СПОРАЗУМЕНИЕ ПОД ФОРМА НА РАЗМЯНА НА ПИСМА МЕЖДУ ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ОТ ИМЕТО НА ОСТРОВ МАН И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, РАЗПРОСТРЯЛА ВЪРХУ ОСТРОВ МАН ПРАВНАТА ЗАЩИТА НА БАЗИ ДАННИ, ТАКА КАКТО Е ПРЕДВИДЕНО В ГЛАВА ІІІ НА ДИРЕКТИВА 96/9/ЕО


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


А. Писмо от Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия от името на остров Ман


Уважаеми господине,


Имам честта да предложа сключване на следното споразумение с оглед разпростиране на sui generis защитата върху бази данни на остров Ман.


Споразумение под формата на размяна на писма между Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия от името на остров Ман и Европейската общност, разпростряла върху остров Ман правната защита на бази данни, така както е предвидено в глава ІІІ на Директива 96/9/ЕО

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ОТ ИМЕТО НА ОСТРОВ МАН

КАТО ЖЕЛАЯТ да засилят и стимулират търговията с база данни, а така също тяхното производство и разпространение,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че както Европейската общност, така и остров Ман осигуряват sui generis защита на бази данни, когато се вижда, че получаването, проверката или представянето на тяхното съдържание са предизвикали значителни инвестиции,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че защитата съгласно Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. относно правната защита на бази данни (Официален вестник на Европейските общности L 77, 27.3.1996 г., стр. 20) се ограничава до създателите на бази данни и притежателите на правата върху тях, които са граждани на държава-членка на Европейския съюз или чието постоянно местожителство е на територията на Европейската общност и до компании и фирми, формирани в съгласие със законите на държава-членка и отговарящи на условията на член 11, параграф 2 от посочената директива, като тази защита може да се разпростре и към притежатели на права от трети страни,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1

Европейската общност и остров Ман (като всеки от тях е “съответна страна” по смисъла на настоящото споразумение) осигуряват sui generis защита на бази данни, така както е предвидено в глава ІІІ на Директива 96/9/ЕО и (доколкото това все още не е предоставено) разпростират тази sui generis защита върху бази данни, чиито създатели и притежатели на права са:

а)граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;

б)физически лица, чието постоянно местожителство е на територията на другата съответна страна;

в)компании или фирми, формирани в съответствие със законите на остров Ман или със законите на една от държавите-членки на Европейския съюз, чиито официален адрес, централна администрация или седалище на основното търговско предприятие се намират в рамките на съответната страна.

При условие, че компания или фирма, така както са посочени в буква в) на първи параграф има само официален адрес на територията на съответната страна, нейните операции трябва да са наистина свързани продължително с икономиката на съответната страна.


Член 2

Продължителността на защита на бази данни е в съответствие с член 10 от Директива 96/9/ЕО.


Член 3

Настоящото споразумение влиза в сила на 1 ноември 2003 г.

Ще Ви бъда благодарен, ако потвърдите съгласието на Европейската общност с гореизложеното споразумение и предлагам настоящото писмо заедно с Вашето писмо в отговор да представляват сключване на споразумение между нашите две власти.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.


Съставено в Брюксел,


Done at Brukssels,

Fait ? Bruxelles, le

Hecho en Bruselas, el

Udf?rdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Br?sel am

????? ???? ?????????, ????

Fatto a Bruxelles, add?

Gedaan te Brussel,

Feito em Bruxelas, em

Tehty Brysseliss?

Utf?rlat i Bryssel den


За Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия от името на остров Ман


For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on behalf of the Isle of Man

For el Gobierno del Reino Unido de Gran Breta?a e Irlanda del Norte, en nombre de la Isla de Man

For Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland p?vegne af Isle of Man

F?r das Vereinigte K?ngreich GroEbritannien und Nordirland im Namen der Insel Man

???????Н????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, au nom de l’?le de Man

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per conto dell'lsola di Man

Voor het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanni?en Noord-Ierland namens het eiland Man

Pelo Reino Unido da Gr?Bretanha e Irlanda do Norte, em nome da Ilha de Man

Mansaarta edustavan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan puolesta

F?r F?renade konungariket Storbritannien och Nordirland p? lsle of Mans v?gnarБ. Писмо от Европейската общност

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването на писмото Ви с днешна дата, което гласи следното:


“Имам честта да предложа сключване на следното споразумение с оглед разпростиране на sui generis защитата върху бази данни на остров Ман.


Споразумение под формата на размяна на писма между Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия от името на остров Ман и Европейската общност, разпростряла върху остров Ман правната защита на бази данни, така както е предвидено в глава ІІІ на Директива 96/9/ЕО

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ОТ ИМЕТО НА ОСТРОВ МАН

КАТО ЖЕЛАЯТ да засилят и стимулират търговията с база данни, а така също тяхното производство и разпространение,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че както Европейската общност, така и остров Ман осигуряват sui generis защита на бази данни, когато се вижда, че получаването, проверката или представянето на тяхното съдържание са предизвикали значителни инвестиции,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че защитата съгласно Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. относно правната защита на бази данни (Официален вестник на Европейските общности L 77, 27.3.1996 г., стр. 20) се ограничава до създателите на бази данни и притежателите на правата върху тях, които са граждани на държава-членка на Европейския съюз или чието постоянно местожителство е на територията на Европейската общност и до компании и фирми, формирани в съгласие със законите на държава-членка и отговарящи на условията на член 11, параграф 2 от посочената директива, като тази защита може да се разпростре и към притежатели на права от трети страни,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1

Европейската общност и остров Ман (като всеки от тях е “съответна страна” по смисъла на настоящото споразумение) осигуряват sui generis защита на бази данни, така както е предвидено в глава ІІІ на Директива 96/9/ЕО и (доколкото това все още не е предоставено) разпростират тази sui generis защита върху бази данни, чиито създатели и притежатели на права са:

а)граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;

б)физически лица, чието постоянно местожителство е на територията на другата съответна страна;

в)компании или фирми, формирани в съответствие със законите на остров Ман или със законите на една от държавите-членки на Европейския съюз, чиито официален адрес, централна администрация или седалище на основното търговско предприятие се намират в рамките на съответната страна.

При условие, че компания или фирма, така както са посочени в буква в) на първи параграф има само официален адрес на територията на съответната страна, нейните операции трябва да са наистина свързани продължително с икономиката на съответната страна.


Член 2

Продължителността на защита на бази данни е в съответствие с член 10 от Директива 96/9/ЕО.


Член 3

Настоящото споразумение влиза в сила на 1 ноември 2003 г.

Ще Ви бъда благодарен, ако потвърдите съгласието на Европейската общност с гореизложеното споразумение и предлагам настоящото писмо заедно с Вашето писмо в отговор да представляват сключване на споразумение между нашите две власти.”

Имам честта да потвърдя, че гореизложеното е приемливо за Европейската общност и че Вашето писмо заедно с настоящото писмо, представляват сключване на споразумение в съответствие с Вашето предложение.


Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

Съставено в Брюксел,


Done at Brukssels,

Fait ? Bruxelles, le

Hecho en Bruselas, el

Udf?rdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Br?sel am

????? ???? ?????????, ????

Fatto a Bruxelles, add?

Gedaan te Brussel,

Feito em Bruxelas, em

Tehty Brysseliss?

Utf?rlat i Bryssel den


За Европейската общност:


Por la Comunidad Europea

For Det Europ?iske F?llesskab

F?r die Europ?ische Gemeinschaft

??? ??? ????????? ?????????

For the European Community

Pour la Communaut? europ?enne

Per la Comunita europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteis?n puolesta

Pa Europeiska gemenskapens v?gnar

Za Evropsk? spole?enstv?
22003A0405(01) – ЦПР рeдактиран


22003A0405(01) - редактиран


Untitled Page