ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 16 декември 1986 година относно правната закрила на топографията на полупроводникови изделия


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Актове от българското законодателство, цитиращи текущия документ.


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност и в частност член 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията1,

като взе предвид становището на Европейския парламент2,

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет3,

като има предвид, че полупроводниковите изделия играят все по-важна роля в широк кръг промишлени отрасли и полупроводниковата технология съответно може да бъде разглеждана като елемент от основно значение за промишленото развитие на Общността;

като има предвид, че функциите на полупроводниковите изделия до голяма степен зависят от топографиите на тези изделия и разработването на топографиите изисква инвестирането на значителни човешки, технически и финансови ресурси, като в същото време топографиите на тези изделия могат да бъдат възпроизвеждани срещу част от разходите, нужни за самостоятелното им разработване;

като има предвид, че топографиите на полупроводникови изделия понастоящем не се ползуват с ясна закрила от действуващото законодателство във всички държави-членки, а където такава закрила съществува, тя съдържа различни елементи;

като има предвид, че някои разлики в правната закрила на полупроводниковите изделия, които съществуват в законодателствата на държавите-членки, имат пряко и отрицателно въздействие върху функционирането на общия пазар по отношение на полупроводниковите изделия и тези различия могат да се увеличат, ако държавите-членки приемат ново законодателство в тази област;

като има предвид, че съществуващите разлики с такова въздействие трябва да бъдат премахнати и да се предотврати възникването на нови различия с отрицателно влияние върху общия пазар;

като има предвид, че що се отнася разширяването на закрилата до лица извън Общността, държавите-членки трябва да бъдат свободни да действуват от свое име, доколкото в кратък срок не са взети решения на Общността;

като има предвид, че правната рамка на Общността за закрилата на топографиите на полупроводникови изделия може да се ограничи на първо място до някои основни принципи чрез разпоредби, които определят кой и какво следва да бъде защитено, изключителните права, на които могат да се позовават защитените лица, за да разрешат или забранят извършването на определени действия, изключенията от тези права и времетраенето на закрилата;

като има предвид, че другите въпроси засега могат да бъдат решавани в съответствие с националното право, по-специално въпросът дали като условие за закрилата се изисква регистрация или депозиране и, с изключение на лицензиите, предоставени единствено поради изтичането на определен срок от време, въпросът дали и при какви условия по отношение на защитените топографии могат да се предоставят принудителни лицензии;

като има предвид, че закрилата на топографиите на полупроводникови изделия в съответствие с тази директива не трябва да засяга прилагането на други форми на закрила;

като има предвид, че при нужда на по-късен етап могат да бъдат обсъдени по-нататъшни мерки за правната закрила на топографиите на полупроводникови изделия в Общността, докато прилагането на общи основни принципи от всички държави-членки в съответствие с разпоредбите на тази директива е неотложна необходимост,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА 1

Определения


Член 1

1.За целите на настоящата директива:

а)"полупроводниково изделие" означава крайна или междинна форма на всяко изделие:

i) което се състои от основна част, която съдържа пласт от полупродовников материал; и

ii) при което един или повече други слоеве са съставени от проводящ, изолационен или полупроводников материал, като слоевете са подредени в съответствие с предварително установена триизмерна структура; и

iii) което е предназначено да изпълнява, изключително или наред с други функции, електронна функция;

б)"топография" на полупроводниково изделие означава поредица от свързани изображения, независимо от начина, по който са фиксирани или кодирани:

i) представящи триизмерната структура на слоевете, от които е съставено полупроводниковото изделие; и

ii) в която поредица всеки образ има характеристиката или част от характеристиката на повърхността на полупроводниковото изделие на който и да е етап от неговото производство;

в)"търговско използване" означава продажба, отдаване под наем, лизинг или всеки друг начин на търговско разпространение или предложение за тези цели. Въпреки това, за целите на член 3, параграф 4, член 4, параграф 1, член 7, параграфи 1, 3 и 4 "търговско използване" не включва използуването при условията на поверителност, доколкото не се извършва по-нататъшно разпространение на трети лица, освен когато използването на топографията се извършва при условията на поверителност по силата на мярка, взета в съответствие с член 223, параграф 1, буква б) от Договора.

2.Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, може да измени параграф 1, буква а), (i) и (ii), за да адаптира тези разпоредби, като отчита техническия прогрес.

ГЛАВА 2

Закрила на топографиите на полупроводникови изделия


Член 2

1.Държавите-членки предоставят закрила на топографиите на полупроводникови изделия, като приемат законодателни разпоредби за предоставяне на изключителни права в съответствие с разпоредбите на тази директива.

2.Топографията на полупроводниково изделие подлежи на защита, ако отговаря на следните условия: да бъде резултат от собствените интелектуални усилия на създателя й и да не бъде позната в полупроводниковата индустрия. Когато топографията на полупроводниково изделие се състои от елементи, познати в полупроводниковата индустрия, тя се защитава само доколкото съчетанието на тези елементи, взети като цяло, отговаря на горните условия.


Член 3

1.При спазване на параграфи 2 - 5, правото на закрила принадлежи на създателите на топографиите на полупроводникови изделия.

2.Държавите-членки могат да предвидят, че:

а)когато топография е създадена в рамките на трудовото правоотношение на създателя, правото на закрила се прилага в полза на работодателя на създателя, освен ако трудовият договор предвижда противното;

б)когато топографията е създадена в изпълнение на договор, различен от трудов договор, правото на закрила принадлежи на страната по договора, която е възложила създаването на топографията, освен ако договорът предвижда противното.

3.а)По отношение на лицата, посочени в параграф 1, правото на закрила принадлежи на физическите лица, които са граждани на държава-членка или чието обичайно пребиваване се намира на територията на държава-членка.

б)Когато държавите-членки предвидят разпоредби в съответствие с параграф 2, правото на закрила принадлежи на:

i) физически лица, които са граждани на държава-членка или чието обичайно местожителство е на територията на държава-членка;

ii) дружества или други юридически лица, които имат действително и ефективно индустриално или търговско предприятие на територията на държава-членка.

4.Ако не съществува право на закрила в съответствие с други разпоредби на този член, правото на закрила принадлежи на лицата, посочени в параграф 3, буква б), (i) и (ii):

а)които за пръв път използуват търговски в една държава-членка топография, която все още не е използувана търговски никъде по света; и

б)на които лицето, което има право да се разпорежда с топологията, е дало изключително разрешение да я ползуват търговски в цялата Общност.

5.Правото на закрила принадлежи и на правоприемниците на лицата по параграфи 1 - 4.

6.При спазване на параграф 7, държавите-членки могат да водят преговори и да сключват споразумения или спогодби с трети страни, както и многостранни конвенции за правна закрила на топографиите на полупроводникови изделия, при съблюдаване на правото на Общността и по-специално на правилата, установени в тази директива.

7.Държавите-членки могат да водят преговори с трети държави с оглед предоставянето на правото на закрила на лица, които не се ползуват от такова право според разпоредбите на тази директива. Държавите-членки, които започнат такива преговори, уведомяват Комисията за това.

Когато държава-членка желае да разпростре закрилата до лица, които иначе не се ползуват от право на закрила в съответствие с разпоредбите на тази директива, или да сключи споразумение или спогодба за предоставянето на закрила с държава, която не е член на Общността, тази държава-членка уведомява Комисията. Комисията уведомява за това останалите държави-членки. Държавата-членка отлага разпростирането на закрила или сключването на споразумението или спогодбата с един месец от датата, на която е уведомила Комисията. Ако в този срок Комисията уведоми съответната държава-членка за намерението си да внесе в Съвета предложение всички държави-членки да предоставят закрила на съответните лица или съответната държава, която не е членка на Общността, държавата-членка отлага предоставянето на закрилата или сключването на споразумението или спогодбата за срок от два месеца от датата на уведомяването от страна на държавата-членка.

Ако преди изтичането на този двумесечен срок Комисията внесе предложение в Съвета, държавата-членка отлага предоставянето на закрилата или сключването на споразумението или спогодбата за нов срок от четири месеца от датата, на която е внесено предложението.

При липса на уведомление или предложение на Комисията, или решение на Съвета, в сроковете, предвидени по-горе, държавата-членка може да разпростре закрилата или да сключи споразумението или спогодба.

Предложение на Комисията за разширяване на закрилата, независимо от това дали е направено след уведомяване от страна на държава-членка в съответствие с предходните параграфи, се приема от Съвета с квалифицирано мнозинство.

Решението на Съвета, взето на основата на предложение от Комисията, не възпрепятствува никоя държава-членка да разпростре закрилата и за други лица, наред с ползуващите се от закрила във всички държави-членки, които са били включени в предвиденото разширение на закрилата, споразумението или спогодбата според уведомлението, освен ако Съветът реши друго с квалифицирано мнозинство.

8.Предложенията на Комисията и решенията на Съвета по параграф 7 се публикуват за сведение в Официален вестник на Европейските общности.


Член 4

1.Държавите-членки могат да предвидят, че изключителните права, предоставени в съответствие с член 2, не се пораждат или не се прилагат към топографията на едно полупроводниково изделие, ако пред публичен орган не е подадена заявка за регистрация в съответна форма в двегодишен срок от първото й търговско използване. Наред с регистрацията държавите-членки могат да изискват материалът, който идентифицира или илюстрира топографията, или комбинация от тях да бъдат представени на публичния орган, както и декларация за датата на първото търговско използване на топографията, когато то предхожда датата на заявката за регистрация.

2.Държавите-членки са длъжни да гарантират, че материалът, представен в съответствие с параграф 1, няма да е достъпен за обществеността, когато той представлява търговска тайна. Тази разпоредба не засяга разкриването на такъв материал по разпореждане на съда или на друг компетентен орган пред лица, които са страни по съдебен процес относно действителността или нарушаването на изключителните права, посочени в член 2.

3.Държавите-членки могат да изискват прехвърлянето на права върху защитените топографии да бъде регистрирано.

4.Държавите-членки могат да поставят регистрацията и представянето по параграфи 1 и 3 в зависимост от заплащането на такси, които не надвишават административните разходи.

5.Не се допуска въвеждането на условия, които предписват изпълнението на допълнителни формалности за получаване или поддържане на закрилата.

6.Държавите-членки, които изискват регистрация, са длъжни да предвидят правни средства за закрила в полза на лицето, което има право на закрила в съответствие с разпоредбите на тази директива и което може да докаже, че друго лице е подало заявка или е придобило регистрация на топология без негово разрешение.


Член 5

1.Изключителните права, посочени в член 2, включват правото да се разреши или забрани всяко от следните действия:

а)възпроизвеждане на топографията, доколкото тя е защитена съгласно член 2, параграф 2;

б)търговско използване или внос за тази цел на топография или на полупроводниково изделие, произведено чрез използуване на топографията.

2.Независимо от разпоредбата на параграф 1, държавата-членка може да разреши частното възпроизвеждане на топологията за нетърговски цели.

3.Изключителните права по параграф 1, буква а) не се разпростират върху възпроизвеждането с цел анализ, оценка или изучаване на концепциите, процесите, системите или техниката, използувани в топографията, или на самата топография.

4.Изключителните права по параграф 1 не се отнасят до действията, свързани с топографията, която отговаря на изискванията на член 2, параграф 2 и е създадена въз основата на анализ и оценка на друга топография, извършени в съответствие с параграф 3.

5.Изключителните права да се разрешават или забраняват действията, посочени в параграф 1, буква б), не се отнасят до всяко такова действие, когато е извършено след като топографията или полупроводниковото изделие са пуснати на пазара в държава-членка от лицето, което има право да разреши пазарното им разпространение или с негово съгласие.

6.Ако при придобиването на полупроводниково изделие едно лице не знае или няма основателна причина да смята, че изделието е защитено с изключително право, предоставено в една държава-членка в съответствие с тази директива, на това лице не може да се забрани да използува това изделие търговски.

За действия, извършени след като лицето е узнало или има основателни причини да смята, че полупроводниковото изделие е защитено по този начин, държавите-членки са длъжни да гарантират, че по искане на носителя на правото правораздавателен орган може да постанови заплащането на подходящо възнаграждение в съответствие с приложимите разпоредби на националното право.

7.Разпоредбите на параграф 6 се прилагат спрямо правоприемниците на лицето, посочено в първото изречение на същия параграф.


Член 6

Държавите-членки не могат да поставят изключителните права, посочени в член 2, на лицензии, предоставени автоматично и по силата на закона единствено поради изтичането на определен срок от време.


Член 7

1.Държавите-членки са длъжни да предвидят, че изключителните права по параграф 2 се пораждат:

а)когато регистрацията е условие за придобиване на изключителните права в съответствие с член 4, на по-ранната от следните дати:

i) датата, на която топографията за пръв път е използувана търговски където и да е по света;

ii) датата, на която е подадена заявка за регистрация в надлежна форма; или

б)когато топографията за пръв път е използувана търговски, където и да е по света; или

(в)когато топологията за пръв път е фиксирана или кодирана.

2.Когато изключителните права се пораждат в съответствие с параграф 1, букви а) или б), държавите-членки са длъжни да предвидят за периода преди пораждането на правата правни средства за закрила в полза на лицето, което има право на закрила в съответствие с разпоредбите на тази директива и което може да докаже, че друго лице чрез измама е възпроизвело или използувало търговски, или внесло с тази цел топологията. Този параграф не засяга правните средства за закрила, създадени за упражняване на изключителните права в съответствие с член 2.

3.Изключителните права изтичат 10 години след края на календарната година, през която топографията за пръв път е използувана търговски, където и да е по света, или ако регистрацията е условие за придобиването или поддържането на изключителните права - 10 години от по-ранната от следните дати:

а)края на календарната година, през която топографията за пръв път е използувана търговски, където и да е по света;

б)края на календарната година, през която заявката за регистрация е подадена в надлежна форма.

4.Когато топографията не е използувана търговски никъде по света в срок от 15 години от първото фиксиране или кодиране, всички изключителни права, които съществуват съгласно параграф 1, се прекратяват, и никакви нови изключителни права не се пораждат освен ако през този период е подадена заявка за регистрация в надлежна форма в онези държави-членки, в които регистрацията е условие за придобиване или поддържане на изключителните права.


Член 8

Закрилата, предоставена на топографиите на полупроводникови изделия в съответствие с член 2, не се отнася до концепция, процес, система, техника или кодирана информация, въплътени в топографията, а до самата топография.


Член 9

Когато законодателството на държавите-членки предвижда, че полупроводниковите изделия, произведени чрез използуването на защитени топографии могат да се обозначават, обозначението, което трябва да се използува, е главна буква "Т", както следва: T, 'T ', [T], T, T * или T.

ГЛАВА 3

Продължаване на прилагането на други правни разпоредби


Член 10

1.Разпоредбите на тази директива не засягат правните разпоредби относно правата върху патенти и полезни модели.

2.Разпоредбите на тази директива не засягат:

а)правата, предоставени от държавите-членки в изпълнение на задълженията им по международни договори, включително разпоредби, които предоставят такива права на гражданите или на лицата, пребиваващи на територията на съответната държава-членка;

б)законодателството в областта на авторското право в държавите-членки, което ограничава възпроизвеждането чрез двуизмерно копиране на рисунки или друго художествено представяне на топографии.

3.Закрилата, предоставена от националното право на топографии на полупроводникови изделия, фиксирани или кодирани преди влизането в сила на националните разпоредби за въвеждане на тази директива, но не по-късно от датата по член 11, параграф 1, не се засяга от разпоредбите на тази директива.

ГЛАВА 4

Заключителни разпоредби


Член 11

1.Държавите-членки въвеждат в действие законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими да се съобразят с настоящата директива до 7 ноември 1987 г.

2.Държавите-членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.


Член 12

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 16 декември 1986 година.

За Съвета:

Председател

G. HOWE


_________________________

1 OВ № C 360, 31.12.1985 г., стр. 14.

2 OВ № C 255, 13.10.1986 г., стр. 249.

3 OВ № C 189, 28.7.1986 г., стр. 5.

31987L0054 – ЦПР редактиран


31987L0054 - нередактиран


Untitled Page