МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Европейската общност и Националната туристическа администрация на Китайската народна република, относно визите и свързаните с тях въпроси за туристически групи от Китайската народна република


(Статут на одобрена дестинация - ADS)


НАЦИОНАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА


и


ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,


наричани оттук нататък “договарящите се страни”,


КАТО ЖЕЛАЯТ да улеснят организираните групови пътувания от Китайската народна република до Общността,


КАТО СЪЗНАВАТ, че такива пътувания изискват решаването на визови проблеми и въпроси, свързани с тях,


КАТО ОТЧИТАТ, че такива пътувания ще допринесат за укрепването на туристическите сектори както в Китай, така и в Общността,


РЕШЕНИ да осигурят прилагането на настоящия меморандум за разбирателство при строго спазване на действащите китайски наредби и реда на вътрешния пазар на Общността,


КАТО ОТЧИТАТ, че разпоредбите на настоящия меморандум за разбирателство не се прилагат за Обединеното кралство и Ирландия, в съответствие с Протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия, и протокола, включващ разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност,


КАТО ОТЧИТАТ, че разпоредбите на настоящия меморандум за разбирателство не се прилагат за Кралство Дания, в съответствие с Протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност,


СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:РАЗДЕЛ І


ПРЕДМЕТ И ДЕФИНИЦИИ


Член 1


Дефиниции


За целите на настоящия меморандум за разбирателство:


а) “държава-членка” означава всяка държава-членка на Европейската общност, с изключение на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство;


б) “китайски гражданин” означава всяко лице, което притежава паспорт на Китайската народна република;


в) “територия на Общността” означава територията, на която се прилага Договора за създаване на Европейската общност, с изключение на територията на Дания, на Ирландия, на Обединеното кралство и на френските отвъдморски департаменти;


г) “упълномощена китайска туристическа агенция” означава всяка туристическа агенция, която е избрана и упълномощена от Националната администрация по туризъм на Китайската народна република (CNTA);


д) “куриер” означава лице, което е упълномощено да подаде документите за кандидатстване за виза на туристическа група в посолствата или консулски служби на държави-членки в Китай съгласно процедурата, установена в член 4, параграф 2 от настоящия меморандум за разбирателство;


е) “Шенгенска виза” е уеднаквената виза, постановена в член 10 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген.


Член 2


Цел и обхват на прилагане


Настоящият меморандум за разбирателство се прилага за пътувания на туристически групи от китайски граждани на собствени разноски от Китай до територията на Общността. За тази цел Общността се ползва със статут на одобрена дестинация (ADS).


Такива пътувания ще се организират в съответствие с разпоредбите и изискванията, изложени в настоящия меморандум за разбирателство.


Член 3


Туристически групи


Участниците в китайски туристически групи влизат и напускат територията на Общността като група. Те пътуват в рамките на територията на Общността като група съгласно установената програма на пътуването. Минималният брой участници в една туристическа група не е по-малък от пет.РАЗДЕЛ ІІ


ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА И ПОВТОРНО ДОПУСКАНЕ


Процедура за издаване на виза


1. Упълномощени китайски туристически агенции


а) Китайската страна определя туристически агенции в Китай, които са упълномощени от Националната администрация по туризъм на Китай (CNTA) да организират и извършват задгранични пътувания на китайски граждани до държавите-членки. Посолствата и консулските служби на държавите-членки акредитират тези определени туристически агенции да действат като упълномощени представители на кандидатите за виза. CNTA ще нотифицира Комисията, посолствата и консулските служби на държавите-членки за списъка от упълномощените китайски туристически агенции, включително за техните адреси, телефонни и факс номера, електронни адреси и лица за контакти;


б) в случай на нарушение на наредби на ЕС и/или на Китай от упълномощена китайска туристическа агенция при организацията и извършването на задграничното пътуване на китайските граждани, ще бъдат предприети съответни мерки срещу тази агенция в съответствие с действащото законодателство. Това включва, при необходимост, оттеглянето на упълномощаването на туристическата агенция от Китай, или на нейната акредитация от посолствата или консулските служби на държавите-членки.


2. Куриери


а) Всяка упълномощена китайска туристическа агенция може да назначава до две лица, които да действат от нейно име като куриери в процеса на кандидатстване за необходимата виза на китайски туристически групи, желаещи да посетят територията на Общността. Куриерите имат право да подават молбите за виза на такива групи в посолствата или консулските служби на държавите-членки в Китай;


б) те са упълномощени да влизат в посолствата или консулските служби на държавите-членки в Китай със служебна карта, издадена от CNTA, карта за самоличност със снимка, и сертификат, издаден от посолствата или консулските служби на държавите-членки, на които CNTA предоставя съответни данни за лицата, действащи като куриери за всяка туристическа агенция. Сертификатът ще съдържа поне името и адреса на туристическата агенция, както и името и адреса на агента, действащ като куриер;


в) в случай, че дадена упълномощена туристическа агенция вече не е акредитирана в посолство или консулска служба на държава-членка, тази туристическа агенция е длъжна да върне картите и сертификата на посолството или консулската служба на държавата-членка, която ги е издала, за да бъдат обявени впоследствие за невалидни. Освен това, всяка акредитирана туристическа агенция е длъжна да върне картата и сертификата на посолството или консулската служба на държавата-членка, която ги издава, ако лицето, действало като куриер, вече не работи в качеството си на такъв в тази агенция.


3. Заявление за виза


а) При подаване на заявления за виза от група клиенти на акредитирана китайска туристическа агенция в посолствата или консулските служби на държавите-членки, туристическите агенции също подават следните документи: съобщение, подписано от представител на същата туристическа агенция с информация за планираното пътуване, заплащане на пътните разноски, подходяща застраховка, имената на участниците в пътуването, заедно с паспорта на всеки участник и надлежно попълнени формуляри за заявление, подписани от всеки турист. При необходимост, посолствата или консулските служби на държавите-членки могат да поискат други документи и/или информация;


б) заявленията за визи ще се обработват съгласно действащото законодателство. Визи по принцип се дават от посолствата или консулските служби на държавите-членки, на чиято територия се намира единствената или основната дестинация на предвиденото посещение. Когато е невъзможно да се определи основната дестинация, или когато са предвидени еднакво дълги посещения, посолството или консулската служба на държавата-членка, където е първото влизане на територия на Общността, е отговорна за осигуряването на виза. Посолствата или консулските служби на държавите-членки могат да предвидят лични интервюта или интервюта по телефона с кандидатите;


в) визата, която се издава от посолствата или консулските служби на държавите-членки е Шенгенска виза, ограничена до максимален срок от 30 дни, издадена в съответствие с действащото законодателство. Тя е индивидуална Шенгенска виза с обозначен статут на одобрена дестинация - ADS;


г) ако посолствата или консулските служби на Общността одобрят заявленията за виза от туристическите агенции, други организации или частни лица, които не са упълномощени туристически агенции от CNTA, CNTA не е отговорна за проблеми, възникнали по време на последвалото пътуване на територията на Общността.


Член 5


Незаконен престой след изтичане на виза и незаконно повторно допускане


1. Упълномощените китайски туристически агенции и участващите туристически агенции от Общността са длъжни незабавно да съобщят на съответните органи, на CNTA и компетентните органи на държавата-членка, издала визата, ако липсва някой турист със статут ADS от групата, както и ако някой турист със статут ADS не се е върнал в Китай.


2. В случай на незаконен престой след изтичане на виза на някой турист със статут ADS, съответните туристически агенции от договарящите се страни веднага се опитват, заедно с компетентните отдели на договарящите се страни, да помогнат за връщането и посрещането на туриста, който ще бъде повторно допуснат от правителството на Китайската народна република. Представят се документи, доказващи неговата или нейната самоличност на китайски гражданин с цел повторно допускане. Разноските за самолетен билет се покриват от туриста. Ако туристът не може да си го позволи, разходите свързани с неговото или нейното репатриране се покриват от компетентния орган на съответната държава-членка, който след това ще поиска от съответната упълномощена китайска туристическа агенция да изплати разноските за самолетен билет срещу представена квитанция. В този случай, съответната упълномощена китайска туристическа агенция изплаща разходите за самолетен билет на компетентния орган на държавата-членка в срок от 30 дни от повторното допускане на туриста и си възстановява разходите от туриста.РАЗДЕЛ ІІІ


ПРИЛОЖЕНИЕ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ


Член 6


Комитет по статут на одобрена дестинация


1. С цел да осигурят правилното действие на настоящия меморандум за разбирателство, договарящите се страни обменят информация и данни навременно и работят в тясно сътрудничество. За наблюдение и контролиране на точното изпълнение на Меморандума за разбирателство ще се създаде консултативен механизъм.


2. За тази цел договарящите се страни учредяват Комитет по статут на одобрена дестинация (наричан оттук нататък „Комитетът”), който по-специално ще има задачата:


а) да наблюдава и контролира прилагането на настоящия меморандум за разбирателство, като всяка година изготвя доклад за изпълнението на Меморандума за разбирателство;


б) да взема решение относно прилагането на мерки, необходими за еднаквото му изпълнение;


в) да осъществява редовен обмен на информация;


г) да дава препоръки за изменения на настоящия меморандум за разбирателство на договарящите се страни.


3. Комитетът се състои от представители на договарящите се страни. Общността се представлява от Комисията на Европейските общности. Китай се представлява от Националната администрация по туризъм на Китайската народна република.


4. Комитетът заседава при необходимост, по искане на една от договарящите се страни.


5. Комитетът създава свой процедурен правилник.


РАЗДЕЛ ІV


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 7


ADS договорености на държави-членки


Всеки подобен меморандум за разбирателство или договореност между Китай и държава-членка спира да се прилага, считано от датата на влизане в сила на настоящия меморандум за разбирателство.


Член 8


Влизане в сила, продължителност и прекратяване


1. Настоящият меморандум за разбирателство се ратифицира или одобрява от договарящите се страни в съответствие с техните съответни процедури.


2. Настоящият меморандум за разбирателство влиза в сила на първо число от втория месец след датата, на която договарящите се страни се нотифицират взаимно, че са приключили процедурите, посочени в първия параграф.


3. Настоящият меморандум за разбирателство остава в сила за неопределен срок, освен ако не бъде прекратен съгласно параграф 4 от настоящия член.


4. Всяка договаряща се страна може да прекрати настоящия меморандум за разбирателство чрез писмено известие до другата договаряща се страна. Настоящият меморандум за разбирателство престава да се прилага три месеца след датата на получаване на такава нотификация.


5. Настоящият меморандум за разбирателство може да бъде изменян с писмено споразумение на договарящите се страни. Изменения влизат в сила след като договарящите се страни са се нотифицирали една друга за приключването на необходимите за тази цел техни вътрешни процедури.


6. Настоящият меморандум за разбирателство законно обвързва двете договарящи се страни с разпоредбите си.Съставен в Пекин, на дванадесети февруари 2004 г., в два екземпляра на датски, холандски, английски, фински, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански, шведски и китайски езици, като всички текстове са еднакво автентични.Hecho en Pek?n el doce de febrero de 2004, en dos ejemplares, en lengua alemana, danesa, espa?ola, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca y china, siendo cada uno de estos textos igualmente aut?ntico.


Udf?rdiget i Beijing den tolvte februar 2004 i to eksemplarer p? dansk, engelsk, finsk, fransk, gr?sk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og kinesisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.


Geschehen zu Peking am zw?lften Februar 2004 in zwei Urschriften in d?nischer, deutscher, englischer, finnischer, franz?sischer, griechischer, italienischer, niederl?ndischer, portugiesischer, schwedischer, spanischer und chinesischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicherma?en verbindlich ist.


????? ??? ?????? ???? ?????? ??????????? 2004, ???? ???????, ???????, ???µ?????, ??????, ????????, ????????, ???????, ?????????, ???????????, ????????, ?????????? ??? ???????? ??????, ??? ?????? ??? ?? ?? ???? ???µ??? ????? ?????? ?????????.


Done at Beijing on the twelfth day of February 2004, in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish and Chinese languages, each of these texts being equally authentic.


Fait ? P?kin le douze f?vrier 2004 en deux exemplaires, en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, fran?aise, grecque, italienne, n?erlandaise, portugaise, su?doise et chinoise, chacun de ces textes faisant ?galement foi.


Fatto a Pechino add? dodici febbraio 2004, in duplice copia nelle lingue danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola, svedese e cinese, ciascuna delle quali fa ugualmente fede.


Gedaan te Peking, de twaalfde februari 2004, in twee exemplaren opgesteld in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Chinese taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.


Feito em Pequim, em doze de Fevereiro de 2004, em duplo exemplar nas l?nguas alem?, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca e chinesa, todos os textos fazendo igualmente f?.


Tehty Pekingiss? kahdentenatoista p?iv?n? helmikuuta 2004 kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen, tanskan ja kiinan kielell?, ja jokainen teksti on yht? todistusvoimainen.


Utf?rdat i Peking den tolfte februari 2004 i tv? exemplar p? danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederl?ndska, portugisiska, spanska, svenska, tyska och kinesiska spr?ken, vilka alla texter ?r lika giltiga.

За Европейската общност:


Por la Comunidad Europea


For Det Europ?iske F?llesskab


F?r die Europ?ische Gemeinschaft


??? ??? ????????? ?????????


For the European Community


Pour la Communaut? europ?enne


Per la Comunit? europea


Voor de Europese Gemeenschap


Pela Comunidade Europeia


Euroopan yhteis?n puolesta


P? Europeiska gemenskapens v?gnar
За Националната администрация по туризъм на Китайската народна република:


Por la Administraci?n Nacional de Turismo de la Rep?blica Popular China


For Folkerepublikken Kinas nationale turistadministration


F?r die Staatliche Tourismusverwaltung der Volksrepublik China


??? ??? ?????? ???????? ??????µ?? ??? ?????? ??µ???????? ??? ?????


For the National Tourism Administration of the People’s Republic of China


Par l’administration nationale du tourisme de la R?publique populaire de Chine


Per l’amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese


Voor de overheidsdienst voor toerisme van de Volksrepubliek China


Pela Administra??o Nacional de Turismo da Rep?blica Popular da China


Kiinan kansantasavallan kansallisen matkailuhallinnon puolesta


F?r Folkrepubliken Kinas nationella turistf?rvaltning


ПРИЛОЖЕНИЕ


ПРОТОКОЛ ЗА НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИВ съответствие с Акта на присъединяване, държавите-членки, които се присъединяват към Европейския съюз на 1 май 2004 г. (Република Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия) все още не издават Шенгенски визи.


По тази причина, като дерогация от член 4, параграф 3 от Меморандума за разбирателство, и до влизане в сила на Решението на Съвета, предвидено в член 3, параграф 2 от Акта на присъединяване, съответната държава-членка издава национални визи, ограничени в рамките на нейната собствена територия.
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОГОВОРЕНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО


1. Туристически агенции


Общността препоръчва държавите-членки и техните доставчици на туристически услуги да предоставят на CNTA списък с туристическите агенции на тяхна територия, включително техните адреси, телефонни и факс номера, електронни адреси и лица за контакти. Тези списъци следва да се обновяват редовно и да се предават на CNTA.


Освен това, договарящите се страни разбират, че туристическите агенции и на двете договарящи се страни са упълномощени да избират свои собствени бизнес партньори от другата договаряща се страна и да сключват договори с тях. Същите туристически агенции поемат отговорността за цялата подготовка и планиране на пътуването, като например туристически програми, разходи, услуги, и плащания в договора за пътуването с техните съответни бизнес партньори.


2. Защита на правата на китайските туристи


Законните права и интереси на китайските граждани, които пътуват на територията на Общността в туристически групи се защитават от съответното законодателство на Общността, на държавите-членки и на Китай. В случай на нарушение, упоменатите наредби се прилагат спрямо съответните агенции.


Общността насърчава държавите-членки и техните доставчици на туристически услуги да откриват горещи телефони за консултация и помощ в спешни случаи на китайски туристи.


3. Туристически водачи и екскурзоводи


Договарящите се страни разбират, че акредитираните китайски туристически агенции назначават туристически водач или водачи за всяка група.


Туристическият водач осигурява на китайски туристически групи, които пътуват на територията на Общността в съответствие с настоящия меморандум за разбирателство, влизане и напускане на територията на Общността като една група. От туристическият водач ще се изисква да носи копия на всички билети и паспорти по време на пътуването.


Договарящите се страни вземат под внимание, че в допълнение към задължителния туристически водач, предоставен от китайските туристически агенции, туристическите агенции от Общността могат да предоставят екскурзоводи за всяка китайска туристическа група за срока на престой на територията на Общността.


Тези екскурзоводи могат да придружават групата от момента на влизането ? до момента на напускане на територията на Общността, при условията, предвидени в действащото законодателство във всяка държава-членка, и се стремят да разрешават всеки проблем, който може да възникне, чрез консултация с китайския туристически водач.


4. Изисквания за информация


Общността насърчава държавите-членки и техните доставчици на туристически услуги да предоставят съответната информация на упълномощените китайски туристически агенции, по-специално по отношение на възможности за пътуване до и в рамките на територията на Общността, важни туристически услуги за китайските туристи и техните цени, както и информация, която служи за защита на законните права на туристите.


5. Документи за доказване


Договарящите се страни се споразумяват, че документите, служещи за доказателство, съгласно посоченото в член 5, параграф 2 от настоящия меморандум за разбирателство, включват паспорти, заявления за виза, архив на имиграционния контрол на ЕС, документи на туристически агенции, или фотокопия от тях.СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ДАНИЯ


Договарящите се страни вземат под внимание, че настоящия меморандум за разбирателство не се прилага спрямо територията на Кралство Дания. При тези обстоятелства, Националната администрация по туризъм на Китайската народна република и властите на Дания декларират волята си своевременно да сключат споразумение за статут на одобрена дестинация при същите условия, както в настоящия меморандум за разбирателство.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ИРЛАНДИЯ


Договарящите се страни вземат под внимание, че настоящия меморандум за разбирателство не се прилага спрямо територията на Обединеното кралство и Ирландия. При тези обстоятелства, Националната администрация по туризъм на Китайската народна република и властите на Обединеното кралство и Ирландия декларират волята си своевременно да сключат споразумение за Статут на одобрена дестинация при същите условия, както в настоящия меморандум за разбирателство.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИСЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ


Договарящите се страни вземат под внимание близките отношения между Европейската общност и Исландия и Норвегия, по-специално по силата на Споразумението от 18 май 1999 г. относно асоциирането на тези държави с осъществяването, прилагането и развитието на достиженията на правото на ЕС от Шенген. При тези обстоятелства е уместно Националната администрация по туризъм на Китайската народна република да сключи споразумение за Статут на одобрена дестинация с Исландия и Норвегия при същите условия, както в настоящия меморандум за разбирателство.


22004A0320(01) – ЦПР редактиран22004A0320(01) – ЦПР редактиран


Untitled Page