КОНВЕНЦИЯ ОТНОСНО ИНФОРМАЦИОННО И ЗАКОНОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТНОСНО “УСЛУГИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО”


Москва

4 октомври 2001 година


ПреамбюлВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ, подписали настоящата конвенция,


като имат предвид, че целта на Съвета на Европа е да постигне по-голямо единство между своите членове за целите на запазването и осъществяването на идеалите и принципите, които са тяхно общо наследство;


като отбелязват продължаващото развитие на информационните и комуникационните технологии и многобройните национални инициативи и тeхният отзвук на европейско и международно ниво;


като признават презграничиня характер на интерактивните услуги, които се предават онлайн чрез нови средства на електронна комуникация и тяхното нарастващо значение при улесняването на икономическия, социалния и културния прогрес на държавите- членки на Съвета на Европа;


като се позовават на системата, установена от законодателството на Европейската общност за размяната на текстовете на проектите за национални регламенти относно “услугите на информационното общество”;


като отбелязват необходимостта за всички държави- членки на Съвета на Европа да бъдат редовно информирани за законодателните развития относно “услугите на информационното общество” на паневропейско ниво и, когато е необходимо, да имат възможността да обсъждат и обменят информация и идеи относно тези развития;


като се споразумяха относно желанието да предостави законова рамка, която дава възможност на държавите-членки на Съвета на Европа да обменят, когато е възможно чрез електронни средства, текстовете на проекти на вътрешни регламенти, насочени специално към “услугите на информационното общество”,


СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ:


Член 1


Предмет и обхват на приложение


1. По смисъла на настоящата Конвенция, договарящите се страни обменят, ако е възможно чрез електронни средства, на текстовете на вътрешни проекторегламенти, насочени специално към “услугите на информационното общество”, и си сътрудничат при функционирането на системата на информационно и законово сътрудничество, създадена по силата на настоящата Конвенция.


2. Настоящата Конвенция не се прилага:

а) за вътрешни регламенти, за които не се изисква предварителна нотификация по силата на законодателството на Европейската общност (посочено по-долу “законодателството на Общността”); или


б) когато нотификацията се изготвя, за да съответства на други международни договорености.


3. Настоящата Конвенция не се прилага:


а) за услуги за радиоизлъчване;


б) за услуги на телевизионни програми, предмет на Европейската конвенция за трансгранична телевизия, отворена за подписване в Страсбург на 5 май 1989 г.

( ETS № 132) , както е изменена с протокола от 1 октомври 1998 г. (ETS № 171);


в) за вътрешни регламенти, свързани с въпроси, които са предмет на законодателство на Европейската общност или международни договорености в областите на далекосъобщителните и финансови услуги.


Член 2

Определения


За целите на настоящата Конвенция


а) “Услуги на информационното общество” означава всяка услуга, нормално предоставяна срещу заплащане, от разстояние, чрез електронни средства и по индивидуално искане на получател на услугите;


б) “национални регламенти” означава законови текстове относно спазването на изисквания от общ характер, свързани с достъпа и упражняването на дейности по услуги по смисъла на параграф а) от настоящия член, и по-специално разпоредбите, свързани с доставчика на услугата, услугите и получателя на услуги, като се изключват каквито и да е правила, които не са специално насочени към услугите на информационното общество.


Член 3

Получаващи и предаващи органи


Всяка договаряща се страна назначава орган, натоварен с предаването и получаването, при възможност чрез електронни средства, на проектите за национални регламенти, специално насочени към “услугите на информационното общество”, както и всички други документи, свързани с функционирането на настоящата Конвенция.


Член 4

Процедура


1. Всяка договаряща се страна предава, при възможност чрез електронни средства, на Генералния секретар на Съвета на Европа текстовете на проектите за национални регламенти, специално насочени към “услугите на информационното общество”, и които са в етап на подготовка, на който е все още възможно те да бъдат съществено изменени, както и кратко описание на тези текстове на английски или на френски език. Договарящите се страните предават отново проекта при горепосочените условия, ако правят промени в проекта, които имат за резултат значителна промяна в неговия обхват, съкращаване на времето, предвидено в началото за неговото прилагане, добавяне на спецификации или изисквания, или превръщане на текстовете в по-стриктни.


2. При получаване на текстовете на вътрешни проекторегламенти и кратките описания по параграф 1 по-горе или параграф 6 по-долу, Генералният секретар на Съвета на Европа ги предава, ако е необходимо чрез електронни средства, на органа на всяка договаряща се страна.


3. При получаване на текстовете на вътрешните проекторегламенти и кратките описания съгласно параграф 2, всяка договаряща се страна може да предаде, при възможност чрез електронни средства, наблюдения по текстовете на вътрешните проекторегламенти на английски или на френски език на Генералният секретар на Съвета на Европа и на засегнатата договаряща се страна.4. Договаряща се страна, която получава наблюденията съгласно параграф 3 по-горе, се стреми да ги вземе предвид, доколкото е възможно, при подготовката на нови вътрешни регламенти.


5. Параграфи от 1 до 4 не се прилагат:


а) в случаите, когато по извънредни причини, свързани със сериозни и непредвидими обстоятелства, свързани с опазването на общественото здраве или безопасност, защитата на животни или опазването на растения, както и с обществената политика, особено защитата на малолетни, дадена договаряща се страна е задължена да подготви технически регламенти за много кратко време, за да ги приведе в сила и въведе незабавно, без да са възможни предварителни консултации;


б) в случаи, при които по извънредни причини, свързани със сериозни обстоятелства, свързани с опазването на сигурността и интегритета на финансовата система, особено защитата на вложителите, инвеститорите и осигурените лица, дадена договаряща се страна е задължена да приведе в сила и изпълни незабавно правила, отнасящи се до финансовите услуги;


В случаите, упоменати в алинеи а) и б), договарящата се страната предоставя на Генералния секретар на Съвета на Европа причините за неотложността на въпросните мерки.


в) към национални регламенти, предприети от и за регулирани пазари или от или за други пазари или органи, които изпълняват функции на компенсация или регулация на тези пазари.


6. Всяка договаряща се страна, която финализира каквато и да е национални регулации, насочени специално към “Услуги на информационното общество”, предава окончателния текст на генералния секретар на Съвета на Европа без отлагане и при възможност чрез електронни средства.


7. При получаване на текстовете на приетите национални регулации съгласно параграф 6 по-горе, Генералният секретар на Съвета на Европа ги прави достъпни, при възможност чрез електронни средства, и съхранява тази информация в една база данни в Съвета на Европа.


Член 5

Декларации


Органите, посочени в член 3, се определят посредством декларация, отправена до Генералния секретар на Съвета на Европа, когато въпросната държава или Европейската общност стане договаряща се страна по настоящата Конвенция, в съответствие с разпоредбите на членове 8 и 9. Всяка промяна също така се декларира на генералния секретар на Съвета на Европа.


Член 6


Отношение към други инструменти и договорености


1. Настоящата Конвенция не засяга нито един международен инструмент, който е задължителен за договарящите се страни, и който съдържа разпоредби по въпросите, регулирани от настоящата Конвенция.


2. Европейската общност също така изпълнява задължението да нотифицира предадените й от нейните държави-членки текстове, съгласно разпоредбите на параграф 1 от член 4, и им предава наблюденията, получени от другите договарящи се страни, съгласно разпоредбите на параграф 3 от член 4.


Член 7


-Изменения на член 1 от Конвенцията относно изключенията


1. Всяко изменение на член 1, параграф 3 от настоящата Конвенция, предложено от дадена договаряща се страна, се съобщава на Генералния секретар на Съвета на Европа, който предава съобщението на Европейския комитет за правно сътрудничество (CDCJ).


2. Предложеното изменение се разглежда от договарящите се страни, които могат да го приемат с мнозинство от две- трети от подадените гласове. Приетият текст се предава на договарящите се страните. Европейската общност има толкова гласове, колкото е броят на нейните държави – членки.3. На първия ден от месеца, следващ изтичането на период от четири месеца след неговото приемане от договарящите се страни, освен ако договарящите се страните не са подали възражение с една трета от подадените гласове, дадено изменение влиза в сила за онези договарящи се страни, които не са подали възражение.


4. Дадена договаряща се страна, която е подала възражение съгласно разпоредбите на параграф 3 от член 7, може в последствие да го оттегли изцяло или отчасти. Такова оттегляне се прави посредством нотифициране, адресирано до Генералния секретар на Съвета на Европа и влиза в сила от датата на неговото получаване.


Член 8

Подписване и влизане в сила


1. Настоящата Конвенция е отворена за подписване от държавите-членки на Съвета на Европа, от държавите, които не членуват в Съвета на Европа, но са взели участие в изготвянето на настоящата Конвенция, и от Европейската общност. Такива държави и Европейската общност могат да изразят своето съгласие, скрепено от:


а) подпис, без уговорки, що се отнася до ратификация, приемане или одобряване; или


б) подпис, който подлежи на ратификация, приемане или одобряване, последвано от ратификация, приемане или одобряване.


2. Инструментите за ратификация, приемане или одобряване се депозират при Генералния секретар на Съвета на Европа.


3. Настоящата Конвенция влиза в сила на първия ден от месеца, последващ изтичането на период от три месеца след датата, на която пет страни, подписали Конвенцията, от които поне една не е държава-членка на Европейското икономическо пространство, са изразили своето съгласие да бъдат обвързани с настоящата Конвенция в съответствие с разпоредбите на параграф 1.4. Що се отнася до която и да е подписала договаряща се страна, която изрази в последствие своето съгласие да бъде обвързана от настоящата Конвенция, тя влиза в сила на първия ден от месеца, който следва изтичането на период от три месеца след датата на изразяване на съгласието си за обвързване с Конвенцията в съответствие с разпоредбите на параграф 2.


Член 9


Присъединяване към Конвенцията


1. След влизането в сила на настоящата Конвенция, Комитетът на министрите на Съвета на Европа, след консултации със договарящите се страни по Конвенцията, може да покани всяка държава, която не членува в Съвета на Европа и не е участвала в изготвянето на Конвенцията, да се присъедини към настоящата Конвенция, с решение, взето от мнозинство според член 20.г от устава на Съвета на Европа и с единодушно гласуване от представителите на договарящите се страни, които имат право на участие в Комитета.


2. За всяка държава, която се присъединява към нея, Конвенцията влиза в сила на първия ден след изтичането на период от три месеца след датата на депозирането на инструмента за присъединяване на Генералния секретар на Съвета на Европа.


Член 10

Уговорки


Не могат да се правят уговорки относно която и да е разпоредба на настоящата Конвенция.


Член 11

-Териториално приложение


1. Която и да е държава или Европейската общност може в момента на подписване или, когато депозира своя инструмент за ратификация, приемане или одобрение да определи територията или териториите, към които се прилага настоящата Конвенция.


2. Която и да е договаряща се страна може, във всеки един по-късен момент и посредством декларация, адресирана до Генералния секретар на Съвета на Европа, да разшири приложението на настоящата Конвенция, към която и да е друга територия или територии, специфицирани в декларацията и, за чиито международни отношения въпросната договаряща се страна е отговорна или от чието име е упълномощена да действа. С оглед на такава територия Конвенцията влиза в сила на първия ден от месеца, последващ изтичането на период от три месеца след датата на получаване на такава декларация от Генералния секретар.3. Всяка декларация, съставена съгласно предходния параграф, може с оглед на която и да е територия, упомената в такава декларация, да бъде оттеглена чрез нотификация, адресирана до Генералния секретар на Съвета на Европа. Такова оттегляне влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на период от три месеца след датата на получаване на нотификацията от Генералния секретар на Съвета на Европа.


Член 12

Денонсиране


1. Всяка договаряща се страна може по всяко време да денонсира настоящата Конвенция посредством нотификация, адресирана до генералния секретар на Съвета на Европа.


2. Такова денонсиране влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на период от три месеца след датата на получаване на нотификацията от генералния секретар.


Член 13

- Нотифициране


Генералният секретар на Съвета на Европа нотифицира държавите- членки на Съвета и всяка друга договаряща се страна, подписала Конвенцията, за:


а) всяко подписване;

б) депозирането на всеки инструмент за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване;

в) всяка декларация, изготвена съгласно разпоредбите на член 5;

г) всяка нотификация, получена съгласно разпоредбите на член 7;

д) всяка дата на влизане в сила на настоящата Конвенция, в съответствие с членове 8, 9 и 11;

е) всяка декларация, получена съгласно разпоредбите на параграфи 2 и 3 от член 11;

ж) всяка нотификация, получена съгласно разпоредбата на параграф 1 от член 12;

з) всеки друг акт, нотификация или съобщение, свързано с настоящата Конвенцията.


В доказателство, за което долуподписаните, упълномощени представители поставиха собственоръчен подпис под настоящата Конвенция.Съставено в Москва, на четвъртия ден от м. октомври 2001 година, на английски и френски език, като двата текста са еднакво автентични; оригиналът се депозира в архивите Генералният секретар на Съвета на Европа. Генералният секретар на Съвета на Европа предава сертифицирани копия на всяка държава-членка на Съвета на Европа, на държавите, които не членуват в Съвета и са участвали в изготвянето на настоящата Конвенция, на Европейската общност, както и на всяка държава, поканена да се присъедини към Конвенцията.

22003A1206(01) – ЦПР-редактиран


Untitled Page