ДИРЕКТИВА 71/318/ЕИО НА СЪВЕТА от 26 юли 1971 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно разходомерите за газ


Актове от българското законодателство, цитиращи текущия документ.


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100 от него;

като взе предвид предложението на Комисията;

като взе предвид становището на Европейския парламент 1,

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет 2,

като има предвид, че изработването и методите за контрол на разходомерите за газ подлежат на задължителна правна уредба, която е различна в отделните държави-членки и по този начин се затруднява търговията с такива средства. Следователно е необходимо тези разпоредби да се сближат;

като има предвид, че Директива на Съвета от 26 юли 1971 г.3 относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно разпоредбите за измервателните уреди и методите за метрологичен контрол определя процедурите за ЕИО типово одобрение и ЕИО началната проверка; като има предвид, че в съответствие с тази директива се определят техническите изисквания към конструирането и работата на разходомерите за газ;

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1

Тази директива се прилага към следните разходомери за газ:

1. Обемни разходомери за газ:

- разходомери за газ с деформиращи се страни;

- разходомери за газ с ротационни бутала.

2. Необемни разходомери за газ:

- турбинни разходомери за газ.


Член 2

Разходомерите за газ, които могат да бъдат означавани със символите и знаците на ЕИО, са описани в приложението към тази директива. Те подлежат на ЕИО типово одобрение и начална проверка от ЕИО.


Член 3

Държавите-членки не могат да откажат, забранят или ограничат пускането на пазара или в действие на разходомери за газ, които са означени със символа на ЕИО типово одобрение и знака на ЕИО за начална проверка.


Член 4

1. Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да приведат законодателство си в съответствие с настоящата директива в рамките на осемнадесет месеца от уведомяването. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

2. Държавите-членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от вътрешното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.


Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 1971 година

За Съвета:

Председател

А. МОРОПРИЛОЖЕНИЕ I

ГЛАВА I

А. ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ТЕРМИНИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО

1. Обхват на натоварване

Обхватът на натоварване на разходомерите за газ се ограничава от максималния разход, означаван с Qmax, и минималния разход, означаван с Qmin.

2. Цикличен обем на обемните разходомери за газ

“Цикличен обем на обемните разходомери за газ, означаван с “V” представлява обемът газ, съответстващ на един цикъл от работата на разходомера, т.е. съответстващ на движението на всички движещи се части на разходомера, в края на което тези части, с изключение на показващото устройство и междинните предавки, се връщат в първоначалното си положение.

Той се равнява на произведението на стойността на обема, съответстващ на един пълен оборот на брояча и предавателното отношение на измервателното устройство към брояча.

3. Работно налягане и изходно налягане

3.1. Работно налягане

Работното налягане на разходомера за газ е разликата между налягането на газа на входа на разходомера и атмосферното налягане.

3.2. Изходно налягане

Изходното налягане на разходомера за газ, означавано с “pr”, е налягането на газа, към което се привежда отчитаният обем газ.

Клапанът на налягането за изчисляване на изходното налягане е посочен в глава III.

4. Загуба на налягане

Загубата на налягане на разходомера за газ е равна на разликата между налягането, измерено на входа на разходомера, и налягането, измерено на изхода му, през време на протичането на газа през него.

5. Константа на изходящия предавателен вал

Константата на изходящия предавателен вал е равна на стойността на обема, получен от пълното завъртане на оста на това устройство, и се изчислява като произведение на стойността на обема, получен от пълното завъртане на контролния елемент, и предавателното отношение на индексния брояч към тази ос.

Б. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РАЗХОДОМЕРИТЕ ЗА ГАЗ

1. Общи правила

1.1. Глава I от това приложение определя общите правила, на които трябва да отговарят всички разходомери за газ, за които се прилагат разпоредбите на тази директива.

1.2. Глави II и III от това приложение определят специалните правила относно съответните разходомери за газ.

2. Изработване

2.1. Материали

Разходомерите за газ трябва да бъдат произведени от здрави материали с малки вътрешни напрежения, които да се променят слабо при стареене и които да са задоволително устойчиви на корозия и въздействие на различните газове, които обикновено се транспортират или се внасят чрез някои от техните кондензати.

2.2. Здравина на разходомерите за газ

Корпусите на разходомерите за газ трябва да са непропускливи на газове при максимално работно налягане.

2.3. Защита срещу смущения

Разходомерите за газ трябва да са конструирани така, че точността на измерване да не се променя, без да се нарушат знаците от проверка или защитните пломби.

2.4. Посока на протичане на газа

За разходомери за газ, чиито отчитащи устройства работят с натрупване само в едната посока на движение на потока газ, посоката на движение трябва да е означена със стрелка.

Такава стрелка не се изисква, когато върху корпуса на разходомера за газ е означена посоката на протичане на газа.

2.5. Метрологични характеристики

При разход, равен на максималния разход, разходомерите за газ трябва да работят непрекъснато за период, определен в глави II и III, като метрологичните им характеристики не надвишават максимално допустимите граници, определени в тези глави.

3. Допълнителни устройства

3.1. Разходомерите за газ могат да бъдат оборудвани с допълнителни устройства (за коригиране, записване, допълнително измерване и т.н.). Тези устройства подлежат на процедурите за ЕИО типово одобрение.

3.2. Разходомерите за газ могат да се оборудват с изходящи предавки, които включват задвижващи валове, устройства за предплащане, или други приспособления за работа на допълнителни устройства.

3.2.1. Когато тези приспособления не се използват, свободните краища на задвижващите ги валове трябва да са защитени от кран или друго подобно устройство, което може да бъде пломбирано.

3.2.2. Когато изходящите предавки са валове, трябва да е посочена константата, дадена в следния вид: “1 rev ? ... m3 (или dm3).

3.3. Разходомерите за газ могат да бъдат оборудвани с вградени импулсни генератори.

Изводите на тези генератори трябва да носят показание за стойността на всеки импулс под формата на “1 pulse ? ... m3” (или dm3).

4. Означения

4.1. Всеки разходомер за газ трябва да носи върху указателната табелка или върху специална табелка с данни следните означения:

(а) знак за одобренение на типа разходомер за газ

(б) наименованието или фирмения знак на производителя

(в) идентификационният номер и годината на производство на разходомера за газ

(г) означението на размера на разходомера за газ, което съдържа главната буква “G”, следвана от цифра, посочена в глави II и III

(д) максималният разход, означаван с Qmax = … м3/ч

(е) минималният разход, означаван с Qmin = … м3/ч (или дм3/ч)

(ж) максималното работно налягане, означавано както следва:

Pmax ... MN/m2 (или N/m2), или Pmax ... bar (или ... mbar)

(з) за обемни разходомери за газ номиналната стойност на цикличния обем се означава както следва:

V = ... m3 (или dm3).

Означенията трябва да са ясни, четливи и неизтриваеми при нормални условия на употреба на разходомера за газ.

4.2. Метрологичната служба, която одобрява типовете разходомери за газ, може да определи случаи, в които върху табелката трябва да се означи видът на газа.

4.3. Разходомерът за газ може също да носи търговско означение, специален сериен номер, наименование на дистрибутора на газ, означение, което показва, че разходомерът отговаря на европейски стандарт, данни, свързани с извършените ремонти. Забранено е поставянето на други данни и означения, освен ако са предвидени в удостоверението за одобрен тип.

5. Брояч и вграден брояч

5.1. Брояч

5.1.1. Броячите трябва да са с форма на ролки, като последният елемент може да е с друга форма. Означенията върху ролките трябва да са в кубични метри или в десетичните кратни или дробни на кубичния метър. Означението м3 трябва да е нанесено върху указателната табела.

5.1.1.1. Ролките, показващи десетичните дробни на кубичния метър, ако има такива, трябва ясно да се разграничават от другите ролки и да са отделени от тях чрез ясно изобразена десетична точка.

5.1.1.2. В случаите, когато последната ролка е оразмерена в десетични кратни на кубичния метър, върху указателната табела трябва да има означения, поставени по един от двата начина:

(а) с една или повече нули, поставени след последната ролка; или

(б) с индикация “х 10, х 100, х 1000 и т.н.” по такъв начин, че показанията винаги да са в кубични метри.

5.1.2. Броячът трябва да има достатъчен брой цифрови ролки, за да може чрез една единица от последната задействана ролка да показва обема, преминал през разходомера за газ, за работен интервал, равен на 1000 часа при максимален разход на разходомера за газ.

5.2. Вграден брояч

5.2.1. Разходомерите за газ трябва да са конструирани така, че да позволяват проверките да се извършват с определена точност. За тази цел в конструкцията им трябва да са вградени брояч или приспособления, които дават възможност да се свърже преносим брояч.

5.2.2. Като вграден брояч може да се използва и последният елемент на брояча, ако е:

(а) непрекъснато въртяща се ролка, носеща градуирана скала;

(б) стрелка, движеща се над фиксирана скала, или диск, носещ градуирана скала, движещ се край фиксиран еталонен знак.

5.2.3. Върху градуираните скали на броячите единицата на градуиране трябва да е показана ясно и недвусмислено в кубични метри или в десетичните дробни на кубичния метър, а началото на скалата да е означено с нула.

5.2.3.1. Интервалът между скалните деления трябва да е постоянен по цялата скала и да е поне 1 милиметър.

5.2.3.2. Стойността на скалните деления трябва да е от реда 1 х 10n, 2 х 10n или 5 х 10n м3, където “n” е цяло положително или отрицателно число или нула.

5.2.3.3. Градуираната скала трябва да е с фини и еднакви линии. В случаите, когато деленията са от реда 1 х 10n или 2 х 10n м3, всички линии, представляващи кратни на 5, както и в случая на деление от реда 5 х 10n м3, всички линии, представляващи кратни на 2, трябва да са по-дълги от другите.

5.2.4. Стрелката или фиксираният знак трябва да са достатъчно тънки, за да позволяват сигурно и лесно отчитане на показанието.

5.3. Диаметри на ролките на брояча

Диаметрите на ролките на брояча трябва да са с размер над 16 милиметра.

Диаметърът на градуираните скали, споменати в глава I Б 5.2.2.б. трябва да е с размер над 32 милиметра.

5.4. Отчитане на брояча

Броячът трябва да е конструиран така, че отчитането да се извършва с просто съпоставяне на цифрите.

5.5. Нарастване на цифри

Нарастването с една цифра на която и да е част от брояча трябва да се извърши, когато цифрата на съседния по-нисък обхват се позиционира върху последната десета от своя пълен оборот.

5.6. Демонтиране на брояча

Разходомерът за газ трябва да е конструиран така, че броячът да може да се демонтира лесно по време на изследването за одобряване на типа.

6. Максимално допустими грешки

6.1. Максимално допустимите грешки от измерване на разходомерите за газ се изразяват като относителна стойност чрез отношението в проценти на разликата между отчетения и действително преминалия обем през разходомера към действително преминалия обем.

6.2. Тези грешки се отнасят за измерване на обеми на въздух с относителна плътност, равна на 1,2 кг/м3. При нормални атмосферни условия се счита, че околният въздух в лабораторията за изпитване удовлетворява изискването.

6.3. Максимално допустимите грешки са определени в глави II и III в зависимост от конкретната посока на движение на потока на газа.

7. Загуба на налягане

7.1. Максимално допустими стойности

Максималните допустими стойности на общата загуба на налягане са определени в глави II и III.

8. Заявление за одобряване на марките и пломбите

8.1. Цел

Заявлението за одобрение и пломбите на ЕИО за разходомерите за газ удостоверява единствено, че разходомерът отговаря на изискванията на настоящата директива.

8.2. Място за разполагане на знаците за проверка и на пломбите

8.2.1. Местата за разполагане на знаците за проверка и на пломбите трябва да са избрани така, че демонтирането на частта, запечатана чрез знаците или пломбите, да доведе до тяхното разрушаване.

8.2.2. Когато означенията, посочени в точка 4.1. от Глава I Б, са поставени върху специална табелка с данни и тя не е неподвижно закрепена, един от знаците трябва да бъде разположен така, че да препятства махането на табелката и да се разрушава при премахването й.

8.2.3. Местата за разполагане на знаците от проверка или пломбите трябва да са осигурени върху:

(а) всички табелки, носещи означения, изисквани по това приложение; и

(б) всички части на разходомера, които не могат по друг начин да се предпазят от вмешателство, което може да повлияе върху точността на показанията.

9. ЕИО типово одобрение и начална проверка

9.1. ЕИО типово одобрение

9.1.1. Заявлението за одобрение на типа на разходомера за газ трябва да съдържа следните документи, придружени от описание на прилагания тип:

- описание на разходомера за газ, за който се иска одобрение;

- чертеж в перспектива или снимка на разходомера,

- размерен чертеж на цялостния разходомер, допълнен от подробни чертежи, ако е необходимо;

- списък на компонентите на разходомера и всякаква друга информация, която метрологичната служба счита за необходима;

- скица, показваща разположението на знаците на проверка и защитните пломби;

- декларация, посочваща, че разходомерите, произведени в съответствие с типа, който отговаря на изискванията за безопасност, и по-специално тези относно максималното работно налягане, са означени на табелката.

9.2. ЕИО начална проверка

9.2.1. Разходомерите за газ, подадени за първоначална проверка на ЕИО, трябва да са в работен режим. Ако разходомерите ще бъдат използвани с допълнителни устройства с изходящи предавки, последните трябва да са свързани по време на изпитванията, освен ако не е разрешено изрично последващо свързване.

10. Проверка на знаците и пломбите

Разходомерите за газ, които са преминали през успешна проверка:

- трябва да бъдат означени;

- трябва да бъдат пломбирани на местата, предназначени за защита на определени компоненти срещу въздействие, което може да повлияе на характеристиките на разходомера.

ГЛАВА II

РАЗПОРЕДБИ ЗА РАЗХОДОМЕРИТЕ С ДЕФОРМИРАЩИ СЕ СТЕНИ

1. Приложно поле

Настоящата глава се прилага заедно с разпоредбите на глава I за разходомерите за газ, при които измерването на преминаващия газ се извършва чрез измервателни камери с деформиращи се стени.

2. Обхват на капацитета и означения

2.1. Следващата таблица показва разрешените стойности на максималния поток, горните граници на съответните минимални потоци и минималните стойности на цикличните обеми, съответстващи на означението (G) на разходомерите за газ:


G Qmax Qmin V
  m3/h м3/ч дм3
    (Максимална (Минимална
    стойност) стойност)
1,6 2,5 0,016 0,7
2,5 4 0,025 1,2
4 6 0,040 2,0
6 10 0,060 3,5
10 16 0,100 6,0
16 25 0,160 10
25 40 0,250 18
40 65 0,400 30
65 100 0,650 55
100 160 1,000 100
160 250 1,600 200
250 400 2,500 400
400 650 4,000 900
650 1000 6,500 2000


2.2. Ако за типа разходомер стойността на Qmin е по-малка от цифрата, посочена в таблицата на т. 2.1 на тази глава, цифровата стойност на този Qmin трябва да се изрази чрез цифра в колона 3 от тази таблица или чрез десетично умножение на тази цифра.

2.3. Разходомерите за газ с цикличен обем по-малък от посочения в таблицата на т. 2.1 на тази Глава могат да се одобрят, ако моделът отговаря на изискванията за издържливост, посочени в тази връзка в т. 7.2.5 от тази глава.

3. Подробности за конструкцията

3.1. За всеки разходомер за газ разликата между изчислената стойност на цикличния обем V и стойността на същия обем, посочена върху разходомера, не трябва да надвишава 5% от тази стойност.

3.2. Разходомерите за газ от G 1,6 до G 6 включително могат да са снабдени с устройство, което не позволява броячът да работи, ако газът протича в неправилна посока.

4. Броячи

4.1. За разходомери за газ от G 1,6 до G 6 включително броячът се произвежда съгласно т. 5.2.2 от глава І, а при разходомерите от G 10 до G 650 включително броячът:

- или се произвежда съгласно точка 5.2.2 от глава І;

- или е сменяем.

4.2. Когато броячът съответства на изискването по точка 5.2.2 от глава І Б, стойността на скалното му деление и неговата градуировка трябва да съответстват на изискванията за типа, както е посочено в следващата таблица:


Означение на Максимална Изчислена
разходомера стойност на в
  скалата  
G 1,6 до G 6 0,2 дм3 1 дм 3
вкл.    
G 10 до G 65 2 дм 3 10 дм 3
вкл.    
G 100 до G 20 дм 3 100 дм 3
650 вкл.    


4.3. В случаите, когато броячът е произведен в съответствие с точка 5.2.2. от Глава I Б, типичното отклонение за една серия от поне тридесет последователни измервания, извършени при стойност на разхода от порядъка на 0,1 Qmax, и при същите условия, за стойности на обема на въздуха, определени в следващата таблица:


Означение на Обем на Максимално
разходомера въздуха за допустимо
  изчисляване типично
    отклонение
G 1,6 до G 4 20 V 0,2 дм 3
вкл.    
G 6 10 V 0,2 дм 3
G 10 до G 65 10 V 2 дм 3
вкл.    
G 100 до G 5 V 20 дм 3
650 вкл.    5. Максимално допустими грешки

5.1. Общи разпоредби

5.1.1. Максимално допустимите грешки, положителни или отрицателни, са посочени в следващата таблица:


Поток Q Максимално
  допустима
  грешка при
  ЕИО начална
  проверка
Qmin по-малко или равно на Q по-малко от 2 Qmin 3%
   
2 Qmin по-малко или равно на Q по-малко от Qmax 2%
   


5.1.2. При ЕИО началната проверка на грешките за всеки разходомер за разходи Q между Qmin и Qmax не трябва да надвишават 1%, ако те всички са от един и същи вид.

6. Загуба на налягане

6.1. Обща загуба на налягане

Общата загуба на налягане при поток въздух с плътност 1,2 кг/м3, при стойност на разхода, равна на Qmax, като средна стойност не трябва да надвишава:

Означение на Максимално
разходомера допустима
  стойност
  средно на
  обща загуба
  на налягане
  при ЕИО
  начална
  проверка
  N/m2 mbar
G 1,6 до G 10 200 2
вкл.    
G 16 до G 40 300 3
вкл.    
G 65 до G 650 400 4
вкл.    6.2. Механична загуба на налягане

Механичната загуба на налягане, т.е. загубата на налягане при поток въздух с плътност 1,2 кг/м3, при стойност на разхода между Qmin и два пъти Qmin, не трябва да надвишава:


  Максимално
Означение на допустима
разходомера стойност на
  механична
  загуба на
  налягане при
  първоначална
  проверка на
  ЕИО
  N/m2 mbar
G 1,6 до G 40 60 0,6
вкл.    
G 65 до G 650 100 1,0
вкл.    Посочените по-горе стойности се отнасят за максималната стойност на механичната загуба на налягане.

6.3. Специални разпоредби

При разходомери, при които работното налягане надвишава 0,1 MN/m2 (1 бар), се прилагат разпоредбите на точка 6.2. от тази глава относно механичната загуба на налягане, но общата загуба на налягане, посочена в точка 6.1. от тази глава за тези разходомери не се отчита.

7. ЕИО типово одобрение

7.1. При първоначалното подаване на заявление за изследване типа на разходомер за газ заявителят представя на компетентния орган от два до шест броя образци, произведени в съответствие с типа на образеца на разходомер.

По искане на компетентния орган разходомерите трябва да са така избрани, че да са разпределени по целия обхват на измерване G, ако заявлението за тип разходомер включва различни размери.

Когато при изследване на типа се установява несъответствие на разходомерите, могат да се изискат допълнителни образци.

7.1.1. Изключение от тази разпоредба се допуска, ако образците на разходомерите се предоставят на разположение на компетентния орган на по-късна дата. Независимо от това, не се взема решение за типово одобрение, докато не бъдат изпитани напълно всички образци.

7.1.2. Образците на разходомерите за газ остават собственост на заявителя и подлежат на връщане след получаване на типово одобрение.

7.2. Изследване

7.2.1. Образецът и образците на разходомерите за газ трябва да съответстват на изискванията на глава I и точки 2, 3, 4, 5 и 6 от тази глава.

7.2.2. Допълнително в целия обхват на измерване разликата между максималната и минималната грешка като функция на разхода Q не трябва да надвишава 3% за всеки отделен разходомер за газ.

7.2.3. Образецът и образците на разходомерите за газ трябва да се подложат на изпитване за издръжливост. Изпитването се извършва:

7.2.3.1. За разходомери за газ от G 1,6 до G 10 включително: при максимален разход на разходомера и с въздух, като за разходомери, на чиято табелка е посочен измерваният газ, изпитването може да се извърши изцяло или частично с този газ.

7.2.3.2. За разходомери за газ от G 16 до G 650 включително: при максимален разход на разходомера с въздух или с газ, доколкото това е възможно.

7.2.4. Продължителността на изпитването за издръжливост за разходомери за газ с цикличен обем, равен или по-голям от стойностите, посочени в Таблицата на точка 2.1 от тази глава, трябва да е:

7.2.4.1. За разходомери за газ от G 1,6 до G 10 включително: 1000 часа, като изпитването може да се прекъсва, но трябва да завърши в рамките на шестдесет дни.

7.2.4.2. За разходомери за газ от G 16 до G 650 включително: с такава продължителност, че всеки разходомер да измери обем въздух или газ, съответстващ на работа 1000 часа при максимален разход на разходомера, като изпитването трябва да се завърши в рамките на период от шест месеца.

7.2.5. При разходомери за газ с цикличен обем по-малък от стойностите, посочени в таблицата на точка 2.1 от тази глава, продължителността на изпитването за издръжливост трябва да е 2000 часа и то трябва да се проведе върху по-голям брой разходомери от този, посочен в точка 7.1 от тази глава, съответстващ на описанието и характеристиките на разходомера.

7.2.6. След изпитването за издръжливост разходомерите за газ трябва да отговарят на следните изисквания:

(а) в целия обхват на измерване разликата между максималната и минималната грешка като функция на разхода Q да не надвишава 4% за всеки отделен разходомер;

(б) стойностите на грешките да не се отличават една от друга с повече от 1,5% от съответните първоначални стойности;

(в) механичната загуба на налягането да не нараства с повече от 20 N/m2 (0,2 mbar);

(г) при разходомери за газ, при които работното налягане е по-високо от 0,1 MN/m2 (mbar), разликата в грешките при разход 0,5 Qmax и грешката при разход Qmax не трябва да нараства с повече от 1%.

7.3. Модификация на одобрен тип разходомер за газ

Когато заявлението за одобрение на типа се отнася до модификация на одобрен тип разходомер за газ, метрологичната служба, която е одобрила първоначалния модел решава съобразно със същността на модификацията дали и в каква степен се прилагат разпоредбите на точки 7.1, 7.2.3, 7.2.4 и 7.2.5 от тази глава.

8. Първоначална проверка на ЕИО

8.1. Тестове за точност

Разходомер за газ се счита, че отговаря на изискванията за максимално допустими грешки, когато са изпълнени при стойност на разхода:

(а) между Qmin и два пъти размера на Qmin;

(б) от порядъка 1/5 от максималния разход;

(в) равна на Qmax;

(г) от 0,50 Qmax за разходомери за газ с работно налягане по-голямо от 0,1 MN/m2 (1 bar).

Ако проверката се извършва при различни условия, трябва да се гарантират резултати, съпоставими с резултатите, посочени по-горе.

ГЛАВА III

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО РОТАЦИОННИ ИЛИ ТУРБИННИ РАЗХОДОМЕРИ ЗА ГАЗ

1. Приложно поле

Настоящата глава се прилага заедно с разпоредбите на глава I към:

1.1. Ротационни разходомери за газ

- при които измерването на газа, преминаващ през тях, се извършва чрез измервателни камери с ротационни стени.

1.2. Турбинни разходомери за газ

- при които аксиалният поток газ завърта турбинно колело и броят на завъртанията му съответства на обема на преминалия газ.

2. Обхват на капацитета

2.1. Разходомерите за газ трябва да са с обхвати, показани в следващата таблица, съответстващи на означението (G):


Означение Qmax Обхват
G m3/h Малък Среден Голям
    Qmin м3/ч
40 65 13 6 3
65 100 20 10 5
100 160 32 16 8
160 250 50 25 13
250 400 80 40 20
400 650 130 65 32
650 1 000 200 100 50
1 000 1 600 320 160 80


и десетичните кратни на последните пет реда от таблицата.

3. Подробности за конструкцията

3.1. Ротационни разходомери за газ

3.1.1. Ротационните разходомери за газ трябва да включват както пред, така и след себе си изводи за статично налягане с диаметър от 3 до 5 милиметра, позволяващи измерване на загубите на налягане. Налягането, измерено преди разходомера, се приема за изходно налягане.

3.1.2. Ротационните разходомери за газ могат да включват устройство за ръчно завъртане на буталата, което да е такова, че да не може да се използва за оказване на въздействие върху правилната употреба на разходомера.

3.1.3. Лагерите на осите на ротационните бутала на разходомерите с размери G 160 и повече могат да са конструирани по такъв начин, че да са достъпни, без да се разрушават защитните пломби.

3.2. Турбинни разходомери

3.2.1. Турбинните разходомери за газ трябва да включват извод за измерване на налягането, който позволява, при необходимост индиректно, налягането непосредствено преди турбинното колело да се определи като изходно налягане.

3.2.1.1. Ако преди ротора има стесняващо устройство на потока газ, разходомерът трябва да включва заедно с извода за налягане по точка 3.2.1 от тази глава друг извод за налягане непосредствено преди стеснението, за да може да се определя падът на налягане през стесняващото устройство.

3.3. Изводи за налягане

3.3.1. Изводите за налягането трябва да имат запушалки, за да не допускат изтичане на газа.

3.3.2. Изводът за измерване на налягането, използвано като изходно налягане, трябва ясно и неизтриваемо да е означен с “pr”, а другите изводи - с “p”.

4. Броячи

4.1. Съгласно изискванията на точка 5.1.1.2 (а) и (б) от глава I Б, максималната стойност на скалната единица на брояча не трябва да надвишава:


за 40 и G 65   0,002
G           м3
за 100 и G 650 и средни 0,02
G         размери м3
за 1 и G 6 500 и средни 0,2 м3
G 000       размери  
за 10 и нагоре   2,0 м3
G 000        


4.2. Интервалът между цифрите на скалата на брояча не трябва да надвишава:


за 40 и G 65 всеки 0,01
G           м3
за 100 и G 650 и средни 0,1
G         размери, м3
          всеки  
за 1 и G 6 500 и средни 1,0
G 000       размери, м3
          всеки  
за 10 и нагоре всеки 10,0
G 000       м3


5. Максимално допустими грешки

5.1. Максимално допустимите грешки, положителни или отрицателни, са посочени в следващата таблица:


Поток Q Максимално
м3/ч допустима
  грешка при
  предварителна
  проверка на
  ЕИО
Qmin по-малко или равно на Q 2%
по-малко от 0,2 Qmax  
   
0,2 Qmax по-малко или равно на 1%
Q по-малко от Qmax  
   


5.2. Всички грешки не трябва да превишават половината от максимално допустимите грешки, ако всички грешки са с един и същ знак.

6. ЕИО типово одобрение

6.1. При първоначалното подаване на заявление за изследване типа на разходомер за газ заявителят представя на компетентния орган от два до шест броя образци, произведени в съответствие с типа на образеца на разходомера за газ.

По искане на компетентния орган разходомерите трябва да са така избрани, че да са разпределени по целия обхват на измерване G, ако заявлението за тип разходомер за газ включва различни размери.

Когато при изследване на типа се установява несъответствие на разходомерите, могат да се изискат допълнителни образци.

6.1.1. Изключение от тази разпоредба се допуска, ако образците на разходометрите за газ се предоставят на разположение на компетентния орган на по-късна дата. Независимо от това, не се взема решение за одобрение на типа, докато не бъдат изпитани напълно всички образци.

6.1.2. Образците на разходомерите за газ остават собственост на заявителя и подлежат на връщане след получаване на одобрение на типа.

6.2. Изследване

6.2.1. Изследването на образеца включва определяне на грешките на всеки разходомер за газ чрез изпитване с въздух с плътност 1,2 кг/м3. Всеки резултат трябва да се разглежда отделно.

6.2.1.1. Кривата на грешката на всеки от разходомерите трябва да е в границите на максимално допустимите грешки при ЕИО начална проверка на обхвата от стойности на разхода, за които е заявено одобрението на типа.

6.2.1.2. Разликата между максималната и минималната стойност на грешките за всеки от разходомерите не трябва да надвишава 1% в обхвата от стойности между половината от Qmax и Qmax.

6.2.2. Образците на разходомерите за газ се изпитват за издръжливост с въздух или с газ.

6.2.2.1. Изпитването за издръжливост, при възможност, трябва да се провежда при максимални стойности на разхода. Периодът на работа трябва да е такъв, че всеки разходомер да измери обем въздух или газ, съответстващ на 1000 часа работа при максимален разход, като общата продължителност на изпитването не надвишава шест месеца.

6.2.2.2. След изпитването за издръжливост разходомерите за газ се изследват отново с въздух с плътност 1,2 кг/м3, като се използва същото еталонно оборудване, както при изпитването по точка 6.2.1 от тази глава.

При тези условия на изпитване:

(а) стойностите на грешките при разходите, посочени в точка 7.1 от тази глава, за всеки разходомер (с изключение на не повече от една), не трябва да се различават с повече от 1% от грешките, получени при изпитването по точка 6.2.1 от тази глава;

(б) разликата между максималната и минималната стойност на кривата на грешката не трябва да надвишава за всеки разходомер (с изключение на не повече от един), 1,5% в обхвата от стойности между половината от Qmax и Qmax.

7. ЕИО начална проверка

7.1. Тестове за точност

Разходомер за газ се счита, че отговаря на изискванията за максимално допустими грешки, когато са изпълнени при стойности на разхода, равни на:

(а) за ротационни разходомери за газ:

Qmin, 1,5 Qmin, 0,25 Qmax, 0,5 Qmax и Qmax;

(б) за турбинни разходомери за газ:

Qmin, 1,5 Qmin, 3 Qmin, 0,25 Qmax, 0,5 Qmax и Qmax.

Ако проверката се извършва при различни условия, трябва да се гарантират резултати, съпоставими с резултатите, посочени по-горе.

7.2. Стойностите, посочени в точка 7.1 от тази глава, могат да се отклоняват ± 5%.


_________________________

1 ОВ № С 65, 5.6.1970 г., стр. 30.

2 ОВ № С 131, 29.10.1970 г., стр. 7.

3 ОВ № L 202, 6.9.1971 г., стр.1.


31971L0318 – ЦПР редактиран


Untitled Page