ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 2003/72/ЕО от 22 юли 2003 година за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество (ЕКД) относно участието на работниците и служителите


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Актове от българското законодателство, цитиращи текущия документ.


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 308 от него,


като взе предвид предложението на Комисията(1),


като взе предвид становището на Европейския парламент(2),


като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),


като има предвид, че:


(1) За да се постигнат целите на Договора, Регламент на Съвета (ЕО) № 1435/2003(4), установява Устава на Европейското кооперативно дружество (ЕКД).

(2) Горепосоченият регламент има за цел създаването на единна правна рамка, в която кооперациите и други юридически и физически лица от различни държави-членки да могат да планират и реорганизират дейността си под формата на кооперация в общностен мащаб.

(3) За да се поощри постигането на социалните цели на Общността, следва да се приемат специални разпоредби в областта на участието на работниците и служителите, които имат за цел да гарантират, че учредяването на ЕКД няма да доведе до изчезване или намаляване на практиките на участие на работниците и служителите, които съществуват в дружествата, участващи в учредяването на ЕКД. Тази цел би следвало да се преследва чрез създаването на набор правила в тази област, които допълват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1435/2003.

(4) Предвид това, че целите на предложеното действие, както са посочени по-горе, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, доколкото целта е да се установи набор от правила за участието на работници и служители, приложими към ЕКД и могат, следователно, поради мащаба и въздействието на предложеното действие, да бъдат по-добре осъществени на ниво Общност, Общността може да приеме мерки, в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 на Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(5) Голямото разнообразие от правила и практики, които съществуват в държавите-членки по отношение на начина, по който представителите на работниците и служителите участват във вземането на решения, прави нецелесъобразно установяването на единен европейски модел на участие на работниците и служителите, приложим за ЕКД.

(6) Процедурите за информиране и консултация би следвало да бъдат осигурени във всички случаи на създаване на ЕКД, както и необходимото привеждане в съответствие на ЕКД, учредени ex novo, когато това е оправдано от техния размер в смисъл на заетост.

(7) Ако съществуват права на участие в едно или повече дружества, които учредяват ЕКД, те следва, по принцип, да се запазят чрез прехвърлянето им на ЕКД след учредяването му, освен ако страните не решат друго.

(8) Конкретните процедури за информиране и консултация на работниците и служителите на транс-национално ниво, както и, при необходимост, участието, приложими за всяко ЕКД, би следвало да бъдат определени преди всичко чрез споразумение между заинтересованите страни или, ако няма такова, чрез прилагането на набор от субсидиарни правила.

(9) Държавите-членки следва да имат право да не прилагат стандартните правила, отнасящи се до участието в случай на сливане, предвид разнообразието от национални системи за участие на работниците и служителите. Съществуващите системи и практики на участие, при необходимост, на равнище на участващите дружества, следва да се запазят в този случай чрез привеждане в съответствие на правилата за регистрация.

(10) Правилата за гласуване в специалния орган, представляващ работниците и служителите за целите на преговорите, в частност, при сключване на договори, предвиждащи ниво на участие, по-ниско от съществуващото в едно или повече участващи дружества, следва да бъдат пропорционални на риска от изчезване или отслабване на съществуващите системи и практики на участие. Този риск е по-голям в случая на ЕКД, учредено чрез преобразуване или сливане, отколкото чрез създаване на ex novo ЕКД.

(11) При отсъствието на споразумение след провеждане на преговори между представители на работниците и служителите и компетентните органи на участващите дружества, следва да се предвидят някои стандартни разпоредби, които да се прилагат за ЕКД след учредяването му. Тези стандартни разпоредби следва да осигурят ефективни практики на транснационална информация и консултация на работници и служители, както и тяхното участие в съответните органи на ЕКД, ако такова участие е съществувало преди учредяването му в участващите дружества.

(12) Когато прилагането на гореспоменатите процедури за участващите дружества в ex novo ЕКД не може да бъде оправдано поради малкия им размер в смисъл на заетост, ЕКД следва да се подчинява на националните правила за участие на работниците и служителите, които са в сила в държавата-членка, където установява седалището си или в държавите-членки, където има дъщерни дружества или клонове. Това не би следвало да засяга задължението на вече учредено ЕКД да прилага тези процедури, ако значителен брой работници и служители пожелаят това.

(13) Специални разпоредби следва да се прилагат за участието на работниците и служителите в общите събрания, доколкото националните законодателства го позволяват. Прилагането на тези разпоредби не изключва прилагането на други форми на участие, както предвижда настоящата директива.

(14) Държавите-членки следва да гарантират чрез съответни разпоредби, че в случай на структурни промени след създаването на ЕКД, условията за участие на работниците и служителите могат, при необходимост, да бъдат предоговаряни.

(15) Следва да се предвиди представителите на работниците и служителите, действащи в рамките на настоящата директива при изпълнение на техните функции да се ползват от същата защита и гаранции като тези, предвидени за представителите на работниците и служителите от законодателството и/или практиката на страната на трудова дейност. Те не следва да бъдат обект на дискриминация, включително на тормоз, поради законното упражняване на техните дейности и би следвало да се ползват с адекватна защита по отношение на уволнение и други санкции.

(16) Поверителността на чувствителна информация следва да се запази дори след изтичане на мандатите на представителите на работниците и служителите, като следва да се предвиди разпоредба, позволяваща на компетентния орган на ЕКД да задържа информация, която сериозно би нарушила функционирането на ЕКД, ако бъде направена публично достояние.

(17) Когато ЕКД, негови дъщерни дружества и клонове попадат в приложното поле на Директива на Съвета 94/45/ЕО от 22 септември 1994 г. относно създаването на Европейски работнически съвет или на процедура в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение за целите на информирането и консултациите с работници и служители(5), разпоредбите на настоящата директива и разпоредбите, които я въвеждат в националното законодателство, не следва да се прилагат за него, нито за неговите дъщерни дружества и клонове, освен ако специалният орган за преговори реши да не започва преговори или да прекрати вече започнати преговори.

(18) Настоящата директива не следва да засяга други съществуващи права, свързани с участието и не засяга непременно други съществуващи структури за представителство, предвидено от правото на Общността и от националното право и практики.

(19) Държавите-членки вземат съответни мерки при неспазване на определените в настоящата директива задължения.

(20) Договорът не е предоставил на Общността необходимите правомощия за приемане на настоящата директива, различни от тези, предвидени в член 308.

(21) Основен принцип и заявена цел на настоящата директива е да се гарантират придобитите права на работниците и служителите по отношение на участието в решенията на дружеството. Правата на работниците и служителите, които са в сила преди учредяването на ЕКД следва да осигуряват основата за правата на работниците и служителите за участие в ЕКД (принципът "преди - след"). Поради това, този подход следва да се прилага не само към първоначалното учредяване на ЕКД, но и към структурните промени в съществуващо ЕКД и към дружества, засегнати от процесите на структурни промени. Следователно, когато седалището на ЕКД се премества от една държава-членка в друга, работниците и служителите следва да продължат да се ползват от правата на участие поне на същото ниво. Освен това, ако прагът, отнасящ се до участието на работниците и служителите, е достигнат или надхвърлен след регистрацията на ЕКД, тези правила следва да се прилагат по същия начин, по който те биха се прилагали, ако прагът е бил достигнат или надхвърлен преди регистрацията.

(22) Държавите-членки могат да предвидят представителите на профсъюзите да могат да бъдат членове на специална група за преговори, независимо дали са работници и служители на дружество, участващо в ЕКД. Държавите-членки следва в този контекст, в частност, да могат да въведат това право в случаи, когато представители на профсъюз имат правото да бъдат членове и да гласуват в надзорните или административните органи на фирма, в съответствие с националното законодателство.

(23) В редица държави-членки участието на работници и служители и други аспекти на индустриалните отношения се основават върху националното законодателство и практика, които, в този контекст, се счита, че обхващат също колективните договори на различни национални, секторни и/или дружествени нива,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:РАЗДЕЛ І


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Член 1


Цел


1. Настоящата директива регулира участието на работниците и служителите в делата на Европейските кооперативни дружества (наричани по-нататък ЕКД), посочени в Регламент (ЕО) № 1435/2003 г.


2. За тази цел, условията за участието на работниците и служителите се установяват във всяко ЕКД в съответствие с процедурата за преговори, посочена в член 3 до 6 или при обстоятелствата, определени в член 7 и 8, в съответствие с Приложението.


Член 2


Определения


По смисъла на настоящата директива:


(а) "ЕКД" означава кооперативно дружество, учредено в съответствие с Регламент (ЕО) № 1435/2003;


(б) "участващи юридически лица" означава дружества по смисъла на втори параграф на член 48 от Договора, включително кооперациите, както и юридическите лица, учредени и уредени от законодателството на държавата-членка, които участват пряко в учредяването на ЕКД.


(в) "дъщерно дружество" на участващо юридическо лице или на ЕКД означава предприятие, над което това юридическо дружество или ЕКД упражнява господстващо влияние по смисъла на член 3, параграфи 2 до 7 на Директива 94/45/ЕО;


(г) "съответното дъщерно дружество или клон" означава дъщерно дружество или клон на участващо юридическо лице, на което се предлага да стане дъщерно дружество или клон на ЕКД при учредяването му;


(д) "представители на работниците и служителите" означава представителите на работниците и служителите, предвидени в националното законодателство и/или практика;


(е) "представителен орган" означава органът, представляващ работниците и служителите, учреден съгласно споразуменията, посочени в член 4 или съгласно разпоредбите на приложението с цел информиране и консултации с работниците и служителите на ЕКД и неговите дъщерни дружества и клонове, намиращи се в Общността и, при необходимост, упражняване на правата на участие, свързани с ЕКД.


(ж) "специална група за преговори" означава създадената в съответствие с член 3 група, с цел да преговаря с компетентния орган на участващите юридически лица относно реда и условията на участие на работниците и служителите в ЕКД.


(з) "участие на работниците и служителите" означава информирането, консултациите, участието и всеки друг механизъм, чрез който представителите на работниците и служителите могат да упражняват влияние върху решенията, които се вземат в едно предприятие.


(и) "информиране" означава фактът, че представителният орган на работниците и служителите и/или представителите на работниците и служителите са информирани от компетентния орган на ЕКД по въпроси, които се отнасят до самото ЕКД и всяко от дъщерните му дружества или клонове, намиращи се в друга държава-членка или по въпроси, които надхвърлят правомощията на органите, които вземат решения, в една държава-членка в момент, по начин и със съдържание, които позволяват на представителите на работниците и служителите да оценят в дълбочина евентуалното въздействие и, ако е целесъобразно, да подготвят консултации с компетентния орган на ЕКД.


(к) "консултация" означава установяването на диалог и обмена на възгледи между представителния орган на работниците и служителите и компетентния орган на ЕКД в момент, по начин и със съдържание, които позволяват на представителите на работниците и служителите, въз основа на предоставената информация да изразят становището си по предвижданите от компетентния орган мерки, което може да се вземе предвид в процеса на вземане на решения в ЕКД.


(л) "участие" означава влиянието, което има представителният орган на работниците и служителите и/или представителите на работниците и служителите в делата на юридическо лице:

- като упражняват правото си да избират или да определят някои от членовете на надзорния или административен орган на юридическото лице, или

- като упражняват правото си да препоръчват определянето на част или на всички членовете на надзорния или административен орган на юридическото лице и/или да се противопоставят на това.


РАЗДЕЛ ІІ


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕГОВОРИ, ПРИЛОЖИМА КЪМ ЕКД, УЧРЕДЕНИ ОТ ПОНЕ ДВЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ИЛИ ЧРЕЗ ПРЕОБРАЗУВАНЕ


Член 3


Създаване на специална група за преговори


1. Когато управителните или административните органи на юридическите лица изготвят проект за учредяване на ЕКД, те вземат необходимите мерки в най-кратък срок, включително предоставяне на информация за идентичността на участващите юридически лица и дъщерните дружества и клонове, както и за броя на техните работници и служители с цел започване на преговори с представителите на работниците и служителите на юридическите лица относно реда и условията за участие на работниците и служителите в ЕКД.

2. За тази цел се създава специална група за преговори, представляваща работниците и служителите на участващите юридически лица и съответните дъщерни дружества или клонове, в съответствие със следните разпоредби:


(а) при избирането или определянето на членовете на специалната група за преговори, следва да се следи дали:


(i) тези членове са избрани или посочени пропорционално на броя на работниците и служителите, наети във всяка държава-членка от участващите юридически лица, като се отпуска за всяка държава-членка едно място за всеки дял от работниците и служителите, наети в тази държава-членка, който представлява 10% от броя на работниците и служителите, наети във всички държави-членки, взети заедно, или част от този дял.

(ii) в случай на ЕКД, учредено чрез сливане, присъствуват други допълнителни членове от всяка държава-членка, доколкото е необходимо да се гарантира, че специалната група за преговори включва поне по един член, представляващ всяка участваща кооперация, която е регистрирана и е наела работници и служители в тази държава-членка и която, съгласно проекта, ще престане да съществува като отделно юридическо лице след регистрирането на ЕКД, доколкото:

- броят на допълнителните членове не превишава 20% от броя на определените съгласно точка (i) членове, и

- съставът на специалната група за преговори не включва двойно представителство на съответните работници и служители.


Ако броят на тези кооперации е по-голям от броя на допълнителните свободни места в съответствие с първата алинея, тези допълнителни места се разпределят между кооперациите на различните държави-членки в низходящ ред съгласно броя на работниците и служителите, които са наели.


(б) Държавите-членки определят начина за избирането или определянето на членовете на специалната група за преговори, които следва да бъдат избрани или определени на тяхна територия. Те вземат необходимите мерки, доколкото е възможно тези членове да включват поне един представител на всяко участващо юридическо лице, което е наело работници и служители в съответната държава-членка. Тези мерки не следва да увеличават общия брой на членовете. Използваните методи за предлагането, определянето или избирането на представители на работниците и служителите следва да има за цел да насърчи баланса в представителството на мъжете и жените.


Държавите-членки могат да предвидят, че тези членове могат да включват представители на профсъюзите, независимо дали са наети от участващо юридическо лице и или съответно дъщерно дружество или клон.


Без да се накърнява националното законодателство и/или практика, които определят праговете за създаване на представителен орган, държавите-членки предвиждат, че работниците и служителите в предприятията или клоновете, в които няма представители на работниците и служителите по причини, независещи от тяхната воля, имат право да изберат или да посочат членове на специалната група за преговори.


3. Специалната група за преговори и компетентните органи на участващите юридически лица определят с писмено споразумение условията за участие на работниците и служителите в ЕКД.


За тази цел компетентните органи на участващите юридически лица информират специалната група за преговори за проекта и действителното развитие на процеса за учредяването на ЕКД до неговото регистриране.


4. При условията на параграф 6, специалната група за преговори взема решенията си с абсолютно мнозинство на членовете си при условие, че това мнозинство представлява също абсолютното мнозинство на работниците и служителите. Всеки член има право на един глас. Въпреки това, ако резултатът от преговорите доведе до намаляване на правата на участие, изискваното мнозинство за решение за одобрение на такова споразумение представлява гласовете на две трети от членовете на специалната група за преговори, представляваща най-малко две трети от работниците и служителите, включително гласовете на членовете, представляващи работниците и служителите, наети в поне две държави-членки:


- в случай на ЕКД, учредено чрез сливане, ако участието обхваща най-малко 25% от общия брой на работниците и служителите, наети от участващите кооперации, или

- в случай на ЕКД, учредено по всякакъв друг начин, ако участието обхваща най-малко 25% от общия брой на работниците и служителите на участващите юридически лица.

Намаляване на правата на участие означава дял от членовете на органите на ЕКД по смисъла на член 2, буква л), по-малък от най-високия дял, съществуващ в участващите юридически лица.


5. За целите на преговорите, специалната група за преговори може да поиска съдействието на експерти по неин избор при осъществяване на нейната работа, например представители на съответни профсъюзни организации на равнище Общност. Тези експерти могат да присъстват в качеството си на консултанти на тези заседания за преговори по искане на специалната група за преговори, ако е целесъобразно, с цел да се насърчава сближаването и последователността на равнище Общност. Специалната група за преговори може да реши да информира представителите на съответните външни организации, включително профсъюзите, за започването на преговорите.


6. Специалната група за преговори може да реши, с предвиденото във втората алинея мнозинство, да не започнат преговори или да не завършват преговори, които вече са започнати, и да се позове на правилата за информиране и консултация, които са в сила в държавите-членки, където ЕКД има работници и служители. Това решение спира процедурата за сключване на споразумението, посочено в член 4. Когато се вземе такова решение, не се прилага нито една разпоредба от приложението.


Изискваното мнозинство за решаване да не се започнат или да се завършат преговорите представлява гласовете на две трети от членовете, представляващи най-малко две трети от работниците и служителите, включително гласовете на членовете, представляващи работниците и служителите, наети в най-малко две държави-членки.


В случай на ЕКД, учредено чрез преобразуване, този параграф не се прилага, ако има участие в кооперацията, която следва да бъде преобразувана.


Специалната група за преговори се свиква отново по писмената молба на най-малко 10% от работниците и служителите на ЕКД, неговите дъщерни дружества и клонове, или техните представители, най-рано две години след датата на горепосоченото решение, освен ако страните не се договорят да подновят преговорите възможно най-бързо. Ако специалната група за преговори реши да поднови преговорите с управлението, но не се постигне споразумение в резултат на тези преговори, не се прилага нито една от разпоредбите на приложението.


7. Разходите, свързани с функционирането на специалната група за преговори и, най-общо, с преговорите, се поемат от участващите юридически лица, така че да позволят на специалната група за преговори да изпълнява задачите си по подходящ начин.


При спазването на този принцип, държавите-членки могат да определят бюджетни правила относно функционирането на специалната група за преговори. Това може, по-конкретно, да ограничи поемането на финансовата издръжка до само на един експерт.


Член 4


Съдържание на споразумението


1. Компетентните органи на участващите юридически лица и специалната група за преговори преговарят в дух на сътрудничество с цел да постигнат споразумение относно условията за участие на работниците и служителите в ЕКД.


2. Без да се накърнява автономността на страните и при условията на параграф 4, споразумението, посочено в параграф 1 между компетентните органи на участващите юридически лица и специалната група за преговори определя:


(а) приложното поле на споразумението;

(б) състава, броя на членовете и разпределението на местата за представителния орган, който ще бъде партньор в преговорите с компетентния орган на ЕКД във връзка с условията за информиране и консултации на работниците и служителите на ЕКД и на неговите дъщерни дружества или клонове;

(в) функциите и предвидената процедура за информиране и консултация на представителния орган.

(г) честотата на провеждане на заседания на представителния орган;

(д) финансовите и материалните средства, които следва да се отпуснат на представителния орган;

(е) ако по време на преговорите сраните решат да установят условията за участие, съдържанието на разпоредбите, включително (при необходимост) броят на членовете на административния или надзорния орган на ЕКД, които работниците и служителите ще имат право да изберат, да посочат, да препоръчат, или на чието определяне да се противопоставят, процедурите, които следва да се прилагат, за да могат работниците и служителите да изберат, посочат или препоръчат тези членове или да се противопоставят на тяхното определяне, както и техните права;

(ж) датата на влизане в сила на споразумението и неговия срок на валидност, случаите, при които споразумението следва да се предоговори и процедурата за предоговаряне, включително, ако това е необходимо, когато след създаването на ЕКД, настъпват структурни промени в ЕКД, неговите дъщерни дружества и клонове.


3. Споразумението не се подчинява, освен ако друго не е предвидено в споразумението, на стандартните правила, посочени в приложението.


4. Без да се накърнява член 15, параграф 3, буква а), споразумението предвижда поне същото ниво на всички елементи от участието на работниците и служителите, като това, което съществува в кооперацията, която следва да бъде преобразувана в ЕКД.


5. Споразумението може да определи условията за даване на право на работниците и служителите да участват в общите събрания или в секторните или браншови събрания съгласно член 9 от настоящата директива и член 59, параграф 4 на Регламент (ЕО) № 1435/2003.


Член 5


Продължителност на преговорите


1. Преговорите започват веднага щом се създаде специалната група за преговори и могат да продължат през следващите шест месеца.

2. Страните могат да решат по общо споразумение да продължат преговорите след посочения в параграф 1 срок до общо една година от създаването на специалната група за преговори.


Член 6


Приложимо законодателство към процедурата за преговори


Освен ако не е предвидено друго в настоящата директива, законодателството, приложимо към процедурата за преговори, предвидена в член 3, 4 и 5, е това на държавата-членка, в която ще се намира седалището на ЕКД.


Член 7


Стандартни разпоредби


1. За да постигнат целта, посочена в член 1, държавите-членки определят стандартни правила за участието на работниците и служителите, които следва да отговарят на изискванията на разпоредбите, определени в приложението.


Стандартните правила, определени от законодателството на държавата-членка, в която ще бъде седалището на ЕКД, са приложими от датата на учредяване на ЕКД:


(а) когато страните се договорят така, или


(б) когато в срока, посочен в член 5, не е постигнато споразумение, и:

- компетентният орган на всяко от участващите юридически лица реши да приеме прилагането на стандартните правила по отношение на ЕКД и да продължи така регистрацията на ЕКД, и

- специалната група за преговори не е взела предвиденото в член 3, параграф 6, решение.


2. От друга страна, стандартните правила, определени от националното законодателство на държавата-членка по регистрация в съответствие с Част 3 от Приложението, се прилагат само:


(а) в случай на ЕКД, учредено чрез преобразуване, ако правилата на държава-членка, отнасящи се до участието на работниците и служителите в административния или надзорен орган, се прилагат за кооперацията, преобразувана в ЕКД;


(б) в случай на ЕКД, учредено чрез сливане:

- ако преди регистрацията на ЕКД са се прилагали една или повече форми на участие в една или повече от участващите кооперации, като са обхващали най-малко 25% от общия брой на работниците и служителите, наети от тях, или

- ако преди регистрацията на ЕКД са се прилагали една или повече форми на участие в една или повече от участващите кооперации, като са обхващали най-малко 25% от общия брой на работниците и служителите, наети от тях, и ако специалната група за преговори реши така.


(в) в случай на ЕКД, учредено по всякакъв друг начин:

- ако преди регистрацията на ЕКД са се прилагали една или повече форми на участие в едно или повече от участващите юридически лица, като са обхващали най-малко 50% от общия брой на работниците и служителите, наети от тях, или

- ако преди регистрацията на ЕКД са се прилагали една или повече форми на участие в едно или повече от участващите юридически лица, като са обхващали най-малко 50% от общия брой на работниците и служителите, наети от тях и ако специалната група за преговори реши така.

- ако е имало повече от една форма на участие в различните участващи юридически лица, специалната група за преговори следва да реши коя от тези форми следва да бъде установена в ЕКД. Държавите-членки могат да определят правилата, които са приложими при отсъствието на решение по въпроса за ЕКД, регистрирано на тяхна територия. Специалната група за преговори информира компетентните органи на участващите юридически лица за взетите решения съгласно настоящия параграф.


3. Държавите-членки могат да предвидят стандартните правила, посочени в Част 3 на приложението да се прилагат само в предвидения в параграф 2, буква б) случай.


РАЗДЕЛ ІІІ


РАЗПОРЕДБИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ЕКД, УЧРЕДЕНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ИЛИ ОТ ЕДНО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА


Член 8


1. В случая на ЕКД, учредено изключително от физически лица или от едно юридическо лице и физически лица, които общо са наели на-малко 50 работници и служители в най-малко две държави-членки, се прилагат разпоредбите на членове 3 до 7.

2. В случая на ЕКД, учредено изключително от физически лица или от едно юридическо лице и физически лица, които общо са наели на-малко 50 работници и служители в най-малко две държави-членки, участието на работниците и служителите се урежда от следните разпоредби:

- в самото ЕКД разпоредбите на държавата-членка, в която се намира седалището на ЕКД и които са приложими към дружества от същия вид;

- в нейните дъщерни дружества и клонове, разпоредбите на държавата-членка, в която се намират дъщерните дружества и клонове и които са приложими за дружества от същия вид.

В случай на прехвърляне на седалището от една държава-членка в друга на ЕКД, което се урежда от правилата за участие, продължава да се прилага поне същото ниво на права на участие на работниците и служителите.


3. Ако след регистрацията на ЕКД, посочена в параграф 2, най-малко една трета от общия брой на работниците и служителите на ЕКД с неговите дъщерни дружества и клонове в най-малко две различни държави-членки поискат това, или ако общият брой на работниците и служителите достигне или превиши 50 работници и служители в най-малко две държави-членки, разпоредбите на членове 3 до 7 се прилагат с всички изменения. В този случай, думите "участващи юридически лица" и "съответните дъщерни дружества или клонове" се заменят с думите "ЕКД" и съответно "дъщерни дружества или клонове на ЕКД".


РАЗДЕЛ ІV


УЧАСТИЕ В ОБЩИ СЪБРАНИЯ ИЛИ СЕКТОРНИ ИЛИ БРАНШОВИ СЪБРАНИЯ


Член 9


В границите, определени в член 59, параграф 4 на Регламент (ЕО) № 1435/2003, работниците и служителите на ЕКД и/или техните представители ще имат право да участват в общото събрание или, ако съществуват, в секторни или браншови събрания, с право на глас, при следните обстоятелства:

1. когато страните решат така в споразумението, посочено в член 4, или

2. когато една кооперация, управлявана от система от този вид, се преобразува в ЕКД, или

3. когато, в случая на ЕКД, учредено по друг начин, освен преобразуването, участваща кооперация е била управлявана от система от този вид и


(i) страните не могат да постигнат споразумение, както е посочено в член 4, до крайния срок, определен в член 5; и

(ii) се прилага член 7, параграф 1, буква б) и Част 3 от приложението; и

(iii) участващата кооперация, управлявана от система от този вид, която е в сила в съответните участващи кооперации преди регистрацията на ЕКД, има най-голямо дялово участие по смисъла на член 2, буква л).


РАЗДЕЛ V


ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


Член 10


Запазване и поверителност


1. Държавите-членки предвиждат, че членовете на специална група за преговори или представителният орган както и експертите, които ги подпомагат, не са упълномощени да разкриват на трети лица информация, която им е била съобщена като поверителна.


Същото се отнася за представителите на работниците и служителите в рамките на процедурата за информиране и консултация.


Това задължение продължава да се прилага, независимо къде могат да се намират заинтересованите лица, дори след изтичане на техния мандат.


2. Всяка държава-членка предвижда, че при конкретни случаи и при условията и ограниченията, определени от националното законодателство, надзорният или административният орган на ЕКД или на участващо юридическо лице, учредено на нейна територия, не е задължен да съобщава информация, когато нейният характер е такъв, че съгласно обективни критерии, нейното разгласяване би затруднило сериозно функционирането на ЕКД (или, според случая, участващо юридическо лице) или неговите дъщерни дружества или клонове или би им навредило.


Държава-членка може да направи това освобождаване предмет на предварително административно или съдебно разрешение.


3. Всяка държава-членка може да предвиди особени разпоредби, които се прилагат за ЕКД, учредени на нейна територия, които преследват пряко и основно целта идеологическа ориентация, свързана с информацията и изразяване на мнение, при условие, че към датата на приемане на настоящата директива такива разпоредби съществуват вече в националното законодателство.


4. Когато прилагат параграф 1, 2 и 3 държавите-членки предвиждат процедури за административно и съдебно обжалване, които представителите на работниците и служителите могат да започнат, когато надзорният или административният орган на ЕКД или на участващо юридическо лице изисква поверителност или не дава информация.


Тези процедури могат да включват мерки, предназначени да защитят поверителността на въпросната информация.


Член 11


Функциониране на представителния орган и на процедурата за информиране и консултация на работниците и служителите


Компетентният орган на ЕКД и представителният орган на работниците и служителите работят в дух на сътрудничество, като отчитат двустранните права и задължения.


Същото се отнася за сътрудничеството между надзорния или административния орган на ЕКД и представителите на работниците и служителите в рамките на процедурата за информиране и консултация на работниците и служителите.


Член 12


Закрила на работниците и служителите


Членовете на специалната група за преговори, членовете на представителния орган, представителите на работниците и служителите, които изпълняват функциите си в рамките на процедурата за информиране и консултация и представителите на работниците и служителите в надзорния или административния орган на ЕКД, които са работници и служители на ЕКД, на нейните дъщерни дружества или клонове или на участващо юридическо лице, се ползват, при изпълнение на техните функции, със същата защита и гаранции от законодателството и/или националните практики, които са в сила в техните страни на трудова заетост.


Това се прилага, по-конкретно, за участието в заседанията на специалната група за преговори или представителния орган, всяко друго заседание, организирано в рамките на споразумението, посочено в член 4, параграф 2, буква е) или всяко заседание на надзорния или административния орган и изплащането на тяхната заплата за членовете, които са част от персонала на участващо юридическо лице или на ЕКД или на неговите дъщерни дружества или клонове за периода на отсъствието им, необходимо за изпълнението на техните функции.


Член 13


Злоупотреба с процедурите


Държавите-членки вземат съответни мерки в съответствие с правото на Общността, за да се предотврати злоупотреба на ЕКД с цел да лиши работниците и служителите от права на участие на работниците и служителите или да откаже такива права.


Член 14


Спазване на настоящата директива


1. Всяка държава-членка осигурява управлението на клоновете на ЕКД и надзорните и административните органи на дъщерните дружества и на участващите юридически дружества, които се намират на нейна територия и представителите на работниците и служителите или, според случая, самите работници, да спазват задълженията, посочени в настоящата директива, независимо дали седалището на ЕКД се намира на нейна територия.

2. Държавите-членки предвиждат съответни мерки в случай на неспазване на настоящата директива; в частност, те гарантират, че съществуват административни или правни процедури, които позволяват да се постигне изпълнението на задълженията, произтичащи от настоящата директива.


Член 15


Връзка между настоящата директива и други разпоредби


1. Когато ЕКД е предприятие с общностно измерение или контролиращо предприятие с общностно измерение по смисъла на Директива 94/45/ЕО или на Директива на Съвета 97/74/ЕО от 15 декември 1997 г. за включване на Обединеното кралство в горепосочената директива, разпоредбите на тези директиви и разпоредбите за въвеждането им в националното законодателство не се прилагат за тях, нито за техните дъщерни дружества.


Въпреки това, когато специалната група за преговори реши в съответствие с член 3, параграф 6 да не започва преговори или да приключи вече започнати преговори, се прилага Директива 94/45/ЕО или Директива 97/74/ЕО и разпоредбите, които ги въвеждат в националното законодателство.


2. Разпоредбите за участие на работниците и служителите в органите на дружество, предвидени от националното законодателство и/или практика, различни от тези, които са предназначени да въведат в действие настоящата директива, не се прилагат за ЕКД, за които се прилагат членове 3 до 7.


3. Настоящата директива не накърнява:


(а) съществуващите правила за участие на работниците и служителите, предвидени в националното законодателство и/или практика в държавите-членки, от които се ползват работниците и служителите на ЕКД и на неговите дъщерни дружества и клонове, извън участието на органите на ЕКД.


(б) разпоредбите за участие в органите, определени от националното законодателство и/или практика, приложими към дъщерните дружества на ЕКД или ЕКД, за които не се прилага членове 3 до 7.


4. За да се запазят правата, предвидени в параграф 3, държавите-членки могат да вземат необходимите мерки, за да гарантират запазването, след регистрирането на ЕКД, на структурите на представителство на работниците и служителите в участващи дъщерни дружества, които ще престанат да съществуват като отделни правни образувания.


Член 16


Заключителни разпоредби


1. Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби за спазването на настоящата директива не по-късно от 18 август 2006 г. или гарантират най-късно до тази дата, че социалните партньори са въвели необходимите разпоредби чрез споразумение, като държавите-членки са длъжни да вземат всички необходими мерки, които да им позволят да гарантират по всяко време резултатите, наложени от настоящата директива. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

2. Когато държавите-членки приемат такива разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Редът и условията за позоваване се определят от държавите-членки.


Член 17


Преразглеждане от Комисията


Не по-късно от 18 август 2009 г. Комисията, като се консултира с държавите-членки и социалните партньори на равнище Общност, преразглежда прилагането на настоящата директива, с цел да предложи необходими изменения и допълнения на Съвета, ако е необходимо.


Член 18


Влизане в сила


Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.


Член 19


Адресати


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 22 юли 2003 година.


За Съвета:


Ж. АЛЕМАНО


Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ


СТАНДАРТНИ ПРАВИЛА


(посочени в член 7 и 8)


Част 1: Състав на представителния орган на работниците и служителите


За да се постигне целта, посочена в член 1 и в случаите, предвидени в член 7, учредява се представителен орган в съответствие със следните правила:


(а) Представителният орган се състои от работниците и служителите на ЕКД и неговите дъщерни дружества и клонове, избрани и определени сред тях от представителите на работниците и служителите или, при отсъствие на такива, от всички работници и служители.


(б) Изборът или определянето на членове на представителния орган се извършва в съответствие с националното законодателство и/или практика.


Държавите-членки определят правила, за да гарантират, че броят на членовете и разпределението на местата са приведени в съответствие по такъв начин, че да се отчитат промените, които настъпват в ЕКД в неговите дъщерни дружества и клонове. Начините, използвани за предлагане, определяне или избиране на представители на работниците и служителите би следвало да имат за цел да се насърчи равнопоставеността между мъжете и жените.


(в) Когато се изисква от неговата численост, представителният орган избира специален комитет измежду своите членове, който се състои от най-много трима члена.


(г) Представителният орган приема свой процедурен правилник.


(д) Членовете на представителния орган се избират или определят пропорционално на броя на работниците и служителите, наети във всяка държава-членка от ЕКД и неговите дъщерни дружества или клонове, като се отпуска за всяка държава-членка едно място за всеки дял от работниците и служителите, наети в тази държава-членка, който представлява 10% от броя на работниците и служителите, наети във всички държави-членки, взети заедно, или част от този дял.


(е) Компетентният орган на ЕКД се уведомява за състава на представителния орган.


(ж) Най-късно четири години след учредяването му, представителният орган разглежда дали следва да започне преговори с цел сключване на споразумението, посочено в членове 4 и 7 или да продължи да прилага стандартните правила, приети в съответствие с настоящото Приложение.


Член 3, параграфи 4 до 7 и членове 4, 5 и 6 се прилагат по аналогия, ако е взето решение да се постигне споразумение съгласно член 4, като в този случай терминът "специална група за преговори" се заменя от "представителен орган". Когато при изтичане на крайния срок за приключване на преговорите споразумение не е сключено, първоначално приетите разпоредби в съответствие със стандартните правила продължават да се прилагат.


Част 2: Стандартни правила за информиране и консултация


Компетенциите и правомощията на представителния орган, учреден в ЕКД, се уреждат от следните правила:


(а) Компетенциите на представителния орган се ограничават до въпроси, които се отнасят до самото ЕКД или всяко от неговите дъщерни дружества или клонове, намиращи се в друга държава-членка или които надхвърлят правомощията за вземане на решения в една държава-членка.


(б) без да се накърняват провежданите съгласно буква в) заседания, представителният орган има право да бъде информиран и да се проведе консултация с него и, за тази цел да се среща с компетентния орган на ЕКД най-малко веднъж годишно, въз основа на редовни доклади, изготвени от компетентния орган относно развитието на дейността на ЕКД и неговите перспективи. Местните управителни органи се информират съответно.


Компетентният орган на ЕКД представя на представителния орган дневния ред на заседанията на административния или, при необходимост, на управителния и надзорен орган, както и копия от всички документи, предоставени на общото събрание на неговите членове.


Заседанието е свързано, в частност, със структурата, икономическото и финансово положение на дейността и на производството и продажбите, инициативите, отнасящи се до социалната отговорност на предприятията, ситуацията и вероятното развитие на заетостта, инвестициите и съществени промени, свързани с организацията, въвеждането на нови методи на работа или нови производствени процеси, прехвърляне на производство, сливания, намаляване на производствения капацитет или затваряне на предприятия, клонове или съществени части от тях и масови уволнения.


(в) Когато настъпят извънредни обстоятелства, които засягат интересите на работниците и служителите в значителна степен, по-конкретно в случай на преместване, прехвърляния, затваряне на клонове или предприятия или колективни уволнения, представителният орган има право да бъде информиран. Представителният орган или, когато реши така, в частност поради спешност, специалният комитет, има право да се срещне по негово искане с компетентния орган на ЕКД или всяко друго по-подходящо ниво на управление в ЕКД, което има правомощие да взема решение, за да бъде информиран и консултиран по мерки, които значително засягат интересите на работниците и служителите.


Когато компетентният орган реши да не действа в съответствие с изразеното от представителния орган становище, този орган има право на още една среща с компетентния орган на ЕКД, за да се опита да постигнат споразумение.


В случай на заседание, организирано със специалния комитет, тези членове на представителния орган, които представляват работниците и служителите, които са пряко засегнати от въпросните мерки, също имат право да участват.


Заседанията, посочени по-горе, не накърняват прерогативите на компетентния орган.


(г) Държавите-членки могат да определят правила относно председателстването на заседанията за информиране и консултации.


Преди всяко заседание с компетентния орган на ЕКД, представителният орган или специалният комитет, при необходимост, в разширен състав в съответствие с третата алинея, буква в), има право да заседава без да присъстват представителите на компетентния орган.


(д) Без да се накърнява член 10, членовете на представителния орган информират представителите на работниците и служителите на ЕКД и на неговите дъщерни дружества и клонове за съдържанието и резултатите от процедурата за информиране и консултации.


(е) Представителният орган или специалният комитет може да бъде подпомаган от експерти по негов избор.


(ж) Доколкото е необходимо за изпълнението на техните задачи, членовете на представителния орган имат право на отпуска за обучение без загуба на заплата.


(з) Разходите на представителния орган се поемат от ЕКД, което предоставя на членовете на органа необходимите финансови и материални средства, които да им позволят да изпълняват задълженията си по подходящ начин.


В частност, ЕКД, освен ако друго не е уговорено, поема разходите по организирането на заседанията и превода, както и разходите за хотел и пътните разходи на членовете на представителния орган и на специалния комитет.


При спазване на тези принципи, държавите-членки могат да определят бюджетни правила относно работата на представителния орган. Те могат, в частност, да ограничат финансирането до поемане на финансовата издръжка само на един експерт.


Част 3: Стандартни правила за участие


Участието на работниците и служителите в ЕКД се уреждат от следните правила:


(а) В случай на ЕКД учредено чрез преобразуване, ако правилата на държавите-членки за участие на работниците и служителите в административния или надзорен орган, които са се прилагали преди регистрацията, всички елементи на участието на работниците и служителите продължават да се прилагат за ЕКД. Буква б) се прилага за тази цел по аналогия.


(б) в другите случаи на учредяване на ЕКД, работниците и служителите на ЕКД, на неговите дъщерни дружества и клонове и/или техният представителен орган имат правото да избират, определят, препоръчват или да се противопоставят на определянето на брой членове от административния или надзорния орган на ЕКД, който е равен на най-високия дял в сила в съответните участващи дружества преди регистрацията на ЕКД.


(в) ако нито едно от участващите юридически лица не е било регулирано от правила за участие преди регистрацията на ЕКД, то не е длъжно да постанови разпоредби за участие на работниците и служителите.


(г) представителният орган решава относно разпределението на местата в административния или надзорен орган между членовете, представляващи работниците и служителите от различните държави-членки или относно начина, по който работниците и служителите на ЕКД могат да препоръчат или да се противопоставят на определянето на членове на тези органи, съгласно дела на работниците и служителите на ЕКД във всяка държава-членка. Ако работниците и служителите на една или повече държави-членки не са обхванати от този пропорционален критерий, представителният орган определя член от една от тези държави-членки, в частност държавата-членка по седалище на ЕКД, когато това е целесъобразно. Всяка държава-членка може да определи как местата, които са й отпуснати в административния или надзорен орган, ще бъдат разпределени.


(д) Всеки член на административния член или, при необходимост, на надзорния орган на ЕКД, който е бил избран, определен или препоръчан от представителния орган или, в зависимост от обстоятелствата от работниците и служителите, е пълноправен член със същите права и задължения, както членовете, които представляват членовете на кооперациите, включително право на глас.


_________________________

(1) ОВ № С 236, 31,08,1993 г., стр. 36

(2) ОВ № С 42, 15,02,1993 г., стр. 75

(3) ОВ № С 223, 15,02,1993 г., стр. 75

(4) Виж стр. 1 от настоящия "Официален вестник"

(5) ОВ № L 254, 30.09.1994 г., Директива, последно изменена и допълнена с Директива 97/74/ЕО (ОВ № L 10, 16.01.1998 г., стр. 22).


32003L0072- ЦПР-РЕДАКТИРАН


Untitled Page