РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1481/2006 НА КОМИСИЯТА от 6 септември 2006 година за определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която следва да бъде предоставена на Комисията за целите на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и за целите на мониторинга и прогнозирането


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика1, и по-специално член 42 от него,

като има предвид, че:

(1) Регламент (EО) № 2390/1999 на Комисията от 25 октомври 1999 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1663/95 по отношение на формата и съдържанието на счетоводната информация, която държавите-членки трябва да държат на разположение на Комисията с оглед изравняване на сметките в секция „Гарантиране“ на ФЕОГА (Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието)2 е отменен, считано от 16 октомври 2006 г., с Регламент (EО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. за установяването на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1290/2005 на Съвета, засягащи сертифицирането на органите по плащанията и други органи, както и счетоводното приключване на ЕФГЗ и ЕЗФРСР3.

(2) Съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (EО) № 885/2006, засягащ счетоводното приключване на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, би следвало да бъдат определени формата и съдържанието на счетоводната информация, посочена в член 7, параграф 1, буква в) от посочения регламент, както и начинът на предаването ? на Комисията.

(3) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по земеделските фондове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1

Формата и съдържанието на счетоводната информация, посочена в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (EО) № 885/2006, както и начинът на предаването ? на Комисията, са посочени в приложения I (таблица с Х), II (Технически спецификации за предаването на компютърни файлове към ФЕОГА), III (Паметна записка) и IV (Структура на бюджетните кодове на ЕЗФРСР [F109]) към настоящия регламент.


Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 16 октомври 2006 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 септември 2006 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТАБЛИЦА с X

2006 финансова година

Таблиците могат да бъдат видяни на следния адрес:


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_276/l_27620061007en00030050.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Технически спецификации относно изпращането на компютърни файлове на ФЕОГА от 16 октомври 2006 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Тези технически спецификации се отнасят за 2006 финансова година, която започна на 16 октомври 2005 г.

1. Посредник по предаването

Координиращият орган на държавата-членка трябва да осигури предаването на компютърните файлове и съответната информация на Комисията чрез STATEL/STADIUM. Комисията финансира едно инсталиране на STATEL/STADIUM за държава-членка. Последната версия на STATEL/STADIUM и допълнителната информация за използването на STATEL/STADIUM можете да се намери на уеб сайта CIRCA на ФЕОГА.

2. Структура на компютърните файлове

2.1. Държавата-членка трябва да създаде компютърен запис за всеки отделен компонент на плащанията и постъпленията в рамките на ФЕОГА. Тези компоненти са единствените позиции, от които се състоят плащанията (постъпленията) към (от) бенефициерите.

2.2. Записите трябва да имат едностепенна архитектура на файловете. Ако полетата имат повече от една стойност, са необходими отделни записи, които съдържат всички полета с данни. Данните не бива да бъдат отчитани двойно4.

2.3. Всяка информация за една и съща категория плащания или постъпления следва да бъде обхваната в един компютърен файл. Не се разрешават отделни файлове относно едни и същи плащания (например за търговци или проверки или за базисни или сравнителни данни).

2.4. Компютърните файлове трябва да имат следните характеристики:

1. Първият запис във файла (заглавен ред) съдържа описание на файла. Името на полето се състои от „F“, последвано от номера на полето, който се използва в приложение I (таблица с Х). Разрешават се само имена на полета, които са дадени в посоченото приложение.

2. Следващите записи във файла са данни (редове от данни), подредени по посочен в първия запис начин, който описва структурата на файла.

3. Полетата са отделени с точка и запетая („;“). Заглавният ред и редовете от данни съдържат един и същ брой символи „точка и запетая“. В редовете от данни празните полета се появяват като двойна точка и запетая („;;“) в рамките на записа или като единствена точка и запетая („;“) в края на записа.

4. Записите варират по дължина. Всеки запис завършва с код „CR LF“ или „Carriage Return — Line Feed“ (в шестнадесетеричен формат: „0D 0A“). Заглавният ред никога не завършва със символ „;“. Редовете от данни завършват със символ „;“, ако последното поле е празно.

5. Използваният код за файла е ASCII в съответствие със следната таблица. Не се разрешават други кодове (такива като EBCDIC, TAR, ZIP, и пр.):


Код Държава-членка
ISO BE, DK, DE, ES,
8859-1 FR, IE, IT, LU, NL,
  AT, PT, FI, SE и
  GB
   
ISO CZ, HU, PL, SI и
8859-2 SK
   
ISO MT
8859-3  
ISO GR и CY
8859-7  
ISO EE, LV и LT
8859-13  

6. Числени полета:

а) Десетичен разделител:„.“

б) Символът („+“ или „–“) се появява съвсем вляво, непосредствено последван от цифрите. За положителни числа знакът „+“ е по избор.

в) Фиксиран брой на десетичните знаци (подробностите са посочени в приложение III към настоящия регламент).

г) Между цифрите няма интервали. Между хилядните няма интервали или други символи.

7. Поле за датата: „YYYYMMDD“ (година с четири цифри, месец с две цифри, ден с две цифри).

8. Изискван формат на бюджетен код (поле F109), без интервали: „999999999999999“ (където, „9“ е всяка цифра между 0 и 9).

9. Не се разрешават кавички („ “) в началото или в края на записите. Разделителният символ „точка и запетая“ („;“) не трябва да бъде използван в данни с текстови формат.

10. Всички полета: без интервали в началото или в края на полето.

11. Полетата, които изпълняват тези правила, ще изглеждат по следния начин (пример за финансовата 2004 година):

Таблиците могат да бъдат видяни на следния адрес:


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_276/l_27620061007en00030050.pdf

(Please note +0.50 and not –0.50) ? (NB +0.50, а не –0.50)]***

и т.н.

(други редове от данни с полета в същата последователност).

2.5. Файловете с данни, които имат характеристики съгласно описаните в точка 2.4, се изпращат посредством тип на изпращане „X-TABLE-DATA“ (виж STADIUM client).

2.6. Компютърната програма за проверка на формата на компютърните файлове преди тяхното изпращане на Комисията („WinCheckCsv“) е включена в програмата за предаване на данни (STADIUM client). Органите по плащанията са поканени да изтеглят програмата за проверка от CIRCA специално за целите на проверката за автономен режим.

3. Документация

Единствено в следните случаи координиращият орган на държавата-членка трябва да предаде обяснителна бележка за всеки орган по плащанията посредством STATEL/STADIUM:

1. В случай, в който са налице различия между годишната декларация 5, като част от годишната процедура за финансово приключване (не става дума за таблица 104), и сумата на записите в компютърните файлове (? F106), с цел да се покажат като бюджетни подпера. Програмата STADIUM client включва специфичен тип на изпращане за това предаване, а именно „EXPLANATORY-NOTE“.

2. В случай, в който са налице кодове, използвани за полетата, за които приложение III не налага стандартни кодове, с цел да бъдат разяснени всички тези използвани кодове. Програмата STADIUM client включва специфичен тип на изпращане за този вид таблично предаване, а именно „CODE-LIST“.

Обяснителната бележка е във формата на обикновено писмо. По-специално, в нея се обозначават ясно идентичността на изпращача или органа по плащанията, както и името или административната единица на адресата.

4. Предаване на данни

Координиращият орган следва да изпрати всички компютърни файлове еднократно.

Комисията бива информирана незабавно, ако координиращият орган забележи, че са предадени неверни данни или че е възникнал проблем с предаването на данните. Посочват се всички файлове, които съдържат невярна информация. Въз основа на последното Комисията следва да бъде помолена да заличи тези файлове. След това, с цел да се избегне препокриване на компютърни записи или файлове с данни, координиращият орган следва да изпрати правилните компютърни файлове за цялостна замяна на предходната невярна информация.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПАМЕТНА ЗАПИСКА“

2007 финансова година

СЪДЪРЖАНИЕ

Таблиците могат да бъдат видени на следния адрес:


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_276/l_27620061007en00030050.pdf


Страница

1. ДАННИ ОТНОСНО ПЛАЩАНИЯТА

F100: име на органа по плащанията

F101: референтен номер на плащането

F102: референтен номер на предходното плащане

F103: вид на плащането

F105: плащане със санкции

F105А: редуциране съгласно членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 1259/1999 на Съвета

F105B: други задължения: редуциране или освобождаване от плащания съгласно член 6 от Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета

F106: сума в еуро

F106A: публични разходи в еуро

F106B: вноска на частния сектор в еуро

F107: валутна единица

F108: дата на плащането

F109: бюджетен код

F110: стопанска година или период

2. ДАННИ ОТНОСНО БЕНЕФИЦИЕРА (ЗАЯВИТЕЛЯ)

F200: идентификационен код

F201: име

F202A: адрес на заявителя (улица и номер)

F202B: адрес на заявителя (международен пощенски код)

F202C: адрес на заявителя (община или град)

F205: дейност в изостанал регион (когато е приложимо)

F207: регион и подрегион

F211: референтно количество „доставки“

F212: референтно количество „директни продажби“

F213: референтно съдържание на мазнини

F214: изкупвач на мляко

F217: начална дата на частното складиране

F218: крайна дата на частното складиране

F220: идентификационен код на посредническата организация

F221: име на посредническата организация

F222B: адрес на организацията (международен пощенски код)

F222С: адрес на организацията (община или град)

3. ДАННИ ОТНОСНО ДЕКЛАРАЦИЯТА/ЗАЯВЛЕНИЕТО

F300: номер на декларацията/заявлението

F300B: дата на заявлението

F301: номер на договора/проекта (когато е приложимо)

F304: орган по упълномощаване

F305: номер на сертификата/лиценза

F306: дата на издаване на сертификата/лиценза

F307: орган, при който се съхраняват придружаващите документи

4. ДАННИ ОТНОСНО ГАРАНЦИИТЕ

F402: размер на гаранцията за обработка (различна от тръжни гаранции)

5. ДАННИ ОТНОСНО ПРОДУКТИТЕ

F500: код на продукта/код на подмярката за развитие на селските райони

F502: количество, за което е извършено плащането (брой животни, хектара и пр.)

F503: количество, за което е подадено искане за плащане (заявено количество)

F507: доходност

F508А: площ, за която е подадено искане за плащане

F508B: площ, за която е извършено плащане

F509А: грешно декларирана посевна площ

F510: регламент на Общността

F511: размер на помощта от ЕФГЗ (в еуро) за мерна единица

F515: брутни доставки

F517: действително съдържание на мазнини

F518: коригирани доставки

F519: директни продажби

F519B: доставки след административни корекции (ако са налице)

F519С: директни продажби след административни корекции (ако са налице)

F520: количества, доставени над или под квотите

F521: директни продажби над или под квотите

F522: дължима такса

F523: дължима лихва за просрочено плащане

F531: общо алкохолно съдържание по обем

F532: естествено алкохолно съдържание по обем

F533: зона за производство на вино

6. ДАННИ ОТНОСНО ПРОВЕРКИТЕ

F600: проверка в предприятието или дистанционен контрол

F601: дата на проверката

F602: редуцирано заявление

F602В: преизчисляване на платимата такса

F603: причина за редуцирането

F604: Регламент (EИО) № 386/90 на Съвета (проверки на място)

F604B: Регламент (EИО) № 386/90 на Съвета (проверки по заместване)

7. (НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА)

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ ОТНОСНО СУБСИДИРАНЕТО НА ИЗНОСА

F800: нетно тегло

F800В: мерна единица за поле

F801: номер на заявлението (субсидиране на износа: ЕАД)

F802: митническо учреждение на поставяне под митнически надзор

F802B: изходящо митническо учреждение

F804: код на субсидирането на износа

F805: код за направление

F808: дата на предварително определяне

F809: последен ден на валидност (предварително определяне)

F812: позоваване на тръжната покана, ако е приложимо (предварително определяне)

F814: ден на приемане на декларацията за плащане (COM-7)

F816: дата на приемане на експортната декларация

F816B: дата на износа от територията на ЕС

9. (НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА)

Обща бележка: значение на кодовете X, A и D, използвани в приложение I:

Всяка информация, която е отбелязана като „X“ или „A“, е задължителна.

„X“ = елемент на данните, който вече е включен в предишната версия на настоящия регламент.

„A“ = елемент на данните, който следва да бъде добавен, като се сравнява предишната версия на настоящия регламент.

„D“ = елемент на данните, който следва да бъде заличен, като се сравнява предишната версия на настоящия регламент.

Ако дадено искане за данни няма смисъл при определени обстоятелства или не е приложимо за засегнатите държави-членки, то тогава се поставя нулева стойност, която се представя с две последователни точки и запетаи (;;) в CSV формат на файла от данни.

1. ДАННИ ОТНОСНО ПЛАЩАНИЯТА:

Предварителна бележка: Понятието „плащане“ в настоящия раздел се отнася както за плащания в рамките на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, така и за постъпления.

F100: име на органа по плащанията

Изискван формат: код (виж списъка от кодове F100, актуализиран на CAP-ED):

Таблиците могат да бъдат видени на следния адрес:


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_276/l_27620061007en00030050.pdf


F101: референтен номер на плащането

Референтен номер, който ясно идентифицира плащането в счетоводството на органа по плащанията. Складови премествания на помощ от хранителни продукти не се считат като продажби на интервенционни продукти. В този конкретен случай поле F101 може да бъде игнорирано.

F102: референтен номер на предходното плащане

Референтен номер, който ясно идентифицира плащането в счетоводството на органа по плащанията, например като аванс или възстановена сума.

F103: вид на плащането

Изискван формат: код с един символ, съгласно следния списък от кодове:

Код Значение
0 Помощ от
  хранителни
  продукти
1 Авансово или
  частично плащане
2 Последно
  плащане (първо и
  единствено
  плащане; или
  плащане на
  остатъка след
  авансовото
  плащане; или
  плащане по мярка
  за субсидиране
  на износа)
3 Възстановяване
  (след
  санкция/корекция)
4 Постъпления на
  суми (което не е
  предшествано от
  авансово или
  последно
  плащане)
5 Предварително
  финансиране при
  субсидиране на
  износа
6 Без финансова
  транзакция

F105: плащане със санкции

Изискван формат: да = „Y“; не = „N“.

F105A: редуциране съгласно членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 1259/1999 на Съвета

Полето F105A на таблицата с Х трябва да бъде използвано за посочване на задържаните суми (отрицателни суми) въз основа на членове 3 и 4 от Регламент (EО) № 1259/1999 на Съвета 6. Полето F105A трябва да бъде използвано за всяка бюджетна позиция, когато е извършено задържане.

Няма конкретна бюджетна позиция, в която да бъдат декларирани плащанията, извършени при използване на сумите, задържани на основание на членове 3 и 4 от Регламент (EО) № 1259/1999 на Съвета. Поради това тези плащания се посочват в поле F105A на съответстващите бюджетни позиции (050401054030, 050401064040, 050401084050 и 050401114070). Те се явяват като положителни суми, които указват, че разходите са финансирани чрез санкции за неспазване на режими за защита на околната среда или на системата за модулация.

От друга страна, в областта на преките помощи, F105A ще се явява като отрицателна сума, която указва редуциране.

Изискван формат: +99…99.99 или –99…99.99, където 9 е всяко число от 0 до 9 включително.

F105B: други задължения: редуциране или освобождаване от плащания съгласно член 6 от Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета

Полето F105B трябва да бъде използвано за посочване на редуцираната сума или на изключената сума на основание член 6 от Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета7. Тази (отрицателна) сума, която резултира от други задължения, се посочва за всяка бюджетна позиция за преките помощи. Тя засяга 100 %-то редуциране при собственика на предприятието, т. е. без 25 %-то задържане, предвидено в член 9 от Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета.

Изискван формат: +99…99.99 или –99…99.99, където 9 е всяко число от 0 до 9 включително.

F106: сума в еуро

Сума на всяко отделно плащане в еуро8.

Сумите в полето F106 се отнасят само до разходи в рамките на ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Националните разходи не присъстват в тази позиция.

По отношение на ЕФГЗ, общият размер на тези суми (F106) по бюджетен код (F109) съответства, принципно, на декларираните в таблица 104 суми.

Изискван формат: +99…99.99 или –99…99.99, където 9 е число от 0 до 9.

F106A: публични разходи в еуро

Сума на всички публични вноски за финансиране на операциите от бюджета на държавата, регионалните или местните органи, Европейските общности и други подобни разходи.

Общият размер на тези суми (F106A) по бюджетен код (F109) съответства, принципно, на заверените публични разходи, декларирани в ЕЗФРСР таблицата.

Изискван формат: +99…99.99 или –99…99.99, където 9 е число от 0 до 9.

F106B: вноска на частния сектор в еуро

Сума на разходите на частния сектор в еуро, когато тази вноска е предвидена в мярката.

Изискван формат: +99…99.99 или –99…99.99, където 9 е число от 0 до 9.

F107: валутна единица

Изискван формат: EUR 9

F108: дата на плащане

Дата, която определя месеца на деклариране за ЕФГЗ/ЕЗФРСР.

Изискван формат: „YYYYMMDD“ (година с четири цифри, месец с две цифри, ден с две цифри).

F109: бюджетен код

По отношение на ЕФГЗ следва да бъде даден пълният код за бюджетната единица, отнасяща се за дейността, включително наименование, глава, член, перо и подперо.

За бюджетната линия 05040501 на ЕЗФРСР бюджетните подпера трябва да бъдат дадени съобразно приложение IV.

Изискван ABB формат без интервали: „999999999999999“, където 9 е число от 0 до 9.

Липсващите позиции се попълват с нули (напр. 05020901160 става 050209011600000).

F110: стопанска година или период

По отношение на интервенционни продукти Комисията следва да бъде уведомена за стопанската година, на която съответства продуктът, или периода на квотата, към който се причислява.

2. ДАННИ ОТНОСНО БЕНЕФИЦИЕРА (ЗАЯВИТЕЛЯ):

Предварителна бележка: Полетата F200, F201, F202A, F202B и F202C трябва да бъдат използвани за идентифициране на бенефициера на плащането, т.е. крайния бенефициер. Полетата F220, F221, F222B и F222C трябва да бъдат използвани допълнително, ако дадено плащане е извършено към бенефициера чрез посредническа организация. Ако посредническата организация е и краен бенефициер, същите данни следва да бъдат попълнени в полетата F220, F221, F222B и F222C, както са посочени в полетата F200, F201, F202A, F202B и F202C. Полето F207 се отнася единствено за полето F200.

F200: идентификационен код

Индивидуалният код, който държавата-членка дава на заявителите/деклараторите.

F201: име

Фамилното и собственото име на заявителя/декларатора или името на фирмата.

F202A: адрес на заявителя (улица и номер)

F202B: адрес на заявителя (международен пощенски код)

F202C: адрес на заявителя (община или град)

F205: дейност в изостанал регион (когато е приложимо)

В случай на помощ в изостанал регион, това трябва да бъде посочено тук.

Изискван формат: да = „Y“; не = „N“.

F207: регион и подрегион

Кодът на региона и подрегиона (NUTS 3) се определя от основните дейности на бенефициера, за които е предназначено плащането.

Кодът „Extra Region“ (MSZZZ) би следвало да бъде посочван единствено в случаи, в които например няма код NUTS 3.

Изискван формат: код NUTS 3, както е определен в списъка от кодове F207 на CAP-ED:

Таблиците могат да бъдат видени на следния адрес:


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_276/l_27620061007en00030050.pdf


F211: референтно количество „доставки“

Това се отнася за системата от квоти за мляко.

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9.

F212: референтно количество „директни продажби$1“

Това се отнася за системата от квоти за мляко.

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9.

F213: референтно съдържание на мазнини

Това се отнася за системата от квоти за мляко.

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9.

F214: изкупвач на мляко

В съответствие с член 5, буква д) от Регламент (EО) № 1788/2003 на Съвета10. Това се отнася за системата от квоти за мляко.

F217: начална дата на частното складиране

Изискван формат: „YYYYMMDD“ (година с четири цифри, месец с две цифри, ден с две цифри).

F218: крайна дата на частното складиране

Изискван формат: „YYYYMMDD“ (година с четири цифри, месец с две цифри, ден с две цифри).

F220: идентификационен код на посредническата организация

Индивидуалният код, който държавата-членка дава на посредническите организации.

Плащането към бенефициера се извършва чрез посредническата организация, т.е. чрез всяка посредническа институция или директно към тази организация.

По отношение на разходи за развитие на селските райони, направени в рамките на ЕФГЗ, това е ограничено основно до мерки, при които субсидирането на лихвите се изплаща чрез посреднически организации.

F221: име на посредническата организация

Име на организацията.

F222B: адрес на организацията (международен пощенски код)

F222C: адрес на организацията (община или град)

3. ДАННИ ОТНОСНО ДЕКЛАРАЦИЯТА/ЗАЯВЛЕНИЕТО:

F300: номер на декларацията/заявлението

Това трябва да направи възможно проследяването на декларацията/заявлението във файловете на държавите-членки.

F300B: дата на заявлението

Датата на получаване на заявлението от органа по плащанията (включително всички клонове или регионални звена на същата).

Изискван формат: „YYYYMMDD“ (година с четири цифри, месец с две цифри, ден с две цифри).

F301: номер на договора/проекта (когато е приложимо)

По отношение на мерки и програми в рамките на ЕЗФРСР, за всеки проект трябва да бъде даден индивидуален идентификационен номер.

F304: орган по упълномощаване

Това е органът, който отговаря за административния контрол и упълномощаването, например региона. Колкото по-централизирано е управлението на системата, толкова повече нараства значението на тази информация.

F305: номер на сертификата/лицензията

F306: дата на издаване на сертификата/лицензията

Изискван формат: „YYYYMMDD“ (година с четири цифри, месец с две цифри, ден с две цифри).

F307: орган, при който се съхраняват придружаващите документи

Само когато това не е същото, както определеното в поле F304.

4. ДАННИ ОТНОСНО ГАРАНЦИИТЕ:

F402: размер на гаранцията за обработка (различна от тръжни гаранции)

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9.

5. ДАННИ ОТНОСНО ПРОДУКТИТЕ:

Предварителна бележка относно количествата: като основно правило количествата, площите и броят на животните трябва да бъдат дадени само веднъж. В случай на авансово плащане последвано от плащане на остатъка, количеството трябва да бъде дадено в записа на авансовото плащане. Корекциите на количествата, площите и броя на животните трябва да бъдат дадени в записите на плащанията на остатъка или последващите плащания. В случай на възстановяване на суми, ако сумата, за която е подадено заявление, е редуцирана поради некоректни количества, площи или брой животни, корекциите на количествата трябва да бъдат указани със знак минус.

F500: код на продукта/код на подмярката за развитие на селските райони

Държавите-членки трябва да съставят собствени списъци от кодове, които да бъдат подробно представени в обяснителната бележка към документа/документите за плащането.

В случай на мерки за развитие на селските райони в рамките на ЕФГЗ и когато е приложимо, следва да се посочи код за всяка прилагана подмярка (например вид на аграрно-екологичната мярка).

За бюджетната линия за разходи за развитие на селските райони, извършвани в рамките на ЕФГЗ в новите държавите членки (бюджетна позиция 050404000000), трябва да бъде даден код с един или два символа, съгласно следния списък:

Код Значение
А Инвестиции в
  селскостопански
  предприятия
В Помощ за
  стартиране
  дейността на млади
  земеделски
  производители
C Обучение
D Ранно
  пенсиониране
E Изостанали области
  и области с
  екологични
  ограничения
F Аграрно-екологични
  мерки и защита на
  животните
G Подобряване
  обработката и
  пласирането на
  селскостопанските
  продукти
H Залесяване на
  селскостопанска
  земя
I Други мерки,
  свързани с горското
  стопанство
J Мелиорация на
  земята
K Преразпределение
  на земята
L Създаване на
  служби за
  подпомагане и
  управление на
  селскостопански
  предприятия;
  създаване на
  консултантски
  служби в
  селскостопанските
  предприятия и
  популяризиране на
  селското стопанство
M Пласиране на
  качествени
  селскостопански
  продукти
N Основни услуги за
  икономиката на
  селските райони и
  населението
O Обновяване и
  развитие на селата
  и защита и
  съхранение на
  наследството в
  селските райони
P Разнообразяване
  на
  селскостопанските
  дейности и
  дейностите, които
  са свързани със
  селското
  стопанство, с цел
  осигуряване на
  допълнителни
  дейности или
  алтернативни
  източници на доход
Q Управление на
  селскостопанските
  водни ресурси
R Развитие и
  подобряване на
  инфраструктурата,
  свързана с
  развитието на
  селското стопанство
S Насърчаване на
  туризма и занаятите
T Защита на околната
  среда във връзка
  със селското
  стопанство,
  горското стопанство
  и управлението на
  ландшафта, както и
  подобряване
  защитата на
  животните
U Възстановяване на
  потенциала на
  селскостопанското
  производство,
  нарушен от
  природни бедствия,
  както и въвеждане
  на подходящи
  превантивни
  инструменти
V Финансов
  инженеринг
X Спазване на
  стандартите
Y Ангажиране на
  консултантски
  услуги относно
  спазване на
  стандартите
Z Факултативно
  участие на
  земеделски
  производители в
  системи за качество
  на храните
AA Мерки на групи от
  производители в
  областта на
  качеството на
  храните
AB Полузадоволяващи
  се селскостопански
  предприятия в
  процес на
  преструктуриране
AC Групи от
  производители
AD Техническа помощ
AE Допълнения към
  директни плащания
AF Допълнения към
  държавна помощ в
  Малта
AG Земеделски
  производители в
  Малта, с основно
  занятие селско
  стопанство
SA Финансиране на
  проекти по
  „Сапард“

При преструктуриране на лозя (бюджетна позиция 050209071650) трябва да бъдат дадени кодове на мерките. Тези кодове се позовават на дефинициите на мерките, определени от компетентните органи на държавите-членки в съответствие с член 13, параграф 2, буква а) от Регламент (EО) № 1227/2000 на Комисията 11.

В случай на субсидиране на износа: F500 се изисква единствено, ако F804 съдържа елементи, за които е определено субсидиране на износа. Тогава в F500 трябва да бъде даден кодът на стоките (по принцип, кодът по КН, който е деклариран в поле 33 на ЕАД; 8 цифри), които не са в приложение 1, или кодът на продукта за крайните преработени селскостопански продукти.

За системата от малки селскостопански предприятия би следвало да се прилага следният списък от кодове:

Код Когато
  паушалното
  плащане
  обхваща
  следното:
А Частична
  сума като
  помощ за
  площта
В Частична
  сума като
  премия за
  животни
С И двете,
  частична
  сума като
  премия за
  животни и
  като помощ
  за площта


F502: количество, за което е извършено плащане (брой животни, хектара, и пр.)

Виж предварителните бележки в заглавие 5 (данни относно продукти).

По отношение на лозаро-винарския сектор получените след дестилацията продукти се дават като алкохолно съдържание.

По отношение на всички други сектори количеството, за което е извършено плащане, се дава в единицата, определена в регламента като основа за плащането на допълнителната сума.

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9. С възможност за увеличаване на броя на десетичните знаци (максимум 6), ако е необходимо.

F503: количество, за което е подадено искане за плащане (заявено количество)

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9. С възможност за увеличаване на броя на десетичните знаци (максимум 6), ако е необходимо.

F507: доходност

Показателна доходност, използвана за изчисляване на компенсаторното плащане (съгласно плана за районирането, в съответствие с член 3 от Регламент (EО) № 1251/1999 на Съвета12).

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9.

F508A: площ, за която е подадено искане за плащане

Площта, за която е подадено искането.

Виж предварителната бележка в заглавие 5 (данни относно продуктите).

За бюджетна позиция 050404000000 (Развитие на селските райони в новите държави-членки), това поле се изисква единствено за мерки E, F и H.

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9.

F508B: площ, за която е извършено плащане

Площта, за която е извършено плащането.

За бюджетна позиция 050404000000 (Развитие на селските райони в новите държави-членки), това поле се изисква единствено за мерки E, F и H.

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9.

F509A: грешно декларирана посевна площ

Разликата между декларираната и констатираната площ. Завишени данни са налице, когато декларираната площ превишава констатираната площ; това число е положително. Занижени данни са налице, когато констатираната площ превишава декларираната площ; това число е отрицателно.

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9.

F510: регламент на Общността и член

По отношение на интервенционни стоки се изисква съответният инструмент, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз.

F511: размер на помощта от ЕФГЗ (в еуро) за мерна единица

Само ако е налице промяна през стопанската година или периода.

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9.

Използването на шест десетични знака може да изглежда необичайно, но някои регламенти като Регламент (EО) № 660/199913 на Съвета определят премията до пет десетични знака, дори и в еуро. За да се обхванат всички възможности, броят на десетичните знаци е увеличен на шест.

F515: брутни доставки

Понятието „брутни доставки“ обхваща всички доставени количества мляко и млечни продукти, определени в член 5, буква е) от Регламент (EО) № 1788/2003 на Съвета, без каквото и да е коригиране на съдържанието на мазнини.

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9. С възможност за увеличаване на броя на десетичните знаци (максимум 6), ако е необходимо.

F517: действително съдържание на мазнини

Показано като заключения от лабораторния анализ и изразено по-скоро в процент, отколкото в грамове или килограми.

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9. С възможност за увеличаване на броя на десетичните знаци (максимум 6), ако е необходимо.

F518: коригирани доставки

Доставени количества, коригирани за съдържанието на мазнини в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (EО) № 595/2004 на Комисията 14.

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9. С възможност за увеличаване на броя на десетичните знаци (максимум 6), ако е необходимо.

F519: директни продажби

Мляко и еквивалент на мляко, както са дефинирани в член 5, буква ж) от Регламент (EО) № 1788/2003 на Съвета.

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9. С възможност за увеличаване на броя на десетичните знаци (максимум 6), ако е необходимо.

F519B: доставки след административни корекции (ако са налице)

Сектора на млякото: понятието „административни корекции“ означава коригиране на декларираните от изкупвача количества, направено от разплащателната агенция. Тези промени трябва винаги да бъдат показвани отделно от количествата, декларирани от изкупвачите. Корекциите могат да бъдат положителни или отрицателни. Нетните промени трябва да бъдат показвани в сравнение със ситуацията преди коригирането. Извършването на общи корекции не е регламентирано. Корекциите, които се извършват след проверки на място, изисквани съгласно член 21 от Регламент (EО) № 595/2004 на Комисията, трябва да бъдат записвани в полетата F600—F603.

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9. С възможност за увеличаване на броя на десетичните знаци (максимум 6), ако е необходимо.

F519C: директни продажби след административни корекции (ако са налице)

За дефинирането на административни корекции виж поле F519B.

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9. С възможност за увеличаване на броя на десетичните знаци (максимум 6), ако е необходимо.

F520: количества, доставени над или под квотите

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9.

F521: директни продажби над или под квотите

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9. С възможност за увеличаване на броя на десетичните знаци (максимум 6), ако е необходимо.

F522: дължима такса

За доставки или директни продажби (разграничаване следва да бъде направено чрез бюджетния код (поле F109)).

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9.

F523: дължима лихва за просрочено плащане

За доставки или директни продажби (разграничаване следва да бъде направено чрез бюджетния код (поле F109)).

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9.

F531: общо алкохолно съдържание по обем

Изразено в % vol/hl.

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9.

F532: естествено алкохолно съдържание по обем

Изразено в % vol/hl.

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9.

F533:зона за производство на вино

Зона за производство на вино, определена в приложение III към Регламент (EО) № 1493/1999 на Съвета 15.

Изискван формат: един от следните кодове: A, B, CIA, CIB, CII, CIIIA, CIIIB.

6. ДАННИ ОТНОСНО ПРОВЕРКИТЕ:

Комисията следва да бъде уведомена за броя на извършените проверки и броя на случаите, в резултат на които са наложени санкции. Когато премията е задържана или напълно възстановена, в поле F108 трябва да бъдат посочени нулеви плащания, заедно с датата на решението.

F600: проверка в предприятието или дистанционен контрол

Под посочените в настоящото проверки на място се визират назованите проверки на място в съответните регламенти16. Те включват физически посещения в предприятието (код „F“ или „C“) и/или дистанционен контрол (код „T“). Поле F601 се попълва единствено, ако в поле F600 е посочена проверка в селскостопанско предприятие или контрол на други задължения („F“ или „C“). Полетата F602—F602B се попълват единствено, ако в поле F600 е посочена проверка на място („F“, „C“ или „T“). В случай на многократни посещения, свързани с една и съща мярка и един и същ производител, се прави еднократен запис. Всеки запис, било то авансово плащане, плащане на остатъка или друго, което се отнася за конкретна проверка, има подходящ код (виж по-долу) в поле F600.

Административните проверки по смисъла на гореупоменатите регламенти (виж бележката под линия по-долу) не се посочват в поле F600. Като такива, те не се посочват и в други полета. Независимо от това, в поле F105 се посочват наложените санкции, ако произлизат от административна проверка или проверка на място.

Изискван формат: „N“ = без проверка, „F“ = проверка в селскостопанското предприятие, „C“ = контрол върху други задължения и „T“ = дистанционен контрол. В случай на комбинация между проверка в селскостопанското предприятие и контрол върху други задължения и/или дистанционен контрол, трябва да бъде посочен един от съответстващите кодове „FT“, „CT“, „CF“ или „FTC“.

F601: дата на проверката

Това поле трябва да бъде попълнено, ако в поле F600 е указана проверка в селскостопанското предприятие или контрол върху други задължения („F“ или „C“). Датата на проверката не се изисква за дистанционен контрол.

Изискван формат: „YYYYMMDD“ (година с четири цифри, месец с две цифри, ден с две цифри).

F602: редуцирано заявление

Ако заявлението е редуцирано в резултат на проверка, това трябва да бъде посочено тук. Това поле трябва да бъде попълнено, ако в поле F600 е посочена проверка на място.

Изискван формат: да = „Y“; не = „N“.

F602B: преизчисляване на платимата такса

Например, след проверки на място.

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9.

F603: причина за редуцирането

Ако е налице повече от една причина, се посочва причината, която обосновава най-голямата санкция. Това поле трябва да бъде попълнено, ако заявлението е редуцирано в резултат на проверка на място.

За схеми за малки земеделски производители се прилага следният списък от кодове:

Код Причина
А Блокирани площи,
  които не могат да
  бъдат използвани
  съобразно
  персоналното
  решение на
  селскостопанските
  производители
В Неспазване на
  горната граница за
  голям рогат
  добитък
С Неподдържане на
  добри
  селскостопански
  условия

Изискван формат: код; кодовете трябва да бъдат разяснени в придружаващото писмо.

F604: Регламент (EИО) № 386/90 на Съвета 17 (проверки на място)

Изискван формат: да = „Y“; не = „N“.

F604B: Регламент (EИО) № 386/90 на Съвета (проверки по заместване)

Изискван формат: да = „Y“; не = „N“.

7. (НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА)

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ ОТНОСНО СУБСИДИРАНЕТО НА ИЗНОСА

F800: нетно тегло

Виж предварителната бележка в заглавие 5 (данни относно продуктите).

В случай на преработени продукти (стоки, които не са в приложение I, или преработени селскостопански продукти): количеството на елементите, приемливи за финансиране. Ако кодът на стоките (F500) съдържа повече от един елемент, който е приемлив за финансиране (F804), то тогава трябва да бъдат създадени записи от сложно съставни елементи, със съответните суми (F106) и количества (F800).

Изискван формат: +99…99 999 или –99…99 999, където 9 е число от 0 до 9. С възможност за увеличаване на броя на десетичните знаци (максимум 6), ако е необходимо.

F800B: мерна единица за поле F800

Изискван формат: код с един символ, съгласно следната таблица:

Код Значение
K килограм
L литър
P брой
  (артикул)


F801: номер на заявлението (субсидиране на износа: ЕАД)

F802: митническо учреждение на поставяне под митнически надзор

Държавите-членки трябва да използват „Списък с транзитни митнически учреждения“ (COL18). Това е списък с оторизирани митнически учреждения за общностни/общи транзитни операции. Възможно е някои от митническите учреждения да липсват поради значението на „транзитните операции“, въпреки че това е изключение. В този случай държавата-членка предоставя пълното име на митническото учреждение.

Изискван формат: Форматът на COL кода се състои от две позиции, съответно позиция за страната и код от шест символа за митническото учреждение. Например „EE1000EE“.

F802B: изходящо митническо учреждение

Указва митническото учреждение, което удостоверява, че продуктите, за които са подадени заявления за субсидиране, са напуснали митническата територия на Общността. Държавите-членки трябва да използват „Списък с транзитни митнически учреждения“ (COL 19). Това е списък от оторизирани митнически учреждения за Общностни/общи транзитни операции. Възможно е някои от митническите учреждения да липсват поради значението на „транзитните операции“, въпреки че това е изключение. В този случай държавата-членка предоставя пълното име на митническото учреждение.

Тази информация е важна за одиторите във връзка с прилагането на Регламент (EИО) № 386/90 на Съвета относно проверките по заместване. Информацията е налична в контролните екземпляри T5 или в подобни документи.

Изискван формат: Форматът на COL кода се състои от две позиции, съответно позиция за страната и код от шест символа за митническото учреждение. Например „NL146123“.

F804: код на субсидирането на износа

В случай на непреработени селскостопански продукти: 12-цифровият код на продукта, за който е определено субсидиране на износа.

В случай на преработени продукти (стоки, които не са в приложение I, или преработени селскостопански продукти): кодът/кодовете по КН на елемента/елементите, за който/които е определено субсидиране на износа. В този случай полето F500 трябва да бъде попълнено с кода на крайния продукт. Виж също и разяснителната бележка към поле F800 за процедурата, която следва да бъде спазвана, ако повече от един елемент на преработен продукт е приемлив за субсидиране.

F805: код за направление

Изискван формат: „XX“, където X е буква между A и Z (кодове от номенклатурата на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика на Общността. Виж Регламент (EО) № 2020/2001 на Комисията20 от 15 октомври 2001 г. и последващите му актуализации).

С оглед на хармонизирането държавите-членки използват и категорията „разни“ (кодове Q*) от номенклатурата на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика. Известно е, че номенклатурата не обхваща всички специфични случаи на субсидиране на износа, но Комисията не изисква такъв тип подробности. Поради това държавите-членки преобразуват специфичните си национални кодове в по-широки категории на номенклатурата на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика, преди да изпратят данните си на Комисията.

F808: дата на предварително определяне

Ако е установена предварително, датата, на която е определен размерът на субсидирането.

Изискван формат: „YYYYMMDD“ (година с четири цифри, месец с две цифри, ден с две цифри).

F809: последен ден на валидност (предварително определяне)

Изискван формат: „YYYYMMDD“ (година с четири цифри, месец с две цифри, ден с две цифри).

F812: позоваване на тръжната покана, ако е приложимо (предварително определяне)

Процедурата, регламентирана в член 5 от Регламент (EО) № 1501/95 на Комисията 21, или подобна процедура за други сектори. На Комисията трябва да бъде предоставено позоваването на тръжната покана.

F814: ден на приемане на декларацията за плащане (COM-7)

За сектора на телешкото месо: при предварително финансиране се попълва единствено поле F814 (независимо от полета F816 и F816B); ако няма предварително финансиране, се попълват полета F816 и F816B (независимо от поле F814).

Изискван формат: „YYYYMMDD“ (година с четири цифри, месец с две цифри, ден с две цифри).

F816: дата на приемане на експортната декларация

Дата по смисъла на член 5, точка 1 от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията 22.

Изискван формат: „YYYYMMDD“ (година с четири цифри, месец с две цифри, ден с две цифри).

F816B: дата на износа от територията на ЕС

Дата на износа, посочена върху експортната декларация или върху контролния екземпляр T5. Виж също член 7, точка 1 от Регламент (EО) № 800/1999 на Комисията.

Изискван формат: „YYYYMMDD“ (година с четири цифри, месец с две цифри, ден с две цифри).

9. (НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА)

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Структура на бюджетните кодове в рамките на ЕЗФРСР (F109)

ВЪВЕДЕНИЕ

По отношение на ЕЗФРСР е налице само една бюджетна позиция, дефинирана в бюджетната номенклатура: „05040501“.

Тъй като бюджетните кодове могат да бъдат до 15 цифри, оставащите 7 цифри могат да се използват за идентифициране на програми и мерки. Това ще позволи съгласуване на данните от различни източници по отношение на финансовата година, органа по плащанията, мярката и програмата.

1. СТРУКТУРА НА БЮДЖЕТНИТЕ КОДОВЕ

Бюджетните кодове трябва да имат следната структура:

— Първите 8 цифри са константа: „05040501“.

— Следващите 3 цифри указват мярката съгласно приложения списък.

— Следващата 1 цифра може да има следните стойности (прогресиращи с увеличаването на размера на съфинансирането):

1 регион извън целта за сближаване

2 регион в рамките на целта за сближаване

3 най-отдалечен регион

4 факултативна модулация

5 допълнителна вноска

— Последните 3 цифри указват програмата: разрешени са цифри между „000“ и „099“.

2. ПРИМЕР

F109 = „050405011132001“ означава: бюджетна позиция „05040501“ (ЕЗФРСР), мярка „113“ (ранно пенсиониране), регион в рамките на сближаването (2), програма „001“.

3. СПИСЪК НА МЕРКИТЕ В РАМКИТЕ НА ЕЗФРСР

ОСНОВЕН ВЪПРОС 1:
ПОДОБРЯВАНЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА СЕКТОРИТЕ НА СЕЛСКОТО
И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
 
Код Мярка
   
111 Професионално
112 обучение и
113 информационни мерки
114 Стартиране на дейността
115 на млади земеделски
121 производители
122 Ранно пенсиониране
123 Използване на
124 консултантски услуги
  Създаване на служби за
125 управление,
  подпомагане и
126 консултации
  Модернизиране на
131 селскостопанските
132 предприятия
  Подобряване на
133 икономическата стойност
141 на горите
142 Повишаване стойността
  на селскостопанските и
  горските продукти
  Сътрудничество при
  разработването на нови
  продукти, процеси и
  технологии в сектора на
  селското стопанство и
  храните, както и в
  сектора на горското
  стопанство
  Инфраструктура,
  свързана с развитието и
  адаптирането на
  селското и горското
  стопанство
  Възстановяване на
  потенциала на
  селскостопанското
  производство, нарушен
  от природни бедствия,
  както и въвеждане на
  подходящи превантивни
  инструменти
  Спазване на
  стандартите, въз основа
  на законодателството на
  Общността
  Участие на земеделски
  производители в системи
  за качество на храните
  Информационни и
  промоционални дейности
  Полузадоволяващи се
  селскостопански
  предприятия
  Групи от производители
ОСНОВЕН ВЪПРОС 2:
ПОДОБРЯВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И
ЛАНДШАФТА ЧРЕЗ
УПРАВЛЕНИЕ НА
ЗЕМЯТА
Код Мярка
211 Плащания за
212 природни
  недостатъци,
213 предназначени за
214 земеделски
215 производители в
216 планински райони
221 Плащания за
222 земеделски
223 производители в
  области с
224 природни
225 недостатъци,
226 различни от
227 планински райони
  Плащания в
  рамките на „Натура
  2000“ и плащания,
  свързани с
  Директива
  2000/60/EО (WFD)
  Плащания за
  агро-екологични
  мерки
  Плащания за мерки
  за защита на
  животните
  Инвестиции, които
  не са свързани с
  производство
  Първо залесяване
  на селскостопански
  площи
  Първо създаване
  на агро-горски
  системи за
  селскостопанска
  земя
  Първо залесяване
  на
  неселскостопански
  площи
  Плашания в
  рамките на „Натура
  2000“
  Плащания за
  горско-екологични
  мерки
  Възстановяване на
  горския потенциал
  и въвеждане на
  мерки за
  превенция
  Инвестиции, които
  не са свързани с
  производство
   
ОСНОВЕН ВЪПРОС 3:
ПОДОБРЯВАНЕ
КАЧЕСТВОТО НА
ЖИВОТА В СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И
НАСЪРЧАВАНЕ
РАЗНООБРАЗИЕТО НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА
ДЕЙНОСТ
Код Мярка
   
311 Разнообразяване с
312 неселскостопански
313 дейности
321 Създаване и
322 развитие на бизнес
323 Насърчаване на
331 туризма
341 Основни услуги за
  икономиката и
  населението в
  селските райони
  Обновяване на
  селата и развитие
  Съхраняване и
  подобряване
  наследството на
  селските райони
  Обучение и
  информация
  Придобиване на
  знания,
  мероприятия за
  насърчаване и
  прилагане на
  местни стратегии
  за развитие
   
ОСНОВЕН ВЪПРОС 4: LEADER
Код Мярка
411 Прилагане на местни
412 стратегии за развитие.
413 Конкурентоспособност
  Прилагане на местни
421 стратегии за развитие.
431 Околна
  среда/управление на
  земята
  Прилагане на местни
  стратегии за развитие.
  Качество на
  живота/разнообразяване
  Изпълнение на проекти
  за сътрудничество
  Работа на местната група
  по мерките, придобиване
  на знания и мероприятия
  за насърчаване в
  съответната територия,
  както е посочено в член
  59
   


_________________________

1 OВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО) № 320/2006 (OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 42).

2 OВ L 295, 16.11.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1359/2005 (OВ L 214, 19.8.2005 г., стр. 11).

3 OВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 90.

4 Бележка: На първо място би следвало да прочетете предварителната забележка относно „количества“ в глава 5 от приложение III.

5 Годишна декларация: данни, изпратени посредством STATEL/STADIUM, като се използва тип на изпращане „ANNUAL_DECLARATION“.

6 OВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 113. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 41/2004 на Комисията (OВ L 6, 10.1.2004 г., стр. 19).

7 OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1156/2006 на Комисията (OВ L 208, 29.7.2006 г., стр. 3).

8 С изключение на разходите и приходите в рамките на ЕФГЗ, в случай, в който държавите-членки изберат изключението да предоставят данни в националната валута съгласно член 2, параграф 2 на Регламент (EО) № 883/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. (OВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 1) за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на съхраняването на суми от службите по плащанията, декларирането на разходите и приходите и условията за възстановяване на разходите в рамките на ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Когато декларирането на разходите или приходите е в националната валута в таблица 104, разходите или приходите трябва да бъдат представени в националната валута и в таблиците с Х.

9 С изключение на разходите и приходите в рамките на ЕФГЗ, в случай, в който държавите-членки изберат изключението да предоставят данни в националната валута съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (EО) № 883/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. (OВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 1) за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1290/2005 на Съвета относно съхраняването на суми от службите по плащанията, декларирането на разходите и приходите и условията за възстановяване на разходите в рамките на ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Когато декларирането на разходите или приходите е в националната валута в таблица 104, разходите или приходите трябва да бъдат представени в националната валута и в X-таблиците.

10 OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 123.

11 OВ L 143, 16.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1216/2005 (OВ L 199, 29.7.2005 г., стр. 32).

12 OВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1782/2003.

13 OВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 10.

14 OВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 22.

15 OВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 2165/2005 (OВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 1).

16 Член 69 от Регламент (EО) № 817/2004 на Комисията (развитие на селските райони).

Член 25 от Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета (системи за директна подкрепа).

Част II, раздел III от Регламент (EО) № 796/2004 на Комисията (системи за директна помощ).

Член 8 от Регламент (EИО) № 2159/89 на Комисията (орехи).

Член 8 от Регламент (EО) № 1621/1999 на Комисията (сухо грозде).

17 OВ L 42, 16.2.1990 г., стр. 6. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 163/94 (OВ L 24, 29.1.1994 г., стр. 2).

18 http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/csrdhome.htm

19 http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/csrdhome.htm

20 OВ L 273, 16.10.2001 г., стр. 6.

21 OВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1278/2006 (OВ L 233, 26.8.2006 г., стр. 6).

22 OВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1263/2006 (OВ L 230, 24.8.2006 г., стр. 6).


Untitled Page