РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2470/96 НА СЪВЕТА от 17 декември 1996 година относно предвиждането на разширяване на условията за правото на Общността за растително разнообразие по отношение на картофите


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правото на Общността за растително разнообразие 1, и по-специално член 19, параграф 2 от него,


като взе предвид предложението на Комисията,


като има предвид, че е признато, че техническите трудности при отглеждането на картофи, изискват разходи за изследователски дейности за дълъг период в сравнение с множество други селскостопански култури; като има предвид, че в допълнение, опита на пазара е показал, че нов сорт картофи показва своята търговска стойност само в дългосрочен план, в сравнение с тези селскостопански култури, изискващи също продължителни изследователски дейности; като има предвид, че поради тези причини, еднакво възвръщане на вложените средства за изследователска дейност е възможно единствено на доста късен етап от защитата в сравнение с другите селскостопански култури;


като има предвид, че за да създаде легална среда, позволяваща постигането на такова еднакво възстановяване на вложените средства, удължаването на първоначалната продължителност на правото на Общността за растително разнообразие с допълнителни пет години, в случая на картофите, е най-подходящата мярка;


като има предвид, че такова продължаване следва да се прилага към всички валидни права на Общността за растително разнообразие, които са предоставени, преди влизането в сила на настоящия регламент, или които ще бъдат предоставени в бъдеще, освен ако такова право не е надлежно отказано от притежателя или прекъснато с решение на Службата на Общността за растително разнообразие;


като има предвид, че периодът на удължаване следва да бъде намален, ако националното право на собственост или права по отношение на същия сорт е или е било в сила в държавата-членка преди даването на право на Общността за растително разнообразие и, съответно, би позволило на производителя на картофи да се възползва от този сорт; като има предвид, че сравнителен принцип вече е предвиден, съгласно преходните разпоредби на член 116 от Регламент (ЕО) № 2100/94,ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


1. Продължителността на правото на Общността за растително разнообразие, както е предвидено в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2100/94, следва по отношение на сортовете картофи, да бъде удължена с допълнителни пет години, без да се накърняват разпоредбите на член 116, параграф 4, четвъртото тире от упоменатия регламент.


2. В случай на сортове, за които националното право на растително разнообразие е било предоставено преди предоставянето на право на Общността за растително разнообразие, но към които не се прилага член 116, параграф 4, четвъртото тире на упоменатия регламент, удължаването, посочено в параграф 1, следва да бъде намалено с най-дългия период в пълни години, през които всяко дадено национално право на собственост или права са били в сила в държава-членка, по отношение на същия сорт, преди предоставянето на право на Общността за растително разнообразие.


Член 2


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.Съставено в Брюксел на 17 декември 1996 година


За Съвета:

Председател

I. YATES


_________________________

1 ОВ № L 227, 1.9.1994 г., стр.1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2506/95 (ОВ № L 258, 28.10.1995 г., стр.3).

31996R2470- ЦПР - редактиран


Untitled Page