвенция се прилага за всички далекомигриращите рибни запаси в района на действие на Конвенцията, с изключение на сайрите. Мерките за опазване и управление съгласно настоящата конвенция се прилагат в рамките на района на разпространение на рибните запаси или спрямо други части от района на действие на Конвенцията, както са определени от Комисията.


1.5. Член 4


1.5.1. Съотношение между настоящата конвенция и Конвенцията от 1982 г.


Нищо от съдържанието на настоящата конвенция не засяга правата, юрисдикцията и задълженията на държавите по силата на Конвенцията от 1982 г. и Споразумението. Настоящата конвенция се тълкува и прилага в контекста и по начин, съвместим с Конвенцията от 1982 г. и Споразумението.1.6. ЧАСТ ІІ


1.6.1. ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАЛЕКОМИГРИРАЩИТЕ РИБНИ ЗАПАСИ


1.7. Член 5


1.7.1. Принципи и мерки за опазване и управление


С оглед на опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в района на действие на Конвенцията в тяхната цялост, членовете на Комисията, в изпълнение на техните задължения за сътрудничество съгласно Конвенцията от 1982 г., Споразумението и настоящата конвенция:


а) приемат мерки за осигуряване на дългосрочна устойчивост на далеко мигриращите рибни популации в района на действие на Конвенцията и да съдействат за постигането на целта за тяхното оптимално оползотворяване;


б) гарантират, че тези мерки се основават на най-добрите налични научни доказателства и са предназначени да поддържат или възстановяват рибните запаси на равнища, в които те са в състояние да дават максимално устойчив прираст, окачествен чрез съответните екологични и икономически фактори, включително и специалните изисквания за развиващите се държави от района на действие на Конвенцията, особено малките развиващи се островни държави, и като се вземат предвид риболовните методи, взаимозависимостта на рибните запаси и всички общи препоръчителни минимални международни стандарти, независимо дали са субрегионални, регионални или глобални;


в) прилага предпазния подход в съответствие с настоящата конвенция и всички съотносими международно договорени стандарти и препоръчани практики и процедури;


г) оценява въздействието на риболовните и другите човешки дейности и на екологичните фактори върху целевите запаси, нецелевите видове и видовете, принадлежащи към същата екосистема или зависими от или свързани с целевите запаси;


д) приема мерки за минимизиране на отпадъците, остатъците, улова от изгубени или изоставени риболовни уреди и техните принадлежности, замърсяването с произход от риболовни съдове, улов на нецелеви видове, както рибни, така и нерибни видове (наричани по-нататък нецелеви видове) и въздействията върху свързаните или зависимите видове, по-специално застрашените видове, и да насърчава развитието и употребата на подбрани, екологично безвредни и разходно ефективни риболовни уреди и техники;


е) защитава биоразнообразието в морската среда;


ж) предприема мерки за предотвратяване или прекратяване на риболова над допустимите количества и на прекомерния риболовен капацитет и да гарантира, че равнищата на извършване на риболов не превишават равнищата, съизмерими с устойчивото ползване на рибните ресурси;


з) взема предвид интересите на рибарите, извършващи риболов по занятие и за препитание;


и) събира и съобщава своевременно пълни и точни данни за риболовните дейности по отношение, inter alia, на местоположението на плавателния съд, улова на целеви и нецелеви видове и риболовната кампания, както и информация от национални и международни изследователски програми; и


й) въвежда и налага изпълнението на мерки за опазване и управление чрез ефективен мониторинг, контрол и надзор.1.8. Член 6


1.8.1. Приложение на предпазния подход


1. При прилагането на предпазния подход членовете на Комисията:


а) следват насоките, изложени в приложение ІІ от споразумението, които съставляват неразделна част от настоящата конвенция, и определят, на основата на най-добрата налична научна информация, референтни точки, специфични за рибните запаси, и действията, които следва да бъдат предприети, ако бъде превишен обхватът им;


б) вземат предвид, inter alia, липсата на точни данни относно размера и продуктивността на запасите, референтните точки, състоянието на запаса по отношение на такива референтни точки, равнищата и разпределението на смъртността при рибите и въздействието на риболовните дейности върху нецелевите и свързаните или зависимите видове, както и съществуващите и предвидени океански, екологични и социалноикономически условия; и


в) разработват програми за събиране на данни и изследователски програми, за да направят оценка на въздействието върху нецелевите и свързаните или зависими видове и тяхната среда, и приемат планове, при необходимост, за да обезпечат опазването на тези видове и да защитят определени ареали от специално значение.


2. Членовете на Комисията обръщат по-голямо внимание на случаите, когато информацията е несигурна, ненадеждна или неадекватна. Отсъствието на адекватна научна информация не се използва като причина за отлагане или отказ от предприемането на мерки по опазване и управление.


3. Членовете на Комисията следва да предприемат мерки за обезпечаване на това, при достигането на референтните точки, обхватът им да не бъде превишаван. В случай че те бъдат превишени, членовете на Комисията незабавно следва да предприемат действието, определено в параграф 1, буква а), за възстановяване на рибните запаси.


4. Когато се проучва статутът на целевите пасажи или нецелевите или свързани или зависими видове, членовете на Комисията подлагат тези пасажи и видове на засилен мониторинг, за да прегледат техния статут и ефикасността на мерките за опазване и управление. Те редовно преразглеждат тези мерки в светлината на новопостъпилата информация.


5. За новите или изследователски риболовни райони, членовете на Комисията приемат във възможно най-кратки срокове конкретни мерки за опазване и управление, включващи, inter alia, ограничение на улова и ограничение на кампанията. Подобни мерки остават в сила до появата на достатъчни данни, които позволяват извършване на оценка на въздействието на риболовните дейности върху дългосрочната устойчивост на запасите, спрямо които ще бъдат изпълнявани мерки по опазване и управление, основани на тази оценка. Същите тези мерки, по целесъобразност, позволяват постепенно развитие на риболовните райони.


6. Ако дадено природно явление окаже значително вредно въздействие върху статута на далекомигриращите рибни запаси, членовете на Комисията спешно да приемат мерки за опазване и управление, за да гарантират, че риболовната дейност няма да засили тези вредни въздействия. Членовете на Комисията също спешно приемат подобни мерки, когато риболовната дейност представлява сериозна заплаха за устойчивостта на тези запаси. Предприетите спешни мерки са временни и се основават на най-добрата налична научна информация..


1.9. Член 7


1.9.1. Приложение на принципите в райони под национална юрисдикция


1. Принципите и мерките за опазване и управление, изброени в член 5, следва да се прилагат от крайбрежните държави в районите под национална юрисдикция, които попадат в района на действие на Конвенцията, при упражняване на техните суверенни права с цел изследване и използване, опазване и управление на далекомигриращите рибни запаси.


2. Членовете на Комисията следва да обърнат дължимото внимание на съответните капацитети на развиващите се крайбрежни държави, по-специално на малките островни развиващи се държави, в района на действие на Конвенцията при прилагане на разпоредбите на членове 5 и 6 в райони под национална юрисдикция, както и на тяхната необходимост от подпомагане, както е предвидено в настоящата конвенция.


1.10. Член 8


1.10.1. Съвместимост на мерките за опазване и управление


1. Мерките за опазване и управление, въведени за откритото море, и тези приети за райони под национална юрисдикция следва да бъдат съвместими, за да се осигури опазване и управление на далекомигриращите рибни запаси в тяхната цялост. За тази цел, членовете на Комисията имат задължението да си сътрудничат с цел постигане на съвместими мерки по отношение на такива запаси.


2. При въвеждането на съвместими мерки за опазване и управление за далекомигриращите рибни запаси в района на действие на Конвенцията, Комисията:


а) взема предвид биологичното единство и другите биологични характеристики на запасите и отношенията между разпределението на запасите, риболовните райони и географските особености на съответния регион, включително честотата, с която рибните пасажи се появяват и биват улавяни в райони под национална юрисдикция;


б) взема под внимание:


(i) мерките за опазване и управление, приети и приложени в съответствие с член 61 от Конвенцията от 1982 г. по отношение на същите запаси, от крайбрежните държави в районите под национална юрисдикция и гарантира, че установените мерки по отношение на такива запаси за целия район на действие на Конвенцията не намаляват ефективността на подобни мерки.


(ii) договорени преди това мерки, установени и приложени по отношение на същите запаси за районите в открито море, които съставляват част от района на действие на Конвенцията, от съответните крайбрежни държави и държави, които извършват риболов в открито море в съответствие с Конвенцията от 1982 г. и Споразумението;


в) взема предвид договорени преди това мерки, установени и приложени в съответствие с Конвенцията от 1982 г. и Споразумението по отношение на същите запаси от субрегионална или регионална организация или споразумение за управление на риболовните райони;


г) вземе под внимание съответната зависимост на крайбрежните държави и на държавите, които извършват риболов в открито море, от съответните запаси; и


д) да гарантира, че подобни мерки не водят до вредно въздействие върху живите морски ресурси като цяло.


3. Крайбрежната държава гарантира, че мерките, приети и приложени от нея спрямо далекомигриращите рибни запаси в районите под национална юрисдикция, не намаляват ефективността на мерките, приети от Комисията съгласно настоящата конвенция по отношение на същите запаси.


4. В случаите, когато има райони в открито море, съставляващи част от района на действие на Конвенцията, които са изцяло обградени от изключителни икономически зони на членове на Комисията, Комисията, в изпълнение на настоящия член, следва да обърне специално внимание на такива райони в открито море и на тези, установени по отношение на същите запаси в съответствие с член 61 от Конвенцията от 1982 г. от околните крайбрежни държави в райони под национална юрисдикция.


1.11. ЧАСТ ІІІ


1.11.1. КОМИСИЯ ЗА ОПАЗВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАЛЕКОМИГРИРАЩИТЕ РИБНИ ПОПУЛАЦИИ В ЗАПАДНИЯ И ЦЕНТРАЛНИЯ ТИХИ ОКЕАН


1.12. РАЗДЕЛ 1


Общи разпоредби


1.13. Член 9


1.13.1. Създаване на Комисията


1. По силата на настоящата разпоредба се създава Комисия за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан, която ще действа в съответствие с разпоредбите на настоящата конвенция.


2. Риболовна общност, посочена в споразумението, която се е съгласила да бъде обвързана от правния режим, установен по силата на настоящата конвенция, в съответствие с разпоредбите на приложение І, може да участва в работата, включително във вземането на решения, на Комисията в съответствие с разпоредбите на настоящия член и приложение І.


3. Комисията провежда годишни заседания. Комисията провежда други такива заседания, съобразно необходимостта, във връзка с изпълнението на нейните функции съгласно настоящата конвенция.


4. Комисията избира председател и заместник-председател измежду договарящите страни, които следва да бъдат от различни националности. Те се избират за срок от две години и могат да бъдат преизбирани. Председателят и заместник-председателят остават в длъжност до избора на техните правоприемници.


5. Принципът на ефективност на разходите се прилага спрямо честотата, продължителността и подреждането в график на заседанията на Комисията и на нейните спомагателни органи. Комисията може, при необходимост, да влезе в договорни споразумения със съответните институции за предоставяне на необходимите експертни услуги за успешното функциониране на Комисията и за да може тя да изпълнява ефективно задълженията си по настоящата конвенция.


6. Комисията е международно юридическо лице и има необходимата правосубектност за изпълнение на своите функции и за постигане на своите цели. Привилегиите и имунитетите, предоставени на Комисията и нейните служители на територията на дадена договаряща страна, се определят по споразумение между Комисията и съответната държава-членка.


7. Договарящите страни определят местоположението на седалището на Комисията и назначават нейния изпълнителен директор.


8. Комисията приема и изменя съобразно нуждите, с общо съгласие, процедурните правила за провеждане на нейните заседания, включително и на заседанията на нейните спомагателни органи, и за успешното изпълнение на нейните функции.


1.13. Член 10


1.14.1. Функции на Комисията


1. Без да се накърняват суверенните права на крайбрежните държави за целите на проучването и експлоатацията, опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в районите под национална юрисдикция, функциите на Комисията са следните:


а) да определя общото разрешено количество улов или общото равнище на риболовната кампания в района на действие на Конвенцията за такива далекомигриращи рибни запаси, за които Комисията реши, и да приема други подобни мерки и необходимите препоръки за опазване и управление с оглед на осигуряването на дългосрочна устойчивост на тези запаси;


б) да насърчава сътрудничеството и координацията между членовете на Комисията, за да гарантира, че мерките за опазване и управление на далеко мигриращите рибни запаси в райони под национална юрисдикция и мерките спрямо същите запаси в открито море са съвместими;


в) да приема, при необходимост, мерки и препоръки за опазване и управление спрямо нецелеви видове и видове, които са зависими от или свързани с целевите популации, с оглед на поддържане или възстановяване на запасите от такива видове над равнищата, при които тяхната репродуктивност може да бъде сериозно застрашена;


г) да приема стандарти за събиране, удостоверяване и навременен обмен и докладване на данни за риболовните райони по отношение на далекомигриращите рибни популации в района на действие на Конвенцията в съответствие с приложение І от Споразумението, който съставлява неразделна част от настоящата конвенция;


д) да събира и разпространява точни и изчерпателни статистически данни, за да осигури наличието на възможно най-добрата научна информация, като същевременно, при необходимост, запазва поверителност;


е) да получава и оценява съвети от учени, да преглежда статута на запасите, да насърчава провеждането на съответните научни изследвания и да разпространява резултатите от тях;


ж) да разработва, при необходимост, критерии за разпределянето на общото количество разрешен улов или на общото равнище на риболовната кампания за далекомигриращите рибни запаси в района на действие на Конвенцията;


з) да приема общи препоръчителни минимални международни стандарти за отговорното провеждане на риболовните операции;


и) да установява подходящи механизми за ефективен мониторинг, контрол, надзор и изпълнение, включително система за мониторинг на плавателните съдове;


й) да получава и оценява икономически и други свързани с риболовните райони данни и информация, която има отношение към работата на Комисията.


к) да одобрява средства, с които да бъдат удовлетворявани риболовните интереси на всеки нов член на Комисията;


л) да приема свои процедурен правилник и финансови разпоредби, както и други вътрешни административни разпоредби, необходими за изпълнението на нейните функции;


м) да разглежда и одобрява предложения бюджет на Комисията;


н) да спомага за мирното уреждане на спорове; и


o) да обсъжда всякакви въпроси от кръга на компетентност на Комисията и да приема всякакви мерки или препоръки, необходими за постигането на целите на настоящата конвенция.


2. При изпълнението на параграф 1, Комисията може да приема мерки, свързани, inter alia, с:


а) количеството от всеки вид риби или рибни запаси, което може да бъде улавяно;


б) равнището на риболовната кампания;


в) ограниченията на риболовния капацитет, включително мерки относно броя, видовете и размерите на риболовните съдове;


г) районите и сроковете, в които може да бъде извършван риболов;


д) размерът на рибите от всеки вид, които могат да бъдат улавяни;


е) риболовните уреди и технологията, която може да бъде използвана; и


ж) конкретни субрегиони или региони.


3. При разработването на критерии за разпределението на общото количество разрешен улов или на общото равнище на риболовната кампания, Комисията взема предвид, inter alia:


а) статута на запасите и съществуващото равнище на риболовната кампания в риболовния район;


б) съответните интереси, минали и настоящи риболовни методи и риболовни практики на участниците в риболова в района и степента на оползотворяване на улова за вътрешно потребление;


в) предшестващ улов в района;


г) потребностите на малките развиващи се островни държави, територии и владения в района на действие на Конвенцията, чиито икономики, хранителни ресурси и продоволствия са в преобладаваща степен зависими от експлоатацията на живите морски ресурси;


д) съответните приноси на участниците към опазването и управлението на запасите, включително предоставянето от тяхна страна на точни данни и приносът им към провеждането на научни изследвания в района на действие на Конвенцията;


е) архива с данни относно съблюдаването от участниците на мерките за опазване и управление;


ж) потребностите на крайбрежните общности, които са зависими главно от улова на рибните запаси;


з) специалните обстоятелства, в които се намира държава, заобиколена от изключителни икономически зони на други държави и притежаваща ограничена собствена изключителна икономическа зона;


и) географското положение на дадена малка развиваща се островна държава, чиято територия е съставена от групи от острови без обща граница, които имат самобитна стопанска и културна идентичност, но са разделени от откритото море;


й) риболовните интереси и стремежи на крайбрежните държави, по-специално малките развиващи се островни държави, и територии и владения, в чиито райони под национална юрисдикция също се срещат рибните запаси.


4. Комисията може да приема решения, отнасящи се до разпределението на общото количество разрешен улов или на общото равнище на риболовно усилие. Такива решения, включително решенията, които се отнасят до изключването на определени видове плавателни съдове, се вземат с общо съгласие.


5. Комисията взема под внимание докладите и всички препоръки на Научния комитет и Комитета по технологии и съответствие по въпроси в съответните им области на компетентност.


6. Комисията нотифицира своевременно всички свои членове за мерките и препоръките, за които Комисията е взела решение, и дава необходимата публичност на мерките за опазване и управление, приети от нея.


1.14. Член 11


1.15.1. Спомагателни органи на Комисията


1. Учредяват се като спомагателни органи на Комисията Научен комитет и Комитет по технологии и съответствие, които да предоставят съвети и препоръки на Комисията по въпроси от съответните им области на компетентност.


2. Всеки член на Комисията има право да назначава по един свой представител във всеки комитет, който може да бъде придружен от други експерти и консултанти. Тези представители следва да притежават подходяща квалификация или съотносим опит в областта на компетентност на Комитета.


3. Всеки комитет провежда заседания толкова често, колкото е необходимо за пълноценното упражняване на неговите функции, при условие че всеки комитет, във всички случаи, провежда заседание преди годишното заседание на Комисията и докладва на годишното заседание резултатите от проведените разисквания.


4. Всеки от комитетите прави всичко възможно, за да приеме докладите си с консенсус. Ако всеки опит за постигане на консенсус се провали, докладът следва да отбелязва изразените възгледи на мнозинството и малцинството и може да включва различаващите се възгледи на представителите на членовете по всички или по отделни части от доклада.


5. При упражняване на своите функции, всеки комитет може, при необходимост, да се допита до всяка друго организация за управление на риболовни райони, техническа или научна организация, които имат компетентност по предмета на такива консултации, и може при необходимост да потърси ad hoc експертен съвет.


6. Комисията може да създава други такива спомагателни органи, при необходимост, за изпълнение на своите функции, включително работни групи с цел проучването на технически въпроси относно конкретни видове риби или рибни запаси, и да докладва за тяхното създаване пред Комисията.


7. Комисията учредява комитет, който да дава препоръки относно изпълнението на мерките за опазване и управление, приемани от Комисията, по отношение на района на север от 20° паралел северна географска ширина, и относно формулирането на такива мерки по отношение на рибните запаси, които се появяват в най-голямо количество в този район. Комитетът включва членовете на Комисията, които се намират в такъв район, и тези, които извършват риболов в района. Всеки член на Комисията, който не е представен в комитета, може да изпрати свой представител за участие в разискванията на комитета в качеството на наблюдател. Всички възникнали извънредни разходи във връзка с дейността на комитета се поемат от членовете на комитета. Комитетът приема препоръки към Комисията с консенсус. При приемането на мерки във връзка с конкретни рибни запаси и видове в такъв район, решението на Комисията се основава на всички представени препоръки на комитета. Тези препоръки съответстват на общите политики и мерки, приети от Комисията по отношение на съответните рибни запаси или видове, и на принципите и мерките за опазване и управление, изложени в настоящата конвенция. Ако Комисията, по реда на своите процедурни правила за вземане на решения по съществени въпроси, не приеме препоръките на комитета по някой въпрос, тя връща въпроса за допълнително разглеждане от комитета. Комитетът разглежда въпроса с оглед на изразените възгледи от Комисията.


1.15. РАЗДЕЛ 2


Научна информация и съвет


1.16. Член 12


1.17.1. Функции на Научния комитет


1. Научният комитет е създаден, за да осигури получаването от Комисията за целите на нейните разисквания най-добрата налична научна информация.


2. Функциите на Комитета са следните:


а) препоръчва на Комисията план за проучване, който включва конкретни въпроси и точки, които да бъдат разгледани от научните експерти или от други организации или лица, в зависимост от случая, и идентифицира потребностите от данни, и координира дейностите по задоволяване на тези потребности;


б) преглежда оценките, анализите, другите работни материали и препоръките, изготвени за Комисията от научните експерти преди разглеждането на тези препоръки от Комисията, и предоставя информация, съвет и коментари във връзка с тях, съобразно потребностите;


в) насърчава и спомага за сътрудничеството при извършването на научни изследвания, като взема под внимание разпоредбите на член146 от Конвенцията от 1982 г., за да повиши информираността относно далекомигриращите рибни запаси, нецелевите видове и видовете, принадлежащи към същата екосистема или свързани със или зависими от такива запаси в района на действие на Конвенцията;


г) преглежда резултатите от изследванията и анализите на целевите популации или нецелевите или свързаните или зависими от тях видове в района на действие на Конвенцията;


д) докладва пред Комисията относно своите разкрития или заключения за статута на целевите запаси или нецелевите или свързаните или зависими от тях видове в района на действие на Конвенцията;


е) като се консултира с Комитета по технологии и контрол над изпълнението, препоръчва на Комисията приоритетите и целите на регионалната програма за наблюдение и оценява резултатите от тази програма;


ж) съставя доклади и дава препоръки на Комисията съобразно нейните указания или по своя собствена инициатива, по въпроси относно опазването, управлението и изследването на целевите запаси или нецелевите или свързаните или зависими от тях видове в района на действие на Конвенцията; и


з) изпълнява такива други функции и задачи, каквито могат да му бъдат поискани или възложени от Комисията.


3. Комитетът упражнява функциите си съобразно насоките и указанията, които Комисията приема.


4. Представителите на Програмата за океански риболов на Тихоокеанската общност и Интерамериканската комисия за тропическа риба тон или техните организации-правоприемници следва да бъдат поканени да участват в работата на Комитета. Комитетът може също така да покани други организации или лица, притежаващи научна компетентност по въпросите, свързани с работата на Комисията, да участват в неговите заседания.


1.17. Член 13


1.18.1. Научни услуги


1. Комисията, като взема под внимание всички препоръки на Научния комитет, може да ангажира услугите на научни експерти, за да предостави информация и консултация относно рибните ресурси, попадащи в обхвата на приложение на настоящата конвенция, и по свързани с тях въпроси, които могат да имат отношение към опазването и управлението на тези ресурси. Комисията може да встъпва в административни и финансови споразумения за оползотворяване на научните услуги за тази цел. В това отношение и с оглед на изпълнението на нейните функции при ефективност на разходите, Комисията следва да оползотворява в най-пълната възможна степен услугите на съществуващите регионални организации и да се консултира, при необходимост, с всяка друга организация за управление на риболовните райони, техническа или научна организация, притежаваща компетентност по въпросите, свързани с работата на Комисията.


2. Научните експерти могат, по указание на Комисията, да:


а) провеждат научни изследвания и анализи в подкрепа на работата на Комисията;


б) разработят и препоръчат на Комисията и Научния комитет референтни точки, характерни за запасите, за видовете, представляващи основен интерес за Комисията.


в) оценява статута на запасите спрямо референтните точки, установени от Комисията;


г) предава на Комисията и Научния комитет доклад за резултатите от тяхната научна дейност, съвет и препоръки за улесняване на формулирането на мерки за опазване и управление и други въпроси, които се отнасят за това; и


д) изпълнява такива други необходими функции и задачи.


3. При изпълнението на тяхната работа, научните експерти могат да:


а) предприемат действия по събиране, съставяне и разпространение на данни за риболовните райони съобразно договорените принципи и процедури, установени от Комисията, включително процедури и политики, които се отнасят се до поверителността, разкриването и публикуването на данни;


б) извършват оценки на далекомигриращите рибни запаси, нецелевите видове и видовете, принадлежащи към същата екосистема или свързани с или зависими от такива пасажи, в района на действие на Конвенцията;


в) оценяват въздействията на риболова, другите човешки дейности и екологичните фактори върху целевите запаси и видовете, принадлежащи към същата екосистема или зависими от или свързани с целевите запаси;


г) оценяват потенциалните ефекти от предложените промени в методите или равнищата на риболов и от предложените мерки за опазване и управление; и


д) правят изследвания по други подобни научни въпроси, каквито биха им били възложени от Комисията.


4. Комисията може да разпорежда периодични прегледи на научната информация и съвети, предоставени на Комисията от научните експерти.


4. Докладите и препоръките на научните експерти се представят на Научния комитет и Комисията.


1.19 РАЗДЕЛ 3


Комитет по технологии и съответствието


1.20 Член 14


1.20.1. Функции на Комитета по технологии и съответствие


1. Функциите на Комитета по технологии и съответствие са следните:


а) предоставя на Комисията информация, техническа консултация и препоръки относно изпълнението и съблюдаването на мерките за опазване и управление;


б) осъществява мониторинг и преглед на спазването на мерките за опазване и управление, приети от Комисията, и прави такива препоръки на Комисията, каквито са необходими; и


в) преглежда изпълнението на кооперативните мерки за мониторинг, контрол, надзор и изпълнение, приети от Комисията, и прави такива препоръки пред Комисията, при необходимост.


2. При изпълнението на своите функции Комитетът:


а) осигурява форум за обмен на информация относно средствата, чрез които се прилагат мерките за опазване и управление, приети от Комисията, в открито море и допълнителните мерки по отношение на водите под национална юрисдикция;


б) получава доклади от всеки член на Комисията по отношение на предприетите мерки за мониторинг, разследване и наказание на нарушенията на разпоредбите на настоящата конвенция и мерките, приети съгласно нейните разпоредби;


в) като се консултира с Научния комитет, препоръчва на Комисията приоритетите и целите на регионалната програма за наблюдение, когато е създадена, и оценяват резултатите от тази програма;


г) разглежда и разследва други подобни въпроси, възложени му от Комисията, включително разработването и прегледа на мерките, за да осигури удостоверяване и валидиране на риболовните данни;


д) прави препоръки пред Комисията по технически въпроси, например за маркировките на риболовните съдове и уреди;


е) като се консултира с Научния комитет, прави препоръки на Комисията относно риболовните уреди и технологията, която да бъде използвана;


ж) докладва пред Комисията своите разкрития или заключения относно степента на спазване на мерките за опазване и управление; и


з) прави препоръки на Комисията по въпроси, свързани с мониторинга, контрола, надзора и изпълнението.


3. Комитетът може да създава, с одобрението на Комисията, такива спомагателни органи, каквито биха били необходими за изпълнението на неговите функции.


4. Комитетът изпълнява функциите си съобразно насоките и указанията, които Комисията приема.


1.21 РАЗДЕЛ 4


Секретариат


1.22 Член 15


1.22.1 Секретариатът


1. Комисията може да сформира постоянен секретариат, който се състои от Изпълнителен директор и други членове на персонала, за каквито Комисията постави изискване.


2. Изпълнителният директор се назначава за срок от четири години и може да бъде преназначаван за повторен мандат от четири години.


3. Изпълнителният директор е ръководният административен служител на Комисията и се изявява в това си качество на всички заседания на Комисията и на спомагателните органи, и изпълнява и други административни функции, каквито са възложени на Изпълнителния директор от Комисията.


4. Функциите на Секретариата включват следното:


а) получаване и предаване на официалните съобщения на Комисията;


б) улесняване на съставянето и разпространението на необходимите данни за постигането на целите на настоящата конвенция;


в) изготвяне на административни и други доклади за Комисията и Научния комитет и Комитета по технологии и съответствие;


г) управление на договорените разпоредби за мониторинг, контрол и надзор и предоставяне на научни консултации;


д) публикуване на решенията на и подпомагане на дейностите на Комисията и нейните спомагателни органи; и


е) функции по отношение на хазната, персонала и други административни функции.


5. За да минимизира разходите на членовете на Комисията, Секретариатът, който предстои да бъде създаден по силата на настоящата конвенция, следва да бъде ефективен по отношение на разходите. Учредяването и функционирането на Секретариата следва, при необходимост, да бъдат съобразени с капацитета на съществуващите регионални институции за изпълнение на определени технически секретариатски функции на Секретариата.


1.23 Член 16


1.23.1 Персоналът на Комисията


1. Персоналът на Комисията се състои от такива квалифицирани членове на научния, технически и други видове персонал, каквито биха били необходими за изпълнение на функциите на Комисията. Персоналът се назначава от Изпълнителния директор.


2. Водещото съображение при наемането и назначаването на персонала е необходимостта от осигуряване на най-високи стандарти на ефективност, компетентност и почтеност. Предвид на това съображение, следва да се обърне надлежно внимание на важността на наемането на персонала на равностойни начала измежду членовете на Комисията с оглед на осигуряването на Секретариат на основата на широко представителство.


1.24 РАЗДЕЛ 5


Финансови разпоредби на Комисията


1.25 Член 17


1.25.1 Средства на Комисията

1. Средствата на Комисията се състоят от:


а) парично оценени вноски в съответствие с член 18, параграф 2;


б) доброволни вноски;


в) фондът, посочен в член 30, параграф 3; и


г) всякакви други средства, които Комисията може да получава.


2. Комисията приема и при необходимост изменя, с консенсус, финансовите наредби за управлението на Комисията и за упражняването на нейните функции.


1. 26 Член 18


1. 26.1 Бюджет на Комисията


1. Изпълнителният директор съставя предложения бюджет на Комисията и го предава на Комисията. Предложеният бюджет указва кои от административните разходи на Комисията следва да се финансират от оценените парични вноски, посочени в член17, параграф 1, буква а), и кои от тези разходи да бъдат финансирани от средства, получени съгласно член17, параграф 1, буква б), в) и г). Комисията приема бюджета с консенсус. Ако Комисията не е в състояние да приеме решение за бюджета, равнището на вноските към административния бюджет на Комисията се определя в съответствие с бюджета за предходната година за целите на покриването на административните разходи на Комисията за следващата година, до момента, в който нов бюджет може да бъде приет с консенсус.


2. Размерът на приноса към бюджета се определя по схемата, която Комисията приема и изменя съобразно необходимостта, с консенсус. При приемането на схемата се обръща надлежно внимание на оценяването на равна базова вноска за всеки член, на вноска, изчислена въз основа на националното богатство и отразяваща равнището на развитие на съответната държава-членка и нейната способност за плащане, и на променлива по размер вноска. Променливата вноска следва да се основава, inter alia, на общото количество улов от изключителните икономически зони и в районите извън национална юрисдикция в рамките на района на действие на Конвенцията на такива видове риби, каквито бъдат определени от Комисията, при условие че се прилага коефициент на намаление за улова на риба в изключителната икономическа зона на член на Комисията, който е развиваща се държава или територия, от плавателни съдове под флага на същата държава-членка. Приетата от Комисията схема се постановява във финансовите разпоредби на Комисията.


3. Ако даден платец на приносен дял към бюджета закъснява с изплащането на своите финансови вноски в полза на Комисията, той няма право да участва във вземането на решения от Комисията, ако размерът на закъснелите вноски се равнява или надхвърля размера на дължимите от него вноски за предходните две пълни години. По такива неизплатени вноски се дължат лихви в размер, който се определя от Комисията в нейните финансови разпоредби. Комисията може, въпреки това, да се откаже от изплащането на лихвите и да разреши на такъв неин член да гласува, ако й бъде представено доказателство, че неплащането се дължи на условия, които са извън контрола на този от членовете.


1.27 Член 19


1.27. 1 Годишен одит


Архивите, счетоводните книги и счетоводните отчети на Комисията, включително нейните годишни счетоводни отчети, подлежат на годишен одит от независим одитор, назначен от Комисията.


1.28 РАЗДЕЛ 6


Вземане на решения


1.29 Член 20


1.29.1 Вземане на решения


1. По правило, вземането на решения в Комисията става с консенсус. По смисъла на настоящия член “консенсус” означава отсъствието на каквито и да било възражения, направени по време на вземането на решението.


2. Освен в случаите, когато настоящата конвенция изрично предвижда, че дадено решение се взема с консенсус, ако са изчерпани всички усилия за вземане на решение с консенсус, решенията, вземани чрез гласуване, по процедурни въпроси се вземат с мнозинство от три четвърти от всички присъстващи и гласували, при условие че това мнозинство включва мнозинство от три четвърти от присъствалите и гласували членове на Риболовната агенция на Южнотихоокеанския форум и мнозинство от три четвърти от три четвърти от присъствалите и гласували членове на Риболовната агенция на Южнотихоокеанския форум и при условие, че едновременно с това при никакви обстоятелства дадено предложение не може да бъде отхвърлено с два или по-малко гласа във всяка от камарите. Когато възникне спор дали даден въпрос е съществен или не, този въпрос се счита за съществен, освен ако не е решено друго от Комисията с консенсус или с изискуемото мнозинство за вземането на решения по съществени въпроси.


3. Ако прецени, че са изчерпани всички възможни усилия за постигане на решение с консенус, председателят насрочва час по време на това заседание на Комисията за вземане на решение чрез гласуване. По искане на някой от представителите, Комисията може, с мнозинство от присъстващите и гласували членове, да отложи насрочения час за вземане на решение за друг час по време на същото заседание, за който Комисията вземе решение. В рамките на новонасрочения час Комисията провежда гласуване по отсрочен въпрос. Това правило може да се прилага само веднъж спрямо даден въпрос.


4. В случаите, когато настоящата конвенция изрично предвижда, че решение по дадено предложение се взема с консенсус и председателят определи, че по конкретно предложение би имало възражения, Комисията може да назначи помирител, който да спомогне за изглаждане на разногласията, за да бъде постигнат консенсус по въпроса.


5. При условията на параграфи 6 и 7, дадено решение, прието от Комисията, придобива задължителна сила 60 дни след датата на неговото приемане.


6. Член, който е гласувал срещу определено решение или който е отсъствал от заседанието, на което е прието това решение, може в срок от 30 дни от приемането на решението от Комисията да поиска преразглеждане на решението от експертна група, сформирана в съответствие с процедурите, изложени в приложение ІІ към настоящата конвенция, на следните основания:


а) решението е несъвместимо с разпоредбите на настоящата конвенция, Споразумението или Конвенцията от 1982 г.; или


б) решението несправедливо дискриминира формално или фактически съответния член на Комисията.


7. До представяне на заключенията и препоръките на експертната група за преразглеждане на решението и до извършването на всяко необходимо действие от Комисията в тази връзка, от никой от членовете на Комисията не може да бъде изисквано да изпълнява въпросното решение.


8. Ако експертната група за преразглеждане на решението намери, че решението на Комисията не е необходимо да бъде променяно, изменяно или отменяно, то придобива задължителна сила след 30 дни, считано от датата на обявяване от Изпълнителния директор на заключенията и препоръките на експертната група за преразглеждане на решението.


9. Ако експертната група за преразглеждане на решението препоръча на Комисията решението да бъде променено, изменено или отменено, Комисията на следващото си годишно заседание променя, изменя това свое решение, за да се съобрази със заключенията и препоръките на експертната група за преразглеждане на решението или може да вземе решение за отмяна на решението, при условие че, ако за това е внесено искане в писмена форма от мнозинството от членовете, бъде проведено извънредно заседание на Комисията в срок от 60 дни от датата на обявяването на заключенията и препоръките на експертната група за преразглеждане на решението.


1.30. РАЗДЕЛ 7


Прозрачност и сътрудничество с други организации


1.31 Член 21


1.31.1 Прозрачност


Комисията насърчава прозрачността в процесите на вземане на нейните решения и при другите й дейности. На представителите от междуправителствени организации и неправителствени организации, заинтересовани от въпроси относно изпълнението на настоящата конвенция се предоставя възможността да участват в заседанията на Комисията и на нейните спомагателни органи в качеството на наблюдатели или съответно в друго качество. Процедурния правилник на Комисията следва да предвиждат такова участие. Процедурите не бива да бъдат неоснователно ограничителни в това отношение. На подобни междуправителствени организации и неправителствени организации следва да бъде предоставен своевременен достъп до съответна информация при съблюдаване на правилата и процедурите, които Комисията приема.
1.32 Член 22


1.32.1 Сътрудничество с други организации


1. Комисията си сътрудничи, по целесъобразност, с Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и с други специализирани агенции и органи на Обединените нации по въпроси от взаимен интерес.


2. Комисията създава подходящите договорености за провеждане на консултации, сътрудничество и съвместна работа с други междуправителствени организации със сходна дейност, по-специално с тези, които имат свързани помежду си цели и могат да допринесат за постигането на целта на настоящата конвенция, като Комитетът за опазване на живите морски ресурси на Антарктика, Комисията за опазване на южния тунец, Комисията за риба тон в Индийския океан и Интерамериканската Комисия за тропическа риба тон.


3. В случаите, когато районът на действие на Конвенцията се припокрива с район, регламентиран от друга организация за управление на риболовни райони, Комисията следва да си сътрудничи с тази друга организация, за да избегне дублирането на мерките по отношение на видове в дадения район, които са регламентирани едновременно от двете организации.


4. Комисията следва да си сътрудничи с Интерамериканската комисия за тропическа риба тон, за да гарантира, че е постигната целта, посочена в член 2 от настоящата конвенция. За тази цел Комисията следва да започне консултации с Интерамериканската комисия за тропическа риба тон с оглед на постигане на споразумение относно група от взаимно съвместими мерки за опазване и управление, включително мерки, свързани с мониторинг, контрол и надзор, по отношение на рибните популации, които се срещат в районите на действие на Конвенцията и на двете организации.


5. Комисията може да встъпва в споразумения за взаимоотношения с организациите, упоменати в настоящия член, и с други организации съобразно случая, като Тихоокеанската общност и Риболовната агенция на Южнотихоокеанския форум, с оглед на получаването на най-добрата налична научна информация и друга информация, отнасяща се до риболовните райони, за да се способства за постигането на целта на настоящата конвенция и да се минимизира дублирането при изпълнението на тяхната работа.


6. Всяка организация, с която Комисията е встъпила в договореност или споразумение по силата на параграфи 1, 2 и 5, може да излъчи представители, които да присъстват на заседанията на Комисията като наблюдатели в съответствие с процедурните правила на Комисията. Установяват се процедури за получаване на становищата на такива организации в съответните случаи.1.33. ЧАСТ ІV


1.33.1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА


1.34 Член 23


1.34.1. Задължения на членовете на Комисията


1. Всеки член на Комисията следва навреме да изпълнява разпоредбите на настоящата конвенция и всички мерки за опазване, управление и други мерки или въпроси, които биха били договоряни периодично съгласно настоящата конвенция, и да сътрудничи за постигане на напредък в посока на реализация на целта на настоящата конвенция.


2. Всеки член на Комисията:


а) ежегодно предоставя на Комисията статистически, биологически и други данни и информация в съответствие с приложение І от Споразумението, както и такива данни и информация, каквито Комисията може да изиска;


б) предоставя на Комисията, по начин и на интервали от време, указани от нея, информация относно риболовните си дейности в района на действие на Конвенцията, включително риболовните райони и риболовните съдове, за да улеснят събирането на надеждни статистически данни за улова и риболовната кампания; и


в) предоставя на Комисията, на указани от нея интервали от време, информация относно предприетите стъпки за изпълнение на мерките по опазване и управление, приети от Комисията.


3. Членовете на Комисията информират Комисията за приетите от тях мерки за опазване и управление на далекомигриращите рибни запаси в райони, съставляващи част от района на действие на Конвенцията, които попадат под тяхната национална юрисдикция. Комисията следва периодично да разпространява тази информация до всички свои членове.


4. Всеки член на Комисията във възможно най-висока степен предприема мерки за обезпечаване на това, неговите граждани и риболовните съдове, притежавани или контролирани от негови граждани, които извършват риболов в района на действие на Конвенцията, съблюдават разпоредбите на настоящата конвенция. За тази цел, членовете на Комисията могат да встъпват в споразумения с държавите, под чиито флагове такива съдове плават, за да улесняват изпълнението на Конвенцията. Всеки член на Комисията, по искане на който и да било друг член, и когато му е предоставена подходящата информация, разследва във възможно най-пълна степен всяко предполагаемо нарушение от негови граждани или от риболовни съдове, притежавани или контролирани от негови граждани, на разпоредбите на настоящата конвенция или на всяка една мярка по опазване и управление, приета от Комисията. На члена, внесъл искането, и на Комисията се предоставя доклад за напредъка на разследването, който включва данни за всяко предприето или предложено действие по отношение на предполагаемото нарушение, доколкото това е осъществимо и при всички случаи в срок до два месеца от такова искане, а при приключване на разследването следва да бъде предоставен доклад за изхода от разследването.


1.35. ЧАСТ V


1.35.1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВАТА НА ФЛАГА


1.36. Член 24


1.36.1. Задължения на държавата на флага


1. Всеки член на Комисията следва да взема необходимите мерки, за да гарантира, че:


а) риболовните съдове, плаващи под нейния флаг, спазват разпоредбите на настоящата конвенция и мерките за опазване и управление, приети съгласно нея, и че тези съдове не се занимават с каквато и да било дейност, която намалява ефективността на такива мерки; и


б) риболовните съдове, плаващи под нейния флаг, не извършват неразрешен риболов в райони под националната юрисдикция на някоя от Договарящите страни.


2. Никой член на Комисията няма право да разрешава който и да било риболовен съд, имащ правото да плава под негов флаг, да бъде използван за риболов на далекомигриращи рибни запаси в района на действие на Конвенцията извън районите на национална юрисдикция, освен ако това не му е разрешено от компетентния орган или органи на настоящия член. Член на Комисията разрешава използването на плавателни съдове, плаващи под неговия флаг, за риболов в района на Конвенцията отвъд районите под национална юрисдикция, само когато е в състояние да упражнява ефективно своите задължения по отношение на такива плавателни съдове съгласно Конвенцията от 1982 г., Споразумението и настоящата конвенция.


3. Условие за всяко разрешение, издавано от член на Комисията, е риболовният съд, за който се издава разрешението:


а) да извършва риболов в райони под националната юрисдикция на друга държава, само в случаите, когато риболовният съд притежава лицензия, разрешително или разрешение, каквито може да бъдат изисквани от тази друга държава; и


б) да бъдат пускани в зоната от открито море, попадаща в района на действие на Конвенцията, съобразно изискванията на приложение ІІІ, които изисквания следва също така да бъдат установени под формата на общо задължение на всички плавателни съдове, извършващи дейност по силата на настоящата конвенция.


4. Всеки член на Комисията, за целите на ефективното изпълнение на настоящата конвенция, следва да води регистър на всички риболовни съдове, получили правото да плават под негов флаг и разрешението да бъдат използвани за риболов в района на действие на Конвенцията отвъд района на неговата национална юрисдикция, и следва да гарантира, че всички такива риболовни съдове са вписани в този регистър.


5. Всеки член на Комисията ежегодно предоставя на Комисията, в съответствие с тези процедури, които бъдат одобрени от Комисията, информацията, изложена в приложение ІV към настоящата конвенция по отношение на всеки риболовен съд, вписан в регистъра, който трябва да се води в съответствие с параграф 4, и незабавно нотифицират Комисията за всички настъпили изменения в тази информация.


6. Всеки член на Комисията също така незабавно информира Комисията за:


а) всички допълнения в регистъра;


б) всички заличавания в регистъра по причина на:


(i) доброволното отказване от или неподновяване на разрешителното за риболов от собственика или оператора на риболовния съд;

(ii) отнемането на разрешителното за риболов, издадено за риболовния съд съгласно параграф 2;

(iii) факта, че съответният риболовен съд е изгубил правото да плава под негов флаг;

(iv) бракуването, извеждането от експлоатация или загубата на съответния риболовен съд; и

(v) всякаква друга причина,

като посочи коя от изброените по-горе причини е приложима.


7. Комисията поддържа свой собствен регистър, основан на информацията, предоставена й в съответствие с параграфи 5 и 6, на риболовните съдове, посочени в параграф 4. Комисията периодично разпространява информацията, съдържаща се в такъв регистър, до всички нейни членове, а по негово искане – и на всеки отделен нейн член.


8. Всеки член на Комисията изисква от своите риболовни съдове, които извършват риболов на далекомигриращи рибни запаси в открито море в района на действие на Конвенцията, да използват сателитни позиционирани и излъчващи в реално време предаватели при престоя си в такива райони. Стандартите, спецификациите и процедурите за употреба на такива предаватели се постановяват от Комисията, която борави със система за мониторинг на плавателните съдове за всички съдове, които извършват риболов на далекомигриращи рибни запаси в открито море в района на действие на Конвенцията. При установяването на такива стандарти, спецификации и процедури Комисията взема под внимание особеностите на традиционните риболовни съдове от развиващите се държави. Комисията, пряко и едновременно с държавата на флага, когато държавата на флага поставя такова изискване, или чрез друга такава организация, определена от Комисията, получава информация от системата за мониторинг на плавателните съдове в съответствие с процедурите, приети от Комисията. Процедурите, приети от Комисията, включват съответните мерки за защита на конфиденциалността на информацията, получена посредством системата за мониторинг на плавателните съдове. Всеки член на Комисията може да внесе искане водите под нейната национална юрисдкция да бъдат включени в района, обхванат от тази система за мониторинг на плавателните съдове.


9. Всеки член на Комисията следва да изисква от своите риболовни съдове, извършващи риболов в райони под националната юрисдикция на друг член, които попадат в района на действие на Конвенцията, да боравят със сателитни позиционирани и излъчващи в реално време предаватели в съответствие със стандартите, спецификациите и процедурите, които трябва да бъдат определени от крайбрежната държава.


10. Членовете на Комисията си сътрудничат за осигуряване на съвместимост между националните и системите за мониторинг на плавателните съдове в открито море.


1.37. ЧАСТ VІ


1.37.1. СЪОТВЕТСТВИЕ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА


1.38.1. Съответствие и влизане в сила


1. Всеки член на Комисията въвежда в сила разпоредбите на настоящата конвенция и всички мерки по опазване и управление, издадени от Комисията.


2. Всеки член на Комисията, по искане на всеки един от останалите членове и когато разполага със съответната информация, разследва изцяло всяко предполагаемо нарушение от риболовни съдове, плаващи под неговия флаг, на разпоредбите на настоящата конвенция или всяка една мярка по опазване и управление, приета от Комисията.На този от членовете, който отправя искането, и на Комисията се предоставя отчет за напредъка в разследването, който съдържа данни за всички предприети или предложени действия във връзка с предполагаемото нарушение, доколкото това е приложимо и във всички случаи в срок до два месеца от внасянето на такова искане, а при завършване на разследването се предоставя отчет за изхода от разследването.


3. Ако се е уверил, че съществува достатъчно доказателство по отношение на твърдяно нарушение, извършено от риболовен съд, плаващ под неговия флаг, всеки член на Комисията следва да отнесе въпроса към властите с оглед на незабавно започване на съдебно производство в съответствие с неговите вътрешни закони и, при необходимост, да задържи съответния плавателен съд.


4. Всеки член на Комисията гарантира, че, в случаите, когато е установено съобразно с вътрешните му закони, че риболовен съд, плаващ под неговия флаг, е замесен в извършването на тежко нарушение на разпоредбите на настоящата конвенция или на някоя от мерките по опазване и управление, приети от Комисията, съответният плавателен съд преустановява риболовните си дейности и не се занимава с такива дейности в района на действие на Конвенцията до времето, когато са изпълнени всички извънредни санкции, наложени от държавата на флага във връзка с нарушението. Когато съответният плавателен съд е извършвал неразрешен риболов в районите под националната юрисдикция на която и да било крайбрежна държава, която е страна по настоящата конвенция, държавата на флага, съобразно вътрешните си закони, гарантира, че плавателният съд изпълнява незабавно всички санкции, които са му наложени от такава крайбрежна държава съобразно нейното национално законодателство, или да наложи съответни санкции съгласно параграф 7. По смисъла на настоящия член, понятието тежко нарушение обхваща всяко едно от нарушенията, посочени в член 21, параграф 11, букви от а) до з) от Споразумението и други подобни нарушения, които могат да бъдат постановени от Комисията.


5. Всеки член на Комисията, в степента, позволена по националните му закона и разпоредби, въвежда разпоредби за предоставяне на разположение на следствените органи на други членове доказателствата във връзка с твърдяните нарушения.


6. Когато съществуват разумни основания да се приеме, че определен риболовен съд в открито море се занимава с неразрешен риболов в район под национална юрисдикция на член на Комисията, държавата на флага на този съд, по искане на заинтересования член, незабавно и изчерпателно разследва въпроса. Държавата на флага си сътрудничи със заинтересования член в предприемането на съответните действия за принудително изпълнение в такива случаи и може да разрешава на съответните органи на такъв член да се качват на борда и да инспектират плавателния съд в открито море. Настоящият параграф не засяга разпоредбите на член111 от Конвенцията от 1982 г.


7. Всички разследвания и съдебни производства се извършват експедитивно. Приложимите санкции за нарушения са с такава тежест, която ги прави ефективни при обезпечаването на спазването на правилата и пресичат нарушенията, когато такива възникват, и лишават нарушителите от изгодите, произтичащи от техните незаконни дейности. Приложимите мерки по отношение на капитаните и други офицери на риболовните съдове съдържат разпоредби, които да позволяват, inter alia, отказ, отнемане или прекратяване на разрешителните да служат като капитани или офицери на такива съдове.


8. Всеки член предава на Комисията годишно изложение на мерките за осигуряване на спазването на правилата, включващи налагането на санкции за всякакви нарушения, които е предприел в съответствие с настоящия член.


9. Разпоредбите на настоящия член не засягат:


а) правата на всеки от членовете на Комисията в съответствие с техните национални закони и разпоредби относно риболовните райони, включително правата за налагане на подходящите санкции на съответните плавателни съдове за нарушения, извършени в райони под национална юрисдикция в съответствие с тези национални закони и наредби; и


б) правата на всеки от членовете на Комисията във връзка с която и да било разпоредба за осигуряване на съответствие и влизане в сила съответно на всяко двустранно или многостранно споразумение за достъп до риболовни райони, което не влиза в противоречие с разпоредбите на настоящата конвенция, на Споразумението или на Конвенцията от 1982 г.


10. Всеки член на Комисията, когато има основателни причини да се приеме, че даден риболовен съд, който плава под флага на друга държава, е замесен в каквато и да било дейност, намаляваща ефективността на мерките по опазване и управление, приети по отношение на района на действие на Конвенцията, предоставя този въпрос на вниманието на заинтересованата държава на флага, и, при необходимост, го представя на вниманието на Комисията. До степен, в която е позволено съгласно неговите национални закони и разпоредби, съответният член на Комисията следва да предостави на държавата на флага изчерпателни подкрепящи доказателства и може да представи на Комисията резюме от тези доказателства. Комисията не разпространява тази информация до момента, в който държавата на флага не получи възможността да вземе отношение, в разумен срок, относно твърдяното нарушение и предоставените доказателства или да направи възражения, в зависимост от конкретния случай.


11. Членовете на Комисията могат да предприемат действия съобразно Споразумението и международното право, включително чрез процедури, приети от Комисията за тази цел, за забраняване на риболовни съдове, извършващи дейности, които намаляват ефективността или по друг начин нарушават мерките по опазване и управление, приети от Комисията, да извършват риболов в района на действие на Конвенцията до момента, когато държавата на флага предприеме съответното действие.


12. При необходимост Комисията разработва процедури, които позволяват предприемането на недискриминационни търговски мерки, съвместими с международните задължения на членовете на Комисията, относно всички видове, регулирани от Комисията, срещу държава-член или общност, чиито риболовни съдове извършват риболов по начин, намаляващ ефективността на мерките за опазване и управление, приети от Комисията.


1.39. Член 26


1.39.1. Качване на борда и инспекция


1. За обезпечаване на спазването на мерките по опазване и управление, Комисията въвежда процедури за качване на борда и инспекция на риболовни съдове в открито море в района на действие на Конвенцията. Всички плавателни съдове, използвани за качване на борда и инспекция на риболовни съдове в открито море в района на действие на Конвенцията, следва да бъдат ясно маркирани и разпознаваеми като съдове, използвани за правителствени цели и имат разрешение от техния борд в открито море да се предприемат действия по прекачване на борда на друг съд и инспекция съгласно настоящата конвенция.


2. Ако в срок от две години от влизането в сила на настоящата конвенция Комисията не е в състояние да приеме такива процедури или алтернативен механизъм, по който ефективно да се изпълняват задълженията на членовете на Комисията съгласно Споразумението и настоящата конвенция за гарантиране на спазването на мерките за опазване и управление, установени от Комисията, членове 21 и 22 от Споразумението следва да се прилагат, при условията на параграф 3, като част от настоящата конвенция и качването на борда и инспектирането на риболовни съдове в района на действие на Конвенцията, както и всяко последващо действие по принудително изпълнение, се провеждат в съответствие с процедурите, изложени в посочените членове, и с такива допълнителни практически процедури, каквито Комисията реши, че са необходими за изпълнението на членове 21 и 22 от Споразумението.


3. Всеки член на Комисията гарантира, че риболовните съдове, плаващи под негов флаг, приемат на борда си надлежно упълномощени инспектори в съответствие с горните процедури. Тези надлежно упълномощени инспектори спазват процедурите за качване на борда и инспекция.


1.40. Член 27


1.40.1. Мерки, предприети от пристанищна държава


1. Дадена пристанищна държава има правото и задължението да предприема мерки, в съответствие с нормите на международното право, за повишаване на ефективността на субрегионалните, регионалните и глобалните мерки за опазване и управление. При предприемането на такива мерки пристанищната държава не бива нито формално, нито фактически да проявява дискриминация спрямо риболовните съдове на която и да било държава.


2. Винаги, когато риболовен съд на член на Комисията доброволно навлезе в пристанище или в дълбоководен терминал на друг член, държавата, в която се намира пристанището може, inter aliа, да инспектира документи, риболовни принадлежности и улов на борда на такива риболовни съдове.


3. Членовете на Комисията могат да приемат разпоредби, които упълномощават съответните национални органи да налагат забрана на акостиранията и трансбордиранията, когато е установено, че уловът е извършен по начин, който намалява ефективността на мерките за опазване и управление, приети от Комисията.


4. Никоя от разпоредбите на настоящия член не засяга упражняването от Договарящите страни на техния суверенитет върху пристанищата на тяхна територия съгласно нормите на международното право.1.41. ЧАСТ VІІ


1.41.1. РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ПРЕТОВАРВАНЕТО


1.42. Член 28


1.42.1. Регионална програма за наблюдение


1. Комисията разработва регионална програма за наблюдение с цел събиране на удостоверени данни за улова, други научни данни и допълнителна информация относно риболова в района на действие на Конвенцията и мониторинг на изпълнението на мерките за опазване и управление, приети от Комисията.


2. Програмата за наблюдение се координира от Секретариата на Комисията и е организирана по гъвкав начин, отчитайки естеството на риболова и други съотносими фактори. В това отношение, Комисията може да встъпва в договори за съставянето на регионалната програма за наблюдение.


3. Регионалната програма за наблюдение се изпълнява от независими и безпристрастни наблюдатели, упълномощени от Секретариата на Комисията. Програмата следва да бъде координирана, в максималната възможна степен, с други регионални, субрегионалн и национални програми за наблюдение.


4. Всеки член на Комисията гарантира, че риболовните съдове, плаващи под негов флаг в района на действие на Конвенцията, с изключение на съдовете, които оперират изключително във води под националната юрисдикция на държавата на флага, са готови да приемат на борда си наблюдател от регионалната програма за наблюдение, ако Комисията постави такова изискване.


5. Разпоредбите на параграф 4 се прилагат спрямо съдове, извършващи риболов изключително в открито море в района на действие на Конвенцията, съдове, извършващи риболов в открито море и във води под юрисдикцията на една или повече крайбрежни държави, и съдове, извършващи риболов във води под юрисдикцията на две или повече крайбрежни държави. В случаите, когато плавателен съд оперира по време на един и същи курс и във води под националната юрисдикция на неговата държава на флага, и в прилежащите им райони в открито море, наблюдател, изпълняващ функции по силата на регионалната програма за наблюдение, не бива да предприема която и да било от дейностите, посочени в параграф 6, буква а), когато съдът е във води под националната юрисдикция на своята държава на флага, освен ако държавата на флага на съда се съгласи на обратното.


6. Регионалната програма за наблюдение функционира в съответствие със следните насоки и при условията, изложени в член 3 от приложение ІІІ от настоящата конвенция:


а) програмата покрива достатъчно обширен район, за да се гарантира, че Комисията получава подходящи данни и информация за равнищата на улова и свързаните с тях въпроси в района на действие на Конвенцията, като се вземат под внимание особеностите на риболовните райони;


б) всеки член на Комисията има правото да включва свои граждани в програмата в качеството на наблюдатели;


в) наблюдателите се обучават и сертифицират по еднообразни процедури, които трябва да бъдат одобрени от Комисията;


д) наблюдателите не бива неправомерно да се намесват в законните операции на съдовете и при изпълнението на своите функции следва да обръщат дължимото внимание на оперативните изисквания, валидни на борда на съда, и за тази цел да поддържат редовен контакт с капитана или ръководителя на съда;


е) дейностите на наблюдателите включват събиране на данни за улова и други научни данни, мониторинг на изпълнението на мерките за опазване и управление, приети от Комисията, и докладване на техните експертни заключения в съответствие с процедурите, които Комисията разработва;


ж) програмата е икономически ефективна, не се дублира със съществуващите регионални, субрегионални, и национални програми за наблюдение и е насочена по възможност повече към свеждане до минимум на смущенията в операциите на риболовните съдове в района на действие на Конвенцията;


з) за смяната на един наблюдател с друг се дава предизвестие с разумен срок.


7. Комисията разработва допълнителни процедури и насоки за функционирането на регионалната програма за наблюдение, включително:


а) гарантиране на сигурността на необединените данни и друга информация, която Комисията сметне, че е с конфиденциален характер.


б) за разпространението на данни и информация, събрани от наблюдатели, до членовете на Комисията;


в) за приемането на борда на наблюдатели, които ясно определят правата и задълженията на капитана на съда и на екипажа, когато наблюдателят е на борда на съда, както и правата и задълженията на наблюдателите при изпълнението на техните задължения.


8. Комисията определя начина, по който да бъдат поети разноските по програмата за наблюдение.


1.43. Член 29


1.43.1. Трансбордиране


1. За да подкрепят усилията за осигуряване на точно отчитане на улова, членовете на Комисията насърчават техните риболовни съдове по възможност повече да извършват трансбордирания в пристанища. Даден член може да определи едно или две от своите пристанища за пристанища за трансбордиране за целите на настоящата конвенция, а Комисията следва периодично да разпростанява до всички свои членове списък на определените за тази цел пристанища.


2. Претоварването в пристанище или в район, намиращи се във води под националната юрисдикция на член на Комисията, се извършва в съответствие с приложимото национално законодателство.


3. Комисията разработва процедури за получаване и удостоверяване на данни за качеството и рибните видове, претоварени както в пристанище, така и в морето, в района на действие на Конвенцията, и процедури за определяне на случаите на претоварване, попадащо в обхвата на действие на настоящата конвенция.


4. Претоварването в морето в частта от района на действие на Конвенцията отвъд районите под национална юрисдикция се извършва само в съответствие с условията, определени в член 4 от приложение ІІІ към настоящата конвенция, и с процедурите, въведени от Комисията по силата на параграф 3 от настоящия член. Такива процедури следва да са съобразени с особеностите на съответния риболовен район.


5. Независимо от параграф 4 по-горе и при условията на специфични освобождавания от задължения, които Комисията приема с цел да отрази съществуващите операции, трансбордирането в морето от риболовни плавателни съдове с полукръгли риболовни мрежи, които оперират в района на действие на Конвенцията, е забранено.1.44. ЧАСТ VІІІ


1.44.1. ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ


1.45. Член 30


1.45.1. Признаване на специалните изисквания на развиващите се страни


1. Комисията признава изцяло специалните изисквания на развиващите се държави, които са страни по настоящата конвенция, по-специално малките развиващи се островни държави, и на териториите и владенията, по отношение на опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в района на действие на Конвенцията и на развитието на риболовните райони на такива запаси.


2. При изпълнението на задължението си за сътрудничество при установяването на мерки за опазване и управление за далекомигриращите рибни запаси, Комисията взема под внимание специалните изисквания на развиващите се държави, които са страни по Конвенцията, по-специално малките развиващи се островни държави, и териториите и владенията, и в частност:


а) уязвимостта на развиващите се държави, които са страни по Конвенцията, по-специално малките развиващи се островни държави, които са зависими от експлоатирането на живите морски ресурси, включително с оглед на посрещането на хранителните нужди на тяхното население или на части от него;


б) необходимостта да се избягват противопоказни въздействия върху и да се осигури достъп до риболовните райони на рибарите и рибните работници, извършващи риболов с цел прехрана, в малки количества или по занятие, както и на местните жители в развиващите се държави, които са страни по Конвенцията, особено на малките развиващи се островни държави-страни по Конвенцията, и на териториите и владенията; и


в) необходимостта да се гарантира, че подобни мерки не водят до прехвърляне, пряко или косвено, на несъразмерно натоварване с действия по опазване върху развиващите се държави-страни по Конвенцията, и върху териториите и владенията.


3. Комисията създава фонд, който улеснява ефективното участие на развиващите се държави-страни по Конвенцията, по-специално на малките развиващи се островни държави, и по целесъобразност, на териториите и владенията, в работата на Комисията, включително в нейните заседания и тези на спомагателните й органи. Финансовите регламенти на Комисията съдържат насоки за управлението на фонда и критерии за избираемост при кандидатстване за отпускане на помощи.


4. Сътрудничеството с развиващите се държави и с териториите и владенията за целите, изложени в този член, може да включва предоставянето на финансова помощ, помощ за развитието на човешките ресурси, техническа помощ, трансфер на технологии, включително чрез споразумения за учредяване на съвместни предприятия, и консултантски услуги. Това подпомагане следва, inter alia, да бъде насочено към:


а) подобрение на опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси чрез събиране, отчитане, удостоверяване, обмен и анализ на данните за риболовните райони и свързаната с тях информация;


б) оценка на популациите и научни изследвания; и


в) мониторинг, контрол, надзор, съответствие и въвеждане в сила, включително обучение и изграждане на капацитет на местно равнище, развитие и финансиране на национални и регионални програми за наблюдение и достъп до технологии и оборудване.1.46. ЧАСТ ІХ


1.46.1. МИРНО УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ


1.47. Член 31


1.47.1. Процедури за уреждане на спорове


Разпоредбите, които се отнасят до уреждането на спорове, изложени в част ІІІ от Споразумението, се прилагат, mutatis mutandi, за всеки спор между членове на Комисията, независимо дали те също са или не са страни по Споразумението.


1.48. ЧАСТ Х


1.48.1. ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА СТРАНИ ПО НАСТОЯЩАТА КОНВЕНЦИЯ


1.49. Член 32


1.49.1. Държави, които не са страни по настоящата конвенция


1. Всеки член на Комисията следва да предприема мерки, съвместими с настоящата конвенция, със Споразумението и с нормите на международното право, за възпиране на дейностите на плавателни съдове, плаващи под флага на не-страни по настоящата конвенция, които намаляват ефективността на мерките за опазване и управление, приети от Комисията.


2. Членовете на Комисията обменят информация относно дейностите на риболовни съдове, плаващи под флага на държави, които не са страни по настоящата конвенция, които се занимават с риболовни операции в района на действие на Конвенцията.


3. Комисията обръща внимание на всяка държава, която не е страна по настоящата конвенция, върху всяка дейност, предприета от нейни граждани или плавателни съдове, плаващи под нейния флаг, която според Комисията накърнява изпълнението на целта на настоящата конвенция.


4. Членовете на Комисията, индивидуално или съвместно, изискват от държавите, които не са страни по настоящата конвенция, чиито плавателни съдове извършват риболов в района на действие на Конвенцията, да сътрудничат в пълна степен при изпълнението на мерките за опазване и управление, приети от Комисията, с оглед на обезпечаването на това, тези мерки да бъдат приложени спрямо всички риболовни дейности в района на действие на Конвенцията. Сътрудничещите си държави, които не са страни по настоящата конвенция, следва да получат изгоди от участието си в риболовния район съразмерно на степента на тяхната обвързаност със спазването и на практически осъществените от тях случаи на спазване на мерките за опазване и управление по отношение на съответните запаси.


5. Държавите които не са страни по настоящата конвенция могат, по искане на и при условията на съгласуваност между членовете на Комисията и под действието на процедурните правила относно предоставянето на статут на наблюдател, да бъдат поканени да присъстват на заседанията на Комисията в качеството на наблюдатели.1.50. ЧАСТ ХІ


1.50.1. ДОБРОСЪВЕСТНОСТ И ЗЛОУПОТРЕБА С ПРАВА


1.51. Член 33


1.51.1. Добросъвестност и злоупотреба с права


Поетите задължения по силата на настоящата конвенция се изпълняват добросъвестно, а признатите права в настоящата конвенция се упражняват по начин, който не би представлявал злоупотреба с право.


1.52. ЧАСТ ХІІ


1.52.1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


1.53. Член 34


1.53.1. Подписване, ратифициране, приемане, одобрение


1. Настоящата конвенция е открита за подписване от Австралия, Канада, Китай, Острови Кук, Федерални щати Микронезия, Островите Фиджи, Франция, Индонезия, Япония, Република Кирибати, Република Маршалски острови, Република Науру, Нова Зеландия, Ниуе остров, Република Палау, Независима държава Папуа - Нова Гвинея, Република Филипини, Република Корея, Независимата държава Самоа, Соломонови острови, Кралство Тонга, Тувалу, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия по отношение на островите Питкерн, Хендерсън, Дюсие и Оено, Съединените американски щати и Република Вануату и остава открита за подписване в продължение на дванадесет месеца, считано от петия ден на септември 2000 г.


2. Настоящата конвенция подлежи на ратифициране, приемане или одобряване от подписалите я страни.


3. Инструментите за ратификация, приемане или одобряване се депозират при депозитара.


4. Всяка от договарящите страни е член на Комисията, създадена по настоящата конвенция.


1.54. Член 35


1.54.1. Присъединяване


1. Настоящата конвенция остава открита за присъединяване от държавите, посочени в член 34, параграф 1, и от всяка от общностите, посочени в член 305, параграф 1, букви в), г) и д) от Конвенцията от 1982 г., която се намира в района на действие на Конвенцията.


2. След влизането в сила на настоящата конвенция, Договарящите страни могат с консенсус да поканят други държави и организации за регионална и икономическа интеграция, чиито граждани и риболовни съдове желаят да извършват риболов на далекомигриращи рибни запаси в района на действие на Конвенцията, да се присъединят към настоящата конвенция.


3. Инструментите за присъединяване се депозират при депозитара.


1.55. Член 36


1.55.1. Влизане в сила


1. Настоящата конвенция влиза в сила 30 дни след депозирането на инструментите за ратификация, приемане, одобряване или присъединяване от:


а) три държави, разположени на север от 20° паралел северна географска ширина; и


б) седем държави, разположени на юг от 20° паралел северна географска ширина.


2. Ако в срок от три години от нейното приемане, настоящата конвенция все още не е ратифицирана от три от държавите, посочени в параграф 1, буква а), настоящата конвенция влиза в сила шест месеца след депозирането на тринадесетия инструмент за ратификация, приемане, одобряване или присъединяване или в съответствие с параграф 1 , в зависимост което от двете се случи по-рано.


3. За всяка държава, общност, посочена в член 305, параграф 1, буква в), г) и д) от Конвенцията от 1982 г., която се намира в района на действие на Конвенцията, или регионална организация за икономическа интеграция, които ратифицират, формално потвърдят, приемат или одобрят Конвенцията или се присъединят към нея след влизането в сила на настоящата конвенция, настоящата конвенция влиза в сила на тридесетия ден, считано от следващия ден след деня на депозирането на нейния инструмент за ратификация, формално потвърждаване, приемане, одобряване или присъединяване.


1.56. Член 37


1.56.1. Резерви и изключения


Никакви резерви или изключения не могат да се правят по отношение на настоящата конвенция.


1.57. Член 38


1.57.1. Декларации и заявления


Член 37 не изключва възможността дадена държава, общност, посочена в член 305, параграф 1, букви в), г) и д) от Конвенцията от 1982 г., която се намира в района на действие на Конвенцията, или регионална организация за икономическа интеграция, когато подписват, ратифицират или се присъединяват към настоящата конвенция, да правят декларации или изявления, изразени с фрази или с имена, с оглед, inter alia, на хармонизирането на нейните закони и разпоредби с разпоредбите на настоящата конвенция, при условие че тези декларации или изявления нямат претенцията да изключат или изменят правната сила на разпоредбите на настоящата конвенция при приложението им от същата държава, общност или регионална организация за икономическа интеграция.
158. Член 39


1.58.1. Отношение към други споразумения


Настоящата конвенция не изменя правата и задълженията на Договарящите страни и на риболовните общности, посочени в член 9, параграф 2, които произтичат от други споразумения, съвместими с настоящата конвенция, и които не засягат упражняването от други Договарящи страни на техните права или изпълнението на техните задължения съгласно настоящата конвенция.


1.59. Член 40


1.59.1. Изменение


1. Всеки член на Комисията може да предлага изменения в настоящата конвенция, които да бъдат поставени на разглеждане в Комисията. Всяко такова предложение се прави под формата на писмено съобщение, адресирано до Изпълнителния директор, най-малко 60 дни преди заседанието на Комисията, на което предстои да бъде разгледано. Изпълнителният директор своевременно да разпространява това комюнике до всички членове на Комисията.


2. Измененията към настоящата конвенция се разглеждат на годишното заседание на Комисията, освен ако мнозинството от членовете не поискат извънредно заседание за разглеждане на предложените изменения. Извънредното заседание може да бъде свикано с предизвестие от най-малко 60 дни. Измененията към настоящата конвенция се приемат с консенсус. Текстът на всяко прието от Комисията изменение се предава своевременно от Изпълнителния директор до всички членове на Комисията.


3. Измененията към настоящата конвенция влизат в сила за Договарящите страни, ратифицирали ги или присъединили се към тях на тридесетия ден от депозирането на инструментите за ратификация или присъединяване с мнозинството от Договарящите страни. От този момент, за всяка Договаряща страна, ратифицирала или присъединила се към дадено изменение след депозирането на необходимия брой такива инструменти, изменението влиза в сила на тридесетия ден, считано от следващия ден след деня на депозирането на нейния инструмент за ратификация или присъединяване.


1.60. Член 41


1.60.1. Приложения


1. Приложенията съставляват неразделна част от настоящата конвенция и, освен ако изрично е предвидено друго, позоваването на настоящата конвенция или на части от нея означава позоваване и на приложенията, които се отнасят към нея.


2. Приложенията към настоящата конвенция могат да бъдат преразглеждани периодично и всеки член на Комисията може да предлага ревизия на приложението. Независимо от разпоредбите на член 40, ако на заседание на Комисията с консенсус се приеме преразглеждане на приложението, това преразглеждане става неразделна част от настоящата конвенция и влиза в сила от датата на нейното приемане или от друга дата, посочена в текста на преразглеждането.


1.61. Член 42


1.61.1. Оттегляне


1. Всяка от Договарящите страни може, с писмено предизвестие, адресирано до депозитара, да се оттегли от настоящата конвенция и да посочи причините за оттеглянето си. Непосочването на причините не засяга валидността на оттеглянето. Оттеглянето влиза в сила една година след датата на получаване на предизвестието, освен ако в предизвестието не е посочена по-късна дата.


2. Оттеглянето от настоящата конвенция от някоя от Договарящите страни не засяга финансовите задължения на този член, поети преди оттеглянето му да влезе в сила.


3. Оттеглянето от настоящата конвенция от някоя от Договарящите страни по никакъв начин не засяга задължението на този член да изпълни всяко от задълженията си, въплътени в настоящата конвенция, които той би имал по силата на нормите на международното право, независимо от настоящата конвенция.


1.62. Член 43


1.62.1. Участие на територии


1. Комисията и нейните спомагателни органи са открити за участие, при наличието на подходящо упълномощаване на Договарящата страна, отговаряща за международните дела на Комисията, към всяка от следните територии:


Американска Самоа


Френска Полинезия


Гуам


Нова Каледония


Северни Мариански острови


Токелау


Уолис и Футуна.


2. Естеството и степента на такова участие се предвиждат от Договарящите страни в отделни процедурни правила на Комисията, като се вземат под внимание нормите на международното право, разпределението на компетентността по въпроси от приложното поле на настоящата конвеция и еволюцията в капацитета на тези територии да упражняват права и задължения по настоящата конвенция.


3. Независимо от параграф 2, всички такива участници получават правото да участват пълноправно в работата на Комисията, включително правото да присъстват и да се изказват на заседанията на Комисията и на нейните спомагателни органи. При изпълнението на тези функции и при вземането на решения, Комисията взема предвид интересите на всички участници.


1.63. Член 44


1.63.1. Депозитар


Правителството на Нова Зеландия е депозитар по настоящата конвенция и за всички изменения или ревизии в нея. Депозитарът регистрира настоящата конвенция при Генералния секретар на ООН по реда на член 102 от Хартата на Обединените нации.


В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители поставят собственоръчен подпис под настоящата конвенция.


Съставено в Хонолулу на петия ден от месец септември, две хилядната година, в един екземпляр.
1.64. ПРИЛОЖЕНИЕ І


РИБОЛОВНИ ОБЩНОСТИ


1. След влизането в сила на настоящата конвенция, всяка риболовна общност, чиито плавателни съдове извършват риболов на далекомигриращи рибни запаси в района на действие на Конвенцията, може, чрез писмен инструмент, предаден на депозитара, да се съгласи да бъде правнообвързана от установения с настоящата конвенция режим. Това съгласие влиза в сила 30 дни след предаването на инструмента. Всяка от тези риболовни общности може да оттегли съгласието си с писмено предизвестие, адресирано до депозитара. Оттеглянето влиза в сила една година след датата на получаване на предизвестието, освен ако в предизвестието не е посочена по-късна дата.


2. Такава риболовна общност участва в работата на Комисията, включително и във вземането на решения, и спазва задълженията си по настоящата конвенция. Позоваванията на Конвенцията от страна на Комисията или от членове на Комисията включват, по смисъла на настоящата конвенция, такива риболовни общности, както и Договарящи страни.


3. Ако конкретен спор относно тълкуването или приложението на настоящата конвенция с участието на риболовна общност не може да бъде уреден по споразумение между страните по спора, спорът, по искане на една от страните по него, се възлага за окончателен арбитраж със задължителна сила съгласно съответните правила на Постоянния арбитражен съд.


4. Разпоредбите на настоящото приложение относно участието на риболовни общности са съставени единствено за целите на настоящата конвенция.


1.65. ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ


ЕКСПЕРТНА ГРУПА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕШЕНИЯТА


1. Съгласно член 20, параграф 6, заявление за преразглеждане на дадено решение на Комисията се подава в срок от 30 дни от приемането на решението чрез писмено нотифициране до Изпълнителния директор. Такова нотифициране се придружава от становище за основанията да се иска преразглеждане. Изпълнителният директор разпространява копия от нотификацията и придружаващото я становище до всички членове на Комисията.


2. Експертната група за преразглеждане на решения се сформира, както следва:


а) Експертната група за преразглеждане на решения се състои от трима членове, назначени в съответствие с настоящото приложение измежду изброени в списък експерти в областта на рибарството, съставя се и се поддържа от Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) съгласно приложение VІІІ, член 2 от Конвенцията от 1982 г. или от друг подобен списък, което се поддържа от Изпълнителния директор;


б) Членът на Комисията, подал заявление за преразглеждане на конкретно решение (заявителят), излъчва един член, който може да бъде или да не бъде негов гражданин. Назначението следва да бъде включено в писменото нотифициране по параграф 1;


в) Когато повече от един член на Комисията търси преразглеждане на едно и също решение, тези членове, в срок от 20 дни от получаване на първото подадена нотификация, по взаимно споразумение назначават един член на експертната група за преразглеждане на решението, независимо от основанията, на които се търси преразглеждането му от всеки един заявител. Ако заинтересованите членове не са в състояние да постигнат споразумение относно назначаването на член на групата, той се определя по реда на буква е), по искане на някой от членовете;


г) Председателят на Комисията, в срок от 20 дни от получаване на нотификацията по параграф 1 от настоящото приложение, определя един член;


д) Другият член на експертната група за преразглеждане на решението се определя по споразумение между този член или тези от членовете на Комисията, които са поискали преразглеждане на решението, и председателя на Комисията. Те назначават Председателя на експертната група за преразглеждане на решението измежду тези трима членове. Ако в срок от двадесет дни от получаване на нотификацията по параграф 1 от настоящото приложение членът или членовете на Комисията, които искат преразглеждането, и председателят на Комисията не са в състояние да постигнат споразумение относно назначаването на един или повече членове на експертната група, които трябва да бъдат назначени по споразумение, или относно назначаването на председателя на експертната група, назначаването на останалия член или членове се извършва в съответствие с буква е), по искане на някоя от страните. Такова искане се прави в срок от 10 дни след изтичането на горепосочения двадесетдневен срок;


е) В случай че страните не се споразумеят назначението по реда на букви в), г) и д) от настоящия параграф да се извърши от дадено лице или трета държава, избрани от страните, председателят на Международния трибунал по морско право извършва необходимите назначения;


ж) Всяко свободно място се попълва по начина, описан при първоначалното назначение.


3. Разглеждането на решението се състои на място и дата, определени от експертната група в срок от 30 дни след сформирането на групата.


4. Експертната група за преразглеждане на решението сама определя процедурите, по които заседава, с цел постигане на експедитивно преразглеждане на решението и осигуряване на заявителя или заявителите пълна възможност да бъдат изслушани и да представят пред групата конкретния случай.


5. Изпълнителният директор действа от името на Комисията и предоставя на експертната група за преразглеждане на решението достатъчна информация, която да й позволява да разбере основата, на която е взето решението.


6. Всеки член на Комисията може да предаде меморандум на експертната група по отношение на разглеждания въпрос и групата предоставя на всеки такъв член пълната възможност да бъде изслушан.


7. Освен ако експертната група за преразглеждане на решението реши друго поради конкретните обстоятелства по случая, разноските на групата, включително възнаграждението на нейните членове, се поемат, както следва:


а) 70% се поемат от заявителя или, ако заявителите са повече от един, се разделят поравно между тях; и


б) 30% се поемат от Комисията от нейния годишен бюджет.


8. Всяко решение на експертната група се взема с мнозинство от нейните членове.


9. Ако заявителят или, когато заявителите са повече от един, всеки един от тях, не се яви пред експертната група за преразглеждане на решението, групата може да продължи процедурните си действия и да направи своите заключения и препоръки. Отсъствието на даден молител не съставлява пречка за процедурните действия на групата.


10. Заключенията и препоръките на експертната група за преразглеждане на решението се ограничават до предмета на подадената молба и излагат причините, на които са основани. Заключенията съдържат имената на членовете, които са участвали в преразглеждането на решението, и датата на съставяне на заключенията. Всеки член на експертната група може да приложи своето самостоятелно или различаващо се становище към заключенията. Експертната група, при все това, със своето решение не заменя решението на Комисията. Групата съобщава своите заключения и препоръки, заедно с основанията за тях, на заявителя или заявителите и на Изпълнителния директор в срок от 30 дни от приключване на заседанието за преразглеждане на решението. Изпълнителният директор разпространява копия от заключенията и препоръките на експертната група, заедно с основанията за тях, до всички членове на Комисията.1.66. ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ


УСЛОВИЯ ЗА РИБОЛОВ


1.67. Член 1


1.67.1. Въведение


Операторът на всеки риболовен съд, получил разрешение за риболов в района на действие на Конвенцията, спазва следните срокове и условия винаги, когато съдът се намира в района на действие на Конвенцията. Тези срокове и условия се прилагат, заедно с всички срокове и условия, които могат да се прилагат спрямо съда в райони под националната юрисдикция на член на Комисията поради лицензия, издадена от такъв член, или по силата на двустранно или многостранно споразумение за риболов. По смисъла на настоящото приложение, “оператор” означава всяко лице, което отговаря за риболовния съд, управлява го или го контролира, включително собственикът, капитанът или ползвателят на съда.


1.68. Член 2


1.68.1. Спазване на националните закони


Операторът на плавателния съд спазва приложимите национални закони на всяка крайбрежна държава, която е страна по настоящата конвенция, в чиято юрисдикция навлиза, и носи отговорност за спазването от плавателния съд и неговия екипаж на тези закони, а плавателният съд се управлява в съответствие с тези закони.


1.69. Член 3


1.69.1. Задължения на оператора по отношение на наблюдателите


1. Операторът и всеки член на екипажа разрешава и съдейства на всяко лице, което се идентифицира като наблюдател по силата на регионална програма за наблюдатели:


а) да се качи на борда на плавателния съд в уговорено време и на уговорено място;


б) да има пълен достъп и използва всички приспособления и съоръжения на борда, които наблюдателят би определил като необходими за изпълнението на неговите или нейните задължения, включително пълен достъп до мостика, държаната на борда риба и до помещенията в риболовния съд, които могат да бъдат използвани за държане, обработка, претегляне и съхранение на риба, както и пълен достъп до архивите на кораба, включително риболовните дневници и документацията, с цел инспекция и копиране на архивите; разумен достъп до навигационното оборудване, морските карти и радиостанции, и разумен достъп до друга информация във връзка с риболова;


в) да взема проби;


г) да слезе от плавателния съд на уговорено място и по уговорено време; и


д) да изпълнява всичките си задължения по безопасен начин.


2. Операторът или всеки един член на екипажа не напада, възпрепятства, оказва съпротива, забавя, отказва допускане на борда на съда, заплашва или да се намесва в работата на наблюдателите при изпълнението на техните задължения.


3. Операторът предоставя на наблюдателя при престоя му на борда на плавателния съд, без да начислява разходите за това на наблюдателя или на правителството на наблюдателя, храна, помещение за настаняване и медицински услуги с приемлив стандарт, еднакъв с обичайния стандарт за офицер на борда на плавателния съд.


1.70. Член 4


1.70.1. Регламентиране на трансбордирането


1. Операторът спазва всички процедури, въведени от Комисията, за удостоверяване на количеството и видовете риби, които се трансбордират, както и всички други допълнителни процедури и мерки, въведени от Комисията относно трансбордирането в района на действие на Конвенцията.


4. Операторът следва разрешава и съдейства на всяко лице, получило разрешение от Комисията или от неин член, в чиито определени пристанище или район се извършва трансбордирането, да има пълен достъп и да използва всички приспособления и съоръжения, които това упълномощено лице счита за необходими при изпълнението на неговите задължения, включително пълен достъп до мостика, държаната на борда риба и помещенията на плавателния съд, които биха могли да бъдат използвани за държане, обработка, претегляне и съхранение на риба, както и пълен достъп до архивите на плавателния съд, включително неговия риболовен дневник и документация, с цел инспекция и фотокопиране. Операторът също така разрешава и съдейства на такова упълномощено лице да взема проби и да събира всякаква друга информация, необходима за пълен преглед и контрол на дейността. Операторът или всеки един член на екипажа не напада, възпрепятства, оказва съпротива, забавя, отказва допускане на борда на съда, заплашва или да се намесва в работата на такова упълномощено лице при изпълнението на неговите задължения. Следва да се направи всичко възможно, за да се гарантира, че по време на инспекциите и трансбордиранията възможността за смущения в риболовните операции е сведена до минимум.


1.71. Член 5


1.71.1. Докладване


Операторът отчита и докладва местоположението на плавателния съд, улова на целеви и нецелеви видове, риболовното усилие и други съотносими риболовни данни в съответствие със стандаратите за събиране на такива данни, изложени в приложение І от Споразумението.


1.72. Член 6


1.72.1. Принудително изпълнение


1. Разрешителното, издадено от държавата на флага на плавателния съд, и, ако е приложимо, всяка лицензия, издаден от крайбрежна държава, която е страна по настоящата конвенция, или надлежно заверено копие, факсимиле или телекс в потвърждение на издаденото разрешително, се държат на борда на плавателния съд по всяко време и се представят по искане на надлежно упълномощен служител по принудително изпълнение на всеки от членовете на Комисията.


2. Ръководителят и всеки член на екипажа на плавателния съд незабавно да изпълнява всяка инструкция или разпореждане, дадени от надлежно упълномощен и идентифицирал се служител на член на Комисията, включително да спре, да премести на безопасно място и да улесни качването на борда и инспекцията на плавателния съд, неговата лицензия, уреди, оборудване, архиви, приспособления, риба и рибни продукти. Такова качване на борда и инспекция, доколкото е възможно, се извършват по такъв начин, че да не се възпрепятстват неоснователно законните операции на плавателния съд. Операторът и всеки член на екипажа улесняват и подпомагат при всяко негово действие надлежно упълномощения офицер и не го нападат, възпрепятстват, оказват съпротива, отказват качване на борда, заплашват или се намесват в дейността му при изпълнението на неговите или нейните задължения.


3. Плавателният съд е маркиран и обозначен в съответствие със Стандартите за инспекция на ФАО относно маркирането и обозначенията на риболовните съдове или с такива алтернативни стандарти, каквито Комисията би приела. По всяко време, когато съдът се намира в района на действие на Конвенцията, всички части на такива маркировки следва да бъдат ясни, разпознаваеми и открити.


4. Операторът осигурява продължителен мониторинг на международната честота на сигнала за помощ (SOS) - 2 182 khz (HF), или на международната честота на сигнала за безопасност и повикване - 156,8 Mhz (канал 16, VHF-FM), за да улесни комуникацията с органите за управление и надзор на риболовните райони и принудително изпълнение на членовете на Комисията.


5. Операторът гарантира, че по всяко време на кораба се намира и е достъпен издаден скоро и осъвременен екземпляр от Международния код на сигналите (INTERCO).


6. По всяко време, когато плавателният съд навигира през район под националната юрисдикция на член на Комисията, в който няма лицензия за риболов, и по всяко време, когато съдът навигира в открито море в района на действие на Конвенцията и не е получил предварително разрешение от неговата държава на флага да извършва риболов в открито море, пълното риболовно оборудване на борда на съда се прибира или обезопасява по такъв начин, че да не бъде в работно положение на готовност за употреба за риболов.


1.73. ПРИЛОЖЕНИЕ ІV


ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА


Комисията следва да предоставя следната информация относно всеки риболовен съд, вписан в задължителния регистър по член 24(4) от настоящата конвенция:


1. наименование на риболовния съд, регистрационен номер, предходни наименования (ако са известни) и пристанище на регистрация;

2. име и адрес на собственика или собствениците;

3. име и националност на капитана;

4. предходна националност на флага (ако има такава);

5. международен позивен сигнал;

6. видове и числа на комуникациите на плавателния съд (Inmarsat - номера A, B и С, и номер на сателитния телефон);

7. цветна снимка на плавателния съд;

8. къде и кога и построен;

9. вид на плавателния съд;

10. нормална численост на пълния състав на екипажа;

11. вид риболовен метод или методи;

12. дължина на корпуса;

13. дълбочина на отливката на корпуса;

14. бимс

15. регистриран брутен тонаж;

16. мощност на главния двигател или двигатели;

17. естество на разрешителното за риболов, издадено от държавата на флага;

18. вместимост, включително вид, вместимост и брой на хладилните инсталации, както и капацитет за съхранение на риба.


_________________________

1 Автентичен е единствено английският текст.


22005A0204(02) - редактиран


Untitled Page