РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2506/95 НА СЪВЕТА от 25 октомври 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 относно правата на Общността за растително разнообразие

Обн. L ОВ. бр.258 от 28 Октомври 1995г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 235 от него,


като взе предвид предложението на Комисията 1,


като взе предвид становището на Европейския парламент 2,


като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет 3,


като има предвид, че Регламент (ЕО) № 2100/94 4 създава режим на Общността, съществуващ паралелно с националните режими, който позволява предоставянето на права на индустриална собственост, валидни в цялата Общност;


като има предвид, че изпълнението и прилагането на упоменатия режим на Общността се осъществява от Служба на Общността, която е юридическо лице, известна като "Служба на Общността за растително разнообразие";


като има предвид, че като се отчете нуждата за гарантиране на съгласуваност на системата от процедури за обжалване към юрисдикцията на Общността в различните области на индустриална и търговска собственост, е подходящо да се съгласуват правилата за искове, които могат да бъдат заведени срещу решения на Службата на Общността за растително разнообразие или нейните Апелативни съвети, установени с Регламент (ЕО) № 2100/94 с тези, предвидени в Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно търговската марка на Общността 5;


като има предвид, че съгласно Решение 88/591/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета от 24 октомври 1988 г. относно създаването на Първоинстанционен съд на Европейските общности6, този Съд следва да упражнява като първа инстанция юрисдикцията, предоставена на Съда на Европейските общности от Договорите за създаване на Общностите - като се обърне по-специално внимание на подадените съгласно четвъртата алинея от член 173 от Договора за ЕО жалби - и чрез актовете, приети за прилагането им, освен ако не е предвидено друго в акт за създаване на орган, регулиран от правото на Общността; като има предвид, че компетентността, която Регламент (ЕО) № 2100/94 предоставя на Съда на Европейските общности да отменя или да изменя решенията на Апелативните съвети и, в определени случаи, решенията на службата, следва съответно да бъдат упражнявани на първа инстанция от Съда, упоменат по-горе, в съответствие с гореспоменатото решение,ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета се изменя както следва:


1. Член 67, параграф 3 се изменя както следва:


- в немската версия, "direkte Beschwerde" се заменя с "unmittelbare Klage", и "eingelegt" се заменя с "erhoben",


- в английската версия, "direct appeal" се заменя с "direct action", и "lodged" се заменя с "brought".


2. Член 73 се заменя със следното:


"Член 73


Искове срещу решения на Апелативните съвети


1. Действия могат да бъдат предприети пред Съда на Европейските общности срещу решения на Апелативните бордове по жалби.


2. Иск може да бъде подаден на следните основания: некомпетентност, нарушение на съществено процесуално правило, нарушение на Договора, на настоящия регламент или на която и да е правна норма, свързана с тяхното приложение, или злоупотреба с правомощие.


3. Съдът на Европейските общности е компетентен да отменя или да изменя оспорваното решение.


4. Право на иск има всяка страна в производството по обжалване, която изцяло или отчасти е останала неудовлетворена.


5. Искът се подава пред Съда на Европейските общности в срок от два месеца от датата на връчване на решението на Апелативния съвет.


6. Изисква се Службата да вземе необходимите мерки, за да се съобрази с решението на Съда на Европейските общности."


3. Член 74 се изменя както следва:


- в немската версия, заглавието следва да се замени с "Unmittelbare Klage", а параграф 1 се заменя със следното:


"1. Die Entscheidungen des Amtes nach Artikel 29 und Artikel 100 Absatz 2 sind mit der unmittelbaren Klage beim Gerichtshof anfechtbar.",


- в английската версия, заглавието се заменя с "Direct action", а параграф 1, "A direct appeal to the Court of Justice of the European Communities may lie from" се заменя с "A direct action may be brought before the Court of Justice against".


Член 2


Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.


Той се прилага от 27 април 1995 г.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.Съставено в Люксембург на 25 октомври 1995 година


За Съвета:

Председател

L. ATIENZA


_________________________

1 ОВ № С 117, 12.5.1995 г., стр. 10.

3 ОВ № С 236, 11.9.1995 г.

4 ОВ № L 227,1.9.1994 г., стр. 1.

5 ОВ № L 11, 14.1.1994 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 3288/94 (ОВ № L 349, 31.12.1994 г., стр. 83).

31995R2506- ЦПР - редактиран


Untitled Page