ДОГОВОР ОТ АМСТЕРДАМ, ИЗМЕНЯЩ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ДОГОВОРИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ И НЯКОИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ АКТОВЕ


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯ НА БЕЛГИЙЦИТЕ,


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ИСПАНИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,


КОМИСИЯТА, УПЪЛНОМОЩЕНА ПО ЧЛЕН 14 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА ИРЛАНДИЯ ДА УПРАЖНЯВА ПРАВОМОЩИЯТА И ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТ НА ИРЛАНДИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,


НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ,


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ, ФЕДЕРАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ШВЕЦИЯ,


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ
РЕШИХА да изменят Договора за Европейски съюз, Договорите за създаване на

Европейските общности и някои свързани с тях актове,


и за тази цел определиха за свои упълномощени представители:


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯ НА БЕЛГИЙЦИТЕ:

Ерик ДЕРИКЕ, Министър на външните работи;


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ:

Нилс Хелвег ПЕТЕРСЕН, Министър на външните работи;


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ:

Д-р Клаус КИНКЕЛ, Федерален министър на външните работи и федерален вицеканцлер;


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ:Теодорос ПАНГАЛОС, Министър на външните работи;


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ИСПАНИЯ:

Хуан Абел МАТУТЕС, Министър на външните работи;


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА:

Юбер ВЕДРИН, Министър на външните работи;


КОМИСИЯТА, УПЪЛНОМОЩЕНА ОТ ЧЛЕН 14 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА ИРЛАНДИЯ ДА УПРАЖНЯВА ПРАВОМОЩИЯТА И ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТ НА ИРЛАНДИЯ:

Рафаел П.БЪРК, Министър на външните работи;


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА:

Ламберто ДИНИ, Министър на външните работи;


НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ:

Жак Ф.ПООС, Заместник министър-председател, Министър на външните работи,

външната търговия и сътрудничество;


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ:

Ханс ван МИЕРЛО, Заместник-министър-председател и Министър на външните работи;


ФЕДЕРАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ:

Волфганг ШУСЕЛ, Федерален министър на външните работи и вицеканцлер;


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА:

Жайме ГАМА, Министър на външните работи;


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ:

Таря ХАЛОРЕН, Министър на външните работи;


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ШВЕЦИЯ:

Лена ХЕЛМ-ВАЛЕН, Министър на външните работи;


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ:

Дъглас ХЕНДЕРСЪН, Държавен министър за външните работи и за Британската общност,


КОИТО, след като си размениха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощия,
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:ЧАСТ ПЪРВА


ОСНОВНИ ИЗМЕНЕНИЯ


Член 1


Договорът за Европейския съюз се изменя в съответствие с разпоредбите на настоящия член:


1. След третото съображение на преамбюла се включва следното съображение:


"КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ, че зачитат основните социални права, определени в

Европейската социална харта, подписана в Торино на 18 октомври 1961 г. и в Хартата

на Общността за основните социални права на работниците от 1989 г.,"

2. Сегашното седмо съображение на преамбюла се заменя със следния текст: "ТВЪРДО РЕШЕНИ да насърчават икономическия и социалния напредък на своите

народи, отчитайки принципа на устойчивото развитие и, в контекста на изграждането

на вътрешния пазар и на засилено единство и защита на околната среда, както и да осъществяват политики, които гарантират успореден напредък в икономическата интеграция и в останалите области,"


3. Сегашните девето и десето съображения на преамбюла се заменят със следния текст:


"РЕШЕНИ да осъществяват обща политика в областта на външните отношения и сигурността, включително постепенното изработване на обща отбранителна политика, която би могла да доведе до обща отбрана в съответствие с разпоредбите на член Й.7

и да укрепват по този начин европейската идентичност и нейната независимост с цел насърчаване на мира, сигурността и напредъка в Европа и в света,


РЕШЕНИ да улеснят свободното движение на хора и същевременно да гарантират безопасността и сигурността на своите народи, като установят пространство на свобода, сигурност и правосъдие в съответствие с разпоредбите на настоящия договор,"


4. В член А, вторият параграф се заменя със следния текст:


"Настоящият договор бележи нов етап в процеса на изграждане на все по-тесен съюз между народите на Европа, в който решенията се вземат при възможно най- голямо зачитане на принципа на откритост и възможно най-близко до гражданите."


5. Член Б се замества със следния текст:


"Член Б

Съюзът си поставя следните цели:


- да поощрява балансиран и устойчив икономически и социален прогрес и да постигне висока степен на заетост, както и балансирано и устойчиво развитие, по- специално чрез създаването на пространство без вътрешни граници, с укрепването на
икономическото и социалното сближаване и чрез установяването на икономически и паричен съюз, който да доведе до въвеждането на единна валута в съответствие с разпоредбите на настоящия договор;


- да отстоява своята идентичност на международната сцена, по-специално чрез осъществяването на обща политика в областта на външните отношения и сигурността,

в това число чрез постепенното изработване на обща отбранителна политика, която би могла да доведе до обща отбрана в съответствие с разпоредбите на член Й.7;


- да укрепва закрилата на правата и интересите на гражданите на държавите-членки чрез въвеждане на гражданство на Съюза;


- да поддържа и развива Съюза като пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се осигурява свободното движение на лица, обвързано с подходящи мерки за контрол на външните граници, за предоставянето на убежище и за имиграцията и за превенция и борба с престъпността;


- да запази изцяло достиженията на правото на Европейския съюз (acquis) и да ги развива, като следи за всяка необходима промяна във въведените с настоящия договор политики и форми на сътрудничество, за да осигури ефикасността на механизмите и институциите на Общността.


Целите на Съюза се постигат в съответствие с настоящия договор, съгласно предвидените в него условия и срокове, при зачитане на принципа на субсидиарност, така, както е определен в член 3б от Договора за създаване на Европейската общност."


6. В член В, вторият параграф се заменя със следния текст:


"По-специално Съюзът следи за цялостната съгласуваност на неговата външна дейност в контекста на неговите политики в областта на външните отношения, сигурността, икономиката и развитието. Съветът и Комисията отговарят за осигуряването на тази съгласуваност и си сътрудничат за тази цел. Те осигуряват изпълнението на тези политики, всеки в съответствие със своята компетентност."

7. Член Д се заменя със следния текст: "Член Д

Европейският парламент, Съветът, Комисията, Съдът на Европейските общности и Сметната палата упражняват своите правомощия при условията и за целите, предвидени, от една страна, в разпоредбите на Договорите за създаване на Европейските общности и в последващите договори и актове, които ги изменят или допълват, и от друга - в останалите разпоредби на настоящия договор."


8. Член Е се изменя, както следва:

а) параграф 1 се замества от следния текст:


"1. Съюзът се основава на принципите на свободата, демокрацията, зачитането на правата на човека и основните свободи и на правовата държава, които са общи принципи за държавите-членки.";б) сегашният параграф 3 става параграф 4 и се включва нов параграф 3 със следния текст:


" Съюзът зачита националната идентичност на своите държави-членки."


9. Добавя се следният член в края на Дял І: "Член Е.1

1. Съветът, като заседава в състав от държавните глави или правителствените ръководители и решава с единодушие по предложение на една трета от държавите- членки или на Комисията, и след получаване на съгласие на Европейския парламент, може да констатира, че държава-членка е извършила тежко и трайно нарушение на принципите, посочени в член Е, параграф 1 след като е поканил правителството на тази държава-членка да представи своите възражения по дадения въпрос.


2. Когато е направена такава констатация, Съветът може с квалифицирано мнозинство да приеме решение за суспендиране на някои права, произтичащи от прилагането на настоящия договор спрямо въпросната държава-членка, включително и

на правото на глас на представителя на правителството на тази държава-членка в Съвета. При това свое действие Съветът отчита възможните последици от суспендирането относно правата и задълженията на физически и юридически лица.


Задълженията на съответната държава-членка, произтичащи от настоящия договор, във всички случаи остават в сила.


3. Съветът може с квалифицирано мнозинство да реши впоследствие да измени или да отмени мерките, които е предприел по параграф 2, за да отговори на настъпили промени в обстоятелства, които са довели до налагането на тези мерки.


4. За целите на настоящия член, Съветът взема решенията си без да отчита гласа на представителя на правителството на съответната държава-членка. Гласовете "въздържал се" на присъстващите лично или представени членове не са пречка за приемането на решенията, посочени в параграф 1. Квалифицираното мнозинство се определя като гласовете на заинтересованите членове на Съвета се подлагат на претегляне, така както е определено в член 148, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност.


Настоящият параграф се прилага също и в случаите на суспендиране на правото

на глас в съответствие с параграф 2.


5. За целите на настоящия член, Европейският парламент взима решения с мнозинство

от две трети от подадените гласове, представляващи мнозинството от неговите членове.


10. Дял V се замества със следния текст:


"Дял V


РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБЩАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И СИГУРНОСТТА
Член Й.1


1. Съюзът определя и осъществява обща политика в областта на външните отношения и сигурността по всички въпроси на външната политика и на сигурността, чиито цели са:


- опазване на общите ценности, основните интереси, независимостта и целостта на

Съюза в съответствие с принципите, залегнали в Устава на Обединените нации;


- укрепване на сигурността на Съюза по всички начини;


- опазване на мира и укрепването на международната сигурност в съответствие с принципите, залегнали в Устава на Обединените нации, както и в Заключителния акт от Хелзинки и целите на Парижката харта, включително и онези, които се отнасят до външните граници;


- насърчаване на международното сътрудничество;


- развитие и укрепване на демокрацията и на правовата държава, и на зачитането

на правата на човека и на основните свободи.


2. Държавите-членки подкрепят активно и безрезервно, в дух на лоялност и взаимна солидарност, политиката в областта на външните отношения и сигурността на Съюза.


Държавите-членки работят заедно за засилването и развиването на тяхната взаимна политическа солидарност. Те се въздържат от всяко действие, което е в противоречие с интересите на Съюза или може да накърни неговата ефикасност като свързваща сила в международните отношения.


Съветът осигурява спазването на тези принципи.


Член Й.2


Съюзът преследва целите, посочени в член Й.1 като:


- определя принципите и основните насоки на общата политика в областта на външната политика и сигурността;


- приема решения за общи стратегии;


- приема съвместни действия;


- приема общи позиции;


- укрепва системното сътрудничество между държавите-членки за провеждането

на тяхната политика.


Член Й.3
1. Европейският съвет определя принципите и основните насоки на общата

политика в областта на външните отношения и сигурността, включително по въпросите, относими към отбраната.


2. Европейският съвет приема решения за общи стратегии, които се изпълняват от

Съюза в областите от значителен общ интерес за държавите-членки.


Общите стратегии уточняват целите, продължителността и средствата, които да бъдат предоставени от Съюза и държавите-членки.


3. Съветът приема необходимите решения за определянето и изпълнението на общата политика в областта на външната политика и сигурността въз основа на основните насоки, определени от Европейския съвет.


Съветът препоръчва общи стратегии на Европейския съвет и ги изпълнява като приема съвместни действия и общи позиции.


Съветът следи за единството, съгласуваността и ефикасността на действията на

Съюза.


Член Й.4


1. Съветът приема съвместни действия. Съвместните действия се отнасят до определени обстоятелства, за които се преценява, че е необходимо оперативно действие от страна на Съюза. Тези действия определят задачите, обхвата и средствата, които трябва да се предоставят на Съюза, условията за изпълнението им и, ако е необходимо, тяхната продължителност.


2. Когато е налице промяна в обстоятелствата, които имат съществено въздействие върху въпросния предмет на съвместното действие, Съветът преразглежда принципите

и целите на това действие и приема необходимите решения. До приемането на решение

от Съвета съвместното действие продължава да бъде в сила.


3. Съвместните действия обвързват държавите-членки относно позициите, които приемат и провеждането на дейността им.


4. Съветът може да поиска от Комисията да представя пред него всякакви необходими предложения, отнасящи се до общата политика в областта на външните отношения и сигурността, които да осигурят изпълнението на съвместното действие.


5. За всяка национална позиция или действие по прилагането на едно съвместно действие се предоставя информация в срокове, които да позволят, ако това е необходимо, предварително съгласуване в рамките на Съвета. Задължението за предоставяне на предварителна информация не се прилага към мерките, с които решенията на Съвета само се транспонират на национално ниво.


6. В случаите на неотложна нужда, произтичаща от промяна в ситуацията, и при липса на решение на Съвета, държавите-членки могат да приемат необходимитеспешни мерки, като отчитат общите цели на съвместното действие. Въпросната държава-членка уведомява незабавно Съвета за всяка такава мярка.


7. В случаи на значителни затруднения при прилагането на съвместното действие, държавата-членка сезира Съвета, който ги обсъжда и търси подходящите решения. Тези решения не могат да противоречат на целите на съвместното действие, нито да препятстват ефикасността му.


Член Й.5


Съветът приема общи позиции. Общите позиции уточняват подхода на Съюза по отделен въпрос от географско или тематично естество. Държавите-членки следят техните национални политики да бъдат съобразени с общите позиции.


Член Й.6


Държавите-членки се информират и се консултират взаимно в рамките на

Съвета по всеки въпрос на външната политика и сигурността, който е от общ интерес,

за да гарантират, че влиянието на Съюза се осъществява по най-ефикасен начин със средствата на съгласувани и обединени действия.


Член Й.7


1. Общата политика в областта на външните отношения и сигурността включва всички въпроси, отнасящи се до сигурността на Съюза, включително постепенното формиране на обща отбранителна политика, в съответствие с втори параграф, която би могла да доведе до обща отбрана, ако Европейският съвет приеме такова решение. В този случай Съветът препоръчва на държавите-членки приемането на такова решение в съответствие с техните конституционни изисквания.


Западноевропейският съюз (ЗЕС) е неразделна част от развитието на Съюза и предоставя на Съюза достъп до оперативни възможности, по-специално

в контекста на параграф 2. Той подпомага Съюза във формирането на отбранителните аспекти на общата политика в областта на външните отношения и сигурността, така както са установени в настоящия член. Съюзът съответно поощрява установяването на

по-тесни институционални връзки със ЗЕС с оглед възможността за интегриране на ЗЕС в Съюза, ако Европейският съвет приеме такова решение. В този случай Съветът препоръчва на държавите-членки да приемат такова решение в съответствие с техните конституционни изисквания.


Политиката на Съюза в съответствие с настоящия член не засяга специфичния характер на политиката по сигурността и отбранителната политика на някои държави- членки и зачита задълженията на отделни държави-членки, които виждат своята обща отбрана, осъществена в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), съгласно Северноатлантическия договор и е съвместима с общата политика за сигурност и отбрана, установена в тези рамки.


Постепенното формиране на обща отбранителна политика ще се подпомага, когато държавите-членки счетат това за необходимо, от сътрудничество между тях в областта на въоръженията.
2. Въпросите, посочени в настоящия член, включват хуманитарните, спасителните

и мироопазващите мисии и мисиите на бойни сили за управление на кризите, в това число и за омиротворяване.


3. Съюзът се обръща за съдействие към ЗЕС за изработването и изпълнението на решенията и действията на Съюза в областта на отбраната.


Компетентността на Европейския съвет да установява насоките в съответствие с член Й.3 се упражнява и по отношение на ЗЕС за въпросите, по които Съюзът се обръща за съдействие към ЗЕС.


Когато Съюзът се обръща за съдействие към ЗЕС за изработването и изпълнението на решенията на Съюза за посочените в параграф 2 мисии, всички държави-членки на Съюза имат право да участват пълноценно в тези мисии. Съгласувано с институциите на ЗЕС Съветът приема необходимите практически условия, които да позволят на всички държави-членки с принос във въпросните мисии

да участват пълноценно и равнопоставено в планирането и във вземането на решения в рамките на ЗЕС.


Разглежданите в настоящия параграф решения в областта на отбраната се вземат, без да се накърняват политиките и задълженията, определени в параграф 1, алинея трета.


4. Разпоредбите на настоящия член не представляват пречка за развитието на по- тясно сътрудничество между две или повече държави-членки на двустранно равнище в рамките на ЗЕС и на Северноатлантическия алианс, доколкото това сътрудничество не противоречи и не възпрепятства предвиденото в настоящия Дял.


5. С оглед изпълнението на целите на настоящия член, неговите разпоредби подлежат на преразглеждане в съответствие с член Н.


Член Й.8


1. Председателството представлява Съюза по въпросите, отнасящи се до общата политика в областта на външните отношения и сигурността.


2. Председателството е отговорно за изпълнението на решенията, приети по силата

на настоящия Дял; в това си качество то изразява, по принцип, позицията на Съюза в международните организации и на международните конференции.


3. Председателството се подпомага от Генералния секретар на Съвета, който упражнява функциите на върховен представител за общата политика в областта на външните отношения и сигурността.


4. Комисията участва изцяло в задачите, посочени в параграфи 1 и 2. При изпълнението на тези задачи Председателството се подпомага, когато е необходимо, от следващата държава-членка, която ще поеме председателството.5. Съветът може, всеки път когато счете за необходимо, да назначава свой специален представител с мандат във връзка с отделни политически въпроси.


Член Й.9


1. Държавите-членки координират своите действия в международни организации и

на международни конференции. Те защищават в тях общите позиции.


В международни организации и на международни конференции, в които не участват всички държави-членки, държавите-участнички защитават общите позиции.


2. Без да се накърнява параграф 1 и член Й.4, параграф 3, държавите-членки,

представени в международни организации или на международни конференции, в които

не участват всички държави-членки, информират последните за всеки въпрос от съвместен интерес.


Държавите-членки, които са членки и на Съвета за сигурност на Обединените нации, съгласуват действията си и информират подробно останалите държави-членки. Държавите-членки, които са постоянни членки на Съвета за сигурност, гарантират при изпълнението на своите функции защитата на позициите и интересите на Съюза, без това да накърнява техните отговорности по силата на разпоредбите на Устава на Обединените нации.


Член Й.10


1. Дипломатическите и консулските мисии на държавите-членки и делегациите на Комисията в трети страни и на международните конференции, както и техните представителства в международните организации, си сътрудничат, за да осигурят спазването и изпълнението на общите позиции и на съвместните действия, приети от Съвета.


Те засилват сътрудничеството си като обменят информация, правят съвместни оценки и допринасят за изпълнението на разпоредбите, посочени в член 8в от Договора за създаване на Европейската общност.


Член Й.11


Председателството се консултира с Европейския парламент по главните аспекти и основните решения по общата политика в областта на външните отношения и сигурността и гарантира вижданията на Европейския парламент да бъдат надлежно взети под внимание. Председателството и Комисията информират редовно Европейския парламент за хода на политиката на Съюза в областта на външните отношения и сигурността.


Европейският парламент може да отправя запитвания или да изготвя препоръки до Съвета. Той провежда ежегодно дебати по постигнатия напредък в изпълнението на общата политика в областта на външните отношения и сигурността.


Член Й.121. Всяка държава-членка или Комисията може да сезира Съвета по всеки въпрос, отнасящ се до общата политика в областта на външните отношения и сигурността и може да прави предложения пред Съвета.


2. В случаите, изискващи бързо решение, Председателството свиква извънредно заседание на Съвета служебно или по искане на Комисията или на държава-членка, в срок от четиридесет и осем часа, а при спешност - в по-кратък срок.


Член Й.13


1. Решенията по настоящия Дял се приемат от Съвета с единодушие. Гласуването "въздържал се" на присъстващите или представените членове не е пречка за приемането на тези решения.


Всеки член на Съвета, който гласува "въздържал се" може да придружи вота си с изрична декларация по настоящата алинея. В този случай той не е задължен да прилага решението, но приема, че решението е обвързващо за Съюза. В дух на взаимна солидарност съответната държава-членка се въздържа от всякакво действие, което би могло да противоречи или да попречи на действието на Съюза, основаващо се на това решение, а останалите членки зачитат нейната позиция. Ако членовете на Съвета, придружили вота си с такава декларация, са повече от една трета от подложените на претегляне гласове, предвидено в член 148, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност, решението не се приема.


2. Като дерогация от разпоредбите на параграф 1, Съветът решава с квалифицирано мнозинство:


- когато приема съвместни действия и общи позиции или всякакво друго решение,

основаващи се на обща стратегия;


- когато приема каквото и да е решение за изпълнението на съвместно действие или обща позиция.


Ако член на Съвета заяви, че поради важни причини, които излага, свързани с националната политика, възнамерява да се противопостави на приемането на решение,

за което се изисква квалифицирано мнозинство, той не участва в гласуването. Съветът може с квалифицирано мнозинство да поиска въпросът да бъде отнесен до Европейския съвет с оглед приемането на решението с единодушие.


Гласовете на членовете на Съвета се подлагат на претегляне в съответствие с член 148, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност. Решенията се считат за приети при най-малко шестдесет и два гласа "за", подадени от най-малко десет члена.


Настоящият параграф не се прилага за решенията, отнасящи се до военни въпроси или

до отбраната.


3. По процедурни въпроси Съветът решава с мнозинство от членовете си.


Член Й.14Когато в изпълнение на настоящия Дял е необходимо да се сключи споразумение с една или повече държави или с международни организации, Съветът може с единодушие да оправомощи Председателството, подпомагано, ако е необходимо, от Комисията, да започне преговори за тази цел. Тези споразумения се сключват от Съвета, който действа с единодушие по препоръка на Председателството. Нито едно споразумение не е обвързващо за държава-членка, чийто представител в Съвета е заявил, че то следва да бъде съобразено с нейните собствени конституционни изисквания; останалите членове на Съвета могат да уговорят, че споразумението се прилага само временно спрямо тях.


Разпоредбите на настоящия член се прилагат и за въпросите, попадащи в обхвата на

Дял VІ.


Член Й.15


Без да се накърняват разпоредбите на член 151 от Договора за създаване на Европейската общност, Политически комитет следи международното положение в сферите, обхванати от общата политика в областта на външните отношения и сигурността и допринася за формирането на политиките като изразява становищата пред Съвета по негово искане или по своя инициатива. Той следи също за изпълнението

на договорените политики, без да се накърнява отговорността на Председателството и

на Комисията.


Член Й.16


Генералният секретар на Съвета, който е върховен представител за общата политика в областта на външните отношения и сигурността, подпомага Съвета по въпросите на общата политика в областта на външните отношения и сигурността и допринася, по- специално, за формулирането, изработването и изпълнението на политическите решения и, когато е необходимо, действа, от името на Съвета и по искане на Председателството, чрез провеждане на политически диалог с трети лица.


Член Й.17


Комисията участва изцяло в работата по общата политика в областта на външните отношения и сигурността.


Член Й.18


1. Членове 137, 138, 139 до 142, 146, 147, от 150 до 153, от 157 до 163, 191а и 217

от Договора за създаване на Европейската общност се прилагат към разпоредбите,

отнасящи се до областите, разглеждани в настоящия Дял.


2. Административните разходи, възникнали за институциите от разпоредбите, отнасящи се до областите, разглеждани в настоящия Дял, се осигуряват от бюджета на Европейските общности.


3. Оперативните разходи, възникващи при изпълнението на тези разпоредби,

също се осигуряват от бюджета на Европейските общности, с изключение на разходитеза военни операции или в областта на отбраната, както и в случаите, когато Съветът с единодушие е решил друго.


В случаите, когато даден разход не се осигурява от бюджета на Европейските общности, той се поема от държавите-членки в съответствие с формулата за брутния национален продукт, освен ако Съветът с единодушие не е решил друго. По отношение

на разходите, възникващи от военни операции или в областта на отбраната, държавите- членки, чиито представители в Съвета са направили изрична декларация по смисъла на член Й.13, параграф 1, алинея втора, не са задължени да участват в тяхното финансиране.


4. Бюджетната процедура, определена в Договора за създаване на Европейската общност, се прилага по отношение на разходите, които се поемат от бюджета на Европейските общности.


11. Дял VІ се замества със следния текст:


"Дял VI


РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПОЛИЦЕЙСКОТО И СЪДЕБНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ


Член К.1

Без да се накърняват правомощията на Европейската общност, целта на Съюза е да предоставя на гражданите високо равнище на закрила в рамките на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, чрез изработване на съвместна дейност между държавите-членки за сътрудничество в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и чрез превенция и борба с расизма и ксенофобията.


Тази цел се осъществява чрез превенция и борба с организираната или друга престъпност, по-специално тероризма, трафика на хора и престъпленията спрямо децата, нелегалния трафик на наркотици и нелегалния трафик на оръжия, корупцията и измамите, посредством:


- по-тясно сътрудничество между полицейските сили, митническите власти и другите компетентни власти в държавите-членки, осъществявано пряко и чрез Европейската полицейска служба (Европол), в съответствие с разпоредбите на член К.2

и К.4;- по-тясно сътрудничество между съдебните и другите компетентни власти на държавите-членки, в съответствие с член К.3, букви от а) до г) и член К.4;


- сближаване, когато е необходимо, на наказателноправните норми на държавите-

членки, в съответствие с разпоредбите на член К.3, буква д).


Член К.2


1. Съвместната дейност в областта на полицейското сътрудничество включва:а) оперативно сътрудничество между компетентните власти, включително полицейските, митническите и другите специализирани правоприлагащи служби на държавите-членки във връзка с превенцията, разкриването и разследването на престъпленията;


б) събиране, съхраняване, обработване, анализ и обмен на подходящи сведения,

включително сведения, с които разполагат правоприлагащите служби относно сигнали

за съмнителни финансови операции, в частност чрез Европол и при спазване на специфичните разпоредби, отнасящи се до защитата на личните данни;


в) сътрудничество и съвместни инициативи в областта на обучението, обмен на служители за връзка, на временно командировани и на използването на оборудването и научните изследвания в криминалистиката;


г) съвместната оценка на специфичните техники на разследване, отнасящи се до разкриването на тежки форми на организирана престъпност.


2. Съветът насърчава сътрудничеството чрез Европол и по-специално през следващите пет години от датата на влизане в сила на Договора от Амстердам:


а) дава възможност на Европол да улеснява и подкрепя подготовката и да поощрява координацията и осъществяването на специфични издирвателни действия, провеждани

от компетентните органи на държавите-членки, включително на оперативни действия

на съвместни екипи с участието на подпомагащи ги представители на Европол.


б) приема мерки, които позволяват на Европол да изисква от компетентните органи на държавите-членки да водят и координират техните разследвания по конкретни дела и

да развива специализирани правомощия, които могат да бъдат предоставени на държавите-членки, за да ги подпомага при разследването на организираната престъпност;


в) насърчава установяването на връзки между разследващите и обвинителните служители, специализирани в борбата с организираната престъпност в тясно сътрудничество с Европол;


г) създава мрежа за научни изследвания, документация и статистика по въпросите на трансграничната престъпност.


Член К.3


Съвместното действие в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси включва:


а) улесняване и ускоряване на сътрудничеството между компетентните министерства и съдебните или сходните на тях органи в държавите-членки по отношение на процедурата и изпълнението на решенията;


б) улесняване на екстрадицията между държавите-членки;


в) осигуряване на съвместимост на нормите, прилагани в държавите-членки, доколкото това е необходимо за подобряване на това сътрудничество;
г) предотвратяване на колизия на компетенции между държавите-членки;


д) постепенно приемане на мерки за установяване на минимални норми по отношение

на съставите на престъпленията и на наказанията в областта на организираната престъпност, тероризма и нелегалния трафик на наркотици.


Член К.4


Съветът определя условията и рамките, в които компетентните власти, посочени в член К.2 и К.3, могат да действат на територията на друга държава-членка във връзка и съгласувано с органите на тази държава-членка.


Член К.5


Настоящият Дял не накърнява изпълнението на задълженията, поети от държавите- членки с оглед поддържането на законността и реда и опазването на вътрешната сигурност.
Член К.6


1. В областите, посочени в настоящия Дял, държавите-членки се информират и се консултират взаимно в рамките на Съвета, с цел координиране на действията им. За тази цел те установяват сътрудничество между компетентните отдели на своите администрации.


2. Съветът приема мерки и насърчава сътрудничеството, използвайки подходящите форми и процедури, посочени в настоящия Дял, допринасяйки за постигането на целите на Съюза. За тази цел, като действа с единодушие, по инициатива на която и да е държава-членка или на Комисията, Съветът може:


а) да приема общи позиции, с които определя подхода на Съюза по определен въпрос;


б) да приема рамкови решения за целите на сближаването на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки. Рамковите решения са обвързващи за държавите- членки по отношение на резултата, който трябва да бъде постигнат, но оставят на националните власти избора на формата и средствата. Тези решения нямат пряко действие;


в) да приема решения относно всяка друга цел, съответстваща на целите на настоящия Дял, с изключение на каквото и да е сближаване на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки. Тези решения са задължителни и нямат пряко действие; Съветът приема с квалифицирано мнозинство необходимите мерки за изпълнението от Съюза на тези решения;


г) да съставя конвенции, които препоръчва на държавите-членки да приемат в съответствие с техните конституционни изисквания. Държавите-членки започват приложимите процедури в определения от Съвета срок.Доколкото те не предвиждат друго, конвенциите, веднъж приети най-малко от половината от държавите-членки, влизат в сила за тези държави-членки. Мерките за прилагане на конвенциите се приемат от Съвета с мнозинство от две трети от Договарящите страни.


3. Когато за решение на Съвета се изисква квалифицирано мнозинство, гласовете

на членовете му се подлагат на претегляне в съответствие с предвиденото в член 148, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност; решенията на Съвета се считат за приети при най-малко шестдесет и два гласа "за", подадени от най-малко десет члена.


4. По процедурни въпроси Съветът решава с мнозинство от своите членове.


Член К.7


1. Съдът на Европейските общности е компетентен, като се спазват условията, определени в настоящия член, да дава преюдициални заключения по въпроси, отнасящи се до действителността и тълкуването на рамковите решения и на решенията относно тълкуването на конвенциите, съставени по настоящия Дял, както и до валидността и тълкуването на мерките за тяхното изпълнение.


2. С декларация, направена при подписването на Договора от Амстердам или във всеки последващ момент, всяка държава-членка има право да приеме компетентността

на Съда на Европейските общности да дава преюдициални заключения по въпроси при условията, определени в параграф 1.


3. Държава-членка, която прави декларация съгласно параграф 2, посочва, че:


а) всяка юрисдикция на тази държава, чиито решения не подлежат на обжалване съгласно националното право, може да поиска от Съда на Европейските общности да даде преюдициално заключение по въпрос, възникнал по висящо пред него дело, и отнасящ се до действителността или тълкуването на някой от актовете, посочени в параграф 1, когато тази юрисдикция счита, че е необходимо решение по този въпрос, за

да може да се произнесе, или че


б) всяка юрисдикция на тази държава може да поиска от Съда на Европейските общности да даде преюдициално заключение по въпрос, възникнал по висящо пред него дело и отнасящ се до действителността или тълкуването на някой от актовете, посочени в параграф 1, когато този съдебен орган счита, че е необходимо решение по този въпрос, за да може да се произнесе.4. Всяка държава-членка, независимо дали е направила декларация по смисъла на параграф 2, има право да представи на Съда на Европейските общности становища по делата или писмени възражения по делата, с които той е сезиран по реда на параграф 1.


5. Съдът на Европейските общности не е компетентен да подлага на контрол валидността или съразмерността на операции, провеждани от полицията или други правоприлагащи служби на държава-членка, или изпълнението на задълженията, поети

от държавите-членки с оглед поддържането на законността и реда и опазването на вътрешната сигурност.
6. Съдът на Европейските общности е компетентен да подлага на контрол

законосъобразността на рамковите решения и на решенията по искове, подадени от държава-членка или от Комисията на основание некомпетентност, съществено процесуално нарушение, нарушение на настоящия договор или на която и да е правна норма относно неговото прилагане или злоупотреба с власт. Производствата, предвидени в настоящия параграф, трябва да бъдат започнати в срок от два месеца, считано от датата на публикуване на акта.


7. Съдът на Европейските общности е компетентен да се произнася по споровете между държавите-членки относно тълкуването или прилагането на актовете, приети по член К.6, параграф 2, винаги когато този спор не може да бъде уреден от Съвета в шестмесечен срок от сезирането му от страна на някой от неговите членове. Съдът на Европейските общности е компетентен също да се произнася по всеки спор между държавите-членки и Комисията относно тълкуването или прилагането на конвенциите

по член К.6, параграф 2, буква г).


Член К.8


1. Създава се Координационен комитет, състоящ се от висши служители. Освен координираща роля, този комитет има задачата:


- да дава становища, които да представя на Съвета или по негово искане или по своя инициатива;


- да допринася, без да се накърняват разпоредбите на член 151 от Договора за създаване на Европейската общност, за подготовката на работата на Съвета в областите, посочени в член К.1.


2. Комисията участва изцяло в работата в областите, посочени в настоящия Дял.


Член К.9


В международните организации и на международните конференции, в които участват, държавите-членки защитават общите позиции, приети в съответствие с разпоредбите на настоящия Дял.


Член Й.8 и Й.9 се прилагат, когато това е необходимо, към въпросите, посочени в настоящия Дял.


Член К.10


Споразуменията, посочени в член Й.14 могат да уреждат въпроси, разглеждани в настоящия Дял.
Член К.11


1. Съветът се консултира с Европейския парламент преди да приеме която и да е мярка, разглеждана в член К.6, параграф 2, букви б), в) и г). Европейският парламентдава становището си в срок, който Съветът може да определи, но не по-кратък от три месеца. Ако в този срок не е дадено становище, Съветът може да вземе решение.


2. Председателството и Комисията информират редовно Европейския парламент

за работата си в областите, разглеждани в настоящия Дял.


3. Европейският парламент може да отправя запитвания към Съвета или да изготвя препоръки към него. Всяка година той провежда дебат по постигнатия напредък в областите, посочени в настоящия Дял.


Член К.12


1. На държавите-членки, които възнамеряват да установят помежду си засилено сътрудничество, може да бъде разрешено, при спазване на разпоредбите на член К.15 и К.16, да прибягнат до предвидените в договорите институции, процедури и механизми, така че предлаганото сътрудничество:


а) зачита правомощията на Европейската общност и целите, определени в настоящия Дял;


б) цели да даде възможност на Съюза да се превърне по-бързо в пространство на свобода, сигурност и правосъдие.


2. Разрешението, предвидено в параграф 1 се предоставя от Съвета, който приема решение с квалифицирано мнозинство, по искане на заинтересованите държави-членки

и след като е поканил Комисията да представи своето становище; за искането се уведомява също и Европейският парламент.


Ако член на Съвета заяви и изложи важни причини, свързани с националната политика, поради които възнамерява да се противопостави на предоставянето на разрешение, за което се изисква квалифицирано мнозинство, гласуването не се провежда. Съветът може с квалифицирано мнозинство да поиска Европейският съвет

да бъде сезиран по въпроса с оглед приемането на решение с единодушие.


Гласовете на членовете на Съвета се подлагат на претегляне в съответствие с член 148, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност. Решенията се смятат за приети при най-малко шестдесет и два гласа "за", подадени от най-малко десет члена.


3. Всяка държава-членка, която желае да участва в сътрудничеството, установено в съответствие с настоящия член, уведомява за намерението си Съвета и Комисията, която предава на Съвета своето становище в срок от три месеца от датата на получаване на уведомяването евентуално заедно с препоръка за някои специфични разпоредби, които по нейна преценка са необходими, за да може заинтересованата държава-членка да участва в това сътрудничество. В срок от четири месеца от датата на уведомяването Съветът се произнася по молбата и по евентуални особени разпоредби, които той смята за необходими. Решението се смята за прието, освен ако Съветът не реши с квалифицирано мнозинство да го отложи; в този случай Съветът посочва основанията за своето решение и определя срок за преразглеждането му. За целите на настоящия параграф, Съветът действа при условията, предвидени в член К.16.
4. Разпоредбите на членове от К.1 до К.13 се прилагат към засиленото сътрудничество,

предвидено в настоящия член, освен ако друго е предвидено в настоящия член и в член

К.15 и К.16.


Разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност относно правомощията на Съда на Европейските общности и упражняването на тези правомощия се прилагат към параграфи 1, 2 и 3.


5. Настоящият член не накърнява разпоредбите на Протокола, интегриращ договореностите от Шенген в рамките на Европейския съюз.


Член К.13


1. Членове 137, 138, 138д, от 139 до 142, 146, 147, 148, параграф 3, от 150 до 153,

от 157 до 163, от 191а и 217 от Договора за създаване на Европейската общност се прилагат към разпоредбите, отнасящи се до областите, предвидени в настоящия Дял.


2. Административните разходи, възникнали за институциите от разпоредбите, отнасящи се до предвидените в настоящия Дял области, се осигуряват от бюджета на Европейските общности.


3. Оперативните разходи за изпълнението на тези разпоредби също се поемат от бюджета на Европейските общности, освен ако Съветът не е решил друго с единодушие. В случаите, когато даден разход не се поема от бюджета на Европейските общности, той се поема от държавите-членки по формулата за брутния национален продукт, освен ако Съветът не е решил с единодушие друго.


4. Бюджетната процедура, определена в Договора за създаване на Европейската общност, се прилага за разходите, които се поемат от бюджета на Европейските общности.


Член К.14


Съветът може, по инициатива на Комисията или на държава-членка и след консултация

с Европейския парламент, да реши с единодушие, че някои действия в областите, посочени в член К.1 попадат в обхвата на Дял ІІІа от Договора за създаване на Европейската общност и същевременно да определи условията за гласуване по тези действия. Той препоръчва на държавите-членки да приемат това решение в съответствие с техните конституционни изисквания."


12. Включва се нов Дял със следния текст:


"Дял VІа


РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО


Член К.151. Държавите-членки, които възнамеряват да установят помежду си по-близко сътрудничество, могат да прибягнат до институциите, процедурите и механизмите, предвидени в настоящия договор и в Договора за създаване на Европейската общност, при условие че това сътрудничество:


а) допринася за улесняване на осъществяването на целите на Съюза и за опазване и обслужване на неговите интереси;


б) зачита принципите на споменатите договори и единната институционална рамка на

Съюза;


в) се прилага като крайно средство, когато целите на споменатите договори не могат да бъдат постигнати чрез прилагането на предвидените в тях съответни процедури;


г) отнася се поне до мнозинството от държавите-членки;


д) не накърнява достиженията на правото на Европейския съюз (acquis) и мерките,

приети по силата на другите разпоредби на споменатите договори;


е) не накърнява правомощията, правата, задълженията и интересите на държавите-

членки, които не участват в него;


ж) остава отворено за всички държави-членки и позволява те да се присъединят към сътрудничеството по всяко време, при условие че зачитат първоначалното решение и последвалите го други решения в тази рамка;


з) съответства на допълнителните специфични критерии, определени в член 5а от Договора за създаване на Европейската общност и в член К.12 от настоящия договор, в зависимост от разглежданата област и е разрешено от Съвета в съответствие с предвидените в него процедури.


2. Държавите-членки прилагат, доколкото това се отнася до тях, актовете и решенията, приети за осъществяване на сътрудничеството, в което участват. Държавите-членки, които не участват в сътрудничеството, не препятстват неговото изпълнение от участващите държави-членки.


Член К.16


1. За приемането на актовете и решенията, необходими за изпълнението на сътрудничеството по член К.15, се прилагат съответните разпоредби за институциите

на настоящия договор и на Договора за създаване на Европейската общност. Все пак, въпреки че всички членове на Съвета могат да участват в обсъжданията, решенията се приемат само от представителите на държавите-членки, които участват в засиленото сътрудничество. Квалифицираното мнозинство се определя чрез претегляне на гласовете на заинтересованите членове на Съвета, както е предвидено в член 148, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност. Единодушието се формира само от гласовете на заинтересованите членове на Съвета.2. Разходите, възникващи в изпълнение на сътрудничеството, които не са административни разходи за нуждите на институциите, се поемат от участващите държави-членки, освен ако Съветът с единодушие не е решил друго.


Член К.17


Съветът и Комисията информират редовно Европейския парламент за развиването на засиленото сътрудничество, създадено въз основа на настоящия Дял."


13. Член Л се заменя със следния текст:


"Член Л


Разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност, на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана и на Договора за създаване

на Европейската общност за атомна енергия, които се отнасят до правомощията на Съда на Европейските общности и до тяхното упражняване, се прилагат към настоящия договор единствено по отношение на следните разпоредби:


а) разпоредбите, изменящи Договора за създаване на Европейската икономическа общност с цел създаването на Европейска общност, Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана и на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия;


б) разпоредбите на Дял VІ при условията, предвидени в член К.7;


в) разпоредбите на Дял VІа при условията, предвидени в член 5а от Договора за създаване на Европейската общност и на член К.12 от настоящия договор;


г) член Е, параграф 2 по отношение на действията на институциите, доколкото Съдът

на Европейските общности има правомощия по силата на договорите за създаване на


Европейските общности и по силата на настоящия договор;


д) член от Л до Т".


14. В член Н, параграф 2 се заличава, а параграф 1 се запазва, без да е номериран.


15. В член П, първи параграф се заменя със следния текст:


"Всяка европейска държава, която спазва принципите, залегнали в член Е, параграф 1, може да поиска да членува в Съюза. Тя заявява молбата си за членство пред Съвета, който се произнася с единодушие, след консултиране с Комисията и след надлежно съгласие на Европейския парламент, прието с абсолютно мнозинство от неговите членове."


16. В член Т, се добавя нов параграф със следния текст:


"По силата на Договора за присъединяване от 1994 г., езиковите версии на настоящия договор на фински и шведски език се считат също за автентични.


Член 2


Договорът за създаване на Европейската общност се изменя в съответствие с разпоредбите на настоящия член.

1. В преамбюла, след осмо съображение се добавя следното съображение: "ТВЪРДО РЕШЕНИ да насърчават развитието на възможно най-високо ниво на

познание за техните народи чрез широк достъп до образование и чрез непрекъснатото

му осъвременяване,".


2. Член 2 се заменя със следния текст: "Член 2

Общността има за задача, чрез установяването на Общ пазар, на Икономически

и паричен съюз и чрез осъществяването на общите политики или на съвместните действия, посочени в член 3 и 3а, да поощрява в цялата Общност хармонично, балансирано и устойчиво развитие на икономическите дейности, висока степен на заетост и на социална закрила, равенство между мъжете и жените, устойчив и неинфлационен растеж, висока степен на конкурентноспособност и сближаване на икономическите показатели, висока степен на защита и подобряване на качеството на околната среда, повишаване на жизнения стандарт и на качеството на живот, икономическо и социално единство и солидарност между държавите-членки."


3. Член 3 се изменя, както следва:


а) сегашният текст се номерира и става параграф 1;


б) в новия параграф 1 точка г) се заменя със следния текст:


"г) мерки относно влизането и движението на лица, в съответствие с разпоредбите на

Дял ІІІа;


в) в новия параграф 1, след точка з), се включва нова точка и):


и) насърчаването на координацията между политиките за заетост на държавите-членки

с цел укрепването на тяхната ефикасност посредством изработването на координирана стратегия за заетост";


г) в новия параграф 1, настоящата точка и) става точка й) и последващите точки съответно се преномерират;


д) добавя се следният параграф:


"2. Във всички дейности, посочени в настоящия член, Общността полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените."4. Включва се следният член:


"Член 3в


Изискванията за защита на околната среда трябва да бъдат включени в определението и изпълнението на политиките и действията на Общността, посочени в член 3, в частност,

за да се насърчи устойчивото развитие."


5. Включва се следният член:


"Член 5а


1. На държавите-членки, които възнамеряват да установят помежду си засилено сътрудничество, може да бъде разрешено, при зачитане на разпоредбите на член К.15 и К.16 от Договора за Европейския съюз, да ползват институциите, процедурите и механизмите, предвидени в настоящия договор, при условие че предлаганото сътрудничество:


а) не касае областите, които са от изключителната компетентност на Общността;


б) не накърнява политиките, действията и програмите на Общността;


в) не касае гражданството на Съюза и не е проява на дискриминация между гражданите

на държавите-членки;


г) остава в рамките на правомощията, предоставени на Общността с настоящия договор;

и


д) не представлява дискриминация или пречка за търговията между държавите-членки

и не нарушава условията на конкуренция между тях.


2. Разрешението, посочено в параграф 1, се дава от Съвета, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент.


Ако член на Съвета заяви и изложи важни причини, свързани с националната политика, поради които възнамерява да се противопостави на предоставянето на разрешение, за което се изисква квалифицирано мнозинство, гласуването не се провежда. Съветът може с квалифицирано мнозинство да поиска Съветът да бъде сезиран по въпроса на заседание на държавните глави или правителствените ръководители с оглед приемането

му с единодушие.


Държавите-членки, които възнамеряват да установят посоченото в параграф 1 засилено сътрудничество, могат да отправят искане до Комисията, която може за тази цел да внесе предложение в Съвета. В случай, че Комисията не внесе предложение, тя уведомява за причините заинтересованите държави-членки.


3. Всяка държава-членка, която желае да участва в сътрудничеството,

установено в изпълнение на настоящия член, уведомява за намерението си Съвета иКомисията, която внася становище пред Съвета в срок от три месеца от датата на уведомяването. В срок от четири месеца от датата на уведомяването Комисията се произнася по молбата и по евентуални особени разпоредби, които тя счита за необходими.


4. Актовете и решенията, необходими за изпълнението на действията по сътрудничество, са предмет на всички съответни разпоредби на настоящия договор, освен ако разпоредбите на настоящия член и на член К.15 и К.16 от Договора за Европейския съюз не предвиждат друго.


5. Настоящият член не накърнява разпоредбите на Протокола, включващ достиженията на правото на Общността (acquis) от Шенген в рамките на Европейския съюз."


6. В член 6 вторият параграф се заменя със следния текст:


"Съветът, действайки в съответствие с процедурите, предвидени в член 189б, може да приема правила, с които да забрани тази дискриминация."


7. Включва се следният член:


"Член 6а


Без да се накърняват другите разпоредби на настоящия договор и в рамките на правомощията, които той предоставя на Общността, Съветът може с единодушие, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, да приема необходимите мерки за борба с дискриминацията, основана на различията в пола, расата или етническия произход, религията или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация."


8. В края на Част Първа се включва следният член:


"Член 7г


Без да се накърняват разпоредбите на член 77, 90 и 92 и като се има предвид мястото на услугите от общ икономически интерес в общите ценности на Съюза, както и тяхната роля за социалното и териториалното единство на Съюза, Общността и държавите- членки, всяка в рамките на своята компетентност и в рамките на приложното поле на настоящия договор, следят тези услуги да се осъществяват съобразно принципи и условия, които да им позволяват да изпълнят своите задачи."


9. Член 8, параграф 1 се заменя със следния текст:


"1. Създава се гражданство на Съюза. Всяко лице, което притежава гражданство на държава-членка, е гражданин на Съюза. Гражданството на Съюза допълва, а не замества националното гражданство."


10. Член 8а, параграф 2 се замества със следния текст:"2. Съветът може да приема разпоредби, улесняващи упражняването на правата, посочени в параграф 1; освен ако настоящият договор не предвижда друго, Съветът се произнася в съответствие с процедурата, посочена в член 189б. Съветът действа с единодушие на всички етапи на процедурата."


11. В член 8г се добавя следният параграф:


"Всеки гражданин на Съюза може да се обръща писмено към всяка от институциите или органите, посочени в настоящия договор или в член 4, на един от езиците, посочени в член 248 и да получава писмен отговор на същия език."


12. Член 51 се заменя със следния текст:


"Член 51


Съветът, в съответствие с процедурата, посочена в член 189б, приема такива мерки в областта на социалното осигуряване, които са необходими за гарантиране на свободно движение на работниците; за тази цел той създава условия, за да осигури на работниците мигранти и на лицата на тяхна издръжка:


а) сумиране на всички периоди, които се зачитат по различните национални законодателства, за придобиване и запазване на правото на обезщетение и за изчисляване на размера на обезщетението;


б) изплащане на обезщетенията на лицата, постоянно пребиваващи на териториите на държавите-членки;


Съветът действа с единодушие на всички етапи на процедурата, посочена в член 189б.


13. Член 56, параграф 2 се заменя със следния текст:


"2. Съветът, действайки в съответствие с процедурата, посочена в член 189б, приема директиви относно координирането на горните разпоредби."14. Член 57, параграф 2 се заменя със следния текст:


"2. За същата цел, Съветът, в съответствие с процедурата, предвидена в член 189б, приема директиви за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, отнасящи се до достъпа и упражняването на дейности като самоосигуряващо се лице. Съветът, с единодушие на всички етапи на процедурата, посочена в член 189б, се произнася относно директивите, чието прилагане

от поне една държава-членка е свързано с изменение на съществуващите принципи в законодателството, регулиращо професиите по отношение на обучението и условията

за достъп на физически лица. В останалите случаи Съветът действа с квалифицирано мнозинство.


15. В Част трета се включва следният Дял:


"Дял ІІІа "ВИЗИ, УБЕЖИЩЕ, ИМИГРАЦИЯ И ДРУГИ ПОЛИТИКИ, СВЪРЗАНИ СЪС СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЛИЦА


Член 73и

С цел постепенното създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие,

Съветът приема:


а) в срок от пет години от влизането в сила на Договора от Амстердам, мерки, насочени към осигуряването на свободното движение на лица, в съответствие с член 7а, във връзка с пряко свързани съпътстващи мерки относно контрола на външните граници, убежището и имиграцията, в съответствие с разпоредбите на член 73й, параграфи 2 и 3

и на член 73к, параграф 1, точка а) и параграф 2, точка а), както и мерки за превенция и борба с престъпността, в съответствие с разпоредбите на член К.3, точка д) от Договора

за Европейския съюз;


б) други мерки по въпросите на убежището, имиграцията и защитата на правата на гражданите на трети страни, в съответствие с разпоредбите на член 73к;


в) мерки в областта на сътрудничеството по гражданскоправни въпроси, посочени в член 73м;


г) подходящи мерки за поощряване и укрепване на административното сътрудничество,

в съответствие с предвиденото в член 73н;


д) мерки в областта на полицейското и съдебното сътрудничеството по наказателноправни въпроси, насочени към постигане на висока степен на сигурност чрез превенцията и борбата с престъпността в рамките на Съюза, в съответствие с разпоредбите на Договора за Европейския съюз.


Член 73й


Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 73о, в срок от пет години след влизането в сила на Договора от Амстердам, приема:


1) мерки, които да осигурят, в съответствие с член 7а, отсъствие на всякакъв контрол спрямо лицата, били те граждани на Съюза или граждани на трети страни, когато те преминават вътрешните граници;


2) мерки относно преминаването на външните граници на държавите-членки, които да установят:

а) нормите, реда и условията, които да бъдат спазвани от държавите-членки при осъществяването на проверките на лицата по тези граници;


б) правилата относно визите при планирани престои не по-дълги от три месеца, и в частност:


i) списъка на третите страни, чиито граждани трябва да притежават визи при преминаването на външните граници, както и на тези, чиито граждани са освободени от това изискване;ii) процедурите и условията за издаване на визи от държавите-членки;


iii) уеднаквен визов модел;


iv) правила за уеднаквена виза.


3) мерки, определящи условията, при които гражданите на трети страни имат свобода

на придвижване на територията на държавите-членки за срок, не по-дълъг от три месеца.


Член 73К


Съветът, като действа в съответствие с процедурата, предвидена в член 73о, в срок от пет години от влизането в сила на Договора от Амстердам, приема:


1) мерки относно убежището, в съответствие с Женевската конвенция от 28 юли 1951 г.

и Протокола от 31 януари 1967 г. относно статута на бежанците, както и със съответните други договори, в следните области:


а) критерии и механизми за определяне на това, коя държава-членка е отговорна за разглеждането на молба за убежище, подадена от гражданин на трета страна в една от държавите-членки;


б) минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище в държавите-

членки;


в) минимални стандарти по отношение квалификацията на граждани на трети страни като бежанци;


г) минимални стандарти по отношение на процедурите в държавите-членки за предоставяне или отказ на статут на бежанец;


2) мерки относно бежанците и разселените лица, в следните области:


а) минимални стандарти за предоставяне на временна закрила на разселените лица от трети страни, които не могат да се завърнат в своите страни по произход, както и на лица, които поради друга причина се нуждаят от международна закрила;


б) поддържане на баланс на усилията между държавите-членки при приемане и понасяне на последиците от приемането на бежанци и разселени лица;


3) мерки относно имиграционната политика в следните области:


а) условията за влизане и постоянно пребиваване, както и нормите относно процедурите за издаване от държавите-членки на дългосрочни визи и разрешения за постоянно пребиваване, включително и за целите на събиране на семейства;


б) незаконна имиграция и нередовно постоянно пребиваване, включително репатриране

на нелегално постоянно пребиваващи лица;4) мерки, определящи правата и условията, при които гражданите на трети страни, които законосъобразно постоянно пребивават в държава-членка, могат да пребивават постоянно в останалите държави-членки.


Мерките, приемани от Съвета в съответствие с точка 3 и 4, не са пречка всяка държава- членка да запази или въведе в тази област национални разпоредби, които са съвместими с настоящия договор и с международните споразумения.


Мерките, приемани в съответствие с точка 2, буква б), точка 3, буква а) и точка 4, не се ограничават до посочения по-горе петгодишен период.


Член 73л


1. Настоящият Дял не накърнява упражняването на задълженията на държавите-членки

за поддържането вътрешния ред и за опазването на вътрешната сигурност.2. В случай, че една или повече държави-членки са изправени пред спешна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани от трети страни, Съветът, без да се накърняват разпоредбите на параграф 1, може да приема с квалифицирано мнозинство

и по предложение на Комисията временни мерки в полза на засегнатите държави-

членки, като продължителността им не превишава шест месеца.


Член 73м


Мерките в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение, които трябва да бъдат приети в съответствие с член 73о, доколкото са необходими за правилното функциониране на вътрешния пазар, включват между другото:


а) подобряване и опростяване:


- на системата за трансгранично обслужване на съдебните и извънсъдебните документи;


- на сътрудничеството при събирането на доказателства;


- на признаването и изпълнението на решенията по граждански и търговски дела, включително и извънсъдебните решения;

б) подпомагане на съвместимостта на разпоредбите, прилагани в държавите-членки,

отнасящи се до колизия на закони и на юрисдикции;


в) премахване на пречките за доброто провеждане на гражданските производства,

посредством подпомагане, ако това е необходимо, на съвместимостта на разпоредбите

на гражданския процес, прилагани в държавите-членки.


Член 73н


Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 73о, приема мерки

за осигуряване на сътрудничество между съответните отдели на администрациите надържавите-членки в областите, посочени в настоящия Дял, както и между тези отдели и

Комисията.


Член 73о


1. В рамките на преходен период от пет години след влизането в сила на Договора от Амстердам, Съветът действа с единодушие, по предложение на Комисията или по инициатива на държава-членка и след консултация с Европейския парламент.


2. След този петгодишен период:


- Съветът действа по предложение на Комисията; Комисията разглежда всяко искане,

направено от държава-членка за отправяне на предложение до Съвета;


- Съветът с единодушие, след консултация с Европейския парламент, приема решение,

с цел да направи процедурата, посочена в член 189б, приложима във всички или някои области, обхванати от настоящия Дял и за привеждането в съответствие на разпоредбите, отнасящи се до правомощията на Съда на Европейските общности.


3. Като изключение от параграфи 1 и 2, мерките, посочени в член 73й, точка 2, буква б),

i) и iii) се приемат от Съвета, считано от влизането в сила на Договора от Амстердам, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент.


4. Като изключение от параграф 2, мерките, посочени в член 73й, точка 2, буква б), ii) и

iv) се приемат от Съвета, след изтичането на пет години от влизането в сила на Договора от Амстердам, като той действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б.


Член 73п


1. Член 177 се прилага към настоящия Дял при следните обстоятелства и условия: когато е възникнал въпрос, свързан с тълкуването на настоящия Дял или с валидността или тълкуването на актовете на институциите на Общността, основаващи се на настоящия Дял, по висящо дело пред юрисдикция на държава-членка, чиито решения

не подлежат на обжалване в съответствие с националното право, тази юрисдикция, ако счете, че се нуждае от решение по въпроса, за да се произнесе, отправя искане до Съда

на Европейските общности да се произнесе по него.


2. Във всеки случай, Съдът на Европейските общности не е компетентен да се произнася по мерките или решенията, приети в приложение на разпоредбите на член

73й, точка 1, отнасящи се до поддържането на законността и до опазването на вътрешната сигурност.


3. Съветът, Комисията или държава-членка могат да поискат от Съда на Европейските общности да се произнесе по въпрос, свързан с тълкуването на настоящия Дял или на актове, приети от институциите на Общността, основаващи се на него. Решението на Съда на Европейските общности в отговор на такова искане не се прилага към решения

на юрисдикции на държавите-членки, които имат сила на прeсъдено нещо.Член 73р


Прилагането на настоящия Дял е предмет на разпоредбите на Протокола за позицията

на Обединеното кралство и Ирландия и на Протокола за позицията на Дания и без да се накърняват разпоредбите на Протокола за прилагането на някои аспекти на член 7а от Договора за създаване на Европейската общност спрямо Обединеното кралство и Ирландия.


16) В член 75, параграф 1, уводната част се заменя със следния текст:


"1. За целите на прилагането на член 74 и като се вземат предвид специалните аспекти

на превозите, Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член

189б и след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, установява:"


17) В член 100а, параграф 3, 4 и 5 се заменят със следните параграфи:


"3. В своите предложения, предвидени в параграф 1, в областта на здравето, сигурността, защитата на околната среда и закрилата на потребителите, Комисията приема за база високо равнище на закрила, като взема под внимание, по-специално, всяко ново развитие, основаващо се на научните факти. В рамките на съответните си правомощия Европейския парламент и Съветът също ще полагат усилия да постигнат тази цел.


4. Ако след приемането от Съвета или от Комисията на дадена мярка за хармонизиране, една държава-членка счете за необходимо да запази националните си разпоредби, на основание значими нужди, посочени в член 36 или отнасящи се до защитата на околната или работната среда, тя уведомява Комисията за тях и посочва основанията за тяхното запазване.


5. Освен това, без да се накърняват разпоредбите на параграф 4, ако след приемането от Съвета на мярка за хармонизиране, държава-членка счете за необходимо да въведе национални разпоредби, основаващи се на нови научни доказателства, свързани със защитата на околната или работната среда поради специфичен проблем на тази държава-членка, който е възникнал след приемането на мярката за хармонизиране, тя уведомява Комисията за предприетите мерки и за основанията за тяхното приемане.


6. В срок от шест месеца след уведомяванията, посочени в параграф 4 и 5, Комисията одобрява или отхвърля въпросните национални разпоредби, след като установи дали те представляват или не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите-членки, и дали препятстват или

не препятстват функционирането на вътрешния пазар.


При липса на решение на Комисията в този срок националните разпоредби, посочени в параграф 4 и 5, се считат за одобрени.


Когато това е оправдано поради сложността на въпроса и при липса на опасност за човешкото здраве, Комисията може да уведоми заинтересованата държава-членка, че срокът, посочен в настоящия параграф, може да бъде продължен за нов период от шест месеца.
7. Когато, в съответствие с параграф 6, на държава-членка е разрешено да запази или да

въведе национална разпоредба, дерогираща прилагането на мярката за хармонизиране, Комисията незабавно преценява дали да предложи привеждането в съответствие на тази мярка.


8. Когато държава-членка повдигне специфичен проблем, свързан с общественото здраве в област, която е била обект на предходни мерки за хармонизиране, тя уведомява Комисията, която незабавно преценява дали да предложи подходящи мерки

на Съвета.


9. При дерогиране на процедурата, предвидена в член 169 и 170, Комисията и всяка държава-членка могат пряко да сезират Съда на Европейските общности, ако счита, че друга държава-членка упражнява неправомерно правомощията, предвидени в този член.


10. Посочените по-горе мерки за хармонизиране съдържат, в съответните случаи, защитна клауза, предоставяща на държавите-членки правото да приемат временни мерки, основаващи се на една или повече неикономически причини, посочени в член 36

и подчинени на процедура на контрол от Общността.


18) Отменят се член 100в и 100г.

19) След Дял VІ се включва следният Дял:


"Дял VІа


ЗАЕТОСТ


Член 109н


Държавите-членки и Общността, в съответствие с разпоредбите на настоящия Дял, работят за изработването на координирана стратегия за заетостта и, по-специално, за развитието на квалифицирана, обучена и адаптивна работна сила, както и на пазари на труда, които да могат да реагират бързо на икономическите промени, с оглед постигането на целите, изброени в член Б от Договора за Европейския съюз и в член 2

от настоящия договор.


Член 109о


1. Държавите-членки, посредством своите политики за заетост, допринасят за осъществяването на целите, посочени в член 109н, по начин, съвместим с главните насоки на икономическите политики на държавите-членки и на Общността, приети в съответствие с член 103, параграф 2.


2. Държавите-членки, като имат предвид националните практики, свързани с отговорностите на социалните партньори, считат насърчаването на заетостта за въпрос

от общ интерес и координират своите действия в това отношение в рамките на Съвета,

в съответствие с разпоредбите на член 109р.


Член 109п
1. Общността съдейства за постигането на високо равнище на заетост като поощрява

сътрудничеството между държавите-членки и подкрепя, и ако е необходимо, допълва техните действия. При това съдействие тя зачита изцяло правомощията на държавите- членки в тази област.

2. Целта да се постигне високо равнище на заетост се взема предвид при определянето

и изпълнението на политиките и действията на Общността.


Член 109р


1. Европейският съвет прави ежегоден преглед на състоянието на заетостта в Общността и приема заключения по тези въпроси въз основа на съвместен годишен доклад на Съвета и Комисията.


2. Въз основа на заключенията на Европейския съвет Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, Икономическия и социален комитет, Комитета на регионите и посочения в член 109т Комитет по заетостта, като действа с квалифицирано мнозинство, изготвя всяка година насоки, които държавите- членки вземат предвид при осъществяването на техните политики за заетостта. Тези основни насоки са съвместими с насоките, приети в съответствие с член 103, параграф

2.


3. Всяка държава-членка представя в Съвета и в Комисията годишен доклад относно приетите от нея основни мерки за изпълнение на своята политика за заетостта в светлината на посочените в параграф 2 основни насоки за заетостта.


4. Съветът, въз основа на посочените в параграф 3 доклади, и след като получи становището на Комитета по заетостта, ежегодно оценява осъществяването на политиките по заетостта на държавите-членки, в светлината на основните насоки на заетостта. Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, по препоръка на Комисията, може, ако счете за необходимо в резултат от този преглед, да отправи препоръки до държавите-членки.


5. Въз основа на резултатите от този преглед Съветът и Комисията изготвят и предоставят на Европейския съвет съвместен годишен доклад за състоянието на заетостта в Общността и за изпълнението на основните насоки за заетостта.


Член 109с

Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б и след консултация с Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, може да приеме насърчителни мерки, насочени към стимулиране сътрудничеството между държавите-членки и към подкрепа на тяхната дейност в областта на заетостта посредством инициативи за развитие на обмена на информация и най-добри практики чрез предоставяне на сравнителни анализи и консултантски съвети, както и като се развиват новаторски подходи и се оценява опитът, по-специално чрез пилотни проекти.


Тези мерки не включват хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки.


Член 109т

Съветът, след консултация с Европейския парламент, създава Комитет по заетостта със

статут на консултативен орган, с цел развитието на координацията между държавите-

членки на политиките за заетост и за пазар на труда. Задачите на Комитета са:


- да следи развитието на състоянието на заетостта и на политиките за заетост в държавите-членки на Общността;


- без да се накърняват разпоредбите на член 151, да дава становище по искане на Съвета или на Комисията, или по своя инициатива, и да съдейства за подготовката на обсъжданията в Съвета, посочени в член 109р;


При осъществяването на своя мандат Комитетът се консултира със социалните партньори.


Всяка държава-членка и Комисията назначават по двама члена на комитета.


20) В член 113 се добавя следният параграф:


"5. Съветът, като действа с единодушие, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, може да разшири приложението на разпоредбите на параграфи от 1 до 4 и спрямо международните преговори и споразумения, отнасящи се до услугите и правата върху интелектуалната собственост, доколкото те не са посочени в тези параграфи.


21) След Дял VІІ се включва следният Дял:


"Дял VІІ А


МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО


Член 116


В рамките на приложното поле на настоящия договор Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б, приема мерки за засилване на митническото сътрудничество между държавите-членки и между тях и Комисията. Тези мерки не се отнасят до прилагането на националното наказателно право или до националното управление на правосъдието."


22) Член от 117 до 120 се заменят със следните членове:


"Член 117


Общността и държавите-членки, като осъзнават основните социални права, като онези,

залегнали в Европейската социална харта, подписана в Торино на 18 октомври 1961 г. и

в Хартата на Общността за основните социални права на работниците, си поставят за цел насърчаване на заетостта, подобряване на условията на живот и труд, така че да се постигне тяхното хармонизиране докато се осъществява подобряването, осигуряване на подходяща социална закрила, социален диалог, развитие на човешките ресурси с оглед високо и устойчиво равнище на заетост и борба с изключването от социалния живот.
За тази цел Общността и държавите-членки прилагат мерки, които отчитат

разнообразието от национални практики, по-специално в областта на договорните отношения, както и необходимостта от поддържането на конкурентноспособността на икономиката на Общността.

Те считат, че такова развитие ще последва както от функционирането на общия пазар, който ще благоприятства хармонизирането на социалните системи, така и от процедурите, предвидени в настоящия договор и от сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби.


Член 118


1. С цел постигането на целите на член 117, Общността подкрепя и допълва дейностите

на държавите-членки в следните области:


- подобряване, в частност, на работната среда, с цел закрилата на здравето и безопасността на работниците;

- условията на труд;

- информацията и консултацията на работниците;

- интегрирането на лицата, изключени от пазара на труда, без да се накърняват разпоредбите на член 127;

- равнопоставеността между мъже и жени, що се отнася до техните възможности на пазара на труда и третирането им в работата.


2. За тази цел Съветът може да приеме посредством директиви минимални предписания, които следва да бъдат приложени постепенно, като има предвид условията и техническите правила, съществуващи във всяка от държавите-членки. Тези директиви следва да избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би попречил на създаването и развитието на малки и средни предприятия.


Съветът действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б, след консултация

с Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите.


Съветът, като действа в съответствие със същата процедура, може да приема мерки, насочени към поощряването на сътрудничеството между държавите-членки посредством инициативи, които имат за цел да подобряват знанията, да развиват обмена на информация и на водещ практически опит, да развиват новаторски подходи

и да оценяват практическия опит в борбата със социалната изолация.


3. Все пак, Съветът действа с единодушие, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и с Комитета за регионите, в следните области.


- социалното осигуряване и социалната закрила на работниците;

- закрилата на работниците при прекратяване на трудовия им договор;

- представителството и колективната защита на интересите на работниците и работодателите, включително и съвместното управление, като се спазват разпоредбите


на параграф 6;- условията на труд на гражданите на трети страни, законно пребиваващи постоянно

на територията на Общността;

- финансовите вноски за развитие на заетостта и създаването на нови работни места,

без да се накърняват разпоредбите, отнасящи се до Социалния фонд.


4. Държава-членка може да възложи на социалните партньори, по тяхно съвместно искане, изпълнението на директивите, приети в съответствие с параграфи 2 и 3.


В този случай тя следва да се увери, че не по-късно от датата, до която директивата трябва да бъде транспонирана в съответствие с член 189, социалните партньори са въвели със споразумение необходимите мерки, като заинтересованата държава-членка трябва да приеме всяка необходима мярка, която да й позволи да бъде по всяко време в състояние да гарантира резултатите, изисквани от съответната директива.


5. Разпоредбите, приети в съответствие с настоящия член, не са пречка която и да е държава-членка да запази или да въведе по-строги предпазни мерки, съвместими с настоящия договор.


6. Разпоредбите на настоящия член не се прилагат спрямо заплащането на труда,

правото на сдружаване, правото на стачка или правото да се обявява локаут.


Член 118а


1. Комисията има за задача да развива консултациите между социалните партньори на равнище Общност и приема всякакви необходими мерки, за да улесни техния диалог, като оказва балансирана подкрепа на страните.


2. За тази цел, преди да внесе предложения в областта на социалната политика, Комисията се консултира със социалните партньори относно възможната насока на дадено действие на Общността.


3. Ако след тази консултация Комисията счита, че е препоръчително действие от страна

на Общността, тя се консултира със социалните партньори относно съдържанието на предвижданото предложение. Социалните партньори представят на Комисията становище или, а когато това е необходимо, препоръка.


4. При тази консултация социалните партньори могат да информират Комисията за тяхното желание да започнат процедурата, предвидена в член 118б.Продължителността

на процедурата не може да превишава девет месеца, освен ако заинтересованите социални партньори и Комисията не решат съвместно този срок да бъде продължен.


Член 118б


1. Диалогът между социалните партньори на равнище Общност може да доведе, ако те пожелаят, до договорни отношения, включително и до споразумения.


2. Споразуменията, сключени на равнище Общност, се изпълняват било в съответствие

с процедурите и практиките, специфични за социалните партньори и за държавите- членки, било при въпроси, обхванати от член 118 - по съвместно искане на подписалите ги страни, с решение на Съвета, по предложение на Комисията.
Съветът действа с квалифицирано мнозинство, освен когато въпросното споразумение

съдържа една или повече клаузи, отнасящи се до области, посочени в член 118,

параграф 3, в който случай той действа с единодушие.


Член 118в


За постигането на целите, посочени в член 117 и без да се накърняват останалите разпоредби на настоящия договор, Комисията поощрява сътрудничеството между държавите-членки и улеснява координацията на техните действия във всички области

на социалната политика в обхвата на настоящата глава, и по-специално в областите,

отнасящи се до:


- заетостта;

- трудовото право и условията на труд;

- въвеждащото и надграждащото професионално обучение;

- социалното осигуряване;

- предотвратяването на трудовите злополуки и професионалните болести;

- хигиената на труда;

- правото на синдикално сдружаване и на колективни преговори между работодателите

и работниците.


За тази цел Комисията действа в тясно сътрудничество с държавите-членки посредством проучвания, становища и организиране на консултации, както по проблеми възникващи в национален план, така и по онези, които представляват интерес

за международните организации.


Преди да изрази становищата, предвидени в настоящия член, Комисията се консултира

с Икономическия и социален комитет.


Член 119


1. Всяка държава-членка осигурява прилагането на принципа за равно заплащане на мъже и жени за равен труд или за труд с равна стойност.


2. За целите на настоящия член под "заплащане" се разбира обикновената основна или минимална заплата или надница, както и всяка друга придобивка в пари или в натура, изплатена пряко или непряко от работодателя на работника за неговия труд.


Равното заплащане без дискриминация, основаваща се на пола, означава:


а) че заплащането за един и същи труд, положен при сделна система за заплащане, се изчислява на база една и съща мерна единица;


б) че заплащането за труд, положен при повременна система за заплащане, е едно и също за една и съща работа.


3. Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б, след консултация с Икономическия и социален комитет, приема мерки, които осигуряват прилагането на принципа за равни възможности и равно третиране на мъжете и женитев областта на заетостта и труда, включително и на принципа за равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност.


4. За да се осигури на практика пълна равнопоставеност между мъжете и жените в професионалния живот, принципът за равно третиране не е пречка всяка държава- членка да запази или да приеме мерки, предвиждащи специфични придобивки за улеснение на упражняването на професионална дейност от недостатъчно представения пол или да предотврати или да компенсира неизгоди в професионалната кариера.


Член 119а


Държавите-членки се стремят да запазят съществуващата еквивалентност в схемите за платен отпуск.


Член 120


Комисията изготвя ежегодно доклад за напредъка в изпълнението на целите, посочени

в член 117, включително относно демографското състояние в Общността. Тя предава доклада на Европейския парламент, Съвета и Икономическия и социален комитет.


Европейският парламент може да приканва Комисията да изготвя доклади по специфични проблеми, отнасящи се до социалното положение."

23) Член 125 се заменя със следния текст:


"Член 125


Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б и след консултация с Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, приема решенията по прилагане, отнасящи се до Европейския социален фонд."


24) В член 127, параграф 4 се заменя със следния текст:


"4. Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б и след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, приема мерки, с които да подпомогне постигането на целите, посочени в настоящия член, с изключение на всякакво хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки."


25) В член 128, параграф 4 се заменя със следния текст:


"4. Общността взема предвид културните аспекти при своята дейност по силата на други разпоредби на настоящия договор, по-специално, за да зачита и развива разнообразието на нейните култури."


26) Член 129 се заменя със следния текст: "Член 129

1. При разработването и изпълнението на всички политики и дейности на Общността се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве.
Действията на Общността, които допълват националните политики, са насочени към

подобряването на общественото здраве, предотвратяването на болестите и заболеваемостта при хората и на източниците на опасност за човешкото здраве. Тези действия обхващат също борбата с големите заплахи за здравето, като поощряват научните изследвания относно техните причини, пренасяне и предотвратяване, а също така и здравната информация и просвета.


Общността допълва действията на държавите-членки за намаляване на вредата от наркотиците за здравето, включително посредством информация и превантивни мерки.


2. Общността поощрява сътрудничеството между държавите-членки в областите,

посочени в този член, и ако е необходимо, оказва подкрепа на техните действия.


Държавите-членки, във връзка с Комисията, координират помежду си своите политики

и програми в областите, посочени в параграф 1. Комисията може в тясна връзка с държавите-членки да предприема всякаква полезна инициатива за развитието на тази координация.


3. Общността и държавите-членки насърчават сътрудничеството с трети страни и с компетентните международни организации в областта на общественото здраве.


4. Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б и след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, допринася за постигането на целите, посочени в този член, като приема:


а) мерки, въвеждащи високи стандарти на качество и на сигурност на органите и субстанциите от човешки произход, на кръвта и кръвните продукти; тези мерки не са пречка всяка държава-членка да запази или да въведе по-стриктни защитни мерки;


б) като изключение от член 43 - мерки във ветеринарната и фитосанитарната област,

които имат за пряка цел закрилата на общественото здраве;


в) поощрителни действия, предназначени да защитят и подобрят човешкото здраве, с изключение на всякакво хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки.


Съветът може с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, да приеме препоръки за целите, изброени в този член.


5. Действията на Общността в областта на общественото здраве зачитат изцяло задълженията на държавите-членки да организират и предоставят здравни услуги и медицински грижи. В частност, мерките, посочени в параграф 4, буква а), не засягат националните разпоредби относно донорството на органи и кръводаряването или използването на органи и кръв за медицински цели."

27) Член 129а се заменя със следния текст: "Член 129а1. С цел подкрепа на интересите на потребителите и осигуряването на високо равнище

на закрила на потребителите, Общността съдейства за закрилата на здравето, сигурността и икономическите интереси на потребителите, както и за развитието на тяхното право на информация, просвета и самоорганизиране с цел защита на техните интереси.


2. Изискванията за защита на потребителите се вземат под внимание при определянето

и осъществяването на другите политики и действия на Общността.


3. Общността допринася за постигането на целите, посочени в параграф 1 посредством:


а) мерки, които тя приема по силата на член 100а в рамките на доизграждането на вътрешния пазар;


б) мерки, които подкрепят и допълват политиката, осъществявана от държавите-членки

и осигуряват наблюдението върху нея.


4. Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б и след консултация с Икономическия и социален комитет, приема мерките, посочени в параграф 3, буква б).


5. Мерките, приети по силата на параграф 4, не са пречка за която и да е държава- членка да запази или въведе по-стриктни защитни мерки. Тези мерки трябва да бъдат съвместими с настоящия договор. Те се съобщават на Комисията."


28) В член 129в, параграф 1, алинея първа, първата част от третото тире се заменя със следния текст:

"- може да подкрепя проекти от общ интерес, които са подкрепени от държавите- членки и определени в рамките на насоките, посочени в първо тире, по-специално под формата на проучвания за възможностите за изпълнение, гаранции или субсидии за покриване на лихви."


29) Член 129г се изменя, както следва:

а) първи параграф се заменя със следния текст:

"Насоките и другите мерки, посочени в член 129в, параграф 1, се приемат от Съвета с единодушие, в съответствие с процедурата, предвидена в член 189б и след консултация

с Икономическия и социалния комитет и Комитета на регионите.";


б) трети параграф се заличава.

30) В член 130а, втори параграф се заменя със следния текст:


"По-специално Общността има за цел намаляването на неравенството между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най- необлагодетелстваните региони или острови, включително селските райони."


31) В член 130д, първи параграф се заменя със следния текст:


"Решенията по прилагане, отнасящи се до Европейския фонд за регионално развитие се приемат от Съвета, който действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б

и след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите."
32) В член 130и, параграф 1, алинея първа се заменя със следния текст:


"1. Съветът приема многогодишна рамкова програма, обхващаща всички действия на Общността, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б и след консултация с Икономическия и социален комитет."


33) Член 130о се заменя със следния текст: "Член 130о

Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент и Икономическия и социален комитет, приема разпоредбите, посочени в член 130н.


Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б и след консултация с Икономическия и социален комитет, приема решенията, посочени в член

130й, 130к и 130л. За приемането на допълнителните програми се изисква съгласието

на заинтересованите държави-членки."


34) В член 130с, параграф 2 се заменя със следния текст:


"2. Политиката на Общността в областта на околната среда има за цел постигането на високо равнище на защита, като взема предвид различното състояние на регионите в Общността. Тя се основава на принципите на предпазните мерки и превантивните действия, на принципа на приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и на принципа "замърсителят плаща"."


В този контекст мерките за хармонизиране, които отговарят на изискванията за защита

на околната среда включват, когато това е необходимо, клауза за нейното опазване, която разрешава на държавите-членки да приемат временни мерки, основаващи се на околната среда, а не на икономически причини, и които са подчинени на процедура на контрол от страна на Общността."


35) Член 130т се изменя, както следва:


а) параграф 1 се заменя със следния текст:

"1. Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б и след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, приема решения относно действията, които Общността трябва да предприеме, за да постигне целите, посочени в член 130с.";


б) уводната част на параграф 2 се заменя със следния текст"


"2. Като изключение от процедурата за вземане на решение, предвидена в параграф 1 и без да се накърняват разпоредбите на член 100а, Съветът с единодушие, по предложение на Комисията, след консултация с Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, приема:"


в) в параграф 3 алинея първа се заменя със следния текст:
"3. В други области програмите за действие от общ характер, които определят

приоритетните цели, които трябва да бъдат постигнати, се приемат от Съвета, който действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б и след консултация с Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите."


36) В член 130ц параграф 1 се заменя със следния текст:


"1. Без да се накърняват останалите разпоредби на настоящия договор, Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б, приема необходимите мерки за изпълнението на целите, посочени в член 130ф. Тези мерки могат да бъдат под формата на многогодишни програми.


37) В член 137 се добавя следния параграф:


" Броят на членовете на Европейския парламент не надвишава седемстотин."


38) Член 138 се изменя, както следва:


а) в параграф 3 първата алинея се заменя със следния текст:


"3. Европейският парламент изготвя предложение за избиране чрез всеобщи преки избори, съгласно уеднаквена процедура във всички държави-членки или в съответствие

с принципите, общи за всички държави-членки."


б) добавя се следният параграф:


"4. Европейският парламент определя статута и общите условия за изпълнението на функциите на неговите членове, след становище на Комисията и с одобрението на Съвета, който действа с единодушие."


39) Член 151 се заменя със следния текст:1. Комитет, съставен от постоянните представители на държавите-членки, е отговорен

за подготовката на работата на Съвета и за изпълнението на възложените му от Съвета задачи. Комитетът може да приема процедурни решения в случаите, предвидени във вътрешния правилник на Съвета.


2. Съветът се подпомага от Генерален секретариат, под ръководството на Генерален секретар - Върховен представител за общата политика в областта на външните отношения и сигурността, който се подпомага от заместник-генерален секретар, отговорен за дейността на Генералния секретариат. Генералният секретар и заместник- генералният секретар се назначават от Съвета, който действа с единодушие.


Съветът приема решение относно организацията на Генералния секретариат.


3. Съветът приема вътрешен правилник.


За целите на прилагането на член 191а, параграф 3, Съветът включва в този правилник условията, при които обществеността има достъп до документите на Съвета. За целитена настоящия параграф Съветът определя случаите, при които следва да се счита, че той действа в качеството на законодателен орган, с цел в тези случаи да се позволи по- широк достъп до документите, като в същото време се запази ефективността на процедурата по вземане на решения. Във всеки случай, когато Съветът действа в качеството на законодателен орган, резултатите от гласуването и обясненията на вота, както и записаните в протокола декларации, се публкуват."


40) В член 158, параграф 2, алинея първа и втора се заменят със следния текст:


"2. Правителствата на държавите-членки посочват по общо съгласие лицето, което възнамеряват да номинират за председател на Комисията; това предложение се одобрява от Европейския парламент.


Правителствата на държавите-членки, по общо съгласие с номинирания председател, посочват останалите лица, които те възнамеряват да номинират като членове на Комисията."


41) В член 163 се включва следният нов първи параграф :


"Комисията изпълнява своята мисия като зачита политическите насоки, определени от нейния председател".


42) В член 173 трети параграф се заменя със следния текст:


"Съдът на Европейските общности е компетентен да се произнася, при същите условия,

по искове, заведени от Европейския парламент, Сметната палата или ЦЕБ, с цел защитата на техните прерогативи."


43) Член 188в се изменя, както следва:


а) в параграф 1, алинея втора се заменя със следния текст:


"Сметната палата предоставя на Европейския парламент и на Съвета уверение относно надеждността на сметките, както и за законосъобразността и редовността на свързаните

с тях операции, която се публикува в Официален вестник на Европейските общности."


б) в параграф 2, алинея първа се заменя със следния текст:


"2. Сметната палата проверява дали всички приходи са били събрани и дали всички разходи са направени законосъобразно и правомерно, както и дали управлението на финансовите средства е било добро. Осъществявайки това, тя сигнализира, по- специално, за всяка неправомерност.";в) параграф 3 се заменя със следния текст:


" Одитът се основава на документи и, ако е необходимо, се провежда на място в другите институции на Общността, в помещенията на всеки орган, който управлява приходи или разходи от името на Общността и в държавите-членки, включително в помещенията на всяко физическо или юридическо лице, което получава плащания от бюджета. Одитът в държавите-членки се извършва съвместно с националнитеодиторски органи или, ако последните нямат необходимите правомощия, с компетентните национални служби. Сметната палата и националните одиторски органи

на държавите-членки осъществяват сътрудничество, основаващо се на доверие и взаимно зачитане на независимостта. Тези органи или служби уведомяват Сметната палата дали възнамеряват да участват в одита.


Останалите институции на Общността, всички органи, осъществяващи управление на приходи или разходи от името на Общността, всяко физическо или юридическо лице, което получава плащания от бюджета, както и националните одиторски органи, а ако те нямат необходимите правомощия - компетентните национални служби, изпращат на Сметната палата по нейно искане всички документи или информация, които са необходими за изпълнението на нейната задача.


Що се отнася до дейността на Европейската инвестиционна банка по управление на приходите и разходите на Общността, правото на Сметната палата на достъп до информацията, притежавана от Банката, се регламентира от споразумение между Сметната палата, Банката и Комисията. При отсъствие на споразумение Сметната палата има право на достъп до информацията, необходима за осъществяване на одита

на приходите и разходите на Общността, управлявани от Банката.


44) Член 189б се заменя със следния текст: "Член 189б

1. Когато в настоящия договор има препращане към настоящия член за приемането на акт, се прилага следната процедура.


2. Комисията внася предложение в Европейския парламент и в Съвета.


Съветът действа с квалифицирано мнозинство, след като получи становището на

Европейския парламент:


- ако одобри всички изменения, съдържащи се в становището на Европейския парламент, той може да приеме предложения акт с направените изменения.


- ако Европейският парламент не предложи никакви изменения, той може да приеме предложения акт;


- в останалите случаи той приема обща позиция и я съобщава на Европейския парламент. Съветът изчерпателно информира Европейския парламент за основанията, мотивирали го за приемане на неговата обща позиция. Комисията изчерпателно информира Европейския парламент за своята позиция.


Ако в срок от три месеца от съобщението Европейският парламент:


а) одобри общата позиция или не е взел решение, въпросният акт се счита за приет в съответствие с тази обща позиция;


б) отхвърли общата позиция с абсолютно мнозинство от всички свои членове,

предложеният акт не се счита за приет.
в) предложи с абсолютно мнозинство от всички свои членове изменения в общата

позиция, текстът с измененията се изпраща на Съвета и на Комисията, която дава становище по тези изменения.


3. Ако в срок от три месеца след получаване на измененията от Европейския парламент, Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, одобри всички тези изменения, въпросният акт се счита за приет под формата на обща позиция с направените поправки; Съветът, обаче, приема решение с единодушие относно поправките, за които Комисията е дала отрицателно становище. Ако Съветът не одобри всички изменения, председателят на Съвета, в съгласие с председателя на Европейския парламент, свиква

в срок до шест седмици заседание на Помирителния комитет.


4. Помирителният комитет, съставен от равен брой членове на Съвета или техни представители и от представители на Европейския парламент, има за задача постигането на съгласие по съвместен текст, с квалифицирано мнозинство от членовете

на Съвета или на техните представители и при мнозинство на представителите на Европейския парламент. Комисията взема участие в работата на Помирителния комитет и предлага всякакви необходими инициативи за сближаване на позициите на Европейския парламент и на Съвета. За изпълнението на тази задача Помирителният комитет разглежда общата позиция на основата на измененията, предложени от Европейския парламент.


5. Ако в срок от шест седмици от неговото свикване Помирителният комитет одобри съвместен проект, Европейският парламент, като действа с абсолютно мнозинство от подадените гласове и Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, имат поотделно срок от шест седмици от датата на това одобрение, в който да приемат съответния акт в съответствие със съвместния текст. Ако някоя от двете институции не одобри предложения акт в този срок, той се счита за неприет.


6. Ако Помирителният комитет не одобри съвместен проект, предложеният акт се счита

за неприет.


7. Сроковете от три месеца и шест седмици, посочени в настоящия член, могат да бъдат продължени най-много съответно с един месец и с две седмици, по инициатива на Европейския парламент или на Съвета."


45) Включва се следният член: "Член 191а

1. Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава постоянно или има седалище в държава-членка, има право на достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията, при спазване на принципите и условията, които следва да бъдат определени в съответствие с параграфи

2 и 3.


2. Общите принципи и ограничения, основани на публичния или личния интерес, които регламентират упражняването на правото на достъп до документите, се определят отСъвета, който действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б , в срок до две години от влизането в сила на Договора от Амстердам.


3. Всяка посочена по-горе институция, изготвя свой вътрешен правилник със специфични разпоредби, отнасящи се до достъпа до нейните документи.


46) В член 198 се добавя следният нов втори параграф: "Европейският парламент може да се консултира с Комитета."

47) В член 198а, трети параграф се заменя със следния текст:


"Членовете на Комитета, както и равен брой техни заместници, се назначават по предложение на съответните държавите-членки, за срок от четири години от Съвета, който действа с единодушие. Техният мандат може да бъде подновяван. Те не могат да бъдат едновременно и членове на Европейския парламент."


48) В член 198б втори параграф се заменя със следния текст:

" Той приема свой вътрешен правилник."


49) Член 198в се изменя, както следва:


а) първи параграф се заменя със следния текст:


"Съветът или Комисията могат да се консултират с Комитета на регионите в случаите, предвидени в настоящия договор и във всички останали случаи, по-специално, онези, които се отнасят до трансграничното сътрудничество, когато една от двете институции счете това за необходимо."


б) след трети параграф се включва следният параграф:


"Европейският парламент може да се консултира с Комитета на регионите."


50) В член 205 първи параграф се заменя със следния текст:


"Комисията изпълнява бюджета в съответствие с разпоредбите на регламентите, приети

по силата на член 209, на своя собствена отговорност и в рамките на отпуснатите средства, съгласно принципа на благоразумното финансово управление. Държавите- членки сътрудничат на Комисията, за да се гарантира използването на определените суми в съответствие с принципа на благоразумното финансово управление."


51) В член 206 параграф 1 се заменя със следния текст:


"1. Европейският парламент, по препоръка на Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство, освобождава от отговорност Комисията за изпълнението на бюджета. За тази цел той преглежда, след като Съветът също е направил това, сметките и финансовия отчет, посочени в член 205а, годишния доклад на Сметната палата, заедно

с отговорите на одитираните институции на възраженията на Сметната палата,

уверението, посочено в член 188в, параграф 1, алинея втора, както и други отнасящи се

до бюджета специални доклади на Сметната палата."
52) Член 209а се заменя със следния текст:


"Член 209а


1. Общността и държавите-членки се борят с измамата и с всяка друга незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на Общността, като приемат мерки в съответствие с разпоредбите на настоящия член, които имат възпиращо действие и предлагат ефикасна защита в държавите-членки.


2. Държавите-членки приемат същите мерки за борба с измамата, засягаща финансовите интереси на Общността, каквито предприемат за борба с измамата, засягаща собствените им финансови интереси.


3. Без да се накърняват други разпоредби на настоящия договор, държавите-членки координират действията си, насочени към защита на финансовите интереси на Общността срещу измамата. За тази цел те организират заедно с Комисията тясно и редовно сътрудничество между компетентните власти.


4. Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б и след консултация със Сметната палата, приема необходимите мерки в областта на предотвратяването и на борбата с измамата, засягаща финансовите интереси на Общността, с цел да осигури ефективна и равностойна защита в държавите-членки. Тези мерки не засягат прилагането на националното наказателно право или управлението на правосъдието в държавите-членки.


5. Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, внася ежегодно в Европейския парламент и в Съвета доклад относно приетите мерки за прилагането на настоящия член."


53) Включва се следният член:


"Член 213а


1. Без да се накърняват разпоредбите на член 5 от Протокола относно устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б, приема мерки за изготвянето на статистически данни, когато това е необходимо за изпълнението на дейността на Общността."


2. Изготвянето на статистически данни на Общността става при зачитане на безпристрастността, надеждността, обективността, научната независимост, рентабилността и поверителността на статистическата информация; то не трябва да води до прекалени разходи за икономическите агенти.

54) Включва се следният член: "Член 213б1. От 1 януари 1999 г. актовете на Общността относно закрилата на физическите лица при обработването на личните данни и свободното движение на тези данни, се прилагат спрямо институциите и органите, създадени от или въз основа на настоящия договор.


2. Преди датата, посочена в параграф 1, Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 189б , създава независим контролен орган, отговорен за контрола по прилагането на тези актове на Общността спрямо институциите и органите

на Общността и приема всякакви други необходими разпоредби, необходими в тази връзка."


55) В член 227 параграф 2 се заменя със следния текст:

"2. Разпоредбите на настоящия договор се прилагат спрямо френските отвъдморски департаменти, Азорските острови, Мадейра и Канарските острови.


Все пак, като се има предвид структурното икономическо и социално състояние на френските отвъдморски департаменти, Азорските острови, Мадейра и Канарските острови, което е утежнено поради тяхната отдалеченост, островния характер, малката площ, трудните релеф и климат, икономическата им зависимост от малък брой производства - фактори, чиято дълготрайност и съчетаване се отразяват тежко на тяхното развитие, Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, по предложение

на Комисията и след консултация с Европейския парламент, приема специфични мерки, насочени, по-специално, към определянето на условията за прилагане на настоящия договор спрямо посочените региони, включително и на общите политики.


Съветът, при приемането на подходящите мерки, посочени в алинея втора, взема предвид такива области като митническата и търговската политики, данъчната политика, свободните зони, селскостопанската и рибарската политики, условията за снабдяване със суровини и основни потребителски стоки, държавните помощи и условията за достъп до структурните фондове и до хоризонталните програми на Общността.


Съветът приема мерките, посочени в алинея втора, като взема предвид специфичните характерните особености и ограничения на най-отдалечените региони, без да уврежда целостта и съгласуваността на правния ред на Общността, включително вътрешния пазар и общите политики."


56) Член 228 се изменя, както следва:


а) в параграф 1, алинея втора се заменя със следния текст:


"При упражняването на правомощията, предоставени му от настоящия параграф, Съветът действа с квалифицирано мнозинство, освен в случаите, за които параграф 2, алинея първа предвижда Съветът да действа с единодушие."


б) параграф 2 се заменя със следния текст:


"2. При зачитане на правомощията, признати на Комисията в тази област, подписването, което може да се придружава с решение за временно прилагане преди влизането в сила, както и сключването на споразуменията, стават с решение на Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията. Съветътдейства с единодушие в случаите, когато споразумението се отнася до област, за която

се изисква единодушие при приемането на вътрешни правила, както и за споразуменията, посочени в член 238.


При дерогация на правилата, посочени в параграф 3, същите процедури се прилагат за приемане на решение за суспендиране на прилагането на споразумение и за изготвянето на позиции, които да се приемат от името на Общността, в орган, създаден

по силата на споразумение въз основа на член 238, когато този орган е призван да приема решения с правни последици, с изключение на решенията, които допълват или изменят институционалната рамка на споразумението.


Европейският парламент следва да бъде уведомен незабавно и изчерпателно за всяко решение, което е прието по силата на настоящия параграф и което се отнася до временното прилагане или суспендиране на споразумения или за изготвянето на позиция на Общността в орган, създаден със споразумение, основаващо се на член

238."


57) Включва се следният член: "Член 236

1. Когато, в съответствие с разпоредбите на член Е.1, параграф 2 от Договора за създаване на Европейския съюз, е прието решение за суспендиране на правото на глас

на представител на държава-членка, това право се счита за суспендирано също така и спрямо настоящия договор.


2. Освен това, когато в съответствие с разпоредбите на член Е.1, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, се установи тежко и трайно нарушение от страна на държава-членка на принципите, посочени в член Е, параграф 1 от същия договор, Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, може да приеме решение за суспендирането на някои права, произтичащи от прилагането на настоящия договор спрямо въпросната държава-членка. При това свое решение, Съветът взема под внимание възможните последици от такова суспендиране за правата и задълженията на физическите и юридическите лица.


Задълженията на въпросната държава-членка по силата на настоящия договор във всички случаи продължават да бъдат обвързващи за тази държава.


3. Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, може впоследствие да приеме решение, с което да измени или отмени мерките, които е приел по силата на параграф

2, за да отговори на промените в положението, довело до тяхното налагане.


4. Когато приема решенията, посочени в параграфи 2 и 3, Съветът действа без да взема предвид вота на представителя на правителството на въпросната държава-членка. При дерогация на член 148, параграф 2, квалифицираното мнозинство се определя като същото съотношение между претеглените гласове на заинтересованите членове на Съвета, като съотношението, посочено в член 148, параграф 2.


Настоящият параграф се прилага също така в случаи на суспендиране на правото на глас в съответствие с параграф 1. В тези случаи се приема решение, за което се изискваединодушие, без да се взема предвид вотът на представителя на въпросната държава-

членка."


58) Отменят се Протоколът относно социалната политика и приложеното към него

Споразумение за социална политика.


59) Отменя се Протоколът относно Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите.


Член 3


Договорът за създаване на Европейската общност за въглища и стомана се изменя в съответствие с разпоредбите на настоящия член.


1) В член 10, параграф 2, алинеи първа и втора се заменят със следния текст:


"2. Правителствата на държавите-членки определят по общо съгласие лицето, което възнамеряват да номинират за председател на Комисията; предложението се одобрява

от Европейския парламент.


Правителствата на държавите-членки, по общо съгласие с номинирания председател, определят другите лица, които те възнамеряват да назначат като членове на Комисията."


2) В член 13, следният параграф се включва като първи параграф:


"Комисията изпълнява своите задачи като следва политическите насоки, определени от нейния председател.


3) В член 20 се добавя следният параграф:


"Броят на членовете на Европейския парламент не надвишава седемстотин."


4) Член 21 се изменя, както следва:


а) в параграф 3, алинея първа се заменя със следния текст:


"3. Европейският парламент изготвя предложение за избиране при всеобщи преки избори, съгласно уеднаквена процедура във всички държави-членки или в съответствие

с принципите, общи за всички държави-членки."


б) добавя се следният параграф:


"4. Европейският парламент определя статута и общите условия за изпълнението на функциите на неговите членове, след консултация с Комисията и със съгласието на Съвета, който действа с единодушие."


5) Член 30 се заменя със следния текст:


"Член 30
1. Комитет, състоящ се от постоянните представители на държавите-членки, е

отговорен за подготовката на работата на Съвета и за осъществяването на задачите, които са му възложени от Съвета. Комитетът може да приема процедурни решения в случаите, предвидени във вътрешния правилник на Съвета.


2. Съветът се подпомага от Генерален секретариат, под ръководството на Генерален секретар - Върховен представител за общата политика в областта на външните отношения и сигурността, който се подпомага от заместник-генерален секретар, отговорен за дейността на Генералния секретариат. Генералният секретар и заместник- генералният секретар се назначават от Съвета, който действа с единодушие.


Съветът определя организацията на Генералния секретариат.


3. Съветът приема вътрешен правилник.


6) В член 33 четвъртият параграф се заменя със следния текст:


"Съдът на Европейските общности е компетентен да се произнася при същите условия

по искове, заведени от Европейския парламент и Сметната палата с цел защита на техните прерогативи."


7) Член 45в се изменя, както следва:


а) в параграф 1, алинея втора се заменя със следния текст:


"Сметната палата предоставя на Европейския парламент и на Съвета уверение относно надеждността на сметките, както и за законосъобразността и редовността на свързаните

с тях операции, което се публикува в Официален вестник на Европейските общности."


б) в параграф 2, алинея първа се заменя със следния текст:


"2. Сметната палата проверява законосъобразността и правомерността на приходите и разходите и дали управлението на финансовите средства е било добро. Осъществявайки това, тя сигнализира, по-специално, за всяка неправомерност.";


в) параграф 3 се заменя със следния текст:


"Одитът се основава на документи и, ако е необходимо, се провежда на място в другите институции на Общността, в помещенията на всеки орган, който управлява приходи или разходи от името на Общността и в държавите-членки, включително в помещенията на всяко физическо или юридическо лице, което получава плащания от бюджета. Одитът в държавите-членки се извършва в тясна връзка с националните одиторски органи или, ако последните нямат необходимите правомощия, с компетентните национални служби. Сметната палата и националните одиторски органи

на държавите-членки си сътрудничат в дух на доверие и взаимно зачитане на тяхната независимост. Тези органи или служби уведомяват Сметната палата дали възнамеряват

да участват в одита.Останалите институции на Общността, всички органи, осъществяващи управление на приходи или разходи от името на Общността, всяко физическо или юридическо лице, което получава плащания от бюджета, както и националните органи за одит, а ако те нямат необходимите правомощия - компетентните национални органи, предават на Сметната палата по нейно искане всеки документ или информация, които са необходими за изпълнението на нейната задача.


Що се отнася до дейността на Европейската инвестиционна банка по управление на приходите и разходите на Общността, правото на Сметната палата на достъп до информацията, притежавана от Банката, се регламентира от споразумение между Сметната палата, Банката и Комисията. При отсъствие на споразумение Сметната палата има право на достъп до информацията, необходима за осъществяване на одита

на приходите и разходите на Общността, управлявани от Банката."


8) В член 78в, първи параграф се заменя със следния текст:
"Комисията изпълнява бюджета в съответствие с разпоредбите на регламентите, приети


по силата на член 78з, на своя собствена отговорност и в рамките на определените суми, съгласно принципа на благоразумното финансово управление. Държавите-членки сътрудничат с Комисията, за да гарантират използването на определените суми в съответствие с принципа на благоразумното финансово управление."


9) В член 78ж параграф 1 се заменя със следния текст:


"1. Европейският парламент, по препоръка на Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство, освобождава Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. За тази цел той преглежда, след като Съветът също е направил това, сметките

и финансовия отчет, посочени в член 78г, годишния доклад на Сметната палата, заедно

с отговорите на одитираните институции на констатациите на Сметната палата,

уверението, посочено в член 45в, параграф 1, алинея втора, както и други отнасящи се

до бюджета специални доклади на Сметната палата."


10) Включва се следният член:


"Член 96


1. Когато в съответствие с разпоредбите на член Е.1, параграф 2 от Договора за създаване на Европейския съюз, е прието решение за суспендиране на правото на глас

на представител на правителството на държава-членка, това право се счита за суспендирано също така и спрямо настоящия договор.


2. Освен това, когато в съответствие с разпоредбите на член Е.1, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, се установи тежко и трайно нарушение от страна на държава-членка на принципите, посочени в член Е, параграф 1 от същия договор, Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, може да приеме решение за суспендирането на права, произтичащи от прилагането на настоящия договор спрямо въпросната държава-членка. При това свое решение, Съветът взема под внимание възможните последици от такова суспендиране за правата и задълженията на физическите и юридическите лица.
Задълженията на въпросната държава-членка по силата на настоящия договор във

всички случаи продължават да бъдат обвързващи за тази държава.


3. Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, може впоследствие да приеме решение, с което да измени или отмени мерките, които е приел по силата с параграф 2,

за да отговори на промените в положението, довело до тяхното налагане.


4. Когато приема решенията, посочени в параграфи 2 и 3, Съветът действа без да взема предвид вота на представителя на правителството на въпросната държава-членка. Като изключение от член 28, четвърти параграф, квалифицираното мнозинство се определя като същото съотношение между претеглените гласове на заинтересованите членове на Съвета, като съотношението, посочено в член 28, четвърти параграф.


Настоящият параграф се прилага също така в случаи на суспендиране на правото на глас в съответствие с параграф 1. В тези случаи се приема решение, за което се изисква единодушие, без да се има взема предвид вотът на представителя на въпросната държава-членка."


Член 4

Договорът за създаване на Европейската общност за атомна енергия се изменя в съответствие с разпоредбите на настоящия член:


1) В член 107 се добавя следният параграф:


"Броят на членовете на Европейския парламент не надвишава седемстотин."


2) Член 108 се изменя и както следва:


а) в параграф 3, алинея първа се заменя със следния текст:


"3. Европейският парламент изготвя предложение за избиране чрез всеобщи преки избори, съгласно уеднаквена процедура във всички държави-членки или в съответствие

с принципите, общи за всички държави-членки."


б) добавя се следният параграф:

"4. Европейският парламент определя статута и общите условия за изпълнението на функциите на неговите членове, след становище на Комисията и с одобрението на Съвета, който действа с единодушие."


3) Член 121 се заменя със следния текст:


"Член 121


1. Комитет, съставен от постоянните представители на държавите-членки, е отговорен

за подготовката на работата на Съвета и за изпълнението на възложените му от Съветазадачи. Комитетът може да приема процедурни решения в случаите, предвидени във вътрешния правилник на Съвета.


2. Съветът се подпомага от Генерален секретариат, под ръководството на Генерален секретар - Върховен представител за общата политика в областта на външните отношения и сигурността, който се подпомага от Заместник-генерален секретар, отговорен за дейността на Генералния секретариат. Генералният секретар и Заместник- генералният секретар се назначават от Съвета, който действа с единодушие.


Съветът определя организацията на Генералния секретариат.


3. Съветът приема вътрешен правилник."


4) В член 127, параграф 2, алинея първа и втора се заменят със следния текст:


"2. Правителствата на държавите-членки посочват по общо съгласие лицето, което възнамеряват да номинират за председател на Комисията; предложението се одобрява

от Европейския парламент.


Правителствата на държавите-членки, по общо съгласие с номинирания председател, посочват останалите лица, които те възнамеряват да назначат като членове на Комисията."


5) В член 132 следният параграф се добавя като нов първи параграф:


"Комисията изпълнява своите задачи, като следва политическите насоки, определени от нейния председател."


6) В член 146 трети параграф се заменя със следния текст:


"Съдът на Европейските общности е компетентен да се произнася при същите условия,

по искове, заведени от Европейския парламент и Сметната палата, с цел защитата на техните прерогативи."


7) Член 160в се изменя, както следва:


а) в параграф 1, алинея втора се заменя със следния текст:


"Сметната палата предоставя на Европейския парламент и на Съвета уверение относно надеждността на сметките, както и за законосъобразността и редовността на свързаните

с тях операции, което се публикува в Официален вестник на Европейските общности."


б) в параграф 2, алинея първа се заменя със следния текст:


"2. Сметната палата проверява законосъобразността и правомерността на приходите и разходите и дали управлението на финансовите средства е било добро. Осъществявайки това, тя сигнализира, по-специално, за всяка неправомерност.";


в) параграф 3 се заменя със следния текст:"Одитът се основава на документи и, ако е необходимо, се провежда на място в другите институции на Общността, в помещенията на всеки орган, който управлява приходи или разходи от името на Общността и в държавите-членки, включително в помещенията на всяко физическо или юридическо лице, което получава плащания от бюджета. Одитът в държавите-членки се извършва в тясна връзка с националните одиторски органи или, ако последните нямат необходимите правомощия, с компетентните национални служби. Сметната палата и националните одиторски органи

на държавите-членки си сътрудничат в дух на доверие и взаимно зачитане на тяхната независимост. Тези органи или служби уведомяват Сметната палата дали възнамеряват

да участват в одита.


Останалите институции на Общността, всички органи, осъществяващи управление на приходи или разходи от името на Общността, всяко физическо или юридическо лице, което получава плащания от бюджета, както и националните органи за одит, а ако те нямат необходимите правомощия - компетентните национални органи, предават на Сметната палата по нейно искане всеки документ или информация, които са необходими за изпълнението на нейната задача.


Що се отнася до дейността на Европейската инвестиционна банка по управление на приходите и разходите на Общността, правото на Сметната палата на достъп до информацията, притежавана от Банката, се регламентира от споразумение между Сметната палата, Банката и Комисията. Все пак, при отсъствие на споразумение, Сметната палата има право на достъп до информацията, необходима за осъществяване

на одита на приходите и разходите на Общността, управлявани от Банката."


8) В член 170 се добавя следния параграф:


" Европейският парламент може да се консултира с Комитета."


9) В член 179, първи параграф се заменя със следния текст:


"Комисията изпълнява бюджета в съответствие с разпоредбите на регламентите, приети

по силата на член 183, на своя собствена отговорност и в рамките на отпуснатите средства, съгласно принципа на благоразумното финансово управление. Държавите- членки сътрудничат с Комисията за използването на тези определените суми в съответствие с принципа на благоразумното финансово управление."


10) В член 180б, параграф 1 се заменя със следния текст:


"1. Европейският парламент, по препоръка на Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство, освобождава Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. За тази цел той преглежда, след като Съветът също е направил това, сметките

и финансовия отчет, посочени в член 179б, годишния доклад на Сметната палата, заедно с отговорите на одитираните институции на възраженията на Сметната палата, гаранционната декларация, посочена в член 160в, параграф 1, алинея втора, както и други отнасящи се до бюджета специални доклади на Сметната палата."


11) Добавя се следният член:"Член 204
1. Когато, в съответствие с разпоредбите на член Е.1, параграф 2 от Договора за създаване на Европейския съюз, е прието решение за суспендиране на правото на глас

на представител на държава-членка, това право се счита за суспендирано също така и спрямо настоящия договор.


2. Освен това, когато в съответствие с разпоредбите на член Е.1, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, се установи тежко и трайно нарушение от страна на държава-членка на принципите, посочени в член Е, параграф 1 от същия договор, Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, може да приеме решение за суспендирането на права, произтичащи от прилагането на настоящия договор спрямо въпросната държава-членка. При това свое решение Съветът взема под внимание възможните последици от такова суспендиране за правата и задълженията на физическите и юридическите лица.


Задълженията на въпросната държава-членка по силата на настоящия договор във всички случаи продължават да бъдат обвързващи за тази държава.


3. Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, може впоследствие да приеме решение, с което да измени или отмени мерките, които е приел по силата с параграф 2,

за да отговори на промените в положението, довело до тяхното налагане.


4. Когато приема решенията, посочени в параграф 2 и 3, Съветът действа без да взема предвид вота на представителя на правителството на въпросната държава-членка. Като изключение от член 118, параграф 2, квалифицираното мнозинство се определя като същото съотношение между претеглените гласове на заинтересованите членове на Съвета, като съотношението, посочено в член 118, параграф 2.


Настоящият параграф се прилага също така в случаи на суспендиране на правото на глас в съответствие с параграф 1. В тези случаи се приема решение, за което се изисква единодушие, без да се взема предвид вотът на представителя на въпросната държава- членка."


Член 5
Актът относно избирането на представителите в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решението на Съвета от 20 септември 1976 г., се изменя в съответствие с разпоредбите на настоящия член.


1) В член 2 се добавя следният параграф:


"В случай на изменение на настоящия член, броят на представителите, избрани във всяка държава-членка, трябва да осигурява подходящо представителство на народите

на държавите, обединени в Общността."


2) В член 6, параграф 1, след пето тире се включва следното тире:"- член на Комитета на регионите,"


3) В член 7, параграф 2 се заменя със следния текст:


"2. До влизането в сила на уеднаквена избирателна процедура или на процедура, основаваща се на общи принципи и в съответствие с другите разпоредби на настоящия акт, изборната процедура се регулира във всяка държава-членка от нейните национални разпоредби."


4) Член 11 се заменя със следния текст:


"Член 11


До влизането в сила на уеднаквената изборна процедура или на процедурата, основаваща се на общи принципи, предвидена в член 7, Европейският парламент проверява акредитивите на представителите. За тази цел той взема под внимание резултатите, обявени официално от държавите-членки и се произнася по всички спорове, които биха могли да бъдат повдигнати на основата на разпоредбите на настоящия акт, с изключение на националните разпоредби, към които той препраща."


5) В член 12 параграф 1 се заменя със следния текст:


"1. До влизането в сила на уеднаквената изборна процедура или на процедурата, основаваща се на общи принципи, предвидена в член 7, и в съответствие с другите разпоредби на настоящия акт, всяка държава-членка установява подходящи процедури

за попълване на мандат, който се окаже вакантен в течение на посочения в член 3

петгодишен период, за остатъка от този срок."


ЧАСТ ВТОРА ОПРОСТЯВАНЕ Член 6

Договорът за създаване на Европейската общност, включително Приложенията и

протоколите към него, се изменя в съответствие с разпоредбите на настоящия член, с цел отмяна на старите разпоредби на споменатия договор и привеждането в съответствие на текста на някои от неговите разпоредби.


І. ТЕКСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДОГОВОРА


1) В член 3, точка а), думата "премахване" се заменя със "забрана".

2) Член 7 се отменя.

3) Член 7а се изменя, както следва:

а) първи и втори параграф се номерират и стават параграф 1 и 2;


б) в новия параграф 1 препращанията към член 7б, член 70, параграф 1 и член 100б се заличават; останалите препращания трябва да се четат както следва: "в съответствие с разпоредбите на настоящия член, член 7в и член 28, член 57, параграф 2, и член 59, 84,

99 и 100а и без да се накърняват...";
в) добавя се параграф 3, вместо алинея втора на член 7б със следния текст:

"3. Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, определя насоките и условията, необходими за осигуряването на балансиран напредък във всички заинтересовани сектори."


4) Член 7б се отменя.


5) Член 8б се изменя, както следва:


а) в параграф 1 думите "да бъдат приети преди 31 декември 1994 г." се заменят със "са приети";


б) в параграф 2, първо изречение, препращането към "член 138, параграф 3" става препращане към "член 138, параграф 4";


в) в параграф 2 думите "да бъдат приети преди 31 декември 1993 г." се заменят със "са приети".


6) В член 8в, второ изречение, думите "Преди 31 декември 1993 г. държавите-членки

ще установят помежду си необходимите правила и ще започнат..." се заменят с

"Държавите-членки установяват помежду си необходимите правила и започват...".


7) В член 8д, първи параграф, думите "преди 31 декември 1993 г., а след тази дата",

както и запетаята след думите "на всеки три години" се заличават.


8) В член 9, параграф 2, думите "разпоредбите на Глава 1, Раздел 1 и на Глава 2..." се заменят с "Разпоредбите на член 12 и на Глава 2..."


9) В член 10, параграф 2 се отменя, а текстът на параграф 1 остава неномериран.


10) Член 11 се отменя.


11) В Глава І Митнически съюз, заглавието "Раздел 1 - Премахване на митата между държавите-членки" се заличава.


12) Член 12 се заменя със следния текст: "Член 12

Забраняват се митата върху вноса и износа и такси с равностоен на мито ефект между държавите-членки. Тази забрана се прилага също така спрямо митата с фискален характер."


13) Членове от 13 до 17 се отменят.


14) Заглавието "Раздел 2 - Установяване на обща митническа тарифа" се заличава.


15) Членове от 18 до 27 се отменят.16) Член 28 се заменя със следния текст: "Член 28

Митата от Общата митническа тарифа се определят от Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията."


17) В уводната част на член 29, думите "настоящия Дял" се заменят с "настоящата

Глава".


18) В заглавието на Глава 2 думата "премахването" се заменя със "забраната".


19) В член 30, думите "без да се накърняват следващите разпоредби" отпадат, а запетаята след "държавите-членки" се заменя с точка.


20) Член 31, 32 и 33 се отменят.


21) В член 34, параграф 2 се заличава, а текстът на параграф 1 остава неномериран.


22) Член 35 се отменя.


23) В член 36 думите "разпоредбите на членове от 30 до 34 включително" се заменят с

"разпоредбите на член 30 и 34".


24) Член 37 се изменя, както следва:


а) в параграф 1, алинея първа, думата "постепенно" се заличава, а думите "така че след изтичането на преходния период" се заменят с "така, че";


б) в параграф 2 думата "премахването" се заменя със "забраната";


в) параграф 3, 5 и 6 се заличават, а параграф 4 става параграф 3;


г) в новия параграф 3 думите "като отчита изравняванията, които ще бъдат възможни и специализацията, която ще бъде необходима с течение на времето" се заличават, а запетаята пред този текст се заменя с точка.


25) Член 38 се изменя, както следва:


а) в параграф 3, изречение първо, позоваването на Приложение ІІ се заменя с позоваване на Приложение І, а второто изречение, започващо с "В срок от две години...", се заличава.


б) в параграф 4 думите "държави-членки" се заличават.


26) Член 40 се изменя, както следва:


а) параграф 1 се заличава, а параграфи 2, 3 и 4 стават параграф 1, 2 и 3;б) в новия параграф 1, алинея първа, думите "ще бъде установен" се заменят с "е установен";?


в) в новия параграф 2, препращането към "параграф 2" следва да се чете "параграф 1";


г) в новия параграф 3, препращането към "параграф 2" следва да се чете "параграф 1".


27) Член 43 се изменя, както следва:


а) в параграф 2, алинея трета, думите "с единодушие през първите два етапа, след това -

с квалифицирано мнозинство" се заменят със "с квалифицирано мнозинство";


б) в параграф 2 и 3 препращането към "член 40, параграф 2" следва да се чете "член 40,

параграф 1".


28) Член 44 и 45, както и член 47 се отменят.


29) В член 48, параграф 1, думите "най-късно до изтичането на преходния период" се заличават.


30) Член 49 се изменя, както следва:


а) в уводната част думите "С влизането в сила на настоящия договор, Съветът..." се заменят със "Съветът...", а думата "постепенно" се заличава;


б) в точки б) и в) съответно, думите "съгласно план за постепенно развитие" се заличават.


31) В член 52 първи параграф се изменя, както следва:


а) в първото изречение думите "постепенно отпадат през преходния период" се заменят със "се забраняват";


б) във второто изречение думите "това постепенно отпадане" се заменят с "тази забрана".


32) Член 53 се отменя.


33) Член 54 се изменя, както следва:


а) параграф 1 се заличава, а параграф 2 и 3 стават параграф 1 и 2;


б) в новия параграф 1 думите "за изпълнението на основата програма или, при отсъствие на такава програма, за приключването на етапа на постигане на свободата на установяване" се заменят със "за постигането на свободата на установяване".


34) В член 59, първа алинея, думите "постепенно се премахват през преходния период"

се заменят със "се забраняват".


? Във версията на текста на английски език тази точка има следното съдържание: б) не касае версията на английски език. Бел.ред.
35) В член 61, параграф 2, думата "постепенното" се заличава.


36) Член 62 се отменя.37) Член 63 се изменя, както следва:


а) параграф 1 се заличава, а параграф 2 и 3 стават параграф 1 и 2.


б) в новия параграф 1 думите "за изпълнението на основата програма или, при отсъствие на такава програма, за приключването на етапа на постигане на свободното предоставяне на определена услуга" се заменят със " за осъществяването на свободното предоставяне на определена услуга", а думите "действа посредством директиви, приети

с единодушие, до приключването на първия етап, а след това - с квалифицирано мнозинство" се заменят с "действа посредством директиви, приети с квалифицирано мнозинство";в) в новия параграф 2 думите "предложенията и решенията, посочени в параграф 1 и 2"

се заменят с "директивите, посочени в параграф 1".


38) В член 64, алинея първа, думите "член 63, параграф 2" се заменят с "член 63,

параграф 1".


39) Член 67 до 73а, член 73д, както и член 73з се отменят.


40) В член 75, параграф 2 се заличава, а параграф 3 става параграф 2.


41) В член 76 думите "различните разпоредби, регулиращи тези въпроси от датата на влизането в сила на настоящия договор" се заменят с "различните разпоредби, регулиращи тези въпроси от 1 януари 1958 г. или, за присъединяващите се държави- членки, от датата на тяхното присъединяване.


42) Член 79 се изменя, както следва:


а) в параграф 1 думите "най-късно до края на втория етап" се заличават;


б) в параграф 3 думите "в срок от две години, считано от датата на влизане в сила на настоящия договор" се заличават.


43) В член 80, параграф 1, думите "считано от началото на втория етап" се заличават.


44) В член 83 думите "без да се накърнява компетентността на секция "Транспорт" на Икономическия и социален комитет" се заменят с "без да се накърнява компетентността на Икономическия и социален комитет".


45) В член 84, параграф 2, алинея втора, думите "процедурните разпоредби на член 75,

параграф 1 и 3" се заменят с "процедурните разпоредби на член 75".


46) В член 87, двете алинеи на параграф 1 се сливат в един параграф. Този нов параграф

е със следния текст:
"1. Регламентите или директивите, необходими да прилагането на принципите,

залегнали в член 85 и 86, се приемат от Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент."


47) В член 89, параграф 1, думите ", от поемането на своите функции" се заличават.


48) След член 90, заглавието "Раздел 2 - Дъмпинг" се заличава.


49) Член 91 се отменя.


50) Пред член 92, заглавието "Раздел 3" се заменя с "Раздел 2".


51) В член 92, параграф 3, точка в), второто изречение, започващо с "Все пак, помощите за корабостроенето..." и завършващо с "...по отношение на трети страни" се заличава, а останалият текст на точка в) завършва със запетая.


52) В член 95 трети параграф се заличава.


53) Член 97 и 100б се отменят.


54) В член 101, втора алинея думите "като действа с единодушие през първия етап, а след това - с квалифицирано мнозинство" се заменят с "като действа с квалифицирано мнозинство".


55) В член 109д, параграф 1, точка а), първо тире, думите "без да се накърняват разпоредбите на член 73д се заличават.


56) Член 109е се изменя, както следва:


а) в параграф 1, алинея втора, думите "по препоръка на Комитета на управителите на централните банки на държавите-членки, оттук нататък наричан "Комитет на управителите" или на Съвета на ЕПИ, в зависимост от случая" се заменят с "по препоръка на Съвета на ЕПИ";


б) в параграф 1, алинея четвърта, която гласи "Комитетът на управителите се разпуска,

считано от началото на втория етап" се заличава.


в) в параграф 8, алинея втора, която гласи "В случай, че настоящият договор предоставя консултативна компетентност на ЕПИ, позоваванията на ЕПИ се считат, преди 1 януари 1994 г., за позовавания на Комитета на управителите" се заличава.


57) Член 112 се изменя, както следва:


а) в параграф 1, алинея първа, думите "до приключването на преходния период" се заличават;б) в параграф 1, алинея втора, думите "Съветът приема с единодушие до приключването на преходния период, а след това - с квалифицирано мнозинство" се заменят със "Съветът приема с квалифицирано мнозинство".


58) В член 129в, параграф 1, параграф първи, трето тире, думите "кохезионен фонд, който следва да бъде създаден не по-късно от 31 декември 1993 г. в съответствие с разпоредбите на член 130г" се заменят с "кохезионен фонд, създаден в съответствие с разпоредбите на член 130г".

59) В член 130г, алинея втора, думите "Съветът, като действа с в съответствие със същата процедура, създава преди 31 декември 1993 г. кохезионен фонд, който съдейства ..." се заменят с "кохезионен фонд, който е създаден от Съвета в съответствие със същата процедура, съдейства...".


60) В член 130т, параграф 5, второ тире, думите "кохезионен фонд, който следва да бъде създаден не по-късно от 31 декември 1993 г. в съответствие с разпоредбите на член 130г" се заменят с "кохезионен фонд, създаден в съответствие с разпоредбите на член 130г".


61) В член 130ц, параграф 3, изразът "Конвенция АКТБ-ЕИО" се заменя с "Конвенция

АКТБ-ЕО".


62) В член 131, първи параграф, думите "Белгия" и "Италия" се заличават, а позоваването на Приложение ІV се заменя с позоваване на Приложение ІІ.


63) Член 133 се изменя, както следва:


а) в параграф 1 думите "пълното премахване" се заменят със "забраната", а думата

"постепенно" се заличава;


б) в параграф 2 думите "се премахват постепенно" се заменят "се забраняват", а позоваванията на членове 13, 14, 15 и 17 се заличават, така че параграфът завършва с "...в съответствие с разпоредбите на член 12.";


в) в параграф 3, алинея втора, думите "митата, посочени в горната алинея постепенно

се намаляват до изравняването им с тези..." се заменят с "митата, посочени в горната алинея не могат да надвишават тези...", а второто изречение започва с "Процентите и сроковете" и завършва с "в страната или територията-вносител"


г) в параграф 4 думите "след влизането в сила на настоящия договор" се заличава.


64) Член 136 се заменя със следния текст: "Член 136

Съветът, като действа с единодушие, приема, въз основа на придобития опит в рамките

на асоциирането на страните и териториите към Общността и въз основа на принципите, записани в настоящия договор, разпоредбите, които се отнасят до реда, условията и процедурата за асоцииране на страните и териториите към Общността.".65) Член 138 се изменя, както следва, с цел в него да се включат член 1, член 2, така както е изменен с член 5 от настоящия договор, и член 3, параграф 1 от Акта относно избиране на представителите в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, който е приложен към Решението от 20 септември 1976 г. на Съвета; Приложение ІІ на споменатия договор продължава да се прилага:


а) на мястото на параграф 1 и 2, които губят сила в съответствие с член 14 от Акта относно избиране на представителите в Европейския парламент, се включват текстовете на член 1 и 2 от същия акт, но като параграф 1 и 2; тези нови параграфи 1 и

2 гласят следното:


"1. Представителите в Европейския парламент на народите на държавите, обединени в

Общността, се избират чрез всеобщи преки избори.


2. Броят на представителите, избрани във всяка държава-членка, се определя както следва:


Белгия 25
Дания 16
Германия 99
Гърция 25
Испания 64
Франция 87
Ирландия 15
Италия 87
Люксембург 6
Нидерландия 31
Австрия 21
Португалия 25
Финландия 16
Швеция 22
Обединеното кралство 87.


В случай на изменение на настоящия параграф, броят на избраните представители във всяка държава-членка трябва да осигури подходящо представителство на народите, обединени в Общността.";


б) след новите параграфи 1 и 2 се включва като параграф 3 текстът на член 3, параграф

1 от посочения по-горе акт; този нов параграф 3 е със следния текст: "3. Представителите се избират за период от пет години.";

в) сегашният параграф 3, така както е изменен с член 2 от настоящия договор, става параграф 4;


г) параграф 4, така както е добавен с член 2 на настоящия договор, става параграф 5;


66) В член 158, параграф 3 се заличава.67) В член 166, първи параграф, думите "от датата на присъединяване до 6 октомври

2000 г." се заменят с "от 1 януари 1995 г. до 6 октомври 2000 г.".


68) В член 188б, параграф 3, алинея втора, започваща с "Все пак, при първите назначения..." се заличава.


69) В член 197, втори параграф, започваща с "Той включва по-специално..." се заличава.


70) В член 207, втори, трети, четвърти и пети параграф се заличават.


71) На мястото на член 212 се включва текстът на член 24, параграф 1, алинея втора от Договора за създаването на единен Съвет и единна Комисия на Европейските общности; новият член 212 е със следния текст:


"Член 212


Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, приема, по предложение на Комисията и след консултация с другите заинтересовани институции, статута на чиновниците на Европейските общности и правния режим, прилаган към другите служители на Общностите."

72) На мястото на член 218 се включва приведен в съответствие текст на член 28, алинея първа от Договора за създаване на единен Съвет и единна Комисия на Европейските общности; новият член 218 е със следния текст:

"Член 218

Общността се ползва на територията на държавите-членки с привилегии и имунитети, необходими за изпълнението на нейната мисия при условията, определени в Протокола относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности от 8 април 1965 г. Същото се отнася до Европейската централна банка, Европейския паричен институт и Европейската инвестиционна банка."

73) В член 221 думите "В срок от три години след влизането в сила на настоящия договор, държавите-членки договарят..." се заменят с думите "Държавите-членки договарят...".

74) В член 223 параграф 2 и 3 се сливат и заменят със следния текст:

"2. Съветът, като действа с единодушие по предложение на Комисията може да внася изменения в приетия от него на 15 април 1958 г. списък на продуктите, спрямо които се прилагат разпоредбите на параграф 1, буква б)."

75) Член 226 се отменя.

76) Член 227 се изменя, както следва:

а) в параграф 3 позоваването на Приложение ІV се заменя с позоваване на Приложение

ІІ;

б) след параграф 4 се включва следният нов параграф:

"5. Разпоредбите на настоящия договор се прилагат спрямо Аландските острови, в съответствие с разпоредбите на Протокол № 2 към Акта относно условията за присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция.";

в) сегашният параграф 5 става параграф 6, а буква г) от него с разпоредбите относно

Аландските острови се заличава; текстът на буква в) завършва с точка.

77) В член 229, първи параграф, думите "органите на Обединените нации, техните специализирани институции и Общото споразумение за митническите тарифи итърговия." се заменят с "органите на Обединените нации и техните специализирани институции".

78) В член 234, алинея първа, думите "преди влизането в сила на настоящия договор"

се заменят с "преди 1 януари 1958 г. или, за присъединяващите се държави, преди датата на тяхното присъединяване".

79) Заглавието "Изграждане на институциите" преди член 241 се заличава.

80) Член 241 до 246 се отменят.

81) В член 248 се добавя нов параграф:

"По силата на договорите за присъединяване, текстовете на настоящия договор на английски, датски, испански, фински, гръцки, ирландски, португалски и шведски език

са еднакво автентични."


ІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ


1) Приложение І "Списъци от А до Ж, предвидени в член 19 и 20 на Договора" се заличава.


2) Приложение ІІ "Списък, предвиден в член 38 на Договора" става Приложение І, а позоваването на "Приложение ІІ от Договора" за номенклатурни номера ех 22.08 и ех

22.09. става позоваване на "Приложение І от Договора".


3) Приложение ІІІ "Списък на невидимите транзакции, предвиден в член 73з от договора" се заличава.


4) Приложение ІV "Отвъдморски страни и територии, спрямо които се прилагат разпоредбите на Част IV от Договора" става Приложение ІІ. Той е актуализиран и е със следния текст:


"ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ


ОТВЪДМОРСКИ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ


спрямо които се прилагат разпоредбите на Част IV от Договора


- Гренландия,

- Нова Каледония и зависимите територии

- Френска Полинезия

- Френски южни и антарктически територии

- Уолис и Футунски острови

- Майот

- Сен Пиер и Микелон

- Аруба

- Холандски Антили

- Бонер

- Кюрасао

- Саба

- Сен Еустатиус

- Сен Мартен

- Ангиля

- Кайманови острови- Фолклендски острови

- Южна Джорджия и Южни сандвичеви острови,

- Монсерат,

- Питкерн,

- Света Елена и зависимите територии,

- Британска Антарктическа територия,

- Британски Тихоокеански територии,

- Британски територии от Индийския океан

- Острови Търкс и Кайкос

- Британски Вирджински острови

- Бермудски острови


ІІІ. ПРОТОКОЛИ И ДРУГИ АКТОВЕ


1) Отменят се следните протоколи и актове:


а) Протоколът, изменящ Протокола относно привилегиите и имунитетите на

Европейските общности;


б) Протоколът относно вътрешно-германската търговия и свързаните с нея проблеми;


в) Протоколът относно някои разпоредби, представляващи интерес за Франция;


г) Протоколът относно Великото херцогство Люксембург;


д) Протоколът относно режима, прилаган към стоките, попадащи в обхвата на Европейската общност за въглища и стомана спрямо Алжир и отвъдморските департаменти на Френската република;


е) Протоколът относно минералните масла и някой техни деривати;


ж) Протоколът относно прилагането на Договора за създаване на Европейската общност спрямо неевропейските части на Кралство Нидерландия;


з) Конвенцията за прилагане на разпоредбите за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Общността:


- Протоколът относно митническата квота за внос на банани (номенклатурен номер ех 08.01 от Брюкселската номенклатура);

- Протоколът относно митническата квота за внос на сурово кафе

(номенклатурен номер ех 09.01 от Брюкселската номенклатура).


2) В края на Протокола за устава на Европейската инвестиционна банка се заличава списъкът на подписалите протокола.3) Протоколът за статута на Съда на Европейските общности се изменя, както следва:


а) думите "ПОСОЧИХА за тези цел упълномощени представители", както и списъкът

на държавните глави и на техните упълномощени представители се заличава;б) думите "КОИТО, след като си размениха своите пълномощия, установени за валидни

и съставени в надлежна форма" отпадат.

в) към член 3 се добавя като четвърти параграф, текст, приведен в съответствие с член

21 от Протокола относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности;

новият параграф четвърти е следният:

"Член 12 до 15 включително и член 18 от Протокола относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилагат спрямо съдиите, генералните адвокати, секретаря и помощник-докладчиците на съда на Европейските общности, без

да се накърняват разпоредбите относно съдебния имунитет на съдиите, посочени в предишните алинеи.";


г) член 57 се отменя;


д) заключителната формулировка "В ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЗА КОЕТО долуподписаните упълномощени представители поставиха собственоръчен подпис под настоящия протокол" се заличава.


е) заличава се списъкът на подписалите протокола.


4) В член 40 на Протокола относно устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка думите "приложен към Договора за създаване на единен Съвет и единна Комисия на Европейските общности" се заличават.


5) В член 21 на Протокола за устава на Европейския паричен институт думите "приложен към Договора за създаване на единен Съвет и единна Комисия на Европейските общности" се заличават.


6) Протоколът относно Италия се изменя, както следва:


а) в последния параграф, започващ с думите "КАТО ПРИЗНАВАТ по-специално, че"

препращането към член 108 и 109 се заменя с препращане към член 109з и член 109и;


б) заличава се списъкът на подписалите протокола.


7) Протоколът относно стоките, произхождащи или изнасяни от някои страни,

ползващи се с особен режим на внос в държавите-членки, се изменя, както следва:


а) в уводната част на точка 1:


- думите "след влизането в сила на Договора" се заменят с "от 1 януари 1958

г.";

- веднага след думите "по отношение на вноса" се добавя текстът на буква а);

полученият след добавянето текст се чете както следва:


"...по отношение на вноса в страните на Бенелюкс на стоки, произхождащи или изнасяни от Суринам и Холандските Антили.";


б) в точка 1, букви "а", "б" и "в" се заличават;в) в точка 3 думите "Преди края на първата година след влизането в сила на Договора,

държавите-членки съобщават..." се заменят с "Държавите-членки съобщават...";


г) заличава се списъкът на подписалите протокола.


8) Протоколът относно вноса в Европейската общност на петролни продукти,

рафинирани в Холандските Антили, се изменя, както следва:


а) заключителната формулировка "В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО долуподписаните упълномощени представители поставиха собственоръчен подпис под настоящия протокол" се заличава.


б) заличава се списъкът на подписалите протокола.


9) В Протокола относно специалния режим, прилаган към Гренландия, член 3 се отменя.


Член 7


Договорът за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, включително Приложенията, протоколите и другите актове, приложени към него, се изменя в съответствие с разпоредбите на настоящия член, с цел отмяната на старите разпоредби

на споменатия договор и приведен в съответствието на текста на някои от неговите разпоредби.
І. ТЕКСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДОГОВОРА


1) В член 2, втори параграф, думата "постепенно" се заличава.


2) В член 4, в уводната част се заличават думите "премахнати и".


3) Член 7 се изменя, както следва:


а) в първото тире думите "ВЪРХОВЕН ОРГАН", наричан оттук нататък "Комисия", се заменят с "КОМИСИЯ";


б) във второто тире думите "ОБЩА АСАМБЛЕЯ", наричана оттук нататък

"Европейски парламент" се заменят с "ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ";


в) в третото тире думите "СПЕЦИАЛЕН СЪВЕТ НА МИНИСТРИТЕ, наричан оттук нататък "Съвет" се заменят със "СЪВЕТ".


4) В член 10 параграф 3 се заличава.


5) В член 16, алинея първа и втора се заличават.


6) Член 21 се изменя, както следва, с цел да се включат член 1, член 2, така, както е изменен с член 5 от настоящия договор и член 3, параграф 1, от Акта относно избирането на представителите в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори,който е приложен към Решението от 20 септември 1976 г.на Съвета; Приложение ІІ на споменатия договор продължава да се прилага:


а) на мястото на параграф 1 и 2, които се губят сила съгласно член 14 от Акта относно избирането на представителите в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори,

се включват текстовете на член 1 и 2 от същия акт, но като параграф 1 и 2; тези нови параграф 1 и параграф 2 са със следния текст:


"1. Представителите в Европейския парламент на народите на държавите, обединени в

Общността, се избират чрез всеобщи преки избори.


2. Броят на представителите, избрани във всяка държава-членка, се определя както следва:


Белгия 25
Дания 16
Германия 99
Гърция 25
Испания 64
Франция 87
Ирландия 15
Италия 87
Люксембург 6
Нидерландия 31
Австрия 21
Португалия 25
Финландия 16
Швеция 22
Обединеното кралство 87В случай на изменение на настоящия параграф, броят на избраните представители във всяка държава-членка трябва да осигури подходящо представителство на народите, обединени в Общността.";


б) след новите параграф 1 и 2 се включва като параграф 3 текстът на член 3, параграф 1

от посочения акт; новият параграф 3 е следният:


"3. Представителите се избират за срок от пет години.";


в) сегашният параграф 3, така както е изменен от член 3 на настоящия договор, става параграф 4;


г) параграф 4, така както е добавен от член 3 на настоящия договор, става параграф 5.


7) В член 32а, алинея първа, думите "от датата на присъединяване до 6 октомври 2000

г." се заменят с "от 1 януари 1995 г. до 6 октомври 2000 г.".


8) В член 45б параграф 3, започваща с "Все пак, при първите назначения..." се заличава.9) В член 50, приведен в съответствие с текстове на параграф 2 и 3 на член 20 от

Договора за създаването на единен Съвет и единна Комисия на Европейските общности

се включват като нови параграф 4 и 5; тези нови параграфи са със следния текст:


"4. Разходната част от бюджета на Общностите, осигурена от предвидените в член 49

постъпления от данъци, се определя на 18 милиона сметни единици.


Комисията представя ежегодно доклад на Съвета, въз основа на който Съветът преценява дали е необходимо тази цифра да бъде приведена в съответствие с промените в бюджета на Общностите. Съветът приема решение като действа с мнозинството, предвидено в член 28, четвърти параграф, изречение първо. Това привеждане в съответствие става въз основа на оценка на промяната в разходите, произтичащи от прилагането на настоящия договор.


5. Частта на постъпленията от данъци, предназначена за покриване на бюджетните разходи на Общностите, се насочва от Комисията за изпълнение на този бюджет в сроковете, определени от финансовите регламенти, приемани по силата на член 209, буква б) от Договора за създаването на Европейската общност и член 183, буква б) от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия."


10) Член 52 се отменя.


11) В член 76 се включва приведен в съответствие текст на член 28, първи параграф, от Договора за създаване на единен Съвет и единна Комисия на Европейските общности; новият член 76 е със следния текст:


"Член 76


Общността се ползва на територията на държавите-членки с привилегиите и имунитетите, необходими за изпълнението на нейните задачи при условията, определени в Протокола относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности от 8 април 1965 г."


12) Член 79 се изменя, както следва:


а) второто изречение на първи параграф в частта, започваща с "що се отнася до Саар..."

се заличава, а точката и запетаята се заменя с точка;


б) след първи параграф се включва следният втори параграф:


"Разпоредбите на настоящия договор се прилагат спрямо Аландските острови в съответствие с разпоредбите на Протокол № 2 относно условията на присъединяването

на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция."


в) в уводната част на сегашния втори параграф думите "Чрез отмяна на предходния параграф " се заменят с "Чрез отмяна на предходните параграфи".


г) във втора алинея, текстът на буква г) относно Аландските острови се заличава, а текстът на буква в) завършва с точка.13) В член 84 думите "и на Приложенията към него, приложените протоколи и конвенцията относно преходните разпоредби" се заменят с "Приложенията към него и приложените протоколи."


14) Член 85 се отменя.


15) В член 93 думите "Европейската организация за икономическо сътрудничество" се заменят с "Организацията за икономическо сътрудничество и развитие".


16) В член 95, трета алинея, думите "След изтичането на преходния период, предвиден

в Конвенцията за преходните разпоредби, ако непредвидени затруднения..." се заменят

с "Ако непредвидени затруднения...".


17) В член 97 изречението "Настоящият договор се сключва за срок от петдесет години,

считано от датата на влизането му в сила." се заменят с "Настоящият договор изтича на

23 юли 2002 г."
ІІ. ТЕКСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ "Специални стомани"


В края на Приложение ІІІ, инициалите на упълномощените представители на държавните и правителствените глави се заличават.

ІІІ. ПРОТОКОЛИ И ДРУГИ АКТОВЕ, ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ДОГОВОРИ


1) Отменят се следните актове:


а) размяната на писма между правителството на Федерална република Германия и правителството на Френската република относно Саар;


б) Конвенцията относно преходните разпоредби.


2) Протоколът относно статута на Съда на Европейската общност за въглища и стомана

се изменя, както следва:


а) Дял І и ІІ от протокола се заменят с текстовете на Дял І и Дял ІІ от Протокола относно статута на Съда на Европейската общност, приложен към Договора за създаване на Европейската общност;


б) член 56 се отменя, а заглавието "Преходни разпоредби" преди него се заличава;


в) заличава се списъкът на подписалите протокола.


3) Протоколът относно отношенията със Съвета на Европа се изменя, както следва:


а) член 1 се отменя;


б) заличава се списъкът на подписалите протокола.


Член 8


Договорът за създаване на Европейската общност за атомна енергия, включително Приложенията и протоколите към него, се изменя в съответствие с разпоредбите на настоящия член, с цел отмяна на старите разпоредби на споменатия договор и привеждането в съответствие на текста на някои от неговите разпоредби.
І. ТЕКСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДОГОВОРИТЕ


1) В член 76, втори параграф, думите ""считано от датата на влизането в сила на

Договора" се заменят със "считано от 1 януари 1958 г.,".


2) В член 93, в уводната част на първи параграф думите "Държавите-членки премахват помежду си, една година след влизането в сила на настоящия договор, всички мита ..."

се заменят с "Държавите-членки забраняват помежду си всякакви мита..."


3) Член 94 и 95 се отменят.


4) В член 98, втори параграф, думите "В срок от две години, считано от влизането в сила на настоящия договор, Съветът..." се заменят със "Съветът,...".


5) Член 100 се отменя.


6) Член 104 се изменя, както следва:


а) в първи параграф думите "След влизането в сила на настоящия договор" се заменят със "след 1 януари 1958 г. или, за присъединяващите се държави, след дата на тяхното присъединяване".


б) във втори параграф думите "след влизането в сила на настоящия договор, в областите на неговото прилагане" се заменят със "след датите, посочени в предходния параграф, в приложното поле на настоящия договор".


7) Член 105 се изменя, както следва:


а) в първи параграф думите "сключени преди неговото влизане в сила" се заменят със

"сключени преди 1 януари 1958 г. или, за присъединяващите се държави, преди датата

на тяхното присъединяване,". В края на същата алинея думите "след влизането в сила

на настоящия договор." се заменят със "след посочените дати".


б) в алинея втора, думите "сключени в периода между подписването и влизането в сила на настоящия договор" се заменят със "сключени между 25 март 1957 г. и 1 януари 1958 г. или, за присъединяващите се държави, между датата на подписването на акта за присъединяване и датата на влизането му в сила,".8) В член 106, алинея първа, думите "преди влизането в сила на настоящия договор" се заменят с "преди 1 януари 1958 г. или, за присъединяващите се държави, преди датата

на тяхното присъединяване,".


9) Член 108 се изменя, както следва, с цел да се включат член 1, член 2, така, както е изменен с член 5 от настоящия договор и член 3, параграф 1, от Акта относно избирането на представителите в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, който е приложен към Решението от 20 септември 1976 г.на Съвета; Приложение ІІ на споменатия договор продължава да се прилага:


а) на мястото на параграфи 1 и 2, които губят сила в съответствие с член 14 от Акта относно избирането на представителите в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, се включват текстовете на член 1 и 2 от същия акт, но като параграфи 1 и 2; тези нови параграф 1 и параграф 2 са със следния текст:


"1. Представителите в Европейския парламент на народите на държавите, обединени в

Общността, се избират чрез всеобщи преки избори.


2. Броят на представителите, избрани във всяка държава-членка, се определя както следва:


Белгия 25
Дания 16
Германия 99
Гърция 25
Испания 64
Франция 87
Ирландия 15
Италия 87
Люксембург 6
Нидерландия 31
Австрия 21
Португалия 25
Финландия 16
Швеция 22
Обединеното кралство 87


В случай на изменение на настоящия параграф, броят на избраните представители във всяка държава-членка трябва да осигури подходящо представителство на народите, обединени в Общността.";


б) след новите параграф 1 и 2 се включва като параграф 3 текстът на член 3, параграф 1

от посочения акт; новият параграф 3 гласи следното:


"3. Представителите се избират за срок от пет години.";


в) сегашният параграф 3, така както е изменен от член 3 на настоящия договор, става параграф 4;


г) параграф 4, така както е добавен от член 3 на настоящия договор, става параграф 5.
10) В член 127 параграф 3 се заличава.


11) В член 138, първи параграф, думите "от датата на присъединяване до 6 октомври

2000 г." се заменят с "от 1 януари 1995 г. до 6 октомври 2000 г.".


12) В член 106б параграф 3, започваща с "Все пак, при първите назначения..." се заличава.


13) В член 181 втори, трети и четвърти параграфи се заличават.


14) На мястото на член 191 се включва приведеният в съответствие текст на член 28, първи параграф, от Договора за създаване на единен Съвет и единна Комисия на Европейските общности; новият член 191 е със следния текст:


"Член 191


Общността се ползва на територията на държавите-членки с привилегиите и имунитетите, необходими за изпълнението на нейните задачи при условията, определени в Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности от

8 април 1965 г."


15) Член 198 се изменя, както следва:


а) след втори параграф се включва нов трети параграф:


"Разпоредбите на настоящия договор се прилагат спрямо Аландските острови в съответствие с разпоредбите на Протокол № 2 относно условията на присъединяването

на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция."


б ) в параграф трети, точка д) относно Аландските острови се заличава, а точка г)

завършва с точка.


16) В член 199, първи параграф, думите "и Общото споразумение за митата и търговията" се заменят с " и на Световната търговска организация."


17) Дял VІ, "Разпоредби относно началния период", включващ Раздел 1 "Изграждане на институциите", Раздел 2 "Първоначални разпоредби относно прилагането на договора"

и Раздел 3 "Разпоредби относно прилагането за преходен период", както и член 209 до член 223, се отменят.


18) В член 225 се добавя нов параграф:


"По силата на договорите за присъединяване, текстовете на настоящия договор на английски, датски, испански, фински, гръцки, ирландски, португалски и шведски език

са еднакво автентични."


ІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ1) Отменя се Приложение V "Начална програма за научни изследвания и образование, посочена в член 125 от Договора", включително таблицата "Разпределяне по съставни важни позиции..."


ІІІ. ПРОТОКОЛИ


1.Отменя се протоколът относно прилагането на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия към неевропейските територии на Кралство Нидерландия.


2. Протоколът относно статута на Съда на Европейската общност за атомна енергия се изменя, както следва:
а) думите "ПОСОЧИХА като упълномощени за целта представители", както и списъкът на държавните глави и на техните упълномощени представители, се заличават;


б) думите "КОИТО, след като си размениха своите пълномощия, установени за валидни

и съставени в надлежна форма" се заличават и останалият текст на алинеята е следният: "СЕ ДОГОВАРЯТ за следните разпоредби, които са приложени към Договора за създаването на Европейската общност.";


в) в член 3, приведеният в съответствие текст на член 21 от Протокола относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности се добавя като четвърти параграф; новият четвърти параграф е със следния текст:


"Член 12 до член 15 и член 18 от Протокола относно привилегиите и имунитетите на

Европейските общности се прилагат спрямо съдиите, генералните адвокати, секретаря

и помощник-докладчиците на съда на Европейските общности, без да се накърняват разпоредбите относно съдебния имунитет на съдиите, предвидени в предходните параграфи.";


г) член 58 се отменя;


д) заключителната формулировка "В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители положиха подписите си под настоящия протокол." се заличава;

е) отпада списъкът на подписалите Договора.


Член 9


1. Без да се накърняват разпоредбите на следващите параграфи, които запазват основните части на техните разпоредби, Конвенцията относно някои общи за Европейските общности институции от 25 март 1957 г. и Договорът относно създаване

на единен Съвет и единна Комисия от 8 април 1965 г., с изключение на протокола,

посочен в параграф 5 се отменят.


2. Правомощията на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Съда на

Европейските общности и Сметната палата, предоставени им по силата на Договора засъздаване на Европейската общност, Договора за създаване на Европейската общност

за въглища и стомана и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, се упражняват от единни институции и при условията, съответно предвидени в посочените договори и в настоящия член.


Функциите, предоставени на Икономическия и социален комитет по силата на Договора за създаване на Европейската общност и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, се осъществяват от единен комитет, при условията, предвидени съответно в посочените договори. Разпоредбите на членове от

193 до член 197 от Договора за създаване на Европейската общност се прилагат спрямо този комитет.


3. Чиновниците и другите служители на Европейските общности представляват част от единната администрация на тези Общности и спрямо тях се прилагат разпоредбите, приети с прилагането на член 212 от Договора за създаване на Европейската общност.


4. Европейските общности се ползват на териториите на държавите-членки с привилегии и имунитети, необходими за изпълнението на мисията им, посочена в параграф 5, при условията, определени в протокола. Същите разпоредби се отнасят до Европейската централна банка, Европейския паричен институт и Европейската инвестиционна банка.


5. В Протокола от 8 април 1965 г. относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности се включва нов член 23, така както е предвидено в посочения протокол; този член е със следния текст:


"Член 23


Настоящият протокол се прилага също спрямо Европейската централна банка,

членовете на нейните органи и нейните служители, без да се накърняват разпоредбите

на Протокола за Устава на Европейската система от централни банки и Европейската централна банка.


Освен това, Европейската централна банка се освобождава от всякакви данъци или други налози, свързани с увеличаването на нейния капитал, както и от изпълнение на формалностите, свързани с такива действия в държавата, където е седалището на банката. Дейностите на банката и нейните органи, осъществявани в съответствие с Устава на Европейската система от централни банки и Европейската централна банка,

не подлежат на облагане с данък върху оборота.


Горните разпоредби се прилагат също спрямо Европейския паричен институт. Неговото разпускане или ликвидиране не могат да бъдат основание за какъвто и да било данък."


6. Приходите и разходите на Европейската общност, административните разходи на Европейската общност за въглища и стомана и нейните приходи, както и приходите и разходите на Европейската общност за атомна енергия, с изключение на онези от Агенцията за доставки и от съвместните предприятия, се записват в бюджета на Европейските общности при условията, предвидени съответно в договорите за създаване на тези три общности.7. Без да се накърнява прилагането на разпоредбите на член 216 от Договора за създаване на Европейската общност, член 77 от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, член 189 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и член 1, втори параграф от Протокола за устава на Европейската инвестиционна банка, представителите на правителствата на държавите- членки приемат с общо съгласие необходимите разпоредби за разрешаването на някои специфични за Великото херцогство Люксембург проблеми и които са следствие от създаването на единен Съвет и единна Комисия на Европейските общности.


Член 10


1. Отмяната или заличаването в настоящата част на изгубили сила разпоредби от Договора за създаване на Европейската общност, Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, които са били в сила преди влизането в сила на настоящия Договор от Амстердам, както и някои техни приведени в съответствие разпоредби, не водят до промяна в правното действие на разпоредбите на тези договори, по-специално

по отношение на определяните от тях срокове, нито до промяна в разпоредбите на

Договорите за присъединяване.


2. Правното действие на актовете, които са в сила и са приети въз основа на споменатите договори, не се променя.


3. Същото се отнася и до отмяната на Конвенцията относно някои общи за Европейските общности институции от 25 март 1957 г., както и до отмяната на Договора за създаване на единен Съвет и единна Комисия на Европейските общности

от 8 април 1965 г.


Член 11


Разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност, Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, отнасящи се до правомощията на Съда на Европейските общности и до упражняването на тези правомощия, се прилагат спрямо разпоредбите в настоящата част, както и спрямо посочения в член 9, параграф 5, Протокол за привилегиите и имунитетите.


ЧАСТ ТРЕТА


ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 12
1. Членовете, дяловете и разделите на Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, така както са изменени от разпоредбите на настоящия договор, се преномерират в съответствие с таблиците на съответствията, включени в Приложението, който е неразделна част от него.2. Препращанията към членовете, дяловете и разделите на Договора за Европейския съюз и в Договора за създаване на Европейската общност, както и от единия към другия договор, също съответно се променят. Същото се прилага и по отношение на позоваванията на членовете, дяловете и разделите от тези договори, съдържащи се в другите договори за Общностите.


3. Препращанията към други инструменти или актове на членовете, дяловете и разделите от договорите, посочени в параграф 2, се разбират като препращания към членовете, дяловете и разделите на договорите, така както са преномерирани в съответствие с параграф 1 и, съответно, на параграфите от тези членове, така както са преномерирани с някои разпоредби на член 6.


4. Препращанията, съдържащи се в други договори или актове, към параграфи от членове на договорите, посочени в член 7 и 8, се разбират като препращания към тези параграфи, така както са преномерирани с някои разпоредби на споменатите член 7 и член 8.


Член 13


Настоящият договор се сключва за неограничен срок.


Член 14


1. Настоящият договор се ратифицира от високодоговарящите се страни в съответствие

с техните национални конституционни изисквания. Ратификационните инструменти се депозират при правителството на Италианската република.


2. Настоящият договор влиза в сила на първия ден от втория месец след месеца, в който

е депозиран ратификационният инструмент от подписалата го държава, която последна

е изпълнила това изискване.


Член 15


Настоящият договор е съставен в единствен екземпляр на английски, гръцки, датски, ирландски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, финландски, френски, и шведски език, като всеки от текстовете е еднакво автентичен и се депозира

в архивите на Правителството на Италианската република, която изпраща надлежно заверено копие до правителствата на другите държави, подписали Договора.


En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.


Til bekr?ftelse heraf har undertegnede befuldm?gtigede underskrevet denne traktat.


Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.


En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose leurs signatures au bas du present traite.


Da fhianu sin, chuir na Lanchumhachtaigh thios-sinithe a lamh leis an gConradh seo.


In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.


Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.


Em fe do que, os plenipotenciarios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente

Tratado.


Taman vakuudeksi alla mainitut taysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet taman sopimuksen.


TilTill bevis harpa har undertecknade befullmaktigade undertecknat detta fordrag.
Hecho en Amsterdam, el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete. Udf?rdiget i Amsterdam, den anden oktober nittenhundrede og syvoghalvfems. Geschehen zu Amsterdam am zweiten Oktober neunzehnhundertsiebenundneunzig.


Done at Amsterdam this second day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.


Fait a Amsterdam, le deux octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Arna dheanamh in Amstardam ar an dara la de Dheireadh Fomhair sa bhliain mile naoi gcead nocha a seacht.


Fatto ad Amsterdam, addi due ottobre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Amsterdam, de tweede oktober negentienhonderd zevenennegentig. Feito em Amesterdao, em dois de Outubro de mil novecentos e noventa e sete. Tehty Amsterdamissa 2 paivana lokakuuta vuonna

tuhatyhdeksansataayhdeksankymmentaseitseman.


Utfardat i Amsterdam den andra oktober ar nittonhundranittiosju.
Pour Sa Majeste le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Fur Seine Majestat den Konig der Belgier


Erik Derycke


Cette signature engage egalement la Communaute flamande, la Communaute germanophone, la

Region wallonne, la Region flamande et la Region de Bruxelles-Capitale.


Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.


Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flamische Gemeinschaft,

die Franzozische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flamische Region und die Region

Brussel-Hauptstadt.


For Hendes Majest?t Danmarks Dronning

Niels Helveg Petersen

Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland

Klaus Kinkel

For Hans Majestat Konungen av Sverige

Lena Hjelm-Wallen

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Douglas Henderson


ПРИЛОЖЕНИЕТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА,

ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 12 НА ДОГОВОРА ОТ АМСТЕРДАМ(*) Нов член, въведен с Договора от Амстердам

(**) Нов Дял, въведен с Договора от Амстердам

(***) Преструктуриран Дял с Договора от Амстердам(*) Нов член, въведен с Договора от Амстердам

(**) Нов Дял, въведен с Договора от Амстердам
ІІ ПРОТОКОЛИ


А. ПРОТОКОЛ, ПРИЛОЖЕН КЪМ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Протокол относно член Й.7 от Договора за Европейската общност

"ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД необходимостта от цялостно прилагане на разпоредбите на член Й.7, алинея 2 и параграф 3 от Договора за Европейския съюз,
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че политиката на Съюза в съответствие с член Й.7 не влияе

на специфичния характер на отбранителната политика и политиката за сигурност на някои държави-членки, тя зачита задълженията, произтичащи от Договора за Северноатлантическия съюз за някои държави-членки, които виждат осъществяването

на тяхната обща защита в рамките на НАТО, както и че тя е съвместима с общата политика в областта на отбраната и сигурността, приета в тази рамка.


СЕ ДОГОВОРИХА за следната разпоредба, която е приложена към Договора за

Европейския съюз:


Европейският съюз, в сътрудничество със Западноевропейския съюз, изготвя мерки за подобряване на сътрудничество между тях, в срок от една година след влизането в сила

на Договора от Амстердам.


Б. ПРОТОКОЛИ, ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

И КЪМ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


Протокол за включването на достиженията на правото на Европейската общност

(acquis) от Шенген в рамките на Европейския съюз
ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,


КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че споразуменията относно постепенната отмяна на проверките

по общите граници, подписани от някои държави-членки на Европейския съюз в Шенген на 14 юни 1985 г. и на 19 юни 1990 г., както и свързаните с тях споразумения и правилата, приети въз основа на тези споразумения, имат за цел да засилят европейската интеграция и по-специално, да дадат възможност на Европейския съюз да

се превърне по-бързо в пространство на свобода, сигурност и правосъдие,


КАТО ЖЕЛАЯТ да включат споменатите по-горе споразумения и разпоредби в рамките на Европейския съюз,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ, че разпоредбите на достиженията на Европейската общност (acquis) от Шенген са приложими само доколкото те са съвместими с правото на Европейския съюз и на Общността;


КАТО ВЗЕМАТ предвид особената позиция на Дания;


КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД факта, че Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия не са страни и не са подписали споменатите по- горе споразумения; че, все пак, следва да бъде създадена разпоредба, с която да бъде предвидена възможността тези държави-членки да приемат изцяло или частично тези споразумения;


КАТО ПРИЗНАВАТ, че следователно е необходимо да се използват разпоредбите на Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, относно засиленото сътрудничество между някои държави-членки, както и че тези разпоредби следва да бъдат използвани само като крайно средство;КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД необходимостта от поддържането на специални отношения

с Република Исландия и Кралство Норвегия, тъй като тези две държави са потвърдили своето намерение да се обвържат от посочените по-горе разпоредби въз основа на споразумението, подписано в Люксембург на 19 декември 1996 г.;


СЕ ДОГОВАРЯТ за следните разпоредби, които са приложени към Договора за

Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност,


Член 1


Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална Република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската Република, Италианската република, Великото Херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Португалската република, Република Финландия и Кралство Швеция, подписали Шенгенските споразумения, имат право да установяват помежду си засилено сътрудничество в рамките на тези споразумения и на свързаните с тях разпоредби, така както са посочени

в Приложението към този протокол, оттук нататък наричано "Достижения на правото

на Европейската общност (acquis) от Шенген". Това сътрудничество се осъществява в правните и институционалните рамки на Европейския съюз и при спазване на съответните разпоредби на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване

на Европейската общност.


Член 2


1. Считано от датата на влизане в сила на Договора от Амстердам, достиженията на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген, включително решенията на Изпълнителния комитет, създаден от Шенгенските споразумения, които са приети от него преди тази дата, се прилагат непосредствено спрямо тринадесетте държави- членки, посочени в член 1, без да се накърняват разпоредбите на параграф 2 на настоящия член. От тази дата Съветът заменя споменатия Изпълнителен комитет.


Съветът, като действа с единодушие на своите членове, посочени в член 1, приема всякакви необходими мерки относно прилагането на настоящия параграф. Съветът, като действа с единодушие, определя, в съответствие със съответните разпоредби на договорите, правното основание на всяка разпоредба или решение, съставляващи достиженията на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген.


По отношение на тези разпоредби и решения, и в съответствие с определената от Съвета правна основа, Съдът на Европейските общности упражнява правомощията, предоставени му със съответните приложими разпоредби на Договорите. Във всички случаи, Съдът на Европейските общности няма компетенция да правораздава по отношение на мерките и решенията, отнасящи се до поддържането на законността и опазването на вътрешната сигурност.


До приемането на посочените по-горе актове и без да се накърняват разпоредбите на член 5, параграф 2, разпоредбите или решенията, съставляващи достиженията на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген се считат за актове, основаващи

се на Дял VІ от Договора за Европейския съюз.2. Разпоредбите на параграф 1 се прилагат спрямо държавите-членки, които са подписали протокол за присъединяване към Шенгенските споразумения, считано от датите, определени от Съвета, който действа с единодушие на своите членове, посочени в член 1, освен ако условията за присъединяване на някои от тези държави към достиженията на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген, не са били изпълнени преди датата на влизането в сила на Договора от Амстердам.


Член 3


Като резултат от определянето, посочено в член 2, параграф 1, алинея втора, Дания запазва същите права и задължения спрямо останалите държави, подписали Шенгенските споразумения, каквито е имала и преди определянето по отношение на онези части от достиженията на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген,

за които е определено, че имат за правно основание разпоредбите на Дял ІІІа от

Договора за създаване на Европейската общност.


Що се отнася до онези части от достиженията на правото на Европейските общности (acquis) от Шенген, за които е определено, че имат за правно основание Дял VІ от Договора за Европейския съюз, Дания продължава да има същите права и задължения, както и останалите държави, подписали Шенгенските споразумения.


Член 4


Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, които не са обвързани от достиженията на Европейската общност (acquis) от Шенген, могат по всяко време да поискат да участват изцяло или частично в техните разпоредби.


Съветът приема решение по искането с единодушие на своите членове, посочени в член

1 и на представителя на правителството на заинтересованата държава.


Член 5


1. Предложенията и инициативите, основаващи се на достиженията на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген, се подчиняват на съответните разпоредби на Договорите.


В тази рамка, когато Ирландия или Обединеното кралство, или и двете, не са уведомили писмено и в разумен срок председателя на Съвета, че желаят да участват, разрешението, посочено в член 5а от Договора за създаване на Европейската общност или в член К.12 от Договора за Европейския съюз, се счита за предоставено на всички държави-членки, посочени в член 1, както и на Ирландия или Обединеното кралство, в случай, че едната или другата желае да вземе участие в съответните области на сътрудничество.


2. Съответните разпоредби на договорите, посочени в параграф 1, алинея първа, се прилагат дори в случаите, когато Съветът не е приел мерките, посочени в член 2, параграф 1, алинея втора.


Член 6Република Исландия и Кралство Норвегия се считат за обвързани с прилагането на достиженията на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген и тяхното по- нататъшно развитие въз основа на споразумението, подписано в Люксембург на 19 декември 1996 г. За тази цел се предвиждат подходящи процедури в споразумение сключено между тези държави и Съвета, който действа с единодушие на неговите членове, посочени в член 1. Такова споразумение включва разпоредби относно приноса

на Исландия и Норвегия, що се отнася до финансовите последици, произтичащи от прилагането на настоящия протокол.


Съветът, като действа с единодушие, сключва отделно споразумение с Исландия и Норвегия, за установяване на правата и задълженията между Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от една страна, и Исландия и Норвегия

от друга, в областите на прилагането на достиженията на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген спрямо тези държави.


Член 7


Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, приема условията и реда за интегрирането на Секретариата на Шенген в Генералния секретариат на Съвета.


Член 8


За целите на преговорите за приемане на нови държави-членки към Европейския съюз, достиженията на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген и последващите актове в неговите рамки, които се приемат от институциите, следва да бъдат считани като нещо постигнато, което трябва да бъде прието изцяло от всички страни- кандидатки за присъединяване.


ПРИЛОЖЕНИЕ


ДОСТИЖЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

(ACQUIS) ОТ ШЕНГЕН


1. Споразумението, подписано в Шенген на 14 юни 1985 г., между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, на Федерална Република Германия и Френската република относно постепенната отмяна на проверките по техните общи граници.


2. Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. относно постепенна отмяна на проверките по техните общи граници, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., между Кралство Белгия, Федерална Република Германия, Френската република, Великото Херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия, както Заключителния акт и приложените към него общи декларации.


3. Протоколите и споразуменията за присъединяване към споразумението от 1985 г., и към Конвенцията за прилагане от 1990 г., с Италия (подписани на 27 ноември 1990 г. в Париж), с Испания и Португалия (подписани в Бон на 25 юни 1991 г.), Гърция (подписани в Мадрид на 6 ноември 1992 г.), с Австрия (подписани в Брюксел на 28 април 1995 г.), с Дания, Финландия и Швеция (подписани в Люксембург на 19 декември 1996 г.), както и Заключителните актове и приложените към тях декларации.
4. Решенията и декларациите, приети от Изпълнителния комитет, създаден от

Конвенцията за прилагане от 1990 г., както и актовете, приети за прилагане на конвенцията от органите, на които Изпълнителният комитет е предоставил права за вземане на решения.
Протокол относно прилагането на някои аспекти на член 7а от Договора за създаване на Европейската общност спрямо Обединеното кралство и Ирландия
ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,


КАТО ЖЕЛАЯТ да уредят някои въпроси, отнасящи се до Обединеното кралство и

Ирландия,


КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД съществуването от много години на специален ред,

установен за пътуванията между Обединеното кралство и Ирландия,


СЕ ДОГОВАРЯТ за следните разпоредби, които са приложени към Договора за създаване на Европейската общност и към Договора за Европейския съюз.


Член 1


Независимо от член 7а от Договора за създаване на Европейската общност, всяка друга разпоредба на споменатия договор или на Договора за Европейския съюз, всяка мярка, приемана по силата на тези договори или всяко международно споразумение, сключено

от Общността или от Общността и нейните държави-членки с една или повече трети страни, Обединеното кралство има правото да упражнява на своите граници с останалите държави-членки такъв контрол спрямо лицата, които желаят да влязат в Обединеното кралство, какъвто тя счита необходим за:


а) проверка на правото на влизане в Обединеното кралство на граждани на държави, които са договарящи страни по споразумението относно Европейското икономическо пространство или на лица на тяхна издръжка, които упражняват права, предоставени

им от правото на Общността, както и на граждани от други държави, на които такива права са предоставени по силата на обвързващо за Обединеното кралство споразумение; и

б) решение дали да предостави или не на други лица разрешение за влизане на територията на Обединеното кралство.


Член 7а от Договора за създаване на Европейската общност, всяка друга разпоредба на същия договор или на Договора за Европейския съюз или всяка мярка, приемана по прилагането на тези договори, не засягат по никакъв начин правата на Обединеното кралство да установява или да упражнява такива проверки. Позоваванията на Обединеното кралство в настоящия член обхващат териториите, за чиито външнополитически отношения отговаря Обединеното кралство.


Член 2Обединеното кралство и Ирландия могат да продължават да договарят помежду си установения ред за движението на лица между техните територии ("обща зона за пътуване"), като зачитат изцяло правата на лицата, посочени в член 1, първи параграф, буква а) от настоящия протокол. Следователно докато тези договорености са в сила, разпоредбите на член 1 от настоящия протокол се прилагат спрямо Ирландия при същите условия както тези спрямо Обединеното кралство. Член 7а от Договора за създаване на Европейската общност, всяка друга разпоредба на същия договор или на Договора за Европейския съюз или всяка мярка, приета във връзка с прилагането на тези договори, не засягат по никакъв начин тези договорености.


Член 3


Останалите държави-членки имат право да упражняват на своите граници или на всеки пункт за влизане на тяхната територия такива проверки спрямо лицата, които желаят да влязат на тяхната територия от Обединеното кралство или от всяка друга територия, чиито външни отношения са под негова отговорност, за целите, посочени в член 1 от настоящия протокол, или от Ирландия, доколкото разпоредбите на член 1 от настоящия протокол се прилагат спрямо Ирландия.


Член 7а от Договора за създаване на Европейската общност, всяка друга разпоредба на същия договор или на Договора за Европейския съюз или на Договора за Европейския съюз или всяка мярка, приета във връзка с прилагането на тези договори, не засягат по никакъв начин правото на другите държави-членки да установяват или упражняват такъв контрол.


Протокол

относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия


ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,


КАТО ЖЕЛАЯТ да уредят някои въпроси, отнасящи се до Обединеното кралство и до

Ирландия,


КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Протокола относно прилагането на някои аспекти на член

7а от Договора за създаване на Европейската общност спрямо Обединеното кралство и

Ирландия,


СЕ ДОГОВАРЯТ за следните разпоредби, които са приложени към Договора за създаване на Европейската общност и към Договора за Европейския съюз,


Член 1


При спазване на разпоредбите на член 3, Обединеното кралство и Ирландия не участват

в приемането от Съвета на мерките, предложени въз основа на Дял ІІІа от Договора за създаване на Европейската общност. При дерогация на член 148, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност, квалифицираното мнозинство се определя с претегляне на гласовете на заинтересованите членове на Съвета в същото съотношение, каквото е определено в посочения член 148, параграф 2. За решения на Съвета, които трябва да бъдат приети единодушно, се изисква единодушие начленовете на Съвета, с изключение на представителите на правителствата на

Обединеното кралство и Ирландия.


Член 2


По силата на член 1 и при спазване на разпоредбите на член 3, 4 и 6, никоя от разпоредбите на Дял ІІІа от Договора за създаване на Европейската общност, никоя мярка, приемана по прилагането на същия Дял, никоя разпоредба на което и да е международно споразумение, сключено от Общността във връзка с прилагането на същия Дял и никое решение на Съда на Европейските общности за тълкуване на такива разпоредби или мерки, не са обвързващи или приложими спрямо Обединеното кралство или Ирландия. Тези разпоредби, мерки или решения не засягат по никакъв начин компетентностите, правата и задълженията на споменатите държави. Тези разпоредби, мерки или решения не засягат по никакъв начин достиженията на правото

на Европейските общности (acquis) и не представляват част от правото на Общността,

така както те се прилагат в Обединеното кралство и Ирландия.


Член 3


1. Обединеното кралство или Ирландия могат да уведомят писмено Председателя на Съвета, в срок до три месеца, считано от внасянето в Съвета на предложение или инициатива във връзка с прилагането на Дял IIIа от Договора за създаване на Европейската общност, че желаят да вземат участие в приемането и прилагането на предложената мярка, след което тази държава получава това право. При дерогация на член 148, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност, квалифицираното мнозинство се определя с претегляне на гласовете на заинтересованите членове на Съвета в същото съотношение, каквото е определено в посочения член 148, параграф 2.


За решения на Съвета, които трябва да бъдат приети единодушно, се изисква единодушие на членовете на Съвета, с изключение на член, който не е направил такова уведомление. Мярка, която е приета в съответствие с настоящия параграф, е обвързваща за всички държави-членки, които са участвали в нейното приемане.


2. Ако след изтичането на разумен срок мярка, посочена в параграф 1, не може да бъде приета с участието на Обединеното кралство или Ирландия, Съветът може да приеме тази мярка в съответствие с член 1, без участието на Обединеното кралство или Ирландия. В този случай се прилага член 2.


Член 4


Обединеното кралство или Ирландия могат по всяко време след приемането на мярка

от Съвета във връзка с прилагането на Дял IIIа от Договора за създаване на Европейската общност да уведомят Съвета и Комисията за намерението си да приемат тази мярка. В този случай процедурата, предвидена в член 5а, параграф 3 от Договора

за създаване на Европейската общност се прилага mutatis mutandis.


Член 5Държава-членка, която не е обвързана от мярка, приета във връзка с прилагането на Дял IIIа от Договора за създаване на Европейската общност, не понася финансови последици, свързани с тази мярка, с изключение на административните разходи за институциите.


Член 6


Когато в случаите, посочени в настоящия протокол, Обединеното кралство или Ирландия са обвързани от мярка, която е приета от Съвета във връзка с прилагането на Дял IIIа от Договора за създаване на Европейската общност, съответните разпоредби на настоящия договор, включително и член 73п, се прилагат спрямо съответната държава

по отношение на въпросната мярка.


Член 7


Член 3 и 4 не накърняват разпоредбите на Протокола за включване на достиженията на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген в рамките на Европейския съюз.


Член 8


Ирландия може да уведоми писмено Председателя на Съвета за желанието си спрямо нея да не се прилагат повече разпоредбите на настоящия протокол. В такъв случай спрямо Ирландия се прилагат обичайните разпоредби на договора.


Протокол относно позицията на Дания
ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,


КАТО ПРИПОМНЯТ решението на държавните и правителствените глави на срещата

в рамките на Европейския съвет в Единбург на 12 декември 1992 г., относно някои проблеми, поставени от Дания във връзка с Договора за Европейския съюз,


КАТО ОТЧИТАТ позицията на Дания по въпросите на гражданството, Икономическия

и паричен съюз, политиката по отбрана и политиката в областта на правосъдието и вътрешните работи, изложени в решението от Единбург,


КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД член 3 от Протокола за включване на достиженията на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген в рамките на Европейския съюз,


СЕ ДОГОВАРЯТ за следните разпоредби, приложени към Договора за създаване на

Европейската общност и към Договора за Европейския съюз.


ЧАСТ І


Член 1


Дания не участва в приемането от Съвета на мерките, предложени въз основа на Дял IIIа от Договора за създаване на Европейската общност. При дерогация на член 148, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност, квалифициранотомнозинство се определя с претегляне на гласовете на заинтересованите членове на Съвета в същото съотношение, както е определено в посочения член 148, параграф 2. За решения на Съвета, които трябва да бъдат приети единодушно, се изисква единодушие

на членовете на Съвета, с изключение на представителя на правителството на Дания.


Член 2


Никоя от разпоредбите на Дял IIIа от Договора за създаване на Европейската общност, никоя мярка, приета по прилагането на същия Дял, никоя разпоредба на което и да е международно споразумение, сключено от Общността във връзка с прилагането на същия Дял и никое решение за тълкуване на тези разпоредби или мерки, приемано от Съда на Европейските общности, не са обвързващи или приложими спрямо Дания. Тези разпоредби, мерки или решения не засягат по никакъв начин компетентностите, правата и задълженията на Дания. Тези разпоредби, мерки или решения не засягат по никакъв начин достиженията на правото на Европейските общности (acquis) и не представляват част от правото на Общността, така както те се прилагат в Дания.


Член 3


Дания не понася финансови последици, свързани с мерките, посочени в член 1, с изключение на административните разходи за институциите.


Член 4


Член 1, 2 и 3 не се прилагат спрямо мерките, определящи третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза при пресичането на външните граници на държавите-членки или спрямо мерките, относно установяването на уеднаквен визов модел.


Член 5


1. В срок от 6 месеца след като Съветът е приел решение, отнасящо се до предложение или инициатива за развитие на достиженията на правото на Европейските общности (acquis) от Шенген, в съответствие с разпоредбите на Дял ІІІа от Договора за създаване

на Европейската общност, Дания решава дали ще приложи това решение в своето национално право. Ако тя реши да го стори, това решение поражда задължение по международното право между Дания и останалите държави-членки, посочени в член 1

от Протокола за включване на достиженията на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген в рамките на Европейския съюз, а също и с Ирландия или с Обединеното кралство, ако тези държави-членки участват в споменатите области на сътрудничество.


2. Ако Дания реши да не прилага решение на Съвета по смисъла на параграф 1, държавите-членки, посочени в член 1 от Протокола за включване на достиженията на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген в рамките на Европейския съюз,

ще обсъдят предприемането на подходящи мерки.
ЧАСТ ІІ


Член 6


Що се отнася до мерките, приети от Съвета в областта, посочена в член Й.3, параграф 1

и член Й.7 от Договора за Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и осъществяването на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната,

но няма да препятства развитието на засилено сътрудничество между държавите- членки в тази област. Следователно Дания не участва в тяхното приемане. Дания не е задължена да участва във финансирането на оперативните разходи, произтичащи от такива мерки.


ЧАСТ ІІІ


Член 7


Дания може по всяко време, в съответствие със своите конституционни изисквания, да информира останалите държави-членки, че тя не желае повече да се възползва от всички или от част от разпоредбите на настоящия протокол. В този случай Дания ще прилага изцяло всички действащи мерки, които са приети в рамките на Европейския съюз.


В. ПРОТОКОЛИ, ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


Протокол относно убежището, предоставяно на гражданите на държавите-членки

на Европейския съюз
ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че в съответствие с разпоредбите на член Е, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, Съюзът зачита основните права, така както са гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г.;


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Съдът на Европейските общности е компетентен да правораздава, за да гарантира, че при тълкуването и прилагането на член Е, параграф 2

от Договора за Европейския съюз, Европейската общност ще спазва законността;


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че в съответствие с член О от Договора за Европейския съюз, всяка европейска страна, която подава молба за членство в Съюза трябва да зачита принципите, залегнали в член Е, параграф 1 от Договора за Европейския съюз;


КАТО ОТЧИТАТ, че член 236 от Договора за създаване на Европейската общност създава механизъм за суспендиране на някои права в случай на тежко и продължително нарушаване на тези принципи от държава-членка;


КАТО ПРИПОМНЯТ, че всеки гражданин на държава-членка се ползва като гражданин

на Съюза със специален статут и специална закрила, които са гарантирани отдържавите-членки в съответствие с разпоредбите на Част Втора от Договора за създаване на Европейската общност;


КАТО ОТЧИТАТ, че Договорът за създаване на Европейската общност установява територия без вътрешни граници и предоставя на всеки гражданин на Съюза правото да

се движи и пребивава свободно на територията на държавите-членки;


КАТО ПРИПОМНЯТ, че екстрадицията на гражданите на държавите-членки на Съюза

се подчинява на разпоредбите на Европейската конвенция за екстрадиция от 13 декември 1957 г. и на Конвенцията от 27 септември 1996 г., изработена въз основа на член К.3 от Договора за Европейския съюз относно екстрадицията между държавите- членки на Европейския съюз;


КАТО ЖЕЛАЯТ да предотвратят прибягването към института на убежището за цели,

различни от тези, за които тя е предназначена;


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че настоящият протокол зачита предназначението и целите

на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. относно статута на бежанците;


СЕ ДОГОВОРИХА за следните разпоредби, които са приложени към Договора за създаване на Европейската общност.


Член единствен


Като се има предвид равнището на защита на основните права и свободи в държавите- членки на Европейския съюз, счита се, че последните представляват една спрямо друга безопасни страни на произход, що се отнася до всички правни и практически въпроси, свързани с проблемите на правото на убежище. Следователно всяка молба за предоставяне на право на убежище, отправена от гражданин на държава-членка, може

да бъде разглеждана или обявена за допустима за разглеждане от друга държава-членка само в следните случаи:


а) ако държавата-членка, чийто гражданин е молителят, като се позове на член 15 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, предприеме след влизането в сила на Договора от Амстердам, мерки, които дерогират на нейната територия задълженията й, предвидени в същата конвенция;


б) ако процедурата, предвидена в член Е.1, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, вече е била открита и докато Съветът вземе решение по този въпрос;


в) ако Съветът, като действа въз основа на Е.1, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, е установил, че по отношение на държава-членка, чийто гражданин е молителят,

е налице тежко и трайно нарушение на принципите, изложени в член Е.1 от страна на тази държава-членка;


г) ако държава-членка е трябвало да вземе такова едностранно решение по отношение молбата на гражданин на друга държава-членка; в този случай Съветът се информира незабавно; молбата се разглежда въз основа на презумпцията, че тя е очевидно необоснована, без това да засяга по какъвто и да е начин правото на решение от държавата-членка, независимо от конкретния случай.


Протокол относно прилагането на принципите на субсидиарност и

пропорционалност


ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,


РЕШЕНИ да определят условията за прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, изложени в член 3б от Договора за създаване на Европейската общност, с цел да уточнят критериите за прилагането на тези принципи и да осигурят тяхното стриктно спазване и последователно прилагане от всички институции;


КАТО ЖЕЛАЯТ да осигурят вземането на решенията да се осъществява колкото се може по-близко до гражданите на Съюза;


КАТО ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ Междуинституционалното споразумение от 25 октомври 1993 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно процедурите за прилагане на принципа на субсидиарност;


ПОТВЪРДИХА, че заключенията на Европейския съвет от Бирмингам от 16 октомври

1992 г. и цялостният подход по прилагане на принципа на субсидиарност, приет на срещата на Европейския съвет в Единбург на 11 и 12 декември 1992 г. ще продължават

да ръководят действията на институциите на Съюза и да доразвиват прилагането на принципа на субсидиарност, като за тази цел.


СЕ ДОГОВОРИХА за следните разпоредби, които са приложени към Договора за създаване на Европейската общност:


1. При упражняването на предоставените й правомощия, всяка институция следи за спазването на принципа на субсидиарност. Тя следи също за спазването на принципа на пропорционалност, по силата на който всяко действие на Общността не надхвърля необходимото за постигането на целите на Договора.


2. Прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност зачита общите разпоредби и целите на Договора, по-специално по отношение на цялостното запазване

на достиженията на правото на Европейските общности (acquis) и на баланса между институциите; то не накърнява приетите от Съда на Европейските общности принципи, отнасящи се до връзката между националното право и правото на Европейските общности и взема под внимание член Е, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, в съответствие с който "Съюзът осигурява средствата, необходими за постигането на своите цели и за осъществяването на своите политики."


3. Принципът на субсидиарност не поставя под въпрос правомощията, предоставени на Европейската общност от Договора, така както ги тълкува Съда на Европейските общности. Критериите, изложени в член 3б, втори параграф от Договора, се отнасят до областите, в които Общността не притежава изключителна компетентност. Принципът

на субсидиарност дава насока за начина, по който следва да се упражняват тези правомощия на равнище Общност. Понятието за субсидиарност е динамично и тя следва да се прилага в светлината на целите, изложени в Договора. То позволява Общността да разширява, в рамките на своите правомощия, обхвата на действията си,когато обстоятелствата го налагат и обратно - да ги ограничава или прекратява, когато

те не са обосновани.


4. Правните основания за всяко предложение за законодателен текст на Общността, са предмет на декларация, с която предложението следва да бъде обосновано в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност; основанията, които водят до заключението, че целта на Общността може да бъде постигната по-успешно на равнище Общност, следва да бъдат подкрепени от качествени и, винаги когато това е възможно, от количествени показатели.


5. Двата аспекта на принципа на субсидиарността трябва да бъдат спазени, за да бъде счетено за обосновано дадено действие на Общността: целите на предложеното действие да не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от действие на държавите-членки в рамките на тяхната конституционна система и следователно могат

да бъдат постигнати в по-голяма степен чрез действие от страна на Общността.


За да се прецени дали споменатото по-горе условие е изпълнено, следва да се спазват следните основни насоки:


- дали разглежданият въпрос има транснационални аспекти, които не могат да бъдат задоволително регулирани посредством действията на държавите-членки;


- действия само на национално ниво или липсата на действие от страна на Общността биха противоречали на изискванията на Договора (например необходимостта да се внесе корекция при нарушаване на конкуренцията, да се избегнат скрити ограничения пред търговията или да се укрепи икономическото и социално сближаване) или биха увредили значително по друг начин интересите на държавите-членки;


- действие, провеждано на ниво Общност, би създало очевидни ползи, поради неговия обхват или поради последиците от него, в сравнение с действие, провеждано на равнище държави-членки.


6. Формата на действие на Общността е колкото се може по-опростена, доколкото това позволяват задоволителното изпълнение на приетата мярка и необходимостта от нейното ефикасно изпълнение. Общността упражнява законодателните си правомощия само доколкото това е необходимо. При равни други условия директивите следва да бъдат предпочитани пред регламентите, а рамковите директиви следва да бъдат предпочитани пред подробните мерки. Въпреки, че са обвързващи за всяка държава- членка по отношение на крайните резултати, които трябва да бъдат постигнати, директивите, предвидени в член 189 от Договора, оставят на националните органи избора на формата и начините за постигането им.


7. Що се отнася до естеството и обхвата на действията на Общността, мерките на Общността трябва да оставят колкото е възможно по-голямо поле за решения на национално равнище, като това поле трябва да е съвместимо с осъществяването на целта на съответната мярка и със спазването на условията на Договора. Без да се накърняват разпоредбите на правото на Общността, следва да се следи за спазването на установените национални процедури, както и на организацията и дейността на правните системи на държавите-членки. Когато това е възможно, и с уговорката че ще бъдат правилно изпълнявани, мерките на Общността следва да предоставят надържавите-членки разнообразни решения за постигането на целите на съответната мярка.


8. Когато прилагането на принципа на субсидиарност не води до действие на Общността, държавите-членки са задължени да се съобразяват в действията си с общите разпоредби, изложени в член 5 от Договора, като предприемат всякакви подходящи мерки, с които да осигурят изпълнението на своите задължения, произтичащи от Договора и като се въздържат от каквито и да е мерки, които биха застрашили постигането на целите на Договора.


9. Без да се накърнява правото й на инициатива, Комисията трябва:


- да провежда широки консултации, освен в случаите на особена спешност или на поверителност, преди да предложи законодателни текстове и да публикува, когато това

е подходящо, документите от консултациите;


- да обосновава всяко свое предложение от гледна точка на принципа на субсидиарност; всеки път когато това е необходимо, в изложението на основанията, които придружават предложението, се дават подробности в това отношение. Финансирането изцяло или частично на дейност на Общността от бюджета на Общността изисква обяснение;


- да взема надлежно под внимание необходимостта от това всяка финансова или административна тежест, произтичаща за Общността, националните правителства, местните власти, икономическите агенти и гражданите, да бъде минимизирана и да е пропорционална на целта, която следва да бъде постигната;


- да представя на Европейския съвет, на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад по прилагането на член 3б от Договора. Този годишен доклад се изпраща също така и до Комитета на регионите и до Икономическия и социален комитет.


10. Европейският съвет взема под внимание доклада на Комисията, посочен в точка 9, четвърто тире, при изготвянето на своя доклад относно постигнатия от Съюза напредък, който той е задължен да представя в Европейския парламент в съответствие с член Г от Договора за Европейския съюз.


11. При пълно спазване на процедурите за прилагане, Европейският парламент и Съветът извършват преглед, който е неразделна част от цялостния преглед на предложенията на Комисията, за съответствието на тези предложения с разпоредбите

на член 3б от Договора. Тази разпоредба се отнася както до първоначалното предложение на Комисията, така и до измененията, които Европейският парламент и Съветът възнамеряват да внесат в тях.


12. В рамките на процедурите, посочени в членове 189б и 189в от Договора,

Европейският парламент е информиран за позицията на Съвета по прилагането на член

3б от Договора, като бъдат изложени основанията, накарали Съвета да приеме своята обща позиция. Съветът съобщава на Европейския парламент основанията, поради които смята, че част от предложение или цяло предложение на Комисията не съответства на разпоредбите на член 3б от Договора.13. Спазването на принципа на субсидиарност е предмет на преразглеждане, в съответствие с нормите, определени в Договора за създаване на Европейската общност.
Протокол за външните отношения на държавите-членки по отношение на прекосяването на външните граници


ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,


КАТО ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ необходимостта държавите-членки да осигурят ефективен контрол по техните външни граници в сътрудничество с трети страни, когато това е необходимо,


ПРИЕМАТ следната разпоредба, която е приложена към Договора за създаване на

Европейската общност:


Разпоредбите относно мерките във връзка с пресичането на външните граници, предвидени в член 73й, точка 2, буква а) на Дял IIIа от Договора, не накърняват компетентността на държавите-членки да преговарят или да сключват споразумения с трети страни, доколкото тези споразумения зачитат правото на Общността и на другите международни споразумения в тази област.


Протокол за системата на публичното радио- и телевизионно разпространение в държавите-членки


ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,


КАТО СЧИТАТ, че публичното радио- и телевизионно разпространение в държавите- членки е пряко свързано с демократичните, социалните и културните потребности на всяко общество, както и с необходимостта от запазването на плурализма в медиите;


СЕ ДОГОВОРИХА за следните тълкувателни разпоредби, които са приложени към

Договора за създаване на Европейската общност:


Разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност, не накърняват компетентността на държавите-членки да финансират публичното радио- и телевизионно разпространение, доколкото такова финансиране се предоставя на структурите за радио- и телевизионно разпространение за изпълнение на мисията за обществена услуга така, както им е възложена, определена и организирана от всяка държава-членка и доколкото това финансиране не засяга условията за търговия и конкуренцията в Общността до степен, която би противоречала на общия интерес, като

се държи сметка за това как се изпълнява възложената мисия за тази обществена услуга.
Протокол относно закрилата и хуманното отношение към животните


ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,КАТО ЖЕЛАЯТ да осигурят по-голяма закрила и хуманно отношение към животните като същества с усещания;


СЕ ДОГОВАРЯТ за следната разпоредба, която е приложена към Договора за създаване

на Европейската общност:


При изработването и осъществяването на политиката на Общността в областта на селското стопанство, транспорта, вътрешния пазар и научните изследвания, Общността

и държавите-членки държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните, като същевременно спазват законовите или административните разпоредби

и съществуващите практики в държавите-членки, по-специално по въпросите, свързани

с религиозните обреди, културните традиции и регионалното наследство.


Г. ПРОТОКОЛИ, ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

И ДОГОВОРИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ
Протокол относно институциите с оглед разширяването на Европейския съюз


ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,


ПРИЕМАТ следните разпоредби, които са приложени към Договора за Европейския съюз и Договорите за създаване на Европейските общности:


Член 1


Считано от датата на влизането в сила на първото разширяване на Съюза, независимо

от член 157, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност, от член 9,

параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, и

от член 126, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, Комисията включва по един гражданин на всяка държава-членка, при условие

че към тази дата претеглянето на гласовете в Съвета е било изменено посредством ново претегляне на гласовете или чрез двойно мнозинство, по начин, който е приемлив за всички държави-членки, като се държи сметка за всички фактори, и по-специално за компенсирането на онези държави-членки, които се отказват от възможността да посочат свой представител като втори член на Комисията.


Член 2


Поне една година преди броят на членовете на Европейския съюз да превиши двадесет,

се свиква конференция на представителите на правителствата на държавите-членки, за

да бъдат преразгледани изцяло разпоредбите на Договорите, които се отнасят до състава и дейността на институциите.


Протокол за местоположението на седалищата на институциите и някои органи и служби на Европейските общности, както и на Европол


ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ,
КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД член 216 от Договора за създаване на Европейската

общност, член 77 от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана и член 189 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,


КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Договора за Европейския съюз,


КАТО ПРИПОМНЯТ И ПОТВЪРЖДАВАТ Решението от 8 април 1965 г. и без да накърняват решенията, отнасящи се до седалищата на бъдещи институции, органи и служби,


СЕ ДОГОВОРИХА за следните разпоредби, които са приложени към Договора за

Европейския съюз и към Договорите за създаване на Европейските общности.


Член единствен


а) Седалището на Европейския парламент е в Страсбург, където се провеждат дванайсетте месечни пленарни заседания, включително и заседанието относно бюджета. Допълнителните пленарни заседания се провеждат в Брюксел. Комисиите на Европейския парламент заседават в Брюксел. Генералният секретариат на Европейския парламент и неговите подразделения остават разположени в Люксембург.


б) Седалището на Съвета е в Брюксел. През месеците април, юни и октомври Съветът провежда заседанията си в Люксембург.


в) Седалището на Комисията е в Брюксел. Службите, изброени в член 7, 8 и 9 на

Решението от 8 април 1965 г. се установяват в Люксембург.


г) Седалището на Съда на Европейските общности и на Първоинстанционния съд на

Европейските общности е в Люксембург.


д) Седалището на Сметната палата е в Люксембург.


е) Седалището на Икономическия и социален комитет е в Брюксел.


ж) Седалището на Комитета на регионите е в Брюксел.


з) Седалището на Европейската инвестиционна банка е в Люксембург.


и) Седалището на Европейския паричен институт и на Европейската централна банка е във Франкфурт.


к) Седалището на Европейската полицейска организация (Европол) е в Хага.


Протокол за ролята на националните парламенти в Европейския съюз


ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,КАТО ПРИПОМНЯТ, че контролът, упражняван от отделните национални парламенти върху собствените им правителства по отношение дейностите на Съюза, е въпрос на конституционното устройство и практика във всяка държава-членка,


КАТО ЖЕЛАЯТ, все пак, да поощрят по-активното участие на националните парламенти в дейностите на Европейския съюз и да засилят възможността им да изразяват гледната си точка по въпроси, които могат да бъдат от специфичен интерес за тях,


СЕ ДОГОВОРИХА за следните разпоредби, които са приложени към Договора за

Европейски съюз и към Договорите за създаване на Европейските общности.


І. ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ


1. Всички консултативни документи на Комисията (зелени книги, бели книги и съобщения) се изпращат без отлагане на националните парламенти на държавите- членки.


2. Законодателните предложения на Комисията, изработени от Съвета в съответствие с член 151, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност, се съобщават своевременно, за да може правителството на всяка държава-членка да следи за надлежното им получаване от националния парламент на неговата страна.


3. Необходимо е да изтече шестседмичен срок между представянето от Комисията в Европейския парламент и Съвета на всички езикови версии на законодателно предложение или на предложение за мярка, която да бъде приета въз основа на Дял VІ

от Договора за Европейския съюз и датата, на която това предложение бъде включено в дневния ред на Съвета за приемане на решение, акт или обща позиция, в съответствие с член 189б или член 189в от Договора за създаване на Европейската общност, като по спешност са възможни изключения, чиито основания следва да бъдат изложени в акта или общата позиция.


ІІ. КОНФЕРЕНЦИЯ НА КОМИТЕТИТЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


4. Конференцията на комитетите по въпросите на Европейската общност, оттук нататък наричана ККВЕО (COSAC), учредена в Париж на 16 и 17 ноември 1989 г., може да предоставя на вниманието на институциите на Европейския съюз всякакви становища, каквито тя счете за подходящи и по-специално по проекти на правни актове, които представителите на правителствата на държавите-членки с общо съгласие са решили да

й изпратят с оглед естеството на разглеждания въпрос.


5. ККВЕО има право да обсъжда всяко предложение или инициатива за законодателен акт във връзка със създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, което би засегнало пряко правата и свободите на човека. Европейският парламент, Съветът и Комисията са информирани за всяко становище, представено от ККВЕО в изпълнение на настоящата точка.6. ККВЕО може да отправя до Европейския парламент, Съвета и Комисията всякакви становища, каквито тя счете за подходящи, за законодателната дейност на Съюза, по- специално, относно прилагането на принципа на субсидиарност, пространството на свобода, сигурност и правосъдие, както и въпроси, свързани с основните права.


7. Становищата, представени от ККВЕО, не обвързват по никакъв начин националните парламенти и не предопределят тяхната позиция.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ


КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, свикана в Торино на двадесет и девети март хиляда деветстотин деветдесет и шеста година с цел да приемат с общо съгласие изменения към Договора за Европейския съюз, Договорите за създаването на Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана, Европейската общност за атомна енергия и някои свързани с тях актове, прима следните текстове:


І. Договорът от Амстердам, който изменя Договора за Европейския съюз, Договорите за създаване на Европейските общности и някои свързани с тях актове


ІІ. Протоколи


А. Протокол, приложен към Договора за Европейския съюз

1. Протокол относно член Й.7 от Договора за Европейския съюз


Б. Протоколи, приложени към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност


2. Протокол относно включването на достиженията на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген в рамките на Европейския съюз


3. Протокол относно прилагането на някои аспекти на член 7а от Договора за създаване на Европейската общност в Обединеното кралство и Ирландия


4. Протокол относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия


5. Протокол относно позицията на Дания


В. Протоколи, приложени към Договора за създаване на Европейската общност и

Договора за създаване на Европейската общност


6. Протокол относно правото на убежище, предоставяно на гражданите на държавите-членки на Европейския съюз


7. Протокол относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност8. Протокол за външните отношения на държавите-членки относно пресичането

на външните граници


9. Протокол относно системата на публично радио- и телевизионно разпространение в държавите-членки


10. Протокол относно закрилата и хуманното отношение към животните
Г. Протоколи, приложени към Договора за Европейския съюз и Договорите за създаване на Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия


11. Протокол относно институциите с оглед разширяването на Европейския съюз


12. Протокол за местоположението на седалищата на институциите и някои органи и служби на Европейските общности, както и на Европол


13. Протокол относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз
ІІІ. Декларации


Конференцията приема изброените по-долу декларации, които са приложени към настоящия Заключителен акт:


1. Декларация относно отмяната на смъртното наказание


2. Декларация относно подобряването на сътрудничеството между Европейския съюз и Западноевропейския съюз


3. Декларация относно Западноевропейския съюз


4. Декларация относно член Й.14 и К.10 от Договора за Европейския съюз


5. Декларация относно член Й.15 от Договора за Европейския съюз


6. Декларация за създаване на звено за планиране на политиката и за ранно оповестяване


7. Декларация относно член К.2 от Договора за Европейския съюз


8. Декларация относно член К.3, буква д) от Договора за Европейския съюз


9. Декларация относно член К.6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз


10. Декларация относно член К.7 от Договора за Европейския съюз


11. Декларация относно статута на църквите и светските организации12. Декларация относно оценяването на въздействието върху околната среда


13. Декларация относно член 7г от Договора за създаване на Европейската общност


14. Декларация относно отмяната на член 44 от Договора за създаване на

Европейската общност.


15. Декларация относно поддържането на равнището на закрила и сигурност,

гарантирани от достиженията на правото на Европейската общност от Шенген (acquis).


16. Декларация относно член 73й, параграф 2, буква б) от Договора за създаване на

Европейската общност.


17. Декларация относно член 73к от Договора за създаване на Европейската общност.


18. Декларация относно член 73к, параграф 3, буква а), от Договора за създаване на

Европейската общност.


19. Декларация относно член 73л, параграф 1 от Договора за създаване на

Европейската общност


20. Декларация относно член 73м от Договора за създаване на Европейската общност


21. Декларация относно член 73о от Договора за създаване на Европейската общност


22. Декларация относно лицата с физически и психически увреждания


23. Декларация за действията за насърчаване, посочени в член 109в от Договора за създаване на Европейската общност


24. Декларация относно член 109с от Договора за създаване на Европейската общност


25. Декларация относно член 118 от Договора за създаване на Европейската общност;


26. Декларация относно член 118, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност


27. Декларация относно член 118б, параграф 2 от Договора за създаване на

Европейската общност


28. Декларация относно член 119, параграф 4, от Договора за създаване на

Европейската общност


29. Декларация относно спорта


30. Декларация относно островните региони


31. Декларация относно Решението на Съвета от 13 юли 1987 г.32. Декларация относно организацията и дейността на Комисията


33. Декларация относно член 188в, параграф 3, от Договора за създаване на

Европейската общност


34. Декларация за спазване на сроковете за процедурата по съвместно решаване


35. Декларация относно член 191а, параграф 1 от Договора за създаване на

Европейската общност


36. Декларация относно отвъдморските страни и територии


37. Декларация относно публичните кредитни институции в Германия


38. Декларация относно доброволческите дейности


39. Декларация относно качеството на законодателните текстове на Общността


40. Декларация относно процедурата за сключване на международни споразумения от

Европейската общност за въглища и стомана


41. Декларация относно разпоредбите за прозрачността, достъпа до документи и борбата против измамите42. Декларация относно консолидирането на договорите


43. Декларация относно Протокола за прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност


44. Декларация относно член 2 от Протокола за включване на достижението на правото

на Европейската общност (acquis) от Шенген в рамките на Европейския съюз;


45. Декларация относно член 4 от Протокола за включване на достиженията на правото

на Европейската общност (acquis) от Шенген в рамките на Европейския съюз


46. Декларация относно член 5 от Протокола за включване на достиженията на правото

на Европейската общност (acquis) от Шенген в рамките на Европейския съюз;


47. Декларация относно член 6 от Протокола за включване на достиженията на правото

на Европейската общност (acquis) от Шенген в рамките на Европейския съюз


48. Декларация относно Протокола за правото на убежище за граждани на държави-

членки на Европейския съюз


49. Декларация относно буква г) от член Единствен на Протокола за правото на убежище за граждани на държави-членки на Европейския съюз


50. Декларация относно Протокола за институциите с оглед на разширяването на

Европейския съюз51. Декларация относно член 10 от Договора от Амстердам


Конференцията прие също така за сведение изброените по-долу декларации, които са приложени към настоящия Заключителен акт:


1. Декларация на Австрия и Люксембург относно кредитните институции


2. Декларация на Дания относно член К.14 от Договора за Европейския съюз


3. Декларация на Германия, Австрия и Белгия относно субсидиарността


4. Декларация на Ирландия относно член 3 от Протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия


5. Декларация на Белгия относно Протокола за правото на убежище за граждани на държавите-членки на Европейския съюз


6. Декларация на Белгия, Франция и Италия относно Протокола за институциите с оглед разширяването на Европейския съюз


7. Декларация на Франция относно положението на отвъдморските департаменти в светлината на Протокола за включване достиженията на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген в рамките на Европейския съюз


8. Декларация на Гърция относно статута на църквите и светските организации


В заключение, конференцията постигна съгласие да приложи като нагледно пояснение към настоящия Заключителен акт текстовете на Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, след внесените в тях изменения от конференцията.


Съставено в Амстердам на втори октомври хиляда деветстотин деветдесет и седма година.


Hecho en Amsterdam, el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete. Udf?rdiget i Amsterdam, den anden oktober nittenhundrede og syvoghalvfems. Geschehen zu Amsterdam am zweiten Oktober neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Done at Amsterdam this second day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait a Amsterdam, le deux octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Arna dheanamh in Amstardam ar an dara la de Dheireadh Fomhair sa bhliain mile naoi gcead nocha a seacht.

Fatto ad Amsterdam, addi due ottobre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Amsterdam, de tweede oktober negentienhonderd zevenennegentig. Feito em Amesterdao, em dois de Outubro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Amsterdamissa 2 paivana lokakuuta vuonna tuhatyhdeksansataayhdeksankymmentaseitseman.

Utfardat i Amsterdam den andra oktober ar nittonhundranittiosju. Pour Sa Majeste le Roi des BelgesVoor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Fur Seine Majestat den Konig der Belgier


ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПРИЕТИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА


1. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ОТМЯНАТА НА СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ


Като се позовава на член Е, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, Конференцията припомня, че протокол № 6 към Европейската конвенция за закрила на правата на човека и основните свободи, приета в Рим на 4 ноември 1950 г., която е подписана и ратифицирана от мнозинството от държавите-членки, предвижда отмяната

на смъртното наказание.

В този контекст Конференцията отбелязва, че след подписването на споменатия по-горе протокол от 28 април 1983 г., смъртното наказание е отменено в повечето държави- членки на Съюза и повече не е прилагано в нито една от тях.


2. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПОДОБРЯВАНЕТО НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


С цел подобряването на сътрудничеството между Европейския съюз и Западноевропейския съюз, Конференцията приканва Съвета да положи усилия за по- бързото приемане на подходящи ред и условия относно проверките за сигурност относно служителите на Генералния секретариат на Съвета.


3. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Конференцията отбелязва следната декларация, приета от Съвета на министрите от

Западноевропейския съюз на 22 юли 1997 г.:


"ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО РОЛЯТА НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ АЛИАНС


Увод


1. Държавите-членки на Западноевропейския съюз (ЗЕС) постигнаха в Маастрихт през

1991 г. съгласие, че е необходимо да създадат истинска европейска идентичност в сигурността и отбраната (ЕИСО) и да поемат по-голяма европейска отговорност по въпросите на отбраната. Като вземат под внимание Договора от Амстердам, те потвърждават, че е важно тези усилия да продължават и да се засилват. ЗЕС е неделима част от развитието на Европейския съюз (ЕС), която предоставя на Съюза достъп до оперативни сили, по-специално в контекста на задачите от Петерсберг, и е съществен елемент от развитието на ЕИСО в рамките на Северноатлантическия алианс в съответствие с Декларацията от Париж и с решенията, приети в Берлин от министрите

от НАТО.


2. Днес Съветът на ЗЕС обединява всички държави-членки на Европейския съюз и всички европейски държави-членки на Северноатлантическия алианс, съгласносъответните техни устави. Съветът обединява също онези страни от Централна и Източна Европа, които са свързани с Европейския съюз чрез споразумения за асоцииране и са кандидати за присъединяване както към Европейския съюз, така и към Северноатлантическия алианс. По този начин ЗЕС се утвърждава като една истинска структура за диалог и сътрудничество между европейците по въпросите на сигурността

и отбраната в най-широк смисъл.


3. В този контекст ЗЕС отбелязва Дял V от Договора за Европейския съюз, отнасящ се

до общата политика в областта на външните отношения и сигурността на ЕС, по- специално следните разпоредби на член Й.3, параграф 1, член Й.7 и Протокола относно член Й.7:

Член Й.3, параграф 1


"1. Европейският съвет определя принципите и главните насоки на общата политика

в областта на външните отношения и сигурността, включително и по въпроси,

свързани с отбраната."


Член Й.7


"1. Общата политика в областта на външните отношения и сигурността включва всички въпроси, свързани със сигурността на Съюза, включително постепенното определяне на обща политика за отбрана, в съответствие с алинея втора, която да доведе до обща отбрана, ако Европейският съвет вземе такова решение. В този случай той препоръчва на държавите-членки да приемат решение в същия смисъл в съответствие с техните конституционни изисквания.


Западноевропейският съюз (ЗЕС) е неделима част от развитието на Съюза като му предоставя достъп до оперативни сили, по-специално

в рамките на параграф 2. Той подпомага Съюза в определянето на аспектите на отбраната в общата политика в областта на външните отношения и сигурността, така както са установени в настоящия член. В резултат, Съюзът поощрява установяването на по-тесни институционални отношения със ЗЕС с оглед на евентуалното интегриране на ЗЕС в Съюза, ако Европейският съвет приеме такова решение. В този случай той препоръчва на държавите-членки да приемат решение в същия смисъл в съответствие с техните конституционни изисквания.


Политиката на Съюза по смисъла на настоящия член не накърнява специфичния характер на политиката за сигурност и отбрана на някои държави-членки, тя зачита задълженията, произтичащи за отделни държави-членки от членството им в Северноатлантическия договор, които считат, че тяхната обща отбрана се осъществява в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)

и че тя е съвместима с общата политика по сигурност и отбрана, приета от тази организация.


Постепенното изработване на обща политика по отбрана се подпомага, доколкото държавите-членки сметнат това за необходимо, от сътрудничество между тях в областта на въоръженията.2. Въпросите, посочени в настоящия член, включват също хуманитарни и спасителни мисии, мироопазващи мисии и мисии на бойни части за управление на кризи, включително и за омиротворяване.3. Съюзът се обръща за съдействие към ЗЕС при изготвянето и прилагането на решенията и действията на Съюза в областта на отбраната.


Компетентността на Европейския съвет да определя насоките в съответствие с член Й.3 се упражнява и по отношение на ЗЕС за въпросите, по които Съюзът се обръща за съдействие към ЗЕС.


Всеки път, когато Съюзът се обръща за съдействие към ЗЕС за изготвянето и прилагането на решенията на Съюза относно посочените в параграф 2 мисии, всички държави-членки на Съюза могат да участват пълноценно в тези мисии. Съветът, съгласувано с институциите на ЗЕС, приема необходимите практически изисквания и правила, които да позволят на всички държави-членки с принос във въпросните мисии

да участват пълноценно и равнопоставено в планирането и приемането на решение в рамките на ЗЕС.


Решенията, отнасящи се до отбраната, които са посочени в този параграф, се вземат без да се накърняват политиките и задълженията, посочени в параграф 1, алинея трета.


4. Разпоредбите на настоящия член не представляват пречка за развитието на по- тясно сътрудничество между две или повече държави-членки на двустранна основа, в рамките на ЗЕС и на Северноатлантическия алианс, доколкото това сътрудничество

не противоречи и не възпрепятства изпълнението на сътрудничеството, предвидено в настоящия Дял.


5. С цел по-нататъшно развитие на целите, определени в настоящия член, неговите разпоредби подлежат на преразглеждане в съответствие с член Н."


Протокол относно член Й.7


"ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,


КАТО ПОДДЪРЖАТ становището, че е необходимо цялостно прилагане на разпоредбите на член Й.7, параграф 1, алинея втора и параграф 3 от Договора за Европейския съюз,


КАТО ПОДДЪРЖАТ становището, че политиката на Съюза в съответствие с член Й.7 не трябва да накърнява специфичния характер на политиката в областта на отбраната и сигурността на някои държави-членки, че тя трябва да зачита задълженията, произтичащи от Северноатлантическия договор за някои държави- членки, които считат, че тяхната обща отбрана се осъществява в рамките на НАТО, както и че тя трябва да бъде съвместима с общата политика в областта на отбраната и сигурността, приета в рамките на тази организация,


СЕ ДОГОВАРЯТ за следната разпоредба, която е приложена към Договора за

Европейския съюз:
Европейският съюз, в сътрудничество със Западноевропейския съюз, разработва

мерки, насочени към подобряване на сътрудничеството между тях, в срок до една година след влизането в сила на Договора от Амстердам.


А. ОТНОШЕНИЯ НА ЗЕС С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: СЪПЪТСТВАЩИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДОГОВОРА ОТ АМСТЕРДАМ


4. В "Декларация относно ролята на Западноевропейския съюз и неговите отношения с Европейския съюз и със Северноатлантическия алианс" от 10 декември 1991 г., държавите-членки на ЗЕС си поставиха целта за "поетапно изграждане на ЗЕС като съставна част от отбраната на Европейския съюз". Днес те отново заявяват тази цел така, както тя е развита в Договора от Амстердам.


5. Когато Съюзът се обръща за съдействие към ЗЕС, ЗЕС изготвя и прилага решенията

и действията на Съюза, които се отнасят до въпросите на отбраната.


За изготвянето и прилагането на решенията и действията на ЕС, за които Съюзът се е обърнал за съдействие към ЗЕС, ЗЕС действа в съответствие с насоките, определени от Европейския съвет.


ЗЕС подпомага Съюза в определянето на аспектите на общата политика в областта на външните отношения и сигурността, които се отнасят до отбраната, така както те са определени в член Й.7 от Договора за Европейския съюз.


6. ЗЕС потвърждава, че когато Европейският съюз се обръща за съдействие към ЗЕС за изготвянето и прилагането на решенията на Съюза относно мисиите, посочени в член Й.7, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, всички държави-членки на Съюза имат право да участват пълноценно във въпросните мисии, в съответствие с член Й.7, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.


ЗЕС ще развива ролята на наблюдателите на ЗЕС в съответствие с разпоредбите на член

Й.7, параграф 3 и ще приема необходимите практически изисквания и правила, които

да позволят на всички държави-членки на ЕС да дадат своя принос в мисиите, провеждани от ЗЕС по молба на ЕС, като участват пълноценно и равноправно в планирането и във вземането на решения в рамките на ЗЕС.


7. В съответствие с Протокола относно член Й.7 от Договора за Европейския съюз, ЗЕС разработва, в сътрудничество с Европейския съюз, мерки за засилено сътрудничество между двете организации. В това отношение известен брой мерки, някои от които вече

са в процес на разглеждане от ЗЕС, могат да бъдат развити още отсега, по-специално:


- мерки, насочени към подобряване на координацията на процедурите за консултации и за вземане на решение във всяка от организациите, по-специално при кризисни ситуации;

- провеждане на съвместни срещи на компетентните органи на двете организации;

- максималното възможно хармонизиране на редуването на председателствата на ЗЕС и на ЕС, както и на административните правилници и практика на двете организации;- тясната координация на работата на службите на Генералния секретариат на ЗЕС

и Генералния секретариат на Съвета на ЕС, включително посредством обмен и временна размяна на служителите;

- изработването на мерки, позволяващи на компетентните органи на ЕС, включително на звеното за планиране на политиката и за ранно оповестяване, да ползват ресурсите на звеното за планиране, на Ситуационния център и Сателитния център на ЗЕС;

- сътрудничеството между ЕС и ЗЕС в областта на въоръжаването, доколкото е необходимо, в рамките на Западноевропейската група за въоръжаването (ЗЕГВ) като европейска институция за сътрудничество по въпросите на въоръжаването в контекста

на рационализирането на европейския пазар на въоръжения и на създаването на

Европейска агенция за въоръжаване;

- практически мерки, насочени към осигуряването на сътрудничество с

Европейската комисия, отразяващи нейната роля в рамките на ОПОВОС така, както тя

е определена в Договора за Европейския съюз;

- подобряването на мерките за сигурност съвместно с Европейския съюз.


Б. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЗЕС И НАТО В РАМКИТЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ЕИСО В СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ АЛИАНС


8. Атлантическият алианс продължава да бъде основата на колективната отбрана в съответствие със Северноатлантическия договор. Той остава основният форум за консултации между съюзниците и в рамката, в която те се договарят за политиките, отнасящи се до техните задължения в областта на сигурността и отбраната съгласно Договора от Вашингтон. Алиансът е предприел процес на модернизация и реформи, така че да може по-ефективно да осъществява всички свои различни мисии. Този процес е насочен към укрепването и обновяването на трансатлантическото партньорство, включително към изграждането на ЕИСО в рамките на Алианса.


9. ЗЕС е съществен елемент от развитието на европейската идентичност в сигурността

и отбраната в Северноатлантическия алианс и съответно ще продължи да работи за укрепването на институционалното и практическото си сътрудничество с НАТО.


10. Освен подкрепата, която оказва за общата отбрана в съответствие с член 5 от Договора от Вашингтон и член V от изменения Брюкселски договор, ЗЕС играе активна роля в предотвратяването на конфликти и в управлението на кризи, така както това е предвидено в Декларацията от Петерсберг. В тази рамка ЗЕС се задължава да изпълнява изцяло полагащата му се роля при спазване на пълна прозрачност и на допълване на двете организации.


11. ЗЕС заявява, че тази идентичност ще се основава на здрави военни принципи и ще бъде подкрепена от съответно военно планиране и че тя ще позволи да бъдат създадени военно сплотени и ефективни сили, способни да действат под негов политически контрол и стратегическо ръководство.


12. За тази цел ЗЕС ще развива сътрудничеството си с НАТО, по-специално в следните области:

- механизми за консултации между ЗЕС и НАТО в контекста на кризи;

- активно участие на ЗЕС в процеса на планиране на отбраната на НАТО;- оперативни връзки между ЗЕС и НАТО за планиране, подготовка и провеждане на операции с използването на средствата и войските на НАТО, под политическия контрол

и стратегическото ръководство на ЗЕС, и по-специално:

- военно планиране, провеждано от НАТО в координация със ЗЕС, както и учения;

- изработване на рамково споразумение за прехвърлянето, изпълнението на мисиите и отпътуването на средствата и войските на НАТО;

- връзки между ЗЕС и НАТО в областта на европейските договорености в областта на военното командване.

Това сътрудничество ще продължи да се развива, по-специално като отчита модернизацията на Алианса.


В. ОПЕРАТИВНА РОЛЯ НА ЗЕС ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕИСО


13. ЗЕС ще развива своята роля на Европейски политико-военен орган за управлението

на кризи, като ползва средствата и войските, предоставени му от държавите от ЗЕС на национална или на мултинационална основа и като ползва, когато това е необходимо, средствата и войските на НАТО в съответствие с разработваните мерки. В този контекст ЗЕС ще подкрепя също Обединените нации и ОССЕ в техните действия по управление на кризи.


ЗЕС ще допринася, в рамките на член 17 от Договора за Европейския съюз, за постепенното определяне на общата отбранителна политика и ще следи за нейното практическо прилагане като доразвива своята собствена оперативна роля.


14. За тази цел ЗЕС ще продължи да работи в следните области:

- ЗЕС е разработил механизми и процедури за управлението на кризи, които ще бъдат осъвременявани в резултат от обогатяването на опита на ЗЕС от провеждани учения и операции. Осъществяването на задачите от Петерсберг изисква гъвкави начини за действие, съобразени с разнообразието от кризисни ситуации и максимално използване на наличните военни сили, включително и на тези, които могат да бъдат предоставени на национален щаб от водеща държава, или на разположение на многонационален щаб под командването на ЗЕС или на разположение на материалните

и военните сили на НАТО.

- ЗЕС вече е изготвил "Предварителни заключения относно определянето на обща европейска политика за отбрана", които представляват първоначален принос към целите, обхвата и средствата на общата европейска политика за отбрана".


ЗЕС ще продължи да работи по тези задачи, като се опира по-специално на Парижката декларация и като взема под внимание отнасящите се към този въпрос елементи от решенията, приети на срещите на върха и на срещите на равнище министри на ЗЕС и НАТО след срещата в Бирмингам. Той ще съсредоточи работата си по-специално в следните области:

- определянето на принципите за използване на въоръжените сили на държавите от ЗЕС

в операциите на ЗЕС, в съответствие със задачите от Петерсберг и в подкрепа на европейските интереси по въпросите на сигурността.

-организиране на оперативни средства за изпълнение на задачите от Петерсберг, като например изработването на общи планове и планове за конкретни обстоятелства, както и обучение, подготовка и оперативност между силите, включително посредством неговото участие в процеса на планиране на отбраната на НАТО в необходимата степен;

-стратегическа мобилност на основата на неговата текуща работа;-отбранително разузнаване посредством неговите Звено за планиране, Ситуационен център

и Сателитен център.


- ЗЕС е приел много мерки за укрепване на своята оперативна роля (Звено за планиране, Ситуационен център, Сателитен център). Подобряването на функционирането на военните компоненти в щабквартирата на ЗЕС и създаването, под ръководството на Съвета, на военен комитет ще представляват по-нататъшно укрепване

на структури, които са от значение за успешната подготовка и провеждане на операциите от ЗЕС;

- с цел да се отвори за участие във всички негови операции на асоциираните членове и

на наблюдателите, ЗЕС ще разгледа също така необходимите правила и изисквания, с което да позволи на асоциираните членове и наблюдатели да участват пълноценно, в съответствие с техния статут, във всички провеждани от ЗЕС операции;

- ЗЕС припомня, че асоциираните членове участват на същото основание като пълноправни членове в операциите, за които те имат принос, както и в съответните учения и в планирането. ЗЕС ще разгледа освен това и въпроса за колкото е възможно

по-цялостното участие на наблюдателите, в съответствие с техния статут, в планирането и във вземането на решения в рамките на ЗЕС за всички операции, за които те имат принос;

- ЗЕС ще разгледа, след консултации с компетентните органи, когато това е необходимо, възможностите за максимално участие в неговите дейности на асоциираните членове и наблюдателите, в съответствие с техния статус. Той ще разгледа, в частност, дейностите в областта на въоръженията, космическото пространство и военните изследвания;

- ЗЕС ще проучи как да засили участието на асоциираните партньори във все по-голям брой дейности."


4. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН Й.14 И ЧЛЕН К.10 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Разпоредбите на член Й.14 и член К.10 от Договора за Европейския съюз, както и всяко друго споразумение въз основа на тях, не предполагат каквото и да е прехвърляне на компетентност от държавите-членки на Европейския съюз.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН Й.15 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Конференцията постига съгласие, че държавите-членки следят Политическият комитет,

посочен в член Й.15 от Договора за Европейския съюз, да може да се събира по всяко време и в най-кратки срокове на ниво политически директори или техните заместници

в случай, че възникне международна криза или друго събитие с неотложен характер.


6. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕ НА ЗВЕНО ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПОЛИТИКА И ЗА РАННО ОПОВЕСТЯВАНЕ


Конференцията постига съгласие:


1) че в Генералния секретариат на Съвета се създава звено за планиране на политиката

и за ранно оповестяване под ръководството на Генералния секретар, който е върховен представител за ОПОВОС. Създава се съответно сътрудничество с Комисията, така чеда се осигури пълна съгласуваност с външноикономическата политика и политиката за развитие на Съюза.


2) Задачите на това звено са следните:


а) да следи и анализира новостите в областите, отнасящи се до ОПОВОС;


б) да предоставя оценки за интересите на Съюза в областта на външните отношения и сигурността, както и да уточнява областите, на които в бъдеще ОПОВОС би могла да

се посвети основно;


в) да предоставя своевременно оценки и да оповестява бързо, в случай че възникнат събития или ситуации, които биха могли да имат съществени последици за политиката

на Съюза в областта на външните отношения и сигурността, включително и потенциални политически кризи;


г) да изготвя, по искане на Съвета, на Председателството или по своя инициатива, документи, които да представят аргументирано различните възможности относно политиката, която да се следва, както и да представят тези документи, на отговорност

на Председателството, за да съдействат за определянето на политиката на Съвета; тези документи могат да съдържат анализи, препоръки и стратегии за ОПОВОС.


3) Служителите в звеното са от Генералния секретариат, държавите-членки, Комисията

и ЗЕС.


4) Всяка държава-членка или Комисията могат да отправят до звеното предложения относно дейности, които то да предприеме.


5) Държавите-членки и Комисията подпомагат процеса на планиране на политиката като предоставят в максимално възможна степен подходяща информация, включително и поверителна информация.

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН К.2 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Действията в областта на полицейското сътрудничество, приети по силата на член К.2

от Договора за Европейския съюз, включително и дейностите на Европол, подлежат на съответен съдебен контрол от компетентните национални власти в съответствие с нормите, прилагани във всяка държава-членка.


8. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН К.3, БУКВА Д) ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Конференцията счита, че разпоредбите на член К.3, буква д) от Договора за Европейския съюз нямат за последица задължаване на държава-членка да приеме минимални размери на наказанията, ако нейната правна система не предвижда такива.


9. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН К.6, ПАРАГРАФ 2 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗКонференцията счита, че инициативите за мерки, посочени в член К.6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и актовете, приети от Съвета впоследствие по силата на споменатата разпоредба, се публикуват в Официален вестник на Европейските общности в съответствие с процедурните правила на Съвета и Комисията.

10. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН К.7 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Конференцията отбелязва, че когато държавите-членки правят декларация въз основа

на член К.7, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, те могат да запазят правото

си да предвидят в тяхното национално право разпоредби с цел, когато бъде повдигнат въпрос, отнасящ се до валидността или тълкуването на акт, посочен в член К.7, параграф 1 по висящо дело пред национална юрисдикция, срещу чиито решения няма правно средство за защита съгласно националното право, тази юрисдикция да бъде задължена да отнесе въпроса пред Съда на Европейските общности.


11.ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СТАТУТА НА ЦЪРКВИТЕ И НА СВЕТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ


Европейският съюз зачита и не влияе върху статута по националното право на църквите

и религиозните обединения или общности в държавите-членки.

Европейският съюз зачита също и статута на философските и светските организации.


12. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА


Конференцията отбелязва, че Комисията се задължава да изготвя проучвания с оценка

на въздействието върху околната среда, когато внася предложения, които биха могли

да имат съществени последици за околната среда.


13. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 7г ОТ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


Разпоредбите на член 7г от Договора за създаване на Европейската общност относно публичните услуги се прилагат при пълно зачитане на практиката на Съда на Европейските общности по отношение, наред с други принципи, и на принципите на равно третиране, качество и приемственост на тези услуги.


14. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ОТМЯНАТА НА ЧЛЕН 44 ОТ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


Отмяната на член 44 от Договора за създаване на Европейската общност, който се позовава на естественото предимство на държавите-членки при фиксирането на минималните цени през преходния период, не се отразява по никакъв начин на принципа за предимството на Общността, така както той е определен от съдебната практика на Съда на Европейските общности.


15. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЗАПАЗВАНЕТО НА РАВНИЩЕТО НА ЗАКРИЛА И СИГУРНОСТ, ГАРАНТИРАНО С ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ (ACQUIS) ОТ ШЕНГЕНКонференцията счита, че приетите от Съвета мерки, които ще доведат до замяна на разпоредбите относно отмяната на проверките по общите граници и са включени в Шенгенската конвенция от 1990 г., следва да гарантират най-малко същото равнище на закрила и сигурност, което осигуряват споменатите разпоредби от Шенгенската конвенция.


16. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 73Й, ТОЧКА 2, БУКВА Б) ОТ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


Конференцията счита, че съображенията на Съюза и на държавите-членки във връзка с външната политика следва да бъдат взети под внимание при прилагането на член 73й, точка 2, буква б) от Договора за създаване на Европейската общност.


17. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 73К ОТ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


Осъществяват се консултации с Върховния комисар на ООН за бежанците и с други заинтересовани международни организации по въпроси, отнасящи се до политиката по предоставяне на убежище.


18. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 73К, ПАРАГРАФ 3, БУКВА А) ОТ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


Конференцията счита, че държавите-членки могат да водят преговори и да сключват споразумения с трети страни в области, обхванати от член 73к, параграф 3, буква а) от Договора за създаване на Европейската общност, доколкото тези споразумения зачитат правото на Общността.


19. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 73Л, ПАРАГРАФ 1 ОТ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Конференцията счита, че държавите-членки могат да вземат под внимание съображения, свързани с външната политика, когато упражняват своите отговорности

по член 73л, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност.


20. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 73М ОТ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


Мерките, приети по силата на член 73м от Договора за създаване на Европейската общност, не са пречка държавите-членки да прилагат своите конституционни изисквания, отнасящи се до свободата на печата и свободата на изразяване в другите медии.


21. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 73О ОТ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


Конференцията постига съгласие Съветът да разгледа основните положения на решението, посочено в член 73о, параграф 2, второ тире от Договора за създаване на Европейската общност преди края на петгодишния срок, посочен в член 73о с цел да приеме и да прилага споменатото решение веднага след изтичането на този срок.22. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЛИЦАТА С ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ


Конференцията счита, че когато се изготвят мерки по силата на член 100а от Договора

за създаване на Европейската общност, институциите на Общността вземат под внимание нуждите на лицата с физически и психически увреждания.


23. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН

109С ОТ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


Конференцията счита, че поощрителните мерки, посочени в член 109с от Договора за създаване на Европейската общност, винаги трябва да уточняват следното:

- основанията за тяхното приемане на базата на обективна оценка за нуждата от тях и за наличие на допълнителна стойност на равнище Общност;

- тяхната продължителност, която не може да превишава пет години;

- максималният размер на средствата за тяхното финансиране, който да отразява поощрителния характер на тези мерки.


24. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 109С ОТ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


Постигнато е съгласие, че всякакъв разход въз основа на член 109с от Договора за създаване на Европейската общност ще се отнася към позиция 3 на финансовите перспективи.


25. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 118 ОТ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


Постигнато е съгласие, че всякакъв разход въз основа на член 118 от Договора за създаване на Европейската общност ще се отнася към позиция 3 от финансовите перспективи.


26. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 118, ПАРАГРАФ 2 ОТ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


Високодоговарящите се страни отбелязват, че при разглеждането на член 118, параграф

2 от Договора за създаване на Европейската общност беше постигнато съгласие, че като приема минимални предписания за закрила на здравето и безопасността на работниците

и служителите, Общността не възнамерява да осъществява дискриминация спрямо работниците и служителите от малките и средни предприятия по начин, който не е оправдан от обстоятелствата.


27. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 118Б, ПАРАГРАФ 2, ОТ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


Високодоговарящите се страни декларират, че първата мярка по прилагане на споразуменията между социалните партньори на ниво Общност, посочена в член 118б, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност, ще се изразява в доразвиване на съдържанието на споразуменията на базата на колективни преговори в съответствие с разпоредбите във всяка държава-членка, и че следователно тази мяркане обвързва държавите-членки със задължението да прилагат пряко споразуменията или да приемат разпоредби относно транспонирането им, нито пък да изменят действащото национално законодателство с цел да улеснят тяхното прилагане.


28. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 119, ПАРАГРАФ 4 ОТ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


При приемането на мерките, посочени в член 119, параграф 4 от Договора за създаване

на Европейската общност, държавите-членки на първо място следва да имат за цел подобряването на положението на жените в техния професионален живот.


29. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СПОРТА


Конференцията подчертава социалната значимост на спорта, по-специално неговата роля за оформяне на личността и за сближаване на хората. Конференцията приканва органите на Европейския съюз да провеждат консултации със спортните асоциации, когато се разглеждат важни въпроси, отнасящи се до спорта. В тази връзка следва да се отдава специално внимание на специфичните особености на аматьорския спорт.


30. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ОСТРОВНИТЕ РЕГИОНИ


Конференцията признава, че островните региони имат структурни ограничения,

дължащи се на островното им разположение, които поради трайния си характер пречат

на тяхното икономическо и социално развитие.

Конференцията съответно признава, че законодателството на Общността следва да отчита тези ограничения, и че когато това е оправдано, в полза на тези региони могат да бъдат предприемани специфични мерки с цел по-доброто им интегриране във вътрешния пазар при равни условия.


31. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА ОТ 13 ЮЛИ 1987 г.


Конференцията призовава Комисията да внесе в Съвета най-късно до края на 1998 г. предложение за изменение на Решението на Съвета от 13 юли 1987 г., което регламентира реда и условията за упражняване на правомощията по правоприлагане, предоставени на Комисията.


32. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА


Конференцията отбелязва намерението на Комисията да подготви реорганизация на задачите в рамките на колегиума, в подходящо за Комисията време, която ще поеме функциите си през 2000 г., с цел да осигури оптимално разделение между обичайните функции и специфичните задачи.


В това отношение тя счита, че председателят на Комисията следва да разполага с широко право на преценка при разпределянето на задачите в рамките на колегиума, а също и при преразпределянето на тези задачи през време на мандата на Комисията.Конференцията отбелязва също намерението на Комисията да предприеме и съответна реорганизация на своите служби. Тя отбелязва по-специално, че е желателно външните отношения да бъдат поставени под ръководството на заместник-председател.


33. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 188В, ПАРАГРАФ 3 ОТ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


Конференцията приканва Сметната палата, Европейската инвестиционна банка и Комисията да запазят в сила сегашното тристранно споразумение. Ако някоя от страните желае приемането на нов текст или на изменение на текст, Сметната палата, Банката и Комисията полагат усилия да се споразумеят по текста като отчитат съответните интереси на всяка от тях.


34. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЧИТАНЕТО НА СРОКОВЕТЕ ПРИ ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪВМЕСТНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ


Конференцията приканва Европейския парламент, Съвета и Комисията да направят всичко възможно, за да осигурят процедурата за съвместно вземане на решение да протича възможно най-бързо. Тя припомня, че е важно да се спазват стриктно сроковете, предвидени в член 189б от Договора за създаване на Европейската общност

и потвърждава, че прибягването до удължаване на посочените в параграф 7 на същия член срокове следва да се осъществява, само когато е крайно наложително. Действителният срок между второто четене от Европейския парламент и резултатите от работата на Помирителния комитет в никакъв случай не бива да превишава девет месеца.


35. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 191А, ПАРАГРАФ 1 ОТ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


Конференцията постига съгласие, че принципите и условията, посочени в член 191а, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност, ще позволят на държава-членка да отправя искане до Комисията или Съвета да не уведомяват трета страна за документ, произхождащ от тази държава, без нейното предварително съгласие.

36. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ОТВЪДМОРСКИТЕ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ Конференцията признава, че специалният режим за асоцииране на отвъдморски страни

и територии (ОСТ) въз основа на Част четвърта от Договора за създаване на Европейската общност, е бил изработен за голям брой страни и територии, с обширна територия и значителен брой население. Този режим е променен незначително от 1957

г. насам.


Конференцията отбелязва, че днес са останали едва двадесет ОСТ и че става въпрос за изключително разпръснати островни територии с общо население от приблизително

900 000 души. Освен това, повечето ОСТ са твърде изостанали в структурно отношение, свързано с особено тежки географски и икономически ограничения. При тези обстоятелства специалният режим за асоцииране, така както той е бил изработен през 1957 г., вече не е в състояние ефективно да отговори на предизвикателствата на развитието на ОСТ.
Конференцията тържествено припомня, че целта на асоциирането е да поощри

икономическото и социалното развитие на тези страни и територии и да установи по-

тесни икономически връзки между тях и Общността като цяло.


Конференцията приканва Съвета да преразгледа до февруари 2000 г., въз основа на разпоредбите на член 136 от Договора за създаване на Европейската общност, този режим за асоцииране с четири цели:

- да поощрява по-ефикасно икономическото и социалното развитие на ОСТ;

- да развива икономическите отношения между ОСТ и Европейския съюз;

- да взема под внимание в по-голяма степен разнообразието и спецификата на всяка отделна ОСТ, включително що се отнася до свободата на установяване;

- да следи за подобряването на ефикасността на финансовите инструменти.


37. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНИТЕ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ В ГЕРМАНИЯ


Конференцията отбелязва становището на Комисията, че правилата за конкуренция, които са в сила в Общността, позволяват да се вземат изцяло под внимание услугите от общ икономически интерес, предоставяни от публичните кредитни институции в Германия, както и облекченията, които са им предоставени, за да компенсират разходите, свързани с тези услуги. В това отношение Германия запазва своята компетентност да определя по какъв начин да предоставя на местните власти средствата за изпълнение на тяхната задача да осигуряват в регионите под тяхна юрисдикция цялостна и ефикасна финансова инфраструктура на цялата територия на региона. Тези облекчения не трябва да нарушават условията за конкуренция повече, отколкото това е необходимо за изпълнението на тези специфични задачи и да противоречат на интересите на Общността.


Конференцията припомня, че Европейският съвет е приканил Комисията да установи дали подобни случаи съществуват в други държави-членки и да приложи, ако това е необходимо, същите стандарти спрямо тях и да информира Съвета в неговия формат "Икономически и финансови дела".


38. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ДОБРОВОЛЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ


Конференцията признава важния принос на доброволческите дейности за развитието на обществената солидарност.


Общността насърчава европейското измерение на доброволческите организации, като особено поставя ударение върху обмена на информация и опит, както и върху участието на младите и възрастните в доброволческите дейности.


39. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ОБЩНОСТТА


Конференцията отбелязва, че качеството на законодателните текстове на Общността е

от съществено значение, за да бъдат правилно приложени от компетентните власти и

по-добре разбрани от обществото и икономическите среди. Тя припомня заключенията

по този въпрос, направени от Председателството на Европейския съвет в Единбург на11 и 12 декември 1992 г., както и резолюцията на Съвета относно качеството на законодателните текстове на Общността, приета на 8 юни 1993 г. (Официален вестник

на Европейските общности, С 166 от 17.06.1993 г., стр.1).


Конференцията счита, че трите институции, участващи в процедурата по приемане на законодателството на Общността - Европейският парламент, Съветът и Комисията, следва да приемат основни насоки относно качеството на споменатите законодателни текстове. Тя подчертава също, че законодателството на Общността следва да бъде по- достъпно и в това отношение приветства приемането и прилагането за първи път на ускорена методика за работа по официалното кодифициране на законодателните текстове, въведена с Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. (Официален вестник на Европейските общности, С102, 4.04.1996 г., стр.2).


Ето защо Конференцията декларира, че Европейският парламент, Съветът и Комисията следва да:


- приемат с общо съгласие основните насоки за подобряване качеството на законодателните текстове на Общността и да следват тези основни насоки при разглеждането на предложения или проекти за законодателни текстове на Общността, като предприемат вътрешноорганизационните мерки, които те счетат за необходими, за

да осигурят правилното прилагане на тези основни насоки;

- положат максимални усилия за ускоряване на кодифицирането на законодателните текстове.


40. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНАОтмяната на член 14 от Конвенцията относно преходните разпоредби, приложена към Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, не изменя съществуващата практика относно процедурата за сключване на международни споразумения от Европейската общност за въглища и стомана.


41. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА ПРОЗРАЧНОСТТА, ДОСТЪПА ДО ДОКУМЕНТИ И БОРБАТА СРЕЩУ ИЗМАМИТЕ


Конференцията счита, че когато Европейският парламент, Съветът и Комисията действат в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност за въглища

и стомана и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, следва

да се ръководят от разпоредбите за прозрачността, достъпа до документи и борбата срещу измамата, действащи в рамките на Договора за създаване на Европейската общност.

42. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО КОНСОЛИДИРАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ Високодоговарящите се страни постигат съгласие, че техническата работа, започната

по време на тази междуправителствена конференция, следва да продължи възможно най-бързо, за да се извърши консолидирането на всички договори, включително и на Договора за Европейския съюз.Те постигат съгласие, че окончателният резултат от тази техническа работа, на която

ще се даде гласност като пример, под ръководството на генералния секретар на Съвета,

няма да има правна стойност.


43. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПРОТОКОЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА СУБСИДИРАНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ


Високодоговарящите се страни потвърждават от една страна, че Декларацията относно прилагането на правото на Общността, приложена към Заключителния акт на Договора

за Европейския съюз, а от друга страна - заключенията на Европейския съвет от Есен,

като уточняват, че административното прилагане на правото на Общността по принцип

е задължение на държавите-членки в съответствие с техните конституционни изисквания. Не се накърняват правомощията на институциите на Общността за наблюдение, контрол и изпълнение, в съответствие с разпоредбите на член 145 и 155 от Договора за създаване на Европейската общност.


44. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 2 ОТ ПРОТОКОЛА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ (ACQUIS) ОТ ШЕНГЕН В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Високодоговарящите се страни постигат съгласие, че от датата на влизане в сила на договора от Амстердам Съветът приема всички необходими мерки, посочени в член 2

от Протокола за включване на достиженията на правото на Европейската общност

(acquis) от Шенген в рамките на Европейския съюз.


45. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 4 ОТ ПРОТОКОЛА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОСТИЖЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ (ACQUIS) ОТ ШЕНГЕН В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Високодоговарящите се страни приканват Съвета да поиска мнението на Комисията преди да се произнесе по искане въз основа на член 4 от Протокола за включване на достижения на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген в рамките на Европейския съюз, внесено от Ирландия или от Обединеното кралство Великобритания

и Северна Ирландия за участие в някои или във всичките разпоредби от достиженията

на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген.

Те се задължават също да направят всичко възможно, за да позволят на Ирландия или

на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, ако пожелаят това, да използват разпоредбите на член 4 от споменатия Протокол, така че Съветът да бъде в състояние да приеме решенията, посочени в този член на датата на влизането в сила на този Протокол или по всяко време след това.


46. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 5 ОТ ПРОТОКОЛА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ (ACQUIS) ОТ ШЕНГЕН В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Високодоговарящите се страни се задължават да предприемат всичко необходимо с цел

да направят възможна работата на държавите-членки в областта, отнасяща се до достиженията на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген, по-специално след като Ирландия или Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия са възприели някои или всички разпоредби на тези достижения в съответствие с член 4 отПротокола за включване на достиженията на правото на Европейската общност (acquis)

от Шенген в рамките на Европейския съюз.


47. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 6 ОТ ПРОТОКОЛА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ (ACQUIS) ОТ ШЕНГЕН В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Високодоговарящите се страни постигат съгласие да приемат всички необходими мерки, така че споразуменията, посочени в член 6 от Протокола за включване на достиженията на правото на Европейската общност (acquis) от Шенген в рамките на Европейския съюз, да могат да влязат в сила от същата дата, от която влиза в сила Договора от Амстердам.


48. ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОТОКОЛА ОТНОСНО ПРАВОТО НА УБЕЖИЩЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Протоколът относно правото на убежище за граждани на държавите-членки на Европейския съюз не накърнява правото на всяка държава-членка да приеме организационните мерки, които счете за необходими, за да изпълни своите задължения въз основа на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. относно статута на бежанците.


49. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО БУКВА Г) ОТ ЧЛЕН ЕДИНСТВЕН ОТ ПРОТОКОЛА ОТНОСНО ПРАВОТО НА УБЕЖИЩЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ- ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Конференцията заявява, че макар и да признава важността на решенията на министрите

по въпросите на емиграцията на държавите-членки на Европейските общности, приети

на 30 ноември - 1 декември 1992 г. и отнасящи се до очевидно необоснованите молби

за предоставяне на убежище, както и Резолюцията на Съвета от 20 юни 1995 г. относно минималните гаранции при процедурите на предоставяне на убежище, въпросът за злоупотребата при процедурите по предоставяне на убежище и този за подходящи бързи процедури за отклонение на очевидно необоснованите молби за предоставяне на убежище, следва да бъдат разгледани по-подробно с цел да се внесат нови подобрения, които да позволят ускоряването на тези процедури.


50. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПРОТОКОЛА ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ С ОГЛЕД РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Постига се съгласие, че до влизането в сила на първото разширяване, срокът на действие на Решението на Съвета от 29 март 1994 г. ("Компромисът от Янина") ще бъде продължен и че след тази дата ще бъде намерено решение на специалния случай

за Испания.


51. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 10 ОТ ДОГОВОРА ОТ АМСТЕРДАМ

Договорът от Амстердам отменя и заличава остарели разпоредби на Договора за създаване на Европейската общност, Договора за създаване на Европейската общност

за въглища и стомана и от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, така както са били в сила преди влизане в сила на Договора от Амстердам и привежда в съответствие някои техни разпоредби, в това число включването на някои разпоредби от Договора за създаване на единен Съвет и единна Комисия наЕвропейските общности и от Акта относно избиране на представители на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори. Тези действия не накърняват разпоредбите на достиженията на правото на Европейските общности (acquis).


ДЕКЛАРАЦИИ, КОИТО СА ПРИЛОЖЕНИ КЪМ НАСТОЯЩИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ


1. ДЕКЛАРАЦИЯ НА АВСТРИЯ И ЛЮКСЕМБУРГ ОТНОСНО КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ


Австрия и Люксембург считат, че декларацията относно публичните кредитни институции в Германия се отнася също и до кредитните институции в Австрия и Люксембург, които имат подобна организационна структура.


2. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДАНИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН К.14 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Член К.14 от Договора за Европейския съюз изисква единодушие на всички членове на

Съвета на Европейския съюз, т.е. на всички държави-членки, за приемането на решение

за прилагането в областите, посочени в член К.1 на разпоредбите на Дял IIIа "Визи, право на убежище, имиграция и други политики, свързани със свободното движение на хора" от Договора за създаване на Европейската общност. Освен това, всяко единодушно решение на Съвета, преди да влезе в сила, ще трябва да бъде прието във всяка държава-членка в съответствие с нейните конституционни изисквания. В Дания това приемане изисква, в случаите на прехвърляне на суверенитет, така както е определено в Датската конституция, или мнозинство от пет шести от гласовете на членовете на Фолкетинга, или едновременно мнозинство от гласовете на членовете на Фолкетинга и мнозинство на гласоподавателите в референдум.


3. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ И БЕЛГИЯ ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА


Правителствата на Германия, Австрия и Белгия считат за прието, че действието на Европейската общност в съответствие с принципа на субсидиарността се отнася не само до държавите-членки, но и до техните структури, доколкото те притежават свои собствени законодателни компетенции, предоставени им в съответствие с националното конституционно право.


4. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИРЛАНДИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 3 ОТ ПРОТОКОЛА ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ИРЛАНДИЯ


Ирландия заявява, че възнамерява да упражни своето право съгласно член 3 от Протокола относно положението на Обединеното кралство и Ирландия, като участва в приемането на мерките в изпълнение на разпоредбите на Дял ІІІа от Договора за създаване на Европейската общност в степен, която е максимално съвместима със запазването на своята обща зона за пътуване с Обединеното кралство. Ирландия припомня, че нейното участие в Протокола за прилагането на някои аспекти от член 7а

от Договора за създаване на Европейската общност отразява нейното желание да запази общата зона за пътуване с Обединеното кралство, с цел да осигури максимална свобода

на движение от и до Ирландия.
5. ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЕЛГИЯ ОТНОСНО ПРОТОКОЛА ЗА ПРАВОТО НА

УБЕЖИЩЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Като одобрява Протокола относно правото на убежище за граждани на държавите- членки на Европейския съюз, Белгия заявява, че в съответствие със своите задължения въз основа на Женевската конвенция от 1951 г. и Нюйоркския протокол от 1967 г., съгласно разпоредбите на буква г) от член единствен от този Протокол, тя ще прави индивидуално проучване на всяко искане за предоставяне на убежище, отправено от гражданите на друга държава-членка.


6. ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЕЛГИЯ, ФРАНЦИЯ И ИТАЛИЯ ОТНОСНО ПРОТОКОЛА ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ С ОГЛЕД РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Белгия, Франция и Италия отбелязват, въз основа на резултатите от междуправителствената конференция, че Договорът от Амстердам не удовлетворява потвърдената от Европейския съвет в Мадрид необходимост от съществен напредък в укрепването на институциите.


Тези държави считат, че такова укрепване е необходимо условие за приключването на първите преговори за разширяване. Те са решени да дадат възможно най-пълното действие, подходящо по отношение на Протокола относно състава на Комисията и на претеглянето на гласовете и считат, че едно значително разширяване на случаите на гласуване с квалифицирано мнозинство представлява част от факторите, които следва

да бъдат взети под внимание.


7. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФРАНЦИЯ ОТНОСНО ПОЛОЖЕНИЕТО В ОТВЪДМОРСКИТЕ ДЕПАРТАМЕНТИ В СВЕТЛИНАТА НА ПРОТОКОЛА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ (ACQUIS) ОТ ШЕНГЕН В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Франция счита, че прилагането на Протокола за включване на достиженията на правото

на Европейската общност (acquis) от Шенген в рамките на Европейския съюз не накърнява географския обхват на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г., подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., така както той

е определен в член 138, параграф първи от тази Конвенция.


8. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГЪРЦИЯ ОТНОСНО СТАТУТА НА ЦЪРКВИТЕ И СВЕТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ


Във връзка с Декларацията относно статута на църквите и светските организации или общности, Гърция припомня Съвместната декларация относно Атон, приложена към Заключителния акт от Договора за присъединяване на Гърция към Европейските общности.


Untitled Page