РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1768/95 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 1995 година относно прилагането на правила за селскостопанското освобождаване, предвидено в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно правата на Общността за растително разнообразие


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Актове от българското законодателство, цитиращи текущия документ.


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г., относно правата на Общността за растително разнообразие (Основният регламент) 1, и по-специално член 14, параграф 3 от него,


като има предвид, че член 14 от основния регламент предвижда дерогация от правата на Общността за растително разнообразие, с цел защита на селскостопанската продукция (селскостопанско освобождаване);


като има предвид, че условията за осъществяване на тази дерогация и за защита на легитимните интереси на животновъдите и земеделските производители, следва да бъдат установени в правила за прилагане, на базата на критериите, предвидени в член 14, параграф 3 от основния регламент;


като има предвид, че настоящият регламент установява тези условия в определянето, по-специално, на задълженията на земеделските производители, преработвателите и титулярите, в резултат от гореспоменатите критерии;


като има предвид, че тези задължения се отнасят в много голяма степен към плащането, от земеделските производители, на справедливо възнаграждение на титуляра, за използването на дерогацията, за предоставяне на информация, за защита идентичността на продукта от реколтата, влязъл за преработка с този, който е резултат от преработка, както и за мониторинг на спазването на разпоредбите за дерогация;


като има предвид, също че определението за "малки земеделски производители", от които следва да не се изисква плащане на възнаграждение на титуляра за използването на дерогация, се допълни по-специално по отношение на земеделски производители, отглеждащи определени фуражни растения и картофи;


като има предвид, че Комисията ще наблюдава стриктно, в цялата Общност, ефекта, който определението на "малки земеделски производители", както е предвидено в основния регламент и, по-специално относно включването на угари и - в случая с картофите - на максималния размер на областта, в настоящия регламент, може да произведе по отношение на ролята на възнаграждението, както е предвидено в член 5, параграф 3 на настоящия регламент, и когато е необходимо, да направи подходящите предложения или предприеме подходящите стъпки с оглед постигане на съгласуваност в цялата Общност по отношение съотношението между използването на лицензиран разсадъчен материал и това на продукта от реколтата, съгласно дерогацията, предвидена в член 14 от основния регламент;


като има предвид обаче, че все още не е възможно да се оцени размерът, до който са използвани сравними дерогации, съгласно настоящото законодателство на държавите-членки, по отношение на сумите, изисквани понастоящем за лицензирана продукция на разсадъчен материал от сортове, защитени съгласно гореспоменатото законодателство на държавите-членки;


като има предвид, че следователно Комисията може понастоящем да не е способна да дефинира по подходящ начин, в рамките на обхвата на отговорност, даден на законодателя на Общността, съгласно член 14, параграф 3 от основния регламент, нивото на справедливо възнаграждение, което трябва да бъде чувствително по-ниско от сумата, искана за лицензирано производство на разсадъчен материал;


като има предвид обаче, че първоначалното ниво, както и системата за последващи приспособявания, следва да бъдат определени колкото е възможно по-скоро и не по-късно от 1 юли 1997 г.;


като има предвид още повече, че настоящият регламент цели определянето на връзката между правата на Общността за растително разнообразие и правата, които произтичат от разпоредбите на член 14 от основния регламент, от една страна, и тези между даденото одобрение на земеделския производител и неговото стопанство, от друга;


като има предвид последно, че последствията от неспазване на задълженията, които произтичат от съответните разпоредби, следва да бъдат уточнени;


като има предвид, че административният съвет е бил консултиран;


като има предвид, че разпоредбите, предвидени в настоящия регламент са съгласно становището на постоянния комитет по правата за растително разнообразие,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:ГЛАВА 1


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Член 1


Обхват


1. Настоящият регламент установява правила за приложение на условията за влизане в сила на дерогацията, предвидена в член 14, параграф 1 от основния регламент.

2. Условията следва да се прилагат за правата и тяхното упражняване, и за задълженията и тяхното изпълнение, на титуляра, по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент, а също и за разрешението и използването му, и за задълженията и тяхното изпълнение, от земеделския производител, до размера, че тези права, разрешение и задължения произтичат от разпоредбите на член 14 от основния регламент. Те следва също да се прилагат по отношение на правата, одобрението и задълженията, които произлизат от разпоредбите на член 14, параграф 3 от основния регламент за други.

3. Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, подробностите относно упражняването на правата, използването на разрешения или изпълнението на задълженията се управлява от правото на държавата-членка, включително нейното международно частно право, в който се локализира стопанството на земеделския производител, за което се прави изключение.


Член 2


Защита на интереси


1. Условията, посочени в член 1, следва да се прилагат както от титуляра, представляващ животновъдния стопанин, така и от земеделския производител по такъв начин, че да се защитават легитимните им взаимни интереси.

2. Легитимните интереси не следва да се считат за защитени, ако един или повече от интересите са повлияни негативно, без да се вземе предвид нуждата да се поддържа разумен баланс между всички тях, или нуждата от пропорционалност между целта на съответното условие и действителния ефект от неговото прилагане.

ГЛАВА 2


ТИТУЛЯР И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ


Член 3


Титуляр


1. Правата и задълженията на титуляра, които произтичат от разпоредбите на член 14 от основния регламент, както е определено в настоящия регламент, различни от правата върху вече определено заплащане на разумно възнаграждение, посочено в член 5, може да не бъде предмет на трансфер към други. Обаче, те следва да бъдат включени в правата и задълженията, които се влияят от прехвърляне на права на Общността за растително разнообразие, съгласно разпоредбите на член 23 от основния регламент.

2. Правата, посочени в параграф 1, могат да бъдат предизвикани от индивидуални титуляри, колективно от няколко титуляри или от организация на титуляри, която е създадена в Общността, на ниво Общност, национално, регионално или местно ниво. Организацията на титулярите може да действа само за своите членове, и само за тези от тях, които са дали писмено съответния мандат на организацията. Тя следва да действа чрез един или повече от своите представители, или чрез акредитирани от нея одитори, в рамките на техните съответни мандати.

3. Представителят на титуляр или на организация на титуляри, както и акредитиран одитор следва:

(а) да има местожителство, седалище или да е установен на територията на Общността, и

(б) да бъде упълномощен писмено от титуляра или организацията, и

(в) да предостави доказателство за условията, предвидени в букви (а) и (б), или чрез препратка към съответна информация, публикувана от титуляра или изпратени от титулярите до организациите на земеделските производители, или по друг начин, и да предостави, при поискване, копие от писменото пълномощно, посочено в буква б), за всеки земеделски производител, срещу който той предявява права.


Член 4


Земеделски производител


1. Разрешението и задълженията на земеделския производител, които произтичат от разпоредбите на член 14 от основния регламент, както е определено в настоящия регламент или в разпоредбите, приети съгласно настоящия регламент, не могат да бъдат предмет на прехвърляне на други. Обаче, те следва да бъдат включени в правата и задълженията, които се влияят от прехвърлянето на стопанството на земеделския производител, освен ако по отношение на задължението да плати справедливото възнаграждение, посочено в член 5, е договорено нещо друго, при прехвърлянето на стопанството. Прехвърлянето на разрешението и задълженията поражда ефект по същото време, по което става прехвърлянето на стопанството.

2. За "собствено стопанство", по смисъла на член 14, параграф 1 от основния регламент се счита всяко стопанство или част от него, което земеделският производител действително използва за отглеждане на растения, като негова собственост или управлявано по друг начин на негова отговорност и за негова сметка, по-специално в случай на стопанства под аренда. Предоставянето на стопанство или на част от него за използване от други, следва да се счита за прехвърляне по смисъла на параграф 1.

3. Лицето или лицата, на които принадлежи съответното стопанство, като собственост по времето, по което се изисква изпълнението на задълженията, следва да бъде земеделският производител, освен ако те предоставят доказателство, че друго лице е земеделският производител, който трябва да изпълни задълженията, съгласно разпоредбите на параграфи 1 и 2.

ГЛАВА 3


ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ


Член 5


Ниво на възнаграждение


1. Нивото на справедливото възнаграждение, което се изплаща на титуляра, съгласно член 14, параграф 3, четвърто тире от основния регламент, може да формира предмета на договор между титуляра и съответния земеделски производител.

2. Когато такъв договор не е сключен или не се прилага, нивото на възнаграждение следва да е значително по-ниско от сумата, плащана за лицензирано производство на разсадъчен материал от най-ниска категория, квалифициран за официална сертификация, от същия сорт в същата област.

Ако няма лицензирано производство на разсадъчен материал от съответния сорт в областта, в която е разположено стопанството на земеделския производител, и ако няма унифицирано ниво за гореспоменатите суми в цялата Общност, нивото на възнаграждение следва да е значително по-ниско от сумата, която обикновено се включва, за гореспоменатата цел, в цената, на която разсадъчен материал от най-ниска категория квалифициран за официална сертификация, от този сорт, се продава в тази област, при условие че не е по-висока от гореспоменатата сума, искана в областта, в която е произведен този разсадъчен материал.

3. Нивото на възнаграждение следва да се счита за значително по-ниско, по смисъла на член 14, параграф 3, четвърто тире от основния регламент, както е определено в параграф 2 горе, ако не надвишава това, необходимо, за да се създаде или стабилизира, като икономически фактор определящ обхвата, до който се използва дерогацията, разумно балансирано съотношение между използването на лицензиран разсадъчен материал и засяването на продукт от реколтата от съответния сорт, обхванат от правата на Общността за растително разнообразие. Такова съотношение се счита, че е разумно балансирано, ако гарантира, че титулярът получава, като цяло, легитимна компенсация за общото използване на този сорт.


Член 6


Индивидуално задължение за плащане


1. Без да се накърняват разпоредбите на параграф 2, индивидуалното задължение на земеделския производител да плати справедливо възнаграждение, се поражда, когато той действително използва продукта от реколтата за разсадъчни цели на полето.

Титулярът може да определи датата и начина на плащане. Обаче, той следва да не определя дата на плащане, която е по-ранна от датата, на която се е породило задължението.

2. В случай на право на Общността за растително разнообразие, дадено съгласно член 116 от основния регламент, индивидуалното задължение на земеделския производител, който следва да провокира разпоредбите на член 114, параграф 4, второ тире от основния регламент, следва да стане по времето, когато той действително използва продукта от реколтата за разсадъчни цели на полето, след 30 юни 2001 г.


Член 7


Малки земеделски производители


1. Област, на която се отглеждат растения, по смисъла на член 14, параграф 3, трето тире от основния регламент, следва да е област, която е била засята за редовна култивация и реколта. По-специално, горска земя, постоянни пасища, създадени за продължителност от повече от пет години, постоянна природна зелена земя и подобни случаи, както е определено от Постоянния комитет по права за растително разнообразие, следва да не се считат за области, на които се отглеждат растения.

2. Области от стопанството на земеделския производител, на които се отглеждат растения, но които са на земя под угар, временно или постоянно, през пазарната година, започваща на 1 юли и завършваща на 30 юни на следващата календарна година ("пазарна година"), в която плащането на възнаграждението би било дължимо, следва да се считат за области, на които все още се отглеждат растения, ако субсидии или компенсиращи плащания се дават от Общността или от съответната държава-членка, по отношение на тази земя под угар.

3. Без да накърнява разпоредбите, предвидени в член 14, параграф 3, трето тире, първа алинея от основния регламент, за малки земеделски производители в случай на други растителни сортове (член 14, параграф 3, трето тире, второ подтире от основния регламент) се считат земеделските производители, които

(а) в случай на фуражни растения, съгласно тази последна разпоредба: независимо от областта, на която се отглеждат растения, различни от тези фуражни растения, не отглеждат тези фуражни растения за период от повече от пет години на площ, по-голяма от площта, която би била нужна за производството на 92 тона житни растения за реколта,

(б) в случая с картофи: независимо от областта, на която те отглеждат растения, различни от картофи, не отглеждат картофи на площ по-голяма от площта, която би била необходима за производството на 185 тона картофи за реколта.

4. Изчисляването на площите, позовани в параграфи 1, 2 и 3 се прави, за територията на всяка държава-членка,

- в случай на растителни сортове, за които се прилага Регламент (ЕИО) № 1765/921 на Съвета, и в случай на фуражни растения, различни от тези, попадащи под разпоредбите от него, съгласно разпоредбите на този регламент, и по-специално членове 3 и 4 от него, или с разпоредбите приети съгласно този регламент, и

- в случая на картофите, на базата на средния добив от хектар, установен в съответната държава-членка, съгласно статистическата информация, предоставена съгласно Регламент (ЕИО) № 959/932 на Съвета, относно статистическата информация, която следва да се предоставя от държавите-членки за житните продукти, различни от зърнените култури.

5. Земеделски производител, който претендира да е "малък земеделски производител" следва, в случай на спор, да представи доказателство, че отговаря на изискванията за тази категория земеделски производители. Обаче, изискванията за "малък производител", по смисъла на член 8, параграфи 1 и 2 на Регламент (ЕИО) № 1765/92 на Съвета, не се прилагат за тази цел, освен ако титулярът се съгласи на противното.


ГЛАВА 4


ИНФОРМАЦИЯ


Член 8


Информация от земеделския производител


1. Подробностите за съответната информация, която следва да бъде предоставена от земеделския производител на титуляра, съгласно член 14, параграф 3, шесто тире от основния регламент, могат да представляват предмет на договор между титуляра и съответния земеделски производител.

2. Когато такъв договор не е подписан или не се прилага, земеделският производител следва, без да накърнява информационните изисквания, съгласно друго законодателство на Общността или съгласно законодателството на държавите-членки, по искане на титуляра, да му предостави декларация за съответната информация. Следните пунктове следва да се считат за важни:

(а) името на земеделския производител, местожителство и адрес на неговото стопанство,

(б) фактът, дали земеделският производител е използвал продукта от реколтата, принадлежащ към един или повече сортове на титуляра за засаждане на полето или полетата на неговото стопанство,

(в) ако земеделският производител е използвал това, количеството продукт от реколтата, принадлежащо към съответния сорт или сортове, които са използвани от земеделския производител, съгласно член 14, параграф 1 от основния регламент,

(г) съгласно същото условие, името и адреса на лицето или лицата, които са осигурили обработването на съответния продукт от реколтата за него, за засаждане,

(д) ако информацията, получена съгласно букви б), в) и г) не може да бъде доказана, съгласно разпоредбите на член 14, количеството лицензиран разсадъчен материал от съответните сортове, които са използвани, а също и името и адреса на доставчика или доставчиците, и

(е) в случай на земеделски производител, предизвикващ разпоредбите на член 116, параграф 4, второ тире от основния регламент, дали той вече е използвал съответния сорт за целите, описани в член 14, параграф 1 от основния регламент, без да плаща възнаграждение, и ако е така, откога.

3. Информацията съгласно параграф 2, букви б), в), г) и д) се отнася за текущата пазарна година, и за една или повече от трите предшестващи пазарни години, за които земеделският производител не е предварително предоставил съответна информация, по искането на титуляра, съгласно разпоредбите на параграфи 4 и 5.

Обаче, първата пазарна година, за която се отнася информацията, следва да не е по-рано от тази, в която първото от тези искания за информация е направено, по отношение на сорта или сортове и съответния земеделски производител, или в която земеделският производител е придобил разсадъчен материал за съответния сорт или сортове, ако това е било придружено с информация поне за подаването на молба за даване на право на Общността за растително разнообразие или за даването на такова право, както за възможни условия, свързани с използването на този разсадъчен материал.


В случай на сортове, попадащи под разпоредбите на член 116 от основния регламент и по отношение на земеделските производители, имащи право да прибягват до разпоредбите на член 116, параграф 4, второ тире от основния регламент, първата пазарна година следва да бъде 2001/02.


4. В своето искане титулярът следва да уточни своето име и адрес, сорта или сортовете, по отношение на които той се интересува от информация, както и референция или референции към съответното право или права на Общността за растително разнообразие. По искане на земеделския производител молбата следва да се направи в писмен вид, следва да се представи и доказателство за притежание. Без да се накърняват разпоредбите на параграф 5, искането следва да се адресира директно към съответния земеделски производител.

5. Искане, което не е било направено директно към съответния стопанин, следва да се счита, че отговаря на разпоредбите на параграф 4, трето изречение, ако е изпратено на земеделския производител, чрез следните органи или лица, с тяхното предварително съгласие:

- организации на земеделски производители или кооперативи, имащи връзка с всички земеделски производители, които са членове на такава организация или кооператив, или,

- преработватели, които имат връзка с всички земеделски производители, на които предоставят услугата, обработка на съответния продукт от реколтата за засяване, през текущата пазарна година и през предходните три пазарни години, като се започне от пазарната година, както е определено в параграф 3, или,

- доставчици на лицензиран разсадъчен материал от сортовете на титуляра, които имат връзка с всички земеделски производители, на които са доставили такъв разсадъчен материал през текущата пазарна година и през предходните три пазарни години, като се започне от пазарната година, както е определено в параграф 3.

6. За искане, направено съгласно разпоредбите на параграф 5, спецификацията на индивидуални земеделски производители не се изисква. Организациите, кооперативите, преработвателите или доставчиците могат да бъдат одобрени от съответните земеделски производители да изпратят изисканата информация на титуляра.


Член 9


Информация от преработвателя


1. Подробностите за съответната информация, която следва да се предостави от преработвателя на титуляра, съгласно член 14, параграф 3, шесто тире от основния регламент, може да оформи предмета на договор между титуляра и съответния преработвател.

2. Когато такъв договор не е сключен или не се прилага, преработвателя следва, без да накърнява изискванията за информация, съгласно друго законодателство на Общността или законодателството на държавите-членки, по искане на титуляра, да предостави съответната информация на титуляра. Следните букви следва да бъдат считани за важни:

(а) името на преработвателя, местожителство и име и адрес, регистрирани за предприятието му;

(б) дали преработвателят е доставил услуга за преработването на продукта от реколтата, принадлежаща към един или повече от сортовете на титуляра за засяване, когато сорта или сортовете са били декларирани или известни на преработвателя;

(в) ако преработвателят е предоставил такава услуга, количеството продукт от реколтата, принадлежащо към съответния сорт или сортове, което е било преработено за засяване, от преработвателя, и общото количество, в резултат от преработката;

(г) датите и местата на преработването, посочено в буква в); и

(д) името и адреса на лицето или лицата, на които той е извършил услугата по преработката, посочена в буква в), и съответните количества.

3. Информацията, съгласно параграф 2, б), в), г) и д) се отнася за текущата пазарна година и за една или повече от трите предшестващи пазарни години, за които собственикът още не е направил по-ранно искане, съгласно разпоредбите на параграфи 4 и 5; обаче, първата пазарна година, за която се отнася информацията, следва да бъде тази, в която първото от подобни искания е направено, по отношение на сорта или сортовете и съответния преработвател.

4. Разпоредбите на член 8, параграф 4 се прилагат mutatis mutandis.

5. Искане, което не е направено директно към съответния преработвател, се счита, че отговаря на разпоредбите на член 8, параграф 4, трето изречение, ако е изпратено до преработвателя, чрез следните органи или лица, с тяхното предварително съответно съгласие:

- организации на преработватели в Общността, които са установени на ниво Общност, национално, регионално или местно ниво, имащи връзка с всички преработватели, които са членове на, или са представени в, тази организация,

- земеделски производители, които имат връзка с всички преработватели, които са предоставяли услуга по преработката на съответния продукт от реколтата за тях за засаждане, през текущата пазарна година и през три предходни пазарни години, като се започне от пазарната година, както е определено в параграф 3.

6. За искане, направено съгласно разпоредбите на параграф 5, не се изисква спецификацията на отделния преработвател. Организациите или земеделските производители могат да бъдат оторизирани от съответните преработватели да изпратят изискваната информация на титуляра.


Член 10


Информация от титуляра


1. Подробностите за информацията, която следва да се предостави от титуляра на земеделския производител, съгласно член 14, параграф 3, четвърто тире от основния регламент, може да формира предмета на договор между земеделския производител и съответния титуляр.

2. Когато такъв договор не е сключен или не се прилага, титулярът следва, без да накърнява изискванията за информация, съгласно друго законодателство на Общността или съгласно законодателството на държавите-членки, по искане на земеделския производител, от който титулярът иска плащането на възнаграждението, позовано в член 5, да бъде изискано да предостави съответната информация на земеделския производител. Следните точки се считат за важни:

- сумата платена за лицензираното производство на разсадъчен материал от най-ниска категория, квалифициран за официална сертификация, от същия сорт в областта, в която се намира стопанството на земеделския производител, или,

- ако не е имало лицензирано производство на разсадъчен материал от съответния сорт в областта, в която е разположено стопанството на земеделския производител, и ако няма унифицирано ниво на гореспоменатата сума в Общността, сумата, която нормално се включва, за по-горните цели, в цената, на която се продава разсадъчен материал от най-ниската категория, квалифициран за официално сертифициране, от този сорт в тази област, също и гореспоменатата сума, плащана в областта, в която този разсадъчен материал е бил произведен.


Член 11


Информация от официалните органи


1. Искане за информация за действителното използване на материал, чрез засаждане, на определени видове или сортове, или за резултатите от това използване, които титулярът адресира до официалния орган, трябва да бъдат в писмен вид. В това искане титулярът попълва своето име и адрес, сорта или сортовете, по отношение, на които изисква информация и типа информация който търси. Той също следва да предостави доказателство за своето притежание.

2. Официалният орган може, без да накърнява разпоредбите на член 12, да откаже искането за информация само ако

- не е включен в мониторинга на селскостопанско производство, или

- не е позволено, съгласно правила на Общността или правила на държавите-членки, регулиращи общото усмотрение, приложимо по отношение на дейността на официалните органи, да предоставят такава информация на титулярите, или

- той има право на преценка, съгласно законодателството на Общността или законодателството на държавите-членки, съгласно които е събрана информацията, дали да откаже такава информация, или

- исканата информация не е или повече не е налична, или

- такава информация не може да бъде получена, чрез обикновеното извършване на задачите на официалния орган, или

- такава информация може само да бъде получена с допълнително утежняване или разходи, или

- такава информация се отнася определено до материал, който не принадлежи към сортовете на титуляра.

Съответните официални органи следва да информират Комисията за начина, по който извършват правомощията, позовани в третото тире по-горе.

3. При предоставянето на информация официалният орган следва да не прави разлика между титуляри. Официалният орган може да предостави исканата информация, чрез правенето на копия за титуляра, които се правят от документи, съдържащи информация в допълнение на тази, относно материала, принадлежащ към сортовете на титуляра, при условие, че е гарантирано, невъзможността да се идентифицират лица, защитени съгласно разпоредбите, позовани в член 12.

4. Ако официалният орган вземе решение да откаже исканата информация, той следва да информира писмено титуляра, който я иска, и да уточни мотивите за това решение.


Член 12


Защита на личните данни


1. Всяко лице, което предоставя или получава информация, съгласно разпоредбите на членове 8, 9, 10 или 11 следва да подлежи, по отношение на личните данни, на разпоредбите на законодателството на Общността или на законодателството на държавите-членки, за защита на физическите лица по отношение на обработката и свободното движение на лични данни.

2. Всяко лице, което получава информация, съгласно разпоредбите на членове 8, 9, 10 или 11, следва, без предварително съгласие на лицето, което е предоставило информацията, да не предава тази информация на друго лице или използва за цели, различни от упражняването на правото на Общността за растително разнообразие или за използването на разрешението, предвидено в член 14 от основния регламент.


ГЛАВА 5


ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Член 13


Задължения в случай на преработка извън стопанството на земеделския производител


1. Без да се накърняват ограниченията, които държавите-членки може да са установили, съгласно член 14, параграф 3, второ тире от основния регламент, продуктът от реколтата от сорт, който е обхванат от право на Общността за растително разнообразие не следва, без предварително съгласие от страна на титуляра, да бъде преместван от стопанството, където е получен, с цел да бъде преработен за засаждане, освен ако земеделският производител:

(а) е приложил подходящи мерки, за да гарантира идентичността на продукта, влязъл за преработка, с този получен след преработката; и

(б) гарантира, че действителната преработка е извършена от преработвател за доставка на обслужване по обработката на продукта от реколтата за засаждане, който:

- е бил регистриран, съгласно законодателството на съответната държава-членка, прието на в защита на обществения интерес, или се е ангажирал пред земеделския производител да извести за тази дейност, що се отнася до сортове обхванати от правото на Общността за растително разнообразие на установените компетентни органи, създадени или одобрени в държавата-членка за тази цел, чрез официален орган или от организация на титуляри, земеделски производители или преработватели, за последващо включване в списъка, създаден от споменатия компетентен орган, и

- се е ангажирал пред земеделския производител също да приложи подходящи мерки, за да гарантира идентичността на продукта, въведен от земеделския производител за преработка с този, получен след преработката.

2. С цел изброяване на преработвателите, както е определено в параграф 1, държавите-членки могат да предвидят изисквания за квалификация, на които преработвателите да отговарят.

3. Регистрите и списъците, посочени в параграф 1, следва да бъдат публикувани или да бъдат предоставени съответно на организациите от притежатели, земеделски производители и преработватели.

4. Списъците, посочени в параграф 1, следва да бъдат създадени не по-късно от 1 юли 1997 г.


ГЛАВА 6


МОНИТОРИНГ ОТ СТРАНА НА ТИТУЛЯРА


Член 14


Мониторинг на земеделски производители


1. За целите на мониторинга от титуляра, спазване на разпоредбите на член 14 от основния регламент, както е предвидено в настоящия регламент, що се отнася до изпълнение на задълженията на земеделския производител, земеделският производител следва, по искане на титуляра:

(а) да предостави доказателства в подкрепа на информацията, съгласно член 8, чрез представяне на съответни налични документи като фактури, използвани етикети, или всяко подходящо устройство, като това, изисквано, съгласно член 13, параграф 1, а), отнасящо се до:

- предоставянето на услуги по преработка на продукт от реколтата от сорт на титуляра за засяване, от което и да е трето лице, или

- в случая с членове 8, параграф 2, д), доставката на разсадъчен материал от сорт на титуляра,

или чрез демонстриране на земя или складове.

(б) да направи налично или достъпно доказателството, изисквано съгласно член 4, параграф 3 или член 7, параграф 5.

2. Без да накърнява друго законодателство на Общността или законодателството на държави-членки, от земеделските производители следва да се изисква да предоставят всеки от тези документи или устройства, позовани в параграф 1, поне за периода, определен в член 8, параграф 3, при условие, че в случая с използвани етикети, информацията, с която е бил придружен разсадъчния материал, позован в член 8, параграф 3, втора алинея, включително инструкциите за съхраняването на етикета, свързан с този материал.


Член 15


Мониторинг на преработвателите


1. За целите на мониторинга от титуляра, спазването на разпоредбите на член 14 от основния регламент, както е определено в настоящия регламент, доколкото се отнася до изпълнението на задълженията на преработвателя, преработвателят следва, при искане от титуляра, да предостави доказателства, подкрепящи неговата информация, съгласно член 9, чрез представяне на съответни налични документи като фактури, устройства, подходящи за идентификация на материала, или всяко друго подходящо устройство като това, изисквано съгласно член 13, параграф 1, б), второ тире, или мостри от преработен материал, свързани с предоставянето на услуга по преработката на продукт от реколтата от сорт на титуляра на земеделски производители за засаждане, или чрез демонстриране на съоръжения за преработка или складиране.

2. Без да накърнява друго законодателство на Общността или законодателството на държавите-членки, от преработвателите следва да се изисква да предоставят всеки от тези документи или устройства, позовани в параграф 1, поне за периода, определен в член 9, параграф 3.


Член 16


Начин на мониторинг


1. Мониторингът следва да се извършва от титуляра. Той може да предприеме подходящи мерки, за да си гарантира съдействие от организации на земеделски производители, преработватели, кооперативи или други групи, обвързани със земеделието.

2. Условията, свързани с методите за мониторинг, предвидени в споразуменията между организациите на собственици и на земеделски производители или преработватели, които са създадени в Общността, съответно на ниво Общност, национално, регионално или местно ниво, следва да бъдат използвани като насоки, ако тези споразумения са били известени писмено на Комисията от упълномощени представители на съответните организации и публикувани в Официален вестник, издаван от Службата на Общността за растително разнообразие.ГЛАВА 7


НАРУШЕНИЯ И СПЕЦИАЛНИ ИСКОВЕ ОТ ГРАЖДАНСКОПРАВЕН ХАРАКТЕР


Член 17


Нарушения


Титулярът може да прибегне до правата, дадени от правото на Общността за растително разнообразие срещу лице, което наруши някое от условията или ограниченията, принадлежащи към изключенията, съгласно член 14 от основния регламент, както е определено в настоящия регламент.


Член 18


Специални искове от гражданскоправен характер


1. Лицето, посочено в член 17, може да бъде съдено от титуляра да изпълни своите задължения, съгласно член 14, параграф 3 от основния регламент, както е определено в настоящия регламент.

2. Ако това лице нееднократно и умишлено не е спазвало своите задължения, съгласно член 14, параграф 3, четвърто тире от основния регламент, по отношение на един или повече сортове на същия титуляр, задължението да обезщети титуляра за всякакви последващи вреди, съгласно член 94, параграф 2 от основния регламент, следва да покрие поне една обща сума, изчислена на базата на учетворената средна сума, плащана за лицензирана продукция на съответстващо количество разсадъчен материал от защитени сортове от съответните растителни сортове в същата област, без да засяга обезщетението за каквито и да е по-големи вреди.ГЛАВА 8


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 19


Влизане в сила


Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 24 юли 1995 годна


За Комисията:

Franz FISCHLER,

Член на Комисията


_________________________

1 ОВ № L 227, 1.9.1994 г., стр.1.

1 ОВ № L 181, 1.7.1992 г., стр.12.

2 ОВ № L 98, 24.4.1993 г., стр.1.

31995R1768 ЦПР редактиран


Untitled Page