КОНВЕНЦИЯ между Федерална република Германия и Чешката и Словашката федеративна република и Европейската Икономическа Общност за Международна комисия за опазването на река Елба


ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ И НА ЧЕШКАТА И СЛОВАШКАТА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА И ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ (наричани по-долу “договарящи се страни”),

ЗАГРИЖЕНИ за опазването на река Елба от замърсяване,

ТВЪРДО РЕШЕНИ да предотвратят по-нататъшното й замърсяване и да подобрят сегашното й състояние,

КАТО ОТЧИТАТ необходимостта от приноса им в ефикасното намаляване на замърсяването на Северно море, причинено от река Елба,

УБЕДЕНИ в неотложността на тези задачи, и

КАТО ВЪЗНАМЕРЯВАТ да засилят сътрудничеството, което вече съществува между договарящите се страни в тази област,


СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1

1. Договарящите се страни си сътрудничат в Международната комисия за опазването на река Елба, наричана по-долу Комисията, за да предотвратят замърсяването на река Елба и на нейния водосборен басейн.

2. За тази цел те се стремят по-специално да:

а) направят възможно използването на реката, по-специално получаването на питейна вода от филтрираните води, както и използването на водите и седиментите за селскостопански цели;

б) постигнат възможно най-естественото състояние на екосистемата, с устойчиво разнообразие на видове;

в) намалят значително замърсяването на Северно море, произхождащо от басейна на река Елба.

3. С цел постигането на тези цели стъпка по стъпка, договарящите се страни, в рамките на Комисията, определят задачите, които трябва да бъдат изпълнени приоритетно, под формата на работни програми с графици. Тези програми предоставят, inter alia, предложения за прилагането на най-съвременните технологии за намаляването на емисиите и за мерки за намаляването на замърсяването от различните източници.

4. Настоящата конвенция не обхваща въпроси, отнасящи се до рибарството и корабоплаването; това, обаче, не изключва разглеждането на въпроси, отнасящи се до опазването на водите от замърсяване, причинено от тези дейности.


Член 2

По-специално, Комисията следва да:

а) подготви изследвания, посочващи основните точкови източници на заустване на вредни вещества (крива на замърсяването ), да оцени замърсяването на водите от дифузни източници, както и осъвременяването в двата случая;

б) предложи допустими стойности за заустваните отпадъчни води;

в) предложи специфични цели за качество, като вземе предвид изискванията с оглед използването на водите, конкретните условия за опазването на Северно море и естествените водни съобщества;

г) предложи и координира изпълнението на съвместни програми за измервания и изследвания, с цел да се определи качеството на водите, седиментите и отпадъчните води и да се опишат водните и крайбрежни съобщества, както и да регистрира и оцени получените резултати ;

д) изработи стандартизирани методи за класификацията на качеството на водите в река Елба;

е) предложи конкретни действия за намаляване заустването на вредни вещества от точковите източници, както битови, така и промишлени, а също и от дифузни източници, и по-нататъшни мерки, включително графици и оценка на разходите;

ж) предложи защитни мерки за предотвратяване замърсяването на водите в резултат на аварии;

з) предложи единна система за предупреждение и алармиране за целия водосборен басейн на река Елба, която да се актуализира в зависимост от натрупания опит;

и) опише хидроложката ситуация в района на река Елба и да регистрира основните фактори на въздействие (монография за река Елба);

й) представи документирани доказателства по отношение на екологичното значение на различните биотопни елементи на водите и предложения по отношение подобряването на условията за водните и крайбрежни съобщества;

к) обсъжда планираните, а по молба на делегации, и съществуващите начини на използване на водите, които могат да имат сериозни международни последици, включително на хидротехнически съоръжения и регулирането на водите;

л) насърчава сътрудничеството, по-специално при научно-изследователските проекти и по отношение на обмена на информация, особено за състоянието на технологиите;

м) подготви основите на евентуално регламентиране между договарящите се страни по отношение на опазването на река Елба и нейния водосборен басейн.

2. Комисията, освен това, отговаря за всички въпроси, възложени й по взаимно споразумение от договарящите се страни.


Член 3

Конвенцията се прилага на териториите, на които е приложим Договорът за създаване на Европейската икономическа общност и съгласно условията на този договор, от една страна, и на територията на Чешката и Словашката федеративна република, от друга страна.


Член 4

Договарящите се страни информират Комисията за всички основни въпроси, необходими на Комисията за изпълнение на нейните задачи, както и за предприетите мерки и за всички използвани за целта ресурси. Комисията може да представя предложения на договарящите се страни по отношение на подобренията.


Член 5

1. Комисията е съставена от делегации на договарящите се страни. Всяка договаряща се страна определя максимум петима делегати и техни заместници, включително ръководител на делегацията и негов заместник.

2. Всяка делегация може да привлича експерти, които да определя за разглеждането на определени въпроси.


Член 6

1. Председателството на Комисията се поема последователно от делегациите на договарящите се страни. Подробностите по отношение на назначаването на председател се определят от Комисията и се включват в процедурния й правилник; делегацията, председателствуваща Комисията, определя един от своите членове за председател. Тази делегация може да определи друг делегат за времето на нейното председателство.

2. Председателят, по правило, не взема думата от името на неговата делегация по време на заседанията на Комисията.


Член 7

1. Комисията се свиква минимум веднъж годишно, с покана за редовно заседание от страна на председателя, на посочено от него място.

2. Извънредните заседания се свикват от председателя по желание на някоя от делегациите.

3. Ръководителите на делегациите могат да се съвещават между заседанията на Комисията.

4. Председателят предлага дневния ред. Всяка делегация има право да включи онези от въпросите в дневния ред, които желае да бъдат обсъдени. Редът се определя с решение, взето с мнозинство от Комисията.


Член 8

1. Всяка делегация има един глас.

2. Преговорите и решенията в рамките на настоящата Конвенция, както и изпълнението й, се ръководят от Европейската икономическа общност и от Федерална република Германия, в рамките на съответните им компетенции. Европейската икономическа общност не упражнява правото си на глас в случаите, в които Федерална република Германия е компетентна, и обратното.

3. Решенията и предложенията на Комисията, освен ако не е постановено друго в настоящата конвенция, се приемат с единодушие; писмена процедура може да бъде проведена в съответствие с условията, фиксирани в процедурния правилник.

4. Решения “няма против” се приемат за единодушни, при условие, че всички делегации са присъстващи.


Член 9

1. Комисията създава работни групи за изпълнение на определени задачи.

2. Работните групи се състоят от делегати или експерти, определени от всяка делегация.

3. Комисията определя задачата и броя на членовете на всяка работна група и назначава председателите на тези работни групи.


Член 10

Комисията създава секретариат за подготовката, изпълнението и подпомагането на дейността си. Седалището на секретариата е в Магдебург. Останалите подробности се регламентират от процедурния правилник.


Член 11

Комисията може да потърси услугите на особено подходящи лица или институции при разглеждането на специални въпроси.


Член 12

Комисията приема решения по отношение на сътрудничеството с други национални и международни организации, ангажирани с контрола на замърсяването.


Член 13

Комисията предоставя на договарящите страни отчет за дейността си поне веднъж на всеки две години и, ако е необходимо, други отчети, описващи по-специално резултатите от изследванията и техните оценки.


Член 14

1. Всяка договаряща се страна поема разходите на представителството си в Комисията и в работните групи, както и разходите за текущите изследвания, провеждани на нейна територия.

2. Всички останали разходи, произтичащи от работата на Комисията, включително разходите за секретариата, се поделят между договарящите се страни, както следва:

Федерална 65,0%
република  
Германия  
Европейска 2,5%
икономическа  
общност  
Чешка и 32,5%
Словашка  
федеративна  
република  
Общо: 100%


Комисията може също така да фиксира друго разпределяне на разходите в определени случаи.


Член 15

Комисията приема процедурен правилник.


Член 16

1. Съществуващите споразумения и договори остават незасегнати.

2. Комисията разглежда възможно най-бързо до каква степен е целесъобразно да се изменят, допълнят или анулират споразуменията и договорите, посочени в параграф 1, поради тяхното съдържание или по други причини; тя изготвя препоръки по отношение на тяхното изменение или анулиране, както и по отношение на сключването на нови споразумения или договори.


Член 17

Работните езици на Комисията са немски и чешки.


Член 18

Настоящата конвенция влиза в сила в деня, в който всички подписващи страни информират Федерална република Германия като страна-депозитар, че всички предпоставки за влизането й в сила, изисквани от националните законодателства, са били изпълнени.

Конвенцията се сключва за неограничен период. Тя може да бъде денонсирана с петгодишен срок на предизвестие. Предизвестието за денонсирането й се представя писмено на страната-депозитар, която ще информира останалите договарящи страни. Предизвестието за денонсирането й ще влезе в сила в деня на получаването му от страната-депозитар.


Член 19

Настоящата конвенция, която е съставена в оригинали на немски и чешки език, като всеки текст е еднакво обвързващ, се депозира в архива на правителството на Федерална република Германия; последната изпраща заверено копие на всяка от договарящите се страни.


Съставено в Магдебург на осмия ден от октомври, хиляда деветстотин и деветдесета година.


За правителството на Федерална република Германия:

За Европейската икономическа общност:

За правителството на Чешката и Словашката федеративна република:


21991A1123(01).doc – редактиран ЦПР


Untitled Page