РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1238/95 НА КОМИСИЯТА от 31 май 1995 година относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за растително разнообразие


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правата на Общността за растително разнообразие (основния регламент) 1, и по-специално член 113 от него,


като има предвид, че Регламент (ЕО) № 2100/94 следва да се прилага от Службата на Общността за растително разнообразие (Службата); като има предвид, че приходите на Службата следва по принцип да са достатъчни, за да балансира бюджета на Службата; като има предвид, че тези приходи следва да се осигуряват от таксите, които се заплащат за официалните актове, установени в основния регламент и в Регламент (ЕО) № 1239/95 на Комисията от 31 май 1995 г. относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно производствата пред Службата на Общността за растително разнообразие 2 (процедурния регламент ), както и от годишните такси, плащани за срока на валидност на правото на Общността за растително разнообразие;


като има предвид, че субсидия от общия бюджет на Европейските общности може да покрие разходите по първоначалната фаза на функциониране на Службата за период преходен, определен в член 113, параграф 3, б) от цитирания регламент; като има предвид, че продължаване на този период с една година е възможно по силата на същата разпоредба;


като има предвид, че продължаването на преходния период следва да се отчита, ако не е бил придобит достатъчен опит за определяне на приемливи ставки на таксите, гарантиращи принципа на самофинансиране, като в същото време се защитава атрактивността на системата на Общността за защита на растителното разнообразие; като има предвид, че такъв опит може да бъде придобит само чрез наблюдение на броя на молбите за права на Общността за растително разнообразие, сумата, плащана на службите, за проверките и действителния срок на валидност на дадените права на Общността за растително разнообразие;


като има предвид, че ставките на таксите следва да се базират на принципите на доброто финансово управление в рамките на Службата, и по-специално икономия и ефективност на разходите;


като има предвид, че в интерес на улесненото обслужване от служителите в Службата, таксите следва да не бъдат само установени, но също налагани и плащани в същата валута, която се използва в бюджета на Службата;


като има предвид, че таксата за подаване на заявления следва да бъде единна такса, обхващаща само обработката на молба за права на Общността за растително разнообразие, подадена по отношение на всеки растителен вид;


като има предвид, че за срок за плащане на таксата за молбата, съгласно член 51 от основния регламент, следва да бъде считан периодът между действията, необходими за извършване на плащането и действителното получаване на това плащане от Службата, по-специално при нужда от бързо възстановяване на вече направени разходи от Службата, от една страна, и за улесняване на експедитивната регистрация на заявленията в случай, че седалището на заявителя е отдалечено от това на Службата, от друга;


като има предвид, че общата сума на таксите за проверка, които се плащат за техническа проверка следва, по принцип, да балансират общата сума на таксите, които се плащат от Службата на всички Служби за проверка; като има предвид, че разходите по запазването на референтна колекция не следва задължително да бъдат покривани напълно от получаваните такси за проверка; като има предвид, че ставката на таксата за проверка следва да варира между три групи видове растения в светлината на наличния опит от съществуващите национални споразумения за защита на растителното разнообразие;


като има предвид, че годишните такси за срока на валидност на правото на Общността за растително разнообразие, следва да представляват допълнителен източник на приходи за службата, но следва, inter alia, да покриват разходите, свързани с техническата проверка на сортовете след предоставянето на право на Общността за растително разнообразие и, впоследствие, да следва класификацията, установена за таксите за проверки;


като има предвид, че таксата за подаване на жалба следва да бъде унифицирана, така че покрива основните компоненти на разходните, свързани с производствата по обжалване, с изключение на разходите, отнасящи се до техническата проверка, съгласно членове 55 и 56 от основния регламент, или за всяко събиране на доказателства; като има предвид, че двете различни дати за плащане на таксата за подаване на жалба, следва да служат като стимул за жалбоподателите да преразгледат жалбата си, като вземат предвид решенията, взети от Службата, съгласно член 70, параграф 2 от основния регламент;


като има предвид, че други такси по отношение на специфични искания, следва по принцип да покриват разходите, направени за тяхната обработка от Службата, включително вземането на решения по тези искания;


като има предвид, че, за да се гарантира гъвкавост при управлението на разходите, председателят на Службата следва да бъде оправомощен да определи таксите, които се плащат за докладите от проверките, които вече съществуват към датата на молба и не са на разположение на службата, и за предоставянето на специфични услуги;


като има предвид, че могат да бъдат налагани допълнителни такси, за да се намалят излишните разходи на службата, произтичащи от липсата на съдействие от страна на определени кандидати, или титуляри на права на Общността за растително разнообразие;


като има предвид, че в контекста на член 117 от основния регламент, настоящият регламент следва да влезе в сила колкото е възможно по-бързо;


като има предвид, че е направена консултация с административния съвет на Службата;


като има предвид, че разпоредбите, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет за права на Общността за растително разнообразие,ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Обхват


1. Таксите, дължими на Службата, предвидени в основния регламент и регламента за производствата, се начисляват съгласно настоящия регламент.

2. Таксите, дължими на Службата, следва да бъдат определени, начислявани и заплащани в екю.

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis към всички допълнителни такси, дължими на Службата.

4. Подробности за таксите, които могат да бъдат налагани от органите на държавите-членки по силата на разпоредбите на основния регламент или настоящия регламент, се регулират от съответните национални правила на съответните държави-членки.

5. Когато председателят на Службата е оправомощен да вземе решение по отношение на сумата на таксите и начина, по който таксите следва да бъдат платени, тези решения се публикуват в Официален вестник на Службата.


Член 2


Общи разпоредби


1. За всеки отделен случай, страната в производството, определено в регламента за производствата, подлежи на плащане на такси или допълнителни такси. В случай на няколко страни по производствата, действащи заедно или от името на които се води общо производство, всяка от тях подлежи на такова плащане като солидарен длъжник.

2. Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, се прилагат разпоредбите относно производствата пред Службата, включително разпоредбите относно езиците, предвидени в основния регламент.


Член 3


Начин на плащане


1. Такси и допълнителни такси, дължими на Службата, се плащат, чрез банков превод по сметка на Службата.

2. Председателят на Службата може да позволи следните алтернативни начини на плащане съгласно правилата за методите на работа, които следва да бъдат създадени, съгласно член 36, параграф 1, буква г) от основния регламент:

а) издаване или изпращане на заверени чекове, платими в екю на Службата;

б) преводи в екю по сметка в пощенски клон в полза на Службата;

или

в) плащане в банкова сметка на Службата в екю.


Член 4


Датата, която следва да се счита за дата на получаване на плащането


1. Датата, която се счита за дата на получаване на плащането на такси и допълнителни такси от Службата, е тази, на която сумата по превода, посочен в член 3, параграф 1, е влязла в банковата сметка на Службата.

2. Когато председателят на Службата разрешава други начини на плащане, съгласно член 3, параграф 2, председателят следва едновременно да включи в условията и датата, която да се счита за дата на получаване на плащането.

3. Когато плащането бъде счетено за неполучено от Службата в определения срок, този срок се счита за спазен по отношение на Службата, ако се представят достатъчно документни доказателства в този срок, удостоверяващи, че лицето, извършило плащането, е предприело необходимите стъпки.

4. За "необходим", по смисъла на параграф 3, се смята фактът, когато лицето, извършило плащане, е издало надлежно нареждане до банковата институция или пощенската служба за превод на сумата на плащането в екю по банковата сметка на Службата.

5. Документните доказателства следва да се считат за "достатъчни" по смисъла на параграф 3, ако е издадено удостоверение за извършването на нареждането за превода, от банковата институция или пощенската служба.


Член 5


Име на лицето, извършващо плащането и основание на плащането


1. Лицето, извършващо плащането на таксите или допълнителните такси, следва да посочи писмено своето име и основанието на това плащане.

2. Ако Службата не може да установи основанието на плащането, тя следва да изиска от лицето, извършило плащането писмена информация за това в рамките на два месеца. Ако основанието не е посочено в този срок, плащането се счита за неизвършено и се връща на лицето, което го е направило.


Член 6


Недостатъчност на платената сума


Срокът за плащане на таксите или допълнителните такси по принцип се счита за спазен само ако е изплатена пълната сума на таксата или глобата в определения срок. Ако таксите или допълнителните такси не са напълно изплатени, платената сума се връща след изтичане на срока за плащане. Службата може обаче, когато има основателни причини за това, да пренебрегне незначителен недостиг, без да се накърняват правата на лицето, извършващо плащането.


Член 7


Такса за молба


1. Кандидатът за право на Общността за растително разнообразие (кандидатът) заплаща такса за молба от 1000 екю, за обработване на молбата съгласно член 113, параграф 2, буква а) от основния регламент.

2. Кандидатът следва да предприеме необходимите стъпки за плащане на таксата за молба съгласно член 3, преди или на датата, на която е подадено молбата директно в Службата или в някоя от създадените под-служби или определени национални агенции, съгласно член 30, параграф 4 от основния регламент; член 4, параграф 4 се прилага mutatis mutandis.


3. Ако плащането на таксата за молба се счита за неполучено едновременно с постъпване на молбата в Службата, Службата определя съгласно член 51 от основния регламент, срок от две седмици, през които формалната дата на молбата, определена съгласно цитирания по-горе член 51, не се засяга; ново искане за плащане, предвидено в член 83, параграф 2 от основния регламент, не се издава на кандидата преди изтичането на този срок.


4. Ако плащането на таксата за молбата се счита за неполучено в срока, определен съгласно параграф 3, датата на получаване на плащането се счита за дата на подаване на молбата по смисъла на член 51 от основния регламент.


5. Параграф 4 не се прилага ако молбата е придружена с достатъчно документи, доказващи, че необходимите стъпки за осъществяване на плащането са направени; член 4, параграф 5 се прилага mutatis mutandis.

6. Доколкото плащането на таксата за молба се счита за неполучена от Службата, последната не публикува съответната молба и отлага техническата проверка.


Член 8


Такси, свързани с техническата проверка


1. Таксите за организиране и извършване на техническата проверка на сорта, който е предмет на молбата за право на Общността за растително разнообразие "такса за проверка", се заплащат съгласно приложение I, за всеки започнал период на растеж. В случай на сортове, за които материал със специфични компоненти трябва да се използва многократно за получаването на материал, таксата за проверка, предвидена в приложение I, се заплаща по отношение на този сорт и по отношение на всеки компонент, за който няма официално описание и който трябва също да бъде проверен; все пак, тази сума не трябва при никакви обстоятелства да надвишава 3000 екю.

2. Таксата за проверка за първия период на растеж, се заплаща не по-късно от един месец от последния ден за получаване на материала за техническата проверка.

3. Таксата за проверка за всеки последващ период на растеж, се заплаща не по-късно от един месец преди началото на този период, освен ако Службата не вземе друго решение.

4. Председателят на Службата следва да публикува датите за плащане на таксите за проверка в Официален вестник на Службата.

5. В случай на доклад за проверката от резултатите от техническата проверка, която вече е направена съгласно член 27 от правилата за изпълнение преди датата на молбата съгласно член 51 от основния регламент, административната такса се заплаща в срока, определен от Службата.


Член 9


Годишна такса


1. Службата следва да изиска от титуляра на право на Общността за растително разнообразие (оттук нататък наричан титуляра) такса, за всяка година от срока на валидност на правото на Общността за растително разнообразие (годишна такса), предвидено в приложение II.

2. Датата на плащане на годишната такса е последният ден от календарния месец, следващ календарния месец, в който е предоставено правото на Общността за растително разнообразие, и за всяка последваща година на съответния ден.

3. Службата издава на титуляра искане, съдържащо предмета на плащането, дължимата сума, датата на плащането, и информация относно възможността за налагане на допълнителни такси съгласно член 13, параграф 2, а).

4. Службата не възстановява плащания, направени с цел продължаване на правото на Общността за растително разнообразие.


Член 10


Такси за обработване на специфични искания


1. Таксите за обработване на искания, заплащани от лицето, което прави такова искане, са, както следва:

а) за молба за право за задължително използване, включително въвеждане в регистрите, молба за право на ползване, предоставяно от Службата съгласно член 100, параграф 2 от основния регламент, или искане за изменение на такива права за ползване, веднъж дадени, (задължителна такса за лиценз), с изключение на случаите, когато Комисията или държавата-членка при обстоятелствата, посочени в член 29, параграф 2 от основния регламент: 1500 екю;

б) при искане за вписване на следните обстоятелства в регистъра на правата на Общността за растително разнообразие (регистрационна такса):

- прехвърляне на право на Общността за растително разнообразие, договорно право на ползване,

- индивидуализиране на сортовете като първоначални или производни по своята същност,

- извършването на дейности по отношение на правата, посочени в членове 98, параграфи 1 и 2 и член 99 от основния регламент,

- право на Общността за растително разнообразие, предоставено като обезпечение или като обект на вещни права или всякакво принудително изпълнение по член 24 от основния регламент: 300 екю;

в) при искане за вписване в Регистъра на заявленията за право на Общността за растително разнообразие или в Регистъра на правата на Общността за растително разнообразие, различни от тези по букви а) и б) по-горе: 100 екю;

г) при искане за определяне на сумата на разходите, съгласно член 85, параграф 5 от основния регламент: 100 екю.

2. Таксите по параграф 1 са дължими и се заплащат на датата на получаване на съответното искане. Когато плащането не е получено в срок, се прилага член 83, параграф 2 от основния регламент.


Член 11


Такса за обжалване


1. Жалбоподателят заплаща такса за обжалване от 1500 екю за обработването на жалбата, както е предвидено в член 113, параграф 2, в) от основния регламент.

2. Една трета от таксата за обжалване се заплаща на датата на получаване на жалбата в Службата; член 83, параграф 2 от основния регламент се прилага по отношение на тази една трета. Оставащите две трети от таксата за обжалване се заплащат при поискване от Службата до един месец от препращането на жалбата за разглеждане от Бюрото по жалбите от съответния орган на Службата.

3. Възстановяване на вече платена такса за обжалване се извършва в случай на преюдициален преглед, под ръководството на председателя на Службата или от отделението по жалбите в останалите случаи, при условие, че са спазени условията, предвидени в член 83, параграф 4 от основния регламент.

4. Параграф 1 не се прилага към Комисията или държава-членка, ако обжалват решение, взето съгласно член 29, параграф 2 от основния регламент.


Член 12


Такси, определени от председателя на Службата


1. Председателят на Службата определя таксите за следните случаи:

а) административните такси, посочени в член 8, параграф 5;

б) такси за издаване на копия, заверени или не, посочени, по-специално в член 84, параграф 3 от регламента за производствата; и

в) такси по отношение на Официален вестник на Службата (член 89 от основния регламент, член 87 от регламента за производствата) и всякакви други публикации, правени от Службата.

2. Председателят на Службата може да реши да обвърже услугите по параграф 1, букви б) и в) с предварително плащане.


Член 13


Допълнителни такси


1. Службата може да наложи допълнителна такса към таксата за молба, ако установи, че:

а) предложеното наименование не може да бъде одобрено съгласно член 63 от основния регламент, по причина, че е идентично с наименованието на друг сорт или по причина на различие от наименованието на същия сорт; или

б) кандидатът за право на Общността за растително разнообразие е направил ново предложение за наименование на сорт, освен ако той не е бил помолен за това от Службата или освен ако е подал молба за право на Общността за растително разнообразие, съгласно член 21, параграф 3 от процедурния регламент.


Службата не публикува предложение за наименование на сорт, преди плащането на наложената глоба съгласно разпоредбите на първата алинея.


2. Службата може да наложи допълнителна такса към годишната такса, ако установи, че:

а) титулярът не е платил годишната такса съгласно член 9, параграфи 2 и 3; или

б) наименованието на сорта трябва да бъде изменено, в случай на предишно спорно право на трето лице, посочено в член 66, параграф 1 от основния регламент.

3. Допълнителните такси по параграфи 1 и 2 се налагат съгласно правилата за методите на работа, установени, съгласно член 36, параграф 1, г) от основния регламент, и следва да са на стойност 20 % от съответната такса, като са минимум 100 екю, и следва да се дължат и плащат в рамките на един месец от датата, на която Службата е издала искането.


Член 14


Дерогации


1. Независимо от член 7, формалната дата на молбата, определена съгласно член 51 от основния регламент, остава валидна по отношение на всички молби, подадени съгласно член 116, параграфи 1 и 2 от него, ако има достатъчно доказателства, най-късно до 30 септември 1995 г., че кандидатът за право на Общността за растително разнообразие е извършил необходимите действия за плащането на таксата за молбата.

2. Независимо от член 8, параграф 5, административна такса от 100 екю се заплаща, когато техническата проверка на сорта е направена на базата на наличните констатации от всякакви производства, свързани с даването на национално право за растително разнообразие, съгласно член 116, параграф 3 от основния регламент. Такава административна такса се дължи най-късно до 30 ноември 1995 г.

3. Независимо от член 8, параграф 5, органите, пред които са извършени производствата за даване на национално право за растително разнообразие, могат да изискат от кандидата за право на Общността за растително разнообразие такса за маркиране за наличие на съответните документи, съгласно условията, предвидени в член 93 , параграф 3 на процедурния регламент. Тази такса следва да не надвишава таксата, налагана в съответните държави-членки за прехвърлянето на доклада от проверката от тестващия орган в друга държава; нейното плащане следва да не накърнява плащанията, правени съгласно параграфи 1 и 2.

4. Независимо от член 8, такса за доклада от 300 екю се изисква в случай на доклада за проверка, посочен в член 94 от процедурния регламент в срок, който Службата следва да определи.


Член 15


Влизане в сила


Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 31 май 1995 година


За Комисията:

Franz FISCHLER,

Член на Комисията


ПРИЛОЖЕНИЕ I


Таксата за проверка, дължима за плащане, съгласно член 8, е както следва:


Група А 1000 Екю

Група А се отнася до следните селскостопански култури:

Цвекло, зърнени култури, памук, картофи, рапично семе, соя, слънчоглед


Група Б 800 Екю

Група Б се отнася за:

1. Селскостопански култури (включително треви), различни от тези, позовани в Група А;

2. Следните зеленчуци:

Патладжани, тиквички, краставици, градинска жлъчка, фасул, марули, тиквички, пъпеши, лук, чушки, домати, грах, дини;

3. Следните декоративни растения:

Астромерия, антуриум, азалия, бегония, хризантема, диантус, еуфорбия пулчерима,фучсия, гербер, импатиенс, каланхое, лилия, орхидея, пеларгония, пентас, петуния, роза, сент-паулия, спатифилум.


Група В 700 Екю

Група В се отнася до всички родове и видове, различни от тези, позовани в Групи А и Б.


ПРИЛОЖЕНИЕ II


Дължимата годишна такса, която следва да се плати, съгласно член 9 за всяка година от продължителността, следва да бъде, на базата на групите, определени в приложение I, както следва:

(в екю)


Година Група
  А Б В
1 400 400 400
2 600 500 500
3 800 600 600
4 1000 700 700
5 1100 800 800
6 1200 1000 900
7 и последващи 1300 1100 1000
години      


_________________________

1 ОВ № L 227, 1.9.1994 г., стр.1.

2 Виж страница 37 от настоящия Официален вестник.

31995R1238 - ЦПР - редактиран


Untitled Page