МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА


(Нов ревизиран текст, одобрен от Конференцията на международната организация по земеделие и прехранване на нейната 29-а сесия - ноември 1997 г.)


ПРЕАМБЮЛ

Договарящите се страни,

като признават необходимостта от международно сътрудничество по отношение на борбата с вредителите по растенията и растителните продукти и предотвратяването на тяхното международно разпространение и по-специално на тяхната интродукция в застрашените зони;

като признават, че фитосанитарните мерки трябва да бъдат технически обосновани, прозрачни и не трябва да се прилагат по такъв начин, че да представляват самоволно или несправедливо средство за дискриминация или прикрито средство за ограничение, особено на международната търговия;

като желаят да осигурят тясна координация на мерките, насочени за постигането на тези цели;

като желаят да осигурят рамка за развитие и прилагане на хармонизираните фитосанитарни мерки и разработването на международни стандарти за тази цел;

като отчитат одобрените в международен план принципи, които ръководят защитата на здравето на растенията, хората и животните, както и на околната среда

като отбелязват споразуменията, сключени като резултат от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори, включително Споразумението от носно прилагането на санитарни и фитосанитарни мерки,

се споразумяха за следното:


Обект и задължения

Член I

1. С цел осигуряване на общи и ефикасни действия за предотвратяване на разпространението и интродукцията на вредителите по растенията и растителните продукти и с цел насърчаване на подходящи мерки за контрол на тези вредители договарящите се страни се задължават да приемат законодателни, технически и административни мерки, специфицирани в тази конвенция и в допълнителните споразумения в съответствие с чл. ХVI.

2. Всяка договаряща страна се задължава, без да нарушава останалите си поети задължения по силата на други международни споразумения, да спазва на своя територия всички предписани мерки по тази конвенция.

3. Разпределението на отговорностите за спазването на изискванията по тази конвенция между организациите - членки на ФАО, и техните държави членки, които са договарящите се страни, ще се извършва съгласно тяхната съответна компетентност.

4. При необходимост разпоредбите на тази конвенция могат да засягат, ако договарящите се страни смятат това за необходимо, да се прилагат освен за растения и растителни продукти, така и за складове, амбалаж, транспортни средства, контейнери, почва и други организми, предмети или материали от всякакво естество, способни да подслоняват и разпространяват вредители по растенията и растителните продукти, особено когато въпросите засягат международния транспорт.

Използване на термини

Член II

1. За нуждите на тази конвенция описаните по-долу термини ще имат следните значения:

"Зона със слабо преобладаване на вредители" - зона, която може да представлява територията на цялата страна, част от тази страна или територии или части от територии на няколко страни, идентифицирани от компетентните власти, в която специфичен вредител е представен на ниско ниво и който е обект на ефикасни мерки на наблюдение, контрол и унищожаване.

"Комисия" - Комисията за фитосанитарни мерки, създадена по силата на чл. ХI.

"Застрашена зона" - зона, където екологичните фактори са благоприятни за установяването на вредител, чието присъствие води до значителни икономически загуби.

"Установяване" - трайно настаняване в предвидимо бъдеще на вредител в зоната след неговото навлизане.

"Хармонизирани фитосанитарни мерки" - фитосанитарни мерки, прилагани от договарящите се страни въз основа на международните стандарти.

"Международни стандарти" - международните стандарти, установени в съответствие с чл. Х, параграфи 1 и 2.

"Интродукция" - навлизане на вредител, последвано от неговото настаняване.

"Вредител" - всеки растителен или животински вид, род или биологичен тип или патогенен агент, вреден за растенията или растителните продукти.

"Анализ на фитосанитарния риск" - процесът на оценяване на биологичните или други научни или икономически доказателства, за да се определи дали даден вредител трябва да бъде контролиран и строгостта на евентуалните фитосанитарни мерки, които трябва да се установят по отношение на същия.

"Фитосанитарни мерки" - всички законодателни, нормативни или официални процедури, чиято цел е да се предотврати интродукцията и/или разпространяването на вредители.

"Растителни продукти" - непреработени фабрично продукти с растителен произход (включително зърно), както и преработени продукти, които поради своето естество или вследствие на начина на тяхната преработка могат да създадат риск от интродукция или разпространяване на вредители.

"Растения" - живи растения и части от живи растения, включително семена и генетичен материал.

"Карантинен вредител" - вредител, който има потенциално значение за икономиката на застрашената зона и който не е още наличен в тази зона или е наличен, но не е широко разпространен в нея, и който е обект на официален контрол.

"Регионални стандарти" - изработените от регионална организация за растителна защита стандарти в интерес на членовете на тази организация.

"Контролиран артикул" - всяко растение, растителен продукт, място за съхранение, амбалаж, транспортно средство, контейнер, почва и всеки друг организъм, предмет или материал, способен да съдържа или разпространява вредители, за които се счита, че е оправдано налагането на фитосанитарни мерки, особено когато въпросът се отнася до международен транспорт.

"Контролиран некарантинен вредител" - некарантинен вредител, чието присъствие в растенията, предназначени да бъдат засадени, засяга предвидената употреба на тези растения с неприемливи икономически последствия и който е контролиран на територията на договарящата страна вносител.

"Контролиран вредител" - карантинен вредител или контролиран некарантинен вредител.

"Секретар" - Секретарят на комисията, назначен съгласно чл. ХII.

"Технически оправдано" - оправдано въз основа на заключенията от съответния анализ на фитосанитарния риск или когато това е приложимо, на други сравними проучвания или оценки на налична научна информация.

2. Определенията, дадени в този член, са предвидени единствено за прилагането на тази конвенция и няма да се счита, че засягат посочените дефиниции в законите или нормативите на договарящите се страни.

Връзки с други международни споразумения

Член III

Нищо от съдържащото се в тази конвенция няма да оказва влияние на правата и задълженията на договарящите се страни, произтичащи от други международни споразумения.

Общи разпоредби, отнасящи се до организацията на националната растителна защита

Член IV

1. Всяка една от договарящите се страни поема задължението да предприеме необходимите мерки за създаването в кръга на нейните възможности на официална национална организация за растителна защита, чиито основни задължения са определени в този член.

2. Задълженията на Националната организация за растителна защита ще включват следното:

а) издаване на сертификати във връзка с фитосанитарните разпоредби на договарящата се страна вносител за пратките с растения, растителни продукти и други контролирани артикули;

б) наблюдение на растящите растения, включително култивираните площи (включително полета, плантации, разсадници, градини, оранжерии и лаборатории) и дивата флора, както и на складираните и транспортираните растения и растителни продукти, с основна цел докладване за наличието, появата и разпространението на вредители и за контролирането на тези вредители, включително изготвянето на докладите, споменати в чл. VIII, параграф 1 (а);

в) инспектиране на пратките с растения и растителни продукти, предмет на международна търговия, и при необходимост инспектиране на други контролирани артикули специално за предотвратяване на интродукцията и/или разпространяването на вредителите;

г) обеззаразяване или дезинфекция на пратките с растения, растителни продукти и други контролирани артикули, предмет на международния обмен, с цел спазване на фитосанитарните изисквания;

д) защита на застрашените зони и определянето, поддържането и наблюдението на свободни от вредители зони и зони със слабо наличие на вредители;

е) провеждане на анализи на фитосанитарния риск;

ж) гарантиране посредством подходящи процедури на фитосанитарната сигурност на пратките след тяхното сертифициране по отношение запазването на техния състав и невъзможността за подмяна или повторно заразяване до момента на техния износ; и

з) обучение и развитие на персонала.

3. Всяка от договарящите се страни поема задължението да вземе необходимите мерки в кръга на своите възможности, за да гарантира следното:

а) разпространяването на информация на територията на договарящата се страна относно контролираните вредители и средствата за борба с тях и за техния контрол;

б) проучване и изследване на полето на мерките за растителната защита;

в) публикуване на фитосанитарните разпоредби; и

г) изпълнение на всякакви други функции, необходими за прилагането на тази конвенция.

4. Всяка една от договарящите се страни се задължава да представи на Секретаря описание на нейната национална организация за растителна защита и на всички изменения, внесени в тази организация. Всяка една от договарящите се страни се задължава да представи при поискване на всяка друга договаряща се страна описание на организацията на растителната защита.

Фитосанитарно сертифициране

Член V

1. Всяка една от договарящите се страни се задължава да вземе необходимите мерки за фитосанитарно сертифициране с цел гарантиране на това, че растенията, растителните продукти и другите контролирани артикули и пратки от тях отговарят на декларацията на сертификата по смисъла на параграф 2 (б) на този член.

2. Всяка една от договарящите се страни се задължава да вземе необходимите мерки издаването на фитосанитарни сертификати да бъде в съответствие със следните изисквания:

а) инспекциите и другите свързани с издаването на фитосанитарни сертификати дейности да се извършват само от или под ръководството на Националната организация за растителна защита; издаването на фитосанитарни сертификати да се извършва от служители, които са технически квалифицирани и надлежно упълномощени от Националната организация за растителна защита да действат от нейно име и под неин контрол, като тези служители ще са длъжни да разполагат с такива познания и информация, че властите на страните вносители да могат да приемат фитосанитарните сертификати с увереност, че те са достоверни документи;

б) фитосанитарните сертификати или тяхната електронна версия, ако такава се приема от съответната договаряща се страна вносител, трябва да са съставени съгласно формата, представена в приложението на тази конвенция; тези сертификати трябва да бъдат изготвени и издадени съобразно съответните международни стандарти;

в) незаверените корекции и задрасквания правят сертификатите невалидни.

3. Всяка една от договарящите се страни се задължава да не изисква вносните пратки с растения, растителни продукти или други контролирани артикули на своята територия да бъдат придружавани от фитосанитарни сертификати, несъобразени с формата в приложението на тази конвенция. Всички изисквания за допълнителни декларации трябва да бъдат ограничени само до тези, които са обосновани от техническа гледна точка.


Регулирани вредители

Член VI

1. Договарящите се страни могат да изискват фитосанитарни мерки за карантинни вредители и регулирани некарантинни вредители при условие, че такива мерки:

а) не са по-ограничителни от мерките, които се прилагат за същите вредители, ако те са представени на територията на договарящата се страна; и

б) са ограничени в рамките на необходимото за защитата на здравето на растенията и/или за опазването на предвидената им употреба и са обосновани от техническа гледна точка от съответната договаряща се страна.

2. Договарящите се страни не могат да изискват прилагането на фитосанитарни мерки за нерегулирани вредители.

Изисквания по отношение на вноса

Член VII

1. С цел да се избегне интродукцията и/или разпространението на контролирани вредители на тяхната територия договарящите се страни ще имат върховната власт да регламентират съгласно действащите международни споразумения вноса на растения, растителни продукти и други контролирани артикули, като за тази цел те ще могат:

а) да предписват и възприемат фитосанитарни мерки, засягащи вноса на растения, растителни продукти и други контролирани артикули, включително например инспекция, забрана за внос и обработка;

б) да отказват влизането или да задържат, или да изискват обработката, унищожаването или отстраняването от територията на договарящата се страна на пратките, които не са съобразени с предписаните или възприетите фитосанитарни стандарти съгласно разпорежданията на алинея (а) по-горе;

в) да забраняват или ограничават пренасянето на своя територия на контролирани вредители;

г) да забраняват или ограничават влизането на своя територия на биологични агенти за контрол и други организми с фитосанитарно значение, които се смятат за полезни.

2. За да се сведат до минимум пречките пред международната търговия, всяка една от договарящите се страни се задължава при упражняване на своята власт по смисъла на разпоредбите на параграф 1 от този член да действа в съответствие със следното:

а) договарящите се страни се задължават да не предприемат по силата на техните фитосанитарни разпоредби споменатите в параграф 1 на този член мерки, освен ако те не са необходими от фитосанитарни съображения и ако не са технически обосновани;

б) договарящите се страни се задължават незабавно след като ги приемат да публикуват и предоставят фитосанитарните си изисквания, ограничения и забрани на всяка една от останалите договарящи се страни или на страни, за които преценят, че могат да бъдат директно засегнати от тези мерки;

в) договарящите се страни се задължават при поискване да предоставят на всяка една от останалите договарящи се страни доводите за тези фитосанитарни изисквания, ограничения и забрани;

г) в случай че някоя от договарящите се страни изисква пратките с конкретни растения и растителни продукти да бъдат внасяни през определени пунктове за влизане, тези пунктове трябва да бъдат избрани по такъв начин, че това да не пречи излишно на международната търговия; договарящата се страна се задължава да публикува списък на тези пунктове за влизане и да ги съобщи на Секретаря, на всички регионални организации за растителна защита, в които договарящата се страна членува, на всички договарящи се страни, за които договарящата страна счита, че могат да бъдат директно засегнати, както и на всички други договарящи се страни при поискване; подобни ограничения по отношение на пунктовете за влизане няма да се налагат, освен ако за въпросните растения, растителни продукти или други контролирани артикули се изисква те да бъдат придружени от фитосанитарен сертификат или да бъдат представяни за инспекция или обработка;

д) всички инспекции или други фитосанитарни процедури, изискани от организацията за растителна защита на договарящата се страна за пратки с растения, растителни продукти или други контролирани артикули, предназначени за внос, трябва да се извършват във възможно най-кратки срокове, като се отчита тяхната нетрайност;

е) договарящите се страни вносители се задължават да съобщават възможно най-скоро на съответната договаряща се страна износител или, при необходимост, на съответната договаряща се страна реизносител за всички значими случаи на несъответствие с фитосанитарното сертифициране; договарящата се страна износител или в случай на необходимост съответната договаряща се страна реизносител се задължава да проучи случилото се и при поискване да извести съответната договаряща се страна вносител за резултатите от тях;

ж) договарящите се страни трябва да установяват само такива фитосанитарни мерки, които са технически обосновани и съответстват на евентуалните рискове от съответните вредители, които представляват възможно най-малко ограничителни мерки и които пречат минимално на международното движение на хора, стоки и транспортни средства;

з) договарящите се страни трябва да гарантират в най-кратки срокове, че фитосанитарните мерки ще се изменят или премахват, ако се окажат непотребни при промяна на ситуацията и появата на нови факти;

и) договарящите се страни се задължават, доколкото им е възможно, да съставят и осъвременяват списъците на контролираните от тях вредители, посочени чрез тяхното научно наименование, и да изпращат периодично тези списъци на Секретаря, регионалните организации за растителна защита, в които те членуват, и при поискване - на други договарящи се страни;

й) договарящите се страни се задължават да провеждат наблюдения, доколкото им е възможно, върху вредителите и да поддържат достатъчно информация за техния статут, за да има основания за тяхната категоризация и разработването на подходящи фитосанитарни мерки; тази информация трябва да се предоставя при поискване на другите договарящи се страни.

3. Договарящите се страни могат да прилагат мерките, предвидени по този член, за вредители, които може да не са способни да се установят на тяхната територия, но които, ако бъдат внесени, могат да предизвикат икономически щети. Взетите мерки срещу такива вредители трябва да са технически обосновани.

4. Договарящите се страни могат да прилагат мерките, предвидени по този член, за транзитни през тяхната територия пратки, единствено когато такива мерки са обосновани от техническа гледна точка и са необходими за предотвратяването на интродукцията и/или разпространението на вредителите.

5. Никоя разпоредба на този член не трябва да пречи на договарящите се страни вносители да вземат специални мерки, при спазване на съответните предпазни мерки, по отношение на вноса за нуждите на научни изследвания, обучение или за специфична употреба на растения и растителни продукти и други контролирани артикули, както и на вредители по растенията.

6. Никоя разпоредба на този член не трябва да пречи на договарящите се страни да вземат подходящи спешни мерки при откриването на вредител, представляващ потенциална заплаха за нейната територия, или при появата на доклад за откриването (на такъв вредител). Всички такива мерки трябва да се оценяват възможно най-бързо, за да се установи дали тяхното продължаване е оправдано. Така взетите мерки трябва да бъдат докладвани незабавно на засегнатите договарящи се страни, на Секретаря и на всяка регионална организация за растителна защита, в която договарящата се страна членува.

Международно сътрудничество

Член VIII

1. Договарящите се страни се задължават да си сътрудничат в кръга на практически възможното за реализацията на целите на тази конвенция и в частност:

а) да си съдействат при обмяна на информация за вредителите по растенията, в частност докладването за присъствието, появата или разпространението на вредители, които биха могли да представляват непосредствена или потенциална опасност, в съответствие с процедурите, установени от комисията;

б) да участват, доколкото им е възможно, във всички специални кампании за борба с вредители, които биха могли да застрашат сериозно реколтите и които изискват международни действия за справяне със спешните ситуации; и

в) да си съдействат, доколкото им е възможно, за предоставянето на техническата и биологичната информация, необходима за анализ на фитосанитарния риск.

2. Всяка една от договарящите се страни се задължава да определи пункт за контакти за обмен на информация, отнасяща се до прилагането на практика на тази конвенция.

Регионални организации за растителна защита

Член IХ

1. Договарящите се страни се задължават да си сътрудничат една с друга за учредяването в съответни райони на регионални организации за растителна защита.

2. Тези организации ще изпълняват ролята на координатор в районите на тяхната компетентност, ще участват в различни дейности за достигане целите на тази конвенция и в случай на необходимост ще събират и разпространяват информация.

3. Регионалните организации за растителна защита ще сътрудничат на Секретаря за реализиране целите на тази конвенция и в случай на необходимост ще сътрудничат на Секретаря и комисията за разработването на международните стандарти.

4. Секретарят ще свиква редовни технически консултации на представители на регионалните организации за растителна защита за:

а) насърчаване разработката и употребата на съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки; и

б) насърчаване междурегионалното сътрудничество при разработването на хармонизирани фитосанитарни мерки за борба с вредителите и за предотвратяване на тяхното разпространяване и/или интродукция.

Стандарти

Член Х

1. Договарящите се страни се задължават да си сътрудничат за разработването на международни стандарти в съответствие с одобрените от комисията процедури.

2. Тези международни стандарти ще бъдат одобрявани от комисията.

3. Регионалните стандарти трябва да съответстват на принципите на тази конвенция. Подобни стандарти могат да се представят пред комисията за проучване като проекти за международни стандарти за фитосанитарни мерки, ако те са по-широко приложими.

4. Договарящите се страни трябва да отчитат, когато това е необходимо, изискванията по международните стандарти при предприемането на дейности, свързани с тази конвенция.

Комисия по фитосанитарните мерки

Член ХI

1. Договарящите се страни се задължават да учредят Комисия за фитосанитарните мерки в рамките на Организацията на обединените нации за прехрана и земеделие (ФАО).

2. Функциите на комисията ще бъдат да насърчават цялостното осъществяване на целите на тази конвенция и в частност:

а) да преразглежда обстоятелствата във връзка с растителната защита по света и необходимостта от действия за контролиране на международното разпространение на вредителите и тяхната интродукция в застрашените зони;

б) да определя и периодично да преразглежда институционалните постановления и процедури за разработването и прилагането на международните стандарти, както и да одобрява тези международни стандарти;

в) да определя правилата и процедурите за разрешаването на споровете в съответствие с чл. ХIII;

г) да учредява подкомисии, които комисията счете за необходими за надлежното изпълнение на своите функции;

д) да одобрява директивите, отнасящи се до признаването на регионалните организации за растителна защита;

е) да организира сътрудничеството със съответните международни организации по въпросите, предвидени по тази конвенция;

ж) да одобрява такива препоръки, каквито счете за необходими за прилагането на тази конвенция, и

з) да изпълнява всякакви други функции, необходими за постигането на целите на тази конвенция.

3. Членството в комисията ще бъде свободно за всички договарящи се страни.

4. Всяка договаряща се страна може да бъде представена на сесиите на комисията от по един делегат, който може да бъде придружаван от заместник, както и от експерти и съветници. Заместниците, експертите и съветниците могат да участват в обсъжданията на комисията, но не и да гласуват, освен в случаите, когато даден заместник е надлежно упълномощен да замести делегата.

5. Договарящите се страни се задължават да положат всички усилия за достигането на съгласие по всички въпроси чрез консенсус. Ако всички направени усилия за достигане на съгласие чрез консенсус не постигнат успех и не бъде постигнато съгласие, решението ще се взема като последна възможност с гласовете на мнозинство от две трети от присъстващите и гласуващите договарящи се страни.

6. Организация - член на ФАО, която е договаряща се страна, и държавите - членки на тази организация, които са договарящи се страни, ще упражняват правата си и ще изпълняват задълженията си на членове, свързани с тяхното качество на членове съгласно Учредителния акт и Общите правила на ФАО, както и съгласно приетите впоследствие съответни промени в тях.

7. Комисията може да приема и изменя при необходимост свои собствени правила и процедури, които не трябва да са несъвместими с разпоредбите на тази конвенция или с Учредителния акт на ФАО.

8. Председателят на комисията ще свиква ежегодно редовно заседание на комисията.

9. Извънредни заседания на комисията могат да бъдат свиквани от председателя на комисията при поискване най-малко на една трета от нейните членове.

10. Комисията ще избира своя председател и не повече от двама заместник-председатели, които ще заемат поста с мандат за две години.

Секретариат

Член ХII

1. Секретарят на комисията ще се назначава от Генералния директор на ФАО.

2. Секретарят ще бъде подпомаган от такъв секретарски персонал, какъвто е необходим.

3. Секретарят ще носи отговорност за осъществяването на политиката и дейностите на комисията и за изпълнението на всички останали функции, каквито ще бъдат определени за секретаря по разпоредбите на тази конвенция, и ще докладва за тяхното изпълнение пред комисията.

4. Секретарят ще разпространява:

а) международните стандарти до всички договарящи се страни в рамките на не повече от 60 дни след тяхното приемане;

б) получените списъци от всички договарящи се страни за входните пунктове съгласно предвиденото в чл. VII, параграф 2 (г) до всички договарящи се страни;

в) списъци на контролираните вредители, чието навлизане е забранено или споменато в чл. VII, параграф 2(и), до всички договарящи се страни и регионални организации за растителна защита;

г) получената информация от договарящите се страни за фитосанитарните изисквания, ограничения и забрани, посочени в чл. VII, параграф 2(б), и описанията на официалните национални служби за растителна защита, посочени в чл. IV, параграф 4.

5. Секретарят ще осигурява превода на официалните езици на ФАО на документацията от заседанията на комисията и международните стандарти.

6. Секретарят ще сътрудничи с регионалните организации за растителна защита за постигането на целите на конвенцията.

Разрешаване на спорове

Член ХIII

1. В случай на спор относно тълкуването или прилагането на тази конвенция или в случай, че договаряща се страна счита, че предприето действие от друга договаряща се страна е несъвместимо със задълженията на същата, поети при условията на чл. V и VII на тази конвенция, особено що се отнася до причините за забрана или ограничение на вноса на растения, растителни продукти или други контролирани артикули, внасяни в нейната територия, заинтересованите договарящи се страни ще се консултират помежду си в най-кратки срокове с оглед разрешаване на спора.

2. Ако спорът не може да бъде разрешен по начините, предвидени в параграф 1, договарящата се страна или страни ще могат да изискат от генералния директор на ФАО да назначи комисия от експерти за разрешаване на спорния въпрос съгласно правилата и процедурите, които са били установени от комисията.

3. Комисията ще включва представители, определени от всяка от засегнатите страни. Комисията ще проучва въпросните спорове, като отчита всички представени документи и други видове доказателства, представени от заинтересованите договарящи се страни. Комисията ще изготвя доклади за техническите аспекти на спора с цел търсене на решение. Изготвянето на доклада и неговото одобрение ще са съгласно правилата и процедурите, определени от комисията, и ще се предават от Генералния директор на заинтересованите договарящи се страни. Докладът също така може да бъде представян при поискване и на компетентния орган на международната организация, отговорна за регулирането на търговските спорове.

4. Договарящите се страни се договарят, че препоръките на тази комисия, въпреки че няма да бъдат със задължителен характер, ще служат като основа за ново разглеждане от страна на договарящите се страни на въпроса, от който е възникнал спорът.

5. Заинтересованите договарящи се страни ще разделят разходите на експертите.

6. Разпоредбите на този член ще се считат за допълнение към, а не като отрицание на процедурите за уреждане на споровете, предвидени по други международни споразумения, свързани с търговски въпроси.

Заместване на предишни договори

Член ХIV

Тази конвенция прекратява действието и заменя Международната конвенция за мерките, предприети против Phylloxera vastatrix от 3 ноември 1881 г., Допълнителната конвенция от Берн от 15 април 1889 г. и Международната конвенция за растителна защита от Рим, подписана на 16 април 1929 г.

Териториално приложение

Член ХV

1. Всяка една от договарящите се страни може от датата на ратификацията или от датата на присъединяването си или от всеки момент след тази дата да изпрати на Генералния директор на ФАО декларация, че тази конвенция ще се прилага в целите или в части от териториите, за чиито външни работи тя отговаря, и че тази конвенция ще започне да се прилага във всички посочени територии 30 дни след датата, на която Генералният директор е получил декларацията.

2. Всяка договаряща се страна, която е изпратила на Генералния директор на ФАО декларация съгласно параграф 1 на този член, може във всеки момент да изпрати нова декларация, с която да измени обхвата на предишната декларация или да прекрати прилагането на разпоредбите на тази конвенция по отношение на някоя от териториите. Тези изменения или прекратяване на действието ще влизат в сила от 30-ия ден след датата от нейното получаване от Генералния директор.

3. Генералният директор на ФАО информира всички договарящи страни за всички декларации, които е получил при условията на този член.

Допълнителни споразумения

Член ХVI

1. Договарящите се страни могат да сключват допълнителни споразумения, за да разрешават конкретни проблеми по растителна защита, изискващи специално внимание или действие. Такива споразумения могат да се отнасят до отделни региони, конкретни вредители, конкретни растения и конкретни растителни продукти, както и за конкретни начини на международен транспорт на растения и растителни продукти или да допълват по друг начин разпоредбите на тази конвенция.

2. Всяко подобно допълнително споразумение ще влиза в сила за всяка засегната договаряща се страна, след като бъде прието съгласно разпоредбите на съответните допълнителни споразумения.

3. Допълнителните споразумения трябва да се стремят към целите на тази конвенция и трябва да съответстват на принципите и разпоредбите на същата, както и на принципите за прозрачност, липса на дискриминация и избягване на скрити ограничения, по-конкретно в международната търговия.

Ратификация и присъединяване

Член ХVII

1. Тази конвенция е отворена за подписване от всички държави от 1 май 1952 г. и трябва да бъде ратифицирана възможно най-бързо. Документите за ратификацията трябва да бъдат представени на Генералния директор на ФАО, който ще известява датата на това представяне на всяка една от подписалите държави.

2. Непосредствено след влизането в сила на тази конвенция в съответствие с предвиденото в чл. ХХII същата става открита за присъединяване от страна на неподписалите държави и организации - членки на ФАО. Присъединяването се извършва чрез представяне на документ за присъединяване на Генералния директор на ФАО, който ще уведомява за това всички договарящи се страни.

3. Когато организация - член на ФАО, стане договаряща се страна по тази конвенция, тя трябва съгласно разпоредбите на чл. II, алинея 7 на Конституцията на ФАО да съобщи официално към момента на присъединяването си измененията или разясненията към нейната декларация за компетентност, представена съгласно разпоредбите на чл. II, алинея 5 на Конституцията на ФАО, ако такива са необходими, във връзка с нейното присъединяване към тази конвенция. Всяка една от договарящите се страни по тази конвенция може по всяко време да поиска от организация - член на ФАО, която е договаряща се страна по тази конвенция, да предостави информация относно това, коя от организациите членки или държави членки отговаря за прилагането на някой конкретен въпрос, предвиден по тази конвенция. Организацията членка ще трябва да предостави тази информация в разумен срок.

Неподписали страни

Член ХVIII

Договарящите се страни ще насърчават всяка държава или всяка организация - членка на ФАО, която не е подписала тази конвенция, да я приеме и ще насърчават всяка страна, която не е договаряща се страна, да прилага фитосанитарни мерки, които съответстват на разпоредбите на тази конвенция и всички приети при условията на тази конвенция международни стандарти.

Езици

Член ХIХ

1. Официалните езици на конвенцията са всички официални езици на ФАО.

2. Нищо от съдържанието на тази конвенция няма да се тълкува като изискване спрямо договарящите се страни да предоставят или да публикуват документи или да предоставят копия на същите на езици, различни от тези (този) на договарящата се страна, с изключение на предвиденото в параграф 3 по-долу.

3. Следните документи трябва да бъдат на най-малко един от официалните езици на ФАО:

а) предоставяната информация при условията на чл. IV, параграф 4;

б) придружителните писма, посочващи библиографските данни по документите, изпращани съгласно чл. VII, параграф 2, алинея (б);

в) предоставяната информация при условията на член VII, параграф 2, алинеи (б), (в) и (з);

г) бележките относно библиографските данни и кратко резюме на съответните документи по информацията, предоставена при условията на чл. VIII, параграф 1, алинея (а);

д) искания за информация, изпратени до местата за контакт, както и отговорите на тези искания, с изключение на приложените към тях документи;

е) всички документи, представяни от договарящите се страни за заседанията на комисията.

Техническа помощ

Член ХХ

Договарящите се страни се задължават да насърчават осигуряването на техническа помощ на договарящите се страни и по-специално на тези от тях, които са развиващи се страни, двустранно или с помощта на съответните международни организации с цел улесняване прилагането на тази конвенция.

Изменения

Член ХХI

1. Всяко предложение за изменение на тази конвенция от договаряща се страна трябва да бъде представено на Генералния директор на ФАО.

2. Всяко предложение за изменение на тази конвенция, получено от Генералния директор на ФАО от договаряща се страна, трябва да бъде представено на редовно или извънредно заседание на комисията за одобрение, а ако изменението засяга значителни технически промени или налага допълнителни задължения на договарящите се страни, то трябва да бъде разгледано от консултативна експертна комисия, свикана от ФАО, преди да бъде разглеждано от комисията.

3. Всяко предложение на изменение на тази конвенция, с изключение на измененията на приложението, трябва да се довежда до знанието на договарящите се страни от Генералния директор на ФАО не по-късно от датата на изпращане на дневния ред за заседанието на комисията, на която трябва да бъде разгледано това предложение.

4. Всяко предложение на изменение на тази конвенция трябва да бъде одобрено от комисията и ще влиза в сила 30 дни след приемането му от две трети от договарящите се страни. По смисъла на този член всеки документ, подаден от организация - членка на ФАО, не трябва да се счита за допълнителен документ към тези, депозирани от държавите - членки на тази организация.

5. Измененията, които предвиждат нови задължения за договарящите се страни обаче, ще влизат в сила по отношение на всяка договаряща се страна само след като бъдат приети от нея и считано 30 дни след приемането им. Документите за приемане на измененията, които предвиждат нови задължения, трябва да се представят на Генералния директор на ФАО, който ще информира всички договарящи се страни за това, че е получил документите за приемането на изменението и за датата на влизане в сила на измененията.

6. Предложенията за изменение на формата за фитосанитарните сертификати, представена в приложението към тази конвенция, трябва да се изпращат на Секретаря и ще бъдат разглеждани и одобрявани от комисията. Одобрените изменения на формата за фитосанитарните сертификати, представена в приложението, ще влизат в сила 90 дни след известяването на Секретаря от страна на договарящите се страни.

7. Предходните форми на фитосанитарните сертификати ще остават юридически валидни за нуждите на тази конвенция за срок от не повече от 12 месеца, считано от момента на влизане в сила на изменението на формата за фитосанитарните сертификати, представена в приложението към тази конвенция.

Влизане в сила

Член ХХII

Непосредствено след като тази конвенция бъде ратифицирана от три от договарящите се страни, тя влиза в сила между тях. Тя влиза в сила за всяка една от държавите или организациите - членки на ФАО, които я ратифицират или се присъединят към нея след това, считано от датата на представяне на документа от тяхна страна за нейното ратифициране или присъединяването към нея.

Отказ

Член ХХIII

1. Всяка една от договарящите се страни може по всяко време да обяви, че се отказва от тази конвенция чрез известие, изпратено до Генералния директор на ФАО. Генералният директор незабавно ще информира за това всички договарящи се страни.

2. Отказът влиза в сила една година от датата на получаването на известието от Генералния директор на ФАО.ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ І


Форма за фитосанитарен сертификат

№....................

Организация за растителна защита на ....................

ДО: Организация за растителна защита на ....................

I. Описание на пратката

Име и адрес на износителя: ....................

Декларирани наименование и адрес на получателя: ....................

Брой и описание на опаковките: ....................

Особени белези: ....................

Място на произхода: ....................

Деклариран начин на транспортиране: ....................

Деклариран входен пункт: ....................

Наименование на продукта и декларирано количество: ....................

Ботаническо наименование на растенията: ....................

С настоящото се удостоверява, че растенията или растителните продукти или други контролирани артикули, описани в настоящия документ, са били инспектирани и/или изпитани в съответствие с предвидените процедури и са оценени като свободни от карантинните вредители, специфицирани от страната вносител, и като съответстващи на текущите фитосанитарни изисквания на договарящата се страна вносителка, включително изискванията за контролирани некарантинни вредители.

Те (описаните по-горе стоки) се считат за практически свободни от други вредители.(*)

II. Допълнителна декларация ....................

....................

III. Обработка за обеззаразяване (унищожаване на вредителите) и/или дезинфекция

Дата........... .................... Обработка....................

Химикал (активна съставка)....................

Продължителност и температура ....................

Концентрация ....................

Допълнителна информация ....................

....................

Място на издаване ....................

(Печат на организацията) Име на упълномощения служител ....................

Дата ............................... (подпис) ....................

С настоящия сертификат не се поема никаква финансова отговорност за ........................................ (наименование на организацията за растителна защита), нито за някой от нейните служители или представители.(*)

________________________

(*) Опционална клауза


Форма за фитосанитарен сертификат за реекспорт

№ ....................

Организация за растителна защита

На .................................... (договарящата се реекспортираща страна)

ДО: Организацията(те) за растителна защита

На .................................... (договарящата(те) се страна(и) вносителка(и)

I. Описание на пратката

Наименование и адрес на износителя: ....................

Декларирани наименование и адрес на получателя: ....................

Брой и описание на опаковките: ....................

Отличителни белези: ....................

Място на произхода: ....................

Деклариран начин на транспортиране: ....................

Деклариран входен пункт: ....................

Наименование на продукта и декларирано количество: ....................

Ботаническо наименование на растенията: ....................

С настоящото се удостоверява, че растенията, растителните продукти или други контролирани артикули, описани по-горе.................... , са били внесени в (договаряща се реекспортираща страна) .......................... от ................................... (договаряща се страна на произхода), придружени с фитосанитарен сертификат № ...................., (*) оригинала ? (заверено копие ?, от който е приложено към настоящия сертификат, че същите са били опаковани ?, (преопаковани) ?, в оригиналните си опаковки?,) в (*) нови ?, контейнери, че въз основа на оригиналния фитосанитарен сертификат ?, и допълнителната инспекция ?, те се считат за съответстващи на текущите фитосанитарни изисквания на договарящата се страна вносителка и че по време на съхраняването им в .................... (договаряща се реекспортираща страна) пратката не е била изложена на риск от заразяване или инфекция.

________________________

(*) Отбележете необходимото в съответните кутийки.
ПРИЛОЖЕНИЕ II


Декларация на Европейската общност за упражняването на компетенции, в съответствие с член XVII, параграф 3 от Международната конвенция по растителна защита


В съответствие с разпоредбите на член II, параграф 7 от Конституцията на ФАО, Европейската общност декларира, че нейната декларация за компетентност, подадена пред ФАО по член II, параграф 5 от Конституцията на ФАО, продължава да се прилага в светлината на присъединяването й към Международната конвенция по растителна защита.


22004A0814(01) – ЦПР - редактиран


Untitled Page