РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 18 февруари 2003 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от името на остров Ман и Европейската общност за разпростиране върху остров Ман на правната закрила на бази данни, както е предвидено в глава ІІІ на Директива 96/9/ЕО


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. относно закрилата на базите данни1, и по-специално, член 11, параграф 3 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията2,

като има предвид, че:

(1) Правото, предвидено в член 7 от Директива 96/9/ЕО, се прилага за бази данни, чиито създатели и притежатели на права върху тях отговарят на условията за закрила съгласно член 11, параграфи 1 и 2 от тази директива.

(2) Законодателството на остров Ман относно закрилата на бази данни е в съответствие с разпоредбите на Директива 96/9/ЕО и предлага закрила, която е подобна на закрилата, предвидена в глава ІІІ от нея. Остров Ман възнамерява да разшири прилагането на това законодателство по отношение на граждани на държавите-членки на Европейския съюз върху физически лица, чието постоянно местожителство е на територията на държава-членка, както и по отношение на компании и фирми, формирани в съответствие със законите на една от държавите-членки, чиито официален адрес, централна администрация или седалище на основното търговско предприятие е в рамките на държава-членка.

(3) Затова законодателството на остров Ман отговаря на условията за разширяване на закрилата, предвидена в глава ІІІ на Директива 96/9/ЕО. Условията на всяка така разширена закрила не следва обаче да превишават закрилата, предвидена съгласно член 10 от Директива 96/9/ЕО.

(4) Споразумението под формата на размяна на писма за разпростиране върху остров Ман на закрилата, предвидена в глава ІІІ на Директива 96/9/ЕО, следва съответно да се одобри,

РЕШИ:


Член 1

Споразумението под формата на размяна на писма между Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от името на остров Ман и Европейската общност за разпростиране върху остров Ман на правната закрила на бази данни, така както е предвидено в глава ІІІ на Директива 96/9/ЕО, се одобрява с настоящото от името на Общността.

Текстът на Споразумението под формата на размяна на писма е изложен в приложението.


Член 2

Председателят на Съвета се упълномощава с настоящото да посочи упълномощен представител, който да подпише писмото до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, за да изрази съгласието на Общността, което да е обвързващо.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 2003 година.


За Съвета:


Председател


N. CHRISTODOULAKIS


_________________________

1 ОВ L 77, 27.3.1996 г., стр. 20.

2 ОВ C 331 E, 31.12.2002 г., стр. 313.


32003D0239- редактиран


32003D0239 – ЦПР редактиран


Untitled Page