РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2605/98 НА КОМИСИЯТА от 3 декември 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1768/95 относно въвеждане на правила за земеделско освобождаване, предвидено в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета, за правата на Общността за растително разнообразие


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правата на Общността за растително разнообразие 1 (Основния регламент), изменен от Регламент (ЕО) № 2506/95 2, и по-специално член 14, параграф 3 от него,


като има предвид, че член 14 на Основния регламент, предвижда дерогиране на правата на Общността за растително разнообразие с цел предпазване на селскостопанската продукция (земеделско освобождаване);


като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1768/95 на Комисията 3 е създал условия за влизането в сила на това изключение и за предпазване на легитимните интереси на гледача и на земеделския стопанин;


като има предвид, че не е било възможно по това време да се определи нивото на справедливо възнаграждение, за изплащане за използването на гореспоменатата дерогация;


като има предвид, обаче, че е предвидено в този регламент, първоначалното ниво, а също и системата за последващи приспособявания да бъдат определени възможно най-бързо;


като има предвид, че междувременно са сключени споразумения между организации на гледачи и земеделски стопани в няколко държави-членки, които се отнасят, inter alia, до нивото на възнаграждение;


като има предвид, че е подходящо да се гарантира, че споразуменията са направени оперативни, като насоки на Общността по отношение на нивото на възнаграждение, за съответните области и съответните сортове;


като има предвид, че в области или за сортове, за които не се прилагат такива споразумения, възнаграждението, което следва да се изплати следва по принцип да бъде 50 % от сумите, искани за лицензирано производство на посадъчен материал, модулирано с подходяща променяща се скала, когато такава скала е създадена по отношение на съответните права за растително разнообразие в държавите;


като има предвид, че тези нива следва да се преразгледат най-късно до 1 януари 2003 г.;


като има предвид, че е подходящо да се предвиди подходящ стимул за скоростно сключване на понататъшни споразумения между организациите на гледачите и земеделските стопани за области или сортове, които още не са обхванати, когато те са вече в подготовка; като има предвид, че ниво, по-ниско от това, определено по-горе и приложимо само за ограничен период от време, може да окуражи определени организации, да постигнат финализиране на такива споразумения възможно най-бързо;


като има предвид, че Административния съвет на Службата на общността за растително разнообразие е била консултирана;


като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент са съгласно становището на Постоянния комитет по права за растително разнообразие,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Добавят се следните параграфи 4, 5, 6 и 7 към член 5 от Регламент (ЕО) № 1768/95:


"4. Когато в случая на параграф 2, нивото на възнаграждение подлежи на споразумение между организациите на притежателите и земеделските стопани, с или без участието на организации на преработватели, които са създадени в Общността на ниво съответно Общност, държава или регион, нивата, за които е постигнато споразумение, следва да бъдат използвани като насоки за определяне на възнаграждението, което следва да се плаща в областта или за съответните сортове, ако тези нива и условията за тях са съобщени писмено на Комисията от оторизирани представители на съответните организации и ако на тази база нивата, за които е постигнато съгласие и условията за тях са публикувани в "Официален вестник", издаван от Службата на общността по права за растително разнообразие.


5. Когато в случая на параграф 2 не се прилага споразумение, както е посочено в параграф 4, възнаграждението, за изплащане следва да бъде 50 % от сумите изисквани за лицензирана продукция на посадъчни материали, както е определено в параграф 2.


Обаче, ако държава-членка е уведомила Комисията преди 1 януари 1999 г., за предстоящо сключване на споразумение, както е позовано в параграф 4, между съответните организации, създадени на национално или регионално ниво, възнаграждението, за изплащане в областта и за съответните сортове следва да бъде 40 % вместо 50 %, както е определено по-горе, но само по отношение на използването на земеделско освобождаване, направено преди прилагането на тези споразумения и не по-късно от 1 април 1999 г.


6. Когато в случая на параграф 5 земеделски стопанин е употребил, в съответния период, земеделско освобождаване при съотношение от повече от 55 % от общия материал от съответния сорт, използван за неговата продукция, нивото на възнаграждение, за изплащане в областта и за съответните сортове, следва да бъде това, което би могло да се приложи по отношение на такъв сорт, ако беше защитен в съответната държава-членка, съгласно нейната национална система за права за растително разнообразие, ако съществува национална система, която е установила такова ниво, и при условие, че нивото е по-високо от 50 % от сумите, изисквани за лицензирано производство на посадъчни материали, както е определено в параграф 2. При липса на такова ниво, съгласно националната схема, се прилагат разпоредбите на параграф 5, независимо от използваното съотношение.


7. До 1 януари 2003 г. най-късно, разпоредбите на параграф 5, първа алинея, и на параграф 6, следва да бъдат преразгледани в светлината на натрупания опит, съгласно настоящия регламент и от развитието на посоченото в параграф 3 съотношение, с оглед на тяхното възможно адаптиране, до 1 юли 2003 г., тъй като може да се наложи създаването или стабилизирането на приемливо балансирано съотношение, предвидено в гореспоменатия параграф, в цялата Общност или в част от нея."


Член 2


Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските Общности.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 3 декември 1998 година


За Комисията:

Franz FISCHLE,

Член на Комисията


_________________________

1 ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр.1.

2 ОВ L 258, 28.10.1995 г., стр.3.

3 ОВ L 173, 25.7.1995 г., стр.14.

31998R2605- ЦПР редактиран


Untitled Page