ДИРЕКТИВА 96/9/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Актове от българското законодателство, цитиращи текущия документ.


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 57, параграф 2, членове 66 и 100а от него,


като взеха предвид предложението на Комисията1,


като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет2,


в съответствие с процедурата, предвидена в член 189б от Договора3,


(1) Като имат предвид, че базите данни понастоящем са недостатъчно защитени във всички държави-членки от съществуващото законодателство; като имат предвид, че там, където съществува такава закрила, тя има различни параметри;


(2) Като имат предвид, че такива различия в правната закрила на базите данни, предлагана от законодателството на държавите-членки има непосредствени отрицателни последици върху функционирането на вътрешния пазар по отношение на базите данни и по-специално върху свободата на физическите и юридическите лица да предоставят стоки и услуги в областта на база данни "он-лайн" на основата на хармонизирани правни договорености в рамките на Общността; като имат предвид, че такива различия биха могли да се проявят още по изразено, когато държавите-членки въведат ново законодателство в тази сфера, която понастоящем придобива нарастващо международно значение;


(3) Като имат предвид, че е необходимо да бъдат отстранени съществуващите различия, които нарушават функционирането на вътрешния пазар и да не се допусне появата на нови такива, докато различия, които не засягат съществено функционирането на вътрешния пазар или развитието на информационния пазар в Общността не е необходимо да бъдат отстранявани или предотвратявани;


(4) Като имат предвид, че съществува закрила на авторското право на бази данни в различни форми в държавите-членки, съобразно законодателството или съдебната практика; и като имат предвид, че ако различията в законодателството в обхвата и условията на закрила останат между държавите-членки, такива нехармонизирани права върху интелектуалната собственост могат да попречат на свободното движение на стоки и услуги в Общността;


(5) Като имат предвид, че авторското право остава подходяща форма на изключително право за авторите, които създават бази данни;


(6) Като имат предвид, че въпреки това, при липса на хармонизирана система на законодателство или на съдебна практика при нелоялна конкуренция се изискват допълнително и други мерки, за да не се допусне неразрешено извличане и/или повторно използване на съдържанието на базите данни;


(7) Като имат предвид, че създаването на бази данни изисква инвестиране на значителни човешки, технически и финансови ресурси, докато такива бази данни могат да бъдат достъпни или копирани за част от разноските, необходими за самостоятелното им съставяне;


(8) Като имат предвид, че неразрешеното извличане и/или повторното използване на съдържанието на бази данни представляват действия, които могат да имат сериозни икономически и технически последици;


(9) Като имат предвид, че базите данни са съществено средство за развитието на информационния пазар в Общността; като имат предвид, че това средство може да бъде използвано и в много други сфери;


(10) Като имат предвид, че показателното нарастване в Общността и в света на количеството информация, създавана и обработвана годишно във всички сектори на търговията и индустрията, изисква инвестиране във всички държави-членки в съвременни системи за обработка на информация;


(11) Като имат предвид, че понастоящем съществува много голям дисбаланс в равнището на инвестиране в сектора бази данни, както между държавите-членки, така и между Общността и трети страни, които са най-големите производители на бази данни;


(12) Като имат предвид, че такова инвестиране в модерни системи за обработка и съхраняване на информация няма да може да се осъществи в Общността, ако не се въведе стабилен и унифициран режим на правна закрила на правата на производителите на бази данни;


(13) Като имат предвид, че настоящата директива предоставя на закрила на сбирките, понякога наричани "компилации", от произведения, данни или други материали, които са подредени, съхранени и достъпни чрез средства, включващи електронен, електромагнитен или електрооптичен метод, или аналогични на тях методи;


(14) Като имат предвид, че закрилата, съгласно настоящата директива следва да се разпростре и да обхване неелектронните бази данни;


(15) Като имат предвид, че критериите, използвани за определяне дали дадена база данни следва да подлежи на закрила от авторско право, следва да бъдат определени от факта доколко подборът или подреждането на съдържанието на базата данни представляват собствения интелектуален труд на автора; като имат предвид, че такава закрила следва да обхване структурата на базата данни;


(16) Като имат предвид, че никакъв друг критерий освен оригиналност, в смисъл на собствен интелектуален труд на автора, не следва да се прилага с оглед определяне на базата данни, които подлежат на закрила на авторското право и в частност, не следва да се прилагат никакви естетически или качествени критерии;


(17) Като имат предвид, че изразът "база данни" следва да се разбира като съвкупност от литературни, художествени, музикални или други сбирки от произведения или сбирки от други материали като текстове, звуци, изображения, цифри, факти и данни; като имат предвид, че той следва да обхваща сбирки от самостоятелни произведения, данни или други материали, които са системно или методично подредени и могат да бъдат достъпни по индивидуален начин; като имат предвид, че запис на аудиовизуално, филмово, литературно или музикално произведение като такова не попада в обхвата на настоящата директива;


(18) Като имат предвид, че настоящата директива не накърнява свободата на авторите да решават дали или по какъв начин ще разрешават техните произведения да бъдат включени в база данни, и в частност, дали предоставеното разрешение да бъде изключително; като имат предвид, че закрилата на бази данни чрез правото sui generis не накърнява съществуващи права върху тяхното съдържание и като имат предвид, че по-специално когато автор или носител на сродни права разреши някои от неговите произведения или обекти да бъдат включени в база данни, съгласно договор за предоставяне на неизключителни права, трета страна може да използва тези произведения или обекти, при условие, че поиска съгласие от автора или носителя на сродни права, без да е необходимо позоваване на право sui generis на производителя на базата данни, за да се предотвратят такива действия от негова страна, при условие, че съответно тези произведения или обекти не се извличат от базата данни, нито се използват повторно на това основание;


(19) Като имат предвид, че, като правило компилацията от няколко записа на музикални изпълнения върху компактдиск не попада в обхвата на настоящата директива, поради това, че като компилация тя не отговаря на изискванията за предоставяне на закрила на авторско право и понеже не представлява достатъчно значителна инвестиция, за да й бъде признато право sui generis ;


(20) Като имат предвид, че закрилата съгласно настоящата директива може да се прилага и към материали, необходими за работата с или извършването на справки с някои бази данни като речници и системи за индексиране;


(21) Като имат предвид, че закрилата, предвидена в настоящата директива, се отнася и до бази данни, в които произведения, данни или други материали са били подредени системно и методично; като имат предвид, че не е необходимо тези материали да са физически съхранени по организиран начин;


(22) Като имат предвид, че електронни бази данни по смисъла на настоящата директива могат да включват устройства като CD -ROM и CD-i;


(23) Като имат предвид, че изразът "база данни" не може да бъде приложен за компютърни програми, използвани за производството или оперирането с база данни, които са защитени съгласно Директива 91/250/ЕИО от 14 май 1991 г. за правната закрила на компютърни програми4;


(24) Като имат предвид, че наемането и заемането на бази данни в областта на авторското право и сродните му права се регулират изключително от Директива 92/100/ЕИО от 19 ноември 1992 г. относно правото на наемане и правото на заемане и относно някои права, сродни на авторското право в областта на интелектуалната собственост5;

(25) Като имат предвид, че срокът на авторско право е вече регулиран от Директива 93/98/ЕИО от 29 октомври 1993 г. за хармонизиране на срока за закрила на авторското право и някои сродни права6;


(26) Като имат предвид, че произведенията, защитени от авторско право и обектите, защитени от сродните права, които са включени в база данни, остават независимо от това защитени от съответните изключителни права и не могат да бъдат включвани в, или извличани от базата данни без съгласието на носителя на права или неговите правоприемници;


(27) Като имат предвид, че авторското право върху такива произведения и сродните права върху обекти, включени по този начин в база данни, не се засягат по какъвто и да е начин от съществуването на отделно право върху подбора или подреждането на тези произведения или обекти в база данни;


(28) Като имат предвид, че неимуществените права на физическо лице, което е създало базата данни, принадлежат на автора и следва да се упражняват съобразно законодателството на държавите-членки и разпоредбите на Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения; като имат предвид, че такива неимуществени права остават извън обхвата на настоящата директива;


(29) Като имат предвид, че договореностите, приложими към бази данни, създадени от служители, се предоставят на преценката на държавите-членки; като имат предвид, че поради това нищо в настоящата директива не пречи на държавите-членки да предвидят в тяхното законодателство, че когато една база данни е създадена от служител в изпълнение на неговите задължения или следвайки указанията, дадени му от неговия работодател, последният има изключителното право да упражнява всички имуществени права върху така създадената база данни, освен ако друго не е предвидено по договор;


(30) Като имат предвид, че изключителните права на автора включват и правото да определя начинът, по който неговото произведение е използвано и от кого, и в частност, да контролира разпространението на неговото произведение от лица, които нямат разрешение за това;


(31) Като имат предвид, че закрилата на авторското право на бази данни включва производството на бази данни, достъпни със средства, различни от разпространението на копия;


(32) Като имат предвид, че се изисква държавите-членки да гарантират, че техните национални разпоредби са най-малко по същество равностойни в случаи на такива действия, предмет на ограничения, предвидени в настоящата директива;


(33) Като имат предвид, че въпросът с изчерпване на правото на разпространение не възниква в случаи на бази данни "он лайн", които попадат в сферата на доставка на услуги; като имат предвид, че това се прилага също с оглед и на материално копие от такива бази данни, направено от ползвател на такава услуга със съгласието на носителя на правото; като се има предвид, че за разлика от CD-ROM и CD-i, където интелектуалната собственост е инкорпорирана в материален носител, а именно някакъв артикул, всяка услуга "он лайн" е всъщност действие, което трябва да бъде предмет на разрешение, когато авторското право го изисква;


(34) Като имат предвид, че, въпреки всичко след като носителят на правото е избрал да предостави копие от базата данни на ползвателя, независимо дали чрез услуга "он лайн" или чрез друг начин на разпространение, този законен ползвател трябва да има възможност за достъп или използване на базата данни по предназначение и по начина, установен в договора с носителя на правото, дори ако такъв достъп и използване изискват извършването на иначе ограничени действия;


(35) Като имат предвид, че следва да бъде съставен списък на изключенията от ограничените действия; като отчита факта, че авторското право, обхванато от настоящата директива се прилага само върху подбора или подреждането на съдържанието на база данни; като имат предвид, че на държавите-членки следва да бъде предоставен избор за предвиждане на такива изключения в определен случай; като имат предвид, че този избор обаче следва да бъде упражняван в съответствие с Бернската конвенция и до степен изключенията да се отнасят до структурата на базата данни; като имат предвид, че следва да се прави разлика между изключения за лично ползване и изключения за възпроизвеждане за лично ползване, които засягат разпоредби на национално законодателство на някои държави-членки относно налози върху празни носители или записващи устройства;


(36) Като имат предвид, че изразът "научни изследвания" по смисъла на настоящата директива покрива както естествените науки, така и хуманитарните науки;


(37) Като имат предвид, че член 10, параграф 1 от Бернската конвенция не се засяга от настоящата директива;


(38) Като имат предвид, че нарастващото използване на дигитално записваща технология излага производителя на база данни на риска, съдържанието на неговата база данни да бъде копирано и електронно пренаредено без негово разрешение, за да се произведе база данни с идентично съдържание, което обаче не нарушава каквото и да е авторско право върху подреждането на неговата база данни;


(39) Като имат предвид, че в допълнение към стремежа да се предоставя закрила на авторското право върху оригиналното подреждане или подбора на съдържанието на база данни, настоящата директива се стреми да защити положението на производителите на бази данни срещу злоупотреби с резултатите от финансовите и професионални инвестиции, извършени при придобиването и събирането на съдържанието, чрез закрила на цялата или значителни части от базата данни срещу определени действия от ползвател или конкурент;


(40) Като имат предвид, че целта на цитираното право sui generis е да осигури закрила на всяка инвестиция за придобиване, проверка или оформление на съдържанието на база данни за ограниченото времетраене на правото; като имат предвид, че такава инвестиция може да се изрази във влагане на финансови средства и/или в изразходване на време, усилия и енергия;


(41) Като имат предвид, че целта на право sui generis е да се предостави на производителя на бази данни възможността да не допуска неразрешеното извличане и/или повторното използване на цялата или на значителна част от съдържанието на тази база данни; като имат предвид, че производителят на база данни е лицето, което поема инициативата и риска за инвестиране; като имат предвид, че това изключва по-специално подизпълнителите от определението за производител;


(42) Като имат предвид, че специалното право да не се допуска неразрешено извличане и/или повторно използване се отнася до действия от ползвател, които излизат извън неговите законни права и по такъв начин увреждат инвестицията; като имат предвид, че правото да се забрани извличането и/или повторното използване на цялата или значителна част от съдържанието се отнася не само до производството на паразитни конкурентни продукти, но и до всеки ползвател, който чрез действията си предизвиква значителна вреда в качествено или количествено отношение на инвестицията;


(43) Като имат предвид, че в случаите на предаване "он лайн", правото да се забрани повторното използване не се изчерпва както по отношение на базата данни, така и по отношение на материално копие на базата данни или на част от нея, направено от адресата на предаването със съгласието на носителя на право;

(44) Като имат предвид, че когато се изобразява на екран съдържанието на база данни се изисква постоянното или временното пренасяне на цялата или на значителна част от това съдържание върху друг носител, това действие следва да бъде предмет на разрешение от носителя на правото;


(45) Като имат предвид, че правото да не се допуска неразрешено извличане и/или повторно използване по никакъв начин не представлява разширяване на закрилата на авторското право върху факти и данни;


(46) Като имат предвид, че съществуването на право да не се допуска неразрешено извличане и/или повторно използване на цялата или на значителна част от произведения, данни или материали от база данни не следва да води до възникването на ново право върху самите произведения, данните или материалите;


(47) Като имат предвид, че в интерес на конкуренцията между доставчиците на информационни продукти и услуги, закрилата на право sui generis не трябва да се предоставя по начин, който да улеснява злоупотреба с господстващо положение по-специално що се отнася до създаването и разпространението на нови продукти и услуги, които имат интелектуална, документална, техническа, икономическа или търговска добавена стойност; като имат предвид, че поради това разпоредбите на настоящата директива не накърняват прилагането на общностни или национални правила относно конкуренцията;


(48) Като имат предвид, че целта на настоящата директива, да позволи подходящо и еднакво равнище на закрила на бази данни за да осигури възнаграждението на производителя на базата данни, е различна от целта на Директива 95/46/ЕИО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни 7, която да гарантира свободното движение на лични данни на базата на хармонизирани правила, предназначени да защитават основните права, а именно правото на личен живот, което е признато от член 8 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи; като имат предвид, че разпоредбите на настоящата директива не накърняват законодателствата за защита на данни;

(49) Като имат предвид, че въпреки правото да не се допуска извличане и/или повторно използване на цялата или на съществена част от база данни, следва да бъде установено, че производителят на база данни или носителят на правото не може да допуска законен ползвател на базата данни да извлича или повторно използва несъществени части; като имат предвид, че, такъв ползвател, обаче, не може неоснователно да уврежда нито законните интереси на носителя на право sui generis или носителя на авторско или сродно право по отношение на произведенията или обектите, които се съдържат в базата данни;


(50) Като имат предвид, че на държавите-членки следва да бъде предоставена възможност за предвиждане на изключения от правото да не се допуска неразрешено извличане и/или повторно използване на значителна част от съдържанието на база данни в случаите на извличане за лично ползване, за илюстриране с учебни или научно-изследователски цели или където извличане и/или повторно използване се извършват в интерес на обществената сигурност или за целите на административна или съдебна процедура; като имат предвид, че такива операции не трябва да увреждат изключителните права на производителя да използва базата данни и тяхната цел не трябва да бъде търговска;


(51) Като имат предвид, че държавите-членки, които се възползват от възможността да разрешат законен ползвател на база данни да извлича значителна част от съдържанието за илюстриране на учебни или научно-изследователски цели, могат да ограничат това разрешение до определени категории образователни или научно-изследователски институции;


(52) Като имат предвид, че тези държави-членки, които имат особени правила, предвиждащи сходно право sui generis, предвидено в настоящата директива, следва да бъде разрешено да запазят, доколкото се отнася до новото право, изключенията традиционно регулирани от такива правила;


(53) Като имат предвид, че тежестта на доказване относно датата на завършване производството на база данни пада върху производителя на базата данни;


(54) Като имат предвид, че тежестта на доказване, че съществуват критериите, за да се приеме, че същественото изменение на съдържанието на база данни следва да се разглежда като съществено нова инвестиция, тежи върху производителя на базата данни, резултат от такава инвестиция;


(55) Като имат предвид, че съществена нова инвестиция, означаваща нов срок на закрила, може да включва съществена проверка на съдържанието на базата данни;


(56) Като имат предвид, че правото да не се допуска неразрешено извличане и/или повторно използване на база данни следва да се прилага към база данни, чийто производители са граждани или имат постоянно местожителство в трети страни или към тези произведени от юридически лица, които нямат седалище в държава-членка, по смисъла на Договора, само ако такива трети страни предлагат подобна закрила на бази данни, произведени от граждани на държава-членка или лица, които имат обичайното си местожителство на територията на Общността;


(57) Като имат предвид, че в допълнение към средствата за защита, предвидени по законодателството на държавите-членки за нарушаване на авторски или други права, държавите-членки следва да предвидят подходящи средства за защита срещу неразрешеното извличане и/или повторно използване на съдържанието на база данни;


(58) Като имат предвид, че в допълнение към закрилата, предвидена в настоящата директива на структурата на базата данни от авторско право и на нейното съдържание срещу неразрешено извличане и/или повторно използване по силата на право sui generis продължават да се прилагат и други законови разпоредби в държавите-членки относно доставката на стоки и услуги;


(59) Като имат предвид, че настоящата директива не накърнява прилагането към бази данни, съставени от аудиовизуални произведения, на всички правила, признати от законодателството на държавите-членки, относно излъчването на аудиовизуални програми;


(60) Като имат предвид, че някои държави-членки понастоящем предоставят закрила чрез разпоредби на авторското право на бази данни, които не отговарят на критериите за закрила на авторските права, установени от настоящата директива; като имат предвид, че дори ако те отговарят на изискванията за закрила от правото, установено в настоящата директива за недопускане на неразрешеното извличане и/или повторно използване на тяхното съдържание, срокът на закрила на това право е значително по-кратък от този, който им дават националните разпоредби в момента; като имат предвид, че хармонизирането на критериите за определяне дали база данни трябва да се ползва от закрила на авторските права може да няма като последица намаляването на срока на закрила, от който понастоящем се ползват съответните носители на права; като имат предвид, че следва да се установи дерогация в този смисъл; като имат предвид, че последиците от такава дерогация трябва да се ограничат до териториите на съответните държави-членки,ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


ГЛАВА I


ОБХВАТ


Член 1


Обхват


1. Настоящата директива се отнася до правната закрила на бази данни в каквато и да е форма.


2. За целите на настоящата директива "база данни" означава сбирка от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени по систематичен или методичен начин и индивидуално достъпни по електронен или друг път.


3. Закрила съгласно настоящата директива не се предоставя за компютърните програми, използвани за произвеждане или опериране на бази данни, достъпни по електронен път.


Член 2


Ограничения на обхвата


Настоящата директива се прилага, без да се накърняват разпоредбите на Общността, отнасящи се до:


а) правната закрила на компютърните програми;


б) правото на наемане или заемане и някои сродни права в областта на интелектуалната собственост;


в) срокът на закрила на авторско право и някои сродни права.ГЛАВА II


АВТОРСКО ПРАВО


Член 3


Обект на закрила


1. В съответствие с настоящата директива базите данни, които с оглед на подбора или подреждането на съдържанието им представляват собствен авторски интелектуален труд на автора, подлежат на закрила като такива от авторското право. Никакви други критерии не се прилагат за определяне пригодността им за тази закрила.


2. Закрилата на авторското право на бази данни, предвидена в настоящата директива, не се разпростира върху тяхното съдържание и не накърнява каквито и да е права, съществуващи върху самите тези съдържания.


Член 4


Авторство върху база данни


1. Автор на бази данни е физическо лице или група от физически лица, които са създали базата или, когато законодателството на държавите-членки разрешава, юридическото лице, посочено като носител на правото по това законодателство.


2. Където законодателствата на държавите-членки допускат колективни произведения, имуществените права принадлежат на лицето, носител на авторското право.


3. Изключителните права върху база данни, създадена съвместно от група физически лица, им принадлежат общо.


Член 5


Ограничени действия


По отношение на обективираната форма на базата данни, която подлежи на закрила на авторско право, авторът на базата данни има изключителното право да извършва или да разрешава:


а) временно или постоянно възпроизвеждане по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, изцяло или отчасти;


б) превод, преработка, обработка и каквито и да е други промени;


в) всякаква форма на публично разпространение на базата данни или на копия от нея. Първата продажба в Общността на копие от базата данни от носител на правото или с негово съгласие изчерпва правото на контрол върху препродажбата на това копие;


г) всякакво съобщаване, изобразяване на екран или публично изпълнение;


д) всякакво възпроизвеждане, разпространение, съобщаване, изобразяване на екран или публично изпълнение на резултатите от действията по буква б).


Член 6


Изключения от ограничените

действия


1. За извършването от законния ползвател на база данни или на копие от нея на всяко от действията, посочени в член 5, което е необходимо за достъп до съдържанието на базите данни и нормалното използване на съдържанието от законния ползвател, не се изисква съгласието на автора на базата данни. Когато законният ползвател има право да използва само част от базата данни, тази разпоредба се прилага само за тази част.


2. Държавите-членки имат избор да предвидят ограничения на правата, посочени в член 5 в следните случаи:


а) в случаите на възпроизвеждане за лично ползване на неелектронна база данни;


б) когато се използва с единствената цел да се илюстрира обучение или научно изследване, като се посочва източникът и в обем, оправдан от нетърговската цел, която се преследва;


в) когато се използва за нуждите на обществената сигурност или за целите на административна или съдебна процедура;


г) когато други изключения по авторското право са традиционно разрешени по националното законодателство, без да се накърняват букви а), б) и в).


3. В съответствие с Бернската конвенция за закрила на литературни и художествени произведения, този член не може да се тълкува по начин, позволяващ неговото прилагане да се използва за неоснователно увреждане на законните интереси на носителя на право или в противоречие с нормалното използване на базата данни.


ГЛАВА III


ПРАВО SUI GENERIS


Член 7


Обект на закрила


1. Държавите-членки предвиждат право на производителя на база данни, която показва, че е налице количествено или качествено съществена инвестиция за придобиването, проверката или оформлението на съдържанието, да не допуска извличане и/или повторно използване на цялата или на съществена част в количествено или качествено отношение, от съдържанието на тази база данни.


2. За целите на настоящата глава:


а) "извличане" означава постоянното или временното пренасяне на цялата или на съществена част от съдържанието на база данни върху друг носител по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма;


б)"повторно използване" означава каквато и да е форма на публично представяне на цялата или на съществена част от съдържанието на база данни чрез разпространение на копия, даване под наем, чрез "он лайн" или други форми на предаване. Първата продажба на копие от базата данни в Общността от носителя на правото или с негово съгласие изчерпва правото на контрол върху препродажбата на това копие в Общността. Публичното заемане не се счита за извличане или повторно използване.


3. Правото, посочено в параграф 1, е прехвърлимо, отчуждимо и може да се предоставя по договор за лиценз.


4. Правото предвидено в параграф 1, се прилага независимо от пригодността на базата данни за закрила от авторското право или други права. Освен това то се прилага независимо от пригодността на съдържанията на тази база данни за закрила от авторско право или други права. Закрилата на базите данни от правото, предвидено в параграф 1, не може да накърнява съществуващите права по отношение на техните съдържания.


5. Нееднократното и системното извличане и/или повторно използване на несъществените части от съдържанията на бази данни, изискващи действия, които противоречат на нормалното използване на тази база данни или които неоснователно увреждат законните интереси на производителя на базата данни не са разрешени.


Член 8


Права и задължения на

законните ползватели


1. Производителят на база данни, която е публично предоставена по какъвто и да е начин не може да пречи на законния ползвател да извлича и/или повторно да използва несъществена част от нейното съдържание, в качествено или количествено отношение, за каквито и да е цели. Когато законният ползвател има право да извлича и/или повторно да използва само част от базата данни, настоящия параграф се прилага само за тази част.


2. Законният ползвател на база данни, която е публично предоставена по какъвто и да е начин не може да извършва действия, които противоречат на нормалното използване на базата данни или неоснователно увреждат законните интереси на производителя на базата данни.


3. Законният ползвател на база данни, която е публично предоставена по какъвто и да е начин не може да уврежда носителя на авторско или сродно право по отношение на произведенията или обектите, които се съдържат в базата данни.


Член 9


Изключения от правото sui generis


Държавите-членки могат да постановят, че законните ползватели на база данни, която е публично предоставена по какъвто и да е начин, могат без съгласието на нейния производител да извличат и/или повторно да използват съществена част от нейното съдържание:


а) в случай на извличане за лично ползване на съдържанието на неелектронната база данни;


б) в случай на извличане за илюстриране на обучение или научно изследване, като се посочва източникът, и в обем, оправдан от нетърговската цел, която се преследва;


в) в случай на извличане и/или повторно използване за целите на обществената сигурност или за административна или съдебна процедура.


Член 10


Срок на закрила


1. Правото, предвидено в член 7, тече от датата на завършването на производството на базата данни. То изтича след 15 години, считано от 1 януари на годината, следваща датата на завършване.


2. В случаи на бази данни публично предоставени по какъвто и да е начин преди изтичането на срока, предвиден в параграф 1, срокът на закрила на това право изтича след 15 години, считано от 1 януари на годината, следваща датата, когато базата данни е за първи път публично предоставена.


3. Всякакви съществени промени в количествено или качествено отношение в съдържанието на базата данни, включително всякаква съществена промяна като резултат от натрупване на последователни добавки, заличавания или изменения, които отговарят на изискванията базата данни да бъде смятана като съществено нова инвестиция, в количествено или качествено отношение предоставят на получената база данни от такова инвестиране нов, самостоятелен срок на закрила.


Член 11


Ползващи се със закрила по правото sui generis


1. Правото, предвидено в член 7, се прилага към бази данни, чиито създатели или носители на права са граждани на държава-членка или които имат постоянно местожителство на територията на Общността.


2. Параграф 1 се прилага и към компаниите и фирмите, създадени в съответствие със закона на държава-членка и които имат регистриран офис, централна администрация или основно място на дейност в Общността; когато, все пак, такава компания или фирма има само офис на територията на Общността, нейните дейности трябва съществено и постоянно да са свързани с икономиката на съответната държава-членка.


3. Договорености разширяващи правото, предвидено в член 7 върху бази данни, произведени в трети страни и намиращите се извън разпоредбите на параграф 1 и 2, се решават от Съвета, по предложение на Комисията. Срокът на всяка закрила, разширена върху бази данни по силата на тази процедура, не може да надхвърля този по член 10.


ГЛАВА IV


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Член 12


Средства за правна защита


Държавите-членки предвиждат подходящи средства за правна защита по отношение на нарушенията на правата, предвидени в настоящата директива.


Член 13


Продължавано приложение на

други законови разпоредби


Настоящата директива не накърнява разпоредбите, по специално относно авторските права, сродните права или каквито и да е други права и задължения, които съществуват върху данните, произведенията или други материали, включени в бази данни, патентни права, търговски марки, промишлени образци, закрила на национални съкровища, закони за ограничителни практики и нелоялна конкуренция, търговски тайни, сигурност, поверителност, защита на личните данни и на личния живот, достъп до публични документи и договорното право.


Член 14


Приложение във времето


1. Закрилата по силата на настоящата директива относно авторското право се прилага също и по отношение на бази данни, създадени преди датата, посочена в член 16, параграф 1, които към тази дата отговарят на изискванията, посочени в настоящата директива по отношение на закрилата на авторското право на бази данни.


2. Независимо от параграф 1, когато база данни, подлежаща на закрила от разпоредби на авторското право в държава-членка към датата на публикуване на настоящата директива, не отговаря на изискванията за закрила по авторското право, посочени в член 3, параграф 1, настоящата директива не води до намаляване в тази държава-членка на оставащия срок на закрила, установен с тези разпоредби.


3. Закрила по силата на разпоредбите на настоящата директива по отношение на правото в член 7 е приложима и по отношение на бази данни, чието производство е било завършено не повече от 15 години преди датата, посочена в член 16, параграф 1 и които към тази дата отговарят на изискванията, посочени в член 7.


4. Закрилата, предвидена в параграф 1 и 3, не накърнява каквито и да е сключени договори и придобити права преди датата, посочена в тези параграфи.


5. В случай на бази данни, чието производство е било завършено не повече от 15 години преди датата, посочена в член 16, параграф 1, срокът на закрила на това право, посочено в член 7, изтича 15 години от 1 януари на следващата година.


Член 15


Обвързващо естество на определени разпоредби


Всякакви договорни условия, противоречащи на член 6, параграф 1 и член 8 са нищожни.


Член 16


Заключителни разпоредби


1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, преди 1 януари 1998 година.


Когато държавите-членки приемат тези разпоредби в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.


2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите на националното си право, които те приемат в областта, регулирана от настоящата директива.


3. Не по-късно от края на третата година след датата, посочена в параграф 1 и на всеки три години след това, Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Икономическия и социален комитет доклад за прилагането на настоящата директива, в който, inter alia, на базата на специфична информация,предоставена от държавите-членки, тя разглежда, в частност, прилагането на право sui generis, включително членове 8 и 9, и проверява специално дали прилагането на това право е довело до злоупотреба с господстващо положение или до друга намеса в свободната конкуренция, които да оправдаят предприемането на подходящи мерки, включително и въвеждането на задължителни лицензи. Където е необходимо тя представя и предложения за привеждане в съответствие на настоящата директива с развитията в областта на базите данни.


Член 17


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Страсбург на 11 март 1996 година.


За Европейския парламент: За Съвета:


Председател Председател


K. HANSCH L. DINI


_________________________

1 ОВ С 156, 23.6.1992 г., стр. 4 и ОВ С 308, 15.11.1993 г., стр. 1

2 ОВ С 19, 25.1.1993 г., стр.3.

3 Становище на Европейския парламент от 23 юни 1993 г. (ОВ С 194, 19.7.1993 г., стр.144), Обща позиция на Съвета от 10 юли 1995 г. (ОВ С 288, 30.10.19953 г., стр.14), Решение на Европейския парламент от 14 декември 1995 г. (ОВ С 17, 22.1.1996 г.) и Решение на Съвета от 26 февруари 1996 г.

4 ОВ L 122, 17.5.1991 г., стр. 42. Директива, последно изменена с Директива 93/98/ЕИО (ОВ L 290, 24.11.1993 г., стр. 9.).

5 ОВ L 346, 27.11.1992 г., стр. 61.

6 ОВ L 290, 24.11.1993 г., стр. 9.

7 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.


31996L0009- редактиран- ЦПР


Untitled Page