РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за Многостранна ядрена програма за околната среда в Руската федерация


ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ГЕРМАНИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ,

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, И

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ

(наречени тук по-долу страните),

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ Съвместната конвенция относно безопасността на управлението на отработено гориво и безопасността на управлението на радиоактивни отпадъци от 29 септември 1997 г. (наречена тук по-долу Съвместната конвенция);

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че Съвместната конвенция постановява, че изразходваното гориво и радиоактивните отпадъци в рамките на военни или отбранителни програми трябва да се управляват в съгласие с целите, изложени в тази Конвенция, дори ако са изключени от нея, освен в случаите, предвидени в член 3 от нея;

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ освен това Конвенцията за ядрена безопасност от 20 септември 1994 г.;

КАТО ПРИПОМНЯТ значението, което Съвместната конвенция придава на международното сътрудничество за подобряване управлението на безопасността на изразходваното гориво и радиоактивните отпадъци посредством двустранни и многостранни механизми;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ значението, което страните придават на принципите, въплътени в съответните международни конвенции за ядрена отговорност за предоставяне на международна помощ в тази област;

КАТО ПРИЗНАВАТ работата на Контактната експертна група за международни проекти за радиоактивни отпадъци, създадена под егидата на Международната агенция за атомна енергия, занимаваща се с въпроси на международното сътрудничество при управление на радиоактивни отпадъци и свързани с това въпроси в Руската федерация, както и нейния принос за разработката на изчерпателен Международен план за действие;

КАТО ЖЕЛАЯТ да улеснят практическото сътрудничество за подобряване безопасността на управлението на изразходваното гориво и радиоактивните отпадъци в Руската федерация, в частност чрез изпълнение на проекти в Руската федерация, които могат да бъдат идентифицирани от Контактната експертна група за международни проекти за радиоактивни отпадъци;

КАТО ПРИПОМНЯТ Декларацията за принципите от членовете и наблюдателите на Баренцовия Евро-Арктически съвет, представляващ Дания, Финландия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Полша, Руската федерация, Швеция, Обединеното Кралство и Съединените американски щати относно Многостранната ядрена програма за околната среда в Руската федерация, подписана в Бодьо (Норвегия) на 5 март 1999 г., в която участниците декларират готовността си да преговарят за многостранно рамково споразумение, включващо необходимите условия за предоставяне на международна помощ в тази област;

СЕ СПОРАЗУМЯХА:


Член 1

Многостранна ядрена програма за околната среда в Руската федерация (MNEPR)


1.Страните създават с настоящото рамка за улесняване сътрудничеството в областта на управление на безопасността на изразходваното гориво и радиоактивните отпадъци в Руската федерация. Тази рамка ще се цитира като “Многостранна ядрена програма за околната среда в Руската федерация” (MNEPR). MNEPR ще се прилага и за проекти, предприети между дарители и получатели, или за всяка друга форма на сътрудничество, договорена от тях. Тя може да се прилага и за проекти или за всяка друга форма на сътрудничество в други области на ядрени дейности, включително ядрена безопасност, ако заинтересуваните страни се договорят за това.

2.Страните ще се стараят да избягват дублиране на дейностите по помощта и да гарантират това, че тези дейности са допълващи за дейностите по други многостранни или двустранни фондове, споразумения, механизми или договорености.


Член 2

Дефиниции


По смисъла на настоящото споразумение следните термини имат следното значение:

Техническа Всяка форма на
помощ безплатна
  помощ и/или
  принос,
  предвидени по
  настоящото
  споразумение
  или по друго
  Изпълнително
  споразумение,
  или по друг
  начин
  договорени от
  руската страна
  и дарителската
  страна или
  страни
  (наречена тук
  по-долу
  помощ).
Дарител: Всяка страна
  без руската
  страна или
  всяка единица,
  упълномощена
  от тази страна
  да предостави
  помощ в
  изпълнение на
  MNEPR.
Получател: Руската страна
  или всяка
  друга руска
  единица,
  упълномощена
  от руската
  страна да
  служи като
  бенефициент
  на помощта и
  партньор при
  реализацията
  на проект в
  изпълнение на
  MNEPR.
Изпълнително Споразумение
споразумение: между един
  или няколко
  получатели и
  един или
  няколко
  дарители за
  предоставяне
  на помощ за
  реализацията
  на проект в
  изпълнение на
  MNEPR.


Член 3

Форми на сътрудничество в изпълнение на MNEPR


1.Помощ в изпълнение на MNEPR може да бъде предоставена посредством:

а)изпълнение на споразумения между един или няколко получатели и един или няколко дарители (двустранна форма);

б)изпълнение на споразумения между един или няколко получатели и няколко дарители, при което не се установява договореност за съвместно финансиране (многостранна проста форма);

в)изпълнение на споразумения между един или няколко получатели и няколко дарители, при което се установява договореност за съвместно финансиране (многостранна форма на финансиране); или

г)всеки друг механизъм, договорен от заинтересувани получател(и) и дарител(и).

2.Ако в настоящото споразумение не е предвидено нещо друго, сроковете и условията на настоящото споразумение се прилагат за цялата помощ, предоставена в изпълнение на параграф 1 на настоящия член. Разпоредбите на настоящото споразумение могат да се прилагат и за дейности, предприети преди влизането му в сила, ако страните, участващи в тези дейности, се договорят за това.

3.Предоставянето на помощ от дарителите в изпълнение на настоящото споразумение е в зависимост от наличието на заделени фондове.


Член 4

Комитет за MNEPR


1.За да улеснят сътрудничеството и обмена на информация в изпълнение на MNEPR, страните създават с настоящото Комитет за MNEPR. Комитетът за MNEPR е съставен от един упълномощен служител/правителствен представител от всяка от страните, който освен това служи като лице за контакт по отношение на всички въпроси от значение за MNEPR.

2.Комитетът за MNEPR може да:

-обсъжда разработката и изпълнението на проекти и всяка друга форма на сътрудничество в изпълнение на настоящото споразумение,

-обсъжда важни дейности в изпълнение на други двустранни или многостранни споразумения или договорености,

- координира финансирането на проекти в изпълнение на член 3, параграф 1, буква в),

- идентифицира пречките и проблемите, срещани при изпълнение на проекти, и да прави препоръки относно тяхното решаване,

- създава работни групи, ако е необходимо за функционирането на Комитета за MNEPR,

-обсъжда и прави препоръки относно други въпроси от значение за ефективността на дейностите на MNEPR, и

-кани държави, междуправителствени организации или регионални организации за икономическа интеграция, които са обект на публичното международно право, да се присъединят в съгласие с член 16.

3.Комитетът за MNEPR приема свой процедурен правилник.

4.Комитетът за MNEPR избира двама съпредседатели за срок от 12 месеца измежду представителите на страните, един измежду страните дарители и един, представляващ руската страна.

5.Комитетът за MNEPR може да реши да допусне като наблюдател всяка заинтересувана държава, междуправителствена организация или регионална организация за икономическа интеграция, която е обект на публичното международно право и не е страна по настоящото споразумение. Ако е бил назначен координатор съгласно член 5, този координатор се допуска като наблюдател на събранията на Комитета за MNEPR, ако неговото присъствие е важно.

6.Решенията и препоръките на Комитета за MNEPR се вземат с консенсус.


Член 5

Координатор на многостранно финансиране в изпълнение на MNEPR


1.Дарителските страни в договореност за общо финансиране, така както е цитирано в член 3, параграф 1, буква в), могат да назначат координатор за тази договореност.

2.Правата и задълженията на дарителските страни в изпълнение на настоящото споразумение се прилагат еднакво за координатора, когато координаторът изпълнява дейности от името на дарителите.


Член 6

Специфични задължения


1.Страните насърчават дейностите, необходими за изпълнение на проекти в изпълнение на MNEPR.

2.Руската страна гарантира незабавното издаване на, inter alia, лицензии, разрешения, одобрения и незабавно уреждане на митническите формалности, необходими за ефикасното изпълнение на проектите. Руската страна гарантира предоставяне на данни и информация, необходими за изпълнението на специфични проекти в рамките на настоящото споразумение. Руската страна позволява достъп до обекти и съоръжения, необходими за изпълнението на специфични проекти в рамките на настоящото споразумение. Ако този достъп е ограничен съгласно разпоредбите на законодателството на Руската федерация, в Изпълнителното споразумение се разработват взаимно приемливи процедури. Изпълнителното споразумение освен това дефинира процедурите за и обсега на информацията, която ще се предоставя.

3.Предоставянето на помощ се допълва от руски източници. Тези ресурси могат да се внесат в натура или по друг начин, за изпълнението на проекти по MNEPR.


Член 7

Искове, процесуални действия и компенсации


1.Настоящото споразумение се допълва от Протокол, съдържащ разпоредби за искове, процесуални действия и компенсации по отношение на искове срещу дарители и техния персонал или изпълнители, подизпълнители, консултанти, доставчици или поддоставчици на оборудване, стоки и услуги на всяко ниво и техния персонал, за всяка загуба или щета от какъвто и да е характер, възникнали вследствие на дейности в изпълнение на настоящото споразумение.

2.Протоколът и приложението към него не се прилагат за която и да е страна, която не е станала страна по Протокола.

3.Всяка страна, която не е станала страна по Протокола, може да сключи с руската страна отделно споразумение, включващо искове, процесуални действия и компенсации по отношение на искове за всяка загуба или щета от какъвто и да е характер, възникнали вследствие на дейности в изпълнение на настоящото споразумение.


Член 8

Използване и повторно прехвърляне на помощ


1.Ако предварително не бъде получено писмено съгласие на дарителя, получателят не може да прехвърля право върху или притежание на каквато и да е помощ, предоставена в изпълнение на настоящото споразумение на която и да е единица, която не е чиновник, служител или агент на този дарител или този получател, и не може да позволи използване на тази помощ за цели, различни от целите, за които е била предоставена.

2.Руската страна взема всички разумни мерки в рамките на своите правомощия, за да гарантира сигурността на, да гарантира целесъобразната употреба и възпрепятства неупълномощено прехвърляне на помощ, предоставена в изпълнение на настоящото споразумение.


Член 9

Освобождаване от данъци или аналогични такси


1.Руската страна освобождава помощта, предоставена в изпълнение на настоящото споразумение, от мита, данък печалба, други данъци и аналогични такси. Руската страна предприема всички необходими стъпки, за да гарантира това, че няма да бъдат наложени никакви местни или регионални данъци върху помощта, предоставена в изпълнение на настоящото споразумение. Тези стъпки включват предоставяне на писма от компетентните местни и/или регионални органи, с които се потвърждава това, че за помощта, предоставена в изпълнение на настоящото споразумение, няма да бъдат налагани никакви данъци. Тези писма за потвърждение, включващи местности и региони, в които ще се изпълняват проекти в изпълнение на настоящото споразумение, се депозират в поне един от депозитарите, преди да стартира изпълнението на проектите.

2.Руската страна освобождава възнагражденията на чужди физически лица и на руски граждани, които обикновено не живеят в Руската федерация за предприетата работа и извършените услуги от тези лица за изпълнение на помощта по настоящото споразумение от данък доход, данъчни вноски за социално осигуряване и аналогични такси на територията на Руската федерация. По отношение на възнаграждението, освободено с настоящия параграф, руската страна няма никакви задължения от гледна точка на каквито и да са такси и плащания на лицата, посочени в настоящия параграф, за сметка на системата за социална сигурност или други правителствени фондове.

3.Страните дарителки и техният персонал, техните изпълнители, подизпълнители, доставчици и поддоставчици могат да внасят във и изнасят от Руската федерация оборудване, доставки, материали или услуги, необходими за изпълнението на настоящото споразумение. В допълнение към разпоредбите относно помощта, временният внос и износ не се облагат с мита, лицензни такси, ненужни ограничения, данъци или аналогични такси.

4.В допълнение към предишните параграфи, лицата и единиците, участващи в изпълнението на програмите в рамките на настоящото споразумение на територията на Руската федерация имат право на освобождаване от данък добавена стойност и от други такси по отношение на оборудването и стоките, закупени на територията на Руската федерация за изпълнение на проектите или програмите в рамките на настоящото споразумение, а така също и за извършената работа и оказаните услуги на територията на Руската федерация.

5.Налагането на данъци и налози се счита за валидно основание за суспендиране или прекратяване на проект за помощ, или за незапочване на проект за помощ.

6.Руската страна е отговорна за процедурите, гарантиращи изпълнението на настоящия член. Необходимите сертификати се издават от съответния компетентен орган.


Член 10

Сметки, финансови ревизии и проверки


1.Всеки получател поддържа собствени сметки за цялото финансиране по помощта, получено от дарителите, и предоставя тези сметки, заедно с пълната поддържаща документация, на заинтересуваните дарител или дарители на редовни интервали от време, така както е посочено в съответното Изпълнително споразумение, или договорено по друг начин.

2.При поискване, представителите на дарител имат право, в срок от 60 дни от направената молба, да проверят използването на всяка помощ, предоставена от този дарител в съгласие с настоящото споразумение, на обектите на тяхното местоположение или употреба, при възможност, и имат право да правят финансови ревизии и проверки на всеки или всички, свързани с помощта записи или документация, за срок от седем години след завършването или ранното прекратяване на въпросния проект, освен ако в Изпълнителното споразумение не бъде определен друг срок.


Член 11

Интелектуална собственост


Страните предвиждат в Изпълнителните споразумения, по подходящ начин, ефективна защита и определяне на правата на интелектуална собственост, предоставени или създадени в изпълнение на настоящото споразумение.


Член 12

Статут на персонала и влизане и излизане на персонал


1.Руската страна улеснява влизането и излизането на служители на страните дарители по настоящото споразумение и техния персонал или изпълнители, подизпълнители, консултанти, доставчици и поддоставчици и техния персонал във и от територията на Руската федерация, с цел изпълнение на дейности в съгласие с настоящото споразумение.

2.Руската страна акредитира военния и цивилен персонал на страните дарители, включително служители на Комисията на Европейските общности, които присъстват на територията на Руската федерация, така че да изпълняват дейностите, свързани с предоставянето на помощта в изпълнение на настоящото споразумение, като административен и технически персонал на съответните дипломатически мисии, мисията на Комисията на Европейските общности и мисиите на междуправителствените организации в Руската федерация. След влизане в сила на настоящото споразумение, страните ще се консултират относно броя на персонала, цитиран в настоящия параграф. Акредитацията на този персонал не оказва влияние върху броя на акредитирания персонал, който е разрешен за руските дипломатически мисии в страните дарители.

3.Руската страна гарантира това, че изпълнителите, подизпълнителите, консултантите, доставчиците, поддоставчиците и техния персонал, цитирани в параграф 1 от настоящия член, могат да внасят и повторно изнасят от територията на Руската федерация всички лични домакински вещи, а така също и хранителни стоки за лична употреба, без да подлежат на никакви мита, данъци или аналогични такси. Позволява се безмитен внос във и повторно изнасяне от Руската федерация на едно моторно превозно средство на семейство, при условие че превозното средство се използва само за срока на съответния договор и се изнася повторно в края на този срок.


Член 13

Уреждане на спорове


Всяко несъгласие между две или повече страни относно тълкуването на настоящото споразумение или неговото изпълнение се решава чрез консултации. Консултациите се провеждат не по-късно от три месеца след като една от страните представи такава молба в писмен вид на другата страна или страни.


Член 14

Възлагане на договори


В случай, че някоя страна възложи договор за закупуването на стоки и услуги, включително за изграждане, с цел изпълнение на настоящото споразумение, тези договори се възлагат в съгласие със законите и подзаконовите актове на тази страна, или такива закони и подзаконови актове, каквито тази страна избере. Руски компании могат също да бъдат използвани като изпълнители и подизпълнители.


Член 15

Изменения и поправки


1.Всяко изменение или поправка към настоящото споразумение, както и всеки допълнителен протокол към него, могат да бъдат направени със съгласие между страните по настоящото споразумение.

2.Всяко изменение или поправка, направени в изпълнение на настоящото споразумение, са предмет на ратификация, приемане или одобрение от всички страни. Измененията или поправките влизат в сила за всички страни 30 дни след датата на получаване от поне един от депозитарите на последната нотификация за ратификация, приемане или одобрение.


Член 16

Присъединяване


1.Настоящото споразумение е отворено за присъединяване от всяка държава, междуправителствена организация или регионална организация за икономическа интеграция, която е обект на публичното международно право, по покана на Комитета за MNEPR.

2.Настоящото споразумение влиза в сила за присъединяващата се страна 30 дни след датата на получаване от поне един от депозитарите на документа за присъединяване на присъединяващата се страна и на последната от нотификациите на страните, изразяващи конкуренция.


Член 17

Депозитарии


Министерството на външните работи на Руската федерация и генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие се назначават с настоящото за депозитари. Депозитарите изпълняват задълженията си в съгласие с член 77 от Виенската конвенция за Закона за международните Договори от 23 май 1969 г., и се съгласуват взаимно при изпълнение на своите задължения.


Член 18

Влизане в сила, продължителност, оттегляне и прекратяване


1.Настоящото споразумение е предмет на ратификация, приемане или одобрение. Документите за ратификация, приемане или одобрение се депозират при поне един от депозитарите. То влиза в сила на 30-тия ден след датата на получаване от руската страна и от друга подписваща страна и остава в сила за срок от пет години след тази дата. За всяка подписваща страна, депозираща такъв документ след това, настоящото споразумение влиза в сила за нея 30 дни след датата на получаване от поне един от депозитарите на този документ и остава в сила до изтичане на първоначалния му петгодишен срок.

2.Настоящото споразумение се продължава автоматично за нови срокове от по пет години. Всяка страна може да помоли поне един от депозитарите поне 90 дни преди изтичане на петгодишния срок да свика събрание на страните, с цел обсъждане на прекратяване, изменение или поправка на настоящото споразумение.

3.Всяка страна може да се оттегли от настоящото споразумение при изпращане на 90-дневна писмена нотификация до поне един от депозитарите. Комитетът за MNEPR се захваща незабавно с въпроса и прави препоръки към страните за продължаване на споразумението.

4.Задълженията в изпълнение на членове 8 - 11, член 12, параграфи първи и трети, и член 13 от настоящото споразумение остават в сила независимо от всяко следващо прехвърляне на собственост на обекта на сътрудничество и независимо от всяко прекратяване на или оттегляне от настоящото споразумение, или до изтичане на неговата валидност.

5.Независимо от всяко прекратяване на настоящото споразумение, то продължава да се прилага за всяко Изпълнително споразумение, което страните по това Изпълнително споразумение се съгласят да продължат, за времетраенето на това Изпълнително споразумение.

6.Ако някоя страна се оттегли от настоящото споразумение, но продължи да бъде страна по Изпълнително споразумение, настоящото споразумение продължава да се прилага за тази страна по отношение на нейното участие в това Изпълнително споразумение.

7.Настоящото споразумение се прилага на временна основа, от датата на подписването му.

Съставено в Стокхолм, на 21 май 2003 г. на английски, френски и руски език, като всички текстове са еднакво автентични, в два оригинала, единият от които се депозира в архивите на Министерството на външните работи на Руската федерация, а другият – в архивите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Надлежно заверени копия на настоящото споразумение се предават на подписващите страни и на присъединяващите се страни. В случай на спор или разминаване по отношение на настоящото споразумение, английският текст е определящ за целите на тълкуването.


ПРОТОКОЛ ОТНОСНО ИСКОВЕ, ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И КОМПЕНСАЦИИ КЪМ РАМКОВОТО РАБОТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА МНОГОСТРАННА ЯДРЕНА ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ГЕРМАНИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ,

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, И

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ (наречени тук по-долу страните),

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ готовността си да постигнат целите на Рамковото споразумение за многостранна ядрена програма за околната среда в Руската федерация, подписано на 21 май 2003 г. (наречено тук по-долу Споразумението);

КАТО СА УБЕДЕНИ в необходимостта да се създадат разпоредби, които да гарантират това, че искове срещу страните дарители и техния персонал или изпълнители, подизпълнители, консултанти, доставчици и поддоставчици на оборудване, стоки и услуги на всяко ниво и техния персонал, за всяка загуба или щета от какъвто и да е характер, възникнали вследствие на дейности в изпълнение на настоящото споразумение няма да бъдат завеждани от руската страна, а ако са заведени от трета страна, се компенсират от руската страна;

СЕ СПОРАЗУМЯХА :


Член 1


1.Дефинициите, съдържащи се в член 2 от споразумението, се прилагат към настоящия протокол така напълно и ефективно, както ако бяха изложени напълно в настоящото.

2.По смисъла на настоящия протокол, следните термини имат следното значение:

Ядрен инцидент:всяко произшествие или поредица от произшествия с един и същ произход, предизвикващи ядрена щета.

Ядрена щета:(1) загуба на живот, всяко лично нараняване или загуба на, или щета за собственост, която възниква вследствие на или е резултат от радиоактивните свойства или комбинация от радиоактивни свойства с токсични, експлозивни или други опасни свойства на ядрено гориво или радиоактивни продукти или отпадъци във, или на ядрен материал, който идва от, произлиза от, или се изпраща на ядрена инсталация;

(2) всяка друга така възникнала или получена загуба или щета, ако има такава и до размера, който законодателството на компетентния съд предвиди; и

(3) ако законодателството на държавата, в която е разположена ядрената инсталация на отговорния оператор предвижда това, загуба на живот, всяко лично нараняване или загуба на, или щета за собственост, която възниква вследствие на или е резултат от друга йонизираща радиация, излъчвана от всеки друг източник в ядрената инсталация.

3.По смисъла на настоящия протокол, винаги когато от ядрен инцидент бъде предизвикана както ядрена щета, така и щета, която не е ядрена щета, или съвместно от ядрен инцидент и от едно или няколко други произшествия, тази друга щета се счита, до размера, който не може да се отдели приемливо от ядрената щета, по смисъла на настоящия протокол, за ядрена щета, предизвикана от този ядрен инцидент.


Член 2


1.С изключение на искове за нараняване или щета срещу отделни лица, възникнали вследствие пропуски или действия на тези лица, извършени с намерение да предизвикат нараняване или щета, руската страна няма да завежда искове или процесуални действия от какъвто и да е вид срещу дарителите и техния персонал или изпълнители, подизпълнители, консултанти, доставчици или поддоставчици на оборудване, стоки и услуги на всяко ниво и техния персонал, за всяка загуба или щета от какъвто и да е характер, включително, но без да се ограничава с лично нараняване, загуба на живот, пряка, непряка или последвала щета за имущество, притежавано от Руската федерация, възникнали вследствие на дейности, предприети в изпълнение на Споразумението. Настоящият параграф не се прилага за изпълнение на изричните разпоредби в договор.

2.С изключение на искове за ядрена щета срещу отделни лица, възникнала вследствие пропуски или действия на тези лица, извършени с намерение да предизвикат щета, руската страна предвижда адекватна правна защита и компенсация, и няма да завежда искове или процесуални действия срещу дарителите и техния персонал, или срещу всякакви изпълнители, подизпълнители, консултанти, доставчици или поддоставчици на оборудване, стоки и услуги на всяко ниво и техния персонал във връзка с искове на трета страна, в какъвто и да е съд или форум, възникнали вследствие на дейности, предприети в изпълнение на споразумението, по отношение на ядрена шета, случила се на или извън територията на Руската федерация, която е резултат от ядрен инцидент, станал на територията на Руската федерация.

3.По искане на някоя страна, руската страна или неин упълномощен представител издава писмо-потвърждение за компенсация на всеки изпълнител, субконтрагент, консултант, доставчик или поддоставчик, потвърдил разпоредбите на настоящия протокол. Стандартна форма на това писмо-потвърждение за компенсация се прилага като неразделна част от настоящия протокол.

4.Страните могат да се консултират при нужда относно искове и процесуални действия в изпълнение на настоящия член.

5.Всички плащания, свързани с компенсациите по параграф 2 на настоящия член, се извършват незабавно и са свободно прехвърляеми на бенефициента в неговата национална валута.

6.Дарители, изпълнители, подизпълнители, консултанти, доставчици или поддоставчици на оборудване, стоки или услуги на всяко ниво и техният персонал могат да отнесат всеки спор относно изпълнението на задълженията по настоящия член за арбитраж в съгласие с Арбитражния правилник на ЮНСИТРАЛ (Комисията по международно търговско право при ООН), ако спорът не бъде уреден по приятелски начин в срок от 90 дни след предаването му на руската страна. Всяко арбитражно решение е окончателно и задължаващо за страните по спора.

7.Нищо в настоящия член не се тълкува като признаващо юрисдикцията на който и да е съд или форум извън Руската федерация по отношение на искове на трети страни, за които се прилага параграф 2 на настоящия член, освен предвиденото в параграф 6 на настоящия член, а във всички други случаи - ако Руската федерация е поела задължение да признае и изпълни правно решение на основата на разпоредби на международни споразумения.

8.Нищо в настоящия член не се тълкува като отказ от имунитета на страните по отношение на възможни искове на трети страни, които могат да бъдат заведени срещу всяка от тях.


Член 3


1.Настоящият протокол е отворен за подпис от всяка страна, подписала споразумението.

2.Настоящият протокол е предмет на ратификация, приемане или одобрение от подписващите страни, които са страни по споразумението. Документите за ратификация, приемане или одобрение се депозират при поне един от депозитарите на споразумението.

3.Настоящият протокол е отворен за присъединяване на всяка страна, присъединила се към споразумението.

4.Присъединяването влиза в сила с депозиране на документ за присъединяване при поне един от депозитарите на споразумението.

5.Депозитарите за настоящия протокол са депозитарите за споразумението и изпълняват задълженията си в съгласие с член 77 от Виенската конвенция за Закона за международните Договори от 23 май 1969 г., и се консултират взаимно при изпълнение на своите задължения.


Член 4


1.Под условие влизане в сила на споразумението, настоящият протокол влиза в сила на 30-тия ден след датата на получаване от поне един от депозитарите на документите за ратификация, приемане или одобрение, цитирани в член 3, параграф 2 от Руската федерация и от всяка друга страна, подписала настоящия протокол и остава в сила за срок от пет години от тази дата. За всяка подписваща страна, приемаща или одобряваща след това, настоящият протокол влиза в сила за нея на 30-тия ден след датата на получаване от поне един от депозитарите на документа за ратификация, приемане или одобрение, цитиран в член 3, параграф 2 и остава в сила до изтичане на първоначалния му петгодишен срок.

2.За всяка страна, присъединила се към настоящия протокол, той влиза в сила за нея 30 дни след получаване от поне един от депозитарите на документа за присъединяване, цитиран в член 3, параграф 4 и остава в сила до изтичане на първоначалния петгодишен срок, цитиран в параграф 1 от настоящия член.

3.Настоящият протокол се продължава автоматично за нови срокове от по пет години. Всяка страна може да помоли поне един от депозитарите, поне 90 дни преди изтичане на петгодишния срок да свика събрание на страните, с цел обсъждане на продължение, изменение или поправка на настоящия протокол.

4.Всяка страна може да се оттегли от настоящия протокол при изпращане на 90-дневна писмена нотификация до поне един от депозитарите. Комитетът за MNEPR се захваща незабавно с въпроса и прави препоръки към страните за продължаване на настоящия протокол и споразумението.

5.Задълженията в изпълнение на настоящия протокол остават в сила независимо от всяко следващо прехвърляне на собственост върху обекта на сътрудничество и независимо от всяко прекратяване на или оттегляне от настоящия протокол или Споразумението, или до изтичане на тяхната валидност.

6.а) Независимо от всяко прекратяване на настоящия протокол, той продължава да се прилага за всяко Изпълнително споразумение, което страните по това Изпълнително споразумение се съгласят да продължат, за времетраенето на това Изпълнително споразумение.

б) Ако някоя страна се оттегли от настоящия протокол, но продължи да бъде страна по Изпълнително споразумение, настоящият протокол продължава да се прилага за тази страна по отношение на нейното участие в това Изпълнително споразумение.

7.Ако

а) Виенската конвенция за гражданската отговорност за ядрена щета от 21 май 1963 г. (наречена тук по-долу Виенската конвенция) и Съвместният протокол относно прилагането на Виенската конвенция и Парижката конвенция от 21 септември 1988 г. (наречен тук по-долу Съвместен протокол) са влезли в сила за Руската федерация, и

б) Виенската конвенция или Парижката конвенция за отговорността на трети страни в областта на ядрената енергетика от 29 юли 1960 г. и Съвместният протокол са влезли в сила за всяка друга страна по настоящия протокол,

тази друга страна може, по свое усмотрение и с писмено известие до Руската федерация, да прекрати прилагането на член 2, параграф 2 от настоящия протокол между нея и Руската федерация по отношение на всяка дейност, предприета в изпълнение на Споразумението, за което се отнасят тези документи. Руската федерация и другата страна се информират писмено взаимно за датите, на които тези документи влизат в сила в съответните им територии.

8.Настоящият протокол се прилага на временна основа, от датата на подписването му.

Съставено в Стокхолм, на 21 май 2003 г. на английски, френски и руски език, като всички текстове са еднакво автентични, в два оригинала, единият от които се депозира в архивите на Министерството на външните работи на Руската федерация, а другият – в архивите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Надлежно заверени копия на настоящия протокол се предават на подписващите страни и на присъединяващите се страни. В случай на спор или разминаване по отношение на настоящия протокол, английският текст е определящ за целите на тълкуването.


ПРИЛОЖЕНИЕ


Модел на ПИСМО-ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ,

Предоставяно от Министерството на Руската федерация за атомна енергия на (изпълнител)1


Уважаеми господа,

Правителството на Руската федерация и (името на другата страна) са страни по Рамковото споразумение за многостранна ядрена програма за околната среда в Руската федерация (наречено тук по-долу Споразумение MNEPR) от 21 май 2003 г. за улесняване на сътрудничеството в областта на безопасността на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци в Руската федерация. Те са също страни по Протокола към Споразумение MNEPR относно искове, процесуални действия и компенсации от 21 май 2003 г. (наречен по-долу Протоколът).

Министерството на Руската федерация за атомна енергия, действащо от името на правителството на Руската федерация, потвърждава с настоящото, че (изпълнителят) е влязъл в (Изпълнително споразумение/Споразумение/Договор) със (получател)на (дата) за предоставяне на помощ за изпълнение на проекта MNEPR, известен като (името на проекта). Лицата и единиците, идентифицирани в приложения списък, са (изпълнителски) персонал, подизпълнители, доставчици, поддоставчици и консултанти, които ще предоставят оборудване, стоки или услуги в изпълнение на (Изпълнителното споразумение/Споразумението/Договора). (Изпълнителят) може от време на време да внася изменения в този списък, след нотификация до Министерството на Руската федерация за атомна енергия или негов упълномощен представител за изпълнението на (името на проекта).

Министерството на Руската федерация за атомна енергия, действащо от името на правителството на Руската федерация, потвърждава че в съгласие с членове 2.1 и 2.2 на Протокола,

а)С изключение на искове за нараняване или щета срещу отделни лица, възникнали вследствие пропуски или действия на тези лица, извършени с намерение да предизвикат нараняване или щета, министерството няма да завежда искове или процесуални действия от какъвто и да е вид срещу (изпълнителя) и неговия персонал или подизпълнители, консултанти, доставчици или поддоставчици на оборудване, стоки и услуги на всяко ниво и техния персонал, идентифицирани в приложения списък, с изменения от време на време, за всяка загуба или щета от какъвто и да е характер, включително, но без да се ограничава с лично нараняване, загуба на живот, пряка, непряка или последвала щета за имущество, притежавано от Руската федерация, възникнали от дейности, предприети в изпълнение на Споразумението MNEPR, като се договаря, че настоящият параграф не се прилага за изпълнение на изричните разпоредби в договор; и

б)С изключение на искове за ядрена щета срещу отделни лица, възникнала вследствие пропуски или действия на тези лица, извършени с намерение да предизвикат щета, министерството предвижда адекватна правна защита и компенсация, и няма да завежда искове или процесуални действия срещу (изпълнителя) и неговия персонал или подизпълнители, консултанти, доставчици или поддоставчици на оборудване, стоки и услуги на всяко ниво и техния персонал, идентифицирани в приложения списък, с изменения от време на време, във връзка с искове на трета страна, в какъвто и да е съд или форум, възникнали вследствие на дейности, предприети в изпълнение на Споразумението MNEPR, по отношение на ядрена щета, случила се на или извън територията на Руската федерация, която е резултат от ядрен инцидент, станал на територията на Руската федерация.

Министерството на Руската федерация за атомна енергия, действащо от името на правителството на Руската федерация, се съгласява, че всеки спор, противоречие или иск, възникнали от или свързани с настоящото писмо-потвърждение за компенсация, включително неговото съществуване или валидност, се отнася към и окончателно решава от арбитраж в съгласие с Арбитражния правилник на ЮНСИТРАЛ (Комисията по международно търговско право при ООН), ако спорът не бъде уреден по приятелски начин в срок от 90 дни след предаването му на правителството на Руската федерация, което да вземе решение. Назначаващият орган по смисъла на Арбитражния правилник на ЮНСИТРАЛ е Стокхолмската търговска камара. Мястото на арбитраж е Арбитражният институт на Стокхолмската търговска камара, Стокхолм, Швеция, като се прилага шведското законодателство. Ако Арбитражният правилник на ЮНСИТРАЛ не предвижда конкретна ситуация, арбитражният съд взема решение за хода на делото, който да се следва.

Писмото-потвърждение за компенсация влиза в сила при подписването му от Министерството на Руската федерация за атомна енергия, действащо от името на правителството на Руската федерация и остава в сила в съгласие със Споразумението MNEPR и протокола.

………………………………………......……………………………………......

(подпис)(длъжност)

(Упълномощен представител на Министерството за атомна енергия на Руската федерация)

………………………………………......

(дата)


_________________________

1 Може да е полезно да се предвиди копие от писмото да се изпрати и на правителството на страната, в която контрагентът извършва бизнес.

22003A0624(01) - ЦПР - редактиран


Untitled Page