ДИРЕКТИВА 96/22/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 1996 година относно забрана на употребата на определени вещества с хормонално или тиростатично действие, и на бета-агонисти в животновъдството, и за отмяна на Директиви 81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и 88/299/ЕИО

Обн. L ОВ. бр.125 от 23 Май 1996г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Изменена със:

>M1 Директива 2003/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година


>M2 Директива 2008/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година


Актове от българското законодателство, цитиращи текущия документ.


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 43 от него,


като взе предвид предложението на Комисията1,


като взе предвид становището на Европейския парламент2,


като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет3,


1. Като има предвид, че Директива 81/602/ЕИО4 забранява определени вещества с хормонално действие и всякакви вещества с тиростатично действие и като има предвид, че Директива 88/146/ЕИО5 забранява употребата на определени вещества с хормонално действие в животновъдството, като допуска отмени.


2. Като има предвид, че Директива 88/299/ЕИО на Съвета6 определя условията за прилагане на предвидените в член 7 от Директива 88/146/ЕИО дерогации от забраната за търговия с отделни категории животни и месо от тях.


3. Като има предвид, че поради остатъчните количества на отделни вещества с тиростатично, естрогенно, андрогенно или гестагенно действие в месото и други хранителни продукти от животински произход, тези вещества могат да бъдат опасни за потребителите и могат също да повлияят върху качеството на хранителните продукти от животински произход.


4. Като има предвид, че при отглеждане на добитъка се използват незаконно нови вещества с анаболистично действие, като бета-агонисти, с оглед да се стимулира растежа на и продукцията от животните.


5. Като има предвид, че резултатите от проведено от Комисията проучване в държавите-членки от 1990 до 1992 г. показват, че бета-агонистите имат широко разпространение в животновъдния сектор, което води до тяхната незаконна употреб.


6. Като има предвид, че неправилната употреба на бета-агонисти може да представлява сериозен риск за здравето на човека; като има предвид, че притежаването на бета-агонисти, предписването им на животни, от който и да е вид, и предлагането им с тази цел на пазара, следва да се забрани в интерес на потребителя; като има предвид освен това, че следва да се забрани притежаването, предписването на животни от който и да е вид и предлагането на пазара на стилбени и тиростатични вещества, и да се регулира използването на други вещества.


7. Като има предвид обаче, че предписването на медицински продукти на основата на бета-агонисти може да се разреши за обосновани терапевтични цели за отделни категории едър рогат добитък, еднокопитни и домашни любимци.


8. Като има предвид, че е необходимо да се осигури възможност за всички потребители да получават месо и месни хранителни продукти при едни и същи условия на предлагане и всички тези продукти да отговарят колкото е възможно повече на техните интереси и очаквания; като има предвид, че при чувствителността на потребителите, това може само да доведе до нарастване на потреблението на въпросните продукти.


9. Като има предвид, че следва да продължи да се прилага забраната за употреба на хормонални вещества с цел угояване; като има предвид, че може да се разреши употребата на отделни вещества за терапевтични и зоотехнически цели, но тя трябва стриктно да се контролира, за да се предотврати каквато и да било злоупотреба.


10. Като има предвид, че карентните периоди не са хармонизирани на равнището на Общността и съществуват значителни различия между държавите-членки, особено по отношение на разрешени ветеринарномедицински продукти, които съдържат хормонални вещества или бета-агонисти; като има предвид, че в интерес на хармонизирането, по тази причина следва да се определят максимални карентни периоди за такива медицински продукти.


11. Като има предвид освен това, че третирани по този начин живи животни с терапевтична или зоотехническа цел и месото от такива животни, като общо правило следва да не се продава, тъй като това би могло да намали ефективността на мерките за контрол на схемата като цяло; като има предвид обаче, че може да се предвидят дерогации от забраната, при определени условия, по отношение на търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на животни, предназначени за отглеждане и животни за разплод в края на техния репродуктивен живот.


12. Като има предвид, че такива дерогации могат да бъдат разрешени при предвидени подходящи гаранции, така че да се предотврати нарушаването на търговията; като има предвид, че такива гаранции трябва да обхващат продуктите, които може да се употребяват, изискванията за регламентиране на тяхната употреба и проверките за осигуряване спазването на изискванията, особено във връзка с необходимия карентен период.


13. Като има предвид, че следва да се вземат мерки за ефективната проверка на прилагането на разпоредбите, които произтичат от настоящата директива.


14. Като има предвид, че Директиви 81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и 88/299/ЕИО следва да се отменят.


15. Като има предвид, че за да се води ефективна борба срещу незаконната употреба на стимулатори за растежа и продуктивността в животновъдството във всички държави-членки, действията ще трябва да бъдат организирани на равнище на Общността.


16. Като има предвид, че на 18 януари 1996 г. Европейският парламент поиска от Комисията и Съвета да продължат да се противопоставят на внасянето на третирано с хормони месо в Общността, поиска запазване на пълната забрана върху употребата на стимулатори за растежа в животновъдството, и за тази цел поиска от Съвета незабавно да одобри предложението на Комисията, по което Европейския парламент даде своето становище на 19 април 1994 г.,ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1


1. По смисъла на настоящата директива се прилагат определенията за месо и месни продукти, дадени в Директиви 64/433/ЕИО7, 71/118/ЕИО8, 77/99/ЕИО9, и 91/495/ЕИО10, определенията за продукти от аквакултури, дадени в Директива 91/493/ЕИО11 и определенията за ветеринарномедицински продукти, дадени в Директиви 81/851/ЕИО12 и 81/852/ЕИО13.


2. В допълнение се прилагат следните определения:


а) "селскостопански животни" са домашните животни от видовете говеда, свине, овце и кози, домашни еднокопитни, птици и зайци, както и диви животни от тези видове и диви преживни животни, които се отглеждат в дивечови стопанства;


>M2

б) „терапевтично третиране“ е предписването — съгласно член 4 от настоящата директива — на разрешена субстанция на отделно селскостопанско животно, след преглед от ветеринарен лекар, за лечение на проблем с плодовитостта — включително прекъсване на нежелана бременност — и в случай на бета-агонисти, за предизвикване на токолиза при крави, когато те се отелват, както и за лечение на респираторни проблеми, заболяване на навикуларната кост, ламинит и за предизвикване на токолиза при еднокопитни животни;


в) "зоотехническо третиране" е предписването:


(i) на отделно селскостопанско животно на вещество, разрешено съгласно член 5 от настоящата директива, за синхронизиране на естроса и подготвяне на донори и реципиенти за имплантиране на ембриони, след преглед на животното от ветеринарен лекар, или, в съответствие с параграф втори на член 5, на негова отговорност;


(ii) в случай на водни животни, на група разплодни животни с цел полова инверсия, по предписание на ветеринарния лекар и на негова отговорност;


г) "незаконосъобразно третиране" е употребата на неразрешени вещества или продукти или употребата на вещества или продукти, които са разрешени съгласно законодателството на Общността, за цели или при условия, различни от определените в законодателството на Общността.


>M2


Член 2

Държавите-членки забраняват пускането на пазара на изброените в приложение II субстанции за всички животни, чиито месо и продукти са предназначени за консумация от човека, за цели, различни от предвидените в член 4, точка 2.


>M1


Член 3


Държавите-членки забраняват за веществата, изброени в приложение II, и временно забраняват за веществата, изброени в приложение III:


а) даването на тези вещества на животни, отглеждани във ферми или на аквакултури, при какви да е обстоятелства;

б) — притежаването, освен ако е под официален контрол, на животни, посочени в буква а), и

— пускането на пазара или клането за консумация от човека на животни, отглеждани в стопанства,които съдържат веществата, посочени в приложение II и приложение III, или в които е установено наличието на такива вещества, освен ако не се дадат доказателства, че въпросните животни са били третирани в съответствие с членове 4, 5 >M2 __________ <;

в) пускането на пазара за консумация от човека на аквакултури, на които са давани веществата, посочени по-горе, а също и на преработени продукти, получени от такива животни;

г) пускането на пазара на месо от животните, посочени в буква б);

д) преработката на месо, посочено в буква г).
Член 4


Въпреки членове 2 и 3, държавите-членки могат да разрешат:


1. предписване на селскостопански животни, за терапевтични цели, >M1 __________ <, тестостерон и прогестерон и производни, които лесно произвеждат съединението на източника на хидролиза след абсорбция на мястото на прилагане. Ветеринарномедицинските продукти, които се употребяват за терапевтично третиране, трябва да отговарят на посочените в Директива 81/851/ЕИО изисквания за предлагане на пазара и да се предписват само от ветеринарен лекар, чрез инжектиране или за лечение на овариална дисфункция под формата на вагинални спирали, но не чрез имплант, при селскостопански животни, които са ясно идентифицирани. Третирането на идентифицираните животни трябва да бъде регистрирано от отговорния ветеринарен лекар. Последният трябва да документира поне следните подробности в регистър, който регистър може да бъде предвиденият в Директива 81/851/ЕИО:


- вид на третирането,


- вид на разрешените продукти,


- дата на третиране,


- идентичност на третираните животни.


Регистърът трябва да се предоставя на компетентния орган при поискване.


2. предписване за терапевтични цели на разрешени ветеринарномедицински продукти, които съдържат:


>M2

i) алил тренболон, прилаган орално, или бета-агонисти за еднокопитни животни, при условие че продуктите се употребяват в съответствие с указанията на производителя;


(ii) бета-агонисти, под формата на инжекции, за предизвикване на токолиза при крави когато се отелват.


Такива вещества трябва да се предписват от ветеринарен лекар, или, в случай на ветеринарномедицинските продукти посочени в (i), под негова пряка отговорност; лечението трябва да бъде регистрирано от отговарящия ветеринарен лекар, който документира най-малко информацията, посочена в точка 1.


На фермерите се забранява притежаването на ветеринарномедицински продукти, които съдържат бета-агонисти, които могат да бъдат използвани с цел изкуствено предизвикване на токолиза.


Забранява се обаче, без да се накърнява алинея първа на точка 2, (ii) терапевтичното третиране на животни, отглеждани за месо, включително животни за разплод в края на техния репродуктивен живот.


Член 5


>M1 Чрез дерогация член 3, буква а) и без да се засяга член 2, държавите-членки могат да разрешат за зоотехнически цели даването на животни, отглеждани в стопанства, на ветеринарни медицински продукти с естрогенно (различни от 17?-естрадиол и неговите естер-подобни производни), андрогенно или гестагенно действие, които са разрешени в съответствие с Директива 2001/82/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните медицински продукти (1). < Такива ветеринарномедицински продукти трябва да се предписват от ветеринарен лекар на ясно идентифицирани животни; третирането следва да се документира от отговорния ветеринарен лекар в съответствие с точка 1 от член 4.


Държавите-членки обаче могат да позволят синхронизирането на естроса и подготовката на донори и реципиенти за имплантиране на ембриони да се извършва не пряко от ветеринарния лекар, но под негова отговорност.


При водните животни, младите риби може да се третират през първите три месеца с цел полова инверсия с ветеринарномедицински продукти, които имат андрогенно действие и са разрешени в съответствие с Директиви 81/851/ЕИО и 81/852/ЕИО.


В предвидените в настоящия член случаи ветеринарният лекар изготвя неподлежаща на продължение рецепта, като уточнява въпросното третиране и количеството на необходимия продукт, и също така документира предписаните продукти.


Забранява зоотехническото третиране на животни отглеждани за месо, включително през периода на угояване при животните за разплод в края на техния репродуктивен живот.

>M2

__________Член 6


>M1

1. Хормонални продукти и бета-агонисти, които са разрешени за даване на животните, отглеждани в стопанства, в съответствие с членове 4, 5 >M2 __________ <, трябва да отговарят на изискванията на Директива 2001/82/ЕО.


2. Следните продукти обаче не могат да бъдат разрешени съгласно параграф 1:


а ) следните хормонални продукти:


(i) продукти с депо действие;


(ii) продукти с карентен период повече от 15 дни след прекратяване на третирането;


(iii) продукти:


- които са били разрешени съгласно правила, предхождащи направената с Регламент (ЕИО) № 2309/9314 поправка,


- чиито условия на употреба са неизвестни,


- за които не съществуват реактиви и оборудване, които да се използват при аналитичните методи за откриване наличието на остатъчни количества над разрешените норми,


б) ветеринарномедицински продукти, които съдържат бета-агонисти с карентен период повече от 28 дни след прекратяване на третирането.Член 7


>M1

1. За целите на търговията държавите-членки могат да разрешат пускането на пазара на животни за разплод и такива, отглеждани за разплод, които през този период са преминали третирането, посочено в членове 4, 5 >M2 __________ <, и могат да разрешат поставянето на печат на Общността върху месото от такива животни, когато са спазени условията, установени в членове 4, 5 >M2 __________ <, и периодите на оттегляне, предвидени в разрешението за пускане на пазара.


Преди изтичането на карентния период обаче, може да се извършва търговия с елитни коне, и по-специално расови и състезателни коне, циркови коне или коне, предназначени за разплод или за изложения, включително регистрирани еднокопитни, на които са предписвани ветеринарномедицински продукти, които съдържат алил тренболон или бета-агонисти за целите, посочени в член 4, в случай че са изпълнени изискванията за регламентиране на предписването, и че видът и датата на третирането са записани в удостоверението или паспорта, които придружават тези животни.


2. Месо или животински продукти, на които са предписвани вещества с естрогенно, андрогенно или гестагенно действие или бета-агонисти в съответствие с разрешителните разпоредби на настоящата директива, не могат да се пускат на пазара за консумация от човека, освен ако въпросните животни са третирани с ветеринарномедицински продукти, които отговарят на изискванията на член 6 и е спазен посоченият карентен период, преди животните да бъдат заклани.


Член 8


Държавите-членки осигуряват:


>M1

1. по време на внос, производство, съхранение, разпространение, продажба и употреба на веществата, посочени в членове 2 и 3, тяхното притежание се ограничава само по отношение на лицата, упълномощени от националното законодателство в съответствие с член 68 от Директива 2001/82/ЕО;


2. в допълнение към проверките, предвидени в директивите за регламентиране на предлагането на пазара на въпросните продукти, извършване на предвидените в член 11 от Директива 96/23/ЕО16 официални проверки от компетентните национални органи, без предварително уведомяване, с оглед установяването на:


а) притежанието или наличието на забранени съгласно >M1 членове 2 и 3 < субстанции или продукти, които са предназначени за предписване на животни с цел угояване;


б) незаконосъобразното третиране на животни;


в) неспазване на предвидените в член 6 карентни периоди;


г) неспазване на ограниченията за употреба на отделни субстанции или продукти, определени >M1 в членове 4, 5 >M2 __________ <


3. извършване, в съответствие с приложения ІІІ и ІV към Директива 96/23/ЕО, на тестове за наличието на:


а) посочените в точка 1 вещества в животните, във водата за пиене на животните и на всички места, където животните се отглеждат или държат;


б) остатъчни количества от гореспоменатите вещества в живите животни, в техните екскременти и телесни течности, и в животинските тъкани и продукти


4. когато предвидените в точки 2 и 3 проверки покажат:


а) наличие на вещества или продукти, чиято употреба или притежание е забранено, или наличие на остатъчни количества вещества, чието предписване е включено в частта за незаконосъобразно третиране, такива вещества или продукти се конфискуват, като всички третирани животни или месото от тях се поставят под официално наблюдение, докато се приложат необходимите санкции.


б) неспазване на изискванията по точки 2, букви б) и в), тогава компетентният орган взема подходящи мерки съобразно тежестта на нарушението.


Член 9


Без да се накърнява Директива 81/851/ЕИО, предприятията, които купуват или произвеждат вещества с тиростатично, естрогенно, андрогенно или гестагенно действие или бета-агонисти, на които е разрешено поради предоставената им правоспособност да продават такива вещества, и които купуват или произвеждат фармацевтични и ветеринарномедицински продукти от такива вещества, се изисква да водят регистри, в които в хронологичен ред се уточняват произведените или придобити количества, и продадените или използвани за производството на фармацевтични и ветеринарномедицински продукти, както и имената на лицата, на които са продадени такива количества, или от които са закупени.


Горната информация трябва да се предостави на компетентния орган при поискване, а в случай на компютъризирани записи, се предоставя под формата на разпечатка.


Член 10


Когато резултатите от извършените проверки в държава-членка покажат несъответствие с изискванията на настоящата директива в страната на произход на животните или продуктите, компетентният орган на тази държава-членка прибягва до Директива 89/608/ЕИО на Съвета от 21 ноември 1989 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничество между последните и Комисията, за да осигури правилното прилагане на законодателството по ветеринарните и зоотехническите въпроси17.


Член 11


>M2

1. Третите страни, чието законодателство разрешава пускането на пазара и предписването на стилбени, стилбенови производни, техните соли и естери, или на тиреостатични субстанции, с цел да бъдат предписвани за животни от всички видове, чиито месо и продукти са предназначени за консумация от човека, не могат да бъдат включвани в нито един от предвидените от общностното законодателство списъци със страни, от които държавите-членки имат право да внасят селскостопански животни или животни от аквакултури, или месо или продукти, получени от такива животни.


2. Държавите-членки също забраняват и внасянето от трети страни на включени в посочените в параграф 1 списъци:


а) селскостопански или водни животни,


(i) на които са предписвани по какъвто и да било начин посочените >M1 в приложение II, списък А, < продукти или субстанции;


(ii) на които са предписвани посочените в буква а) от член 3 вещества и продукти, освен ако тези вещества и продукти са предписвани в съответствие с разпоредбите и изискванията, определени в членове 4, 5 и 7, и са спазени разрешените в международните препоръки карентни периоди;


б) месо и продукти, добити от животни, чието внасяне е забранено съгласно буква а).


3. Може обаче да се внасят от трети страни животни, предназначени за отглеждане, разплодни животни в края на техния репродуктивен живот, или месо от тях, при условие, че за тях се дават гаранции поне еквивалентни на тези, посочени в настоящата директива, които са създадени в съответствие с процедурата по член 33 от Директива 96/23/ЕО с цел изпълнение на глава V от настоящата директива.


4. Проверките на вноса от трети страни се извършват в съответствие с член 4, параграф 2, в) от Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г., установяваща принципите за регламентиране на организацията на ветеринарните проверки на животните, внасяни в Общността от трети страни18, и член 8, параграф 2 от Директива 90/675/ЕИО на Съвета от 10 декември 1990 г., относно установяване на принципите за регламентиране на организацията на ветеринарните проверки на продуктите, внасяни в Общността от трети страни19.


> M2

Член 11а

По отношение на изброените в приложение III субстанции Комисията търси допълнителна информация, като отчита последните научни данни, от всички възможни източници, и осъществява системен преглед на прилаганите мерки, за да може да представи своевременно на Европейския парламент и на Съвета необходимите предложения.


Член 11б

Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, организира информационна кампания относно пълната забрана на употребата на 17?-естрадиол при животни, отглеждани за производство на храни, която е насочена към фермерите и ветеринарните орга- низации в ЕС, както и към съответните организации извън ЕС,които участват пряко или косвено в износа към ЕС на храни от животински произход, попадащи в приложното поле на настоящата директива.Член 12


Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да приеме преходни мерки, необходими за въвеждането на предвидените в настоящата директива разпоредби.


Член 13


1. Директиви 81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и 88/299ЕИО се отменят считано от 1 юли 1997 г.


2. Позоваванията на отменените директиви се тълкуват като направени към настоящата директива и се четат в съответствие с корелационната таблица в приложението.


Член 14


1. Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби за да се съобразят с настоящата директива от 1 юли 1997 г., а за бета-агонистите, най-късно до 1 юли 1997 г. Те незабавно информират за това Комисията.


Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се включва позоваване на настоящата директива или те се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.


2. Държавите-членки уведомяват Комисията за текста на основните разпоредби от националното си законодателство в областта, регулирана от настоящата директива.


3. До прилагане на разпоредбите на настоящата директива по отношение на бета-агонистите, продължават да се прилагат съответните национални правила в съответствие с общите разпоредби на Договора.


>M1

Член 14а


Чрез дерогация от членове 3 >M2 __________ < и без да се засяга член 2, животните, отглеждани в стопанства, за които може да се удостовери, че не са били третирани с 17?-естрадиол или неговите естер-подобни производни за терапевтични или зоотехнически цели преди 14 октомври 2004 г., са предмет на същите разпоредби, като определени за веществата, разрешени съгласно член 4, точка 1 относно терапевтични цели и съгласно член 5, относно зоотехнически цели.Член 15


Настоящата директива влиза в сила от деня на публикуването й в Официален вестник на Европейските общности.


Член 16


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Люксембург на 29 април 1996 година.


За Съвета:


Председател


W.LUCHETTI

ПРИЛОЖЕНИЕ >M1 I <


Таблица за съответствие


Настояща Директиви 81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и
директива 88/299/ЕИО
   
член 1, член 1, 81/602/ЕИО
параграф 1 параграф 1 88/146/ЕИО
  член 1,  
  параграф 1  
член 1, член 1, 81/602/ЕИО
параграф 2, параграф 2 88/146/ЕИО
букви а ) и б) член 1, 88/299/ЕИО
  параграф.  
  2  
  член 2,  
  параграф  
  1, буква б)  
член 2, член 3 81/602/ЕИО
буква а )    
член 2, -  
буква б)    
член 3 член 2 81/602/ЕИО
член 4, член 4 81/602/ЕИО
параграф 1 член 2 и 88/146/ЕИО
  член 3, 88/299/ЕИО
  буква б)  
  член 1  
  параграф  
  1, буква а )  
  и  
  параграфи  
  2 и 4  
член 4, -  
параграф 2    
член 5 член 4 81/602/ЕИО
  член 2, 88/299/ЕИО
  параграф  
  1, буква б)  
  и  
  параграфи  
  2 и 4  
член 6 член 2, 88/299/ЕИО
  параграф 3  
член 7, член 7 88/146/ЕИО
параграф 1 членове 2 88/299/ЕИО
  и 3  
член 7, член 4 88/299/ЕИО
параграф 2    
член 8 член 7 81/602/ЕИО
член 9 член 4 88/146/ЕИО
член 10 -  
член 11, -  
параграф. 1    
член 11, член 6, 88/146/ЕИО
параграф 2 параграфи  
  1 и 2  
член 11, член 5 88/299/ЕИО
параграф 3    
член 11, член 6, 88/146/ЕИО
параграф 4 параграф 7  
член 12 -  
член 13 -  
член 14 -  
член 15 -  
член 16 -  
приложение -  
     


>M2

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на забранените субстанции:

Списък A: забранени субстанции

— Тиреостатични субстанции,

— стилбен, стилбенови производни, техните соли и естери,

— 17 b-естрадиол и неговите естери и производни.

Списък Б: забранени субстанции с дерогации

— Бета-агонисти.


>M1

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на временно забранени вещества: вещества, които имат естрогенно (различни от 17b-естрадиол или неговите естер-подобни производни), андрогенно или гестагенно действие.
_________________________

1 ОВ С 302, 9.11.1993 г., стр. 8 и ОВ С 222, 10.8.1994 г., стр. 16.

2 ОВ С 128, 9.5.1994 г., стр. 107.

3 ОВ С 52, 19.2.1994 г., стр. 30.

4 ОВ L 222, 7.8.1981 г., стр. 32. Директива, последно изменена с Директива 85/358/ЕИО (ОВ L 191, 23.7.1985 г., стр. 46).

5 ОВ L 70, 16.3.1988 г., стр. 16. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

6 ОВ L 128, 21.5.1988 г., стр. 36.

7 ОВ 121, 29.7.1964 г., стр.2012/64. Директива, последно изменена с Директива 95/23/ЕО (ОВ L 243, 11.10.1995 г., стр. 7).

8 ОВ L 55, 8.3.1971 г., стр. 23. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

9 ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 85. Директива, последно изменена с Директива 85/68/ЕО (ОВ L 332, 30.12.1995 г., стр. 10).

10 ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 41. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

11 ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 15. Директива, последно изменена с Директива 95/71/ЕО (ОВ L 332, 30.12.1995 г., стр. 40).

12 ОВ L 317, 6.11.1981 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 93/40/ЕИО (ОВ L 214, 24.8.1993 г., стр. 31).

13 ОВ L 317, 6.11.1981 г., стр. 16. Директива, последно изменена с Директива 93/40/ЕИО (ОВ L 214, 24.8.199 г., стр. 31).

14 L 214, 24.8.1993 г., стр. 1

15 ОВ L 373, 31.12.1990 г., стр. 15.

16 ОВ Виж стр. 10 от настоящия Официален вестник.

17 ОВ L 351, 2.12.1989 г., стр. 34.

18 ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56. Директива, последно изменена с Директива 95/157/ЕО (ОВ L 103, 6.5.1995 г., стр. 40).

19 ОВ L 373, 31.12.1990 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 95/52/ЕО (ОВ L 265, 8.11.1995 г., стр. 16).Untitled Page