РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 329/2000 НА КОМИСИЯТА от 11 февруари 2000 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета, относно таксите, плащани на Службата на Общността за растително разнообразие


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г., относно правата на Общността за растително разнообразие 1, изменен с Регламент (ЕО) № 2506/95 2, и по-специално член 113 от него,


като има предвид, че:


(1) Регламент (ЕО) № 1238/95 на Комисията от 31 май 1995 г., въвеждащ правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета, относно таксите, плащани на Службата на Общността за растително разнообразие 3, уточнява действията и обстоятелствата, при които се плащат такси на Службата на Общността за растително разнообразие, и съответните нива на тези такси;


(2) финансовата ситуация на Службата на Общността за растително разнообразие се е развила дотолкова, че да се заключи, че годишния приход на Службата на Общността за растително разнообразие, основно базиран на таксите, които са определени понастоящем, в бъдеще най-вероятно ще надвишат, по принцип, годишните разходи на службата;


(3) още повече, никакви субсидии от общия бюджет на Европейските общности не е бил включен в годишния приход;


(4) Административният съвет на Службата на Общността за растително разнообразие е изпратил на Комисията проекто-промени, свързани с тази финансова ситуация, съгласно член 36, параграф 2, второ тире, от Регламент (ЕО) № 2100/94;


(5) следователно, намалението на нивото на определени такси, вземани от кандидати за, или притежатели на, права на Общността за растително разнообразие, сега е обосновано;


(6) необходимо е да се изясни правото за определяне на административните такси за доставка на извадки от регистрите на Службата на Общността за растително разнообразие, съгласно член 82, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1239/95 на Комисията от 31 май 1995 г. относно установяване на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета, относно производството пред Службата на Общността за растително разнообразие 4, изменен с Регламент (ЕО) № 448/96 5;


(7) за да се намалят случаите на спорове, описанието на рода или видовете, на които е базирана категоризацията на сортовете в една от трите изпитни групи такси в приложение I към Регламент (ЕО) № 1238/95, изисква по-голяма прецизност;


(8) Регламент (ЕО) № 1238/95 следва да бъде съответно изменен;


(9) необходимо е новите мерки да се прилагат считано от началото на бюджетната 2000 г.;


(10) член 2 от Регламент (ЕО) № 1103/97 на Съвета от 17 юни 1997 г., относно определени разпоредби във връзка с въвеждането на еврото 6, предвижда всяко позоваване на екю да се заменя с позоваване на евро;


(11) след консултация с Административният съвет, съгласно член 113, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2100/94;


(12) мерките, предвидени в настоящия регламент са в съответствие със становището на Постоянния комитет по правата за растително разнообразие,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Регламент (ЕО) № 1238/95 тук се изменя, както следва:


1. В член 7, параграф 1, "1000" се заменя с "900".


2. В член 8:


- в параграф 2, "след един месец" се изтрива, и


- в параграф 5, "Правила за прилагане" се заменя с "Регламент за производствата".3. В член 12:


- в параграф 1, в), "издадени от Службата" се заменя с "издадени от Службата; и",

- в параграф 1, се добавя следното:


"г) административната такса, спомената в член 82, параграф 2 от Регламент за производствата."

- в параграф 2, "параграф 1, б) и в)" се заменя с "параграф 1, б), в) и г)".


4. Приложение I се заменя със следното:


" ПРИЛОЖЕНИЕ I


Таксата за проверка, която се плаща, съгласно член 8 е както следва:


Група А 1000 евро


Група А обхваща следните родове и видове:


Avena sativa L., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doll, Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. crassa (Alef.) Wittm, Brassica napus L., Glycine max (L.) Merril, Gossypium L., Helianthus annuus L., Hordeum vulgare L. sensu lato, Oryza sativa L., Phalaris canariensis L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum sudanense (Piper) Stapf., Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf., Secale cereale L., Solanum tuberosum L., Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum durum Desf., Triticum spelta L., X Triticosecale Wittm., Zea mays L.


Група Б 800 евро


Група Б обхваща:

1. Селскостопански култури (включително треви), различни от тези, обхванати в Група А; и


2. Следните родове и видове:


Allium cepa L. var. cepa L., Capsicum annuum L., Cichorium endivia L., Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et. Nakai, Cucumis melo L., Cucumis sativus L., Cucurbita pepo L., Cucurbita moschata L. (Duch.) Duch. Ex. Prior, Cucurbita maxima Duch., Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex. Farw., Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L. (partim), Solanum melongena L., Vicia faba L. (partim); Alstroemeria L., Anthurium Schott, Begonia-Elatior-Hybriden, Calibrachoa-Hybriden, Chysanthemum L., Dianthus L., Euphorbia pulcherrima Willd. Ex. Klotzsch, Fuchsia L., Gerbera L., Impatiens L., Kalanchoe Adans., Lilium L., Orchidaceae, Pelargonium L'Herit. ex Ait., Pentas Benth., Petunioa Juss., Rhododendron L., Rosa L., Saintpualia H. Wengl., Spathiphyllum Schott.


Група В 700 евро


Група В обхваща всички родове и видове, различни от тези обхванати в Група А и Група Б."


5. Приложение II се заменя със следното:" ПРИЛОЖЕНИЕ II


На базата на групите, упоменати в приложение I, годишната такса за плащане, съгласно член 9, е следната:

(евро)

Година Група
  А Б В
1 400 400 300
2 600 500 400
3 800 600 500
4 и последващи 1000 700 600"
години      


Член 2


1. Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален Вестник на Европейските Общности.


2. Прилага се за таксите, които следва да се плащат на Службата от 1 януари 2000 г. или след това, съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1238/95.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 11 февруари 2000 годинаЗа Комисията:


David BYRNE,


Член на Комисията


_________________________

1 ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр.1.

2 ОВ L 258, 28.10.1995 г., стр.3.

3 ОВ L 121, 1.6.1995 г., стр.31.

4 ОВ L 121, 1.6.1995 г., стр.37.

5 ОВ L 62, 13.3.1996 г., стр.3.

6 ОВ L 162, 19.6.1997 г., стр.1.

32000R0329- редактиран ЦПР


Untitled Page