ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В сила от 01.01.2007 г.
Издаден от Министерство на външните работи - обн. ДВ, бр. 103 и 104 от 2006 г.


Бел. редакцията


СЪДЪРЖАНИЕ

ДОГОВОР

между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави - членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз,


ПРОТОКОЛ

относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз,


АКТ

относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз и


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

по присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз


(Ратифицирани със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 11 май 2005 г. - ДВ, бр. 40 от 2005 г. В сила от 1 януари 2007 г. при условията на чл. 2 от Договора*)


* Договорът с приложенията към него се издава в отделно книжно тяло в няколко тома като притурка към бр. 103 и 104 на "Държавен вестник".


СЪДЪРЖАНИЕ


Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави - членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз - 7


Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз - 12

Част първа: Принципи - 12

Част втора: Промени в Конституцията - 14

Дял I: Институционални разпоредби - 14

Дял II: Други промени - 15

Част трета: Постоянни разпоредби - 15

Дял I: Изменения в актовете, приети от институциите - 15

Дял II: Други разпоредби - 16

Част четвърта: Временни разпоредби - 16

Дял I: Преходни мерки - 16

Дял II: Институционални разпоредби - 16

Дял III: Финансови разпоредби - 16

Дял IV: Други разпоредби - 20

Част пета: Разпоредби, отнасящи се до изпълнението на настоящия протокол - 22

Дял I: Създаване на институциите и органите - 22

Дял II: Приложимост на актовете на институциите - 23

Дял III: Заключителни разпоредби - 24

Приложения

Приложение I: Списък на конвенциите и протоколите, по които България и Румъния стават страни при присъединяването (по член 3, параграф 3 на Протокола) - 25

Приложение II: Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, както са интегрирани в рамките на Европейския съюз и в актовете, които се основават на тях или които по друг начин са свързани с тях, които разпоредби са задължителни и се прилагат в новите държави-членки, считано от присъединяването (по смисъла на член 4, параграф 1 на Протокола) - 27

Приложение III: Списък по член 16 на Протокола: Промени в актове, приети от институциите - 31

1. - Дружествено право - 31

Права върху индустриална собственост - 31

I. - Търговска марка на Общността - 31

II. - Сертификат за допълнителна закрила - 31

III. - Промишлен дизайн на Общността - 32

2. - Земеделие - 32

3. - Транспортна политика - 51

4. - Данъчна политика - 51

Приложение IV: Списък по член 17 на Протокола: Допълнителни промени в актове, приети от институциите - 53

1. Земеделие - 53

A. - Законодателство в областта на земеделието - 53

Б. - Ветеринарно и фитосанитарно законодателство - 55

Приложение V: Списък по член 18 на Протокола: Други постоянни разпоредби - 56

1. - Дружествено право - 56

2. - Политика на конкуренция - 56

3. - Земеделие - 58

4. - Митнически съюз - 59

Допълнение към приложение V - 63

Приложение VI: Списък по член 20 на Протокола: Преходни мерки, България - 64

1. - Свободно движение на хора - 64

2. - Свободно предоставяне на услуги - 67

3. - Свободно движение на капитали - 67

4. - Земеделие - 68

A. - Законодателство в областта на земеделието - 68

Б. - Ветеринарно и фитосанитарно законодателство - 68

5. - Транспортна политика - 69

6. - Данъчна политика - 73

7. - Социална политика и заетост - 74

8. - Енергетика - 74

9. - Телекомуникации и информационни технологии - 74

10. - Околна следа - 75

A. - Качество на въздуха - 75

Б. - Управление на отпадъците - 75

В. - Качество на водите - 78

Г. - Промишлено замърсяване и управление на риска - 78

Допълнение към приложение VI - 81

Приложение VII: Списък по член 20 на Протокола: Преходни мерки, Румъния - 88

1. Свободно движение на хора - 88

2. Свободно предоставяне на услуги - 91

3. Свободно движение на капитали - 91

4. Политика на конкуренцията - 92

A. Фискална помощ - 92

Б. Преструктуриране на стоманодобивния отрасъл - 93

5. Земеделие - 96

A. Законодателство в областта на земеделието - 96

Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство - 97

I. Ветеринарно законодателство - 97

II. Фитосанитарно законодателство - 97

6. Транспортна политика - 98

7. Данъчна политика - 102

8. Енергетика - 103

9. Околна среда - 103

A. Качество на въздуха - 103

Б. Управление на отпадъците - 104

В. Качество на водите - 109

Г. Промишлено замърсяване и управление на риска - 112

Допълнение A към приложение VII - 120

Допълнение Б към приложение VII - 122

Приложение VIII: Развитие на селските райони (по член 34 на Протокола) - 124

Приложение IХ: Поети специфични задължения и приети изисквания от Румъния при приключването на преговорите за присъединяване на 14 декември 2004 г. (по член 39 на Протокола) - 127


Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори - 131

Част първа: Принципи - 131

Част втора: Промени в Договорите - 133

Дял I: Институционални разпоредби - 133

Дял II: Други промени - 136

Част трета: Постоянни разпоредби - 136

Дял I: Адаптации в актовете, приети от институциите - 136

Дял II: Други разпоредби - 136

Част четвърта: Временни разпоредби - 136

Дял I: Преходни мерки - 136

Дял II: Институционални разпоредби - 137

Дял III: Финансови разпоредби - 137

Дял IV: Други разпоредби - 141

Част пета: Разпоредби, отнасящи се до изпълнението на настоящия акт - 143

Дял I: Създаване на институциите и органите - 143

Дял II: Приложение на актовете на институциите - 143

Дял III: Заключителни разпоредби - 144

Приложения

Приложение I: Списък на конвенциите и протоколите, по които България и Румъния стават страни към датата на присъединяването (по член 3, параграф 3 на Акта за присъединяване) - 145

Приложение II: Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, както са интегрирани в рамките на Европейския съюз и в актовете, които се основават на тях или по друг начин са свързани с тях, които разпоредби са задължителни и се прилагат в новите държави-членки, считано от датата на присъединяването (по смисъла на член 4, параграф 1 на Акта за присъединяване) - 147

Приложение III: Списък по член 19 на Акта за присъединяване: Промени в актове, приети от институциите - 152

1. Дружествено право - 152

Права върху индустриална собственост - 152

I. Търговска марка на Общността - 152

II. Сертификати за допълнителна закрила - 152

III. Промишлен дизайн на Общността - 153

2. Земеделие - 153

3. Транспортна политика - 172

4. Данъчна политика - 172

Приложение IV: Списък по член 20 на Акта за присъединяване: Допълнителни промени в актове, приети от институциите - 174

Земеделие - 174

A. Законодателство в областта на земеделието - 174

Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство - 176

Приложение V: Списък по член 21 на Акта за присъединяване: Други постоянни разпоредби - 177

1. Дружествено право - 177

2. Политика на конкуренцията - 177

3. Земеделие - 179

4. Митнически съюз - 179

Допълнение към приложение V - 184

Приложение VI: Списък по член 23 на Акта за присъединяване: Преходни мерки, България - 185

1. Свободно движение на хора - 185

2. Свободно предоставяне на услуги - 188

3. Свободно движение на капитали - 188

4. Земеделие - 189

A. Законодателство в областта на земеделието - 189

Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство - 189

5. Транспортна политика - 190

6. Данъчна политика - 194

7. Социална политика и заетост - 195

8. Енергетика - 195

9. Телекомуникации и информационни технологии - 196

10. Околна следа - 196

A. Качество на въздуха - 196

Б. Управление на отпадъците - 196

В. Качество на водите - 199

Г. Промишлено замърсяване и управление на риска - 200

Допълнение към приложение VI - 202

Приложение VII: Списък по член 23 на Акта за присъединяване: Преходни мерки, Румъния - 208

1. Свободно движение на хора - 208

2. Свободно предоставяне на услуги - 211

3. Свободно движение на капитали - 211

4. Политика на конкуренцията - 212

A. Фискална помощ - 212

Б. Преструктуриране на стоманодобивния отрасъл - 213

5. Земеделие - 217

A. Законодателство в областта на земеделието - 217

Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство - 217

I. Ветеринарно законодателство - 217

II. Фитосанитарно законодателство - 218

6. Транспортна политика - 218

7. Данъчна политика - 222

8. Енергетика - 223

9. Околна среда - 223

A. Качество на въздуха - 223

Б. Управление на отпадъците - 224

В. Качество на водите - 229

Г. Промишлено замърсяване и управление на риска - 232

Допълнение A към приложение VII - 241

Допълнение Б към приложение VII - 243

Приложение VIII: Развитие на селските райони (по член 34 на Акта за присъединяване) - 245

Приложение IX: Поети специфични задължения и приети изисквания от Румъния при приключването на преговорите за присъединяване на 14 декември 2004 г. (по член 39 на Акта за присъединяване) - 248


Заключителен акт

I. Текст на Заключителния акт - 251

II. Декларации - 253

A. Съвместни декларации на настоящите държави-членки - 253

1. Съвместна декларация относно свободното движение на работници: България - 253

2. Съвместна декларация относно зърнено-бобовите култури: България - 254

3. Съвместна декларация относно свободното движение на работници: Румъния - 254

4. Съвместна декларация относно развитието на селските райони: България и Румъния - 254

Б. Съвместна декларация на настоящите държави-членки и на Комисията - 254

5. Съвместна декларация относно подготовката на България и Румъния за - присъединяването - 254

В. Съвместна декларация на различни настоящи държави-членки - 254

6. Съвместна декларация на Федерална република Германия и на Република Австрия - относно свободното движение на работници: България и Румъния - 254

Г. Декларация на Република България - 255

7. Декларация на Република България относно използването на кирилицата в Европейския съюз - 255

III. Размяна на писма между Европейския съюз и Република България и Румъния относно процедурата за информиране и консултиране за приемането на определени решения и други мерки в периода, предхождащ присъединяването - 255

Приложение

Процедура за информиране и консултиране за приемането на определени решения и други мерки в периода, предхождащ присъединяването - 255


ДОГОВОР

между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави - членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ИСПАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА КИПЪР,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА МАЛТА,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ,

ФЕДЕРАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РУМЪНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,


ОБЕДИНЕНИ в желанието си да се стремят към постигането на целите на Европейския съюз,

ТВЪРДО РЕШЕНИ да продължат процеса на създаване на все по-тесен съюз между народите на Европа върху вече положените основи,

КАТО ОТЧИТАТ, че член I-58 на Договора за създаване на Конституция за Европа, както и член 49 на Договора за Европейския съюз предвиждат възможността европейските държави да станат членове на Съюза,

КАТО ОТЧИТАТ, че Република България и Румъния са подали молби за членство в Съюза,

КАТО ОТЧИТАТ, че Съветът на Европейския съюз, след като получи становището на Комисията и одобрението на Европейския парламент, изразява своето съгласие за приемането на тези държави,

КАТО ОТЧИТАТ, че към момента на подписване на настоящия договор Договорът за създаване на Конституция за Европа е подписан, но не е ратифициран от всички държави - членки на Съюза, и че Република България и Румъния ще се присъединят към Европейския съюз на 1 януари 2007 г.,

СЕ ДОГОВОРИХА относно условията и договореностите по приемането и с тази цел посочиха за свои упълномощени представители:


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ


Karel DE GUCHT

Министър на външните работи


Didier DONFUT

Държавен секретар по европейските въпроси към Министъра на външните работи


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Георги ПЪРВАНОВ

Президент


Симеон САКСКОБУРГГОТСКИ

Министър-председател


Соломон ПАСИ

Министър на външните работи


Меглена КУНЕВА

Министър по европейските въпроси


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА


Vladimir MULLER

Заместник-министър по европейските въпроси


Jan KOHOUT

Извънреден и пълномощен посланик,

Постоянен представител на Чешката република в Европейския съюз


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ


Friis Arne PETERSEN

Постоянен държавен секретар


Claus GRUBE

Извънреден и пълномощен посланик,

Постоянен представител на Кралство Дания в Европейския съюз


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ


Hans Martin BURY

Държавен министър за Европа


Wilhelm SCHONFELDER

Извънреден и пълномощен посланик,

Постоянен представител на Федерална република Германия в Европейския съюз


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ


Urmas PAET

Министър на външните работи


Vaino REINART

Извънреден и пълномощен посланик,

Постоянен представител на Република Естония в Европейския съюз


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ


Yannis VALINAKIS

Заместник-министър на външните работи


Vassilis KASKARELIS

Извънреден и пълномощен посланик,

Постоянен представител на Република Гърция в Европейския съюз


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ИСПАНИЯ


Miguel Angel MORATINOS CUYAUBE

Министър на външните работи и сътрудничеството


Alberto NAVARRO GONZALEZ

Държавен секретар по въпросите на Европейския съюз


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА


Claudie HAIGNERE

Делегиран министър по европейските въпроси към Министъра на външните работи


Pierre SELLAL

Извънреден и пълномощен посланик,

Постоянен представител на Френската република в Европейския съюз


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ


Dermot AHERN

Министър на външните работи


Noel TREACY

Държавен министър по европейските въпроси


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА


Roberto ANTONIONE

Заместник-министър на външните работи


Rocco Antonio CANGELOSI

Извънреден и пълномощен посланик,

Постоянен представител на Република Италия в Европейския съюз


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА КИПЪР


George IACOVOU

Министър на външните работи


Nicholas EMILIOU

Извънреден и пълномощен посланик,

Постоянен представител на Република Кипър в Европейския съюз


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ


Artis PABRIKS

Министър на външните работи


Eduards STIPRAIS

Извънреден и пълномощен посланик,

Постоянен представител на Република Латвия в Европейския съюз


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА


Antanas VALIONIS

Министър на външните работи


Albinas JANUSKA

Заместник-секретар в Министерството на външните работи


НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ


Jean-Claude JUNCKER

Министър-председател, държавен министър, министър на финансите


Jean ASSELBORN

Заместник министър-председател, министър на външните работи и имиграцията


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ


Dr. Ferenc SOMOGYI

Министър на външните работи


Dr. Etele BARATH

Министър без портфейл, отговарящ по въпросите на Европейския съюз


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА МАЛТА


The Hon Michael FRENDO

Министър на външните работи


Richard CACHIA CARUANA

Извънреден и пълномощен посланик,

Постоянен представител на Република Малта в Европейския съюз


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ


Dr. B.R. BOT

Министър на външните работи


Atzo NICOLAI

Министър по европейските въпроси


ФЕДЕРАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ


Hubert GORBACH

Вицеканцлер


Dr. Ursula PLASSNIK

Федерален министър на външните работи


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША


Adam Daniel ROTFELD

Министър на външните работи


Jarosіaw PIETRAS

Държавен секретар по европейските въпроси


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА


Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL

Държавен министър и министър на външните работи


Fernando Manuel de MENDONCA D'OLIVEIRA NEVES

Държавен секретар по европейските въпроси


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РУМЪНИЯ


Traian BASESCU

Президент


Calin POPESCU-TARICEANU

Министър-председател


Mihai-Razvan UNGUREANU

Министър на външните работи


Leonard ORBAN

Главен преговарящ с Европейския съюз


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ


Bozo CERAR

Държавен секретар в Министерството на външните работи


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА


Eduard KUKAN

Министър на външните работи


Jozsef BERENYI

Държавен секретар на външните работи


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ


Eikka KOSONEN

Извънреден и пълномощен посланик,

Постоянен представител на Република Финландия в Европейския съюз


ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ


Laila FREIVALDS

Министър на външните работи


Sven-Olof PETERSSON

Извънреден и пълномощен посланик,

Постоянен представител на Кралство Швеция в Европейския съюз


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ


Sir John GRANT KCMG

Извънреден и пълномощен посланик,

Постоянен представител на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Европейския съюз,


КОИТО, след като си размениха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощни,

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1

1. Република България и Румъния с настоящия договор стават членове на Европейския съюз.

2. Република България и Румъния стават страни по Договора за създаване на Конституция за Европа и по Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия с измененията и допълненията в него.

3. Условията и договореностите по приемането са установени в приложения към настоящия договор. Разпоредбите на този протокол са неразделна част от настоящия договор.

4. Протоколът, включително неговите приложения и допълнения, се прилагат към Договора за създаване на Конституция за Европа и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и неговите разпоредби са неразделна част от тези договори.


Член 2

1. При условие че Договорът за създаване на Конституция за Европа не е в сила на датата на присъединяването, Република България и Румъния стават страни по Учредителните договори на Съюза, така както са изменени или допълнени.

В такъв случай член 1, параграфи 2 - 4 се прилагат от датата на влизане в сила на Договора за създаване на Конституция за Европа.

2. Условията за приемане и промените на Учредителните договори на Съюза, произтичащи от това приемане, които ще се прилагат от датата на присъединяването до датата на влизане в сила на Договора за създаване на Конституция на Европа, са посочени в Акта, приложен към настоящия договор. Разпоредбите на този акт са неразделна част от настоящия договор.

3. В случай че Договорът за създаване на Конституция за Европа влезе в сила след присъединяването, Протоколът, посочен в член 1, параграф 3, заменя Акта, посочен в член 2, параграф 2, на датата на влизане в сила на посочения договор. В този случай се счита, че разпоредбите на горепосочения протокол не пораждат ново правно действие, а запазват правното действие, породено вече от разпоредбите на Акта, посочен в член 2, параграф 2, при условията, посочени в Договора за създаване на Конституция за Европа, в Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и в този протокол.

Актове, приети до влизането в сила на протокола, посочен в член 1, параграф 3, въз основа на настоящия договор или на Акта, посочен в параграф 2, остават в сила и техните правни последици се запазват, докато тези актове не бъдат изменени или отменени.


Член 3

Разпоредбите, отнасящи се до правата и задълженията на държавите-членки, както и до правомощията и юрисдикцията на институциите на Съюза, както са определени в договорите, по които Република България и Румъния стават страни, се прилагат по отношение на настоящия договор.


Член 4

1. Настоящият договор се ратифицира от високодоговарящите се страни съгласно техните съответни конституционни изисквания. Ратификационните инструменти се депозират при правителството на Италианската република най-късно до 31 декември 2006 г.

2. Настоящият договор влиза в сила на 1 януари 2007 г., при условие че всички ратификационни инструменти са депозирани преди тази дата.

Ако въпреки това държава, посочена в член 1, параграф 1, не е депозирала своевременно своя ратификационен инструмент, настоящият договор влиза в сила за другата държава, която е депозирала своя инструмент. В този случай Съветът с единодушие приема незабавно необходимите промени в настоящия договор, в член 10, член 11, параграф 2, член 12, член 21, параграф 1, член 22, член 31, член 34 и член 46, приложение III, точки 2(1)(б), 2(2) и 2(3) и приложение IV, Раздел Б на протокола, посочен в член 1, параграф 3, и според случая в членове 9 до 11, член 14, параграф 3, член 15, член 24, параграф 1, член 31, член 34, член 46 и член 47, приложение III, точки 2(1)(б), 2(2) и 2(3) и приложение IV, Раздел Б на Акта, посочен в член 2, параграф 2; с единодушие той може също да отмени поради изтекъл срок на действие или да измени тези разпоредби на гореспоменатия протокол, включително неговите приложения и допълнения, и според случая на гореспоменатия акт, включително неговите приложения и допълнения, които разпоредби се отнасят изрично до държава, която не е депозирала своя ратификационен инструмент.

Независимо от депозирането на всички необходими ратификационни инструменти в съответствие с параграф 1 настоящият договор влиза в сила на 1 януари 2008 г., ако Съветът приеме решение относно двете присъединяващи се държави съгласно член 39 на протокола, посочен в член 1, параграф 3, или съгласно член 39 на акта, посочен в член 2, параграф 2, преди влизането в сила на Договора за създаване на Конституция за Европа.

Ако се вземе такова решение само по отношение на една от присъединяващите се държава, настоящият договор влиза в сила за тази държава на 1 януари 2008 г.

3. Независимо от разпоредбата на параграф 2 институциите на Съюза могат да приемат преди присъединяването мерките, посочени в член 3, параграф 6, член 6, параграф 2, втора алинея, член 6, параграф 4, втора алинея, член 6, параграф 7, втора и трета алинеи, член 6, параграф 8, втора алинея, член 6, параграф 9, трета алинея, член 17, член 19, член 27, параграфи 1 и 4, член 28, параграфи 4 и 5, член 29, член 30, параграф 3, член 31, параграф 4, член 32, параграф 5, член 34, параграфи 3 и 4, член 37, член 38, член 39, параграф 4, член 41, член 42, член 55, член 56, член 57 и приложения IV до VIII на Протокола, посочен в член 1, параграф 3. Подобни мерки се приемат по силата на равностойните разпоредби на член 3, параграф 6, член 6, параграф 2, втора алинея, член 6, параграф 4, втора алинея, член 6, параграф 7, втора и трета алинеи, член 6, параграф 8, втора алинея, член 6, параграф 9, трета алинея, член 20, член 22, член 27, параграфи 1 и 4, член 28, параграфи 4 и 5, член 29, член 30, параграф 3, член 31, параграф 4, член 32, параграф 5, член 34, параграфи 3 и 4, член 37, член 38, член 39, параграф 4, член 41, член 42, член 55, член 56, член 57 и приложения IV до VIII на Акта, посочен в член 2, параграф 2, преди влизане в сила на Договора за създаване на Конституция за Европа.

Тези мерки влизат в сила само поради и от датата на влизане в сила на настоящия договор.


Член 5

Текстът на Договора за създаване на Конституция за Европа, съставен на български и на румънски език, се прилага към настоящия договор. Тези текстове са автентични при същите условия като текстовете на Договора за създаване на Конституция за Европа, съставени на английски, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език.

Правителството на Италианската република изпраща на правителствата на Република България и Румъния заверено копие от Договора за създаване на Конституция за Европа на всеки от езиците, посочени в първия параграф.


Член 6

Настоящият договор, съставен в единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични, се депозира в архивите на правителството на Италианската република, което изпраща заверено копие на всяко от правителствата на другите страни по договора.


В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители подписаха настоящия договор.

Съставен в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

(Следват подписите на упълномощените представители).


ПРОТОКОЛ

относно условията и договореностите за приемането на Република България и Румъния в Европейския съюз


ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,

КАТО ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, че Република България и Румъния стават членове на Европейския съюз на 1 януари 2007 г.,

КАТО ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, че член I-58 от Договора за създаване на Конституция за Европа предвижда, че условията и договореностите за приемане са предмет на споразумение между държавите-членки и страната кандидатка,

СЕ СПОРАЗУМЯХА относно следните разпоредби, които ще бъдат приложени към Договора за създаване на Конституция за Европа и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия:


Ч А С Т П Ъ Р В А

ПРИНЦИПИ


Член 1

1. За целите на настоящия протокол:

- думата "Конституция" означава Договора за създаване на Конституция за Европа;

- изразът "Договорът за ЕОАЕ" означава Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, допълнен или изменен по силата на договори или други актове, влезли в сила преди присъединяването;

- изразът "настоящи държави-членки" означава Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;

- изразът "нови държави-членки" означава Република България и Румъния;

- думата "институциите" означава институциите, създадени по силата на Конституцията.

2. Препращанията в настоящия протокол към Конституцията и към Съюза при необходимост се считат за препращания съответно към Договора за ЕОАЕ и към Общността, учредена с Договора за ЕОАЕ.


Член 2

От датата на присъединяване разпоредбите на Конституцията, Договорът за ЕОАЕ и актовете, които са приети от институциите преди присъединяването, са задължителни за България и Румъния и се прилагат в тези държави при условията, предвидени в Конституцията, в Договора за ЕОАЕ и в настоящия протокол.


Член 3

1. България и Румъния се присъединяват към решенията и споразуменията, приети от представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета.

2. България и Румъния са в същото положение както настоящите държави-членки по отношение на декларациите или резолюциите или други позиции, приети от Европейския съвет или Съвета, и по отношение на тези, свързани със Съюза, приети с общо съгласие на държавите-членки; те съответно спазват принципите и насоките, произтичащи от тези декларации, резолюции или други позиции, и предприемат необходимите мерки за осигуряване на тяхното изпълнение.

3. България и Румъния се присъединяват към конвенциите и протоколите, изброени в приложение I. Тези конвенции и протоколи влизат в сила по отношение на България и Румъния на датата, определена от Съвета в решенията, посочени в параграф 4.

4. Съветът с единодушие по предложение на Комисията и след консултации с Европейския парламент приема европейски решения, с които извършва всички промени, необходими за присъединяване към конвенциите и протоколите, посочени в параграф 3, и публикува приведения в съответствие текст в Официален вестник на Европейския съюз.

5. България и Румъния поемат задължението по отношение на посочените в параграф 3 конвенции и протоколи да въведат административни и други разпоредби като тези, приети до датата на присъединяването от настоящите държави-членки или от Съвета, и да улеснят практическото сътрудничество между институциите и организациите на държавите-членки.

6. Съветът с единодушие по предложение на Комисията може да приеме европейски решения, които допълват приложение I с тези конвенции, споразумения и протоколи, които са подписани преди датата на присъединяване.

7. Определените инструменти, споменати в настоящия член, включват тези, които са посочени в член IV-438 от Конституцията.


Член 4

1. Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, посочени в Протокол № 17 към Конституцията относно достиженията на правото от Шенген, интегрирани в рамките на Европейския съюз, и актовете, които се основават на тях или които по друг начин са свързани с тях и са изброени в приложение II, както и всички бъдещи такива актове, приети преди датата на присъединяване, са задължителни и се прилагат в България и Румъния от датата на присъединяването.

2. Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, интегрирани в рамките на Европейския съюз, и актовете, на които се основават или които по друг начин са свързани с тях, но които не са посочени в параграф 1, макар да са задължителни за България и Румъния от датата на присъединяването, се прилагат във всяка една от тези държави само по силата на европейско решение на Съвета, което поражда такова действие, след проверка в съответствие с приложимите процедури за оценка по Шенген, че необходимите условия за прилагането на всички части от съответните достижения на правото на ЕС са спазени в тази държава.

Съветът след консултации с Европейския парламент, взема решение с единодушие на своите членове, представляващи правителствата на държавите-членки, по отношение на които разпоредбите, посочени в настоящия параграф, вече са влезли в сила, и на представителя на правителството на държавата-членка, по отношение на която тези разпоредби предстои да влязат в сила. членовете на Съвета, представляващи правителствата на Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, вземат участие в това решение, доколкото то се отнася за разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и на актовете, които се основават на тях или които по друг начин се отнасят за тях и в които участват тези държави-членки.


Член 5

България и Румъния участват в Икономическия и паричен съюз от датата на присъединяване като държави-членки с дерогация по смисъла на член III-197 от Конституцията.


Член 6

1. Споразуменията или конвенциите, сключени или временно прилагани от Съюза с една или повече трети държави, с международна организация или с гражданин или юридическо лице на трета държава, са задължителни за България и Румъния при условията, предвидени в Конституцията и в настоящия протокол.

2. България и Румъния се задължават да се присъединят при условията, предвидени в настоящия протокол, към споразуменията или конвенциите, сключени или подписани съвместно от Съюза и настоящите държави-членки.

Присъединяването на България и Румъния към споразуменията или конвенциите, сключени или подписани съвместно от Съюза и от настоящите държави-членки с отделни трети страни или международни организации, се одобрява чрез сключване на протокол към тези споразумения или конвенции между Съвета, действащ с единодушие от името на държавите-членки и заинтересованите трета страна или страни или международни организации. Комисията води преговори по тези протоколи от името на държавите-членки въз основа на указанията за водене на преговори, одобрени от Съвета с единодушие и след консултации с комитет, който включва представители на държавите-членки. Тя представя на Съвета проект на протоколите, които да бъдат сключени.

Тази процедура не засяга упражняването на собствените компетенции на Съюза и не засяга разпределението на правомощия между Съюза и държавите-членки по отношение на сключването на такива споразумения в бъдеще или всякакви други изменения, които не са свързани с присъединяването.

3. При присъединяването към споразуменията и конвенциите, посочени в параграф 2, България и Румъния придобиват същите права и задължения, произтичащи от тези споразумения и конвенции като настоящите държави-членки.

4. От датата на присъединяване и до влизането в сила на необходимите протоколи, посочени в параграф 2, България и Румъния прилагат разпоредбите на споразуменията или конвенциите, сключени съвместно от Съюза и от настоящите държави-членки преди присъединяването, с изключение на споразумението за свободно движение на хора, сключено с Швейцария. Това задължение се отнася и за онези споразумения или конвенции, които Съюзът и настоящите държави-членки са се договорили да прилагат временно.

До влизането в сила на протоколите, посочени в параграф 2, Съюзът съвместно с държавите-членки при необходимост и в рамката на своите съответни компетенции предприемат всички подходящи мерки.

5. България и Румъния се присъединяват към Споразумението за партньорство между членовете на Съвместната асамблея на държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга (ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.), подписано в Котону на 23 юни 2000 г.

6. България и Румъния се задължават да се присъединят към Споразумението за Европейското икономическо пространство (ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.) в съответствие с член 128 от това споразумение.

7. От датата на присъединяване България и Румъния прилагат двустранните споразумения и договорености относно текстила, сключени от Съюза с трети страни.

Количествените ограничения, прилагани от Съюза за вноса на текстилни продукти и облекло, се коригират, за да се отчете присъединяването на България и Румъния към Съюза. За да се постигне това, измененията в двустранните споразумения и договорености по смисъла на горепосоченото могат да се договарят от Съюза със заинтересованите трети страни преди датата на присъединяването.

Ако измененията в двустранните споразумения и договорености относно текстила не са влезли в сила до датата на присъединяването, Съюзът приема необходимите промени в своите правила за внос на текстилни продукти и облекло от трети страни, за да съобрази присъединяването на България и Румъния.

8. Количествените ограничения, прилагани от Съюза по вноса на стомана и продукти от стомана, се коригират въз основа на вноса през последните години на България и Румъния на продукти от стомана, които са с произход от съответните страни доставчици.

За да се постигне това, необходимите изменения в двустранните споразумения и договорености за стомана, сключени между Съюза и трети страни, се договарят преди датата на присъединяване.

Ако измененията в двустранните споразумения и договорености не са влезли в сила до датата на присъединяване, прилагат се разпоредбите на първа алинея.

9. Споразуменията за риболов, сключени преди присъединяването от България и Румъния с трети страни, се управляват от Съюза.

Правата и задълженията, произтичащи от тези споразумения за България и Румъния, не се засягат през периода, в който временно се запазва прилагането на разпоредбите на тези споразумения.

Възможно най-скоро и при всички случаи преди изтичането на срока на споразуменията, посочени в първа алинея, във всеки един случай Съветът по предложение на Комисията приема подходящи решения за продължаването на риболовните дейности, произтичащи от тези споразумения, включително и възможността за удължаване на някои споразумения за срокове, които не надвишават една година.

10. България и Румъния се оттеглят, считано от датата на присъединяването, от всяко споразумение за свободна търговия с трети страни, включително от Централноевропейското споразумение за свободна търговия.

В степента, в която споразуменията между България и Румъния или и двете държави, от една страна, и една или повече трети страни, от друга, не са съвместими със задълженията, произтичащи от настоящия протокол, България и Румъния предприемат всички необходими мерки, за да премахнат установените несъответствия. Ако България или Румъния срещнат затруднения при промяна на споразумение, сключено с една или повече трети страни преди присъединяването, те се оттеглят от споразумението в съответствие с неговите условия.

11. България и Румъния се присъединяват съгласно условията, предвидени в настоящия протокол, към вътрешните споразумения, сключени от настоящите държави-членки с оглед изпълнението на споразуменията или конвенциите, посочени в параграфи 2, 5 и 6.

12. България и Румъния предприемат подходящи мерки, когато е необходимо, за да съобразят своята позиция по отношение на международните организации и по отношение на онези международни споразумения, по които Съюзът или други държави-членки също са страни, с правата и задълженията, произтичащи от присъединяването им към Съюза.

Те се оттеглят в частност на датата на присъединяване или възможно най-ранната дата след това от международните споразумения и организациите по риболов, по които Съюзът също е страна, освен ако тяхното членство се отнася до въпроси, различни от риболова.

13. Когато настоящият член препраща към конвенции и споразумения, сключени или подписани от Съюза, се включват и тези, посочени в член IV-438 от Конституцията.


Член 7

Европейски закон на Съвета може да отмени преходните разпоредби, предвидени в настоящия протокол, когато те вече не се прилагат. Съветът действа с единодушие след консултации с Европейския парламент.


Член 8

1. Актовете, приети от институциите, с които са свързани преходните разпоредби на настоящия протокол, запазват своя правен статус, по-специално процедурите за изменение на тези актове продължават да се прилагат.

2. Разпоредбите на настоящия протокол, чиято цел или действие е да отменят или изменят актовете, приети от институциите по различен начин от този на преходните мерки, имат същия правен статус както разпоредбите, които те отменят или изменят, и са предмет на същите правила както тези разпоредби.


Член 9

Прилагането на Конституцията и на актовете, приети от институциите, като преходна мярка е предмет на дерогациите, предвидени в настоящия протокол.


Ч А С Т В Т О Р А

ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА


Д Я Л I

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 10

1. Член 9, първи параграф на Протокол № 3 за статута на Съда на Европейския съюз, приложен към Конституцията и Договора за ЕОАЕ, се заменя със следното:

"Когато на всеки три години се извършва частично обновяване на състава на съда, последователно се заменят четиринадесет и тринадесет съдии."

2. Член 48 на Протокол №3 за статута на Съда на Европейския съюз, приложен към Конституцията и Договора за ЕОАЕ, се заменя със следното:

"Член 48

Общият съд се състои от двадесет и седем съдии."


Член 11

Протокол № 5 относно статута на Европейската инвестиционна банка, приложен към Конституцията, се изменя с настоящото, както следва:

1. В член 4, параграф 1, първа алинея:

a) уводното изречение се заменя със следното:

"1. Капиталът на банката е EUR164795737000, записан от държавите-членки, както следва (Цитираните цифри за България и Румъния са индикативни и се основават на данни от 2003 г., публикувани от Евростат):

б) между вписванията за Ирландия и Словакия се добавя следното:

"Румъния 846 000 000"; и

в) между вписванията за Словения и Литва се добавя следното:

"България 296 000 000".

2. В член 9, параграф 2, първата, втората и третата алинеи се заменят със следното:

"2. Съветът на директорите се състои от двадесет и осем директори и осемнадесет алтернативни директори.

Директорите се назначават от Съвета на гуверньорите за пет години, като всяка държава-членка предлага по един. Комисията предлага също един директор.

Алтернативните директори се назначават от Съвета на гуверньорите за пет години, както е показано по-долу:

- двама алтернативни директори, предложени от Федерална република Германия,

- двама алтернативни директори, предложени от Френската република,

- двама алтернативни директори, предложени от Италианската република,

- двама алтернативни директори, предложени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия,

- един алтернативен директор, предложен по общо съгласие на Кралство Испания и Португалската република,

- един алтернативен директор, предложен по общо съгласие на Кралство Белгия, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия,

- двама алтернативни директори, предложени по общо съгласие на Кралство Дания, Гръцката република, Ирландия и Румъния,

- двама алтернативни директори, предложени по общо съгласие на Република Естония, Република Латвия, Република Литва, Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция,

- трима алтернативни директори, предложени по общо съгласие на Република България, Чешката република, Република Кипър, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република,

- един алтернативен директор, предложен от Комисията."


Член 12

Член 134, параграф 2, първа алинея на Договора за ЕОАЕ относно състава на Научния и технически комитет се заменя със следното:

"2. Комитетът се състои от четиридесет и един членове, назначени от Съвета след консултации с Комисията."


Д Я Л II

ДРУГИ ПРОМЕНИ


Член 13

Последното изречение на член III-157, параграф 1 на Конституцията се заменя със следното:

"По отношение на ограниченията, които съществуват по силата на националните законодателства на България, Естония и Унгария, съответната дата е 31 декември 1999 г."


Член 14

Член IV-440, параграф 1 от Конституцията се заменя със следното:

"1. Настоящият договор се прилага за Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия."


Член 15

1. Следната алинея се добавя се към член IV-448, параграф 1 от Конституцията:

"Съгласно Договора за присъединяване българският и румънският текст на настоящия договор също са автентични."

2. Вторият параграф на член 225 от Договора за ЕОАЕ се заменя със следното:

"Английският, българският, гръцкият, датският, естонският, ирландският, испанският, латвийският, литoвският, малтийският, немският, нидерландският, полският, португалският, румънският, словашкият, словенският, унгарският, финският, чешкият и шведският текст на настоящия договор също са автентични."


Ч А С Т Т Р Е Т А

ПОСТОЯННИ РАЗПОРЕДБИ


Д Я Л I

ИЗМЕНЕНИЯ В АКТОВЕТЕ, ПРИЕТИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ


Член 16

Актовете, изброени в приложение III към настоящия протокол, се изменят, както е точно определено в това приложение.


Член 17

Промените в актовете, изброени в приложение IV към настоящия протокол, които са станали необходими поради присъединяването, се изготвят в съответствие с указанията, предвидени в това приложение.


Д Я Л II

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


Член 18

Мерките, изброени в приложение V към настоящия протокол, се прилагат съобразно условията, предвидени в това приложение.


Член 19

С европейски закон на Съвета могат да се направят промени в разпоредбите на настоящия протокол, свързани с Общата селскостопанска политика, които могат да се окажат необходими в резултат на изменения в правото на Съюза. Съветът действа с единодушие след консултации с Европейския парламент.


Ч А С Т Ч Е Т В Ъ Р Т А

ВРЕМЕННИ РАЗПОРЕДБИ


Д Я Л I

ПРЕХОДНИ МЕРКИ


Член 20

Мерките, изброени в приложения VI и VII към настоящия протокол, се прилагат по отношение на България и Румъния при условията, посочени в тези приложения.


Д Я Л II

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 21

1. В член 1, параграф 2 на Протокол № 34 за преходните разпоредби, отнасящи се за институциите и органите на Съюза, приложен към Конституцията и Договора за ЕОАЕ, се добавя следната алинея:

"Чрез дерогация от максималния брой на членовете на Европейския парламент, определен в член I-20, параграф 2 от Конституцията, броят на членовете на Европейския парламент се увеличава, за да се вземе предвид присъединяването на България и Румъния със следния брой членове от тези държави за периода от датата на присъединяването до началото на мандата от 2009 до 2014 г. на Европейския парламент:

България 18
Румъния 35."
   

2. Преди 31 декември 2007 г. България и Румъния, всяка една от тях, провежда избори за Европейски парламент чрез преки всеобщи избори на техните граждани за броя членове, определен в параграф 1, в съответствие с разпоредбите на Акта относно избора на членове на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори (OВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5. Акт, последно изменен с Решение 2002/772/ЕО на Съвета, Евратом (OВL 283, 21.10.2002 г., стр. 1)).

3. Чрез дерогация от член I-20, параграф 3 от Конституцията, ако изборите се провеждат след датата на присъединяване, членовете на Европейския парламент, представляващи гражданите на България и Румъния за периода, започващ от датата на присъединяване до всеки от изборите, посочени в параграф 2, се избират от парламентите на тези държави в съответствие с процедурата, установена във всяка от тези държави.


Член 22

1. В член 2, параграф 2, втора алинея на Протокол № 34 за преходните разпоредби, свързани с институциите и органите на Съюза, приложен към Конституцията и Договора за ЕОАЕ, между вписванията за Белгия и за Чешката република се добавя следното:

"България 10"
   

и между вписванията за Португалия и за Словения се добавя:

"Румъния 14."
   

2. Член 2, параграф 2, трета алинея на Протокол № 34 за преходните разпоредби, свързани с институциите и органите на Съюза, приложен към Конституцията и Договора за ЕОАЕ, се заменя със следното:

"Актовете се приемат, ако са подадени най-малко 255 гласа "за", представляващи мнозинство от членовете, когато съгласно Конституцията те се приемат по предложение на Комисията. В други случаи решения се приемат, ако са подадени най-малко 255 гласа "за", представляващи най-малко две трети от членовете."


Член 23

В член 6 на Протокол №34 за преходните разпоредби, свързани с институциите и органите на Съюза, приложен към Конституцията и Договора за ЕОАЕ, между вписванията за Белгия и за Чешката република се добавя следното:

"България 12"
   

и, между вписванията за Португалия и за Словения се добавя:

"Румъния 15."
   


Член 24

В член 7 на Протокол № 34 за преходните разпоредби, отнасящи се до институциите и органите на Съюза, приложен към Конституцията и Договора за ЕОАЕ, между вписванията за Белгия и за Чешката република се добавя следното:

"България 12"
   

и между вписванията за Португалия и за Словения:

"Румъния 15."
   


Д Я Л III

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ


Член 25

1. От датата на присъединяването България и Румъния заплащат следните суми, съответстващи на техния дял от капитала, внесен за записания капитал, определен в член 4 на Протокол № 5 относно Устава на Европейската инвестиционна банка, приложен към Конституцията (Цитираните цифри са индикативни и се основават на данни от 2003 г., публикувани от Евростат.):

България EUR 14 800 000
Румъния EUR 42 300 000.
   

Тези суми се заплащат на осем равни вноски с падеж на 31 май 2007 г., 31 май 2008 г., 31 май 2009 г., 30 ноември 2009 г., 31 май 2010 г., 30 ноември 2010 г., 31 май 2011 г. и 30 ноември 2011 г.

2. България и Румъния внасят на осем равни части, чиито падежи настъпват на датите, посочени в параграф 1, към резервите и провизиите, които се равняват на резервите, както и към сумата, която все още предстои да бъде заделена за резервите и провизиите, обхващащи балансовата печалба/загуба, установена в края на месеца, предхождащ присъединяването, така както е вписана в счетоводния баланс на банката, суми, съответстващи на следните проценти от резервите и провизиите (Цитираните цифри са индикативни и се основават на данни от 2003 г., публикувани от Евростат):

България 0,181 %
Румъния 0,517 %.
   

3. Капиталът и вноските, предвидени в параграфи 1 и 2, се внасят от България и Румъния в брой в евро, освен чрез дерогация, приета с единодушие от Съвета на гуверньорите.


Член 26

1. България и Румъния плащат следните суми за Изследователския фонд за въглища и стомана, посочени в Решение 2002/234/ЕОВС на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 27 февруари 2002 г. относно финансовите последици от изтичането на Договора за ЕОВС и относно Изследователския фонд за въглища и стомана (OВL79, 22.3.2002 г., стр. 42.):

(EUR милиони, текущи цени)

България 11,95
Румъния 29,88.
   

2. Плащанията към Изследователския фонд за въглища и стомана се извършват на четири вноски с начало 2009 г. и се плащат, както следва, във всеки отделен случай на първия работен ден от първия месец на всяка година:

2009 г.: 15 %

2010 г.: 20 %

2011 г.: 30 %

2012 г.: 35 %.


Член 27

1. Тръжните процедури, договарянето на изпълнението и плащанията по предприсъединителната помощ по Програма ФАР (Регламент (ЕИО) № 3906/89 на Съвета от 18.12.1989 г. относно икономическата помощ за определени страни от Централна и Източна Европа (ОВ L 375, 23.12.1989 г., стр. 11). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 769/2004 г. на Съвета (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 1)), Програма ФАР Трансгранично сътрудничество (Регламент (ЕО) № 2760/98 на Комисията от 18.12.1998 г. относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество в рамките на Програмата ФАР (ОВ L 345, 19.12.1998 г., стр. 49). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1822/2003 (ОВ L 267, 17.10.2003 г., стр. 9)) и по Преходния финансов инструмент, посочено в член 31, се управляват от изпълнителни агенции в България и Румъния считано от датата на присъединяване.

Предварителният контрол от страна на Комисията върху тръжните процедури и сключването на договори се отменя с решение на Комисията за тази цел, след като Комисията е провела процедура по акредитация и след положително оценена Разширена децентрализирана система за изпълнение (EDIS) в съответствие с критериите и условията, уредени в приложението на Регламент (EО) № 1266/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. за координиране на помощта за страните кандидатки в рамките на предприсъединителната стратегия и за изменение на Регламент (EИО) № 3906/89 (ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 68.) и в член 164 на Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25.6.2002 г. (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1)).

Ако това решение на Комисията за отмяна на предварителния контрол не е взето преди датата на присъединяване, всички договори, подписани между датата на присъединяване и датата, на която е взето решението на Комисията, няма да могат да бъдат одобрявани за предприсъединителна помощ.

Въпреки това по изключение, ако решението на Комисията за отмяна на предварителния контрол се забави след датата на присъединяване по причини, независещи от властите на България или Румъния, Комисията може да приеме, в надлежно обосновани случаи, че договори, които са подписани между датата на присъединяване и датата на решението на Комисията, могат да бъдат одобрявани за получаване на предприсъединителна помощ и че предприсъединителната помощ продължава да се използва за ограничен период при предварителен контрол на Комисията върху тръжните процедури и сключването на договори.

2. Финансовите задължения, поети преди присъединяването, по предприсъединителните финансови инструменти, посочени в параграф 1, както и тези по Преходния финансов инструмент, посочено в член 31, след присъединяването, включително приключването и регистрирането на последващи отделни правни задължения и плащания, направени след присъединяването, продължават да се регулират съгласно правилата и разпоредбите на предприсъединителните финансови инструменти и се отразяват в съответните бюджетни глави до приключването на съответните програми и проекти. Независимо от това процедурите за обществени поръчки, които са открити след присъединяването, се провеждат съгласно съответните разпоредби на Съюза.

3. Последното програмиране за предприсъединителната помощ, посочена в параграф 1, се осъществява през последната година преди присъединяването. Дейностите по тези програми трябва да бъдат договорени в рамките на следващите две години. Не се предоставят никакви удължавания за периода на договаряне. По изключение и при надлежно обосновани случаи могат да бъдат предоставяни ограничени удължавания на срока за изпълнение на договорите.

Независимо от това през първите две години след присъединяването могат да бъдат предоставени средства по предприсъединителните фондове за покриване на административните разходи, така както са определени в параграф 4. За одит и за разходи по оценяването могат да бъдат предоставени средства по предприсъединителни фондове до пет години след присъединяването.

4. За да се осигури необходимото приключване на използването на предприсъединителните финансови инструменти, посочени в параграф 1, и на Програма ИСПА (Регламент (ЕО) № 1267/1999 на Съвета от 21.6.1999 г. за създаването на Инструмент за структурни политики за предприсъединяването (ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 73). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 769/2004 (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 1)), Комисията може да предприеме всички подходящи мерки, за да осигури поддържането на необходимия законоустановен персонал в България и Румъния най-много за деветнадесет месеца след присъединяването. През този период длъжностните лица, временно наетите лица или договорно наетите лица, назначени на длъжности в България и Румъния преди присъединяването, и от които се изисква да останат на длъжност в тези държави след датата на присъединяване, се ползват по изключение от същите финансови и материални условия като тези, които се прилагат от Комисията преди присъединяването, в съответствие с Правилника за длъжностните лица и условията за работа на другите служители на Европейските общности, установен с Регламент (EИО, Евратом, EОВС) № 259/68 на Съвета (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 (ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1)). Административните разходи, включително за заплатите на останалите служители, които са необходими, се покриват от раздела "Приключване на предприсъединителната помощ за новите държави членки" или неговата равностойност в съответната област на политика от общия бюджет на Европейския съюз по разширяването.


Член 28

1. Мерките, които към датата на присъединяване са предмет на решения за подпомагане, съгласно Регламент (ЕО) № 1267/1999 за създаване на Инструмент за структурни политики за предприсъединяване и прилагането на които не е приключило към тази дата, се считат за одобрени от Комисията, съгласно Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета от 16 май 1994 г. за създаване на Кохезионен фонд (ОВ L 130, 25.5.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2003 г. (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33)). Сумите, които все още трябва да бъдат предоставени за целите на изпълнението на тези мерки, се определят по Регламента относно Кохезионния фонд, в сила към датата на присъединяването, и се отнасят към главата, която съответства на този регламент в общия бюджет на Европейския съюз. Ако не е установено друго в параграфи 2 до 5, разпоредбите, които регулират изпълнението на одобрените мерки съгласно посочения регламент, се прилагат за тези мерки.

2. Всяка процедура за обществени поръчки, свързана с мярка, посочена в параграф 1, която на датата на присъединяване вече е била предмет на покана за участие в търг, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, се прилага в съответствие с правилата, посочени в тази покана за участие в търг. Въпреки това разпоредбите на член 165 на Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, не се прилагат. Всяка процедура за обществени поръчки, свързана с мярка, посочена в параграф 1, която все още не е била предмет на покана за участие в търг, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, се провежда в съответствие с разпоредбите на Конституцията, актовете, приети съгласно тези разпоредби, и в съответствие с политиките на Съюза, включително онези, които се отнасят до защитата на околната среда, транспорта, трансевропейските мрежи, конкуренцията и възлагането на договори за обществени поръчки.

3. Плащанията, извършени от Комисията по силата на мярката, посочена в параграф 1, се отнасят към най-ранния неизплатен ангажимент съгласно Регламент (ЕО) № 1267/1999 в първия случай и впоследствие съгласно регламента относно Кохезионния фонд, който тогава е в сила.

4. Правилата относно възможността за финансиране на разходите съгласно Регламент (ЕО) № 1267/1999 остават приложими за мерките, посочени в параграф 1, освен в надлежно обосновани случаи, при които Комисията взема решение по искане на заинтересованата държава-членка.

5. Комисията може да реши, в изключителни и надлежно обосновани случаи, да разреши специфични освобождавания от правилата, приложими съгласно регламента, относно Кохезионния фонд, който е в сила към датата на присъединяване за мерките, посочени в параграф 1.


Член 29

Когато периодът за многогодишните ангажименти по Програма САПАРД (Регламент (ЕО) № 1268/1999 на Съвета от 21.6.1999 г. относно помощта на Общността за предприсъединителните мерки за селско стопанство и развитие на селските райони в страните кандидатки от Централна и Източна Европа в предприсъединителния период (ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 87). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2008/2004 (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 12)) във връзка със залесяването на земеделска земя, с подпомагането за създаване на организации на производителите или за агроекологични схеми продължава и след крайната възможна дата за плащанията по САПАРД, неизплатените ангажименти се покриват в рамките на програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Ако в това отношение са необходими специфични преходни мерки, те се приемат в съответствие с процедурата, установена в член 50, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно установяване на общи разпоредби за Структурните фондове (ОВ L161, 26.6.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2003 г. (ОВL236, 23.9.2003 г., стр. 33)).


Член 30

1. България, след като е спряла - в съответствие със своите ангажименти - преди 2003 г. окончателно, за последващо извеждане от експлоатация блок 1 и блок 2 на АЕЦ "Козлодуй", се обвързва с окончателното спиране на блок 3 и блок 4 от тази електроцентрала през 2006 г. и последващо извеждане от експлоатация на тези блокове.

2. През периода 2007 - 2009 г. Общността предоставя на България финансова помощ в подкрепа на нейните усилия по извеждане от експлоатация и предприемане на мерки по преодоляване на последствията от спирането и извеждането от експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ "Козлодуй".

Помощта между другото обхваща мерки за подпомагане на извеждането от експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ "Козлодуй"; мерки за привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда; мерки за модернизиране в областта на конвенционално производство на енергия, пренос и разпределение на енергия в България; мерки за подобряване на енергийната ефективност за повишаване използването на възобновяеми енергийни източници и за повишаване сигурността на енергийните доставки.

За периода 2007 - 2009 г. помощта възлиза на EUR 210 милиона (по цени за 2004 г.) във вид на бюджетни ангажименти, отпускани на равни годишни траншове от EUR 70 милиона (по цени за 2004 г.).

Помощта или части от нея може да бъде предоставена във вид на вноска на Общността към Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ "Козлодуй", управляван от Европейската банка за възстановяване и развитие.

3. Комисията може да приеме правила за реализирането на помощта, посочена в параграф 2. Правилата се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за уреждане на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощията, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.). За тази цел Комисията се подпомага от комитет. Прилагат се членове 4 и 7 на Решение 1999/468/ЕО. Периодът съгласно член 4, параграф 3 на Решение 1999/468/ЕО е шест седмици. Комитетът приема свой процедурен правилник.


Член 31

1. За първата година от присъединяването Съюзът предоставя временна финансова помощ, наричана по-долу " Преходен финансов инструмент", на България и Румъния, за да се развие и укрепи техният административен и съдебен капацитет за прилагането и привеждането в действие на правото на Съюза и за засилване на обмена на най-добри практики между равни. Тази помощ финансира проекти за институционално изграждане и свързани с тях ограничени инвестиции от малък мащаб.

2. Помощта е насочена към продължаващата нужда от засилване на институционалния капацитет в определени области чрез действия, които не могат да бъдат финансирани от структурните фондове или от фондовете за развитие на селските райони.

3. За туининг проектите между публичните администрации за целите на институционалното изграждане процедурата за покана за търг чрез мрежата от центровете за връзка в държавите-членки продължава да се прилага, както е установено в рамковите споразумения с държавите-членки за целите на предприсъединителната помощ.

Бюджетните ангажименти за Преходния финансов инструмент по цени за 2004 г. за България и Румъния възлизат на EUR 82 милиона през първата година след присъединяването, за да могат да бъдат използвани за национални и хоризонтални приоритети. Тези ангажименти се одобряват от бюджетния орган в рамките на финансовата перспектива.

4. Вземането на решения и усвояването на помощта по Преходния финансов инструмент се осъществява в съответствие с Регламент (ЕИО) № 3906/89 на Съвета за икономическата помощ за определени страни от Централна и Източна Европа.


Член 32

1. Създава се Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение като временен инструмент, който да помогне на България и Румъния между датата на присъединяване и края на 2009 г. да финансират дейностите на новите външни граници на Съюза за прилагането на достиженията на правото на ЕС от Шенген и контрола на външните граници и да помогне за подобряването на паричния поток в националните бюджети.

2. За периода 2007 - 2009 г. следните суми (по цени за 2004 г.) се предоставят на България и Румъния под формата на сумарни плащания по временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение:

(EUR милиони, по цени от 2004 г.)

  2007 г. 2008 г. 2009 г.
България 121,8 59,1 58,6
Румъния 297,2 131,8 130,8
       

3. Най-малко 50 % от разпределената сума за всяка страна по временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение се използват, за да се помогне на България и Румъния по тяхното задължение да финансират дейности на новите външни граници на Съюза за прилагането на достиженията на правото на ЕС от Шенген и контрол на външните граници.

4. Една дванадесета от всяка годишна вноска се плаща на България и Румъния на първия работен ден от всеки месец на съответната година. Сумарните плащания се използват в рамките на три години след първото плащане. България и Румъния представят, не по-късно от шест месеца след изтичането на този тригодишен период, подробен доклад за окончателното изпълнение на сумарните плащания в частта за Шенген от временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, с обоснован отчет за разходите. Всички неизползвани или неоправдано изразходвани средства се възстановяват на Комисията.

5. Комисията може да приеме всякакви технически разпоредби, които са необходими за функционирането на временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение.


Член 33

1. Без да се засягат бъдещи решения по политиката, общо определените бюджетни ангажименти за структурни дейности, които се предоставят на България и Румъния през тригодишния период 2007 - 2009 г., са, както следва:

(милиона EUR, по цени от 2004 г.)

  2007 г. 2008 г. 2009 г.
България - 759 1002
Румъния 1399 1972 2603
       

2. През трите години 2007 - 2009 г. обхватът и характерът на интервенциите в рамките на тези фиксирани пакети за страните се определят на основата на разпоредбите, които се прилагат за разходите по структурните дейности.


Член 34

1. В допълнение към регламентите, които се отнасят до развитието на селските райони, които са в сила към датата на присъединяване, разпоредбите, предвидени в раздели I - III на приложение VIII, се прилагат за България и Румъния за периода 2007 - 2009 г., а специфичните финансови разпоредби, предвидени в раздел IV на приложение VIII, се прилагат за България и Румъния през целия програмен период 2007 - 2013 г.

2. Без да се засягат бъдещи решения за политиката, бюджетните ангажименти от Секция Гарантиране на ФЕОГА за развитието на селските райони за България и Румъния за тригодишния период от 2007 до 2009 г. възлизат на EUR 3041 милиона (по цени за 2004 г.).

3. Правилата за прилагане, когато това е необходимо за изпълнение на разпоредбите на приложение VIII, се приемат в съответствие с процедурата, установена в член 50, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1260/1999.

4. Съветът по предложение на Комисията и след консултации с Европейския парламент приема промени в разпоредбите на приложение VIII, когато е необходимо, за да осигури съответствие с регламентите относно развитието на селските райони.


Член 35

Сумите, посочени в членове 30, 31, 32, 33 и 34, се коригират от Комисията всяка година в съответствие с движението на цените като част от годишните технически корекции на финансовата перспектива.


Д Я Л IV

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


Член 36

1. Ако до края на период от не повече от три години след присъединяването възникнат сериозни и трайни затруднения в който и да е сектор на икономиката или затруднения, които могат да причинят сериозно влошаване на икономическата ситуация в дадена област, България или Румъния могат да поискат разрешение да предприемат защитни мерки, за да възстановят положението и да приспособят засегнатия сектор към икономиката на вътрешния пазар.

При същите обстоятелства всяка настояща държава-членка може да поиска разрешение да предприеме защитни мерки по отношение на България, Румъния или и на двете държави.

2. При искане от страна на заинтересованата държава Комисията посредством извънредна процедура приема европейски регламенти или решения за установяване на защитни мерки, които счита за необходими, като уточнява реда и условията, при които те трябва да влязат в сила.

В случай на сериозни икономически затруднения и при изрично искане от заинтересованата държава-членка Комисията действа в рамките на пет работни дни от получаване на искането, придружено от съответната информация за него. Така приетите мерки се прилагат незабавно, като се отчитат интересите на всички засегнати страни, и не предвиждат осъществяването на граничен контрол.

3. Мерките, които са разрешени по силата на параграф 2, могат да включват дерогации от правилата на Конституцията и по-специално на настоящия протокол до такава степен и за такива периоди, които са строго необходими за постигане на целите по смисъла на параграф 1. Отдава се приоритет на тези мерки, които най-слабо засягат функционирането на вътрешния пазар.


Член 37

Ако България или Румъния не успеят да изпълнят ангажиментите, които са поели в контекста на преговорите за присъединяване, като с това причиняват сериозно нарушение на функционирането на вътрешния пазар, включително като нарушат свои ангажименти по отношение на всички секторни политики, които засягат икономическите дейности с транс- граничен ефект, или представляват неизбежен риск за такова нарушение, Комисията може до края на период от три години след присъединяването, след мотивирано искане от държава-членка или по своя собствена инициатива, да приеме европейски регламенти или решения за установяване на подходящи мерки.

Мерките са пропорционални, като се отдава приоритет на мерките, които най-слабо затрудняват функционирането на вътрешния пазар, и когато е подходящо, на прилагането на съществуващите секторни защитни механизми. Такива защитни мерки не следва да се налагат като средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите-членки. Защитната клауза може да бъде приведена в действие дори преди присъединяването въз основа на заключенията от мониторинга, а приетите мерки влизат в сила от първия ден на присъединяването, освен ако те не предвиждат по-късна дата. Мерките остават в сила не по-дълго, отколкото е строго необходимо, и във всеки случай се отменят, когато съответните задължения се изпълнят. Въпреки това те могат да се прилагат и след периода, определен в първи параграф, доколкото съответните ангажименти не са изпълнени. В отговор на напредъка, който съответната нова държава-членка е постигнала при изпълнението на своите ангажименти, Комисията може да промени съответно мерките, доколкото е необходимо. Комисията информира своевременно Съвета, преди да отмени европейските регламенти и решения за установяване на защитни мерки, и надлежно отчита всички съображения на Съвета в това отношение.


Член 38

Ако има сериозни недостатъци или какъвто и да е неизбежен риск от настъпването на такива в България или Румъния при транспонирането, състоянието на изпълнение или прилагането на рамковите решения или на други съответни ангажименти, инструменти за сътрудничество и решения, отнасящи се до взаимното признаване в областта на наказателното право по смисъла на дял VI от Договора за Европейски съюз и директивите и регламентите, отнасящи се за взаимното признаване на решенията по граждански дела съгласно дял IV на Договора за създаване на Европейска общност и европейски закони и рамкови закони, приети въз основата на раздели 3 и 4 на глава IV от дял III на част III на Конституцията, Комисията може до края на период от най-много три години след присъединяването, след мотивирано искане от държава-членка или по своя собствена инициатива и след консултации с държавите-членки, да приеме европейските регламенти или решения за установяване на защитни мерки и да уточни реда и условията, съгласно които тези мерки се привеждат в действие.

Тези мерки могат да се изразят във временно спиране на прилагането на съответните разпоредби и решения в отношенията между България или Румъния и всяка друга държава-членка или държави-членки, без да се засяга продължаването на тясното съдебно сътрудничество. Защитната клауза може да бъде приложена дори и преди присъединяването въз основа на заключенията от мониторинга, а приетите мерки влизат в сила от първия ден на присъединяването, освен ако те не предвиждат по-късна дата. Мерките остават в сила не по-дълго, отколкото е строго необходимо, и във всеки случай се отменят, когато недостатъците се отстранят. Въпреки това те могат да се прилагат и след периода, определен в първи параграф, доколкото съответните недостатъци съществуват. В отговор на напредъка, който съответната нова държава-членка е постигнала при коригирането на констатираните недостатъци, Комисията може, след консултации с държавите-членки, да промени съответно мерките, доколкото е необходимо. Комисията информира своевременно Съвета, преди да отмени европейските регламенти и решения за установяване на защитните мерки, и надлежно взема предвид всички забележки на Съвета в това отношение.


Член 39

1. Ако въз основа на непрекъснатия мониторинг на Комисията върху ангажиментите, поети от България и Румъния в контекста на преговорите по присъединяване и по-специално въз основа на мониторинговите доклади на Комисията, съществува ясно доказателство, че състоянието на подготовката за приемане и прилагане на достиженията на правото на ЕС в България или Румъния е такова, че съществува сериозен риск от това, една от тези държави да е очевидно неподготвена да отговори на условията за членство до датата на присъединяване на 1 януари 2007 г. в редица важни области, Съветът може да реши с единодушие, по препоръка на Комисията, датата на присъединяване на тази държава да бъде отложена с една година до 1 януари 2008 г.

2. Независимо от параграф 1 Съветът може с квалифицирано мнозинство, по препоръка на Комисията, да вземе решението, посочено в параграф 1, по отношение на Румъния, ако са наблюдавани сериозни недостатъци при изпълнение от Румъния на един или повече поети ангажименти или изисквания, изброени в приложение IX, точка I.

3. Независимо от параграф 1 и без да се засяга член 37, Съветът може с квалифицирано мнозинство по препоръка на Комисията и след подробна оценка, направена през есента на 2005 г. относно напредъка, постигнат от Румъния в областта на политиката на конкуренция, да вземе решението, посочено в параграф 1 по отношение на Румъния, ако са наблюдавани сериозни недостатъци при изпълнение от Румъния на едно или повече задължения, поети по Европейското споразумение (Европейско споразумение за асоцииране между Европейските икономически общности и техните държави-членки, от една страна, и Румъния, от друга страна (ОВ L 357, 31.12.1994 г., стр. 2)) за асоцииране, или един или повече поети ангажименти или изисквания, изброени в приложение IX, точка II.

4. В случай на решение, взето съгласно параграфи 1, 2 или 3, Съветът с квалифицирано мнозинство незабавно взема решение относно такива промени в настоящия протокол, включително неговите приложения и допълнения, които промени са се оказали необходими поради отлагателното решение.


Член 40

С цел да не се възпрепятства правилното функциониране на вътрешния пазар, прилагането на българските и румънските национални правила по време на преходните периоди, посочени в приложения VI и VII, не води до граничен контрол между държавите-членки.


Член 41

Ако са необходими преходни мерки за улесняване на прехода от съществуващия в България и Румъния режим към такъв, произтичащ от прилагането на Общата селскостопанска политика, при условията, определени в настоящия протокол, такива мерки се приемат от Комисията съгласно процедурата, посочена в член 25, параграф 2 на Регламент (EО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (OВ L 270, 21.10.2003 г., стp. 78.) или, по целесъобразност, в съответните членове на други регламенти относно общата организация на селскостопанските пазари или на заменящите ги европейски закони, или съответната процедура, определена според приложимото законодателство. Преходните мерки, посочени в настоящия член, могат да се приемат за период от три години след датата на присъединяване и тяхното прилагане се ограничава до този период. Този срок може да бъде удължен с европейски закон. Съветът действа с единодушие след консултации с Европейския парламент.

Преходните мерки, свързани с прилагането на инструментите, засягащи Общата селскостопанска политика, които не са уточнени в настоящия протокол и които се оказват необходими, вследствие на присъединяването, се установяват преди датата на присъединяване чрез Европейски регламенти или решения, приети от Съвета по предложение на Комисията, или когато те засягат първоначално приети от Комисията инструменти, чрез европейски закони или решения, приети от Комисията съгласно процедурата, необходима за приемане на посочените инструменти.


Член 42

Ако са необходими преходни мерки, за да се улесни преходът от съществуващия в България и Румъния режим към такъв, произтичащ от прилагането на ветеринарните, фитосанитарните и гарантиращите безопасността на храните правила на Съюза, такива мерки се приемат от Комисията съгласно съответните процедури, както те са определени в приложимото законодателство. Тези мерки се приемат за период от три години след датата на присъединяване и тяхното прилагане се ограничава до този период.


Ч А С Т П E T A

РАЗПОРЕДБИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ


Д Я Л I

СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ


Член 43

Европейският парламент приема налагащите се от присъединяването изменения в своя процедурен правилник.


Член 44

Съветът приема налагащите се от присъединяването изменения в своя процедурен правилник.


Член 45

Гражданин от всяка нова държава-членка се назначава в Комисията от датата на присъединяване. Новите членове на Комисията се назначават от Съвета по общо съгласие с председателя на Комисията след консултации с Европейския парламент и в съответствие с критериите, посочени в член I-26, параграф 4 от Конституцията.

Мандатът на така назначените членове изтича по същото време, когато изтича мандатът на членовете към момента на присъединяването.


Член 46

1. Назначават се двама съдии в Съда, както и двама съдии в Общия съд.

2. Мандатът на един от съдиите в Съда, назначени в съответствие с параграф 1, изтича на 6 октомври 2009 г. Този съдия се избира чрез жребий. Мандатът на другия съдия изтича на 6 октомври 2012 г.

Мандатът на един от съдиите в Общия съд, назначени в съответствие с параграф 1, изтича на 31 август 2007 г. Този съдия се избира чрез жребий. Мандатът на другия съдия изтича на 31 август 2010 г.

3. Съдът приема налагащите се от присъединяването изменения в своя процедурен правилник.

Общият съд в съгласие със Съда приема налагащите се от присъединяването изменения в своя процедурен правилник.

Измененият процедурен правилник изисква одобрението на Съвета.

4. За целите на решаването на висящите пред съдилищата към датата на присъединяване дела, по отношение на които устните производства са започнали преди тази дата, пълният състав на съдилищата и съставът на техните отделения остават същите, както преди присъединяването и прилагат процедурните си правилници, които са в сила към деня, преди датата на присъединяването.


Член 47

Гражданин на всяка нова държава-членка се назначава в Сметнатата палата от датата на присъединяването с мандат от шест години.


Член 48

Съставът на Комитета на регионите се увеличава с назначаването на 27 членове, представляващи регионалните и местните органи в България и Румъния, които заемат изборна длъжност в местната или регионалната власт, или са политически отговорни пред изборно събрание. Мандатът на така назначените членове изтича по същото време, когато изтича мандатът на членовете към момента на присъединяването.


Член 49

Съставът на Икономическия и социален комитет се увеличава с назначаването на 27 членове, представляващи различните икономически и социални компоненти на организираното гражданско общество в България и Румъния. Мандатът на така назначените членове изтича по същото време, когато изтича мандатът на членовете към момента на присъединяването.


Член 50

Измененията в правилниците на комитетите, създадени с Конституцията, и в техните процедурни правилници, които са станали необходими с оглед на присъединяването, се извършват във възможно най-кратък срок след присъединяването.


Член 51

1. Нови членове на комитетите, групите и другите органи, създадени с Конституцията или с акт на институциите, се назначават при условията и в съответствие с процедурите, установени за назначаване на членове на тези комитети, групи или органи. Мандатът на новоназначените членове изтича по същото време, когато изтича мандатът на членовете към момента на присъединяването.

2. Членският състав на комитети или групи, създадени с Конституцията или с акт на институциите, с брой на членовете, определен независимо от броя на държавите-членки, се подновява напълно при присъединяването, освен ако мандатът на настоящите членове изтича в годината след присъединяването.


Д Я Л II

ПРИЛОЖЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ


Член 52

При присъединяването България и Румъния се считат за адресати на европейски рамкови закони, европейски регламенти и европейски решения по смисъла на член I-33 от Конституцията и на директиви и решения по смисъла на член 249 от Договора за създаване на Европейската общност и член 161 от Договора за ЕОАЕ, при условие че тези европейски рамкови закони, европейски регламенти и европейски решения и тези директиви и решения са били адресирани към всички настоящи държави-членки. С изключение на европейските решения, които влизат в сила съгласно член I-39, параграф 2 от Конституцията и на директивите и решенията, които влизат в сила съгласно член 254, параграфи 1 и 2 от Договора за създаване на Европейската общност, за България и Румъния се приема, че са получили уведомленията за тези европейски решения и такива директиви и решения към момента на присъединяването.


Член 53

1. България и Румъния привеждат в действие необходимите за тях мерки, за да се съобразят от датата на присъединяване с разпоредбите на европейските рамкови закони и тези европейски регламенти, които са задължителни относно резултата, който трябва да се постигне, но предоставят на националните власти избора на формата и методите по смисъла на член I-33 от Конституцията и на директивите и решенията по смисъла на член 249 от Договора за създаване на Европейската общност и член 161 от Договора за ЕОАЕ, освен ако не е предвиден друг срок в настоящия протокол. Те съобщават тези мерки на Комисията най-късно до датата на присъединяване или, когато е подходящо, в срока, предвиден в настоящия протокол.

2. До степента, до която измененията на директивите по смисъла на член 249 от Договора за създаване на Европейската общност и член 161 от Договора за ЕОАЕ, направени с настоящия протокол, изискват промени в законовите, подзаконовите и административните разпоредби на настоящите държави-членки, настоящите държави-членки привеждат в действие необходимите мерки, за да се съобразят, от датата на присъединяване, с изменените директиви, освен ако е предвиден друг срок в настоящия протокол. Те уведомяват за тези мерки Комисията до датата на присъединяване или по-късно в срока, предвиден в настоящия протокол.


Член 54

Разпоредбите, предвидени от законов, подзаконов или административен акт, предназначени да гарантират защитата на здравето на работниците и на населението на територията на България и Румъния срещу опасностите, възникващи от йонизиращи лъчения, се съобщават от тези държави на Комисията в съответствие с член 33 от Договора за ЕОАЕ в рамките на три месеца от присъединяването.


Член 55

При надлежно мотивирано искане до Комисията от България или Румъния не по-късно от датата на присъединяване Съветът, по предложение на Комисията, или Комисията, ако първоначалният акт е приет от нея, може да приеме европейски регламенти или европейски решения, постановяващи временна дерогация от актовете на институциите, приети между 1 октомври 2004 г. и датата на присъединяване. Мерките се приемат в съответствие с правилата за гласуване относно приемането на акта, чиято временна дерогация се изисква. Когато тези дерогации са приети след присъединяване, те могат да се прилагат от датата на присъединяване.


Член 56

Когато актовете на институциите, приети преди присъединяването, изискват адаптация, дължаща се на присъединяването, и необходимите адаптации не са предвидени в настоящия протокол или в неговите приложения, Съветът, по предложение на Комисията, или Комисията, ако първоначалният акт е приет от нея, приема необходимите актове. Когато тези адаптации са приети след присъединяването, те могат да се прилагат от датата на присъединяването.


Член 57

Освен ако е постановено друго, Съветът, по предложение на Комисията, приема европейски регламенти или европейски решения, установяващи необходимите мерки за изпълнението на разпоредбите на настоящия протокол.


Член 58

Текстовете на актовете на институциите, приети преди присъединяването и изготвени на български и на румънски език от Съвета, Комисията или Европейската централна банка, са автентични при същите условия както текстовете, изготвени на настоящите официални езици от датата на присъединяването. Те се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, ако текстовете на настоящите езици също са били публикувани по този начин.


Д Я Л III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 59

Приложения I - IX и допълненията към тях представляват неразделна част от настоящия протокол.


Член 60

Правителството на Италианската република изпраща на правителствата на България и Румъния заверено копие от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и договорите, които го изменят или допълват, на английски, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, унгарски, финландски, френски, чешки и шведски език.

Текстовете на този договор, изготвени на български и на румънски език, се прилагат към настоящия протокол. Тези текстове са автентични при същите условия като текстовете на Договора по смисъла на предходния параграф, изготвен на настоящите езици.


Член 61

Заверено копие на международните договори, депозирани в архивите на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, се изпращат на правителствата на Република България и Румъния от Генералния секретар.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на конвенциите и протоколите, по които България и Румъния стават страни при присъединяването (по член 3, параграф 3 на Протокола)


1. Конвенция от 19 юни 1980 г. за приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г. (ОВ L 266, 9.10.1980 г., стp. 1)

- Конвенция от 10 април 1984 г. за присъединяването на Република Гърция към Конвенцията за приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г. (ОВ L 146, 31.5.1984 г., стр. 1)

- Първи протокол от 19 декември 1988 г. за тълкуването от Съда на Европейските общности на Конвенцията за приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г. (ОВ L 48, 20.2.1989 г., стр. 1)

- Втори протокол от 19 декември 1988 г., предоставящ на Съда на Европейските общности определени правомощия за тълкуване на Конвенцията за приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г. (ОВ L 48, 20.2.1989 г., стр. 17)

- Конвенция от 18 май 1992 г. за присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Конвенцията за приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г. (ОВ L 333, 18.11.1992 г., стр. 1)

- Конвенция от 29 ноември 1996 г. за присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Конвенцията за приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г., и към Първия и към Втория протокол относно нейното тълкуване от Съда на Европейските общности (ОВ C 15, 15.1.1997 г., стр. 10)

2. Конвенция от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 10)

- Конвенция от 21 декември 1995 г. за присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Конвенцията за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (ОВ C 26, 31.1.1996 г., стр. 1)

- Протокол от 25 май 1999 г. за изменение на Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (ОВ C 202, 16.7.1999 г., стр. 1)

3. Конвенция от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 49)

- Протокол от 27 септември 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 313, 23.10.1996 г., стр. 2)

- Протокол от 29 ноември 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 151, 20.5.1997 г., стр. 2)

- Втори протокол от 19 юни 1997 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 221, 19.7.1997 г., стр. 12)

4. Конвенция от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за създаването на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол) (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 2)

- Протокол от 24 юли 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за създаването на Европейска полицейска служба (ОВ C 299, 9.10.1996 г., стр. 2)

- Протокол от 19 юни 1997 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз и член 41, параграф 3 от Конвенцията за Европол, относно привилегиите и имунитетите на Европол, членовете на неговите органи, заместник-директорите и наетите в Европол лица (ОВ С 221, 19.7.1997 г., стр. 2)

- Протокол от 30 ноември 2000 г., изготвен на основание член 43, параграф 1 от Конвенцията за създаването на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол), който изменя член 2 и приложението към тази конвенция (ОВ С 358, 13.12.2000 г., стр. 2)

- Протокол от 28 ноември 2002 г., който изменя Конвенцията за създаването на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол) и Протокол за привилегиите и имунитетите на Европол, членовете на неговите органи, заместник-директорите и наетите в Европол лица (ОВ С 312, 16.12.2002 г., стр. 2)

- Протокол от 27 ноември 2003 г., изготвен на основание член 43, параграф 1 от Конвенцията за създаването на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол), който изменя тази конвенция (ОВ С 2, 6.1.2004 г., стр. 3)

5. Конвенция от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за използването на информационни технологии за митнически цели (ОВ С 316, 27.11.1995г., стр. 34)

- Протокол от 29 ноември 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности, към Конвенцията за използването на информационни технологии за митнически цели (ОВ C 151, 20.5.1997г., стр. 16)

- Протокол от 12 март 1999 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно обхвата на изпирането на незаконно придобити средства в Конвенцията за използването на информационни технологии за митнически цели и включването в Конвенцията на регистрационен номер на транспортните средства (ОВ С 91, 31.3.1999 г., стр. 2)

- Протокол от 8 май 2003 г., изготвен в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, който изменя по отношение на създаването на идентификационна база данни за митнически досиета Конвенцията за използването на информационни технологии за митнически цели (ОВ C 139, 13.6.2003 г., стр. 2)

6. Конвенция от 26 май 1997 г., приета на основание член К.3, параграф 2, в) от Договора за Европейския съюз, за борбата с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите - членки на Европейския съюз (ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 2)

7. Конвенция от 18 декември 1997 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимна помощ и сътрудничество между митническите администрации (ОВ C 24, 23.1.1998 г., стр. 2)

8. Конвенция от 17 юни 1998 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаване от правото на шофиране (ОВ C 216, 10.7.1998 г., стр. 2)

9. Конвенция от 29 май 2000 г., приета от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимна помощ по наказателни дела между държавите - членки на Европейския съюз (ОВ C 197, 12.7.2000 г., стр. 3)

- Протокол от 16 октомври 2001 г., изготвен от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за взаимна помощ по наказателни дела между държавите - членки на Европейския съюз (ОВ C 326, 21.11.2001 г., стр. 2)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, както са интегрирани в рамките на Европейския съюз и в актовете, които се основават на тях или по друг начин са свързани с тях, които разпоредби са задължителни и се прилагат в новите държави-членки, считано от датата на присъединяване (по смисъла на член 4, параграф 1 на Протокола)


1. Споразумението между правителствата на държавите от Икономическия съюз на Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници от 14 юни 1985 г. (ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 13.)

2. Следните разпоредби на Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г. (OВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19, Конвенция, последно изменена с Регламент (ЕО) № 871/2004 г. на Съвета (ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 29)) относно прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, свързаните с нея Заключителен акт и Съвместни декларации, както са изменени от определени актове, посочени в параграф 8 по-долу:

Член 1, до степента, до която е свързан с разпоредбите на този параграф; членове 3 - 7, с изключение на член 5, параграф 1, г); член 13; членове 26 и 27; член 39; членове 44 - 59; членове 61 - 63; членове 65 - 69; членове 71 - 73; членове 75 и 76; член 82; член 91; членове 126 - 130 до степента, до която се отнасят за разпоредбите на този параграф; и член 136; Съвместни декларации 1 и 3 на Заключителния акт.

3. Следните разпоредби на Споразуменията за присъединяване към Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., относно прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. относно постепенното премахване на контрола по техните общи граници, техните заключителни актове и свързаните с тях декларации, така както са изменени с някои от актовете, изброени в параграф 8 по-долу:

а) Споразумението, подписано на 27 ноември 1990 г., за присъединяването на Италианската република:

- член 4,

- Съвместна декларация 1 в част ІІ на Заключителния акт;

б) Споразумението, подписано на 25 юни 1991 г., за присъединяването на Кралство Испания:

- член 4,

- Съвместна декларация 1 в част ІІ на Заключителния акт,

- Декларация 2 в част ІІІ на Заключителния акт;

в) Споразумението, подписано на 25 юни 1991 г., за присъединяването на Португалската република:

- членове 4, 5 и 6,

- Съвместна декларация 1 в част ІІ на Заключителния акт;

г) Споразумението, подписано на 6 ноември 1992 г., за присъединяването на Република Гърция:

- членове 3, 4 и 5,

- Съвместна декларация 1 в част ІІ на Заключителния акт,

- Декларация 2 в част ІІІ на Заключителния акт;

д) Споразумението, подписано на 28 април 1995 г., за присъединяването на Република Австрия:

- член 4,

- Съвместна декларация 1 в част ІІ на Заключителния акт;

е) Споразумението, подписано на 19 декември 1996 г., за присъединяването на Кралство Дания:

- член 4, член 5, параграф 2 и член 6,

- Съвместни декларации 1 и 3 в част ІІ на Заключителния акт;

ж) Споразумението, подписано на 19 декември 1996 г., за присъединяването на Република Финландия:

- членове 4 и 5,

- Съвместни декларации 1 и 3 в част ІІ на Заключителния акт,

- Декларация на правителството на Република Финландия относно островите Оланд в част ІІІ на Заключителния акт;

з) Споразумението, подписано на 19 декември 1996 г., за присъединяването на Кралство Швеция:

- членове 4 и 5,

- Съвместни декларации 1 и 3 в част ІІ на Заключителния акт.

4. Следните споразумения, сключени от Съвета по силата на член 6 на Протокола от Шенген:

- Споразумението от 18 май 1999 г., сключено от Съвета на Европейския съюз с Република Исландия и Кралство Норвегия относно присъединяването на тези две държави към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген, включително приложенията, неговия Заключителен акт, декларациите и размяната на писма, приложена към това Споразумение (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.), одобрено с Решение 1999/439/ЕО на Съвета (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 35.)

- Споразумението от 30 юни 1999 г., сключено от Съвета на Европейския съюз с Република Исландия и Кралство Норвегия, за създаването на права и задължения между Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, в областите на достиженията на правото от Шенген, които се прилагат за тези държави (ОВ L 15, 20.1.2000 г., стр. 2.), което споразумение е одобрено с Решение 2000/29/ЕО на Съвета (ОВ L 15, 20.1.2000 г., стр. 1.)

- Споразумението, подписано на 25 октомври 2004 г., от Съвета на Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно участието на Конфедерация Швейцария при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (Докато Споразумението все още не е сключено, доколкото се прилага условно).

5. Разпоредбите на следните решения на Изпълнителния комитет, създаден с Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. относно постепенното премахване на контрола по техните общи граници, така както са изменени с определени актове, изброени в параграф 8 по-долу:

SCH/Com-ex (93) 10 Решение на Изпълнителния комитет от 14 декември 1993 г. относно декларациите на министрите и държавните секретари

SCH/Com-ex (93) 14 Решение на Изпълнителния комитет от 14 декември 1993 г. относно подобряване на практическото съдебно сътрудничество за борба с трафика на наркотици

SCH/Com-ex (94) 16 rev Решение на Изпълнителния комитет от 21 ноември 1994 г. относно въвеждането на единни печати за влизане и излизане на граничните контролно-пропускателни пунктове

SCH/Com-ex (94) 28 rev Решение на Изпълнителния комитет от 22 декември 1994 г. относно сертификата, предвиден в член 75 за пренасяне на лекарствени средства, които съдържат наркотични вещества, и на психотропни вещества

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 22 декември 1994 г. относно привеждането в действие на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 19 юни 1990 г.

SCH/Com-ex (95) 21 Решение на Изпълнителния комитет от 20 декември 1995 г. относно бързия обмен между страните от Шенген на статистически и специфични данни относно възможни проблеми по външните граници

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 21 април 1998 г. относно дейностите на Оперативната група, доколкото те са свързани с разпоредбите на параграф 2 по-горе

SCH/Com-ex (98) 26 def Решение на Изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. относно създаването на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Шенген

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. относно изпращането на Общия наръчник на страните - кандидатки за членство в ЕС

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 Решение на Изпълнителния комитет от 27 октомври 1998 г. относно приемането на мерки срещу нелегалната имиграция, доколкото то е свързано с разпоредбите в параграф 2 по-горе

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 г. относно трансграничното полицейско сътрудничество в областта на превенцията и разкриването на престъпления

SCH/Com-ex (98) 52 Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 г. относно Ръководството по трансгранично полицейско сътрудничество, доколкото то е свързано с разпоредбите на параграф 2 по-горе

SCH/Com-ex (98) 57 Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 г. относно въвеждането на хармонизирана бланка, доказателство за наличие на покана, поемане на задължението за осигуряване на средства за издръжка и настаняване

SCH/Com-ex (98) 59 rev Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 г. относно координираното изпращане на съветници в областта на документите

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно положението с наркотиците

SCH/Com-ex (99) 6 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно достиженията на правото от Шенген, свързано с телекомуникациите

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно офицерите за връзка

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно общите принципи за заплащането на информаторите

SCH/Com-ex (99) 10 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно незаконната търговия с огнестрелно оръжие

SCH/Com-ex (99) 13 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно окончателните версии на Общия наръчник и Общите консулски инструкции:

- приложения 1 - 3, 7, 8 и 15 от Общите консулски инструкции

- Общия наръчник, доколкото то е свързано с разпоредбите на параграф 2 по-горе, включително приложения 1, 5, 5А, 6, 10 и 13

SCH/Com-ex (99) 18 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно подобряването на полицейското сътрудничество при предотвратяването и разкриването на наказуеми деяния.

6. Следните декларации на Изпълнителния комитет, създаден с Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., относно прилагането на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенно премахване на контрола по техните общи граници, доколкото са свързани с разпоредбите на параграф 2 по-горе:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 Декларация на Изпълнителния комитет от 26 юни 1996 г. относно екстрадицията

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 Декларация на Изпълнителния комитет от 9 февруари 1998 г. относно отвличането на малолетни и непълнолетни.

7. Следните решения на Централната група, създадена с Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, доколкото са свързани с разпоредбите на параграф 2 по-горе:

SCH/C (98) 117 Решение на Централната група от 27 октомври 1998 г. относно приемането на мерки за борба с нелегалната имиграция

SCH/C (99) 25 Решение на Централната група от 22 март 1999 г. относно общите принципи при заплащането на информаторите.

8. Следните актове се основават на достиженията на правото от Шенген или по друг начин се свързват с него:

Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 г. относно въвеждането на унифициран формат за визи (ОВ L 164, 14.7.1995 г., стр. 1)

Решение 1999/307/ЕО на Съвета от 1 май 1999 г. относно въвеждането на подробни разпоредби за интегриране на Секретариата на Шенген към Главния секретариат на Съвета (ОВ L 119, 7.5.1999 г., стр. 49)

Решение 1999/435/ЕО на Съвета от 20 май 1999 г. относно дефинирането на достиженията на правото от Шенген за целите на определянето, съгласно съответните разпоредби на Договора за създаването на Европейската общност и на Договора за създаването на Европейския съюз, на правното основание на всяка от разпоредбите или решенията, които съставляват достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 1)

Решение 1999/436/ЕО на Съвета от 20 май 1999 г., което определя, съгласно съответните разпоредби на Договора за създаването на Европейската общност и на Договора за създаването на Европейския съюз, правното основание за всяка от разпоредбите или решенията, които съставляват достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 17)

Решение 1999/437/EО на Съвета от 17 май 1999 г. относно някои разпоредби за прилагането на споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз с Република Исландия и Кралство Норвегия по отношение на присъединяването на тези две страни към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31)

Решение 1999/848/ЕО на Съвета от 13 декември 1999 г. относно пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген в Гърция (ОВ L 327, 21.12.1999 г., стр. 58)

Решение 2000/365/ ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да се присъединят към някои от разпоредбите на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43)

Решение 2000/586/ПВР на Съвета от 28 септември 2000 г. относно създаването на процедура за изменение на член 40, параграфи 4 и 5, член 41, параграф 7 и член 65, параграф 2 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното премахване на контрола по техните общи граници (ОВ L 248, 3.10.2000 г., стр. 1)

Решение 2000/751/ЕО на Съвета от 30 ноември 2000 г. относно разсекретяването на определени части на Общия наръчник, приет от Изпълнителния комитет, създаден с Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 29)

Решение 2000/777/ЕО на Съвета от 1 декември 2000 г. относно прилагането на достиженията на правото от Шенген в Дания, Финландия и Швеция, Исландия и Норвегия (ОВ L 309, 9.10.2000 г., стр. 24)

Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за съставяне на списък на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, и тези страни, чиито граждани се освободени от това изискване (ОВ L 81, 21.03.2001 г., стр. 1)

Регламент № 789/2001/ЕО на Съвета от 24 април 2001 г. относно запазването на правомощията на Съвета по прилагане на определени подробни разпоредби и практически процедури за проучване на исканията за издаване на виза (ОВ L 116, 26.4.2001 г., стр. 2)

Регламент № 790/2001/ЕО на Съвета от 24 април 2001 г. относно запазването на изпълнителни правомощия на Съвета по отношение на прилагане на определени подробни разпоредби и практически процедури за извършване на граничен контрол и наблюдение (ОВ L 116, 26.4.2001 г., стр. 5)

Решение 2001/329/ЕО на Съвета от 24 април 2001 г. относно актуализирането на част VІ и приложения 3, 6 и 13 на Общите консулски инструкции и приложения 5 а), 6 а) и 8 на Общия наръчник (ОВ L 116, 26.4.2001 г., стр. 32), доколкото се отнася до приложение 3 на Общите консулски инструкции и приложения 5 а) на Общия наръчник

Директива на Съвета 2001/51/ЕО от 28 юни 2001 г. относно допълването на разпоредбите на член 26 на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. (ОВ L 187, 10.7.2001 г., стр. 45)

Решение 2001/886/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 г. относно разработването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) (ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр. 1)

Регламент (ЕО) № 2414/2001 на Съвета от 7 декември 2001 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за съставяне на списък на третите страни, гражданите на които трябва да притежават виза при пресичане на външните граници на държавите-членки, и тези страни, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 327, 12.12.2001 г., стр. 1)

Регламент (ЕО) № 2424/2001 на Съвета от 6 декември 2001 г. относно разработването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) (ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр. 4)

Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. относно унифицирането на стикерите за прикрепване на визата, издавана от държавите-членки на лицата, притежаващи пътнически документ, който не е признат от държавата-членка, изготвила стикера (ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 4)

Регламент (ЕО) № 334/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г., изменящ Регламент (ЕО) № 1683/95, въвеждащ унифициран формат за визи (ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 7)

Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да се присъедини към някои от разпоредбите на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20)

Решение 2002/352/ ЕО на Съвета от 25 април 2002 г. относно промяната на Общия наръчник (ОВ L 123, 9.5.2002 г., стр. 47)

Решение 2002/353/ ЕО на Съвета от 25 април 2002 г. относно разсекретяването на част ІІ от Общия наръчник, приет от Изпълнителния комитет, учреден с Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. (ОВ L 123, 9.5.2002 г., стр. 49)

Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно унифицирания формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (ОВ L 157, 15.6.2002 г., стр. 1)

Решение 2002/587/ ЕО на Съвета от 12 юли 2002 г. относно промяната на Общия наръчник (ОВ L 187, 16.7.2002 г., стр. 50)

Рамково решение 2002/946/ПВР на Съвета от 28 ноември 2002 г. относно укрепването на наказателно-правната рамка за предотвратяване на създаването на улеснения за неправомерно влизане, преминаване и пребиваване (ОВ L 328, 5.12.2002 г., стр. 1)

Директива на Съвета 2002/90/ЕО от 28 ноември 2002 г. относно дефинирането на създаването на улесненията за неправомерно влизане, преминаване и пребиваване (ОВ L 328, 5.12.2002 г., стр. 17)

Решение 2003/170/ПВР на Съвета от 27 февруари 2003 г. относно общото използване на офицери за връзка, изпратени в чужбина от правоприлагащите органи на държавите-членки (ОВ L 67, 12.3.2003 г., стр. 27)

Регламент (ЕО) № 453/2003 на Съвета от 6 март 2003 г. относно изменението на Регламент (ЕО) № 539/2001 за съставяне на списък на трети страни, гражданите на които трябва да притежават виза при пресичане на външните граници на държавите-членки, и тези страни, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 69, 13.3.2003 г., стр. 10)

Решение 2003/725/ПВР на Съвета от 2 октомври 2003 г. относно изменението на разпоредбите на член 40, параграфи 1 и 7 на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното премахване на контрола по общите граници (ОВ L 260, 11.10.2003 г.,стр. 37)

Директива 2003/110/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. за помощ в случаите на транзит за целите на извеждане извън територията на страната по въздух (ОВ L 321, 6.12.2003 г., стр. 26)

Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 г. относно създаването на мрежа от офицери за връзка по имиграцията (ОВ L 64, 2.3.2004 г., стр. 1)

Решение 2004/466/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. за изменение на Общия наръчник, за да бъде включена разпоредба за целеви граничен контрол на придружавани малолетни и непълнолетни (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 136)

Директива 2004/82/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно задължението на превозвачите да предоставят данни за пътниците (ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 24)

Решение 2004/573/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно организирането на общи полети за извеждане от територията на две или повече държави-членки на граждани на трети страни, за които има издадени индивидуални заповеди за извеждане (ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 28)

Решение 2004/574/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно изменение на Общия наръчник (ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 36)

Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. относно създаването на Визова информационна система (ВИС) (ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5)

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. относно създаването на Европейска агенция за управлението на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите - членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1)

Регламент (ЕО) № 2133/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно изискването за компетентните органи на държавите-членки да поставят систематично печати върху пътните документи за гражданите на трети страни при преминаване на външните граници на държавите, който изменя, за тази цел, разпоредбите на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и Общия наръчник (ОВ L 369, 16.12.2004 г., стр. 5)

Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за елементите на защита и биометричните елементи в паспортите и пътните документи, издавани от държавите-членки (ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък по член 16 на Протокола: Промени в актове, приети от институциите


1. ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

Права Върху Индустриална Собственост


I. ТЪРГОВСКА МАРКА НА ОБЩНОСТТА

31994 R 0040: Регламент (EО) № 40/94 на Съвета от 20 декември1993 г. относно търговската марка на Общността (OВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1), изменен с:

- 31994 R 3288: Регламент (EО) № 3288/94 на Съвета oт 22.12.1994 г. (OВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 83),

- 32003 R 0807: Регламент (EО) № 807/2003 на Съвета oт 14.4.2003 г. (OВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36),

- 12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

- 32003 R 1653: Регламент (EО) № 1653/2003 на Съвета oт 18.6.2003 г. (OВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 36),

- 32003 R 1992: Регламент (EО) № 1992/2003 на Съвета oт 27.10.2003 г. (OВ L 296, 14.11.2003 г., стр. 1),

- 32004 R 0422: Регламент (EО) № 422/2004 на Съвета oт 19.2.2004 г. (OВ L 70, 9.3.2004 г., стр. 1).

Член 159а, параграф 1 се заменя със следното:

"1. От деня на присъединяването на България, Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия (наричани по-нататък новата (ите) държава(и)-членка(и)"), действието на търговска марка на Общността, регистрирана или за която е подадена заявка съгласно настоящия регламент преди съответната дата на присъединяване, се разпростира върху територията на тези държави-членки, за да се гарантира еднакво действие в цялата Общност."


II. СЕРТИФИКАТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАКРИЛА

1. 31992 R 1768: Регламент (EИО) № 1768/92 на Съвета oт 18 юни 1992 г. относно създаването на сертификат за допълнителна закрила на лекарствени продукти (OВ L 182, 2.7.1992 г., стр. 1), изменен с:

- 11994 N: Акта относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (OВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

a) Към член 19а се добавя следното:

"к) за всеки лекарствен продукт, защитен с действащ основен патент и за който първото разрешение за пускането му на пазара като лекарствен продукт е получено след 1 януари 2000 г., може да се издаде сертификат в България при условие, че заявката за сертификат е подадена в рамките на шест месеца от датата на присъединяването;

л) за всеки лекарствен продукт, защитен с действащ основен патент и за който първото разрешение за пускането му на пазара като лекарствен продукт е получено след 1 януари 2000 г. може да се издаде сертификат в Румъния. В случаите, когато срокът, предвиден в член 7, параграф 1, е изтекъл, възможността за подаване на заявката за сертификат се запазва за срок от шест месеца, който започва да тече не по-късно от датата на присъединяването."

б) Член 20, параграф 2 се заменя със следното:

"2. Настоящият регламент се прилага към сертификатите за допълнителна закрила, предоставени в съответствие с националното законодателство на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия преди съответната дата на тяхното присъединяване."

2. 31996 R 1610: Регламент (ЕО) № 1610/96 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. относно създаването на сертификат за допълнителна закрила на продуктите за растителна защита (OВ L 198, 8.8.1996 г., стр. 30), изменен с:

- 12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

a) Към член 19а се добавя следното:

"к) за всеки продукт за растителна защита, защитен с действащ основен патент и за който първото разрешение за пускането му на пазара като продукт за растителна защита е получено след 1 януари 2000 г., може да се издаде сертификат в България, при условие че заявката за сертификат е подадена в рамките на шест месеца от датата на присъединяването;

л) за всеки продукт за растителна защита, защитен с действащ основен патент и за който първото разрешение за пускането му на пазара като продукт за растителна защита е получено след 1 януари 2000 г., може да се издаде сертификат в Румъния. В случаите, когато срокът, предвиден в член 7, параграф 1, е изтекъл, възможността за подаване на заявката за сертификат се запазва за срок от шест месеца, който започва да тече не по-късно от датата на присъединяване."

б) Член 20, параграф 2 се заменя със следното:

"2. Настоящият регламент се прилага към сертификатите за допълнителна закрила, предоставени в съответствие с националното законодателство на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия преди съответната дата на тяхното присъединяване."


III. ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

32002 R 0006: Регламент ( ЕО) № 6/2002 на Съвета oт 12 декември 2001 г. относно промишления дизайн на Общността (OВ L 3, 5.1.2002 г., стр. 1), изменен с:

- 12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

Член 110а, параграф 1 се заменя със следното:

"1. От деня на присъединяването на България, Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия (наричани по-нататък новата (ите) държава(и)-членка(и)"), действието на промишлен дизайн на Общността, който се ползва със защита или за който е подадена заявка съгласно настоящия регламент преди съответната дата на присъединяване, се разпростира върху територията на тези държави-членки, за да се гарантира еднакво действие в цялата Общност."


2. ЗЕМЕДЕЛИЕ

1. 31989 R 1576: Регламент (EИО) № 1576/89 на Съвета от 29 май 1989 г. за установяване на общи правила за дефинирането, описанието и представянето на спиртни напитки (OВ L 160, 12.6.1989 г., стp. 1), изменен с:

- 31992 R 3280: Регламент (EИО) № 3280/92 на Съвета oт 9.11.1992 г.(OВ L 327, 13.11.1992 г., стp. 3),

- 31994 R 3378: Регламент (EО) № 3378/94 на Eвропейския парламент и на Съвета от 22.12.1994 г. (OВ L 366, 31.12.1994 г., стp. 1),

- 11994 N: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (OВ C 241, 29.8.1994 г., стp. 21),

- 12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (OВ L 236, 23.9.2003 г., стp. 33),

- 32003 R 1882: Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29.9.2003 г. (OВ L 284, 31.10.2003 г., стp. 1).

a) Към член 1, параграф 4, точка i) се добавя следното:

"(5) Наименованието "плодова спиртна напитка " може да бъде заменено с обозначението "Palinca" единствено за спиртна напитка, произведена в Румъния."

б) В приложение II се добавят следните географски означения:

- към точка 4: "Vinars Tвrnave", "Vinars Vaslui", "Vinars Murfatlar", "Vinars Vrancea", "Vinars Segarcea"

- към точка 6: "Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakiya / Grozdova rakiya from Sungurlare", "Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) / Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya / Grozdova rakiya from Sliven)", "Стралджанска мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджа / Straldjanska muscatova rakiya / Мuscatova rakiya from Straldja", "Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие /Pomoriyska grozdova rakiya/ Grozdova rakiya from Pomorie", "Русенска бисерна гроздова ракия /Бисерна гроздова ракия от Русе/ Rusenska biserna grozdova rakiya / Biserna grozdova rakiya from Ruse", "Бургаска мускатова ракия / Мускатова ракия от Бургас / Bourgaska muscatova rakiya / Muscatova rakiya from Bourgas", "Добруджанска мускатова ракия / Мускатова ракия от Добруджа / Dobrudjanska muscatova rakiya / Muscatova rakiya from Dobrudja", "Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova rakiya / Grozdova rakiya from Suhindol", "Карловска гроздова ракия / Гроздова ракия от Карлово / Karlovska grozdova rakiya / Grozdova rakiya from Karlovo"

- към точка 7: "Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Troyanska slivova rakiya / Slivova rakiya from Troyan", "Силистренска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Силистра / Silistrenska kaysieva rakiya / Kaysieva rakiya from Silistra", "Тервелска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Тервел / Tervelska kaysieva rakiya / Kaysieva rakiya from Tervel", "Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Loveshka slivova rakiya / Slivova rakiya from Lovech", "Tuica Zetea de Mediesu Aurit", "Tuica de Valea Milcovului", "Tuica de Buzau", "Tuica de Arges", "Tuica de Zalau", "Tuica Ardeleneasca de Bistrica", "Horinca de Maramures", "Horinca de Camarzan", "Horinca de Seini", "Horinca de Chioar", "Horinca de Lapus", "Turt de Oas", "Turt de Maramures".

2. 31991 R 1601: Регламент (EИО) № 1601/91 на Съвета от 10 юни 1991 г. относно установяване на общи правила за дефинирането, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли на винена основа (OВ L 149, 14.6.1991 г., стp. 1), изменен с :

- 31992 R 3279: Регламент (EИО) № 3279/92 на Съвета от 9.11.1992 г.(OВ L 327, 13.11.1992 г, стp. 1),

- 11994 N: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (OВ C 241, 29.8.1994 г., стp. 21),

- 31994 R 3378: Регламент (EО) № 3378/94 на Европейския парламент и на Съвета от 22.12.1994 г.(OВ L 366, 31.12.1994 г., стp. 1),

- 31996 R 2061: Регламент (EО) № 2061/96 на Европейския парламент и на Съвета от 8.10.1996 г. (OВ L 277, 30.10.1996 г., стp. 1),

- 32003 R 1882: Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29.9.2003 г.(OВ L 284, 31.10.2003 г., стp. 1).

В член 2, параграф 3 се създава следната алинея след алинея з):

"и) Пелин: ароматизирана напитка на винена основа, произведена от бяло или червено вино, концентрирана гроздова мъст, гроздов сок ( или цвеклова захар) и специфична настойка от билки, чието алкохолно съдържание е не по-малко от 8,5 обемни %, захарно съдържание, изразено като инвертна захар от 45 - 50 грама на литър, и обща киселинност от не по -малко от 3 грама на литър, изразена като винена киселина."

и алинея и) се преименува в алинея й).

3. 31992 R 2075: Регламент (EИО) № 2075/92 на Съвета oт 30 юни 1992 г. относно общата организация на пазара на суров тютюн (OВ L 215, 30.7.1992 г., стp. 70), изменен с :

11994 N: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (OВ C 241, 29.8.1994 г., стp. 21),

31994 R 3290: Регламент (EО) № 3290/94 на Съвета oт 22.12.1994 г. (OВ L 349, 31.12.1994 г., стp. 105),

31995 R 0711: Регламент (EО) № 711/95 на Съвета от 27.3.1995 г. (OВ L 73, 1.4.1995 г., стp. 13),

31996 R 0415: Регламент (EО) № 415/96 на Съвета от 4.3.1996 г. (OВ L 59, 8.3.1996 г., стp. 3),

31996 R 2444: Регламент (ЕО) № 2444/96 на Съвета oт 17.12.1996 г. (OВ L 333, 21.12.1996, стp. 4),

31997 R 2595: Регламент (EО) № 2595/97 на Съвета от 18.12.1997 г. (OВ L 351, 23.12.1997 г., стp. 11),

31998 R 1636: Регламент (EО) № 1636/98 на Съвета oт 20.7.1998 г. (OВ L 210, 28.7.1998 г., стp. 23),

31999 R 0660: Регламент (EО) № 660/1999 на Съвета oт 22.3.1999 г. (OВ L 83, 27.3.1999 г., стp. 10),

32000 R 1336: Регламент (EО) № 1336/2000 на Съвета oт 19.6.2000 г. (OВ L 154, 27.6.2000 г., стp. 2),

32002 R 0546: Регламент (EО) № 546/2002 на Съвета oт 25.3.2002 г. (OВ L 84, 28.3.2002 г., стp. 4),

32003 R 0806: Регламент (EО) № 806/2003 на Съвета oт 14.4.2003 г.(OВ L 122, 16.5.2003 г., стp. 1),

32003 R 2319: Регламент (EО) № 2319/2003 на Съвета oт 17.12.2003 г. (OВ L 345, 31.12.2003 г., стp. 17),

12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (OВ L 236, 23.9.2003 г., стp. 33),

a) В приложението, в точка V "Слънчево сушен", се добавя следното

"Molovata

Ghimpati

Baragan"

б) В приложението, в точка VI "Басми", се добавя следното:

"Джебел

Неврокоп

Дупница

Mелник

Устина

Харманли

Kрумовград

Източен Балкан

Toполовград

Свиленград

Средногорска яка"

в) В приложението, в точка VIII. "Каба Кулак (класически)", се добавя следното:

"Северна България

Текне".

4. 31996 R 2201: Регламент (EО) № 2201/96 на Съвета oт 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на продукти от преработени плодове и зеленчуци (OВ L 297, 21.11.1996 г., стp. 29), изменен с :

- 31997 R 2199: Регламент (EО) № 2199/97 на Съвета oт 30.10.1997 г. (OВ L 303, 6.11.1997 г., стp. 1),

- 31999 R 2701: Регламент (EО) № 2701/1999 на Съвета oт 14.12.1999 г. (OВ L 327, 21.12.1999 г., стp. 5),

- 32000 R 2699: Регламент (EО) № 2699/2000 на Съвета oт 4.12.2000 г. (OВ L 311, 12.12.2000 г., стp. 9),

- 32001 R 1239: Регламент (EО) № 1239/2001 на Съвета oт 19.6.2001 г. (OВ L 171, 26.6.2001 г., стp. 1),

- 32002 R 0453: Регламент (EО) № 453/2002 на Комисията oт 13.3.2002 г. (OВ L 72, 14.3.2002 г., стp. 9),

- 12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (OВ L 236, 23.9.2003 г., стp. 33),

- 32004 R 0386: Регламент(EО) № 386/2004 на Комисията oт 1.3.2004 г. (OВ L 64, 2.3.2004 г., стp. 25).


Приложение III се заменя със следното:

"ПРИЛОЖЕНИЕ III
 
Прагове за преработка по смисъла на член 5
Нето тегло пресни продукти
 
(в тонове)
    Домати Праскови Круши
Прагове на Общността 8 860 061 560 428 105 659
Нaционални България 156 343 17 843 н.р.
прагове Чешка република 12 000 1 287 11
  Гърция 1 211 241 300 000 5 155
  Испания 1 238 606 180 794 35 199
  Франция 401 608 15 685 17 703
  Италия 4 350 000 42 309 45 708
  Кипър 7 944 6 н.р.
  Латвия н.р. н.р. н.р.
  Унгария 130 790 1 616 1 031
  Малта 27 000 н.р. н.р.
  Нидерландия н.р. н.р. 243
  Австрия н.р. н.р. 9
  Полша 194 639 н.р. н.р.
  Португалия 1 050 000 218 600
  Румъния 50 390 523 н.р.
  Словакия 29 500 147 н.р.
н.р. = не е релевантен "
 


5. 31998 R 2848: Регламент (EО) № 2848/98 на Комисията oт 22 декември 1998 г. относно установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (EИО) № 2075/92 на Съвета относно схемите за премиране, производствените квоти и специалната помощ, която се отпуска на групи производители в сектор суров тютюн (OВ L 358, 31.12.1998 г., стp. 17), изменен с :

31999 R 0510: Регламент (EО) № 510/1999 на Комисията oт 8.3.1999 г. (OВ L 60, 9.3.1999 г., стp. 54),

31999 R 0731: Регламент (EО) № 731/1999 на Комисията oт 7.4.1999 г. (OВ L 93, 8.4.1999 г., стp. 20),

31999 R 1373: Регламент (EО) № 1373/1999 на Комисията oт 25.6.1999 г. OВ L 162, 26.6.1999 г., стp. 47),

31999 R 2162: Регламент (EО) № 2162/1999 на Комисията oт 12.10.1999 г. (OВ L 265, 13.10.1999 г., стp. 13),

31999 R 2637: Регламент (EО) № 2637/1999 на Комисията oт 14.12.1999 г. (OВ L 323, 15.12.1999 г., стp. 8),

32000 R 0531: Регламент (EО) № 531/2000 на Комисията oт 10.3.2000 г. (OВ L 64, 11.3.2000 г., стp. 13),

32000 R 0909: Регламент (EО) № 909/2000 на Комисията oт 2.5.2000 г. (OВ L 105, 3.5.2000 г., стp. 18),

32000 R 1249: Регламент (EО) № 1249/2000 на Комисията oт 15.6.2000 г. (OВ L 142, 16.6.2000 г., стp. 3),

32001 R 0385: Регламент (EО) № 385/2001 на Комисията oт 26.2.2001 г. (OВ L 57, 27.2.2001 г., стp. 18),

32001 R 1441: Регламент (EО) № 1441/2001 на Комисията от 16.7.2001 г. (OВ L 193, 17.7.2001 г., стp. 5),

32002 R 0486: Регламент (EО) № 486/2002 на Комисията oт 18.3.2002 г. (OВ L 76, 19.3.2002 г., стp. 9),

32002 R 1005: Регламент (EО) № 1005/2002 на Комисията oт 12.6.2002 г. (OВ L 153 13.6.2002 г., p. 3),

32002 R 1501: Регламент (EО) № 1501/2002 на Комисията oт 22.8.2002 г. (OВ L 227, 23.8.2002 г., p. 16),

32002 R 1983: Регламент (EО) № 1983/2002 на Комисията oт 7.11.2002 г. (OВ L 306, 8.11.2002 г., p. 8),

32004 R 1809: Регламент (EО) № 1809/2004 на Комисията oт 18.10.2004 г. (OВ L 318, 19.10.2004 г., стp. 18).


Приложение I се заменя със следното:

"ПРИЛОЖЕНИЕ I
 
Проценти на гарантирания праг на държава-членка или на специфичен район с цел установяване на групи производители
 
Държава-членка или специфичен район за Проценти
установяване на групи производители  
Германия, Испания (с изключение на Кастилия Леон, 2 %
Навара и областта Кампецо в Баската провинция),  
Франция (с изключение на Нор па дьо Кале и  
Пикардия), Италия, Португалия (с изключение на  
автономния район на Азорските острови), Белгия,  
Австрия, Румъния  
Гърция (с изключение на Епир), автономният район на 1 %
Азорските острови) (Португалия), Нор па дьо Кале и  
Пикардия (Франция), България (с изключение на  
общините Баните, Златоград, Мадан и Доспат в  
производствена област Джебел, както и общините  
Велики Преслав, Върбица, Шумен, Смядово, Варна,  
Дългопол, Генерал Тошево, Добрич, Каварна, Крушари,  
Шабла и Антоново в производствена област Северна  
България )  
Кастилия-Леон (Испания), Навара (Испания), областтта 0,3 %
Кампецо в Баската провинция (Испания), Eпир (Гърция),  
общините Баните, Златоград, Мадан и Доспат в  
производствена област Джебел, както и общините  
Велики Преслав, Върбица, Шумен, Смядово, Варна,  
Дългопол, Генерал Тошево, Добрич, Каварна, Крушари,  
Шабла и Антоново в производствена област Северна  
България (България) "
   


6. 31999 R 1493: Регламент (EО) № 1493/1999 на Съвета oт 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (OВ L 179, 14.7.1999 г., стp. 1), изменен с :

- 32000 R 1622: Регламент (EО) № 1622/2000 на Комисията oт 24.7.2000 г. (OВ L 194, 31.7.2000 г., стp. 1),

- 32000 R 2826: Регламент (EО) № 2826/2000 на Съвета от 19.12.2000 г. (OВ L 328, 23.12.2000 г., стp. 2),

- 32001 R 2585: Регламент (EО) № 2585/2001 на Съвета oт 19.12.2001 г.(OВ L 345, 29.12.2001 г., стp. 10),

- 32003 R 0806: Регламент (EО) № 806/2003 на Съвета oт 14.4. 2003 г.(OВ L 122, 16.5.2003 г., стp. 1),

- 12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (OВ L 236, 23.9.2003 г., стp. 33),

- 32003 R 1795: Регламент (EО) № 1795/2003 на Комисията oт 13.10.2003 г. (OВ L 262, 14.10.2003 г., стp. 13).

a) Добавя се следното към член 6:

"5. За България и Румъния се разпределят новосъздадени права на засаждане за производство на качествени вина от определен район, с общ размер 1,5 % от общата лозарска площ, съответно 2302,5 хектара за България и 2830,5 хектара за Румъния, от датата на присъединяване. Тези права се разпределят към националния резерв, за който се прилага член 5."

б) В приложение III (Лозарски зони) към точка 2 се добавя следното:

"ж) в Румъния, в областта "Podisul Transilvaniei."

в) В приложение III (Лозарски зони) последното изречение в точка 3 се заменя със следното:

"г) в Словакия, в Токайския район

д) в Румъния, площи, засадени с лозя, невключени в точка 2, буква ж) или точка 5, буква е)."

г) В приложение III (Лозарски зони) към точка 5 се добавя следното:

"д) в България, площи, засадени с лозя в следните райони : Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина)

е) в Румъния, площи, засадени с лозя в следните райони: Dealurile Buzаului, Dealu Mare, Severinului и Plaiurile Drancei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunarii, Южният лозарски район, включващ пясъчни и други благоприятни площи."

д) В приложение III (Лозарски зони) към точка 6 се добавя следното:

"В България, лозарска зона C III a) включва площи, засадени с лозя, невключени в точка 5, буква д)"

е) В приложение V, част Г 3, се добавя следното:

"и в Румъния".

7. 32000 R 1673: Регламент (EО) № 1673/2000 на Съвета oт 27 юли 2000 г. относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (OВ L 193, 29.7.2000 г., стp. 16), изменен с:

- 32002 R 0651: Регламент (EО) № 651/2002 на Комисията oт 16.4.2002 г.(OВ L 101, 17.4.2002 г., стp. 3),

- 12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (OВ L 236, 23.9.2003 г., стp. 33),

- 32003 R 1782: Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета oт 29.9.2003 г.(OВ L 270, 21.10.2003 г., стp. 1),

- 32004 R 0393: Регламент (EО) № 393/2004 на Съвета oт 24.2.2004 г.(OВ L 65, 3.3.2004 г., стp. 4).

a) В член 3, параграф 1 се заменя със следното:

"1. Определя се максимално гарантирано количество от 80 878 тона за дълги ленени влакна за пазарна година и се разпределя между всички държави-членки като национални гарантирани количества. Тези количества се разпределят, както следва:

- 13 800 тона за Белгия,

- 13 тона за България,

- 1 923 тона за Чешката република,

- 300 тона за Германия,

- 30 тона за Естония,

- 50 тона за Испания,

- 55 800 тона за Франция,

- 360 тона за Латвия,

- 2 263 тона за Литва,

- 4 800 тона за Нидерландия,

- 150 тона за Австрия,

- 924 тона за Полша,

- 50 тона за Португалия,

- 42 тона за Румъния,

- 73 тона за Словакия,

- 200 тона за Финландия,

- 50 тона за Швеция,

- 50 тона за Обединеното кралство."

б) В член 3, параграф 2, уводният параграф и буква а) се заменят със следното:

"2. Определя се максимално гарантирано количество от 147 265 тона за къси ленени и конопени влакна за пазарна година, за което може да се отпуска помощ. Това количество се разпределя под формата на:

a) национални гарантирани количества за следните държави-членки:

- 10 350 тона за Белгия,

- 48 тона за България,

- 2 866 тона за Чешката република,

- 12 800 тона за Германия,

- 42 тона за Естония,

- 20 000 тона за Испания,

- 61 350 тона за Франция,

- 1 313 тона за Латвия,

- 3 463 тона за Литва,

- 2 061 тона за Унгария,

- 5 550 тона за Нидерландия,

- 2 500 тона за Австрия,

- 462 тона за Полша,

- 1 750 тона за Португалия,

- 921 тона за Румъния,

- 189 тона за Словакия,

- 2 250 тона за Финландия,

- 2 250 тона за Швеция,

- 12 100 тона за Обединеното кралство.

Въпреки това, националното гарантирано количество, определено за Унгария, се отнася само за конопени влакна."

8. 32003 R 1782: Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета oт 29 септември 2003 г., относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и изменящ Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) № 1868/94, (EО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001 (OВ L 270, 21.10.2003 г., стp. 1),

изменен с:

- 32004 R 0021: Регламент (EО) № 21/2004 на Съвета oт 17.12.2003 г. (OВ L 5, 9.1.2004 г., стp. 8),

- 32004 R 0583: Регламент (EО) № 583/2004 на Съвета oт 22.3.2004 г. (OВ L 91, 30.3.2004 г., стp. 1),

- 32004 D 0281: Решение 2004/281/EО на Съвета oт 22.3.2004 г.(OВ L 93, 30.3.2004 г., стp. 1),

- 32004 R 0864: Регламент (EО) № 864/2004 на Съвета oт 29.4.2004 г.(OВ L 161, 30.4.2004 г., стp. 48).

а) Член 2, буква ж) се заменя със следното:

"ж) нови държави-членки" означава: България, Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия."

б) В член 5, параграф 2, в края на първа алинея се добавя следното:

"Въпреки това, България и Румъния следва да гарантират, че земята, която е постоянно пасище на 1 януари 2007 г., се поддържа като постоянно пасище."

в) В член 54, параграф 2, в края на първа алинея се добавя следното:

"Въпреки това за България и Румъния позоваването на датата за подаване на заявления за помощите на площ е 30 юни 2005 г."

г) В член 71ж се добавя следното:

"9. За България и Румъния:

а) тригодишният референтен период, съгласно параграф 2, е от 2002 г. до 2004 г.;

б) годината, съгласно параграф 3, буква а) е 2004 г.;

в) в първата алинея на параграф 4 позоваването на 2004 г. и/или 2005 г. е съответно за 2005 и /или 2006 г. и позоваванията на 2004 г. са съответно за 2005 г."

д) Следното се добавя към в член 71з:

"Въпреки това, за България и Румъния позоваването на 30 юни 2003 г. е съответно към 30 юни 2005 г.";

е) В член 74, параграф 1 се заменя със следното:

"1. Помощта се предоставя за национални базови площи в традиционни производствени зони, включени в приложение Х.

Базовите площи са следните:

България 21 800 ха
Гърция 617 000 ха
Испания 594 000 ха
Франция 208 000 ха
Италия 1 646 000 ха
Кипър 6 183 ха
Унгария 2 500 ха
Австрия 7 000 ха
Португалия 118 000 ха

"

ж) В член 78, параграф 1 се заменя със следното:

"1. С настоящото се определя максимално гарантирана площ от 1 648 000 хектара, за която може да се предостави помощ."

з) В член 80, параграф 2 се заменя със следното:

"2. Помощта е, както следва, в зависимост от добивите в съответните държави-членки:

  Пазарна година Пазарна година
  2004/2005 и в случай 2005/2006 и
  на прилагане на следващите
  член 71 (EUR/хектар) (EUR/хектар)
България - 345,225
Гърция 1 323,96 561,00
Испания 1 123,95 476,25
Франция: 971,73 411,75
- континентална територия 1 329,27 563,25
- Френска Гвиана    
Италия 1 069,08 453,00
Унгария 548,70 232,50
Португалия 1 070,85 453,75
Румъния - 126,075

"

и) Член 81 се заменя със следното:

"Член 81

Площи

С настоящото се определя национална базова площ за всяка държава-членка производител. Въпреки това, за Франция са определени две базови площи. Базовите площи са, както следва:

България 4 166 ха
Гърция 20 333 ха
Испания 104 973 ха
Франция:  
- континентална територия 19 050 ха
- Френска Гвиана 4 190 ха
Италия 219 588 ха
Унгария 3 222 ха
Португалия 24 667 ха
Румъния 500 ха
   

Държава-членка може да раздели своята базова площ или площи на отделни базови подплощи в съответствие с обективни критерии."

й) Член 84 се заменя със следното:

"Член 84

Площи

1. Държава-членка предоставя помощта от Общността в рамките на таван, изчислен чрез умножаване броя на хектарите на своята национална гарантирана площ (НГП), както е определено в параграф 3, със средна сума от EUR 120,75.

2. С настоящата разпоредба се определя максимална гарантирана площ от 829 229 хектара.

3. Максималната гарантирана площ, съгласно параграф 2, се разделя на следните НГП:

Национални гарантирани площи (НГП)
Белгия 100 ха
България 11 984 ха
Германия 1 500 ха
Гърция 41 100 ха
Испания 568 200 ха
Франция 17 300 ха
Италия 130 100 ха
Кипър 5 100 ха
Люксембург 100 ха
Унгария 2 900 ха
Нидерландия 100 ха
Австрия 100 ха
Полша 4 200 ха
Португалия 41 300 ха
Румъния 1 645 ха
Словения 300 ха
Словакия 3 100 ха
Обединеното кралство 100 ха
   

4. Държава-членка може да раздели своята НГП на подплощи в съответствие с обективни критерии, по-специално на регионално ниво или във връзка с производството"

к) В член 95, параграф 4 се добавят следните алинеи:

"За България и Румъния общите количества, посочени в първа алинея, са определени в таблица е) от приложение I към Регламент (EО) № 1788/2003 на Съвета и преразгледани в съответствие с член 6, параграф 1, шеста алинея от Регламент (EО) № 1788/2003 на Съвета.

За България и Румъния 12-месечният период, посочен в първа алинея, е 2006/2007 г.."

л) В член 103, втори параграф, се добавя следното:

"Въпреки това, за България и Румъния условието за прилагане на настоящия параграф ще бъде такова, че схемата за единно плащане на площ да се прилага през 2007 г., и че е направен избор да се прилага член 66."

м) В член 105, параграф 1 се заменя със следното:

"1. Допълнение към плащането за площ от:

EUR 291 за хектар за пазарната година 2005/2006 г.,

EUR 285 за хектар за пазарната година 2006/2007 г. и следващите,

се плаща за площта с твърда пшеница в традиционните производствени зони, включени в приложение Х, които са ограничени в следните размери :

  (хектара)
България 21 800
Гърция 617 000
Испания 594 000
Франция 208 000
Италия 1 646 000
Кипър 6 183
Унгария 2 500
Австрия 7 000
Португалия 118 000

"

н) В член 108, следното се добавя към втори параграф:

"Въпреки това, за България и Румъния, заявленията за плащане не могат да се правят по отношение на земя, която на 30 юни 2005 г. е постоянно пасище, за отглеждане на трайни насаждения или дървета, или е използвана за неселскостопански цели."

o) В член 110в параграф 1 се заменя със следното:

"1. Национална базова площ се установява за:

България: 10 237 хектара

Гърция: 370 000 хектара

Испания: 70 000 хектара

Португалия: 360 хектара."

п) В член 110в, параграф 2 се заменя със следното:

"2. Сумата за помощ за отговарящ на условията хектар е:

България: EUR 263

Гърция: EUR 594 за 300 000 хектара и EUR 342,85 за останалите 70 000 хектара

Испания: EUR 1 039

Португалия: EUR 556."

р) В член 116 параграф 4 се заменя със следното:

"4. Прилагат се следните тавани:

Държава-членка Права (x 1 000)
Белгия 70
България 2 058,483
Чешката република 66,733
Дания 104
Германия 2 432
Естония 48
Гърция 11 023
Испания 19 580
Франция 7 842
Ирландия 4 956
Италия 9 575
Кипър 472,401
Латвия 18,437
Литва 17,304
Люксембург 4
Унгария 1 146
Малта 8,485
Нидерландия 930
Австрия 206
Полша 335,88
Португалия 2 690
Румъния 5 880,620
Словения 84,909
Словакия 305,756
Финландия 80
Швеция 180
Обединеното кралство 19 492
Общо 89 607,008

"

с) В член 123, параграф 8 се заменя със следното:

"8. Прилагат се следните регионални тавани:

Белгия 235 149
България 90 343
Чешката република 244 349
Дания 277 110
Германия 1 782 700
Естония 18 800
Гърция 143 134
Испания 713 999*
Франция 1 754 732**
Ирландия 1 077 458
Италия 598 746
Кипър 12 000
Латвия 70 200
Литва 150 000
Люксембург 18 962
Унгария 94 620
Малта 3 201
Нидерландия 157 932
Австрия 373 400
Полша 926 000
Португалия 175 075***
Румъния 452 000
Словения 92 276
Словакия 78 348
Финландия 250 000
Швеция 250 000
Обединеното кралство 1 419 811****
   

* Без да се засягат специфичните правила, предвидени в Регламент (ЕО) № 1454/2001.

** Без да се засягат специфичните правила, предвидени в Регламент (ЕО) № 1452/2001.

*** Без да се засягат специфичните правила, предвидени в Регламент (ЕО) № 1453/2001.

**** Този таван временно се увеличава със 100 000 до 1 519 811 докато живите животни на възраст под шест месеца могат да бъдат изнасяни. "


т) В член 126, параграф 5 се заменя със следното:

"5. Прилагат се следните национални тавани:

Белгия 394 253
България 16 019
Чешката република 90 300
Дания 112 932
Германия 639 535
Естония 13 416
Гърция 138 005
Испания* 1 441 539
Франция** 3 779 866
Ирландия 1 102 620
Италия 621 611
Кипър 500
Латвия 19 368
Литва 47 232
Люксембург 18 537
Унгария 117 000
Малта 454
Нидерландия 63 236
Австрия 375 000
Полша 325 581
Португалия*** 416 539
Румъния 150 000
Словения 86 384
Словакия 28 080
Финландия 55 000
Швеция 155 000
Обединеното кралство 1 699 511
   

* Без да се засягат специфичните правила, предвидени в Регламент (ЕО) № 1454/2001.

** Без да се засягат специфичните правила, предвидени в Регламент (ЕО) № 1452/2001.

*** Без да се засягат специфичните правила, предвидени в Регламент (ЕО) № 1453/2001. "


у) В член 130 параграф 3, втората алинея се заменя със следното:

"За новите държави-членки националните тавани са тези, включени в следната таблица:

  Бикове, кастрирани Телета на възраст между
  бичета, крави и юници един и осем месеца, и
    кланични трупове с тегло до
    185 кг
България 22 191 101 542
Чешката република 483 382 27 380
Естония 107 813 30 000
Кипър 21 000 -
Латвия 124 320 53 280
Литва 367 484 244 200
Унгария 141 559 94 439
Малта 6 002 17
Полша 1 815 430 839 518
Румъния 1 148 000 85 000
Словения 161 137 35 852
Словакия 204 062 62 841

"

ф) Следният параграф се добавя към член 143a:

"Въпреки това, за България и Румъния директните плащания се въвеждат в съответствие със следната схема на нарастване, изразено в проценти от тогава прилаганото ниво на такива плащания в Общността, каквото е било на 30 април 2004 г.:

25 % през 2007 г.,

30 % през 2008 г.,

35 % през 2009 г.,

40 % през 2010 г.,

50 % през 2011 г.,

60 % през 2012 г.,

70 % през 2013 г.,

80 % през 2014 г.,

90 % през 2015 г.,

100 % от 2016 г."

х) Следната алинея се добавя към член 143б, параграф 4:

"Въпреки това, за България и Румъния, земеделската площ, обхваната от схемата за единно плащане на площ, е част от използваната земеделската площ, която се поддържа в добро земеделско състояние, независимо дали е използвана за производство или не, когато е подходящо, коригирана в съответствие с обективни критерии, които ще бъдат определени от България или Румъния след одобрение от Комисията."

ц) В член 143б параграф 9 се заменя със следното:

"9. За всяка нова държава-членка схемата за единно плащане на площ е допустима за период на прилагане до края на 2006 г. с възможност за продължаване на два пъти с по една година по искане на новата държава-членка. Въпреки това, за България и Румъния, схемата за единно плащане на площ е допустима за прилагане до края на 2009 г. с възможност за продължаване на два пъти с по една година по тяхно искане. Ако са изпълнени разпоредбите на параграф 11, всяка нова държава-членка може да реши да прекрати прилагането на схемата в края на първата или втората година от периода за прилагане, с оглед прилагане на схемата за единно плащане. Новите държави-членки уведомяват Комисията за своето намерение да прекратят прилагането на схемата до 1 август през последната година на прилагане."

ч) Следната алинея се добавя към член 143б, параграф 11:

"За България и Румъния, до края на петгодишния период на прилагане на схемата за единно плащане на площ (т.e. 2011 г.), се прилага процентна ставка, определена във втория параграф на член 143 а. Ако прилагането на схемата за единно плащане на площ е удължено след тази дата, съгласно решение, взето по буква б), процентната ставка, определена във втори параграф на член 143а за 2011 г., се прилага до края на последната година от прилагането на схемата за единно плащане на площ."

ш) В член 143в параграф 2 се заменя със следното:

"2. Новите държави-членки имат възможност, при условие че Комисията разреши, да допълнят всяко директно плащане до:

а) по отношение на всички директни плащания, 55 % от нивото на директните плащания в Общността, каквито са били на 30 април 2004 г., за 2004 г., 60 % за 2005 г. и 65 % за 2006 г. и от 2007 г.- до 30 % над приложимото ниво за съответната година, съгласно член 143а. Що се отнася до България и Румъния, се прилага следното: 55 % от нивото на директните плащания в Общността, каквито са били на 30 април 2004 г., за 2007 г., 60% за 2008 г. и 65 % за 2009 г. и от 2010 г. до 30 % над приложимото ниво за съответната година, съгласно втория параграф на член 143a. Въпреки това, Чешката република може да допълни директните плащания в сектор картофенонишесте до 100 % от прилаганото в Общността ниво, каквото е било на 30 април 2004 г. Въпреки това, за директните плащания съгласно глава 7 от дял ІV на настоящия регламент, се прилагат следните максимални равнища: 85% за 2004 г., 90% за 2005 г., 95% за 2006 г. и 100% от 2007 г. Що се отнася до България и Румъния, се прилагат следните максимални равнища: 85 % за 2007 г., 90 % за 2008 г., 95 % за 2009 г. и 100 % от 2010 г.;

или

б)(i) по отношение на директните плащания, различни от схемата за единно плащане, общото ниво на директната подкрепа, която земеделският производител би имал право да получи за всеки отделен продукт в новата държава-членка за календарната 2003 г., съгласно национална схема, подобна на Общата селскостопанска политика (ОСП), увеличена с 10 % . Въпреки това, за Литва референтната година е календарната 2002 г. За България и Румъния референтната година е календарната 2006 г. За Словения увеличението е с 10 % за 2004 г., 15 % за 2005 г., 20 % за 2006 г. и 25 % от 2007 г.;

(ii) по отношение на схемата за единно плащане, общата сума за допълнителни национални директни плащания, които могат да бъдат предоставени от нова държава-членка по отношение на дадена година, се ограничава в рамките на специфичен финансов пакет. Този пакет е равен на разликата между:

- общата сума на директно подпомагане по национална схема подобна на ОСП, която би била предоставена за съответната нова държава-членка по отношение на календарната 2003 г. или, в случая с Литва, за календарната 2002 г., всеки път увеличена с 10 %. Въпреки това, за България и Румъния референтната година е календарната 2006 г.. За Словения увеличението е с 10 % за 2004 г., 15 % за 2005 г., 20 % за 2006 г. и 25 % от 2007 г.,

и

- националният таван на тази нова държава-членка, включена в приложение VIIIa, преизчислен, когато това е подходящо, в съответствие с член64, параграф 2 и член 70, параграф 2.

За да се изчисли общата сума, съгласно първо тире по-горе, се включват националните директни плащания и/или нейните компоненти, съответстващи на директните плащания на Общността и/или нейните компоненти, които са отчетени за изчисляване на действителния таван на съответната нова държава-членка, в съответствие с член 64, параграф 2, член 70, параграф 2 и член 71в.

За всяко съответно директно плащане новата държава-членка може да избере да приложи или опция а), или опция б), посочени по-горе.

Общата сума на директната подкрепа, която земеделският производител може да получи в новата държава-членка след присъединяването, съгласно съответните директни плащания, включително всички допълнителни национални директни плащания, не може да надвишава равнището на директната подкрепа, което е разрешено да получи земеделският производител, съгласно съответното директно плащане, приложимо в държавите-членки на Общността към 30 април 2004 г."

щ) В член 154a, параграф 2 се заменя със следното:

"2. Мерките, съгласно параграф 1, могат да бъдат приети по време на период, който започва на 1 май 2004 г. и изтича на 30 юни 2009 г., и не се прилагат след тази дата. Въпреки това, за България и Румъния периодът започва на 1 януари 2007 г. и изтича на 31 декември 2011 г. Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да удължи тези периоди."

(aa) В приложение III се добавят следните бележки под линия:

към заглавието на буква А:

"* За България и Румъния позоваването на 2005 г. следва да се чете като позоваване на първата година от прилагането на Схемата за единно плащане."

към заглавието на буква Б:

"* За България и Румъния позоваването на 2006 г. следва да се чете като позоваване на втората година от прилагането на Схемата за единно плащане."

към заглавието на буква В:

"* За България и Румъния позоваването на 2007 г. следва да се чете като позоваване на третата година от прилагането на Схемата за единно плащане."

(aб) Приложение VIIIA се заменя със следното:

"Приложение VIIIa
 
Национални тавани по смисъла на член 71в
Таваните са изчислени съгласно схемата на нарастване, предвидена в член 143a, и следователно не е необходимо да бъдат намалявани.
 
(EUR милиони)
Календарна България Чешката Естония Кипър Латвия Литва Унгария Малта Полша Румъния Словения Словакия
година   република                    
2005 - 228,8 23,4 8,9 33,9 92,0 350,8 0,67 724,6 - 35,8 97,7
2006 - 266,7 27,3 12,5 39,6 107,3 420,2 0,83 881,7 - 41,9 115,4
2007 200,3 343,6 40,4 16,3 55,6 146,9 508,3 1,64 1 140,8 440,0 56,1 146,6
2008 240,4 429,2 50,5 20,4 69,5 183,6 634,9 2,05 1 425,9 527,9 70,1 183,2
2009 281,0 514,9 60,5 24,5 83,4 220,3 761,6 2,46 1 711,0 618,1 84,1 219,7
2010 321,2 600,5 70,6 28,6 97,3 257,0 888,2 2,87 1 996,1 706,4 98,1 256,2
2011 401,4 686,2 80,7 32,7 111,2 293,7 1 014,9 3,28 2 281,1 883,0 112,1 292,8
2012 481,7 771,8 90,8 36,8 125,1 330,4 1 141,5 3,69 2 566,2 1 059,6 126,1 329,3
2013 562,0 857,5 100,9 40,9 139,0 367,1 1 268,2 4,10 2 851,3 1 236,2 140,2 365,9
2014 642,3 857,5 100,9 40,9 139,0 367,1 1 268,2 4,10 2 851,3 1 412,8 140,2 365,9
2015 722,6 857,5 100,9 40,9 139,0 367,1 1 268,2 4,10 2 851,3 1 589,4 140,2 365,9
следващи 802,9 857,5 100,9 40,9 139,0 367,1 1 268,2 4,10 2 851,3 1 766,0 140,2 365,9
години                        

"

(aв) Следното се добавя към приложение X:

"БЪЛГАРИЯ

Старозагорски

Хасковски

Сливенски

Ямболски

Бургаски

Добрички

Пловдивски"

(aг) Приложение XIБ се заменя със следното:

"Приложение XIБ
 
Национални базови площи с полски култури и референтни добиви в новите държави-членки съгласно членове 101 и 103
 
  Базова площ Референтни добиви
  (хектари) (т/хектари)
България 2 625 258 2,90
Чешката република 2 253 598 4,20
Естония 362 827 2,40
Кипър 79 004 2,30
Латвия 443 580 2,50
Литва 1 146 633 2,70
Унгария 3 487 792 4,73
Малта 4 565 2,02
Полша 9 454 671 3,00
Румъния 7 012 666 2,65
Словения 125 171 5,27
Словакия 1 003 453 4,06

".

9. 32003 R 1788: Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно въвеждането на такса в сектор мляко и млечни продукти (ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 123), изменен с:

- 32004 D 0281: Решение 2004/281/ЕО на Съвета от 22.3.2004 г. (ОВ L 93, 30.3.2004 г., стр. 1).

а) Следната алинея се добавя към член 1, параграф 4:

"За България и Румъния се установява специален резерв за преструктуриране, както е показано в таблица ж) от приложение I. Този резерв се освобождава, считано от 1 април 2009 г., в степента, до която консумацията на мляко и млечни продукти в земеделските стопанства във всяка от тези страни, е намаляла в сравнение с 2002 г. Решението за освобождаване на резерва и неговото разпределение между квотите за доставки и директни продажби се приема от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 23, параграф 2, въз основа на оценка на доклад, който следва да бъде предоставен от България и от Румъния на Комисията до 31 декември 2008 г. Този доклад следва да покаже в подробности резултатите и тенденциите на процеса на преструктуриране на млечния сектор на съответната страна към момента, и в частност преминаването от производство за консумация в стопанството към производство, предназначено за предлагане на пазара."

б) В член 1, параграф 5, се заменя със следното:

"5. За България, Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия националните референтни количества включват цялото количество краве мляко или млечен еквивалент, доставени на изкупвач или продадени директно, както е определено в член 5 от настоящия регламент, независимо дали са произведени или продадени, съгласно преходна мярка, приложима в тези страни."

в) Следният параграф се добавя към член 1:

"6. За България и Румъния таксата се прилага от 1 април 2007 г."

г) В член 6, параграф 1, втора и трета алинеи се заменят със следното:

"За България, Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия основата за индивидуалните референтни количества е посочена в таблица е) на приложение I.

По отношение на България, Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия 12 месечният период за определяне на индивидуалните референтни количества започва на 1 април 2001 г. за Унгария, 1 април 2002 г. за Малта и Литва, 1 април 2003 г. за Чешката република, Кипър, Естония, Латвия и Словакия, 1 април 2004 г. за Полша и Словения и 1 април 2006 г. за България и Румъния."

д) Следната алинея се добавя към член 6, параграф 1:

"За България и Румъния разпределението на общото количество между доставки и директни продажби, както е посочено в таблица е) от приложение I, се преразглежда въз основа на реални данни за 2006 г. за доставките и директните продажби и, ако е необходимо, се коригира от Комисията, в съответствие с процедурата, предвидена в член 23, параграф 2."

е) В член 9, параграф 2, втора алинея се заменя със следното:

"За България, Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словения и Словакия, референтната масленост, посочена в параграф 1, е същата, като референтната масленост в количествата, разпределени на производителите на следните дати: 31 март 2002 г. за Унгария, 31 март 2003 г. за Литва, 31 март 2004 г. за Чешката република, Кипър, Естония, Латвия и Словакия, 31 март 2005 г. за Полша и Словения и 31 март 2007 г. за България и Румъния."

ж) Следната алинея се добавя към член 9, параграф 5:

"За Румъния референтната масленост, определена в приложение II, се преразглежда въз основа на данните за цялата 2004 г. и, ако е необходимо, се коригира от Комисията, в съответствие с процедурата, предвидена в член 23, параграф 2."

з) В приложение I, таблици г), д), е) и ж) се заменят със следното:

"г) за периода 2007/2008 г.

Държава-членка Количества, тонове
Белгия 3 343 535,000
България 979 000,000
Чешката република 2 682 143,000
Дания 4 499 900,000
Германия 28 143 464,000
Естония 624 483,000
Гърция 820 513,000
Испания 6 116 950,000
Франция 24 478 156,000
Ирландия 5 395 764,000
Италия 10 530 060,000
Кипър 145 200,000
Латвия 695 395,000
Литва 1 646 939,000
Люксембург 271 739,000
Унгария 1 947 280,000
Малта 48 698,000
Нидерландия 11 185 440,000
Австрия 2 776 895,000
Полша 8 964 017,000
Португалия 1 939 187,000
Румъния 3 057 000,000
Словения 560 424,000
Словакия 1 013 316,000
Финландия 2 431 047,324
Швеция 3 336 030,000
Обединеното кралство 14 755 647,000
   

д) за периодите от 2008/2009 г. до 2014/2015 г.

Държава-членка Количества, тонове
Белгия 3 360 087,000
България 979 000,000
Чешката република 2 682 143,000
Дания 4 522 176,000
Германия 28 282 788,000
Естония 624 483,000
Гърция 820 513,000
Испания 6 116 950,000
Франция 24 599 335,000
Ирландия 5 395 764,000
Италия 10 530 060,000
Кипър 145 200,000
Латвия 695 395,000
Литва 1 646 939,000
Люксембург 273 084,000
Унгария 1 947 280,000
Малта 48 698,000
Нидерландия 11 240 814,000
Австрия 2 790 642,000
Полша 8 964 017,000
Португалия 1 948 550,000
Румъния 3 057 000,000
Словения 560 424,000
Словакия 1 013 316,000
Финландия 2 443 069,324
Швеция 3 352 545,000
Обединеното кралство 14 828 597,000
   

е) Референтни количества за доставки и директни продажби, посочени във втора алинея на член 6, параграф 1

Държава-членка Референтни Референтни
  количества за количества за
  доставки, в тонове директни продажби,
    в тонове
България 722 000 257 000
Чешката република 2 613 239 68 904
Естония 537 188 87 365
Кипър 141 337 3 863
Латвия 468 943 226 452
Литва 1 256 440 390 499
Унгария 1 782 650 164 630
Малта 48 698 -
Полша 8 500 000 464 017
Румъния 1 093 000 1 964 000
Словения 467 063 93 361
Словакия 990 810 22 506
     

ж) Количества за специален резерв за преструктуриране, посочени в член 1, параграф 4

Държава-членка Специален резерв за
  преструктуриране, в тонове
България 39 180
Чешката република 55 788
Естония 21 885
Латвия 33 253
Литва 57 900
Унгария 42 780
Полша 416 126
Румъния 188 400
Словения 16 214
Словакия 27 472
   

"

и) В приложение II, таблицата се заменя със следното:

"РЕФЕРЕНТНА МАСЛЕНОСТ

Държава-членка Референтна масленост (г/кг)
Белгия 36,91
България 39,10
Чешката република 42,10
Дания 43,68
Германия 40,11
Естония 43,10
Гърция 36,10
Испания 36,37
Франция 39,48
Ирландия 35,81
Италия 36,88
Кипър 34,60
Латвия 40,70
Литва 39,90
Люксембург 39,17
Унгария 38,50
Нидерландия 42,36
Австрия 40,30
Полша 39,00
Португалия 37,30
Румъния 35,93
Словения 41,30
Словакия 37,10
Финландия 43,40
Швеция 43,40
Обединеното кралство 39,70

"


3. ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА

31996 L 0026: Директива 96/26/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно достъпа до професията на автомобилен превозвач на товари и автомобилен превозвач на пътници и взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за правоспособност, имащи за цел да улеснят упражняването на правото на свободно установяване на тези превозвачи за осъществяване на вътрешни и международни превози (ОВ L 124, 23.5.1996 г., стр. 1), изменена с:

- 31998 L 0076: Директива 98/76/ЕО на Съвета от 1.10.1998 г. (ОВ L 277, 14.10.1998 г., стр. 17),

- 12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

- 32004 L 0066: Директива на Съвета 2004/66/ЕО от 26.4.2004 г. (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 35).

а) Добавят се следните параграфи към член 10:

"11. Чрез дерогация от параграф 3, удостоверения, издадени в България на автомобилни превозвачи преди датата на присъединяване, се считат за еквивалентни на удостоверенията, издадени в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, само ако са издадени на:

- международни автомобилни превозвачи на товари и пътници съгласно Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международния автомобилен превоз на пътници и товари (Държавен вестник, бр. 108 от 19 ноември 2002 г.), след 19 ноември 2002 г.;

- вътрешни автомобилни превозвачи на товари и пътници съгласно Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществения превоз на пътници и товари на територията на България, изменена на 30 октомври 2002 г. (Държавен вестник, бр. 108 от 19 ноември 2002 г.), след 19 ноември 2002 г.

12. Чрез дерогация от параграф 3, удостоверения, издадени на автомобилни превозвачи в Румъния, преди датата на присъединяване се считат за еквивалентни на удостоверенията, издадени в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, ако са издадени на международни и вътрешни автомобилни превозвачи на товари и пътници съгласно Заповед № 761 на министъра на транспорта от 21 декември 1999 г. за назначаване, обучение и професионално лицензиране на лицата, управляващи постоянно и ефективно пътнотранспортната дейност, след 28 януари 2000 г. "

б) В член 10б вторият параграф се заменя със следното:

"Удостоверенията за професионална компетентност, посочени в член 10, параграфи 4 - 12, могат да бъдат преиздадени от съответните държави-членки във формата на удостоверението, посочено в приложение Ia."


4. ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

1. 31977 L 0388: Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. относно хармонизирането на законодателствата на държавите-членки за данъците върху оборота - обща система за данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1), изменена с:

- 11979 Н: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 95),

- 31980 L 0368: Директива 80/368/ЕИО на Съвета от 26.3.1980 г. (ОВ L 90, 3.4.1980 г., стр. 41),

- 31984 L 0386: Директива 84/386/ЕИО на Съвета от 31.7.1984 г. (ОВ L 208, 3.8.1984 г., стр. 58),

- 11985 I: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Кралство Испания и Република Португалия (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 167),

- 31989 L 0465: Директива 89/465/ЕИО на Съвета от 18.7.1989 г. (ОВ L 226, 3.8.1989 г., стр. 21),

- 31991 L 0680: Директива 91/680/ЕИО на Съвета от 16.12.1991 г. (ОВ L 376, 31.12.1991 г., стр. 1),

- 31992 L 0077: Директива 92/77/ЕИО на Съвета от 19.10.1992 г. (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 1),

- 31992 L 0111: Директива 92/111/ЕИО на Съвета 14.12.1992 г. (ОВ L 384, 30.12.1992 г., стр. 47),

- 31994 L 0004: Директива 94/4/ЕО на Съвета от 14.2.1994 г. (ОВ L 60, 3.3.1994 г., стр. 14),

- 31994 L 0005: Директива 94/5/ЕО на Съвета от 14.2.1994 г. (ОВ L 60, 3.3.1994 г., стр. 16),

- 31994 L 0076: Директива 94/76/ЕО на Съвета от 22.12.1994 г. (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 53),

- 31995 L 0007: Директива 95/7/ЕО на Съвета от 10.4.1995 г. (ОВ L 102, 5.5.1995 г., стр. 18),

- 31996 L 0042: Директива 96/42/ЕО на Съвета от 25.6. 1996 г. (ОВ L 170, 9.7.1996 г., стр. 34),

- 31996 L 0095: Директива 96/95/ЕО на Съвета от 20.12.1996 г. (ОВ L 338, 28.12.1996 г., стр. 89),

- 31998 L 0080: Директива 98/80/ЕО на Съвета от 12.10.1998 г. (ОВ L 281, 17.10.1998 г., стр. 31),

- 31999 L 0049: Директива 1999/49/ЕО на Съвета от 25.5.1999 г. (ОВ L 139, 2.6.1999 г., стр. 27),

- 31999 L 0059: Директива 1999/59/ЕО на Съвета от 17.6.1999 г. (ОВ L 162, 26.6.1999 г., стр. 63),

- 31999 L 0085: Директива 1999/85/ЕО на Съвета от 22.10.1999 г. (ОВ L 277, 28.10.1999 г., стр. 34),

- 32000 L 0017: Директива 2000/17/ЕО на Съвета от 30.3.2000 г. (ОВ L 84, 5.4.2000 г., стр. 24),

- 32000 L 0065: Директива 2000/65/ЕО на Съвета от 17.10.2000 г. (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 44),

- 32001 L 0004: Директива 2001/4/ЕО на Съвета от 19.1.2001 г. (ОВ L 22, 24.1.2001 г., стр. 17),

- 32001 L 0115: Директива 2001/115/ЕО на Съвета от 20.12.2001 г. (ОВ L 15, 17.1.2002 г., стр. 24),

- 32002 L 0038: Директива 2002/38/ЕО на Съвета от 7.5.2002 г. (ОВ L 128, 15.5.2002 г., стр. 41),

- 32002 L 0093: Директива 2002/93/ЕО на Съвета от 3.12.2002 г. (ОВ L 331, 7.12.2002 г., стр. 27),

- 12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

- 32003 L 0092: Директива 2003/92/ЕО на Съвета от 7.10.2003 г. (ОВ L 260, 11.10.2003 г., стр. 8),

- 32004 L 0007: Директива 2004/7/ЕО на Съвета от 20.1.2004 г. (ОВ L 27, 30.1.2004 г., стр. 44),

- 32004 L 0015: Директива 2004/15/ЕО на Съвета от 10.2.2004 г. (ОВ L 52, 21.2.2004 г., стр. 61),

- 32004 L 0066: Директива 2004/66/ЕО на Съвета от 26.4.2004 г. (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 35).

В член 24а преди тирето " - в Чешката република: EUR 35 000": се добавя следното:

"- в България: EUR 25 600;"

и след тирето "- в Полша: EUR 10 000" се добавя следното:

"- в Румъния: EUR 35 000".

2. 31992 L 0083: Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21), изменена с :

- 12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

а) В член 22 параграф 6 се заменя със следното:

"6. България и Чешката република могат да прилагат намалена акцизна ставка, не по-ниска от 50 % от основната национална акцизна ставка върху етиловия алкохол, спрямо етиловия алкохол, произведен в обекти за дестилиране, които годишно произвеждат повече от 10 хектолитра етилов алкохол от плодове, доставени им от овощарски домакинства. Прилагането на намалената ставка се ограничава до 30 литра плодови спиртни напитки годишно за производствено овощарско домакинство, предназначени изключително за тяхно потребление."

б) В член 22 параграф 7 се заменя със следното:

"7. Унгария, Румъния и Словакия могат да прилагат намалена акцизна ставка, не по-ниска от 50 % от основната национална акцизна ставка върху етилов алкохол, спрямо етиловия алкохол, произведен в обекти за дестилиране, които годишно произвеждат повече от 10 хектолитра етилов алкохол от плодове, доставени им от овощарски домакинства. Прилагането на намалената ставка се ограничава до 50 литра плодови спиртни напитки годишно за производствено овощарско домакинство, предназначени изключително за тяхно потребление. Комисията ще преразгледа тази договореност през 2015 г. и ще докладва на Съвета за възможни изменения."


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък по член 17 на Протокола: Допълнителни промени в актове, приети от институциите


1. ЗЕМЕДЕЛИЕ

А. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

1. Договор за създаване на Конституция за Европа, част ІІІ, дял ІІІ, глава ІІІ, раздел 4, Земеделие и рибарство

Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията и след консултации с Европейския парламент, изменя регламента, който урежда общата организация на пазара в сектора на захарта, за да вземе предвид присъединяването на България и Румъния, като адаптира квотите за захар и изоглюкоза, както и максималните нужди за доставка от внос на сурова захар, определени в таблицата по-долу, които могат да бъдат адаптирани по същия начин, както и квотите на настоящите държави-членки, за да се осигури съответствие с принципите и целите, които тогава са в сила за общата организация на пазара в сектора на захарта.

Договорени количества
(в тонове)
 
  България Румъния
Основно количество за захар (1) 4 752 109 164
от което: A 4 320 99 240
Б 432 9 924
Максимални нужди за доставка 198 748 329 636
(изразени в бяла захар) от    
вноса на сурова захар    
Основно количество за 56 063 9 981
изоглюкоза (2)    
от което: A 56 063 9 790
Б 0 191
     

(1) В тонове бяла захар.

(2) В тонове сухо вещество.


Ако бъде поискано от България през 2006 г., горепосочените А и Б основни количества за захар се прехвърлят в съответните за България А и Б основни количества за изоглюкоза.

2. 31998 R 2848: Регламент (EО) № 2848/98 на Комисията от 22 декември 1998 г., който установява подробни правила за прилагането на Регламент (EИО) № 2075/92 на Съвета относно схемата за премиране, производствените квоти и специалната помощ, която се отпуска на групи производители в сектора на суров тютюн (OВ L 358, 31.12.1998 г., стp. 17), изменен с:

- 31999 R 0510: Регламент (EО) № 510/1999 на Комисията от 8.3.1999 г. (OВ L 60, 9.3.1999 г., стp. 54),

- 31999 R 0731: Регламент (EО) № 731/1999 на Комисията от 7.4.1999 г. (OВ L 93, 8.4.1999 г., стp. 20),

- 31999 R 1373: Регламент (EО) № 1373/1999 на Комисията от 25.6.1990 г. (OВ L 162, 26.6.1999 г., стp. 47),

- 31999 R 2162: Регламент (EО) № 2162/1999 на Комисията от 12.10.1999 г. (OВ L 265, 13.10.1999 г., стp. 13),

- 31999 R 2637: Регламент (EО) № 2637/1999 на Комисията от 14.12.1999 г. (OВ L 323, 15.12.1999 г., стp. 8),

- 32000 R 0531: Регламент (EО) № 531/2000 на Комисията от 10.3.2000 г. (OВ L 64, 11.3.2000 г., стp. 13),

- 32000 R 0909: Регламент (EО) № 909/2000 на Комисията от 2.5.2000 г. (OВ L 105, 3.5.2000 г., стp. 18),

- 32000 R 1249: Регламент (EО) № 1249/2000 на Комисията от 15.6.2000 г. (OВ L 142, 16.6.2000 г., стp. 3),

- 32001 R 0385: Регламент (EО) № 385/2001 на Комисиятаот 26.2.2001 г. (OВ L 57, 27.2.2001 г. , стp. 18),

- 32001 R 1441: Регламент (EО) № 1441/2001 на Комисиятаот 16.7.2001 г. (OВ L 193, 17.7.2001 г., стp. 5),

- 32002 R 0486: Регламент (EО) № 486/2002 на Комисията oт 18.3.2002 г. (OВ L 76, 19.3.2002 г., стp. 9),

- 32002 R 1005: Регламент (EО) № 1005/2002 на Комисията oт 12.6.2002 г. (OВ L 153, 13.6.2002 г., стp. 3),

- 32002 R 1501: Регламент (EО) № 1501/2002 на Комисията oт 22.8.2002 г (OВ L 227, 23.8.2002 г., стp. 16),

- 32002 R 1983: Регламент (EО) № 1983/2002 на Комисията oт 7.11.2002 г.(OВ L 306, 8.11.2002 г., стp. 8),

- 32004 R 1809: Регламент (EО) № 1809/2004 на Комисията от 18.10.2004 г. (OВ L 318, 19.10.2004 г., стp. 18).

При необходимост и като се прилага процедурата, посочена в член 23 на Регламент (EИО) № 2075/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно общата организация на пазара на суров тютюн[1]

3. 32003 R 1782: Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и изменящ Регламенти (ЕИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) № 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001 (OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1), изменен с:

- 32004 R 0021: Регламент (EО) № 21/2004 на Съвета от 17.12.2003 г. (OВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8),

- 32004 R 0583: Регламент (EО) № 583/2004 на Съвета от 22.3.2004г. (OВ L 91, 30.3.2004 г., стр. 1),

- 32004 D 0281: Решение 2004/281/EО на Съвета от 22.3.2004 г. (OВ L 93, 30.3.2004 г., стр. 1),

- 32004 R 0864: Регламент (EО) № 864/2004 на Съвета от 29.4.2004 г. (OВ L 161, 30.4.2004 г., стр. 48).

a) Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, приема необходимите разпоредби за България и Румъния за включване на помощта за семена в схемите за подпомагане, посочени в дял ІІІ, глава 6 и дял ІV А на Регламент (EО) № 1782/2003.

(i) Тези разпоредби ще включват изменение на приложение XIA Максимални размери на помощта за семена в новите държави-членки, посочени в член 99, параграф 3 на Регламент (EО) № 1782/2003, изменен с Регламент (EО) № 583/2004, както следва:

ПРИЛОЖЕНИЕ XIA
 
Максимални размери на помощта за семена в новите държави-членки, посочени в член 99, параграф 3
 
(EUR милион)
Календарна България Чешка Естония Кипър Латвия Литва Унгария Малта Полша Румъния Словeния Словакия
година   република                    
2005 - 0,87 0,04 0,03 0,10 0,10 0,78 0,03 0,56 - 0,08 0,04
2006 - 1,02 0,04 0,03 0,12 0,12 0,90 0,03 0,65 - 0,10 0,04
2007 0,11 1,17 0,05 0,04 0,14 0,14 1,03 0,04 0,74 0,19 0,11 0,05
2008 0,13 1,46 0,06 0,05 0,17 0,17 1,29 0,05 0,93 0,23 0,14 0,06
2009 0,15 1,75 0,07 0,06 0,21 0,21 1,55 0,06 1,11 0,26 0,17 0,07
2010 0,17 2,04 0,08 0,07 0,24 0,24 1,81 0,07 1,30 0,30 0,19 0,08
2011 0,22 2,33 0,10 0,08 0,28 0,28 2,07 0,08 1,48 0,38 0,22 0,09
2012 0,26 2,62 0,11 0,09 0,31 0,31 2,33 0,09 1,67 0,45 0,25 0,11
2013 0,30 2,91 0,12 0,10 0,35 0,35 2,59 0,10 1,85 0,53 0,28 0,12
2014 0,34 2,91 0,12 0,10 0,35 0,35 2,59 0,10 1,85 0,60 0,28 0,12
2015 0,39 2,91 0,12 0,10 0,35 0,35 2,59 0,10 1,85 0,68 0,28 0,12
2016 0,43 2,91 0,12 0,10 0,35 0,35 2,59 0,10 1,85 0,75 0,28 0,12
следващи 0,43 2,91 0,12 0,10 0,35 0,35 2,59 0,10 1,85 0,75 0,28 0,12
години                        
                         

(ii) Разпределението на националните максимални количества семена, за които се изплаща помощ, е, както следва:

Договорено разпределение на националните максимални количества семена, за които се изплаща помощ
(в тонове)
  България Румъния
оризови семена (Oryza sativa L.) 883,2 100
други семена, освен оризови 936 2 294
     

б) Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията и след консултации с Европейския парламент, приема необходимите разпоредби за България и Румъния с цел да включи помощите за тютюн в схемите за подпомагане, уредени в дял III, глава 6, и дял IV А на Регламент (EО) № 1782/2003.

Договореното разпределение на националните гарантирани количества за производство на тютюн е, както следва:

Договорено разпределение на националните гарантирани количества за производство на тютюн
(в тонове)
  България Румъния
Общо, от които: 47 137 12 312
I Виржиния (флю кюрд) 9 023 4 647
II Бърлей (лайт еър кюрд) 3 208 2 370
V Слънчево сушен   5 295
VI Басми 31 106  
VIII Каба Кулак 3 800  
     

Б. ВЕТЕРИНАРНО И ФИТОСАНИТАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

31999 L 0105: Директива 1999/105/ЕО на Съвета от 22 декември 1999 г. относно маркетинга на горски репродуктивен материал (ОВ L 11, 15.1.2000 г., стр. 17).

При необходимост и като се прилага процедурата, посочена в член 26, параграф 3 от Директива 1999/105/ЕО, Комисията променя Приложение I към директивата по отношение на горските видове Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. и Tilia tomentosa Moench.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък по член 18 на Протокола: Други постоянни разпоредби


1. ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

Договор за създаване на Конституция за Европа: част III, дял III, глава I, раздел 3, Свободно движение на стоки

СПЕЦИФИЧЕН МЕХАНИЗЪМ

По отношение на България или Румъния притежателят или ползвателят на патент или на сертификат за допълнителна закрила за фармацевтичен продукт, за които е подадена заявка в държава-членка към момента, когато такава закрила не би могла да бъде получена за този продукт в една от горепосочените нови държави-членки, може да се позовава на правата, предоставени чрез този патент или сертификат за допълнителна закрила, за да предотврати вноса и разпространението на този продукт в държавата-членка или в държавите, в които въпросният продукт се ползва с патентна или допълнителна закрила, дори ако продуктът е бил пуснат за първи път на пазара в тази нова държава-членка от него или с негово съгласие.

Всяко лице, което има намерение да внесе или да разпространява фармацевтичен продукт, попадащ в обхвата на предходната алинея, в държава-членка, в която този продукт се ползва с патентна или допълнителна закрила, трябва да докаже пред компетентните органи в искането за внос, че е отправено едномесечно предизвестие до притежателя или ползвателя на тази закрила.


2. ПОЛИТИКА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Договор за създаване на Конституция за Европа, част III, дял III, глава I, раздел 5, Правила за конкуренцията

1. Следните схеми за помощ и индивидуална помощ, влезли в сила в нова държава-членка преди датата на присъединяване и все още приложими след тази дата, се считат при присъединяването за съществуваща помощ по смисъла на член III-168, параграф 1 от Конституцията:

а) мерките за помощ, влезли в сила преди 10 декември 1994 г.;

б) мерките за помощ, изброени в допълнението към настоящото приложение;

в) мерките за помощ, които са оценени преди датата на присъединяване от органа за контрол върху държавните помощи на новата държава-членка и са определени като съвместими с достиженията на правото на ЕС и, за които Комисията не е направила възражение на основание на сериозни съмнения относно съвместимостта на мярката с общия пазар съобразно процедурата, предвидена в параграф 2.

Всички мерки, все още приложими след датата на присъединяване, които представляват държавна помощ и не отговарят на изложените по-горе условия, се считат за нова помощ при присъединяването за целите на прилагането на член III-168, параграф 3 от Конституцията.

Предходните разпоредби не се прилагат по отношение на помощи за транспортния сектор, нито за дейности, свързани с производството, преработката или продажбата на стоките, изброени в приложение I към Конституцията, с изключение на рибните продукти и техните производни.

Горепосочените разпоредби не засягат също така преходните мерки относно политиката на конкуренция, предвидени в Протокола и мерките, постановени в приложение VII, глава 4, раздел Б на Протокола.

2. Доколкото нова държава-членка желае Комисията да проучи мярка за помощ по процедурата по параграф 1, в), тя предоставя редовно на Комисията:

а) списък на мерките за съществуващи помощи, които са били оценени от националния орган за контрол на държавните помощи и които са определени от този орган като съвместими с действащото общностно право, и

б) всяка друга информация, която е от съществено значение за оценката на съвместимостта на мярката за помощ, която ще бъде проучена,

съгласно определената форма на уведомление, предоставена от Комисията.

Ако Комисията не възрази срещу съществуващата мярка за помощ на основание на сериозни съмнения относно съвместимостта на мярката с общия пазар в срок от три месеца от получаване на пълната информация за тази мярка или от получаване на официалното становище на новата държава-членка, с което тя уведомява Комисията, че счита предоставената информация за пълна, тъй като поисканата допълнителна информация не е достъпна или вече е предоставена, се счита, че Комисията не е направила възражение.

Всички мерки за помощ, за които Комисията е уведомена по процедурата, описана в параграф 1в) преди датата на присъединяване, ще бъдат предмет на горепосочената процедура без оглед на факта, че през периода на проучване заинтересуваната нова държава-членка вече е станала член на Съюза.

3. Решението на Комисията за възражение срещу мярка, по смисъла на параграф 1в) се счита за решение за започване на официална процедура за разследване по смисъла на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2003 г. (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33)).

Ако такова решение е взето преди датата на присъединяване, решението влиза в сила от датата на присъединяване.

4. Без да се засягат процедурите относно съществуващата помощ, предвидени в член III-168 на Конституцията, схемите за помощ и индивидуалната помощ, предоставени в транспортния сектор, които са влезли в сила в нова държава-членка преди датата на присъединяване и които са приложими и след тази дата, се считат за съществуваща помощ по смисъла на член III-168, параграф 1 от Конституцията, при следното условие:

- Комисията бива уведомявана за мерките за помощ в срок от четири месеца от датата на присъединяване. Това уведомление включва информация за правното основание на всяка мярка. Съществуващите мерки за помощ и плановете за предоставяне или изменение на помощи, за които Комисията е уведомена преди датата на присъединяване, се считат за съобщени на датата на присъединяване.

Тези мерки за помощи се считат за "съществуваща" помощ по смисъла на член III-168, параграф 1 от Конституцията до края на третата година от датата на присъединяване.

Новите държави-членки изменят, когато това е необходимо, тези мерки за помощ, за да бъдат съвместими с принципите, прилагани от Комисията, най-късно до края на третата година от датата на присъединяване. След тази дата всяка помощ, която е определена като несъвместима с тези принципи, се счита за нова помощ.

5. По отношение на Румъния параграф 1, в) се прилага само за мерките за помощ, оценени от румънския национален орган по наблюдение и контрол на държавните помощи след тази дата, ако Комисията на основата на продължителен контрол върху изпълнението на задълженията, поети от Румъния при преговорите за присъединяване, реши, че правоприлагането в областта на държавните помощи в периода преди присъединяването е достигнало задоволително ниво. Такова задоволително ниво ще се счита за постигнато единствено когато Румъния е демонстрирала последователно прилагане на всеобхватен и подходящ контрол върху държавните помощи за всички мерки за помощ, предоставени в Румъния, включително приемането и прилагането от румънския орган по контрол на напълно и правилно обосновани решения, които съдържат точна оценка на характера на всяка мярка на държавната помощ и правилно прилагане на критериите за съвместимост.

Комисията може да възрази, на основание на сериозни съмнения относно съвместимостта с общия пазар, на всяка мярка за помощ, която е предоставена в предприсъединителния период между 1 септември 2004 г. и датата, определена в горепосоченото решение на Комисията, с което тя установява, че правоприлагането е достигнало задоволително ниво. Такова решение на Комисията за възражение срещу мярката се счита за решение за започване на официална процедура за разследване по смисъла на Регламент (ЕО) № 659/1999. Ако такова решение е прието преди датата на присъединяване, решението влиза в сила от датата на присъединяване.

Когато Комисията, след официалната процедура по разследване, приеме негативно решение, тя задължава Румъния да предприеме всички необходими мерки за ефективно възстановяване на помощта от получателя. Подлежащата на възстановяване помощ включва и лихва с подходящ процент, определен в съответствие с Регламент (ЕО) № 794/2004 (Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21.4.2004 г. за прилагането на Регламент № 659/1999 на Съвета относно установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1)) и дължима от същата дата.


3. ЗЕМЕДЕЛИЕ

а) Договор за създаването на Конституция за Европа, част ІІІ, дял ІІІ, глава ІІІ, раздел 4, Земеделие и рибарство

1. Публичните запаси, които се съхраняват от новите държави-членки към датата на присъединяването и които са възникнали в резултат на тяхната политика на подкрепа на пазара, се поемат от Общността по стойността, която се определя по член 8 от Регламент (ЕИО) № 1883/78 на Съвета от 2 август 1978 г. относно общите правила за финансиране на интервенциите на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), Секция Гарантиране (ОВ L 216, 5.8.1978 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1259/96 (ОВ L 163, 2.7.1996, стр. 10)). Въпросните запаси се поемат само при условие, че за въпросните продукти в Общността се прилага интервенция и че запасите отговарят на изискванията на Общността за интервенция.

2. Всеки стоков запас, както частен, така и публичен, който е в свободно движение на територията на новите държави-членки към датата на присъединяване и който надвишава количеството, което може да се приеме като нормален прехвърляем запас, се отстранява за сметка на новите държави-членки.

Понятието за нормален прехвърляем запас се определя за всеки отделен продукт въз основа на критериите и специфичните цели на съответната обща организация на пазара.

3. Запасите по смисъла на параграф 1 се приспадат от количеството, което надвишава нормалния прехвърляем запас.

4. Комисията изпълнява и прилага горепосочените договорености в съответствие с процедурата, предвидена в член 13 от Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (OВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.) или, според случая, в съответствие с процедурата по член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета от 30 юни 2001 г. относно общата организация на пазара на захар (OВ L 178, 30.6.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 39/2004 на Комисията (ОВ L 6, 10.1.2004 г., стр. 16)), или в съответствие с членовете на другите регламенти, уреждащи общата организация на пазарите на земеделски продукти или процедурите на съответния комитет, както са определени в приложимото законодателство.

б) Договор за създаване на Конституция за Европа, част III, дял III, глава I, раздел 5, Правила на конкуренция

Без да се засягат процедурите относно съществуваща помощ, предвидени в член III-168 от Конституцията, схемите за помощ и индивидуална помощ, предоставени за дейности, свързани с производството, преработката или маркетинга на продуктите, изброени в приложение І от Конституцията, с изключение на рибните продукти и техните производни, отпуснати в нова държава-членка преди датата на присъединяване и все още приложими след тази дата, се считат за съществуваща помощ по смисъла на член III-168, параграф 1 от Конституцията, при следното условие:

- мерките за помощ се съобщават на Комисията в рамките на четири месеца от датата на присъединяването. Това съобщение включва информация относно правното основание за всяка мярка. Съществуващите мерки за помощ и плановете за предоставяне или промяна на помощи, съобщени на Комисията преди датата на присъединяване, се смятат за съобщени на датата на присъединяването. Комисията публикува списък на тези помощи.

Тези мерки се считат за "съществуваща" помощ по смисъла на член III-168, параграф 1 от Конституцията до края на третата година от датата на присъединяване.

При необходимост новите държави-членки изменят тези мерки с цел да отговорят на насоките, прилагани от Комисията, най-късно до края на третата година от датата на присъединяване. След тази дата всяка помощ, която бъде определена за несъвместима с въпросните насоки, се счита за нова помощ.


4. МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

Договор за създаване на Конституция за Европа, част III, дял III, глава I, раздел 3, Свободно движение на стоки, подраздел 1, Митнически съюз

31992 R 2913: Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1), последно изменен с:

- 12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33);

31993 R 2454: Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. относно разпоредбите за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1), последно изменен с:

- 32003 R 2286: Регламент (ЕО) № 2286/2003 на Комисията от 18.12.2003 г. (ОВ L 343, 31.12.2003 г., стр. 1).

Регламент (ЕИО) № 2913/92 и Регламент (ЕИО) № 2454/93 се прилагат в новите държави-членки при спазване на следните специфични разпоредби:


ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СТАТУТ ОТ ОБЩНОСТТА (ТЪРГОВИЯ В РАМКИТЕ НА РАЗШИРЕНАТА ОБЩНОСТ)

1. Независимо от член 20 на Регламент (ЕИО) № 2913/92, стоките, които към датата на присъединяване са временно складирани или са под едно от митническите направления или един от режимите, посочени в член 4, параграф 15, б) и член 16, б) - ж) на този регламент, в разширената Общност, или които се транспортират в рамките на разширената Общност, след като са били предмет на формалности при износ, се освобождават от митни сборове и други митнически мерки, когато се декларират за допускане за свободно обращение в рамките на разширената Общност, при условие че е представено едно от следните:

а) доказателство за преференциален произход, надлежно издадено или съставено преди датата на присъединяване съгласно едно от европейските споразумения, изброени по-долу, или еквивалентните преференциални споразумения, сключени между самите нови държави-членки, и които съдържат забрана за възстановяване на или освобождаване от митни сборове, прилагани за материали без произход, които са използвани за производството на продуктите, за които е издадено или съставено доказателството за произход (правило за невъзстановяване);

Европейските споразумения:

- 21994 A 1231 (24) България: Европейско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република България, от друга страна - Протокол 4 относно определението на понятието "стоки с произход" и методите за административно сътрудничество (ОВ L 358, 31.12.1994 г., стр. 3. Протокол, последно изменен с Решение № 1/2003 на ЕС/ Съвет за асоцииране на България от 4.6.2003 г. (ОВ L 191, 30.7.2003 г., стр. 1));

- 21994 A 1231 (20) Румъния: Европейско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Румъния, от друга страна - Протокол 4 относно определението на понятието "стоки с произход" и методите за административно сътрудничество (ОВ L 357, 31.12.1994 г., стр. 2. Протокол, последно изменен с Решение № 2/2003 на ЕС/ Съвет за асоцииране на Румъния от 25.9.2003 (още непубликувано в Официален вестник)).

б) който и да е от начините за доказване на статут от Общността, посочени в член 314в от Регламент (ЕИО) № 2454/93;

в) карнет АТА, издаден преди датата на присъединяване в настояща държава-членка или в нова държава-членка.

2. За целите на издаването на доказателствата, посочени в параграф 1, б) по-горе, във връзка с положението към датата на присъединяване и в допълнение към разпоредбите на член 4, параграф 7 от Регламент (ЕИО) № 2913/92, "стоки от Общността" означават стоки:

- които са изцяло получени на територията на която и да е от новите държави-членки при условия, идентични на тези в член 23 от Регламент (ЕИО) № 2913/92, и които не съдържат стоки, внесени от други страни или територии, или

- внесени от страни или територии, различни от съответната държава и допуснати в свободно обращение в тази държава, или

- получени или произведени в съответната държава, или само от стоки, посочени във второто тире на настоящия параграф, или от стоки, посочени в първото и второто тире на настоящия параграф.

3. За целите на проверяване на доказателствата, посочени в параграф 1, а) по-горе, се прилагат разпоредбите относно определението на понятието "стоки с произход" и методи за административно сътрудничество съгласно съответните европейски споразумения или еквивалентни преференциални споразумения, сключени между самите нови държави-членки. Искания за последваща проверка на тези доказателства се приемат от компетентните митнически власти на настоящите държави-членки и на новите държави-членки в срок до три години от издаване на съответното доказателство за произход и могат да бъдат направени от тези власти в срок до три години от датата на приемане на доказателството за произход в подкрепа на декларацията за свободно обращение.


ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ПРОИЗХОД (ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТУРЦИЯ, В РАМКИТЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, ВЪГЛИЩА И ПРОДУКТИ ОТ СТОМАНА)

4. Без да се засяга прилагането на която и да е от мерките, произтичащи от Общата търговска политика, доказателство за произход, надлежно издадено от трети страни или съставено в рамките на преференциални споразумения, сключени между новите държави-членки с тези страни, или издадено или съставено в рамките на едностранно национално законодателство на новите държави-членки, се приема в съответните нови държави-членки, при условие че:

а) придобиването на такъв произход придава преференциално тарифно третиране на основата на преференциалните тарифни мерки, съдържащи се в споразумения или в договорености, които Общността е сключила със или е приела по отношение на тези трети страни или групи страни, както е посочено в член 20, параграф 3, г) и д) на Регламент (ЕИО) № 2913/92; и

б) доказателството за произход и транспортните документи са били издадени или съставени не по-късно от деня преди датата на присъединяване, и

в) доказателството за произход е предоставено на митническите власти в срок от четири месеца от датата на присъединяване.

Когато стоките са били декларирани за допускане за свободно обращение в нова държава-членка преди датата на присъединяване, доказателство за произход, издадено или съставено впоследствие съгласно преференциални споразумения или договорености в сила в тази нова държава-членка към датата на допускане за свободно обращение, може да се приеме в съответната нова държава-членка, при условие че е предоставено на митническите власти в срок от четири месеца от датата на присъединяване.

5. България и Румъния имат право да запазят разрешенията, с които е предоставен статут на "одобрен износител" в рамките на споразуменията, сключени с трети страни, при условие че:

а) такава разпоредба също се съдържа в споразуменията, сключени от тези страни с Общността преди датата на присъединяване, и

б) одобрените износители прилагат правилата за произход, предвидени в тези споразумения.

Тези разрешения се заменят от новите държави-членки с нови разрешения, издадени съгласно условията на законодателството на Общността, не по-късно от една година след датата на присъединяване.

6. За целите на проверяване на доказателствата, посочени в параграф 4, се прилагат разпоредбите относно определението на понятието "стоки с произход" и методи за административно сътрудничество на съответните споразумения и договорености. Искания за последваща проверка на тези доказателства се приемат от компетентните митнически власти на настоящите държави-членки и на новите държави-членки за период до три години от издаването на съответното доказателство за произход и могат да бъдат направени от тези власти до три години от приемане на доказателството за произход в подкрепа на декларация за свободно обращение.

7. Без да се засяга прилагането на която и да е от мерките, произтичащи от Общата търговска политика, доказателство за произход, издадено впоследствие от трети страни в рамките на преференциални споразумения, сключени от Общността с тези страни, се приема в новите държави-членки за допускане за свободно обращение на стоки, които на датата на присъединяване или са на път, или са временно складирани, или са в митнически склад или са в свободна зона в една от тези трети страни, или в тази нова държава-членка, при условие че новата държава-членка, където се извършва допускането за свободно обращение, не е имала в сила споразумение за свободна търговия с третата страна за такива стоки в момента, когато транспортните документи са били издадени и, при условие че:

а) придобиването на такъв произход придава преференциално тарифно третиране на базата на преференциалните тарифни мерки, съдържащи се в споразуменията или договореностите, които Общността е сключила или е приела по отношение на трети страни или групи страни, съгласно член 20, параграф 3, г) и д) от Регламент (ЕИО) № 2913/92; и

б) транспортните документи са били издадени не по-късно от деня преди датата на присъединяване, и

в) доказателството за произход, издадено впоследствие, е представено на митническите власти в рамките на четири месеца от датата на присъединяване.

8. За целите на проверяване на доказателствата, посочени в параграф 7, се прилагат разпоредбите относно определението на понятието "стоки с произход " и методи за административно сътрудничеството на съответните споразумения или договорености.


ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СТАТУТ СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В РАМКИТЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ЕО - ТУРЦИЯ

9. Доказателства за произход, надлежно издадени или от Турция, или от нова държава-членка в рамките на преференциалните търговски споразумения, прилагани между тях, и позволяващи кумулиране на произхода с Общността въз основа на идентични правила за произход и забрана за възстановяване или суспендиране на митни сборове за тези стоки, се приемат в съответните страни като доказателство за статут, съгласно разпоредбите за свободно обращение на промишлени стоки, предвидени в Решение № 1/95 на Съвета за асоцииране ЕО - Турция (Решение № 1/95 на Съвета за асоцииране ЕО - Турция от 22.12.1995 г. за прилагане на заключителната фаза на Митническия съюз (ОВ L 35, 13.2.1996 г., стр. 1). Решение, последно изменено с Решение № 2/99 на Съвета за асоцииране ЕО - Турция (ОВ L 72, 18.3.1999 г., стр. 36)), при условие че:

а) доказателството за произход и транспортните документи са били издадени не по-късно от деня преди датата на присъединяване, и

б) доказателството за произход е представено на митническите власти в рамките на четири месеца от датата на присъединяване.

Когато стоките са декларирани за допускане за свободно обращение или в Турция, или в нова държава-членка, преди датата на присъединяването, в рамките на преференциалните търговски споразумения, посочени по горе, доказателство за произход, издадено впоследствие съгласно тези споразумения, може също да се приеме, при условие че е представено на митническите власти в срок от четири месеца от датата на присъединяване.

10. За целите на проверяване на доказателствата, посочени в параграф 9, се прилагат разпоредбите, относно определението на понятието "стоки с произход" и методи на административно сътрудничество съгласно съответните преференциални споразумения. Искания за последваща проверка на тези доказателства се приемат от компетентните митнически власти на настоящите държави-членки и на новите държави-членки до три години от издаване на съответното доказателство за произход и могат да бъдат направени от тези власти до три години от приемане на доказателството за произход в подкрепа на декларацията за свободно обращение.

11. Без да се засяга прилагането на която и да е от мерките, произтичащи от Общата търговска политика, сертификат за движение А.ТR, издаден, съгласно разпоредбите за свободно обращение на промишлени стоки, предвидени в Решение № 1/95 на Съвета за асоцииране ЕО - Турция се приема в новите държави-членки за допускане за свободно обращение на стоки, които на датата на присъединяване или се транспортират, след като са били предмет на формалности при износ, в рамките на Общността или в Турция, или са временно складирани, или са под митнически режим, посочен в член 4, параграф 16, б) - з) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 в Турция или в тази нова държава-членка, при условие че:

a) за тези стоки не е било представено доказателство за произход, както е посочено в параграф 9, и

б) стоките отговарят на условията за прилагане на разпоредбите за свободно обращение на промишлени стоки, и

в) транспортните документи са били издадени не по-късно от деня преди датата на присъединяване, и

г) сертификатът за движение А.ТR е представен на митническите власти в рамките на четири месеца от датата на присъединяване.

12. За целите на проверяване на сертификати за движение А.ТR, посочени в параграф 11 по-горе, се прилагат разпоредбите относно издаването на сертификати за движение А.ТR и методи за административно сътрудничество, съгласно Решение № 1/2001 на Комитета за митническо сътрудничество ЕО - Турция (Решение № 1/2001 на Комитета за митническо сътрудничество ЕО-Турция от 28.3.2001 г. за изменение на Решение № 1/96 за установяване на подробни правила за прилагането на Решение № 1/95 от Съвета по асоцииране (ОВ L 98, 7.4.2001 г., стр. 31). Решение, последно изменено с Решение № 1/2003 на Комитета за митническо сътрудничество ЕО - Турция (ОВ L 28, 4.2.2003 г., стр. 51)).


МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ

13. Временно складиране и митнически режими, посочени в член 4, параграф 16, б) - з) на Регламент (ЕИО) № 2913/92, които са започнали преди присъединяването, се завършват или приключват съгласно условията на законодателството на Общността.

Когато завършването или приключването поражда митническо задължение, размерът на вносните митни сборове, който следва да се заплати, е този, определен към момента на възникване на митническото задължение в съответствие с Общата митническа тарифа и заплатената сума се счита за собствени ресурси на Общността.

14. Процедурите за митническо складиране, предвидени в членове 84 - 90 и 98 - 113 на Регламент (ЕИО) № 2913/92 и в членове 496 - 535 на Регламент (ЕИО) № 2454/93, се прилагат към новите държави-членки при спазване на следните специфични разпоредби:

- когато размерът на митническото задължение е определен на базата на вида на вносните стоки, стойността за митнически цели и количеството на вносните стоки към момента на приемане на декларацията за тяхното поставяне под режим на митническо складиране и тази декларация е била приета преди датата на присъединяване, тези елементи се определят от законодателството на съответната нова държава-членка, приложимо преди датата на присъединяване.

15. Процедурите за активно усъвършенстване, предвидени в членове 84 - 90 и 114 - 129 на Регламент (ЕИО) № 2913/92 и в членове 496 - 523 и 536 - 550 на Регламент (ЕИО) № 2454/93, се прилагат към новите държави-членки при спазване на следните специфични разпоредби:

- когато размерът на митническото задължение е определен на базата на вида на вносните стоки, тяхното тарифно класиране, количеството, стойността за митнически цели и произхода на вносните стоки към момента на тяхното поставяне под режима и когато декларацията за поставяне на стоките под режима е приета преди датата на присъединяване, тези елементи се определят от законодателството на съответната нова държава-членка, приложимо преди датата на присъединяване;

- когато приключването поражда митническо задължение, за да се поддържа равенство между титулярите на разрешения, установени в настоящите държави-членки и тези в новите държави-членки, от датата на присъединяване се заплаща компенсаторна лихва върху дължимите вносни митни сборове, съгласно условията на законодателството на Общността;

- ако декларацията за активно усъвършенстване е приета по система с възстановяване, възстановяването се извършва при условията на законодателството на Общността, от и за сметка на новата държава-членка, когато митническото задължение, по отношение на което е поискано възстановяването, е възникнало преди датата на присъединяване.

16. Процедурите за временния внос, предвидени в членове 84 - 90 и 137 - 144 на Регламент (ЕИО) № 2913/92 и в членове 496 - 523 и 553 - 584 на Регламент (ЕИО) № 2454/93, се прилагат към новите държави-членки при спазване на следните специфични разпоредби:

- когато размерът на митническото задължение е определен на базата на вида на вносните стоки, тяхното тарифно класиране, количеството, стойността за митнически цели и произхода на вносните стоки към момента на тяхното поставяне под режима и когато декларацията за поставяне на стоките под режима е приета преди датата на присъединяване, тези елементи се определят от законодателството на съответната нова държава-членка, приложимо преди датата на присъединяване;

- когато приключването поражда митническо задължение, за да се поддържа равенство между титулярите на разрешения, установени в настоящите държави-членки и тези в новите държави-членки, от датата на присъединяване се заплаща компенсаторна лихва върху дължимите вносни митни сборове, съгласно условията на законодателството на Общността.

17. Процедурите за пасивно усъвършенстване, предвидени в членове 84 - 90 и 145 - 160 на Регламент (ЕИО) № 2913/92 и в членове 496 - 523 и 585 - 592 на Регламент (ЕИО) № 2454/93, се прилагат към новите държави-членки при спазване на следните специфични разпоредби:

- член 591, втори параграф на Регламент (ЕИО) № 2454/93 се прилага mutatis mutandis към временно изнесени стоки, които са изнесени временно от новите държави-членки преди датата на присъединяване.


ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

18. Разрешенията, които са били издадени преди датата на присъединяване за прилагане на митническите режими, посочени в член 4, параграф 16, г), д) и ж) на Регламент (ЕИО) № 2913/92, са в сила до края на тяхната валидност или една година след датата на присъединяване, което от двете настъпи по-рано.

19. Процедурите за възникване на митническо задължение, вземане под отчет и последващо събиране, предвидени в членове 201 - 232 на Регламент (ЕИО) 2913/92 и в членове 859 - 876а на Регламент (ЕИО) № 2454/93, се прилагат към новите държави-членки при спазване на следните специфични разпоредби:

- събиране се извършва съгласно условията на законодателството на Общността. Въпреки това, когато митническото задължение е възникнало преди датата на присъединяване, събирането се извършва съгласно условията, в сила в съответната нова държава-членка, преди присъединяването - от нея и в нейна полза.

20. Процедурите за възстановяване и опрощаване на митни сборове, предвидени в членове 235 - 242 на Регламент (ЕИО) 2913/92 и в членове 877 - 912 на Регламент (ЕИО) № 2454/93 се прилагат към новите държави-членки при спазване на следните специфични разпоредби:

- възстановяване и опрощаване на митни сборове се извършва съгласно условията, предвидени в законодателството на Общността. Въпреки това, когато митните сборове, за които се иска възстановяване или опрощаване, се отнасят за митническо задължение, възникнало преди датата на присъединяване, възстановяването и опрощаването се извършват съгласно условията, в сила в съответната нова държава-членка, преди присъединяването, от нея и за нейна сметка.


Допълнение към приложение V

Списък на съществуващите мерки за помощ по точка 1, б) на механизма за съществуваща помощ, уреден в глава 2 на приложение V


Бележка: Мерките за помощ, изброени в настоящото допълнение се считат за съществуваща помощ само за целта на механизма за съществуваща помощ, уреден в глава 2 на приложение V, доколкото те попадат в обхвата на първи параграф.

Наименование (оригинал) Дата на одобряване от националния орган за контрол на държавните помощи Продължителност
ДЧ Номер Г.      
BG 1 2004 Предоговаряне на задълженията към държавата, възникнали по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г. със "Силома" АД, гр. Силистра, чрез удължаване на срока на изплащане на главницата за срок от 15 години 29.7.2004 г. 2004 - 2018 г.
BG 2 2004 Средства за компенсиране от държавния бюджет на доказания от "Български пощи" ЕАД дефицит от изпълнението на универсалната пощенска услуга 18.11.2004 г. 31.12.2010 г.
BG 3 2004 Целево финансиране на дейността на Българската телеграфна агенция- направление "Информационно обслужване" 16.12.2003 г. 31.12.2010 г.
           


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък по член 20 на Протокола: Преходни мерки, България


1. СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА

Договор за създаване на Конституция за Европа

31968 R 1612: Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета от 15 октомври 1968 г. относно свободното движение на работници в Общността (ОВ L 257, 19.10.1968 г., стр. 2), последно изменен с:

- 32004 L 0038: Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29.4.2004 г. (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77);

31996 L 0071: Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1);

32004 L 0038: Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства да се придвижват и пребивават свободно на територията на държавите-членки, която изменя Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменя Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).

1. Член III-133 и член III-144, първи параграф от Конституцията се прилагат изцяло само по отношение на свободното движение на работници и свободното предоставяне на услуги, включващи временно движение на работници, както е определено в член 1 от Директива 96/71/ЕО, между България от една страна, и всяка от настоящите държави-членки, от друга страна, при условията на преходните разпоредби, постановени в параграфи 2 - 14.

2. Чрез дерогация от членове 1 - 6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и до края на двегодишния период след датата на присъединяване настоящите държави-членки ще прилагат национални мерки или такива, произтичащи от двустранни споразумения, за регулиране достъпа на български граждани до техните пазари на труда. Настоящите държави-членки могат да продължат да прилагат такива мерки до края на петгодишния период след датата на присъединяване.

Български граждани, които работят законно в настояща държава-членка към датата на присъединяване и са допуснати до пазара на труда на тази държава-членка за непрекъснат срок от 12 месеца или по-дълъг, ще имат достъп до пазара на труда на тази държава-членка, но не и до пазара на труда на други държави-членки, които прилагат национални мерки.

Български граждани, допуснати до пазара на труда на настояща държава-членка след присъединяването за непрекъснат срок от 12 месеца или по-дълъг, се ползват от същите права.

Българските граждани, посочени във втора и трета алинеи по-горе, престават да се ползват от правата, съдържащи се в тези алинеи, ако доброволно напуснат пазара на труда на съответната настояща държава-членка.

Българските граждани, които работят законно в настояща държава-членка към датата на присъединяване или през период на прилагане на национални мерки и които са били допуснати до пазара на труда на тази държава-членка за срок, по-кратък от 12 месеца, не се ползват от тези права.

3. Преди края на двегодишния период след датата на присъединяване Съветът въз основа на доклад от Комисията разглежда действието на преходните разпоредби, постановени в параграф 2.

При завършване на този преглед и не по-късно от края на двегодишния период след датата на присъединяване настоящите държави-членки уведомяват Комисията дали ще продължат да прилагат национални мерки или мерки, произтичащи от двустранни споразумения, или ще прилагат занапред членове 1-6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68. При липса на такова уведомление се прилагат членове 1-6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68.

4. По искане на България може да се извърши един допълнителен преглед. Прилага се процедурата, посочена в параграф 3, като прегледът бъде завършен до шест месеца от получаване на искането от България.

5. В края на петгодишния период, посочен в параграф 2, държава-членка, прилагаща национални мерки или мерки, произтичащи от двустранни споразумения може при сериозни затруднения на нейния пазар на труда или при заплаха от такива затруднения и след уведомяване на Комисията да продължи да прилага тези мерки до изтичане на седемгодишния период след датата на присъединяване. При липса на такова уведомление се прилагат членове 1 - 6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68.

6. По време на седемгодишния период от датата на присъединяване тези държави-членки, в които по силата на параграфи 3, 4 или 5, що се отнася български граждани, се прилагат членове 1 - 6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и, които през този период издават разрешения за работа на граждани на България с цел мониторинг, ги издават автоматично.

7. Тези държави-членки, в които по силата на параграфи 3, 4 или 5 се прилагат членове от 1 - 6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68 по отношение на български граждани, могат да прибягнат до процедурите, описани в алинеите по-долу, до края на седемгодишния период от датата на присъединяване.

Когато държава-членка, посочена в първата алинея, изпитва или предвижда затруднения на нейния пазар на труда, които биха могли сериозно да застрашат стандарта на живот или нивото на заетост в даден регион или професия, то тази държава-членка уведомява за това Комисията и другите държави-членки и им предоставя всички релевантни данни. Въз основа на тази информация държавите-членки могат да поискат от Комисията да обяви, че изцяло или частично се спира прилагането на членове 1 - 6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68 за да се възстанови нормалното състояние в съответните регион или професия. Комисията взема решение за спирането и за продължителността и обхвата на тази мярка до две седмици след получаване на такова искане и уведомява Съвета за това решение. Всяка една държава-членка може да поиска до две седмици от датата на решението на Комисията Съветът да анулира или измени решението. По това искане Съветът се произнася до две седмици с квалифицирано мнозинство.

Държава-членка, посочена в първата алинея, в неотложни или извънредни случаи може да спре прилагането на членове 1 - 6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и след това да отправи мотивирано уведомление до Комисията.

8. Докато прилагането на членове 1 - 6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68 е спряно по силата на параграфи 2 - 5 и 7 по-горе, по отношение на граждани на настоящите държави-членки в България и по отношение на български граждани в настоящите държави-членки, доколкото се отнася до правото на членове на семействата на работниците да постъпват на работа, се прилага член 23 на Директива 2004/38/ЕО при следните условия:

- съпругът или съпругата на работник и техните низходящи, които са на възраст под 21 години или са зависими лица, законно пребиваващи с работника на територията на държава-членка към датата на присъединяване, получават към момента на присъединяване незабавен достъп до пазара на труда на тази държава-членка. Това не се отнася за членове на семейството на работник, който е законно допуснат до пазара на труда на тази държава-членка за срок, по-кратък от 12 месеца;

- съпругът или съпругата на работник и техните низходящи, които са на възраст под 21 години или са зависими лица, законно пребиваващи с работника на територията на държава-членка от дата, по-късна от датата на присъединяване, но по време на срока на прилагане на преходните разпоредби, постановени по-горе, имат достъп до пазара на труда на съответната държава-членка, след като са пребивавали в тази държава-членка най-малко осемнадесет месеца или от третата година след присъединяването, която от двете дати е по-близка.

Тези разпоредби не засягат по-благоприятни мерки независимо дали са национални или произтичащи от двустранни споразумения.

9. Доколкото някои разпоредби на Директива 2004/38/EО, които изменят разпоредбите на Директива 68/360/ЕИО (Директива 68/360/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г. за премахване на ограниченията за движението и пребиваването в Общността на работници от държавите членки и техните семейства (OВ L 257, 19.10.1968 г., стр. 13). Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г. (OВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33) и отменена на 30 април 2006 г. по силата на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77), са неотделими от тези на Регламент (ЕИО) № 1612/68, прилагането на които е отложено съгласно параграфи 2-5, 7 и 8, България и настоящите държави-членки могат да дерогират от тези разпоредби до степента, необходима за прилагането на параграфи 2 - 5, 7 и 8.

10. В случаите, когато по силата на преходните разпоредби настоящи държави-членки прилагат горепосочените национални мерки или такива, произтичащи от двустранни споразумения, България може да поддържа в сила еквивалентни мерки по отношение на гражданите на съответната държава-членка или членки.

11. Ако някоя от настоящите държави-членки спре прилагането на членове 1 - 6 на Регламент (ЕИО) №1612/68 България може по отношение на Румъния да прибегне до процедурите, постановени в параграф 7. През този период България издава автоматично разрешения за работа с цел мониторинг на граждани на Румъния.

12. Всяка една настояща държава-членка, която прилага национални мерки в съответствие с параграфи 2 - 5 и 7 - 9, може да въведе в националното законодателство по-голяма свобода на движение в сравнение със съществуващата към датата на присъединяване, включително пълен достъп до пазара на труда. След третата година от датата на присъединяване всяка настояща държава-членка, прилагаща национални мерки, може по всяко време да реши да ги замени, като приложи членове 1 - 6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68. Комисията се уведомява за всяко такова решение.

13. С оглед предприемане на мерки срещу сериозни затруднения или заплаха от такива в специфични чувствителни отрасли на услугите на техните пазари на труда, които биха могли да възникнат в някои региони вследствие от транснационалното предоставяне на услуги, така както е определено в член 1 на Директива 96/71/ЕО и, докато прилагат по силата на горепосочените преходни разпоредби, национални мерки или такива, произтичащи от двустранни споразумения относно свободното движение на български работници, Германия и Австрия, след като уведомят Комисията, в контекста на предоставянето на услуги от дружества, установени в България, могат да дерогират първи параграф на член III-144 от Конституцията с цел да ограничат временното движение на работници, чието право да постъпват на работа в Германия и Австрия е предмет на национални мерки.

Списъкът на отраслите на услуги, които могат да бъдат предмет на такава дерогация е, както следва:

- в Германия:

Отрасъл Код по NACE (*), освен ако не е посочено друго
Строителство, включително свързани 45.1 до 4;
с него отрасли Дейности, изброени в приложението на Директива 96/71/ЕО
Промишлено почистване 74.70 Промишлено почистване
Други услуги 74.87 Единствено дейности на вътрешни декоратори
   

(*) NACE: вж. 31990 R 3037: Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация на икономически дейности в Европейските общности (ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с 32003 R 1882: Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29.9.2003 г. (OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


- в Австрия:

Отрасъл Код по NACE(*), освен ако не е посочено друго
Градинарски услуги 01.41
Шлифоване, оформяне и изглаждане на камък 26.7
Производство на метални конструкции и части от конструкции 28.11
Строителство, включително свързани 45.1 до 4;
с него отрасли Дейности, изброени в приложението на Директива 96/71/ЕО
Охранителни дейности 74.60
Промишлено почистване 74.70
Грижи по домовете 85.14
Социална работа и дейности без настаняване 85.32
   

(*) NACE: вж. 31990 R 3037: Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация на икономически дейности в Европейските общности (ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с 32003 R 1882: Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29.9.2003 г. (OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


До степента, до която Германия или Австрия дерогират първи параграф на член III-144 на Конституцията в съответствие с предходните алинеи, България може след като уведоми Комисията да приеме еквивалентни мерки.

Действието на прилагането на настоящия параграф не води до условия относно временното движение на работници в контекста на транснационалното предоставяне на услуги между Германия или Австрия и България, които са по-ограничителни от тези, преобладаващи на датата на подписване на Договора за присъединяване.

14. Действието на прилагането на параграфи 2 - 5 и 7 - 12 не следва да води до условия за достъп на български граждани до пазарите на труда на настоящите държави-членки, които са по-ограничителни от тези, преобладаващи към датата на подписване на Договора за присъединяване.

Независимо от прилагането на разпоредбите, постановени в параграфи 1 - 13, за периода на прилагане на национални мерки или такива, произтичащи от двустранни споразумения, по отношение на достъпа до техните пазари на труда настоящите държави-членки дават предимство на работници, които са граждани на държавите-членки, отколкото на работници, които са граждани на трети страни.

Български работници мигранти и техните семейства, които законно пребивават и работят в друга държава-членка, или работници мигранти от други държави-членки и техните семейства, които законно пребивават и работят в България, не се третират по-ограничително от тези от трети страни, които съответно пребивават и работят в тази държава-членка или в България. В допълнение при прилагането на принципа на общностните преференции работниците мигранти от трети страни, които пребиват и работят в България, не се третират по-благоприятно от гражданите на България.


2. СВОБОДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

31997 L 0009: Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 г. относно схемите за компенсиране на инвеститорите (OВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22).

Чрез дерогация от член 4, параграф 1 на Директива 97/9/ЕО минималното ниво на компенсиране не се прилага в България до 31 декември 2009 г. България гарантира, че нейната схема за компенсиране на инвеститорите предвижда покритие не по-малко от EUR 12 000 от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г. и не по-малко от EUR 15 000 от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2009 г.

По време на преходния период другите държави-членки ще запазят правото си да не позволят на клон на българско инвестиционно дружество, установен на техните територии, да функционира, освен ако и докато съответният клон не се присъедини към официално призната схема за компенсиране на инвеститори на територията на съответната държава-членка, с цел да бъде покрита разликата между българското ниво на компенсиране и минималното ниво по член 4, параграф 1 на Директива 97/9/ЕО.


3. СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ

Договор за създаване на Конституция за Европа

1. Независимо от задълженията, произтичащи от Договора за създаване на Конституция за Европа, България може да запази в сила за срок от пет години от датата на присъединяване ограниченията, съществуващи в нейното законодателство към датата на подписване на Договора за присъединяване, по отношение на придобиването на право на собственост върху земя за второ жилище от граждани на държавите-членки или държавите, страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство (СЕИП), които не пребивават в България, и от юридически лица, учредени в съответствие със законите на друга държава-членка или на държава, страна по СЕИП.

Граждани на държавите-членки и граждани на държавите, страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, които законно пребивават в България, са извън обхвата на разпоредбите на предходната алинея или на каквито и да било норми или процедури, различни от тези, прилагани към български граждани.

2. Независимо от задълженията, произтичащи от Договора за създаване на Конституция за Европа, България може да запази в сила за срок от седем години от датата на присъединяване ограниченията, съществуващи в нейното законодателство към датата на подписване на Договора за присъединяване, по отношение на придобиването на право на собственост върху земеделска земя, гори и горска земя от граждани на друга държава-членка, от граждани на държавите, страни по Споразумението за Европейска икономическо пространство, и от юридически лица, учредени в съответствие със законите на друга държава-членка или на държава, страна по СЕИП. В никакъв случай при придобиването на земеделска земя, гори и горска земя, гражданин на държава-членка, не може да бъде третиран по-неблагоприятно отколкото към датата на подписване на Договора за присъединяване или да му бъдат налагани по-големи ограничения в сравнение с гражданин на трета страна.

Самостоятелно заети земеделски производители, които са граждани на друга държава-членка и които желаят да се установят и законно да пребивават в България, са извън обхвата на разпоредбите на предходната алинея или на каквито и да било норми или процедури, различни от тези, прилагани към български граждани.

Общ преглед на тези преходни мерки ще бъде направен на третата година след датата на присъединяване. За тази цел Комисията представя доклад пред Съвета. Съветът може, като гласува единодушно по предложение на Комисията, да реши да съкрати или да прекрати преходния период, посочен в първа алинея.


4. ЗЕМЕДЕЛИЕ

A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

31997 R 2597: Регламент (EО) № 2597/97 на Съвета от 18 декември 1997 г., предвиждащ допълнителни правила за общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на млякото за пиене (OВ L 351, 23.12.1997 г., стр. 13), последно изменен с:

- 31999 R 1602: Регламент (EО) № 1602/1999 на Съвета от 19.7.1999 г. (OВ L 189, 22.7.1999 г., стр. 43).

Чрез дерогация от член 3, параграф 1, б) и в) на Регламент (EО) № 2597/97 изискванията, свързани с маслеността, не се прилагат за млякото за пиене, произведено в България до 30 април 2009 г., като през този период мляко с масленост 3% може да се продава като пълномаслено мляко, а млякото с масленост 2% може да се продава като полуобезмаслено мляко. Млякото за пиене, което не съответства на изискванията, свързани с маслеността, може да се продава само в България или да се изнася в трети страни.


Б. ВЕТЕРИНАРНО И ФИТОСАНИТАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

32004R0853: Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.относно специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

а) Предприятията за преработка на мляко, включени в глави І и ІІ на допълнението към настоящото приложение, могат до 31 декември 2009 г. да получават доставки на сурово мляко, което не съответства или не е било преработено в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004, приложение ІІІ, раздел ІХ, глава І, подглави ІІ и ІІІ, при условие, че тези ферми, от които е доставено млякото, са включени в списъка, поддържан за тази цел от българските власти.

б) Докато предприятията, съгласно параграф а) се ползват от разпоредбите на същия параграф, продуктите, произведени от тези предприятия, се предлагат само на националния пазар или се използват за допълнителна преработка в предприятията в България, също обхванати от разпоредбите на параграф а), независимо от датата на продажба. Тези продукти следва да носят идентификационна марка, различна от тази, по член 5 на Регламент (ЕО) № 853/2004.

в) Предприятията, включени в глава ІІ на допълнението към настоящото приложение, могат до 31 декември 2009 г. да преработват на отделни производствени линии мляко, което съответства и мляко, което не съответства на критериите на ЕС. В този контекст под мляко, което не съответства на критериите на ЕС, следва да се разбира млякото, съгласно параграф а). Такива предприятия трябва напълно да съответстват на изискванията на ЕС за предприятия, които обхващат и прилагането на принципите за анализ на риска и контрола на критичните точки (НАССР) (по член 5 на Регламент (ЕО) № 852/2004 (Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1)), и трябва да докажат своя капацитет за пълно съответствие на следните условия, включително и проектирането на техните съответни производствени линии:

- да се вземат всички необходими мерки, за да се позволи точно съблюдаване на вътрешно производствените процедури за разделяне на млякото, като се започне от събирането на мляко до окончателния производствен етап, включително пътя на събираното мляко, отделно съхраняване и преработка на млякото, което съответства, и млякото, което не съответства на критериите на ЕС; специално пакетиране и етикетиране на продуктите произведени от мляко, което не съответства на критериите на ЕС, както и отделното съхраняване на тези продукти;

- да се установи процедура, осигуряваща проследяване на суровината, включително необходимите доказателствени документи за движението на продукта и отчетността за продуктите и разпределяне на суровината, която съответства и която не съответства на критериите на ЕС в съответната категория на произведените продукти;

- да се подлага суровото мляко на топлинна обработка при температура минимум 71,7 °С за 15 секунди, и

- да се предприемат всички подходящи мерки, за да се осигури, че идентификационните марки не са използвани с цел измама.

Българските власти:

- осигуряват вземането на всички необходими мерки от операторите или управителите на всяко от въпросните предприятия, за да се позволи точно съблюдаване на процедурите във вътрешно производствените процедури по разделяне на млякото;

- провеждат тестове и необявени проверки, свързани със съблюдаването на разделянето на млякото, и

- провеждат тестове в одобрени лаборатории за всички сурови и крайни продукти за проверка на тяхното съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004, приложение ІІІ, раздел ІХ, глава ІІ, включително микробиологичните критерии за продукти, произведени от мляко.

Млякото и/или продуктите, произведени от мляко, произхождащи от отделни производствени линии за преработка на сурово мляко, което не съответства на критериите на ЕС, в предприятия, одобрени от ЕС за преработка на мляко, могат да бъдат предлагани на пазара, само при спазване на условията по параграф б). Продукти, произведени от сурово мляко, което съответства на критериите на ЕС, преработени на отделна производствена линия в предприятие, включено в глава ІІ на допълнението на настоящото приложение могат да бъдат предлагани на пазара като продукти, съответстващи на критериите на ЕС, докато се изпълняват всички условия по отношение на разделянето на производствените линии.

г) Само за мляко и млечни продукти, произведени съгласно разпоредбите на параграф в) ще бъде предоставяна помощ, съгласно дял І, глави ІІ и ІІІ, с изключение на член 11 от него, и дял ІІ на Регламент (ЕО) № 1255/1999 (Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара за мляко и млечни продукти (ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 186/2004 на Комисията (ОВ L 29, 3.2.2004 г., стр. 6)), ако те носят овална идентификационна марка, съгласно приложение ІІ, раздел І на Регламент (ЕО) № 853/2004.

д) България осигурява постепенно постигане на съответствие с изискванията съгласно параграф а) и изпраща годишни доклади до Комисията относно напредъка, постигнат в процеса на преструктуриране на млечните ферми и системата за събиране на мляко. България се задължава да осигури пълното съответствие с тези изисквания до 31.12.2009 г.

е) Комисията може, в съответствие с процедурите съгласно член 58 на Регламент (ЕО) № 178/2002 (Регламент (ЕО) № 178/2002 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г., за установяване на общите правила и изисквания на правото в областта на храните, за учредяване на Европейския орган за безопасност на храните и за установяване на процедури по въпросите за безопасност на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1642/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 4).), да промени допълнението към настоящото приложение преди присъединяването и до 31 декември 2009 г. и, в този контекст, да добави или заличи отделни предприятия с оглед напредъка, постигнат чрез отстраняване на съществуващите недостатъци и с оглед резултатите от мониторинга.

Подробни правила за прилагане, целящи осигуряване на гладкото действие на горепосочения преходен режим, могат да бъдат приети в съответствие с процедурата съгласно член 58 на Регламент (ЕО) № 178/2002.


5. ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА

1. 31993 R 3118: Регламент (ЕИО) 3118/93 на Съвета от 25 октомври 1993 г. за условията, при които чуждестранни превозвачи, установени извън държава-членка, могат да извършват национален автомобилен превоз на товари в тази държава-членка (ОВ L 279, 12.11.1993 г., стр. 1), последно изменен с:

- 32002 R 0484: Регламент (ЕО) 484/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 1.3.2002 г. (ОВ L 76, 19.3.2002 г., стр. 1).

а) Чрез дерогация от член 1 на Регламент (ЕИО) № 3118/93 и до края на третата година след датата на присъединяване, превозвачи, установени в България, се изключват от предоставянето на национални автомобилни превози на товари в другите държави-членки, а превозвачи, установени в другите държави-членки, се изключват от предоставянето на национални автомобилни превози на товари в България.

б) Преди края на третата година след датата на присъединяване, държавите-членки уведомяват Комисията дали ще удължат този срок с максимум две години или занапред ще прилагат изцяло член 1 на регламента. При липсата на такова уведомление се прилага член 1 на регламента. Само превозвачи, установени в тези държави-членки, в които член 1 на регламента се прилага, могат да осъществяват национални автомобилни превози на товари в тези държави-членки, в които член 1 също се прилага.

в) Тези държави-членки, в които по силата на параграф б) по-горе, се прилага член 1 на регламента могат да прибягнат до процедурата, описана по-долу до края на петата година след датата на присъединяване.

Когато държава-членка, посочена в предходната алинея, изпитва сериозни затруднения на националния си пазар или на части от него вследствие на каботаж или каботажът допринася за тези затруднения, като сериозен излишък на предлагане спрямо търсене или заплаха за финансовата стабилност или оцеляване на значителен брой предприятия за автомобилни превози на товари, тази държава-членка уведомява Комисията и останалите държави-членки за това и им предоставя всички релевантни данни. Въз основа на тази информация държавата-членка може да поиска от Комисията да спре, изцяло или частично, прилагането на член 1 на регламента с цел възстановяване на нормалното състояние.

Комисията разглежда ситуацията въз основа на данните, предоставени от съответната държава-членка и решава до един месец след получаването на молбата за необходимостта от приемането на защитни мерки. Прилага се процедурата, постановена във втората, третата и четвъртата алинеи на параграф 3, както и параграфи 4, 5 и 6 на член 7 на регламента.

В извънредни и изключителни случаи държава-членка, посочена в първата алинея по-горе, може да прекрати прилагането на член 1 на регламента, след което да изпрати обосновано уведомление до Комисията.

г) Докато член 1 на регламента не се прилага по силата на параграфи а) и б) по-горе, държавите-членки могат да регулират достъпа до националните си услуги за автомобилни превози на товари чрез прогресивна размяна на разрешителни за каботаж въз основа на двустранни споразумения. Това може да включва и възможност за пълна либерализация.

д) Действието на прилагането на параграфи а) до в) не трябва да води до по-ограничителен достъп до национални услуги за автомобилни превози на товари в сравнение с този, преобладаващ към датата на подписване на Договора за присъединяване.

2. 31996 L 0026: Директива 96/26/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. за достъп до професията на автомобилен превозвач на товари и автомобилен превозвач на пътници и взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за правоспособност, с цел да се улесни упражняването на правото на свободно установяване на тези превозвачи за извършване на вътрешни и международни превози (ОВ L 124, 23.5.1996 г., стр. 1), изменена с:

- 32004 L 0066: Директива 2004/66/ЕО на Съвета от 26.4.2004 г. (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 35).

До 31 декември 2010 г., член 3, параграф 3, в) на Директива 96/26/ЕО не се прилага в България спрямо транспортни предприятия, извършващи единствено вътрешни транспортни превози на товари и пътници.

Наличният капитал и резервите на тези предприятия постепенно достигат минималните размери, предвидени в този член, в съответствие със следния график:

- до 1 януари 2007 г. предприятията трябва да имат наличен капитал и резерви най-малко EUR 5 850 за първото и най-малко EUR 3 250 за всяко следващо превозно средство;

- до 1 януари 2008г. предприятията трябва да имат наличен капитал и резерви най-малко EUR 6 750 за първото и най-малко EUR 3 750 за всяко следващо превозно средство;

- до 1 януари 2009 г. предприятията трябва да имат наличен капитал и резерви най-малко EUR 7 650 за първото и най-малко EUR 4 250 за всяко следващо превозно средство;

- до 1 януари 2010 г. предприятията трябва да имат наличен капитал и резерви най-малко EUR 8 550 за първото и най-малко EUR 4 750 за всяко следващо превозно средство.

3. 31996 L 0053: Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г., относно максимално допустимите размери в националния и в международния трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 59), последно изменена с:

- 32002 L 0007: Директива 2002/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18.2.2002 г. (ОВ L 67, 9.3.2002 г., стр. 47).

Чрез дерогация от член 3, параграф 1 на Директива 96/53/ЕО превозни средства, които съответстват на ограничителните стойности на категории 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 и 3.5.1 на приложение І на директивата, могат да използват до 31 декември 2013 г. само тези части от пътната мрежа в България, които не са обновени, ако са съобразени с ограниченията за осово натоварване в България.

От датата на присъединяване никакви ограничения не могат да бъдат налагани върху използването от страна на превозни средства, които покриват изискванията на Директива 96/53/ЕО, на основните транзитни маршрути, установени в приложение I на Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. за Насоки на Общността за изграждане на трансевропейска транспортна мрежа (ОВ L 228, 9.9.1996 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение № 884/2004/ЕО (ОВ L 167, 30.4.2004 г., стр. 1)).

България се придържа към графика, указан по-долу в таблиците, за обновяване на основната си пътна мрежа. Всички инвестиции в инфраструктура, които включват използването на средства от бюджета на Общността, осигуряват изграждането или обновяването на пътните артерии за носеща способност от 11,5 тона на ос.

Успоредно с приключването на обновяването, българската пътна мрежа, включително мрежата, посочена в приложение I на Решение № 1692/96/ЕО, постепенно се отваря за превозни средства от международния трафик, които са съобразени с ограничителните стойности на директивата. Използването на части от второстепенната пътна мрежа, които не са обновени, с цел товарене или разтоварване, там където това е технически възможно, е разрешено по време на целия преходен период.

От датата на присъединяване, всички превозни средства от международния трафик, снабдени с пневматично окачване, в съответствие с ограничителните стойности на Директива 96/53/ЕО, не се облагат с временни допълнителни такси по цялата българска пътнотранспортна мрежа.

Временните допълнителни такси за използването на необновени части от мрежата от страна на превозни средства от международния трафик, съобразени с ограничителните стойности на директивата, които не са снабдени с пневматично окачване, се налагат без дискриминация. Режимът на облагане е прозрачен и заплащането на тези такси не следва да поставя прекомерни административни пречки или да предизвиква забавяне на потребителя, както и заплащането на тези такси не следва да води до системна проверка на ограниченията за осово натоварване на границата. Налагането на ограниченията за осово натоварване се осигурява без дискриминация на цялата територия и се отнася също и за превозните средства, регистрирани в България.


Програма за обновяване на пътища (км)


Т а б л и ц а 1

Път Участък Дължина Oтворен Мярка
      /км/ за  
        движение  
1 2 3 4 5 6
1 I-5/E-85/ Габрово-Шипка 18 2014 ново строителство
2 I-5/E-85/ Кърджали-Подкова (Маказа) 18 2008 ново строителство
    Mеждинен сбор 36    
3 I-6 София-Пирдоп 56 2009 рехабилитация
4 I-7 Силистра-Шумен 88 2011 рехабилитация
5 I-7 Преслав-Е-773 48 2010 реконструкция
    Mеждинен сбор 136    
6 І-9 /Е-87/ румънска граница-Балчик 60 2009 рехабилитация
7 II-12 Видин-граница със Сърбия и Черна гора 26 2008 реконструкция
8 II-14 Видин-Кула-граница със Сърбия и Черна гора 42 2009 реконструкция
9 II-18 Околовръстен път София-северна дъга 24 2014 ново строителство
10 II-19 Симитли-Гоце Делчев-гръцка граница 91 2008 рехабилитация
11 II-29 Добрич-Варна 21 2010 рехабилитация
12 II-35 Ловеч-Кърнаре 28 2011 реконструкция
13 II-53 Сливен-Ямбол 25 2010 рехабилитация
14 II-55 Гурково-Нова Загора 26 2010 рехабилитация
15 II-55 Нова Загора-Свиленград 81 2012 рехабилитация
    Междинен сбор 107    
16 II-57 Стара Загора-Раднево 42 2010 рехабилитация
17 II-62 Кюстендил-Дупница 26 2011 реконструкция
18 II-63 Перник-граница със Сърбия и Черна гора 20 2010 реконструкция
19 II-73 Шумен-Карнобат 44 2012 реконструкция
20 II-73 Шумен-Карнобат 119 2011 реконструкция
    Междинен сбор 63    
21 II-78 Раднево-Тополовград 40 2013 рехабилитация
22 II-86 Асеновград-Смолян 72 2014 реконструкция
23 II-98 Бургас-Малко Търново 64 2014 реконструкция
24 III-197 Гоце Делчев-Смолян 87 2013 реконструкция
25 III-198 Гоце Делчев-граница с бивша Югославска република Македония 95 2013 реконструкция
26 III-534 Елена-Нова Загора 52 2012 реконструкция
27 III-534 Нова Загора-Симеоновград 53 2014 реконструкция
    Междинен сбор 105    
28 III-601 Кюстендил-граница с бивша Югославска република Македония 27 2011 ново строителство
29 III-622 Кюстендил-граница с бивша Югославска република Македония 31 2013 ново строителство
30 III-865 Смолян-Мадан 15 2011 реконструкция
31 III-867 Смолян-Кърджали 69 2014 реконструкция
32 III-868 Околовръстен път Смолян 40 2012 ново строителство
33 IV-410068 Симитли-граница с бивша Югославска република Македония 28 2009 ново строителство
34   Околовръстен път Пловдив 4 2014 ново строителство
  A1 Автомагистрала "Тракия"-Стара Загора-Карнобат      
35   ЛОТ 2 33 2010 ново строителство
36   ЛОТ 3 37 2011 ново строителство
37   ЛОТ 4 48 2014 ново строителство
    Междинен сбор 118    
    Общо 1598    
           

Т а б л и ц а 2

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
Мярка                
Рехабилитация 91 116 114 88 81 40 0  
Реконструкция 26 42 68 88 96 182 258  
Новостроителство 18 28 33 64 40 31 94  
  135 186 215 240 217 253 352 1598 км
                 

6. ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

1. 31977 L 0388: Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. относно хармонизирането на законодателствата на държавите-членки за данъците върху оборота - обща система за данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1), последно изменена с:

- 32004 L 0066: Директива на Съвета 2004/66/ЕО от 26.4.2004 г. (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 35).

За целите на прилагането на член 28, параграф 3, б) от Директива 77/388/ЕИО, България може да продължи да освобождава от данък върху добавената стойност за международния превоз на пътници, посочен в точка 17 на приложение Е на директивата, до изпълнение на условията, посочени в член 28, параграф 4 на директивата, или докато същото освобождаване се прилага от някоя от настоящите държави-членки, в зависимост от това кое от двете настъпи по-рано.

2. 31992 L 0079: Директива 92/79/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за сближаването на данъците върху цигари (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 8), последно изменена с:

- 32003 L 0117: Директива 2003/117/ЕО на Съвета от 5.12.2003 г. (ОВ L 333, 20.12.2003 г., стр. 49).

Чрез дерогация от член 2, параграф 1 на Директива 92/79/ЕИО, България може да отложи прилагането на общия минимален акциз върху продажната цена на дребно (включваща всички данъци) за цигарите от най-търсената ценова категория до 31 декември 2009 г., при условие че през този период България постепенно хармонизира акцизните си ставки с общия минимален акциз, предвиден в директивата.

Без да се засяга член 8 от Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно общите условия за стоките, които се облагат с акциз и складирането, движението и контролът на такива стоки (ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).), и след като са уведомили Комисията, държавите-членки, докато се прилага горепосочената дерогация, могат да поддържат същите количествени ограничения за цигари, които могат да бъдат внесени на техните територии от България без допълнително заплащане на акциз, каквито ограничения се прилагат за внос от трети страни. Държавите-членки, които се възползват от тази възможност, могат да извършват необходимите проверки, при условие че тези проверки не засягат правилното функциониране на вътрешния пазар.

3. 32003 L 0049: Директива 2003/49/EО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и на роялти между свързани дружества от различни държави-членки (OВ L 157, 26.6.2003 г., стp. 49), последно изменена с:

- 32004 L 0076: Директива 2004/76/EО на Съвета от 29.4.2004 г. (OВ L 157, 30.4.2004 г., стp. 106).

България има право да не прилага разпоредбите на член 1 на Директива 2003/49/EО до 31 декември 2014 г. През този преходен период данъчната ставка върху плащанията на лихви и на роялти, извършвани към свързано дружество от друга държава-членка или към място на стопанска дейност на свързано дружество от държава-членка, намиращо се в друга държава-членка, не трябва да надвишава 10% до 31 декември 2010 г. и не трябва да надвишава 5% за следващите години до 31 декември 2014 г.

4. 32003 L 0096: Директива 2003/96/EО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електрическата енергия (OВ L 283, 31.10.2003 г., стp. 51), последно изменена с:

- 32004 L 0075: Директива 2004/75/EО на Съвета oт 29.4.2004 г. (OВ L 157, 30.4.2004 г., стp. 100).

а) Чрез дерогация от член 7 на Директива 2003/96/EО България може да прилага следните преходни периоди:

- до 1 януари 2011 г. да хармонизира националното ниво на облагане на безоловния бензин, използван като моторно гориво, с минималното ниво от EUR 359 на 1 000 литра. От 1 януари 2008 г. ефективната данъчна ставка, прилагана към безоловния бензин, използван като моторно гориво, не трябва да бъде по-ниска от EUR 323 на 1000 литра;

- до 1 януари 2010 г. да хармонизира националното ниво на облагане на газьола и на керосина, използвани като моторно гориво, с минималното ниво от EUR 302 на 1 000 литра и до 1 януари 2013 г. да достигне минималното ниво от EUR 330 на 1 000 литра. От 1 януари 2008 г. ефективната данъчна ставка, прилагана към газьола и керосина, използвани като моторно гориво, не трябва да бъде по-ниска от EUR 274 на 1000 литра.

б) Чрез дерогация от член 9 на Директива 2003/96/EО България може да прилага следните преходни периоди:

- до 1 януари 2010 г. да хармонизира националното ниво на данъчно облагане на въглищата и кокса, използвани за централно отопление с минималното ниво на данъчното облагане, посочено в приложение I, таблица В,

- до 1 януари 2009 г. да хармонизира националното ниво на данъчно облагане на въглищата и кокса, използвани за цели, различни от централно отопление с минималното ниво на данъчно облагане, предвидено в приложение I, таблица В.

От 1 януари 2007 г. ефективната данъчна ставка, прилагана към тези енергийни продукти, не трябва да бъде по-ниска от 50% от съответната минимална ставка в Общността.

в) Чрез дерогация от член 10 на Директива 2003/96/EО, България може да прилага преходен период до 1 януари 2010 г., за да хармонизира националното ниво на данъчно облагане на електрическата енергия с минималното ниво на облагане, посочено в приложение I, Tаблица В. Ефективната данъчна ставка, прилагана към електрическата енергия, не трябва да бъде по-ниска от 50% от съответната минимална ставка на Общността.


7. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАЕТОСТ

32001 L 0037: Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 г. относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия (ОВ L 194, 18.7.2001 г., стр. 26).

Чрез дерогация от член 3 на Директива 2001/37/ЕО датата на прилагане на максималното съдържание на катран в цигарите, произведени и продавани на територията на България, е 1 януари 2011 г. През преходния период:

- цигари, произведени в България, със съдържание на катран повече от 10 мг в една цигара не могат да се продават в други държави-членки;

- цигари, произведени в България, със съдържание на катран повече от 13 мг в една цигара не могат да се изнасят в трети страни; това максимално съдържание се намалява на 12 мг от 1 януари 2008 г. и на 11 мг от 1 януари 2010 г.;

- България предоставя на Комисията редовно актуализирана информация за графика и мерките, предприети за осигуряване на съответствие с директивата.


8. ЕНЕРГЕТИКА

31968 L 0414: Директива на Съвета от 20 декември 1968 г. относно задължаване на държавите - членки на ЕИО, да поддържат минимални запаси от нефт и/или петролни продукти (OВ L 308, 23.12.1968 г., стр.14), последно изменена с:

- 31998 L 0093: Директива 98/93/ЕО на Съвета от 14.12.1998 г. (OВ L 358, 31.12.1998 г., стр. 100).

Чрез дерогация от член 1, параграф 1 на Директива 68/414/ЕИО минималното ниво на запаси от петролни продукти не се прилага в България до 31 декември 2012 г. България осигурява нейното минимално ниво на запаси от петролни продукти да съответства за всяка категория петролни продукти, изброени в член 2, на среднодневната вътрешна консумация за най-малко следния брой дни, както е определено в член 1, параграф 1:

- 30 дни до 1 януари 2007 г.;

- 40 дни до 31 декември 2007 г.;

- 50 дни до 31 декември 2008 г.;

- 60 дни до 31 декември 2009 г.;

- 70 дни до 31 декември 2010 г.;

- 80 дни до 31 декември 2011 г.;

- 90 дни до 31 декември 2012 г.


9. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

32002 L 0022: Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги ("Директива за универсалната услуга") (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51).

Чрез дерогация от член 30, параграф 1 от Директива 2002/22/ЕО България може да отложи въвеждането на преносимост на номерата не по-късно от 1 януари 2009 г.


10. ОКОЛНА СРЕДА

A. КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

1. 31994 L 0063: Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно контрола на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението на бензини и превоза им от терминали до бензиностанции (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 24), изменена с:

- 32003 R 1882: Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29.9.2003 г. (OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

а) Чрез дерогация от член 3 и приложение І на Директива 94/63/ЕО изискванията за действащи инсталации за съхранение в терминали не се прилагат в България:

- до 31 декември 2007 г. за инсталации за съхранение в 6 терминала с производителност над 25 000 тона годишно, но по-малка или равна на 50 000 тона годишно;

- до 31 декември 2009 г. за инсталации за съхранение в 19 терминала с производителност, по-малка или равна на 25 000 тона годишно;

б) Чрез дерогация от член 4 и от приложение II на Директива 94/63/EО изискванията за товарене и разтоварване на действащи подвижни цистерни в терминали не се прилагат в България:

- до 31 декември 2007 г. за 12 терминала с производителност, по-голяма от 25 000 тона годишно, но по-малка или равна на 150 000 тона годишно;

- до 31 декември 2009 г. за 29 терминала с производителност, по-голяма от 25 000 тона годишно.

в) Чрез дерогация от член 5 на Директива 94/63/EО изискванията за действащи подвижни цистерни в терминали не се прилагат в България:

- до 31 декември 2007 г. към 50 автоцистерни;

- до 31 декември 2009 г. към допълнителни 466 автоцистерни.

г) Чрез дерогация от член 6 и от приложение III на Директива 94/63/EО изискванията за товарене на действащи инсталации за съхранение в бензиностанции не се прилага в България:

- до 31 декември 2007 г. за 355 бензиностанции с производителност над 500 куб. метра/годишно, но по-малка или равна на 1 000 куб. метра/годишно;

- до 31 декември 2009 г. за 653 бензиностанции с производителност, по-малка или равна на 500 куб. метра/годишно.

2. 31999 L 0032: Директива 1999/32/EО на Съвета от 26 април 1999 г. за намаляване на съдържанието на сяра в определени течни горива за изменение на Директива 93/12/EИО (OВ L 121, 11.5.1999 г., стр. 13), изменена с :

- 32003 R 1882: Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29.9.2003 г. (OВ L 284, 31.10.2003 г, стр. 1).

a) Чрез дерогация от член 3, параграф 1 на Директива 1999/32/EО, изискванията за съдържанието на сяра в котелните горива не се прилагат в България до 31 декември 2011 г. за местната употреба. През този преходен период съдържанието на сяра не трябва да надвишава 3,00% на маса.

б) Чрез дерогация от член 4, параграф 1 на Директива 1999/32/EО, изискванията за съдържанието на сяра в газьола не се прилагат в България до 31 декември 2009 г. за местната употреба. През този преходен период съдържанието на сяра не трябва да надвишава 0,20% на маса.


Б. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

1. 31993 R 0259: Регламент (EИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 г. относно наблюдението и контрола на превозите на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност. (OВ L 30, 6.2.1993, стр. 1), последно изменен с:

- 32001 R 2557: Регламент (EО) № 2557/2001 на Комисията от 28.12.2001 г. (OВ L 349, 31.12.2001 г., стр. 1).

а) До 31 декември 2014 г. компетентните органи се уведомяват за всички превози за България на отпадъци, изброени в приложение II на Регламент (EИО) № 259/93, предназначени за оползотворяване, като се прилага процедурата по членове 6, 7 и 8 на регламента.

б) Чрез дерогация от член 7, параграф 4 на Регламент (EИО) № 259/93, до 31 декември 2009 г. компетентните български органи могат да направят възражения за превози за България на следните предназначени за оползотворяване отпадъци, изброени в приложение III, съобразно основанията за възразяване, определени в член 4, параграф 3 на този регламент. За такива превози се прилага процедурата по член 10 на регламента.

AA. Отпадъци, съдържащи метал

- AA 090 Отпадъци и остатъци от арсен

- AA 100 Отпадъци и остатъци от живак

- АА 130 Отпадъчни разтвори от химическото почистване на метали

AB. Отпадъци, съдържащи основно неорганични компоненти, които могат да съдържат метали и органични материали

AC. Отпадъци, съдържащи основно органични компоненти, които могат да съдържат метали и неорганични материали

- АC 040 Утайки от оловен бензин

- AC 050 Топлоносители, течни

- AC 060 Хидравлични течности

- AC 070 Спирачни течности

- AC 080 Антифризни течности

- AC 110 Феноли, фенолни съединения, включително хлорофенол под формата на течности или утайки

- AC 120 Полихлорирани нафталини

- AC 150 Хлорфлуорвъглероди

- AC 160 Халони

- AC 190 Лека прахообразна фракция от разглобяване/смилане на автомобили

- AC 200 Органични фосфорни съединения

- AC 230 Халогенирани или нехалогенирани неводни дестилатни остатъци, произхождащи от операции по оползотворяване на органични разтворители

- AC 240 Отпадъци от производството на алифатни халогенирани въглеводороди (като хлорметани, дихлоретан, винилхлорид, винилиден хлорид, алилхлорид и епихлорхидрин)

- AC 260 Течен свински тор и фекална маса

AD. Отпадъци, които могат да съдържат или органични, или неорганични съединения

- AD 010 Отпадъци от производството и приготвянето на фармацевтични продукти

Отпадъци, които съдържат, състоят се от или са замърсени с едно от следните:

- AD 040 - Неорганични цианиди, с изключение на съдържащите благородни метали остатъци в твърда форма, съдържащи следи от неорганични цианиди

- AD 050 - Органични цианиди

- AD 060 Отпадъчни смеси от масла и вода, въглеводороди и вода, емулсии

- AD 070 Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на мастила, бои, пигменти, оцветители, лакове и политури

- AD 150 Природни органични материали, използвани като филтърни среди (например биофилтри)

- AD 160 Битови отпадъци

Този период може да бъде продължен най-късно до 31 декември 2012 г. чрез прилагане на процедурата, определена в член 18 на Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. за отпадъците (OВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, последно изменена с Регламент (EO) № 1882/2003 (OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1)), изменена с Директива 91/156/EИО на Съвета (OВ L 78, 26.3.1991 г., стр. 32.).

в) Чрез дерогация от член 7, параграф 4 на Регламент (EИО) № 259/93, до 31 декември 2009 г. компетентните български органи могат да направят възражения относно превози за България на отпадъци, предназначени за оползотворяване, изброени в приложение IV на регламента, и за превози на отпадъци, предназначени за оползотворяване, които не са изброени в приложенията към регламента, съобразно основанията за възражение, определени в член 4, параграф 3 на регламента.

г) Чрез дерогация от член 7, параграф 4 на Регламент (EИО) № 259/93, компетентните български органи правят възражения срещу превози на отпадъци, предназначени за оползотворяване и изброени в приложения II, III и IV на регламента и срещу превози на отпадъци, предназначени за оползотворяване, и неизброени в тези приложения, които отпадъци са предназначени за инсталация, ползваща се от временна дерогация на определени разпоредби на Директива 96/61/EО на Съвета от 24 септември 1996 г. относно комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (OВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.) или Директива 2001/80/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно ограничаването на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации (OВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г (OВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33)), през периода, през който временната дерогация се прилага за инсталацията по предназначение.

2. 31994 L 0062: Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (OВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10), последно изменена с:

- 32004 L 0012: Директива 2004/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11.2.2004 г. (OВ L 47, 18.2.2004 г., стр. 26).

а) Чрез дерогация от член 6, параграф 1, а) на Директива 94/62/EО България постига общата цел за оползотворяване или изгаряне на отпадъци в инсталации за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията, до 31 декември 2011 г. в съответствие със следните междинни цели:

- 35% тегловни до 31 декември 2006 г., 39% през 2007 г., 42% през 2008 г., 46% през 2009 г. и 48% през 2010 г.

б) Чрез дерогация от член 6, параграф 1, б) на Директива 94/62/EО България постига общата цел за оползотворяване или изгаряне на отпадъци в инсталации за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията до 31 декември 2014 г. в съответствие със следните междинни цели:

- 50% тегловни през 2011 г., 53% през 2012 г. и 56% през 2013 г.

в) Чрез дерогация от член 6, параграф 1, в) на Директива 94/62/EО България постига целта за рециклиране на отпадъци от опаковки от пластмаса до 31 декември 2009 г. в съответствие със следните междинни цели:

- 8% тегловни до 31 декември 2006 г., 12% през 2007 г., и 14,5% през 2008 г.

г) Чрез дерогация от член 6, параграф 1, г) на Директива 94/62/EО България постига общата цел за рециклиране до 31 декември 2014 г. в съответствие със следните междинни целеви норми :

- 34% тегловни до 31 декември 2006 г., 38% през 2007 г., 42% през 2008 г., 45% през 2009 г.,47% през 2010 г., 49% през 2011 г., 52% през 2012 г. и 54,9% през 2013 г.

д) Чрез дерогация от член 6, параграф 1, д) (i) на Директива 94/62/EО България постига целта за рециклиране на отпадъци от опаковки от стъкло до 31 декември 2013 г. в съответствие със следните междинни цели :

- 26% тегловни до 31 декември 2006 г., 33% през 2007 г., 40% през 2008 г., 46% през 2009 г., 51% през 2010 г., 55% през 2011 г. и 59,6% през 2012 г.

е) Чрез дерогация от член 6, параграф 1, д) (iv) на Директива 94/62/EО България постига целта за рециклиране на отпадъци от опаковки от пластмаса, като отчита изключително рециклирането на материалите обратно до пластмаса, до 31 декември 2013 г. в съответствие със следните междинни цели:

- 17% тегловни през 2009 г., 19% през 2010 г., 20% през 2011 г. и 22% през 2012 г.

3. 31999 L 0031: Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 г. за депониране на отпадъци, изменена с:

- 32003 R 1882: Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29.9.2003 г. (OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

Чрез дерогация от член 5, параграф 3, а) и б) и приложение I, точка 2, второ тире на Директива 1999/31/EО и, без да се засяга член 6, в) (ii) на директивата, както и на Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 относно отпадъците (OВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, изменена с Директива 91/156/ЕИО и последно изменена с Регламент (EO) № 1882/2003 (OВ L 284, 31.10 2003 г., стр. 1).), изискванията за течни, корозивни и окислителни отпадъци и изискванията относно предотвратяването на навлизането на повърхностни води в депонираните отпадъци, не се прилагат за следните 14 действащи съоръжения до 31 декември 2014 г.:

1. шламоотвал на "Полимери", област Варна, гр. Девня;

2. комбиниран сгуро-шламоотвал на "Солвей Соди", ТЕЦ "Девен" и "Агрополихим", област Варна, гр. Девня, община Варна:

3. сгуроотвал на TЕЦ "Варна", община Белослав, гр. Варна;

4. сгуроотвал на "Свилоза", област Велико Търново, гр. Свищов;

5. сгуроотвал на TЕЦ към "Захарни заводи", област Велико Търново, гр. Горна Оряховица;

6. сгуроотвал на "Видахим в ликвидация", област Видин, гр. Видин;

7. сгуроотвал на "Топлофикация Русе", TEЦ "Русе-изток", област Русе, гр. Русе;

8. сгуроотвал на ТЕЦ "Република", "ЦОФ Перник", "Кремиковци-Рудодобив", област Перник, гр. Перник

9. сгуроотвал на "Топлофикация "Перник " и "Солидус", област Перник, гр. Перник

10. сгуроотвал на TЕЦ "Бобов дол", област Кюстендил, гр. Бобовдол;

11. сгуроотвал на "Брикел", област Стара Загора, гр. Гълъбово;

12. сгуроотвал на Топлофикация "Сливен", област Сливен, гр. Сливен;

13. сгуроотвал на TЕЦ "Марица 3", област Хасково, гр. Димитровград;

14. сгуроотвал на ТЕЦ "Марица 3", област Хасково, гр. Димитровград.

България осигурява постепенното намаляване на количеството на отпадъците, депонирани в тези 14 действащи съоръжения, които не отговарят на изискванията, в съответствие със следните годишни максимални количества:

* до 31 декември 2006 г.: 3 020 000 тона;

* до 31 декември 2007 г.: 3 010 000 тона;

* до 31 декември 2008 г.: 2 990 000 тона;

* до 31 декември 2009 г.: 1 978 000 тона;

* до 31 декември 2010 г.: 1 940 000 тона;

* до 31 декември 2011 г.: 1 929 000 тона;

* до 31 декември 2012 г.: 1 919 000 тона;

* до 31 декември 2013 г.: 1 159 000 тона;

* до 31 декември 2014 г.: 1 039 000 тона.

4. 32002 L 0096: Директива 2002/96/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (OВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24), изменена с:

- 32003 L 0108: Директива 2003/108/EО на Европейския парламент и на Съвета от 8.12.2003 г. (OВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 106).

Чрез дерогация от член 5, параграф 5 и член 7, параграф 2 на Директива 2002/96/EО България се задължава да достигне целта за разделно събиране на най-малко четири килограма отпадъци електрическо и електронно оборудване от домакинствата средно на жител на година, целта за оползотворяване и целта за рециклиране и повторно използване на компоненти, материали и вещества от отпадъци от електрическо и електронно оборудване до 31 декември 2008 г.


В. КАЧЕСТВО НА ВОДИТЕ

31991 L 0271: Директива 91/271/EИО на Съвета от 21 май 1991 г. относно пречистването на отпадъчни води от населените места (OВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40), последно изменена с:

- 32003 R 1882: Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29.9.2003 г. (OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

Чрез дерогация от членове 3, 4 и 5, параграф 2 от Директива 91/271/EИО изискванията за канализационните мрежи и за пречистването на отпадъчни води от населените места не се прилагат напълно в България до 31 декември 2014 г. в съответствие със следните междинни цели:

- до 31 декември 2010 г. се постига съответствие с директивата за агломерации с население повече от 10 000 еквивалентни жители.


Г. ПРОМИШЛЕНО ЗАМЪРСЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

1. 31996 L 0061: Директива 96/61/EО на Съвета от 24 септември 1996 г. относно комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (OВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26), последно изменена с:

- 32003 R 1882: Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29.9.2003 г. (OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

Чрез дерогация от член 5, параграф 1 на Директива 96/61/EО изискванията за издаване на разрешителни за действащи инсталации не се прилагат в България за следните инсталации до датата, указана за всяка инсталация, доколкото се засяга задължението за експлоатация на тези инсталации в съответствие с нормите за допустими емисии, равнозначни параметри или технически, мерки, основаващи се на най-добрите налични техники по смисъла на член 9, параграфи 3 и 4.

До 31 декември 2008 г.:

- "Ямболен" - гр. Ямбол (дейност 4.1 з)

- "Верила" - с. Равно поле (дейност 4.1)

- "Лакпром" - с. Световрачане (дейност 4.1 б)

- "Оргахим" - гр. Русе (дейност 4.1 й)

- "Неохим" - гр. Димитровград (дейност 4.1 б)

До 31 декември 2009 г.:

- "Eлисейна" - Гара Елисейна (дейност 2.5 а)

До 31 декември 2011 г.:

- ТЕЦ "Русе - изток" - гр. Русе (дейност 1.1)

- ТЕЦ "Варна" - гр. Варна (дейност 1.1)

- TЕЦ "Бобов дол" - гр. Бобов дол (дейност 1.1)

- ТЕЦ към "Лукойл Нефтохим" - гр. Бургас (дейност 1.1)

- "Лукойл Нефтохим" - гр. Бургас (дейност 1.2)

- "Kремиковци" - гр. София (дейност 2.2)

- Радомир-Метали - гр. Радомир (дейност 2.3 б)

- "Солидус" - гр. Перник (дейност 2.4)

- "Берг Монтана Фитинги" - гр. Монтана (дейност 2.4)

- "Eнергоремонт" - гр. Kресна (дейност 2.4)

- "Чугунолеене" - гр. Ихтиман (дейност 2.4)

- "Алкомет" - гр. Шумен (дейност 2.5 б)

- "Старт" - гр. Добрич (дейност 2.5 б)

- "Алуком" - гр. Плевен (дейност 2.5 б)

- "Енергия" - гр. Търговище (дейност 2.5 б)

- "Успех" - гр. Луковит (дейност 3.5)

- "Kерамика" - гр. Бургас (дейност 3.5)

- "Стройкерамика" - гр. Мездра (дейност 3.5)

- "Стралджа керамика" - гр. Стралджа (дейност 3.5)

- "Балканкерамикс" - гр. Нови Искър (дейност 3.5)

- "Шамот" - гр. Eлин Пелин (дейност 3.5)

- Керамичен завод - с. Драговищица (дейност 3.5)

- "Фаянс" - гр. Каспичан (дейност 3.5)

- "Солвей Соди" - гр. Девня (дейност 4.2 г)

- "Полимери" - гр. Девня (дейност 4.2 в)

- "Агрополихим" - гр. Девня (дейност 4.3)

- "Неохим" - гр. Димитровград (дейност 4.3)

- "Aгрия" - гр. Пловдив (дейност 4.4)

- "Балканфарма" - гр. Разград (дейност 4.5)

- "Биовет" - гр. Пещера (дейност 4.5)

- "Кетчуп-фрукт" - гр. Aйтос (дейност 6.4 б)

- "Булгарикум" - гр. Бургас (дейност 6.4 в)

- "Сердика 90" - гр. Добрич (дейност 6.4 в)

- "Екарисаж" - гр. Варна (дейност 6.5)

- "Екарисаж Берт" - гр. Бургас (дейност 6.5).

Напълно съгласувани разрешителни за тези инсталации се издават преди 30 октомври 2007 г., съдържащи индивидуални задължителни графици за постигане на пълно съответствие. Тези разрешителни осигуряват съответствие с общите принципи, определящи основните задължения на операторите по член 3 на директивата до 30 октомври 2007 г.

2. 32001 L 0080: Директива 2001/80/EО на Европейския парламент и на Съвета относно ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации (OВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 1), изменена с:

- 12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (OВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

а) Чрез дерогация от член 4, параграф 3 и част A на приложения III, IV и VII на Директива 2001/80/EО, нормите за допустими емисии на серен диоксид и прах не се прилагат в България за следните инсталации до датата, определена за всеки блок на инсталацията:

- ТЕЦ "Варна":

- Блок 1 до 31 декември 2009 г.

- Блок 2 до 31 декември 2010 г.

- Блок 3 до 31 декември 2011 г.

- Блок 4 до 31 декември 2012 г.

- Блок 5 до 31 декември 2013 г.

- Блок 6 до 31 декември 2014 г.

- TЕЦ "Бобов дол":

- Блок 2 до 31 декември 2011 г.

- Блок 3 до 31 декември 2014 г.

- TЕЦ "Русе-изток":

- Блокове 3 и 4 до 31 декември 2009 г.

- Блокове 1 и 2 до 31 декември 2011 г.

- ТЕЦ към "Лукойл Нефтохим Бургас":

- Блокове 2, 7, 8, 9, 10 и 11 до 31 декември 2011 г.

През този преходен период емисиите на серен диоксид и на прах, изпускани от всички горивни инсталации по смисъла на Директива 2001/80/EО, не трябва да превишават следните междинни тавани:

- до 2008 г.: 179 700 тона SO2 /годишно; 8900 тона прах/ годишно;

- до 2012 г.: 103 000 тона SO2 /годишно; 6000 тона прах/ годишно.

б) Чрез дерогация от член 4, параграф 3 и част A на приложение VI на Директива 2001/80/EО, нормите за допустими емисии на азотни оксиди не се прилагат в България до 31 декември 2011 г. за блокове 2, 7, 8, 9, 10 и 11 на горивната инсталация ТЕЦ към "Лукойл Нефтохим" - Бургас.

През този преходен период, емисиите на азотни оксиди, изпускани от всички горивни инсталации, попадащи в обхвата на Директива 2001/80/EО не трябва да превишават следните междинни тавани:

- до 2008 г.: 42 900 тона/годишно;

- до 2012 г.: 33 300 тона/годишно.

в) До 1 януари 2011 г. България изпраща актуализиран план до Комисията, включващ инвестиционен план за постепенното привеждане в съответствие на останалите инсталации, които не отговарят на изискванията, с ясно определени етапи за прилагане на достиженията на правото. Тези инсталации постигат по-нататъшно намаляване на емисиите до ниво значително под междинните цели по смисъла на параграфи а) и б) по-горе, по-специално за емисиите през периода 2012 - 2014 г. Ако Комисията, като вземе предвид последствията върху околната среда, и по-специално необходимостта да се намалят нарушенията на конкуренцията във вътрешния пазар, вследствие на преходните мерки, счете, че тези планове не са достатъчни, за да се постигнат тези цели, то тя информира България. В рамките на следващите три месеца България следва да оповести мерките, които тя е предприела за постигането на тези цели. Ако впоследствие Комисията в консултации с държавите-членки счете тези мерки за недостатъчни за постигането на тези цели, възбужда процедура за нарушение по смисъла на член III-360 от Конституцията.


Допълнение към приложение VI


Глава I
 
Списък на предприятията, преработващи мляко, което не съответства на критериите по глава 4, раздел Б, параграф а) на приложение VI
 
Вет. № Име и адрес на Местонахождение на
    предприятието засегнатите помещения
Благоевградска област - № 1
1 BG 0112004 "Матанд" ЕООД с. Елешница
    гр. Перник  
    ул. Ленин 111  
Бургаска област - № 2
2 BG 0212013 ET "Марси-Минчо гр. Бургас
    Бакалов" ж.к. Победа
    гр. Бургас ул. Байкал 9
    ж.к. Възраждане, бл. 1  
3 BG 0212027 ДЗЗД "Млечен свят" с. Дебелт
    гр. Бургас ул. Индже войвода 5
    ж.к. Изгрев обл. Бургаска
    ул. Малчика 3  
4 BG 0212028 "Вестер" ООД с. Сигмен
    гр. Бургас  
    ул. Фотинов 36  
5 BG 0212047 "Комплекстрой" ЕООД с. Веселие
    гр. Бургас  
    ул. Александър  
    Стамболийски 17  
Видинска област - № 5
6 BG 0512025 "Ел Би Булгарикум" гр. Видин
    ЕАД Южна промишлена зона
    гр. Видин  
Врачанска област - № 6
7 BG 0612010 "Хаджийски и фамилия" с. Градешница
    ЕООД  
    с. Градешница  
8 BG 0612027 "Млечен рай 99" ЕООД гр. Враца
    гр. Враца кв. Бистрец
    ж.к. Дъбника, бл. 48, ап. 3 Стопански двор
9 BG 0612035 ET "Нивего" с. Чирен
    с. Чирен  
Габровска област - № 7
10 BG 0712001 "Бен Инвест" ООД с. Костенковци
    с. Костенковци общ. Габрово
    общ. Габрово  
11 BG 0712002 "Шипка 97" АД гр. Габрово
    гр. Габрово ул. "В. Левски" 2
    ул. В. Левски 2  
12 BG 0712003 "Елви" ООД с. Велковци
    с. Велковци общ. Габрово
    общ. Габрово  
13 BG 0712008 "Милкиекс" ООД гр. Севлиево
    гр. Севлиево ж.к. Атанас Москов
    ж.к. Д-р Атанас Москов  
Добричка област - № 8
14 BG 0812002 "Авита" ООД с. Царичино
    гр. София  
    ул. 20-ти април 6  
15 BG 0812008 "Ролес 2000" ООД с. Кардам
    гр. Варна  
    ул. Цар Иван Шишман 13  
16 BG 0812019 "Филипополис" ООД с. Жегларци
    гр. Пловдив  
    ул. Христо Данов 2  
17 BG 0812029 "Акурат-млечна гр. Добрич
    промишленост" ООД кв. Рилци
    гр. София  
    ул. Баба Вида 2  
18 BG 0812030 "ФАМА" АД гр. Добрич
    гр. Варна бул. Добруджа 2
    ул. Евлоги Георгиев 23  
Кърджалийска област - № 9
19 BG 0912004 ET "Радо" с. Бял Извор
    с. Бял извор общ. Ардино
Кюстендилска област - № 10
20 BG 1012012 "Галком" ООД гр. Дупница
    гр. Дупница ул. Венелин 57
21 BG 1012008 ET "Николай Колев" с. Коняво
    с. Коняво  
Ловешка област - № 11
22 BG 1112001 "Прима Лакта" ООД гр. Ловеч
    гр. Ловеч ул. Троянско шосе
    ул. Троянско шосе  
23 BG 1112004 "Млекопродукт" ООД с. Горан
    гр. Ловеч  
24 BG 1112008 "Плод" АД гр. Априлци
    гр. Априлци  
25 BG 1112012 "Стилос" ООД с. Лесидрен
    гр. Дупница  
    ул. Батенберг 64  
Пазарджишка област - № 13
26 BG 1312011 "Еко-Ф" ЕАД с. Карабунар
    гр. София  
    ул. Стара планина 34  
27 BG 1312015 "Мевгал България" ЕООД гр. Велинград
    гр. Велинград кв. Индустриален
28 BG 1312022 ET "Палмите-Весела гр. Стрелча
    Попова" ул. Освобождение 17
    гр. Пловдив  
    ул. Копривките 23  
Плевенска област - № 15
29 BG 1512003 "Мандра 1" ЕООД с. Трънчовица
    с. Обнова  
30 BG 1512006 "Мандра" ООД с. Обнова
    с. Обнова  
31 BG 1512008 ЕТ "Виола" гр. Койнаре
    гр. Койнаре ул. Христо Ботев 16
32 BG 1512010 ET "Милица Лазарова - 90" гр. Славяново
    гр. Славяново ул. Асен Златарев 2
Пловдивска област - № 16
33 BG 1612009 ET "Д. Маджаров" гр.
    гр. Пловдив Стамболийски-мандра
34 BG 1612013 ET "Полидей ЕИ" с. Домлян
    гр. Карлово  
35 BG 1612017 "Снеп" ООД гр. Раковски
    гр. Раковски ул. Ф. Станиславов 57
36 BG 1612020 ET "Бор - Чвор" с. Дълбок извор
    с. Дълбок извор  
37 BG 1612023 "Ванела" ООД с. Царимир
    гр. Пловдив  
    бул. България 170  
38 BG 1612024 СД "Костови - EMK" гр. Съединение
    гр. Съединение  
39 BG 1612039 "Тополово-Агрокомерс" с. Тополово
    ООД Стопански двор
    гр. София  
    ж.к. Дианабад, бл. 20  
40 BG 1612040 "Млечни продукти" ООД с. Маноле
    гр. Пловдив  
Разградска област - № 17
41 BG 1712002 ET "Росвер" гр. Цар Калоян
    гр. Цар Калоян ул. "София" 41
    ул. Иван Вазов 4  
42 BG 1712010 "Булагротрейд" ООД с. Юпер
    гр. Русе  
    ул. Елин Пелин 15A  
43 BG 1712020 ET "Прелест-Севим Ахмед" с. Лъвино
    с. Подайва Стопански двор
    ул. Струма 12  
44 BG 1712042 ET "Мъдър" с. Тертер
    с. Мъдрево Стопански двор
    ул. Хан Кубрат 65  
Русенска област - № 18
45 BG 1812002 "Лактис-Бяла" АД гр. Бяла
    гр. Бяла ул. Стефан Стамболов
      75
46 BG 1812005 ET "ДАВ" гр. Ветово
    гр. Русе  
    ул. 6-ти септември 43  
47 BG 1812022 ЗКПУ "Тетово" с.Тетово
    с. Тетово ул. Цар Освободител 5
48 BG 1812011 ET "Георги Божинов-Гого" с. Николово
    с. Николово  
Силистренска област - № 19
49 BG 1912004 ET "Мероне-Христо Кунев" гр. Алфатар
    гр. Силистра  
    бул. Македония 150  
50 BG 1912013 "ЖОСИ" ООД с. Чернолик
    гр. София  
    ул. Хаджи Димитър 142, вх. A  
51 BG 1912024 "Булдекс" ООД с. Белица
    гр. Силистра  
    ул. Д. Дончев 6  
Сливенска област - № 20
52 BG 2012007 "Делталакт" ООД с. Стоил Войвода
    гр. Стара Загора  
    ул. Цар Калоян 20  
53 BG 2012020 "Йотови" ООД гр. Сливен
    гр. Сливен кв. Речица
    кв. "Речица"  
    ул. Кошарите 12  
54 BG 2012022 "Братя Зафирови" ООД гр. Сливен
    гр. Сливен Промишлена зона
    ул. 3-ти март 7 Запад
55 BG 2012030 "Агропродукт" ООД с. Драгоданово
    гр. Сливен  
    ул. Орешак 24  
56 BG 2012036 "Минчеви" ООД с. Кортен
    с. Кортен обл. Сливен
    обл. Сливен  
Смолянска област - № 21
57 BG 2112001 "Белев" ЕООД гр. Смолян
    гр. Смолян ул. Тракия 15
58 BG 2112021 "Росси" ЕООД гр. Доспат
    гр. Доспат  
59 BG 2112018 ET "Росен с. Кутела
    Атанасов-Комерс"  
    с. Кутела  
60 BG 2112023 ET "Илиян Исаков" с. Триград
    с. Триград общ. Девин
Столична област София- № 22
61 BG 2212001 "Данон - Сердика" АД ул. "Охридско езеро"
    гр. София 3
    ул. Охридско езеро 3  
62 BG 2212002 "Формалат" ООД с. Г. Лозен
    с. Г. Лозен ул. Съединение 132
    ул. Съединение 132  
63 BG 2212009 "Сердика-94" ООД кв. Железница
    кв. Железница  
64 BG 2212022 "Мегле-Ем Джей" ООД ул. Пробуда 12-14
    ул. Пробуда 14  
65 BG 2212023 "ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ" ул. Малашевска 12A
    ЕАД  
    гр. София  
    ул. Съборна 9  
Софийска област - № 23
66 BG 2312013 ET "Добрев" с. Драгушиново
    с. Драгушиново  
67 BG 2312016 "Бовис" AД с. Трудовец
    с. Трудовец  
68 BG 2312026 "Дядо Либен" ООД гр. Копривщица
    гр. София бул. Х. Ненчо
    ул. Хубча 2 Палавеев 137
69 BG 2312033 "Балкан специал" ООД с. Горна Малина
    гр. София  
70 BG 2312002 ET "Даним" гр. Елин Пелин
    гр. Елин Пелин бул. Витоша 18A
Старозагорска област - № 24
71 BG 2412019 "Декада" ООД с. Елхово
    гр. Ст. Загора  
    бул. Руски 41, ет. 3, ап. 9  
72 BG 2412023 Земеделски институт гр. Стара Загора
    гр. Стара Загора  
73 BG 2412033 "Господинови" ООД с. Юлиево
    гр. Стара Загора  
    пл. Берое 1, ап. 21  
Търговищка област - № 25
74 BG 2512004 "Пип Трейд" ООД с. Давидово
    гр. София  
    ул. Баба Вида 2  
75 BG 2512006 "Хадад" ООД с. Макариополско
    с. Макариополско  
76 BG 2512016 "Милктрейд-БГ" ООД с. Съединение
    гр. София обл. Търговище
    общ. "Студентска" бл. 58,  
    вх. А, ап. 115  
77 BG 2512017 "ЮЕС-Комерс" ООД с. Голямо Градище
    гр. Опака ул. Раковски 2
Ямболска област - № 28
78 BG 2812002 "Арачиеви" ООД с. Кирилово
    гр. Елхово,  
    ул. Бакалов 19  
79 BG 2812003 "Български йогурт" ООД с. Веселиново
    с. Равда комплекс "Екатерина"
80 BG 2812025 "Сакарела" ООД гр. Ямбол
    гр. Ямбол ул. Преслав 269
    ул. Христо Ботев 24-Б-15  
       
Глава II
 
Списък на предприятията, произвеждащи два вида мляко - съответстващо и несъответстващо на критерии, посочени в глава 4, раздел Б, параграфи а) и в) на приложение VI
 
Вет. № Име и адрес на Местонахождение на
    предприятието засегнатите помещения
Великотърновска област - № 4
1 BG 0412002 "Софбиолайф-БГ" ООД гр. Свищов
    гр. Свищов ул. 33-ти Свищовски
      полк. 67
2 BG 0412009 "Милки-лукс" ЕООД с. Бяла Черква
    гр. Пловдив  
3 BG 0412010 "Би Си Си Хандел" ООД гр. Елена
    гр. Елена ул. Трети март 19
Врачанска област - № 6
4 BG 0612012 ЕТ "Зоров-97" Врачански балкан,
    гр. Враца местност Пършевица
    кв. Кулата  
    ул. Пълковица 7  
Добричка област - № 8
5 BG 0812009 "Сердика - 90" AД гр. Добрич
    гр. Добрич ул. 25 септември 100
Ловешка област - № 11
6 BG 1112006 "Кондов Екопродукция" с. Старо село
    ООД гр. София  
Пловдивска област - № 16
7 BG 1612001 "OMK" гр. Пловдив
    гр. София бул. Дунав 3
8 BG 1612002 "Шипка 99" ООД гр. Първомай
    гр. Първомай  
9 BG 1612037 "Филипополис-РК" ООД гр. Пловдив
    гр. Пловдив ж.к. Прослав
      ул. Просвета 2А
10 BG 1612041 "Елит-95" ЕООД с. Дълбок извор
    с. Дълбок извор  
Русенска област - № 18
11 BG 1812003 "Сирма Приста" AД гр. Русе
    гр. Русе бул. 3-ти март 1
Сливенска област - № 20
12 BG 2012006 "Млечен път" AД гр. Нова Загора
    гр. София кв. Индустриален
    ул. Васил Левски 109  
13 BG 2012009 "Вангард" ООД с. Жельо войвода
    гр. Сливен обл. Сливен
    ул. Ал. Стамболийски 1  
14 BG 2012019 "Хемус-Милк комерс" ООД гр. Сливен
    гр. Сливен Промишлена зона Запад
    ул. Неофит Рилски 3a Кв. 10
15 BG 2012042 "Тирбул" ЕАД "Тирбул" ЕАД
    гр. Сливен гр. Сливен
Старозагорска област - № 24
16 BG 2412005 "Маркели" AД гр. Казанлък
    гр. Стара Загора кв. Индустриален
    ул. Св. Княз Борис 67, ет. 3,  
    aп.6  
Търговищка област - № 25
17 BG 2512001 "Младост -2002" ООД гр. Търговище
    гр. Търговище бул. 29-ти януари 7
18 BG 2512020 "Мизия-Mилк" ООД гр. Търговище
    гр. Търговище Индустриална зона
    ул. Родопи 5  
Хасковска област - № 26
19 BG 2612047 "Българско сирене" ООД гр. Хасково
    гр. Харманли бул. Съединение 94
    ул. Гоце Делчев 1  
Ямболска област - № 28
20 BG 2812022 "Карил и Таня" ООД гр. Ямбол
    гр. Ямбол ул. Граф Игнатиев 189
       


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Списък по член 20 на Протокола: Преходни мерки, Румъния


1. СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА

Договор за създаване на Конституция за Европа

31968 R 1612: Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета от 15 октомври 1968 г. относно свободното движение на работници в Общността (ОВ L 257, 19.10.1968 г., стр. 2), последно изменен с:

- 32004 L 0038: Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29.4.2004 г. (OВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77)

31996 L 0071: Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1);

32004 L 0038: Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства да се придвижват и пребивават свободно на територията на държавите-членки, която изменя Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменя Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/EИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/EИО и 93/96/ЕИО (OВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).

1. По отношение на свободното движение на работници и свободното предоставяне на услуги, включващи временно движение на работници, както е определено в член 1 на Директива 96/71 ЕО, между Румъния, от една страна, и всяка от настоящите държави-членки, от друга, член III-133 и член III-144, параграф 1 на Конституцията се прилагат изцяло само при условията на преходните разпоредби, постановени в параграфи 2 - 14.

2. Чрез дерогация от членове 1 - 6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и до края на двегодишния период след датата на присъединяване настоящите държави-членки ще прилагат национални мерки или такива, произтичащи от двустранни споразумения, за регулиране достъпа на румънски граждани до техните пазари на труда. Настоящите държави-членки могат да продължат да прилагат такива мерки до края на петгодишния период след датата на присъединяване.

Румънски граждани, които работят законно в настояща държава-членка към датата на присъединяване и са допуснати до пазара на труда на тази държава-членка за непрекъснат срок от 12 месеца или по-дълъг, ще имат достъп до пазара на труда на тази държава-членка, но не и до пазара на труда на други държави-членки, които прилагат национални мерки.

Румънски граждани, допуснати до пазара на труда на настояща държава-членка след присъединяването, за непрекъснат срок от 12 месеца или по-дълъг, се ползват от същите права.

Румънските граждани, посочени в алинеи 2 и 3 по-горе, престават да се ползват от правата, съдържащи се в тези алинеи, ако доброволно напуснат пазара на труда на съответната настояща държава-членка.

Румънските граждани, които работят законно в настояща държава-членка, към датата на присъединяване или през период на прилагане на национални мерки, и които са били допуснати до пазара на труда на тази държава-членка за срок, по-кратък от 12 месеца, няма да се ползват от тези права.

3. Преди края на двегодишния период след датата на присъединяване Съветът, въз основа на доклад от Комисията, разглежда действието на преходните разпоредби, постановени в параграф 2.

При завършване на този преглед и не по-късно от края на двегодишния период след датата на присъединяване настоящите държави-членки уведомяват Комисията дали ще продължат да прилагат национални мерки или мерки, произтичащи от двустранни споразумения, или занапред ще прилагат членове 1-6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68. При липса на такова уведомление се прилагат членове 1-6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68.

4. По искане на Румъния може да се извърши един допълнителен преглед. Прилага се процедурата, посочена в параграф 3, като прегледът се завършва до шест месеца от получаване на искането на Румъния.

5. В края на петгодишния период, посочен в параграф 2, държава-членка, която прилага национални мерки или мерки, произтичащи от двустранни споразумения, при сериозни затруднения на нейния пазар на труда или при заплаха от такива и след уведомяване на Комисията може да продължи да прилага тези мерки до изтичане на седемгодишния период след датата на присъединяване. При липса на такова уведомление се прилагат членове 1 - 6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68.

6. По време на седемгодишния период от датата на присъединяване тези държави-членки, в които по отношение на румънски граждани, по силата на параграф 3, 4 или 5, се прилагат членове 1 - 6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и които през този период издават разрешения за работа на граждани на Румъния с цел мониторинг, ги издават автоматично.

7. Тези държави-членки, в които по отношение на румънски граждани, по силата на параграфи 3, 4 или 5, се прилагат членове 1 - 6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68, могат да прибягнат до процедурите, описани в алинеите по-долу, до края на седемгодишния период от датата на присъединяване.

Когато държава-членка, посочена в първата алинея, изпитва или предвижда смущения на своя пазар на труда, които биха могли сериозно да застрашат стандарта на живот или нивото на заетост в даден регион или професия, тази държава-членка уведомява за това Комисията и другите държави-членки и им предоставя всички релевантни данни. Въз основа на тази информация държавите-членки могат да поискат от Комисията да обяви, че се спира прилагането на членове 1-6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68 изцяло или частично, за да се възстанови нормалното състояние в този регион или професия. Комисията взема решение за спирането, продължителността и обхвата на тази мярка до две седмици след получаване на такова искане и уведомява Съвета за това решение. Всяка една държава-членка може да поиска, до две седмици от датата на решението на Комисията, Съветът да анулира или да измени решението. Съветът се произнася по такова искане до две седмици с квалифицирано мнозинство.

Държава-членка, посочена в първа алинея, в неотложни или извънредни случаи, може да спре прилагането на членове 1 - 6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68, като впоследствие отправи до Комисията мотивирано уведомление.

8. Докато прилагането на членове 1 - 6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68 е спряно по силата на параграфи 2 - 5 и 7 по-горе, по отношение на граждани на настоящите държави-членки в Румъния и по отношение на румънски граждани в настоящите държави членки се прилага член 23 от Директива 2004/38/ЕО при следните условия, доколкото се отнася до правото на членове на семействата на работниците да постъпват на работа:

- съпругът или съпругата на работника или техни низходящи, които са на възраст под 21 години или са зависими лица, законно пребиваващи с работника на територията на държава-членка към датата на присъединяване, получават към момента на присъединяване незабавен достъп до пазара на труда на тази държава-членка. Това не се отнася за членове на семейството на работник, който е законно допуснат до пазара на труда на тази държава-членка за срок, по-кратък от 12 месеца;

- съпругът или съпругата на работника или техни низходящи, които са на възраст под 21 години или са зависими лица, законно пребиваващи с работника на територията на държава-членка от дата по-късна от датата на присъединяване, но по време на срока на прилагане на преходните разпоредби, постановени по-горе, имат достъп до пазара на труда на съответната държава-членка, след като са пребивавали в тази държава-членка най-малко осемнадесет месеца или от третата година след присъединяването, която от двете дати е по-близка.

Тези разпоредби не засягат по-благоприятни мерки, независимо дали са национални или произтичащи от двустранни споразумения.

9. Доколкото някои разпоредби на Директива 2004/38/ЕО, които изменят разпоредби на Директива 68/360/ЕИО (Директива 68/360/EИО на Съвета от 15 октомври 1968 г. относно премахването на ограниченията на движението и пребиваването на територията на Общността на работници от държавите-членки и техните семейства (OВ L 257, 19.10.1968 г., стр. 13). Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г. (OВ L 236, 23.9.2003 г., стp. 33) и отменена с действие от 30 април 2006 г. с Директива 2004/38/EО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77)), са неотделими от тези на Регламент (ЕИО) № 1612/68, прилагането на които е отложено съгласно параграфи 2 - 5, и 7 и 8, Румъния и настоящите държави-членки могат да дерогират тези разпоредби до степента, необходима за прилагането на параграфи 2 - 5, и 7 и 8.

10. В случаите, когато по силата на преходните разпоредби настоящи държави-членки прилагат постановени по-горе национални мерки или такива, произтичащи от двустранни споразумения, Румъния може да поддържа в сила еквивалентни мерки по отношение на гражданите на съответната държава-членка или съответните държави-членки.

11. Ако някоя от настоящите държави членки спре прилагането на членове 1 - 6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68, Румъния може да прибегне до процедурите, постановени в параграф 7 по отношение на България. През такъв период Румъния издава автоматично разрешения за работа с цел мониторинг на граждани на България.

12. Всяка една настояща държава-членка, която прилага национални мерки в съответствие с параграфи 2 - 5 и 7 - 9, може да въведе в националното законодателство по-голяма свобода на движение в сравнение със съществуващата към датата на присъединяване, включително пълен достъп до пазара на труда. След третата година от датата на присъединяване, всяка настояща държава-членка, прилагаща национални мерки, може по всяко време да реши да ги замени, като приложи членове 1 - 6 на Регламент (ЕИО) № 1612/68. Комисията се уведомява за всяко такова решение.

13. С оглед предприемане на мерки срещу сериозни затруднения или заплаха за такива в специфични чувствителни отрасли на услугите на техните пазари на труда, които биха могли да възникнат в определени региони вследствие от транснационалното предоставяне на услуги, определено в член 1 на Директива 96/71/ЕО, и докато прилагат по силата на посочените по-горе преходни разпоредби, национални мерки или такива, произтичащи от двустранни споразумения относно свободното движение на румънски работници, Германия и Австрия могат, след като уведомят Комисията, да дерогират параграф 1 на член III-144 на Конституцията с цел да ограничат, в контекста на предоставянето на услуги от дружества, установени в Румъния, временното движение на работници, чието право да постъпват на работа в Германия и Австрия е предмет на национални мерки.

Списъкът на отраслите на услуги, които могат да бъдат предмет на такава дерогация е, както следва:


- в Германия:

Отрасъл Код по NACE (*), освен ако не е
  предвидено друго
Строителство, включително свързани 45.1 до 4;
с него отрасли Дейности, изброени в приложението на
  Директива 96/71/ЕО
Промишлено почистване 74.70 Промишлено почистване
Други услуги 74.87 Единствено дейности на вътрешни
  декоратори
   

- в Австрия:

Отрасъл Код по NACE(*), освен ако не е
  предвидено друго
Градинарски услуги 01.41
Шлифоване, оформяне и изглаждане 26.7
на камък  
Производство на метални 28.11
конструкции и части от конструкции  
Строителство, включително свързани 45.1 до 4;
с него отрасли Дейности, изброени в приложението на
  Директива 96/71/ЕО
Охранителни дейности 74.60
Промишлено почистване 74.70
Грижи по домовете 85.14
Социална работа и дейности без 85.32
настаняване  
   

(*) NACE: вж. 31990 R 3037: Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация на икономически дейности в Европейските общности (ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с 32003 R 1882: Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29.9.2003 г. (OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


До степента, до която Германия или Австрия дерогират първия параграф на член III-144 на Конституцията в съответствие с предходните алинеи, Румъния може, след като уведоми Комисията, да предприеме еквивалентни мерки.

Действието на прилагането на настоящия параграф не води до условия относно временното движение на работници в контекста на транснационалното предоставяне на услуги между Германия или Австрия и Румъния, които са по-ограничителни от тези, преобладаващи към датата на подписване на Договора за присъединяване.

14. Действието на прилагането на параграфи 2 - 5 и 7 - 12 не следва да води до условия за достъп на румънски граждани до пазарите на труда на настоящите държави-членки, които са по-ограничителни от тези, преобладаващи към датата на подписване на Договора за присъединяване.

Независимо от прилагането на разпоредбите, постановени в параграфи 1 - 13, за периода на прилагане на национални мерки или такива, произтичащи от двустранни споразумения, настоящите държави-членки дават предимство на работници, които са граждани на държавите-членки пред работници, граждани на трети страни по отношение на достъпа до техните пазари на труда.

Румънски работници мигранти и техните семейства, които пребивават и работят законно в друга държава-членка, или работници мигранти от други държави-членки и техните семейства, които законно пребивават и работят в Румъния, не се третират по-ограничително от тези от трети страни, които пребивават и работят в тази държава-членка или съответно в Румъния. В допълнение, при прилагането на принципа на общностните преференции, работници мигранти от трети страни, които пребиват и работят в Румъния, не се третират по-благоприятно от гражданите на Румъния.


2. СВОБОДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

31997 L 0009: Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 г. относно схемите за компенсиране на инвеститорите (OВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22).

Чрез дерогация от член 4, параграф 1 на Директива 97/9/ЕО минималното ниво на компенсиране не се прилага в Румъния до 31 декември 2011 г. Румъния гарантира, че нейната схема за компенсиране на инвеститорите предвижда покритие не по-малко от EUR 4 500 от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г., не по-малко от EUR 7 000 от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г., не по-малко от EUR 9 000 от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г., не по-малко от EUR 11 000 от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. и не по-малко от EUR 15 000 от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.

По време на преходния период другите държави-членки ще запазят правото си да не позволят на клон на румънско инвестиционно дружество, установен на техните територии, да функционира, освен ако, и докато такъв клон не се присъедини към официално призната схема за компенсиране на инвеститори на територията на съответната държава-членка, с цел да бъде покрита разликата между румънското ниво на компенсиране и минималното ниво по член 4, параграф 1 на Директива 97/9/ЕО.


3. СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ

Договор за създаване на Конституция за Европа

1. Независимо от задълженията, произтичащи от Договора за създаване на Конституция за Европа, Румъния може да запази в сила за срок от пет години от датата на присъединяване, ограниченията, съществуващи в нейното законодателство към датата на подписване на Договора за присъединяване по отношение на придобиването на право на собственост върху земя за второ жилище от граждани на държавите-членки или държавите, страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство (СЕИП), които не пребивават в Румъния, или от дружества, които са учредени в съответствие със законите на друга държава-членка или държава, страна по СЕИП и, които нито са се установили, нито имат клон или представителство на територията на Румъния.

Граждани на държавите-членки и граждани на държавите, страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, които законно пребивават в Румъния, са извън обхвата на разпоредбите на предходната алинея или каквито и да било норми или процедури, различни от тези прилагани към румънски граждани.

2. Независимо от задълженията, произтичащи от Договора за създаване на Конституция за Европа, Румъния може да запази в сила за срок от седем години от датата на присъединяване, ограниченията, съществуващи в нейното законодателство към датата на подписване на Договора за присъединяване по отношение на придобиването на право на собственост върху земеделска земя, гори и горска земя от граждани на друга държава-членка, от граждани на държавите, страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство (СЕИП) и от дружества, които са учредени в съответствие със законите на друга държава-членка или държава по СЕИП, и които нито са се установили, нито са регистрирани в Румъния. В никакъв случай, при придобиването на земеделска земя, гори и горска земя, гражданин на държава-членка не може да бъде третиран по-неблагоприятно отколкото към датата на подписване на Договора за присъединяване или да му бъдат налагани по-големи ограничения в сравнение с граждани от трети страни.

Самостоятелно заети земеделски производители, които са граждани на друга държава-членка и които желаят да се установят и да пребивават постоянно в Румъния, се изключват от обхвата на разпоредбите на предходните алинеи или на каквито и да било норми или процедури, различни от тези, прилагани към румънски граждани.

Общ преглед на тези преходни мерки ще бъде направен на третата година след датата на присъединяване. За тази цел, Комисията представя доклад пред Съвета. Съветът може, като гласува единодушно по предложение на Комисията, да реши да съкрати или да прекрати преходния период посочен в първа алинея.


4. ПОЛИТИКА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

А. ФИСКАЛНА ПОМОЩ

1. Договор за създаване на Конституция за Европа, част III, дял III, глава I, раздел 5, Правила на конкуренцията

а) Независимо от членове III-167 и III-168 на Конституцията Румъния може да продължи да предоставя освобождаване от корпоративен данък на предприятията, които са получили постоянен инвеститорски сертификат в необлагодетелстван район преди 1 юли 2003 г., на основание на Извънредна наредба на правителството № 24/1998, изменена:

- за 3 необлагодетелствани района (Brad, Valea Jiului, Balan) до 31 декември 2008 г. включително,

- за 22 необлагодетелствани района (Comanesti, Bucovina, Altan Tepe, Filipesti, Ceptura, Albeni, Schela, Motru Rovinari, Rusca Montana, Bocsa, Moldova Noua-Anina, Baraolt, Apuseni, Stei-Nucet, Borod Suncuius-Dobresti-Vadu Crisului, Popesti-Derna-Alesd, Ip, Hida-Surduc-Jibou-Balan, Sarmasag-Chiejd-Bobota, Baia Mare, Borsa Viseu, Rodna) до 31 декември 2009 г. включително,

- за 3 необлагодетелствани района (Cugir, Zimnicea, Copsa Mica) до 31 декември 2010 г. включително;

при следните условия:

- държавната помощ се предоставя за регионални инвестиции:

- нетният интензитет на такава регионална помощ не трябва да надвишава 50% от нетния еквивалент на помощта. Този таван може да бъде завишен за малки и средни предприятия с 15%, при условие че общият нетен интензитет на помощта не надвишава 75%,

- ако предприятието осъществява дейност в сектора на моторните превозни средства (По смисъла на приложение В на Съобщение на Комисията - Многосекторна рамка за регионална помощ за големи инвестиционни проекти (ОВ С 70, 19.3.2002 г., стр. 8). Съобщение, последно изменено и публикувано в ОВ С 263, 1.11.2003 г., стр. 3.), общият размер на помощта не надвишава максимална стойност от 30% от приемливите инвестиционни разходи,

- периодът за изчисляване на помощта, която попада под горепосочените тавани, започва на 2 януари 2003 г.; всяка помощ, за която е подадено искане и която е получена на основата на печалбите, които предшестват тази дата, се изключва от изчислението,

- за целите на изчисляването на общия размер на помощта, се вземат предвид всички помощи, предоставени на получателя във връзка с приемливите разходи, като се включват и помощите, предоставени по други схеми и без оглед на това дали помощите са предоставени от местни, регионални, национални източници или от източници на Общността,

- приемливите разходи се определят на основата на Насоките за национална регионална помощ (ОВ С 74, 10.3.1998 г., стр. 9. Насоки, последно изменени и публикувани в ОВ С 258, 9.9.2000 г., стр. 5.),

- приемливите разходи, които могат да бъдат взети предвид са тези, които са направени между 2 октомври 1998 г. (т.е. датата на влизане в сила на схемата по Извънредната наредба на правителството за необлагодетелстваните райони № 24/1998) и 15 септември 2004 г.

б) Румъния предоставя на Комисията:

- два месеца след присъединяването информация за изпълнението на посочените по-горе условия,

- до края на декември 2010 г. информация за приемливите инвестиционни разходи, които са направени действително от получателите по Извънредната наредба на Правителството за необлагодетелстваните райони № 24/1998, изм., и за общите суми по помощта, предоставени на получателите, и

шестмесечни доклади за наблюдение и контрол върху помощта, предоставена на получателите в сектора на моторните превозни средства.


2. Договор за създаване на Конституция за Европа, част III, дял III, глава I, раздел 5, Правила за конкуренцията

а) Независимо от членове III-167 и III-168 на Конституцията за предприятията, които са подписали търговски договори с администрациите на Свободни търговски зони преди 1 юли 2002 г., Румъния може да продължи да предоставя освобождаване от данъци върху роялти на основание Закон № 84/1992 за свободните търговски зони, изменен, до 31 декември 2011 г. при следните условия:

- държавната помощ се предоставя за регионални инвестиции:

- нетният интензитет на такава регионална помощ не трябва да надвишава 50 % от нетния еквивалент на помощта. Този таван може да бъде завишен с 15 % за малки и средни предприятия, при условие че общият нетен интензитет на помощта на надвишава 75%,

- ако предприятието осъществява дейност в сектора на моторните превозни средства (По смисъла на приложение В на Съобщение на Комисията - Многосекторна рамка за регионална помощ за големи инвестиционни проекти (ОВ С 70, 19.3.2002 г., стр. 8). Съобщение, последно изменено и публикувано в ОВ С 263, 1.11.2003 г., стр. 3.), общият размер на помощта не трябва да надвишава максималната стойност от 30% от приемливите инвестиционни разходи,

-периодът за изчисляване на помощта, която попада в горепосочените тавани започва на 2 януари 2003 г.; всяка помощ, за която е подадено искане и е получена на основата на печалбите, предшестващи тази дата, се изключва от изчислението,

- за целите на изчислението на общия размер на помощта се взема предвид всяка помощ, която е предоставена на получателя във връзка с приемливите разходи, като се включва и помощта, предоставена по други схеми и без оглед на това, дали помощта е предоставена от местни, регионални, национални източници или от източници на Общността,

- приемливите разходи се определят на основата на Насоките за национална регионална помощ (OВ С 74, 10.3.1998 г., стр. 9. Насоки, последно изменени и публикувани в ОВ С 258, 9.9.2000 г., стр. 5.),

- приемливите разходи, които могат да бъдат взети предвид, са тези, които са направени между 30 юли 1992 г. (т.е. датата на влизане в сила на схемата по Закон № 84/1992 г. за свободните търговски зони) и 1 ноември 2004 г.

б) Румъния предоставя на Комисията:

- два месеца след датата на присъединяване информация за изпълнението на условията, изложени по-горе,

- до края на декември 2011 г. информация за приемливите инвестиционни разходи, действително направени от получателите по Закон № 84/1992 за свободните търговски зони, с изменения и за общата сума на помощта, предоставена от получателите, и

шестмесечните доклади за наблюдение и контрол върху помощта, предоставена на получателите в сектора на моторните превозни средства.


Б. ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА СТОМАНОДОБИВНИЯ ОТРАСЪЛ

Договор за създаване на Конституция за Европа, част III, дял III, глава I, раздел 5, Правила за конкуренцията

1. Независимо от членове III-167 и III-168 на Конституцията държавните помощи, предоставени от Румъния за целите на преструктурирането на конкретно определени сектори от румънската стоманодобивна индустрия от 1993 г. до 2004 г., се считат за съвместими с общия пазар, при условие че:

- срокът по член 9, параграф 4 от Протокол 2 за продуктите на ЕОВС към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Румъния, от друга страна (ОВ L 357, 31.12.1994 г., стр. 2. Споразумение, последно изменено с Решение № 2/2003 г. на Съвета по асоцииране ЕО/Румъния от 25.9.2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник)), се удължава до 31 декември 2005 г.,

- условията, посочени в националната програма за преструктуриране и индивидуалните бизнес планове, на основата на които срокът на действие на горепосочения протокол е удължен, се спазват в продължение на целия период 2002 - 2008 г.,

- условията, посочени в тези разпоредби и в допълнение А, са спазени,

- не се отпуска или предоставя никаква държавна помощ под каквато и да е форма на стоманодобивни предприятия, включени в националните програми за преструктуриране от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2008 г., когато е крайният срок на преструктуриране, и

- не се отпуска или предоставя държавна помощ за преструктуриране на румънския стоманодобивен сектор след 31 декември 2004 г. За целите на тези разпоредби и Допълнение А, под държавна помощ за преструктуриране се разбира всяка мярка, отнасяща се до стоманодобивните предприятия, която представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО и която не може да се счита за съвместима с общия пазар в съответствие с общите правила, приложими в Общността.

2. Само дружествата, изброени в допълнение А, част І (наричани по-долу "предприятия бенефициенти"), имат право да получават държавна помощ в рамките на румънската програма за преструктуриране на стоманодобивния сектор.

3. Преструктурирането на румънския стоманодобивен сектор, така както е описано в индивидуалните бизнес планове на предприятията бенефициенти и в националната програма за преструктуриране, и в съответствие с условията, посочени в тези разпоредби и в допълнение А, завършва най-късно до 31 декември 2008 г. (наричано по-долу "края на периода за преструктуриране").

4. Предприятието бенефициент не може:

а) в случай на сливане с дружество, което не е включено в списъка в допълнение А, част І, да му прехвърли ползата от помощта предоставена на предприятието бенефициент;

б) да поеме активите на което и да е дружество, невключено в списъка в допълнение А, част І, да прехвърли ползата от помощта, предоставена му в периода до 31 декември 2008 г.

5. Всяка последваща промяна в собствеността на някое от предприятията бенефициенти спазва условията и принципите по отношение на жизнеспособността, държавните помощи и намаляването на производствения капацитет, предвидени в тези разпоредби и в допълнение А.

6. Дружествата, които не са включени в списъка на предприятията бенефициенти в допълнение А, част І, не получават държавна помощ за преструктуриране или каквато и да е друга помощ, която не се счита за съвместима с правилата за държавните помощи на Общността и съответно от тях няма да се изисква да намалят своя производствен капацитет. Каквото и да било намаление на производствения капацитет на тези дружества няма да се отчита с оглед достигането на минималното намаление.

7. Общият размер на брутната помощ за преструктуриране, който се одобрява в полза на предприятията бенефициенти, се определя от основанията за всяка една мярка на помощ, предвидена в окончателната национална програма за преструктуриране и в индивидуалните бизнес планове, които се одобряват от румънските власти и подлежат на окончателно утвърждаване с оглед изпълнението на критериите, посочени в член 9, параграф 4 от Протокол 2 от Споразумението за асоцииране и на одобрение от Съвета. При всички случаи общият размер на брутната помощ за преструктуриране, отпусната и предоставена през периода 1993 - 2004 г., не трябва да надвишава ROL 49 985 милиарда. В рамките на този общ таван се спазват следните подтавани или максимални размери на държавна помощ, която се отпуска и предоставя на всяко предприятие бенефициент през периода 1993 - 2004 г.:

Ispat Sidex Galati ROL 30 598 милиарда
Siderurgica Hunedoara ROL 9 975 милиарда
CS Resita ROL 4 707 милиарда
IS Campia Turzii ROL 2 234 милиарда
COS Targoviste ROL 2 399 милиарда
Donasid (Siderca) Calarasi ROL 72 милиарда
   

Държавната помощ трябва да доведе до жизнеспособност на предприятията бенефициенти при нормални пазарни условия в края на периода за преструктуриране. Размерът на интензитета на такава помощ е строго ограничен до това, което е абсолютно необходимо, за да се възстанови тази жизнеспособност. Жизнеспособността се определя, като се вземат предвид базите за сравнение, описани в допълнение А част III.

Румъния няма да отпуска никаква друга държавна помощ за целите на преструктурирането на румънската стоманодобивна индустрия.

8. Общите нетни намаления на производствения капацитет за готови продукти, които трябва да се извършат от предприятията бенефициенти през периода 1993 - 2008 г., са минимум 2,05 милиона тона.

Тези намаления на производствения капацитет се измерват на основата на окончателно закриване чрез физическо унищожаване на съоръженията за горещо валцуване на стомана, така че тези съоръжения да не могат да бъдат възстановени за употреба. Декларация за несъстоятелност на предприятието бенефициент не може да се счита за намаляване на капацитета (Намаленията на капацитета се считат за постоянни съгласно Решение № 3010/91/ЕОВС на Комисията (ОВ L 286, 6.10.1991 г., стр. 20)).

Минималното нетно намаление на производствения капацитет от 2, 05 милиона тона и датите за спиране на производството и постоянното закриване на посочените съоръжения, се спазват в съответствие с графика, посочен в допълнение А, част ІІ.

9. Индивидуалните бизнес планове съдържат писменото потвърждение на предприятието бенефициент. Те се прилагат и включват по-специално:

а) За Ispat Sidex Galati:

(i) изпълнението на инвестиционната програма за модернизиране на производствения процес, увеличаване на приходите, намаляване на разходите (особено на енергийното потребление), и подобряване на качеството

(ii) преминаването към пазарни сегменти за стоманени плоскости с по-висока добавена стойност

(iii) подобряването на оперативната ефективност и организационното управление

(iv) завършването на финансовото преструктуриране на дружеството

(v) извършването на инвестиции, които са необходими за привеждане в съответствие със законодателството по опазване на околната среда

б) За Siderurgica Hunedoara:

(i) модернизирането на съоръженията, за да се изпълни предвиденият план за продажби

(ii) подобряването на оперативната ефективност и организационното управление

(iii) извършването на инвестиции, които са необходими за привеждане в съответствие със законодателството по опазване на околната среда

в) За IS Campia Turzii:

(i) увеличаването на производството на стоки с по-висока добавена стойност и на преработени продукти

(ii) прилагането на инвестиционна програма за подобряване на качеството на продукцията

(iii) подобряването на оперативната ефективност и организационното управление

(iv) извършването на инвестиции, които са необходими за привеждане в съответствие със законодателството по опазване на околната среда

г) За CS Resita:

(i) специализирането в производството на полуготови продукти за снабдяване на местния сектор на тръби

(ii) закриването на производства с неефективен капацитет

(iii) осъществяването на инвестиции, които са необходими за съобразяване със законодателството по опазване на околната среда

д) За COS Targoviste:

(i) увеличаването на дяла на продукти с по-висока добавена стойност

(ii) изпълнението на инвестиционни програми, за постигане намаляването на разходите, по-висока ефективност и подобряване на качеството

(iii) осъществяването на инвестиции, които са необходими за съобразяване със законодателството по опазване на околната среда

е) За Donasid Calarasi:

(i) изпълнението на инвестиционна програма за модернизирането на производствения процес

(ii) увеличаване на дяла на готови продукти

(iii) извършване на инвестиции, които са необходими за привеждане в съответствие със законодателството по опазване на околната среда.

10. Всички последващи промени в националната програма за преструктуриране и индивидуалните бизнес планове трябва да бъдат одобрени от Комисията, а когато е необходимо, от Съвета.

11. Изпълнението на преструктурирането се осъществява при условията на пълна прозрачност и на основата на принципите на стабилна пазарна икономика.

12. Комисията и Съветът осъществяват строго наблюдение върху изпълнението на програмите за преструктуриране и на индивидуалните бизнес планове, както и върху изпълнението на условията, установени в тези разпоредби и в допълнение А преди и след присъединяването до 2009 г. Комисията, в частност, наблюдава и контролира основните задължения и разпоредбите, предвидени в параграфи 7 и 8 по отношение на държавната помощ, жизнеспособността и намаляването на производствения капацитет, като използва по-специално основните критерии за преструктуриране, уредени в параграф 9 и в допълнение А, част ІІІ. За тази цел Комисията докладва на Съвета.

13. Наблюдението и контролът включват независима оценка, която се извършва веднъж годишно в периода 2005 - 2009 г.

14. Румъния ще сътрудничи напълно по всички договорености за наблюдение и контрол. По-специално:

- Румъния представя на Комисията 6-месечни доклади не по-късно от 15 март и 15 септември всяка година, освен ако Комисията реши друго. Първият доклад се изпраща на 15 март 2005 г., а последният на 15 март 2009 г.;

- тези доклади съдържат цялата информация, която е необходима за наблюдението и контрола върху преструктурирането и намаляването и използването на производствения капацитет, и предоставят достатъчно финансови данни, които да позволят извършването на оценка за това, дали са изпълнени условията и изискванията, съдържащи се в настоящите разпоредби и в допълнение А. Докладите съдържат минимум информацията, предвидена в допълнение А, част ІV, като за тях Комисията запазва правото до извършва промени в съответствие със своя опит, придобит по време на процеса на наблюдение и контрол. В допълнение към индивидуалните бизнес доклади на предприятията бенефициенти се изготвя доклад за общото състояние на румънския стоманодобивен сектор, включително последните тенденции в макроикономическото развитие;

- Румъния задължава предприятията бенефициенти да разкриват всички релевантни данни, които при други условия биха могли да се считат за конфиденциални. В своя доклад до Съвета Комисията гарантира, че специфичната конфиденциална информация за дружествата няма да бъде разгласена.

15. Консултативен комитет, който се състои от представители на румънските власти и Комисията, се среща веднъж на 6 месеца. Срещите на Консултативния комитет могат да се провеждат също ad hoc, ако Комисията счита за необходимо.

16. Ако Комисията установи на основата на наблюдението и контрола, че са настъпили съществени отклонения от прогнозите относно макроикономическото развитие, финансовата ситуация на предприятията бенефициенти или оценката на жизнеспособността, тя може да поиска от Румъния да предприеме подходящи мерки, за да засили или измени мерките за преструктуриране на съответните предприятия бенефициенти.

17. Ако наблюдението покаже, че:

а) някое от условията, установени в тези разпоредби и в допълнение А, не е изпълнено, или

б) някое от задълженията, поети от Румъния в рамките на удължаването на периода, през който Румъния може да предостави по изключение държавна помощ за преструктуриране на стоманодобивната индустрия съгласно Споразумението за асоцииране, не е изпълнено, или

в) през периода за преструктуриране Румъния е предоставила допълнителна несъвместима държавна помощ на предприятията бенефициенти или на друго стоманодобивно предприятие,

Комисията предприема подходящите мерки, като изисква от съответното дружество да възстанови помощта, предоставена му в нарушение на условията, изложени в тези разпоредби и в допълнение А. При необходимост се прибягва към предпазните клаузи, предвидени в член 37 на Протокола или в член 39 на Протокола.


5. ЗЕМЕДЕЛИЕ

A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

31999 R 1493: Регламент (EО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1), последно изменен с:

- 32003 R 1795: Регламент (EО) № 1795/2003 на Комисията от 13.10.2003 г. (ОВ L 262, 14.10.2003 г., стр. 13).

Чрез дерогация от член 19, параграфи 1 - 3 на Регламент (EО) № 1493/1999, Румъния може да признае права на презасаждане придобити вследствие изкореняването на хибридни сортове, които не могат да бъдат включени в класификацията на винени сортове, отглеждани на площ от 30 000 хектара. Тези права на презасаждане могат да се ползват само до 31 декември 2014 г. и изключително за засаждане с Vitis vinifera.

Преструктурирането и конверсията на тези лозя няма да бъдат избираеми за подпомагане от Общността, както е предвидено в член 13 на Регламента (EО) № 1493/1999. Въпреки това държавни помощи могат да се отпускат за покриване на разходите, произтичащи от тяхното преструктуриране и конверсия. Такива държавни помощи не могат да надминават 75% от общите разходи за лозе.


Б. ВЕТЕРИНАРНО И ФИТОСАНИТАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

I. ВЕТЕРИНАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

32004 R 0852: Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за хигиената на хранителните продукти (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).

32004 R 0853: Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г., относно специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

a) Структурните изисквания, посочени в Регламент (ЕО) № 852/2004, приложение II, глава II и в Регламент (ЕО) № 853/2004, приложение III, раздел I, глави II и III, раздел II, глави II и III, и раздел V, глава I, не се прилагат по отношение на предприятия в Румъния, изброени в допълнение Б от настоящото приложение до 31 декември 2009 г. при условията, посочени по-долу.

б) Докато предприятията съгласно параграф а) се ползват от разпоредбите на същия параграф, продуктите, произведени от тези предприятия, се предлагат само на националния пазар или се използват за допълнителна преработка в предприятията в Румъния, също обхванати от разпоредбите на параграф а), независимо от датата на продажба. Тези продукти следва да носят различна здравна или идентификационна марка от тази съгласно член 5 на Регламент (ЕО) № 853/2004.

Предишната алинея се прилага също към всички продукти, произведени от взаимосвързани месни предприятия, където част от предприятието попада под разпоредбите на параграф a).

в) Млекопреработвателните предприятия, включени в допълнение Б към настоящото приложение, могат до 31 декември 2009 г. да получават доставки на сурово мляко, което не съответства или не е било преработено в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004, приложение III, раздел IX, глава I, подглави II и III, при условие че фермите, от които млякото е доставено, са посочени в списък, изготвен за тази цел от румънските власти. Румъния изпраща годишни доклади на Комисията за постигнатия напредък при осъвременяването на тези ферми за производство на млечни продукти и на системата за събиране на мляко.

г) Румъния осигурява постепенно постигане на съответствие със структурните изисквания съгласно параграф а). Преди датата на присъединяване Румъния изпраща на Комисията план за осъвременяване, одобрен от компетентния национален ветеринарен орган, за всяко от предприятията, за които се отнасят мерките, уредени в параграф а) и изброени в допълнение Б. Планът включва списък с недостатъцитепо отношение на изисквания, посочени в параграф а), и определената за тяхното преодоляване дата. Румъния изпраща годишни доклади до Комисията относно напредъка, постигнат във всяко от тези предприятия. Румъния гарантира, че само тези предприятия, които са приведени в пълно съответствие с посочените изисквания до 31 декември 2009 г., да могат да продължат да действат.

д) Комисията може в съответствие с процедурите съгласно член 58 на Регламент (ЕО) № 178/2002 (Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28.1.2002 г., въвеждащ общите принципи и изисквания на правото в областта на храните, учредяващ Европейския орган за безопасност на храните и въвеждащ процедури относно въпросите за безопасност на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1642/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 4)) да промени допълнение Б към настоящото приложение преди присъединяването и до 31 декември 2009 г. и в този контекст да добави или заличи отделни предприятия с оглед на напредъка, постигнат чрез изглаждане на съществуващите недостатъци и с оглед на мониторинга.

Подробни правила за прилагане, целящи гарантиране на гладкото действие на горепосочения преходен режим, могат да бъдат приети в съответствие с процедурата съгласно член 58 на Регламент (ЕО) № 178/2002.

II. ФИТОСАНИТАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

31991 L 0414: Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юни 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1), последно изменена с:

32004 L 0099: Директива 2004/99/ЕО на Комисията от 1.10.2004 г. (ОВ L 309, 6.10.2004 г., стр. 6).

Чрез дерогация от член 13, параграф 1 на Директива 91/414/ЕИО, Румъния може да отложи крайните срокове за предоставяне на информация, посочени в приложение II и приложение III на Директива 91/414/ЕИО за продукти за растителна защита, разрешени понастоящем в Румъния, продавани изключително на румънска територия и съдържащи медни съединения (сулфат, оксихлорид или хидроксид), сяра, ацетохлор, диметоати 2,4-D киселина, при условие че тези съставки са изброени също така в приложение I към директивата. Горепосочените срокове могат да бъдат отложени най-късно до 31 декември 2009 г., освен за 2,4-D киселина, за която крайният срок може да бъде отложен най-късно до 31 декември 2008 г. Горните разпоредби се прилагат само по отношение на тези предприятия кандидати, които са заявили, че са започнали ефективно да създават и събират необходимите данни преди 1 януари 2005 г.


6. ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА

1. 31993 R 3118: Регламент (ЕИО) 3118/93 на Съвета от 25 октомври 1993 г. за условията, при които чуждестранни превозвачи, установени извън държава-членка могат да извършват национален автомобилен превоз на товари в тази държава-членка (ОВ L 279, 12.11.1993 г., стр. 1), последно изменен с:

- 32002 R 0484: Регламент (ЕО) 484/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 1.3.2002 г. (ОВ L 76, 19.3.2002 г., стр. 1).

а) Чрез дерогация от член 1 на Регламент (ЕИО) № 3118/93 и до края на третата година след датата на присъединяване превозвачи, установени в Румъния, се изключват от предоставянето на национални автомобилни превози на товари в другите държави-членки, а превозвачи, установени в другите държави-членки, се изключват от предоставянето на национални автомобилни превози на товари в Румъния.

б) Преди края на третата година след датата на присъединяване държавите-членки уведомяват Комисията дали ще удължат този срок с максимум две години или занапред ще прилагат изцяло член 1 на регламента. При липсата на такова уведомление се прилага член 1 на регламента. Само превозвачи, установени в тези държави-членки, в които член 1 на регламента се прилага, могат да осъществяват национални автомобилни превози на товари в тези държави-членки, в които член 1 също се прилага.

в) Тези държави-членки, в които по силата на параграф б) по-горе се прилага член 1 от регламента, могат да прибягнат до процедурата, описана по-долу, до края на петата година след датата на присъединяване.

Когато държава-членка, посочена в предходната алинея, изпитва сериозни смущения на националния си пазар или части от него вследствие на каботаж или каботажът допринася за тези смущения, като сериозен излишък на предлагане спрямо търсене или заплаха за финансовата стабилност или оцеляване на значителен брой предприятия за автомобилни превози на товари, тази държава-членка уведомява Комисията и останалите държави-членки за това и им предоставя всички релевантни данни. Въз основа на тази информация държавата-членка може да поиска Комисията да спре изцяло или частично прилагането на член 1 на регламента с цел възстановяване на ситуацията до нормално състояние.

Комисията разглежда ситуацията въз основа на данните, предоставени от съответната държава-членка, и решава до един месец след получаването на молбата за необходимостта от приемането на защитни мерки. Прилага се процедурата, постановена във втората, третата и четвъртата алинеи на параграф 3, както и параграфи 4, 5 и 6 на член 7 на регламента.

В извънредни и изключителни случаи държава-членка, посочена в първата алинея по-горе, може да прекрати прилагането на член 1 на регламента, след което да изпрати обосновано уведомление до Комисията.

г) Докато член 1 на регламента не се прилага по силата на параграфи а) и б) по-горе, държавите-членки могат да регулират достъпа до националните си услуги за автомобилни превози на товари чрез прогресивна размяна на разрешителни за каботаж въз основа на двустранни споразумения. Това може да включва и възможност за пълна либерализация.

д) Действието от прилагането на параграфи а) - в) не води до по-ограничителен достъп до национални услуги за автомобилни превози на товари в сравнение с този, преобладаващ към датата на подписване на Договора за присъединяване.

2. 31996 L 0053: Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г., относно максимално допустимите размери в националния и международния трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 59), последно изменена с:

- 32002 L 0007: Директива 2002/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18.02.2002 г. (ОВ L 67, 9.3.2002 г., стр. 47).

Чрез дерогация от член 3, параграф 1 на Директива 96/53/ЕО, превозни средства, които съответстват на ограничителните стойности на категории 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 на приложение І на директивата, могат да използват до 31 декември 2013 г. само тези части от пътната мрежа в Румъния, които не са обновени, ако са съобразени с ограниченията за осово натоварване в Румъния.

От датата на присъединяване никакви ограничения не могат да бъдат налагани върху използването от страна на превозни средства, които покриват изискванията на Директива 96/53/ЕО, на основните транзитни маршрути, установени в приложение V на ЕО/Румъния Транспортно споразумение (Споразумение между Европейската общност и Румъния за транзитен превоз на стоки по шосе от 28 юни 2001 г. (ОВ L 142, 31.5.2002 г., стр.75)) и в приложение I на Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. за Насоки на Общността за изграждане на трансевропейска транспортна мрежа (ОВ L 228, 9.9.1996 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение № 884/2004/ЕО (ОВ L 167, 30.4.2004 г., стр. 1)), които са изброени по-долу:

1. Alba Iulia - Turda - Zalau - Satu Mare - Halmeu (път E 81)

2. Zalau - Oradea - Bors (пътища 1 H и E 60)

3. Marasesti - Bacau - Suceava - Siret (път E 85)

4. Tisita - Tecuci - Husi - Albita (път E 581)

5. Simeria - Hateg - Rovinari - Craiova - Calafat (път E 79)

6. Lugoj - Caransebes - Drobeta-Turnu Severin - Filiasi - Craiova (път E 70)

7. Craiova - Alexandria - Bucuresti (път 6)

8. Drobeta-Turnu Severin - Calafat (път 56 A)

9. Bucuresti - Buzau (пътища E 60/E 85)

10. Bucuresti - Giurgiu (пътища E 70/E 85)

11. Brasov - Sibiu (път E 68)

12. Timisoara - Stamora Moravita

Румъния се придържа към графика, посочен по-долу в таблиците, за обновяване на второстепенната си пътна мрежа, както е показано на картата по-долу. Всички инвестиции в инфраструктура, които включват използването на средства от бюджета на Общността, осигуряват изграждането или обновяването на пътните артерии за носеща способност от 11,5 тона на ос.

Успоредно с приключването на обновяването румънската второстепенна пътна мрежа постепенно се отваря за превозни средства от международния трафик, които са съобразени с ограничителните стойности на директивата. Използването на тези части от второстепенната пътна мрежа, които не са обновени, с цел товарене или разтоварване, там където това е технически възможно, е разрешено по време на целия преходен период.

От датата на присъединяване всички превозни средства от международния трафик, които са съобразени с ограничителните стойности на Директива 96/53/ЕО, са предмет на облагане с временни допълнителни такси по второстепенната румънска транспортна мрежа, ако превишават националните ограничения за осово натоварване. Тези превозни средства не се облагат с временни допълнителни такси по второстепенната румънска транспортна мрежа, ако превишават националните ограничения по отношение на размера или общото тегло на превозното средство. Освен това тези превозни средства от международния трафик, които покриват ограничителните стойности на Директива 96/53/ЕО и са снабдени с пневматично окачване, се облагат поне с 25% по-ниски такси.

Временните допълнителни такси за използването на необновени части от второстепенната мрежа от страна на превозни средства от международния трафик, съобразени с ограничителните стойности на директивата, се налагат без дискриминация. Режимът на облагане е прозрачен и заплащането на тези такси не трябва да поставя прекомерни административни пречки или да предизвиква забавяне на потребителя, нито плащането на тези такси следва да води до системна проверка на ограниченията за осово натоварване на границата. Налагането на ограниченията за осово натоварване се осигурява без дискриминация на цялата територия и се отнася също и за превозните средства, регистрирани в Румъния.

Таксите за превозни средства без пневматично окачване, които покриват ограничителните стойности, посочени в Директива 96/53/ЕО, не превишават размерите на таксите, посочени в таблицата по-долу (според цифрите за 2002 г.). Превозни средства, снабдени с пневматично окачване, които покриват ограничителните стойности на Директива 96/53/ЕО, се облагат поне с 25% по-ниски такси.

Максимални размери на таксите (цифри за 2002 г.) за превозни средства без пневматично окачване, които покриват ограничителните стойности, посочени в Директива 96/53/ЕО
 
От - до посочено осово натоварване за Размер на допълнителната такса за
превозно средство използване на един километър от
  необновен път (с максимална
  носимоспособност 10 тона на ос) в евро
  (цифри за 2002 г.)
От 10 тона на ос до 10,5 тона на ос 0,11
От 10,5 тона на ос до 11 тона на ос 0,30
От 11 тона на ос до 11,5 тона на ос 0,44
   
График за обновяване на второстепенната пътна мрежа, която прогресивно ще се отваря за превозни средства, покриващи ограничителните стойности, посочени в Директива 96/53/ЕО
 
Период 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ОБЩО
Kм в процес на изграждане (1) 3 031 2 825 1 656 1 671 1 518 1 529 1 554  
Kм, пуснати в експлоатация (2) 960 1 674 528 624 504 543 471  
Общи работи (в км) 3 916 5 590 6 118 6 742 7 246 7 789 8 260 8 260
                 

(1) Км в процес на изграждане = пътни участъци, за които работите се осъществяват през посочената година. Работите могат да започнат през посочената година или да са започнали в предишни години.

(2) Км, пуснати в експлоатация = пътни участъци, за които работите са завършени или са пуснати в употреба през посочената година.3. 31999 L 0062: Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (ОВ L 187, 20.7.1999 г., стр. 42), последно изменена с:

- 12003 T: Акт относно условията за присъединяване и изменението на договорите - присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

Чрез дерогация от член 6, параграф 1 на Директива 1999/62/ЕО, минималните данъчни ставки, определени в приложение I на директивата, не се прилагат в Румъния по отношение на превозни средства, извършващи предимно вътрешни транспортни операции до 31 декември 2010 г.

През този период ставките, прилагани от Румъния за тези превозни средства, постепенно достигат минималните ставки, посочени в приложение I на директивата в съответствие със следния график:

- преди 1 януари 2007 г., ставките, прилагани от Румъния не са по-малки от 60% от минималните ставки, посочени в приложение І от директивата;

преди 1 януари 2009 г., ставките, прилагани от Румъния не са по-малки от 80% от минималните ставки, посочени в приложение І от директивата.


7. ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

1. 31977 L 0388: Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. относно хармонизиране законодателството на държавите-членки за данъците върху оборота - обща система за данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1), последно изменена с:

- 32004 L 0066: Директива 2004/66/ЕО на Съвета от 26.4.2004 г. (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 35).

За целите на прилагането на член 28, параграф 3, б) на Директива 77/388/ЕИО, Румъния може да продължи да освобождава от данък върху добавената стойност международния превоз на пътници, упоменат в точка 17 на приложение Е на директивата, до изпълнение на условията, посочени в член 28, параграф 4 на директивата, или докато същото освобождаване се прилага от някоя от настоящите държави-членки, в зависимост от това, кое настъпи по-рано.

2. 31992 L 0079: Директива 92/79/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за сближаването на данъците върху цигарите (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 8), последно изменена с:

- 32003 L 0117: Директива 2003/117/ЕО на Съвета от 5.12.2003 г. (ОВ L 333, 20.12.2003 г., стр. 49).

Чрез дерогация от член 2, параграф 1 на Директива 92/79/ЕИО, Румъния може да отложи прилагането на общия минимален акциз върху продажната цена на дребно (включваща всички данъци) за цигарите от най-търсената ценова категория до 31 декември 2009 г., при условие че през този период Румъния постепенно уеднакви акцизните си ставки към общия минимален акциз, предвиден в директивата.

Без да се засяга член 8 на Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно общите условия за стоки, подлежащи на облагане с акциз, и съхраняването, движението и мониторинга на такива стоки (ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36)), и след като уведомят Комисията, държавите-членки могат, докато се прилага горепосочената дерогация, да поддържат същите количествени ограничения за цигарите, които могат да бъдат внесени на техните територии от Румъния без допълнително заплащане на акциз, каквито ограничения се прилагат за внос от трети страни. Държавите-членки, които се възползват от тази възможност, могат да извършват необходимите проверки, при условие че тези проверки не засягат правилното функциониране на вътрешния пазар.

3. 32003 L 0049: Директива 2003/49/EО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки (OВ L 157, 26.6.2003 г., стp. 49), последно изменена с:

32004 L 0076: Директива 2004/76/EО на Съвета от 29.4.2004 г. (OВ L 157, 30.4.2004 г., стp. 106).

Румъния има право да не прилага разпоредбите на член 1 на Директива 2003/49/EО до 31 декември 2010 г. През този преходен период данъчната ставка върху плащанията по лихви и роялти, извършвани към свързано дружество от друга държава-членка или към място на стопанска дейност на свързано дружество от държава-членка, намиращо се в друга държава-членка, не трябва да надвишава 10%.

4. 32003 L 0096: Директива 2003/96/EО на Съвета oт 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електрическата енергия (OВ L 283, 31.10.2003 г., стp. 51), последно изменена с:

- 32004 L 0075: Директива 2004/75/EО на Съвета oт 29.4.2004 г. (OВ L 157, 30.4.2004 г., стp. 100).

a) Чрез дерогация от член 7 на Директива 2003/96/EО, Румъния може да прилага следните преходни периоди:

- до 1 януари 2011 г. да хармонизира националното ниво на облагане на безоловния бензин, използван като моторно гориво с минималното ниво от EUR 359 на 1 000 литра. От 1 януари 2008 г. ефективната данъчна ставка, прилагана към безоловния бензин, използван като моторно гориво, не трябва да бъде по-ниска от EUR 323 на 1000,

- до 1 януари 2013 г. да хармонизира националното ниво на облагане на газьола, използван като моторно гориво с минималното ниво от EUR 330 на 1 000 литра. От 1 януари 2011 г. ефективната данъчна ставка, прилагана към газьола, използван като моторно гориво, не трябва да бъде по-ниска от EUR 274 на 1000 литра, а от 1 януари 2011 г. - от EUR 302 на 1000 литра.

б) Чрез дерогация от член 9 на Директива 2003/96/EО, Румъния може да прилага следните преходни периоди:

- до 1 януари 2010 г. да хармонизира националното ниво на облагане на природния газ, използван като отопление за нестопански цели с минималното ниво, предвидено в приложение I, таблица б,

- до 1 януари 2010 г. да хармонизира националното ниво на облагане на тежките горива, използвани за централно отопление с минималното ниво, предвидено приложение I, таблица б,

- до 1 януари 2009 г. да хармонизира националното ниво на облагане на тежките горива, използвани за цели, различни от централно отопление с минималното ниво, предвидено в приложение I, таблица б.

От 1 януари 2007 г. ефективната данъчна ставка, прилагана към тежките горива, не трябва да бъде по-ниска от EUR 13 на 1000 литра.

в) Чрез дерогация от член 10 на Директива 2003/96/EО, Румъния може да прилага преходен период до 1 януари 2010 г., за да хармонизира нациналното ниво на облагане на електрическата енергия с минималното ниво, предвидено в приложение I, таблица б. От 1 януари 2007 г. ефективната данъчна ставка, прилагана към електрическата енергия, не трябва да бъде по-ниска от 50% от съответната минимална ставка на Общността.


8. ЕНЕРГЕТИКА

31968 L 0414: Директива 68/414/ЕИО на Съвета от 20 декември 1968 г., налагаща задължение на държавите-членки на ЕИО за поддържане на минимални запаси от нефт и/или петролни продукти (OВ L308, 23.12.1968 г., стр.14), последно изменена с:

- 31998 L 0093: Директива 98/93/ЕО на Съвета от 14.12.1998 г. (OВ L 358, 31.12.1998 г., стр. 100).

Чрез дерогация от член 1, параграф 1 на Директива 68/414/ЕИО минималното ниво на запаси от петролни продукти не се прилага в Румъния до 31 декември 2011 г. Румъния осигурява нейното минимално ниво на запаси от петролни продукти да съответства, за всяка категория петролни продукти, изброени в член 2, на среднодневната вътрешна консумация за най-малко следния брой дни, както е определено в член 1, параграф 1:

- 68,75 дни до 1 януари 2007 г.;

- 73 дни до 31 декември 2007 г.;

- 77,25 дни до 31 декември 2008 г.;

- 81,5 дни до 31 декември 2009 г.;

- 85,45 дни до 31 декември 2010 г.;

- 90 дни до 31 декември 2011 г.


9. ОКОЛНА СРЕДА

А. КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

31994 L 0063: Директива 94/63 ЕО на Европейския парламент и Съвета от 20 декември 1994 г. за контрола на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхраняването на бензини и превоза им от терминали до бензиностанции (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 24), изменена с:

32003 R 1882: Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29.9.2003 г. (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

1. Чрез дерогация от член 3 и приложение І на Директива 94/63/ЕО, изискванията за действащите инсталации за съхраняване в терминалите не се прилагат в Румъния:

до 31 декември 2007 г. за 115 инсталации за съхраняване на 12 терминала и до 31 декември 2008 г. за 4 инсталации за съхраняване в 1 терминал с производителност над 25 000 тона годишно, но по-малка или равна на 50 000 тона годишно;

до 31 декември 2007 г. за 138 инсталации за съхраняване в 13 терминала, до 31 декември 2008 г. за 57 инсталации за съхраняване в 10 терминала и до 31 декември 2009 г. за 526 инсталации за съхраняване в 63 терминала с производителност по-малка или равна на 25 000 тона годишно.

2. Чрез дерогация от член 4 и приложение II на Директива 94/63/EО, изискванията за товарене и разтоварване на действащи подвижни цистерни в терминали не се прилагат в Румъния:

до 31 декември 2007 г. за 36 инсталации за товарене и разтоварване в 12 терминала с производителност по-голяма от 25 000 тона годишно, но по-малка или равна на 150 000 тона годишно;

до 31 декември 2007 г. за 82 инсталации за товарене и разтоварване в 18 терминала, до 31 декември 2008 г. за 14 инсталации за товарене и разтоварване в 11 терминала и до 31 декември 2009 г. за 114 инсталации за товарене и разтоварване в 58 терминала с производителност по-малка или равна на 25 000 тона годишно.

3. Чрез дерогация от член 5 на Директива 94/63/EО, изискванията за действащи подвижни цистерни в терминали не се прилагат в Румъния:

до 31 декември 2007 г. за 31 автоцистерни;

до 31 декември 2008 г. за допълнителни 101 автоцистерни;

до 31 декември 2009 г. за допълнителни 432 автоцистерни.

4. Чрез дерогация от член 6 и приложение III на Директива 94/63/EО, изискванията за товарене на действащи инсталации за съхраняване в бензиностанции не се прилагат в Румъния:

до 31 декември 2007 г. за 116 бензиностанции, до 31 декември 2008 г. за допълнителни 19 бензиностанции и до 31 декември 2009 г. за допълнителни 106 бензиностанции с производителност над 1 000 куб. метра/годишно;

до 31 декември 2007 г. за 49 бензиностанции, до 31 декември 2008 г. за допълнителни 11 бензиностанции и до 31 декември 2009 г. за допълнителни 85 бензиностанции с производителност над 500 куб. метра /годишно, но по-малка или равна на 1 000 куб. метра/годишно;

до 31 декември 2007 г. за 23 бензиностанции, до 31 декември 2008 г. за допълнителни 14 бензиностанции и до 31 декември 2009 г. за допълнителни 188 бензиностанции с производителност по-малка или равна на 500 куб.метра /годишно.


Б. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

1. 31993 R 0259: Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 г. относно наблюдението и контрола на превозите на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност (ОВ L 30, 6.2.1993 г., стр. 1), последно изменен с:

- 32001 R 2557: Регламент (EО) № 2557/2001 на Комисията от 28.12.2001 г. (ОВ L 349, 31.12.2001 г., стр. 1).

а) До 31 декември 2015 г. компетентните органи се уведомяват за всички превози на отпадъци за Румъния, изброени в приложение II на Регламент (EИО) № 259/93, предназначени за оползотворяване, като се прилага процедурата на членове 6, 7 и 8 на регламента.

б) Чрез дерогация от член 7, параграф 4 на Регламент (EИО) № 259/93, до 31 декември 2011 г. компетентните румънски органи могат да направят възражения относно превози за Румъния на следните отпадъци, изброени в приложение ІІІ, предназначени за оползотворяване, съобразно основанията за възражения, уредени в член 4, параграф 3 на този регламент. За такива превози се прилага процедурата на член 10 на регламента.

AA. Отпадъци, съдържащи метал

- АА 060 Ванадиева пепел и остатъци

- АА 080 Отпадъци, скрап и остатъци от талий

- АА 090 Отпадъци и остатъци от арсен

- АА 100 Отпадъци и остатъци от живак

- AA 130 Отпадъчни разтвори от химическо почистване на метали

AВ. Отпадъци, съдържащи основно неорганични компоненти, които могат да съдържат метали и органични материали

- АВ 010 Шлака, пепел и остатъци, непосочени никъде в списъка

- АВ 020 Остатъци от изгаряне на битови отпадъци

- АВ 030 Отпадъци, получени при безцианидно третиране на повърхности на метали,

- АВ 040 Отпадъци от стъкло от катодни електроннолъчеви тръби и други активирани стъкла

- АВ 050 Утайка от калциев флуорид

- АВ 060 Други неорганични флуорни съединения под формата на течности или утайки

- АВ 080 Отработени катализатори, непосочени в зеления списък

- АВ 090 Отпадъци от хидрати на алуминия

- АВ 110 Алкални разтвори

- АВ 120 Неорганични халоидни съединения, непосочени другаде в списъка

AС. Отпадъци, съдържащи основно органични компоненти, които могат да съдържат метали и неорганични материали

- АС 040 Утайки от оловен бензин

- AС 050 Топлоносители, течни

- AС 060 Хидравлични течности

- AС 070 Спирачни течности

- AС 080 Антифризни течности

- АС 090 Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на смоли, латекс, пластификатори, лепила и адхезиви

- АС 100 Нитроцелулоза

- AС 110 Феноли, фенолни съединения, включително хлорофенол, под формата на течности или утайки

- AС 120 Полихлорирани нафталини

- АС 140 Катализатори за триетиламин за пясъци, използвани в леярските операции

- AС 150 Хлорфлуорвъглероди

- AС 160 Халони

- AС 190 Лека прахообразна фракция от раздробяване/смилане на автомобили

- AС 200 Органични фосфорни съединения

- АС 210 Нехалогенирани разтворители

- АС 220 Халогенирани разтворители

- АС 230 Халогенирани или нехалогенирани неводни дестилатни остатъци, произхождащи от операции по оползотворяване на органични разтворители

- AС 240 Отпадъци от производството на алифатни халогенирани въглеводороди (като хлорметани, дихлоретан, винилхлорид, винилиденхлорид, алилхлорид и епихлорхидрин)

- AС 260 Течен свински тор и фекална маса

- АС 270 Утайки от пречистване на отпадъчни води

AD. Отпадъци, които могат да съдържат или органични, или неорганични съединения

- AD 010 Отпадъци от производството и приготвянето на фармацевтични продукти

- АD 020 Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на биоциди и препарати за растителна защита

- АD 030 Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на дървесни консерванти. Отпадъците, които съдържат, състоят се от или са замърсени с едно от следните:

AD 040 Неорганични цианиди, с изключение на съдържащите

благородни млетаи остатъци в твърда форма, съдържащи следи от неорганични цианиди

AD 050 Органични цианиди

- АD 080 Отпадъци с експлозивни свойства, когато не са обект на конкретно друго законодателство

- АD 110 Кисели разтвори

- АD 120 Йонообменни смоли

- АD 130 Фотоапарати за еднократна употреба с батерии

- АD 140 Отпадъци от промишлени технологии за очистване на газове, които не са споменати другаде

- АD 150 Природни органични материали, използвани като филтърни среди (например биофилтри)

- АD 160 Битови отпадъци

- АD 170 Отработен активен въглен, притежаващ опасни свойства и получен в резултат на употребата му в неорганичната химическа, органичната химическа и фармацефтичната индустрия, пречистването на отпадъчни води, процесите на очистване на газ/въздух и други подобни приложения

Този период може да бъде продължен най-късно до 31 декември 2015 г. чрез прилагане на процедурата, определена в член 18 на Директива 75/442/ ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. за отпадъците (OВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1.), изменена с Директива 91/156/ЕИО на Съвета (OВ L 78, 26.3.1991 г., стр. 32.).

в) Чрез дерогация от член 7, параграф 4 на Регламент (EИО) № 259/93, до 31 декември 2011 г. компетентните румънски органи могат да направят възражения относно превози за Румъния за преработване на отпадъци, предназначени за оползотворяване, изброени в приложение ІV на регламента, и за превози на отпадъци, предназначени за оползотворяване, които не са изброени в приложенията на регламента, в съответствие с основанията за възражения, уредени в член 4, параграф 3 на регламента. Този период може да бъде продължен най-късно до 31 декември 2015 г. по процедурата определена в член 18 от Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. за отпадъците (ОВ L194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 г. (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1)), изменена с Директива 91/156 ЕИО на Съвета (OВ L 78, 26.3.1991 г., стр. 32.).

г) Чрез дерогация от член 7, параграф 4 на Регламент (EИО) № 259/93, компетентните румънски органи правят възражения относно превози за преработване на отпадъци, изброени в приложения ІІ, ІІІ и ІV на регламента, предназначени за оползотворяване, и за превози на отпадъци, които не са изброени в тези приложения, предназначени за оползотворяване и които са предназначени за инсталация, която се ползва от временна дерогация на определени разпоредби на Директива на Съвета 96/61 ЕО от 24 септември 1996 г. относно комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (OВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1)), Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. за изгаряне на отпадъци (OВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91.), или Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 Октомври 2001 г. относно ограничаването на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации (OВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г. (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33)), през периода, през който временната дерогация се прилага за инсталацията по предназначение.

2. 31994 L 0062: Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. за опаковките и отпадъците от опаковки (OВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10), последно изменение с:

32004 L 0012: Директива 2004/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11.2.2004 г. (OВ L 47, 18.2.2004 г., стр. 26).

а) Чрез дерогация от член 6, параграф 1, а) на Директива 94/62/ЕО, Румъния постига общата цел за оползотворяване или изгаряне на отпадъци в инсталации за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията до 31 декември 2011 г.в съответствие със следните междинни цели:

32% (тегловни) до 31 декември 2006 г., 34 % през 2007 г., 40% през 2008 г., 45 % през 2009 г. и 48 % през 2010 г.

б) Чрез дерогация от член 6, параграф 1, б) на Директива 94/62/ЕО, Румъния постига общата цел за оползотворяване или изгаряне на отпадъци в инсталации за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията до 31 декември 2013 г. в съответствие със следните междинни цели:

53% (тегловни) през 2011 г. и 57 % през 2012 г.

в) Чрез дерогация от член 6, параграф 1, в) на Директива 94/62/ЕО, Румъния постига целта за рециклиране на отпадъци от опаковки от пластмаса до 31 декември 2011 г. съответствие със следните междинни цели:

8% (тегловни) до 31 декември 2006 г., 10% през 2007 г., 11 % през 2008 г., 12 % през 2009 г. и 14 % през 2010 г.

г) Чрез дерогация от член 6, параграф 1, буква г) на Директива 94/62/ЕО, Румъния постига общата цел за рециклиране до 31 декември 2013 г. в съответствие със следните междинни цели:

26% (тегловни) до 31 декември 2006 г., 28 % през 2007 г., 33 % през 2008 г., 38 % през 2009 г., 42 % през 2010 г., 46 % през 2011 г. и 50 % през 2012 г.

д) Чрез дерогация от член 6 параграф 1, буква д), (i) на Директива 94/62/ЕО, Румъния постига целта за рециклиране на отпадъци от опаковки от стъкло до 31 декември 2013 г. в съответствие със следните междинни цели:

21 % (тегловни) до 31 декември 2006 г., 22 % през 2007г., 32 % през 2008 г., 38 % през 2009 г., 44 % през 2010 г., 48 % през 2011 г. и 54 % през 2012 г.

е) Чрез дерогация от член 6, параграф 1, д), (iv) на Директива 94/62/ЕО, Румъния постига целта за рециклиране на отпадъци от опаковки от пластмаса, отчитайки изключително рециклирането на материалите обратно до пластмаса, до 31 декември 2013 г в съответствие със следните междинни цели:

16% (тегловни) за 2011 г. и 18 % през 2012 г.

ж) Чрез дерогация от член 6, параграф 1, д), (v) на Директива 94/62/ЕО, Румъния постига целта за рециклиране на отпадъци от опаковки от дърво до 31 декември 2011 г. в съответствие със следните междинни цели:

4% (тегловни) до 31 декември 2006 г., 5 % през 2007 г., 7 % през 2008 г., 9 % през 2009 г. и 12% през 2010 г.

3. 31999 L 0031: Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депониране на отпадъци (ОВ L 182,16.7.1999 г., стр. 1), изменена с:

32003 R 1882: Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29.9.2003 г. (ОВ L 284,31.10.2003 г., стр.1).

а) Чрез дерогация от член 14, в) и точки 2, 3, 4 и 6 от приложение І на Директива 1999/31/ЕО и независимо от Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. за отпадъците (OВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, изменена с Директива 91/156/ЕИО, последно изменение с Регламент (ЕО) № 1882/2003 г. (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).) и Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опасните отпадъци (OВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20. Директива, последно изменена с Директива 94/31/ЕО (ОВ L 168, 2.7.1994 г., стр. 28).), изискванията, свързани с контрола на водите и управлението на инфилтрата, с опазването на почвите и водите, с контрола върху емисиите от газове и със стабилността на депото, не се прилагат за 101 действащи депа за битови отпадъци в Румъния до 16 юли 2017 г.

Румъния осигурява постепенно намаляване на количеството на отпадъците, депонирани в тези 101 действащи съоръжения, които не отговарят на изискванията в съответствие със следните максимални годишни количества:

- до 31 декември 2006 г.: 3 470 000 тона;

- до 31 декември 2007 г.: 3 240 000 тона;

- до 31 декември 2008 г.: 2 920 000 тона;

- до 31 декември 2009 г.: 2 920 000 тона;

- до 31 декември 2010 г.: 2 900 000 тона;

- до 31 декември 2011 г.: 2 740 000 тона;

- до 31 декември 2012 г.: 2 460 000 тона;

- до 31 декември 2013 г.: 2 200 000 тона;

- до 31 декември 2014 г.: 1 580 000 тона;

- до 31 декември 2015 г.: 1 420 000 тона;

- до 31 декември 2016 г.: 1 210 000 тона.

б) Чрез дерогация от член 5, параграф 3, а) и б) и приложение І, точка 2, второ тире на Директива 1999/31/ЕО и без да се засяга член 6, в), (ii) на тази директива и Директива 75/442/ЕИО, изискванията за течни, корозивни и окислителни отпадъци и изискванията относно предотвратяване навлизането на повърхностни води в депонираните отпадъци, не се прилагат за Румъния за следните 23 действащи съоръжения до датата, посочена за всяко съоръжение:

До 31 декември 2007 г.:

1. S.C. BEGA UPSOM Ocna Mures, Ocna Mures, Alba окръг

До 31 декември 2008 г.:

2. S.C. TERMOELECTRICA SA - SE Doicesti, Doicesti, Dambovita окръг

3. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA, Cicani-Beterega, Gorj окръг

4. RAAN Drobeta-Turnu Severin - Sucursala ROMAG - TERMO, Drobeta-Turnu Severin, Mehedinti окръг

До 31 декември 2009 г.:

5. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Craiova, Valea Manastirii, Dolj окръг

6. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Isalnita, Isalnita II, Dolj окръг

7. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Isalnita, Isalnita I, Dolj окръг

8. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA - SE Paroseni, Caprisoara, Hunedoara окръг

9. S.C. TERMICA SA Suceava, Suceava, Suceava окръг

До 31 декември 2010 г.:

10. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA, Bejan, Hunedoara окръг

11. S.C. ALUM Tulcea, Tulcea, Tulcea окръг

До 31 декември 2011 г.:

12. S.C. UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA, Giurgiu, Giurgiu окръг

До 31 декември 2012 г.:

13. CET Bacau, Furnicari - Bacau, Bacau

14. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, Gorj окръг

15. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, Gorj окръг

16. S.C. UZINELE SODICE Govora, Govora, Valcea окръг

17. S.C. CET Govora SA, Govora, Valcea окръг

До 31 декември 2013 г.:

18. S.C. CET Arad, Arad, Arad окръг

19. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Santaul Mic, Bihor окръг

20. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Santaul Mic, Bihor окръг

21. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Santaul Mic, Bihor окръг

22. CET II Iasi, Holboca, Iasi окръг

23. S.C. Uzina Electrica Zalau, Hereclean - Panic, Salaj окръг

Румъния осигурява постепенното намаляване на количесвото на отпадъците, депонирани в тези 23 действащи съоръжения, които не отговарят на изискванията, в съответствие със следните годишни максимални количества:

до 31 декември 2006 г.: 11 286 000 тона;

до 31 декември 2007 г.: 11 286 000 тона;

до 31 декември 2008 г.: 11 120 000 тона;

до 31 декември 2009 г.: 7 753 000 тона;

до 31 декември 2010 г.: 4 803 000 тона;

до 31 декември 2011 г.: 3 492 000 тона;

до 31 декември 2012 г.: 3 478 000 тона;

до 31 декември 2013 г.: 520 000 тона.

в) Чрез дерогация от член 5, параграф 3, а) и б) и приложение І, точка 2, второ тире на Директива 1999/31/ЕО, и без да се засяга член 6, в), (ii) на тази директива и на Директива 75/442/ЕИО на Съвета, изискванията за течни, корозивни и окислителни отпадъци и изискванията относно предотвратяването на навлизането на повърхностни води в депонираните отпадъци не се прилагат за Румъния за следните 5 действащи хвостохранилища до датата, посочена за всяко хвостохранилище:

До 31 декември 2009 г.:

1. BAITA Stei, Fanate, Bihor окръг

До 31 декември 2010 г.:

2. TRANSGOLD Baia Mare, Aurul-Recea, Maramures окръг

3. MINBUCOVINA Vatra Dornei, Ostra-Valea Straja, Suceava окръг

До 31 декември 2011 г.:

4. CUPRUMIN Abrud, Valea Sesei, Alba окръг

5. CUPRUMIN Abrud, Valea Stefancei, Alba окръг

Румъния осигурява постепенното намаляване на количеството на отпадъците, депонирани в тези 5 действащи хвостохранилища, които не отговарят на изискванията в съответствие със следните годишни максимални количества:

до 31 декември 2006 г.: 6 370 000 тона;

до 31 декември 2007 г.: 5 920 000 тона (от които 2 100 000 тона опасни, 3 820 000 тона неопасни);

до 31 декември 2008 г.: 4 720 000 тона (от които 2 100 000 тона опасни, 2 620 000 неопасни);

до 31 декември 2009 г.: 4 720 000 тона (от които 2 100 000 тона опасни, 2 620 000 неопасни);

до 31 декември 2010 г.: 4 640 000 тона (от които 2 100 000 тона опасни, 2 540 000 неопасни);

до 31 декември 2011 г.: 2 470 000 тона (всички от които неопасни).

г) Чрез дерогация от член 2, ж) на Директива 1999/31/ЕО, и без да се засягат Директива 75/442/ЕИО и Директива 91/689/ЕИО, постоянна площадка, която се ползва за временно съхраняване на опасните отпадъци, генерирани в Румъния, не се счита за депо за отпадъци в Румъния до 31 декември 2009 г.

Румъния предоставя на Комисията до 30 юни всяка година, с начална дата 30 юни 2007 г., доклад относно постепенното прилагане на директивата и съответствието с тези междинни цели.

4. 32002 L 0096: Директива 2002/96/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (OВ L 37, 13.2.2003 г., стр.24), изменена с:

32003 L 0108: Директива 2003/108/EО на Европейския парламент и на Съвета от 8.12.2003 г. (OВ L 345, 31.12.2003г., стр. 106).

Чрез дерогация от член 5, параграф 5 и член 7, параграф 2 на Директива 2002/96/EО, Румъния се задължава да достигне целта за разделно събиране на поне четири килограма отпадъци от електрическо и електронно оборудване от домакинствата, средно на жител на година, както и целта за оползотворяване и целта за рециклиране и повторно използване на компоненти, материали и вещества от отпадъците от електрическо и електронно оборудване до 31 декември 2008 г.


В. КАЧЕСТВО НА ВОДИТЕ

1. 31991 L 0271: Директива 91/271/EИО на Съвета от 21 май 1991 г. относно пречистването на отпадъчни води на населените места (OВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40), последно изменена с:

31991 L 0692: Директива 91/692/ЕИО на Съвета от 23.12.1991 г. (ОВ L 377, 31.12.1991 г. стр. 48);

31984 L 0156: Директива 84/156/ЕИО на Съвета от 8 март 1984 г. относно пределно допустимите норми и целите за качество на заустванията на живак по сектори, различни от производството с хлорно-алкална електролиза (ОВ L 74, 17.3.1984 г., стр. 49), изменена с:

31991 L 0692: Директива 91/692/ЕИО на Съвета от 23.12.1991 г. (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48).

Чрез дерогация от член 3 и приложение І на Директива 83/513/ЕИО и член 3 и приложение І на Директива 84/156/ЕИО, пределно допустимите норми за заустванията на кадмий и живак във водите, посочени в член 1 на Директива 76/464/ЕИО на Съвета от 4 май 1976 г. относно замърсяването на водната околна среда на Общността (ОВ L 129, 18.5. 1976 г., стр. 23. приложение І на Директива, последно изменена с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1)), причинено от определени опасни вещества, не се прилага за Румъния до 31 декември 2009 г. за следните производствени инсталации:

ARIESMIN SA Baia de Aries - Valea Sartas - Baia de Aries - Alba окръг

ARIESMIN SA Baia de Aries - ape de mina - Baia de Aries - Alba окръг

EM TURT - Turt - Satu Mare окръг

SM BAIA BORSA - evacuare ape de mina Gura Baii - Borsa - Maramures окръг

SM BAIA BORSA- evacuare ape de mina Burloaia - Borsa - Maramures окръг

SM BAIA BORSA - evacuare Colbu-Toroioaga - Borsa - Maramures окръг

EM BAIA SPRIE - Baia Sprie - Maramures окръг

EM CAVNIC - Cavnic - Maramures окръг

EM BAIUT - Baiut - Maramures окръг

S.C. Romplumb SA BAIA MARE - evacuare in canal de.transport - Baia Mare - Maramures окръг

SUCURSALA MINIERA BAIA MARE - flotatie centrala - Baia Mare - Maramures окръг

SM BAIA BORSA- evacuare ape flotatie - Borsa - Maramures окръг

Romarm Tohan Zarnesti - Zarnesti - Brasov окръг

S.C. Viromet SA Victoria - Victoria - Brasov окръг

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 1 - Slatina - Olt окръг

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 2 - Slatina - Olt окръг

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 3 - Slatina - Olt окръг

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 4 - Slatina - Olt окръг

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 5 - Slatina - Olt окръг

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 6 - Slatina - Olt окръг

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 7 - Slatina - Olt окръг

S.C. GECSAT Tarnaveni - Tarnaveni - Mures окръг

SPGC SEINI - Seini - Maramures окръг

SPGC SEINI - Seini - Maramures окръг

S.C. VITAL BAIA MARE-evacuare statie - Baia Mare - Maramures окръг

S.C. IMI SA BAIA MARE-evacuare statie mina Ilba - Baia Mare - Maramures окръг

S.C. WEST CONSTRUCT MINA SOCEA - Valea Socea - Maramures окръг

2. 31984 L 0491: Директива 84/491/ЕИО на Съвета от 9 октомври 1984 г. за пределно допустимите норми и целите за качество за отделянето на хексахлороциклохексан (ОВ L 274, 17.10.1984 г., стр. 11), изменена с:

31991 L 0692: Директива 91/692/ЕИО на Съвета от 23.12.1991 г. (ОВ L 377,31.12.1991 г., стр. 48).

Чрез дерогация от член 3 и приложение І на Директива 84/491/ЕИО, пределно допустимите норми за заустванията на линдан във водите, посочени в член 1 на Директива на Съвета 76/464/ЕИО от 4 май 1976 г. относно замърсяването на водната околна среда на Общността (ОВ L 129, 18.5. 1976 г., стр. 23. приложение І на Директива, последно изменена с Директива на Европейския парламент и на Съвета 2000/60/ЕО (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).), причинено от определени опасни вещества, не се прилагат за Румъния до 31 декември 2009 г. за следните производствени инсталации:

S.C. Sinteza SA Oradea - Oradea - Bihor окръг

S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea - Ramnicu Valcea - Valcea окръг

S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzesti - Borzesti - Bacau окръг

3. 31986 L 0280: Директива 86/280/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. относно пределно допустимите норми и целите за качество на заустванията на определени опасни вещества, включени в Списък І от приложението на Директива 76/464/ЕИО (ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 16), последно изменение с:

31991 L 0692: Директива 91/692/ЕИО на Съвета от 23.12.1991 г. (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48).

Чрез дерогация от член 3 и приложение ІІ на Директива 86/280/ЕИО, пределно допустимите норми за заустванията на хексахлоробензен, хексахлоробутадиен, 1,2 - дихлороетан, (EDC), трихлороетилен (TRI) и трихлоробензен (TCB) във водите, посочени в член 1 на Директива 76/464/ЕИО на Съвета от 4 май 1976 г. относно замърсяването на водната околна среда, причинено от определени опасни вещества, на Общността (ОВ L 129, 18.5.1976 г., стр. 23. Директива, последно изменена с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 327,22.12.2000 г., стр. 1).), не се прилагат за Румъния до 31 декември 2009 г. за следните производствени инсталации:

S.C. NUTRISAM SATU MARE - Ferma MOFTIN - Satu Mare - Satu Mare окръг

S.C. MARLIN SA ULMENI - Ulmeni - Maramures окръг

S.C. PROMET - Satu Mare - Maramures окръг

ARDUDANA ARDUD - Ardud - Maramures окръг

SM BAIA BORSA - evacuare ape de mina Gura Baii - Borsa - Maramures окръг

SM BAIA BORSA - evacuare Colbu-Toroioaga - Borsa - Maramures окръг

ERS CUG CLUJ - evacuare 3 -Cluj -Napoca - Cluj окръг

S.C. ARMATURA CLUJ - 6 evacuari directe - Cluj-Napoca - Cluj окръг

SUCURSALA MINIERA BAIA MARE-flotatie centrala - Baia Mare - Maramures окръг

S.C. OLTCHIM SA - Ramnicu Valcea - Valcea окръг

S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzesti-M 1 - Borzesti - Bacau окръг

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 2 - Slatina - Olt окръг

S.C. TERAPIA CLUJ - evacuare statie 3 + statie 2 - Cluj-Napoca - Cluj окръг

S.C. PHOENIX ROMANIA CAREI - Carei - Satu Mare окръг

S.C. SILVANIA ZALAU - Zalau - Salaj окръг

SNP PETROM SA - ARPECHIM Pitesti - Pitesti - Arges окръг

S.C. TEHNOFRIG CLUJ - evacuare 1 - Cluj-Napoca - Cluj окръг

RBG ELCOND ZALAU - Zalau - Slaj окръг

S.C. MUCART CLUJ - Cluj-Napoca - Cluj окръг

S.C. CELHART DONARIS SA Braila - Braila - Braila окръг

STRATUS MOB SA Blaj - Blaj - Alba окръг

4. 31991 L 0271: Директива 91/271/EИО на Съвета от 21 май 1991 г. относно пречистване на отпадъчните води на населените места (OВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40), последно изменена с:

32003 R 1882: Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29.9.2003 г. (OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

Чрез дерогация от членове 3 и 4 и член 5, параграф 2 на Директива 91/271/EИО, изискванията към канализационните мрежи и пречистването на отпадъчни води от населените места не се прилагат напълно в Румъния до 31 декември 2018 г., в съответствие със следните междинни цели:

до 31 декември 2013 г., се постига съответствие с член 3 на директивата за агломерации с население равно или превишаващо 10 000 еквивалентни жители;

до 31 декември 2015 г., се постига съответствие с член 5, параграф 2 на директивата за агломерации с население равно или превишаващо 10 000 еквивалентни жители.

Румъния осигурява постепенно засилване на ефективността на прилагането на член 3 за канализационните мрежи в съответствие със следните минимални проценти, отнесени към общия брой еквивалентни жители:

61% до 31 декември 2010 г.,

69% до 31 декември 2013 г.,

80% до 31 декември 2015 г.

Румъния осигурява постепенно засилване на ефективността на член 4 и член 5, параграф 2 за пречистване на отпадъчните води в съответствие със следните минимални проценти, отнесени към общия брой еквивалентни жители:

51 % до 31 декември 2010 г.,

61 % до 31 декември 2013 г.,

77 % до 31 декември 2015 г.

5. 31998 L 0083: Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32), изменена с:

32003 R 1882: Регламент (ЕО) № 1882/2003 г. на Европейския парламент и на Съвета от 29.9.2003 г. (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

Чрез дерогация от член 5, параграф 2 и член 8 и на приложение І, част Б и част В на Директива 98/83/EО, стойностите за параметрите по-долу не се прилагат напълно в Румъния при следните условия:

до 31 декември 2010 г. за окисляемостта в агломерациите с по-малко от 10 000 жители;

до 31 декември 2010 г. за окисляемостта и мътността в агломерациите с население между 10 000 и 100 000 жители;

до 31 декември 2010 г. за окисляемостта, амониевия йон, алуминия, пестицидите, желязото и мангана в агломерациите с повече от 100 000 жители;

до 31 декември 2015 г. за амониевия йон, нитратите, мътността, алуминия, желязото, оловото, кадмия и пестицидите в агломерациите с по-малко от 10 000 жители;

до 31 декември 2015 г. за амониевия йон, нитратите, алуминия, желязото, оловото, кадмия, пестицидите и мангана в агломерациите с население между 10 000 и 100 000 жители.

Румъния осигурява спазването на изискванията на директивата в съответствие с междинните цели, изложени в таблицата по-долу:


Населени места, които изпълнят изискванията до 31 декември 2006 г.

Свързано Общ брой на Окисляемост Амониеви Нитрати Мътност Алуминий Желязо Кадмий, Пестициди Манган
население населените % йони % % % % % Олово % %
  места             %    
>10 000 1 774 98,4 99 95,3 99,3 99,7 99,2 99,9 99,9 100
10 000 - 111 73 59,5 93,7 87 83,8 78,4 98,2 93,4 96,4
100 000                    
100 001 - 14 85,7 92,9 100 100 92,9 100 100 78,6 92,9
200 000                    
>200 000 9 77,8 100 100 100 88,9 88,9 100 88,9 88,9
Общо 1908 96,7 96,7 95,2 98,64 98,64 97,9 99,8 99,4 99,7
                     

Населени места, които изпълнят изискванията до края на 2010 г.

Свързано Общ брой на Окисляемост Амониеви Нитрати Мътност Алуминий Желязо Кадмий, Пестициди Манган
население населените % йони % % % % % Олово % %
  места             %    
<10 000 1 774 100 99,,5 97,7 99,7 99,7 99,3 99,9 99,9 100
10 000 - 111 100 80,2 97,3 100 94,6 90 98,2 96,4 96,4
100 000                    
100 001 - 14 100 100 100 100 100 100 100 100 100
200 000                    
>200 000 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Общо 1908 100 98,32 97,7 99,7 99,4 98,7 99,8 99,7 99,7
                     

Тази дерогация не се прилага за питейната вода, предназначена за употреба в хранително-вкусовата промишленост.


Г. ПРОМИШЛЕНО ЗАМЪРСЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

1. 31996 L 0061: Директива 96/61/EО на Съвета oт 24 септември 1996 г. относно комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26), последно изменена с:

32003 R 1882: Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29.9.2003 г. (OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

Чрез дерогация от член 5, параграф 1 на Директива 96/61/EО, изискванията за издаване на разрешителни за действащи инсталации не се прилагат в Румъния за следните инсталации до датата указана за всяка инсталация, доколкото се засяга задължението за експлоатация на тези инсталации в съответствие с нормите за допустими емисии, равнозначни параметри или технически мерки, основаващи се на най-добрите налични техники по смисъла на член 9, параграфи 3 и 4:

До 31 декември 2008 г.:

1. S.C. CARBID FOX SA Tarnaveni (основна дейност 4.2)

2. S.C. AVICOLA SA Ferma Garleni - Bacau (основна дейност 6.6 а)

3. S.C. EXPERT 2001 IMPEX SRL Bistrita-Nasaud (основна дейност 6.6)

До 31 декември 2009 г.:

4. S.C. UCM Resita-Caras-Severin (основна дейност 2.2)

5. S.C. SICERAM SA Mures (основна дейност 3.5)

6. S.C. BEGA UPSOM SA Alba (основна дейност 4.2)

7. S.C. CELROM SA Mehedinti (основна дейност 6.1)

8. S.C. COMCEH SA Calarasi-Calarasi (основна дейност 6.1 б)

9. S.C. ECOPAPER SA Zarnesti-Brasov (основна дейност 6.1 б)

10. S.C. RIFIL SA Neamt (основна дейност 6.2)

11. S.C. AVICOLA SA Ferma Razboieni-Iasi (основна дейност 6.6 а)

12. S.C. AVIMAR SA Maramures (основна дейност 6.6 а)

13. S.C. AVICOLA SA Iasi-Ferma Letcani-Iasi (основна дейност 6.6 а)

14. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL Curtici-Arad (основна дейност 6.6 б)

15. S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Bora-Ialomita (основна дейност 6.6 а)

16. S.C. SUINTEST Oarja SA-Arges (основна дейност 6.6 б и с)

17. S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Andrasesti-Ialomita (основна дейност 6.6 a)

18. S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Perieti-Ialomita (основна дейност 6.6 а)

19. S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Gheorghe Doja-Ialomita (основна дейност 6.6 а)

До 31 декември 2010 г.:

20. S.C. ROMPLUMB SA Maramures (основна дейност 2.5)

21. S.C. ROMRADIATOARE SA Brasov (основна дейност 2.5 б)

22. S.C. ELECTROMONTAJ SA Bucuresti (основна дейност 2.6)

23. HOLCIM (Romania)-Ciment Campulung Arges (основна дейност 3.1)

24. S.C. ETERMED SA Medgidia-Constanta (основна дейност 3.2)

25. S.C. CONGIPS SA (Azbest) Bihor (основна дейност 3.2)

26. S.C. HELIOS SA Astileu-Bihor (основна дейност 3.5)

27. S.C. SOFERT SA Bacau (основна дейност 4.3, 4.2 б)

28. S.C. CHIMOPAR SA Bucuresti (основна дейност 4.1)

29. S.C. ANTIBIOTICE SA Iasi (основна дейност 4.5)

30. S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL Constanta (основна дейност 4.1)

31. S.C. LETEA SA Bacau (основна дейност 6.1 а)

32. S.C. ZAHAR Corabia SA-Olt (основна дейност 6.4 б)

33. S.C. TARGO SRL Timis (основна дейност 6.4)

34. S.C. SUINPROD Roman-Neamt (основна дейност 6.6 б)

35. S.C. LUCA SUINPROD SA Codlea-Brasov (основна дейност 6.6 б)

36. S.C. AVICOLA Costesti Arges-Arges (основна дейност 6.6 б)

37. S.C. AVICOLA SA Platou Avicol Brad-Bacau (основна дейност 6.6 а)

38. S.C. AT GRUP PROD IMPEX SRL Olt (основна дейност 6.6 а)

39. S.C. AVICOLA SA Ferma Gheraiesti-Bacau (основна дейност 6.6 а)

40. S.C. CARNIPROD SRL Tulcea-Tulcea (основна дейност 6.6 б)

41. S.C. PIGCOM SA Satu Nou-Tulcea (основна дейност 6.6 б)

42. S.C. AGROPROD IANCU SRL Urziceni-Ialomita (основна дейност 6.6 б)

43. S.C. CRUCIANI IMPEX SRL Dedulesti-Braila (основна дейност 6.6)

44. S.C. AGROFLIP Bontida - Cluj (основна дейност 6.6 б, с)

45. S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Amara-Ialomita (основна дейност 6.6 а)

46. S.C. ISOVOLTA GROUP SA Bucuresti (основна дейност 6.7)

47. S.C. SAMOBIL SA Satu Mare (основна дейност 6.7)

48. S.C. ELECTROCARBON SA Slatina-Olt (основна дейност 6.8)

49. S.C. TRANSGOLD SA Baia Mare-Maramures (основна дейност 2.5)

До 31 декември 2011 г.:

50. S.C. ORGANE DE ASAMBLARE SA Brasov (основна дейност 2.6)

51. HEIDELBERG CEMENT - Fieni Cement Dambovita (основна дейност 3.1)

52. CARMEUSE Romania SA Arges (основна дейност 3.1)

53. S.C. RESIAL SA Alba (основна дейност 3.5)

54. SOCIETATEA NATIONALA PETROLULUI PETROM SA Sucursala Craiova, Combinatul Doljchim-Dolj (основна дейност 4.2, 4.1)

55. S.C. USG SA Valcea (основна дейност 4.2 г)

56. S.C. ULTEX SA Tandarei-Ialomita (основна дейност 6.4 б)

57. S.C. CARMOLIMP SRL Vistea de Sus - Sibiu (основна дейност 6.6 б)

58. S.C. AVICOLA Buftea - Ilfov (основна дейност 6.6а)

59. S.C. AVICOLA SA Ferma Hemeius-Bacau (основна дейност 6.6 а)

60. S.C. SUINPROD SA Zimnicea - Ferma Zimnicea-Teleorman (основна дейност 6.6 б)

61. S.C. SUINPROD SA Bilciuresti - Dambovita (основна дейност 6.6)

62. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Braila SA Baldovinesti - Braila (основна дейност 6.6 б)

63. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Braila SA Tichileti - Braila (основна дейност 6.6 б)

64. S.C. AT GRUP PROD IMPEX SRL - Teleorman (основна дейност 6.6 а)

65. S.C. KING HAUSE ROM Cornetu SRL Filiala Mavrodin - Teleorman (основна дейност 6.6а)

66. S.C. AVIKAF PROD IMPEX SRL Teleorman (основна дейност 6.6 а)

67. S.C. SUINPROD SA Zimnicea - Ferma Dracea - Teleorman (основна дейност 6.6 б)

68. S.C. ROMCIP Salcia - Teleorman (основна дейност 6.6 б)

69. S.C. AVIPUTNA SA Golesti - Vrancea (основна дейност 6.6 а)

70. S.C. NUTRICOM SA Oltenita - Calarasi (основна дейност 6.6 б)

71. S.C. PIGALEX SA Alexandria - Teleorman (основна дейност 6.6 б)

72. S.C. PIC ROMВNIA SRL Vasilati - Calarasi (основна дейност 6.6 в)

73. S.C. SUINTEST SA Fierbinti - Ialomita (основна дейност 6.6 б)

74. S.C. AGRIVAS SRL Vaslui (основна дейност 6.6 а)

75. S.C. AVICOLA Buftea SA Punct de lucru Turnu Magurele - Teleorman (основна дейност 6.6 а)

76. S.C. C+C SA Resita (основна дейност 6.6 б)

До 31 декември 2012 г.:

77. SNP PETROM SA Sucursala ARPECHIM Pitesti-Arges (дейности 1.2 и 4.1)

78. S.C. ROMPETROL Rafinare SA Constanta (дейност 1.2)

79. COMBINATUL DE OELURI SPECIALE Targoviste-Dambovita (основна дейност 2.2, 2.3)

80. S.C. COMBINATUL DE UTILAJ GREU SA Cluj (основна дейност 2.2, 2.3 б)

81. S.C. IAIFO Zalau-Salaj (основна дейност 2.3 б, 2.4)

82. S.C. ALTUR SA Olt (основна дейност 2.5)

83. CNCAF MINVEST SA DEVA Filiala DEVAMIN SA Deva, Exploatarea miniera Deva-Hunedoara (основна дейност 2.5)

84. S.C. MONDIAL SA Lugoj-Timis (основна дейност 3.5)

85. S.C. MONDIAL SA Lugoj-Timis (основна дейност 3.5)

86. S.C. CERAMICA SA Iasi (основна дейност 3.5)

87. S.C. FIBREXNYLON SA Neamt (основна дейност 4.1 б, г; 4.2 б; 4.3)

88. S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzesti - Bacau (основна дейност 4.1 а, б, в, г, е; 4.2 б, в, г; 4.4)

89. S.C. PEHART SA Petresti - Alba (основна дейност 6.1 б)

90. S.C. TABACO-CAMPOFRIO SA Tulcea (основна дейност 6.4 а)

91. S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Ion Ghica-Ialomita (основна дейност 6.6 а)

92. S.C. AVICOLA SA Platou Avicol Aviasan - Bacau (основна дейност 6.6 а)

93. S.C. ITAL TRUST Racovita SA - Sibiu (основна дейност 6.6 б)

94. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Parta-Timis (основна дейност 6.6 б)

95. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Padureni-Timis (основна дейност 6.6 б)

98. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Ciacova-Timis (основна дейност 6.6 б)

99. S.C. AVICOLA LUMINA SA - Constanta (основна дейност 6.6 а)

До 31 декември 2013 г.:

100. S.C. UNIO SA Satu Mare (основна дейност 2.3 б)

101. S.C. ARTROM SA Slatina - Olt (основна дейност 2.3 б, 2.6)

102. S.C. IAR SA Brasov (основна дейност 2.6)

103. S.C. ARIO SA Bistrita Nasaud (основна дейност 2.4)

104. S.C. LAFARGE ROMCIM SA Medgidia - Constanta (основна дейност 3.1)

105. S.C. CARS SA Tarnaveni - Mures (основна дейност 3.5)

106. S.C. CASIROM SA Cluj (основна дейност 3.5)

107. S.C. TURNU SA Turnu Magurele - Teleorman (основна дейност 4.3, 4.2 б)

108. S.C. COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE SA Navodari - Constanta (основна дейност 4.3)

109. S.C. AMBRO Suceava SA - Suceava (основна дейност 6.1 а,б)

110. S.C. ROMSUIN TEST Peris SA - Ilfov (основна дейност 6.6 а)

111. S.C. NUTRICOD Codlea Sucursala Sfantu Gheorghe - Covasna (основна дейност 6.6 б)

112. S.C. HADITON GRUP SRL Arges (основна дейност 6.6 а)

До 31 декември 2014 г.:

113. S.C. PETROM SA Rafinaria PETROBRAZI - Prahova (дейност 1.2)

114. S.C. RAFINARIA ASTRA ROMANA SA Ploiesti - Prahova (дейност 1.2)

115. S S.C. ROMPETROL Rafinaria VEGA - Prahova (дейност 1.2)

116. S.C. PETROTEL LUKOIL SA - Prahova (дейност 1.2)

117. S.C. ISPAT SIDEX SA Galati (основна дейност 2.2, 2.3)

118. S.C. KVAERNER IMGB SA Bucuresti (основна дейност 2.2, 2.3)

119. S.C. KVAERNER IMGB SA Bucuresti (основна дейност 2.4)

120. S.C. SOMETRA SA Copsa Mica - Sibiu (основна дейност 2.5 а, 2.5 б, 2.1, 2.4)

121. S.C. FERAL SRL Tulcea (основна дейност 2.5 а)

122. S.C. METALURGICA SA Aiud - Alba (основна дейност 2.4, 2.3б)

123. S.C. NEFERAL SA Ilfov (основна дейност 2.5 б)

124. S.C. INDUSTRIA SARMEI SA Campia Turzii-Cluj (основна дейност 2.2, 2.3, 2.6)

125. S.C. METALURGICA SA Vlahita-Harghita (основна дейност 2.5 б)

126. S.C. UPETROM 1 Mai SA Prahova (основна дейност 2.2)

127. S.C. LAMINORUL SA Braila (основна дейност 2.3)

128. S.C. AVERSA SA Bucuresti (основна дейност 2.4)

129. S.C. FORMA SA Botosani (основна дейност 2.3)

130. S.C. ISPAT TEPRO SA Iasi (основна дейност 2.3 в)

131. S.C. URBIS Armaturi Sanitare SA-Bucuresti (основна дейност 2.6)

132. S.C. BALANЮA SA Sibiu (основна дейност 2.6)

133. S.C. COMMET SA Galati (основна дейност 2.6)

134. CNACF MINVEST SA Deva Filiala DEVAMIN Exploatarea miniera Vetel Hunedoara (основна дейност 2.5)

135. S.C. MOLDOMIN SA Moldova Noua-Caras Severin (основна дейност 2.5)

136. S.C. FIROS SA Bucuresti (основна дейност 3.3)

137. S.C. SINTER-REF SA Azuga-Prahova (основна дейност 3.5)

138. S.C. PRESCOM Brasov SA-Brasov (основна дейност 3.1)

139. S.C. MELANA IV SA Neamt (дейност 4.1)

140. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea-Valcea (основна дейност 4.1, 4.2, 4.3)

141. S.C. AMONIL SA Slobozia -Ialomita (основна дейност 4.3, 4.2)

142. CAROM SA Bacau (основна дейност 4.1а, б, и)

143. AZOCHIM SA Savinesti-Neamt (основна дейност 4.2)

144. S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE Fagaras SA Brasov (основна дейност 4.6)

145. S.C. SINTEZA SA Oradea - Bihor (основна дейност 4.1 ж; 4.2 a, д; 4.4)

146. S.C. CHIMPROD SA Bihor (основна дейност 4.1 б, 4.5)

147. S.C. AZUR SA Timisoara - Timis (основна дейност 4.1)

148. S.C. PUROLITE SA Victoria - Brasov (основна дейност 4.1 a, з)

149. S.C. CELHART DONARIS SA Braila (основна дейност 6.1)

150. S.C. VRANCART SA Adjud-Vrancea (основна дейност 6.1б)

151. S.C. PIM SA Sibiu (основна дейност 6.3)

152. S.C. DANUBIANA Roman SA Neamt (основна дейност 6.4 б)

153. S.C. ZAHГRUL Romanesc SA Tandarei -Ialomita (основна дейност 6.4 б)

154. S.C. VASCAR SA Vaslui (основна дейност 6.4 а)

155 S.C. MULTIVITA SA Negru Voda - Constanta (основна дейност 6.5)

156. S.C. SUINPROD SA Prahova (основна дейност 6.6 а)

157. S.C. AVICOLA SA Ferma Serbanesti - Bacau (основна дейност 6.6 а)

158. S.C. AVICOLA BUCURESTI SA Punct de lucru CSHD Mihailesti (основна дейност 6.6 а)

159. S.C. SUINPROD SA Bumbesti Jiu - Gorj (основна дейност 6.6 а)

160. S.C. SIBAVIS SA Sibiu - Sibiu (основна дейност 6.6 а)

161. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma 1 Francesti -Valcea (основна дейност 6.6 а)

162. S.C. AVIA AGROBANAT SRL Bocsa - Resita (основна дейност 6.6 а)

163. S.C. AVICOLA Gaiesti SA - Dambovita (основна дейност 6.6 а)

164. S.C. VENTURELLI PROD SRL Sibiu (основна дейност 6.6 а)

165. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma Budesti - Valcea (основна дейност 6.6 а)

166. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma Babeni Mihaiesti-Valcea (основна дейност 6.6а)

167. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma 2 Francesti -Valcea (основна дейност 6.6 а)

168. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma Babeni-Valcea (основна дейност 6.6 а)

169. S.C. AVICOLA Bucuresti SA Sucursala Cluj-Saliste-Cluj (основна дейност 6.6 а)

170. S.C. AVICOLA Bucuresti SA Sucursala CSHD Codlea-Brasov (основна дейност 6.6 а)

171. S.C. Cereal Prod SA - Galati (основна дейност 6.6 а)

172. S.C. AVICOLA Mangalia SA Constanta (основна дейност 6.6 а)

173. S.C. AVICOLA SA Constanta-Constanta (основна дейност 6.6 а)

174. S.C. AVICOLA BUCURESTI SA Punct de lucru Butimanu-Dambovita (основна дейност 6.6 а)

175. S.C. EUROPIG SA Poiana Marului - Brasov (основна дейност 6.6 б)

176. S.C. SUINPROD SA Let - Covasna (основна дейност 6.6 б)

177. S.C. AVICOLA Sivita SA Galati (основна дейност 6.6 а)

178. S.C. COLLINI SRL Bocsa -Resita (основна дейност 6.6 б)

179. S.C. AGROSAS SRL Timisoara-Timis (основна дейност 6.6 б, a)

180. S.C. FLAVOIA SRL Platforma Hereclean- Salaj (основна дейност 6.6 а)

181. S.C. ELSID SA Titu -Dambovita (основна дейност 6.8)

До 31 декември 2015 г.:

182. S.C. RAFINARIA STEAUA ROMANA SA Campina - Prahova (дейност 1.2)

183. S.C. TRACTORUL UTB SA Brasov (основна дейност 2.3 б, 2.4, 2.6, 6.7)

184. S.C. ISPAT Petrotub SA Neamt (основна дейност 2.3, 6.7)

185. S.C. ARO SA Arges (основна дейност 2.3б, 2.6)

186. S.C. STIMET SA Sighisoara -Mures (основна дейност 3.3)

187. S.C. BEGA REAL SA Plesa - Prahova (основна дейност 3.5)

188. S.C. AZOMURES SA Targu Mures-Mures (основна дейност 4.2, 4.3)

189. S.C. COLOROM SA Codlea-Brasov (основна дейност 4.1 й)

190. S.C. SOMES SA Dej - Cluj (основна дейност 6.1 а, б)

191. S.C. OMNIMPEX Hartia SA Busteni- Prahova (основна дейност 6.1 б)

192. S.C. OMNIMPEX Hartia SA Busteni- Prahova (основна дейност 6.1 б)

193. S.C. PROTAN SA -Popesti Leordeni-Ilfov (основна дейност 6.5)

194. S.C. PROTAN SA Bucuresti Sucursala Codlea-Brasov (основна дейност 6.5)

195. S.C. PROTAN SA-Cluj (основна дейност 6.5)


Напълно съгласувани разрешителни се издават за тези инсталации преди 30 октомври 2007 г., съдържащи индивидуални задължителни графици за постигане на пълно съответствие. Тези разрешителни гарантират съответствие с общите принципи, определящи основните задължения на операторите, както предвижда член 3 на директивата до 30 октомври 2007 г.

2. 32000 L 0076: Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. за изгаряне на отпадъци (ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91).

Чрез дерогация от член 6, член 7, параграф 1 и член 11 на Директива 2000/76/ЕО, пределно допустимите норми на емисиите и изискванията за измерванията не се прилагат до 31 декември 2007 г. за 52 инсталации за изгаряне на болнични отпадъци и до 31 декември 2008 г. за 58 инсталации за изгаряне на болнични отпадъци в Румъния.

Румъния докладва на Комисията до края на първото тримесечие на всяка година, с начало от 30 март 2007 г., за закриването на несъответстващите инсталации за термално третиране на опасни отпадъци и количествата на болнични отпадъци, третирани през предходната година.

3. 32001 L 0080: Директива 2001/80/EО на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации (OВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 1), изменена с:

- 12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в Договорите - присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (OВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

a) Чрез дерогация от член 4, параграф 3 и част A на приложения III и IV на Директива 2001/80/EО, нормите за допустими емисии за серен диоксид не се прилагат в Румъния за следните инсталации до датата, определена за всяка инсталация:

До 31 декември 2008 г.:

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA No. 1, 4 енергийни котли x 264 MWth

До 31 декември 2009 г.:

S.C. TERMOELECTRICA SE DOICESTI No. 1, 1 парогенератор x 470 MWth

До 31 декември 2010 г.:

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - No.1, 2 котли x 396,5 MWth

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA No. 2, 2 енергийни котли x 789 MWth

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA No. 3, 2 енергийни котли x 789 MWth

S.C. TERMOELECTRICA SE PAROSENI No. 2, 1 парогенератор Benson x 467 MWth + 1 водогреен котел x 120 MWth

RAAN, BRANCH ROMAG TERMO No. 2, 3 котли x 330 MWth

S.C. COLTERM SA No. 7, 1 водогреен котел x 116 MWth

До 31 декември 2011 г.:

CET ARAD No. 2, 2 промишлени парогенератори x 80 MWth

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - No. 2, 2 CAF x 116 MW + 2 x CR 68 MWth

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA No. 2, 2 парогенератора x 879 MWth

S.C. TERMOELECTRICA GIURGIU No. 1, 3 енергийни парогенератора x 285 MWth

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA No. 2, 4 енергийни котли x 264 MWth

S.C. PETROTEL-LUKOIL SA No. 1, 2 DAV3 + HPM 1 x 45 MWth + 14,7 MWth+ 11,4 MWth

S.C. PETROTEL-LUKOIL SA No. 2, 3 технологични парогенератора x 105,5 MWth

S.C. C.E.T. GOVORA No. 3, 1 котел x 285 MWth

До 31 декември 2012 г.:

CET BACAU No. 1, 1 парогенератор x 343 MWth

S.C. ELCEN BUCURESTI VEST No. 1, 2 парогенератора x 458 MWth

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. ISALNITA, 4 котли x 473 MWth

До 31 декември 2013 г.:

CET ARAD No. 1, 1 парогенератор x 403 MWth

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA No.2, 2 групи парогенератори x 300 MWth + 269 MWth

S.C. TERMOELECTRICA SA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRAILA,6 парогенератора x 264 MWth

S.C. CET BRASOV SA No. 1, 2 котли x 337 MWth

S.C. ELCEN BUCURESTI SUD No. 1, 4 парогенератора x 287 MWth

S.C. ELCEN BUCURESTI SUD No. 2, 2 парогенератора x 458 MWth

S.C. ELCEN BUCURESTI PROGRESUL No. 1, 4 парогенератора x 287 MWth

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA No. 1, 2 парогенератора x 878 MWth

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA No. 3, 4 енергийни котли x 264 MWth

S.C.C.E.T. IASI II, 2 парогенератора x 305 MWth

S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU No. 1, 4 промишлени парогенератора x 85,4 MWth

S.C.TERMICA S.A SUCEAVA No. 1, 2 котли x 296 MWth

S.C. COLTERM SA No. 5, 1 водогреен котел x 116,3 MWth

S.C. COLTERM SA No. 6, 3 котли x 81,4 MWth

S.C. C.E.T. GOVORA No. 2, 2 котли x 285 MWth

През този преходен период емисиите на серен диоксид от всички горивни инсталации по смисъла на Директива 2001/80/EО не трябва да превишават следните междинни тавани:

- до 2007г.: 540 000 тона SO2/годишно;

- до 2008 г.: 530 000 тона SO2/годишно;

- до 2010 г.: 336 000 тона SO2/годишно;

- до 2013 г.: 148 000 тона SO2/годишно.

б) Чрез дерогация от член 4, параграф 3 и част A на приложение VI на Директива 2001/80/EО, нормите за допустими емисии на азотен оксид не се прилагат в Румъния за следните инсталации до датата, посочена за всяка инсталация:

До 31 декември 2008 г.:

S.C. ARPECHIM PITESTI No. 2, 1 котел BW x 81 MWth

S.C. ARPECHIM PITESTI No. 3, 4 котли x 81 MWth

PRODITERM BISTRITA, 2 водогрейни котли x 116 MWth + 2 парогенератора x 69 MWth

S.C. C.E.T. BRASOV SA No.1, 2 котли x 337 MWth

REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE CLUJ, 2 водогрейни котли x 116 MWth

S.C. TERMOELECTRICA GIURGIU No. 1, 3 енергийни парогенератора x 285 MWth

S.C. TERMOELECTRICA GIURGIU No. 2, 2 промишлени парогенератора x 72 MWth

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA No. 1, 4 енергийни котли x 264 MWth

S.C. COLTERM SA No. 2, 1 водогреен котел x 58,1 MWth

До 31 декември 2009 г.:

CET ARAD No. 1, 1 CR парогенератор x 403 MWth

CET ENERGOTERM SA RESITA No. 2, 1 водогреен котел x 58 MWth

S.C. TERMICA TARGOVISTE, 1 водогреен котел x 58,15 MWth

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - No. 1, 2 котли x 396,5 MWth

S.C.CET IASI I No. 2, 2 парогенератора x 283 MWth

S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU No. 3, 1 парогенератор x 72,3 MWth

До 31 декември 2010 г.:

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA No 1, 2 групи парогенератори x 127 MWth + 1 x 269 MWth

S.C. C.E.T SA No. 2 Braila, 2 котли x 110 MWth

CET ENERGOTERM SA RESITA No. 1, 2 котли x 45,94 MWth

S.C.UZINA TERMOELECTRICA MIDIA No. 2, 1 котел x 73 MWth

S.C.UZINA TERMOELECTRICA MIDIA No. 3, 1 котел x 73 MWth

S.C.UZINA TERMOELECTRICA MIDIA No. 4, 1 котел x 73 MWth

S.C. TERMOELECTRICA SE DOICESTI No. 1, 1 парогенератор Benson x 470 MWth

S.C. ELECTROCENTRALE GALATI No. 3, 3 енергийни котли x 293 MWth

S.C. TERMOELECTRICA SE PAROSENI No. 2, 1 парогенератор x 467 MWth + 1 водогреен котел x 120 MWth

S.C.CET IASI I No. 1, 3 парогенератора x 94 MWth

S.C.TERMICA SA SUCEAVA No. 1,2 котли x 296 MWth

S.C. TURNU SA TURNU MAGURELE No. 1, 1 водогреен котел x 58 MWth

S.C. TURNU SA TURNU MAGURELE No. 2, 1 водогреен котел x 58 MWth

S.C. ENET SA No. 1, 3 котли x 18,5 MWth

S.C. ENET SA No. 2, 1 котел с гореща вода x 58 MWth

До 31 декември 2011 г.:

CET ARAD No. 2, 2 промишлени парогенератора + 1 котел x 80 MWth

S.C. TERMON SA ONESTI, 3 котли x 380 MWth

S.C. CET SA No. 1 BRSAILA, 2 котли x 110 MWth

S.C. TERMICA SA No. 1 BOTOSANI, 3 водогрейни котли x 116 MWth

S.C. ELCEN BUCURESTI SUD No. 12, 2 водогрейни котли x 116 MWth

S.C. ELCEN BUCURESTI SUD No. 16, 1 водогреен котел x 116 MWth

CET ENERGOTERM SA RESITA No. 4,1 водогреен котел x 58 MWth

S.C. ELCEN BUCURESTI SE PALAS No. 1, 1 водогреен котел x 116 MWth

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SE ISALNITA, 4 котли x 473 MWth

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA No. 2, 4 енергийни котли x 264 MWth

S.C.CET IASI I No. 3, 4 водогрейни котли x 116 MWth

RAAN, BRANCH ROMAG TERMO No. 1, 3 котли x 330 MWth

RAAN, BRANCH ROMAG TERMO No. 2, 3 котли x 330 MWth

S.C. ROMPETROL SA BUCURESTI VEGA PLOIESTI, 3 технологични парогенератора x 24,75 MWth

S.C. PETROTEL-LUKOIL SA No. 1, 2 DAV3 + HPM 1 x 45 MWth + 14,7 MWth + 11,4 MWth

S.C. PETROTEL-LUKOIL SA No. 2, 3 технологични парогенератора x 105,5 MWth

S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU No. 1, 4 промишлени парогенератора x 85,4 MWth

S.C. COLTERM SA No. 4, 1 водогреен котел x 116,1 MWth

S.C. C.E.T. GOVORA No. 3, 1 котел x 285 MWth

До 31 декември 2012 г.:

CET ENERGOTERM SA RESITA No. 3, 1 водогреен котел x 116 MWth

S.C. ELCEN BUCURESTI SE PALAS No. 2, 1 водогреен котел x 116 MWth

S.C. ELCEN BUCUREЄTI SE MURES No. 5, 4 парогенератора x 277 MWth

S.C. COLTERM SA No. 6, 3 парогенератора x 81,4 MWth

До 31 декември 2013 г.:

S.C. TERMOELECTRICA SA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRAILA, 6 парогенератора x 264 MWth

S.C. TERMOELECTRICA SA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRAILA, 1 водогреен котел x 116 MWth

S.C. ELCEN BUCURESTI SE PALAS No. 3, 1 водогреен котел x 116 MWth

S.C. ELECTROCENTRALE GALATI No. 2, 2 енергийни котли x 293 MWth

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A No. 3, 4 енергийни котли x 264 MWth

S.C. ELCEN BUCURESTI SE MURES No. 1, 1 парогенератор x 277 MWth

S.C. ELCEN BUCURESTI SE MURES No. 4, 1 парогенератор x 277 MWth

S.C. COLTERM SA No. 5, 1 водогреен котел x 116,3 MWth

S.C. COLTERM SA No. 7, 2 водогрейни котли x 116,3 MWth

S.C. C.E.T. GOVORA No. 2, 2 котли x 285 MWth

S.C. ENET SA VRANCEA No. 3, 1 водогреен котел x 116,3 MWth

През този преходен период емисиите на азотен оксид, изпускани от всички горивни инсталации по смисъла на Директива 2001/80/EО, не трябва да превишават следните междинни тавани:

- до 2007 г.: 128 000 тона/годишно

- до 2008 г.: 125 000 тона/годишно

- до 2010 г.: 114 000 тона/годишно

- до 2013 г.: 112 000 тона/годишно

в) Чрез дерогация от член 4, параграф 3 и част А на приложение VІІ на Директива 2001/80/ЕО, нормите за допустими емисии на прах не се прилагат в Румъния за следните инсталации до датата, посочена за всяка инсталация:

До 31 декември 2008 г.:

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA No. 1, 4 енергийни котли x 264 MWth

S.C. C.E.T. IASI II, 2 парогенератора x 305 MWth

До 31 декември 2009 г.:

CET BACAU No. 1,1 парогенератор x 345 MWth

S.C. TERMOELECTRICA GIURGIU No. 1, 3 парогенератора x 285 MWth

S.C. COLTERM SA No. 6, 3 парогенератора x 81,4 MWth

До 31 декември 2010 г.:

CET ARAD No. 1, 1 парогенератор x 403 MWth

S.C. CET BRASOV SA No. 1, 2 котли x 337 MWth

S.C. TERMOELECTRICA DOICESTI No. 1, 1 парогенератор Benson x 470 MWth

S.C. COMPLEX ENERGETIC TURCENI SA No. 2, 2 енергийни котли x 789 MWth

S.C. TERMICA SA SUCEAVA No. 1, 2 котли x 296 MWth

S.C. CET GOVORA SA No. 3, 1 котел x 285 MWth

До 31 декември 2011 г.:

S.C. COMPLEX ENERGETIC CRAIOVA SE CRAIOVA II-No. 2, 2 CAF x 116 + 2 CR x 68 MWth

S.C. COMPLEX ENERGETIC ROVINARI SA No. 2, 2 парогенератора x 879 MWth

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA No. 2, 4 енергийни котли x MWth

S.C. PETROTEL LUKOIL SA No. 1, DAV3 + HPM, 1 x 45 MWth + 14,7 MWth + 11,4 MWth

S.C. PETROTEL LUKOIL SA No. 2, 3 технологични парогенератора x 105,5 MWth

S.C. ALUM SA TULCEA No.1, 3 котли x 84,8 MWth +1 x 72,6 MWth

S.C. CET GOVORA SA No. 2, 2 котли x 285 MWth

До 31 декември 2013 г.:

S.C. COMPLEX ENERGETIC Rovinari SA No. 1, 2 парогенератора x 878 MWth

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA No. 3, 4 енергийни котли x 264 MWth

S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU No. 1, 4 парогенератора x 85,4 MWth

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA No. 2, 2 парна група парогенератори x 300 MWth + 1 x 269 MWth

През този преходен период емисиите от прах от всички горивни инсталации по смисъла на Директива 2001/80/EО не трябва да превишават следните междинни тавани:

- до 2007 г.: 38 600 тона/годишно;

- до 2008 г.: 33 800 тона/годишно;

- до 2010 г.: 23 200 тона/годишно;

- до 2013 г.: 15 500 тона/годишно.

г) Чрез дерогация от член 4, параграф 3 и част A на приложение VI на Директива 2001/80/EО, нормите за допустими емисии на азотни оксиди, които се прилагат след 1 януари 2016 г. за инсталации с номинална топлинна мощност над 500 MW, не се прилагат в Румъния до 31 декември 2017 г. за следните инсталации:

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA No. 2, 2 групи парогенератори x 300 MWth + 1 парогенератор x 269 MWth;

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA No. 2, 4 енергийни котли x 264 MWth;

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA No. 2, 2 парогенератора x 879 MWth;

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA No. 3, 2 енергийни котли x 789 MWth;

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA No. 1, 4 енергийни котли x 264 MWth;

S.C.TERMICA SA SUCEAVA, No. 1, 2 котли x 296 MWth.

През този преходен период емисиите на азотни оксиди, изпускани от всички горивни инсталации по смисъла на Директива 2001/80/EО, не трябва да превишават следните междинни тавани:

- до 2016 г.: 80 000 тона/годишно;

- до 2017 г.: 74 000 тона/годишно.

д) До 1 януари 2011 г. Румъния изпраща актуализиран план до Комисията, включващ инвестиционен план за постепенното привеждане в съответствие на останалите инсталации, които не отговарят на изискванията, с ясно определени етапи на прилагане на съответните достижения на правото на ЕО. Тези инсталации задължително постигат по-нататъшно намаляване на емисиите до ниво значително под междинните цели по смисъла на параграфи а) - г) по-горе, по-специално за емисиите през 2012 г. Ако Комисията, като вземе предвид последствията върху околната среда и по-специално необходимостта да се намалят нарушенията на конкуренцията във вътрешния пазар, вследствие на преходните мерки, счете, че тези планове не са достатъчни, за да се постигнат тези цели, информира Румъния. В рамките на следващите три месеца Румъния оповестява мерките, които е предприела за постигането на тези цели. Ако впоследствие Комисията в консултации с държавите-членки счете, че тези мерки са недостатъчни за постигането на тези цели, започва процедура за нарушение по смисъла на член III-360 на Конституцията.


Допълнение А към приложение VII


Преструктуриране на румънската стоманодобивна индустрия

(посочено в приложение VII, глава 4, раздел Б)


ЧАСТ І

ПРЕДПРИЯТИЯ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПО ПРОAРАМАТА ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА СТОМАНОДОБИВНИЯ ОТРАСЪЛ НА РУМЪНИЯ


- Ispat Sidex Galai

- Siderurgica Hunedoara

- COS Targoviste

- CS Resita

- IS Campia Turzii

- Donasid (Siderca) Calarasi


ЧАСТ ІІ

ГРАФИК И ОПИСАНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В КАПАЦИТЕТА (Намаленията на капацитета са окончателни, така както е определено в Решение № 3010/91/ЕОВС на Комисията от 15 октомври 1991 г. (ОВ L 286, 16.10.1991 г., стр. 20))ЧАСТ ІІІ

БАЗИ ЗА СРАВНЕНИЕ ПРИ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ


1. Жизнеспособност

Като се взимат предвид специалните счетоводни правила, прилагани от Комисията, всяко предприятие бенефициент постига минимален годишен брутен оперативен резултат в размер на 10 % за оборота за не-интегрираните стоманодобивни предприятия и 13,5% за интегрираните стоманодобивни предприятия и минимална възвръщаемост от 1,5 % от оборота не по-късно от 31 декември 2008 г. Това се потвърждава от независима оценка, извършвана годишно между 2005 г. и 2009 г., така както е уредено в глава 4, раздел Б, параграф 13 от приложение VІІ.

2. Производителност

До 31 декември 2008 г. постепенно се постига обща производителност сравнима с тази, която е достигната от стоманодобивната индустрия на ЕС. Това се потвърждава от независима оценка, извършвана годишно между 2005 г. и 2009 г. така както е уредено в глава 4, раздел Б, параграф 13, от приложение VІІ.

3. Намаляване на разходите

Специално значение се отдава на намаляването на разходите като един от ключовите елементи на жизнеспособността. Тези намаления ще бъдат изпълнени изцяло, в съответствие с бизнес плановете на предприятията бенефициенти.


ЧАСТ ІV

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ


1. Производителност и отражение върху пазара

- месечна производителност на необработена стомана, полуготови и готови продукти по категория, а също и по поредица на продуктите,

- продадени продукти, включително количества, цени и пазари; подразделяне по поредица на продуктите.

2. Инвестиции

- детайли за извършените инвестиции,

- дата на приключване,

- разходите за инвестицията, източниците на финансиране и размера на всяка включена помощ, свързана с инвестицията,

- датата на плащане на помощта, ако има такава.

3. Съкращения на работната сила

- брой и времево разпределение по време на съкращаването на работни места,

- увеличение на наетите на работа в предприятията бенефициенти (като се разграничават пряко и непряко наемане на работа),

- увеличение в наемането на работа в националния стоманодобивен отрасъл.

4. Производствени мощности (с оглед на целия стоманодобивен отрасъл на Румъния)

- дата (или очаквана дата) на спиране на производствените мощности, изразени в MPP (като MPP е максимално възможното годишно производство, което може да бъде постигнато при обичайни условия на работа), които предстои да бъдат закрити, и описание на тези мощности,

- дата (или очаквана дата) на демонтиране, така както е определено в Решение № 3010/91/ЕОВС на Комисията относно информацията, която трябва да бъде предоставена от стоманодобивните предприятия, за техните инвестиции (ОВ L 286, 16.10.1991 г., стр. 20.), на съответни съоръжения и детайли по демонтирането,

- дата (или очаквана дата) на въвеждане на нови производствени мощности и описание на тези мощности,

- нарастване на общия капацитет за необработената стомана и готовите продукти в Румъния по категории.

5. Разходи

- разбивка на разходите и съответното им оптимизиране за минал и бъдещ период, по-специално намаляване на разходите за работна сила, за сурови материали, потребление на енергия, намаляването на разходите за външни услуги и спомагателни дейности.

6. Финансово изпълнение

- илюстриране на избрани ключови финансови съотношения, за да се демонстрира постигане на напредък в посока към жизнеспособност (финансови резултати и съотношения трябва да бъдат предоставени по начин, който позволява сравнения с плана за финансово преструктуриране и трябва да включват теста на Комисията за жизнеспособност),

- подробности за платените данъци и мита, включително информация за всякакви отклонения от обичайно приложимите фискални и митнически правила,

- равнище на финансовите задължения,

- подробности и времево разпределение на изплащането на вече предоставена помощ в съответствие с условията по протокола,

- срокове и условия на всички нови заеми (без оглед на източника).

7. Създаване на ново предприятие или нови заводи, водещи до увеличаване на производствения капацитет

- идентифициране на всеки участник от частния или от публичния сектор,

- източници на финансиране за създаване на новото предприятие или новите заводи,

- условия за участие на частни или публични акционери,

- структура на управление на новото предприятие.

8. Промени в собствеността.


Допълнение Б към приложение VІІ

Списък на предприятия за месо, птиче месо и мляко и млечни продукти, посочен в глава 5, раздел Б, подраздел I, от приложение VII


Месни предприятияПредприятия за птиче месо