РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1239/95 НА КОМИСИЯТА от 31 май 1995 година относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно производството пред Службата на Общността за растително разнообразие


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Актове от българското законодателство, цитиращи текущия документ.


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г.относно правата на Общността за растително разнообразие 1, и по-специално член 114 от него,


като има предвид, че Регламент (ЕО) № 2100/94 (оттук нататък наричан "Основният регламент"), установява нова система за права на Общността за растително разнообразие, при която правото на растително разнообразие е валидно в цялата Общност;


като има предвид, че такава система следва се управлява по ефективен начин, възможно най-бързо от Службата на Общността за растително разнообразие, която е подпомагана от службите за проверките при извършването на техническите проверки на съответните растителни сортове и която може да се възползва от услугите на определени национални агенции или от своите подразделения, създадени с тази цел; като има предвид, че в тази връзка, е задължително да се определят връзките между Службата, нейните подразделения, службите за проверка и националните агенции;


като има предвид, че решенията на Службата могат да бъдат обжалвани пред нейното отделение по жалбите, който следва да се създаде и следва да се приемат разпоредби за неговата дейност; като има предвид, че, ако е необходимо, могат да бъдат създавани и други отделения по жалбите от административния съвет;


като има предвид, че определени разпоредби на членове 23, 29, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 49, 50, 58, 81, 85, 87, 88 и 100 от основния регламент изрично предвиждат, че подробни правила следва или могат да бъдат създадени за тяхното прилагане; като има предвид, че други подробни правила се създават за същите цели, ако се изисква изясняване;


като има предвид, че влизането в сила на прехвърлянето на права на Общността за растително разнообразие или прехвърляне на претенция за това се определя в правилата, свързани с вписването в регистрите;


като има предвид, че административният съвет на Службата на Общността за растително разнообразие е бил консултиран;


като има предвид, че правилата, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на постоянния комитет по права за растително разнообразие,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


ДЯЛ I


СТРАНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО, СЛУЖБА И СЛУЖБИ ПО ПРОВЕРКИТЕ


ГЛАВА I


СТРАНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО


Член 1


Страни в производството


1. Следните лица могат да бъдат страна в производството пред Службата на Общността за растително разнообразие, наричана по-нататък "Службата":

а) кандидатът за право на Общността за растително разнообразие;

б) лицето, което възразява, посочено в член 59, параграф 2 от основния регламент;

в) притежателят или притежателите на право на Общността за растително разнообразие, наричани по-нататък "притежателят";

г) всяко лице, чиято молба или искане е предпоставка за решение, което се взема от службата.

2. Службата може, въз основа на писмена молба, да допусне до участие в производството на всяко лице, различно от лицата, посочени в параграф 1, което е пряко и лично заинтересовано.

3. Всяко физическо или юридическо лице, както и всеки орган, приравнен на юридическо лице, според законодателството, приложимо към това лице, се счита за лице по смисъла на параграфи 1 и 2.


Член 2


Определяне на страните в производството


1. Всяка страна в производството се определя чрез нейното име и адрес.

2. Имената на физически лица се посочват чрез фамилното име на лицето и малките му имена. Имената на юридическите лица, а също и на предприятия или дружества се указват чрез техните официални наименования.

3. Адресите съдържат цялата релевантна административна информация, включително името на държавата, в която пребивава страната в производството или където е разположено нейното седалище или тя е установена. Препоръчително е да бъде указан само един адрес за всяка страна в производството; в случай, че са указани няколко адреса, само адресът, отбелязан на първо място се взема предвид, освен ако страната в производството, определи един от другите адреси като адрес за връзка.

4. Когато юридическо лице е страна в производството, то също се указва чрез име и адрес на физическо лице, юридически представящо страната в производството по силата на съответното национално законодателство. Разпоредбите на параграф 2 се прилагат mutatis mutandis спрямо това физическо лице. Службата може да разреши изключения от разпоредбите на първото изречение на първа алинея.

5. Когато Комисията или държава-членка е страна в производството, тя посочва представител за всяко производство, в което участва.


Член 3


Езици на страните в производството


1. Език, който е официален език на Общностите, избран от страна в производството, за използване в документите, които са изпратени първо до Службата и подписани с цел подаване, се използва от страната в производството до произнасяне окончателно решение от Службата.

2. Ако страна в производството изпрати документ, подписан за тази цел от нея на който и да е друг официален език на Общностите, различен от този, който следва да се използва съгласно параграф 1, документът се счита за получен, когато Службата притежава негов превод, предоставен от други служби. Службата може да разреши изключение от това изискване.

3. Ако при устното производство страна използва език, различен от официалния език на Общностите, използван от компетентните членове от персонала на Службата, от други страни в производството, или и от двете, като език използван от нея, тя е длъжна да осигури симултанен превод на този официален език. Ако това не е направено, устното производство може да продължи на езиците, използвани от компетентните членове от персонала на Службата и от другите страни в производството.


Член 4


Езици при устно производство и при събиране на доказателства


1. Всяка страна в производството, всеки свидетел или експерт, който дава показания по време на устно производство, може да използва всеки от официалните езици на Европейската общност.

2. Ако събирането на доказателства, посочено в параграф 1, е допуснато по искане на страна в производството, тогава, ако страна в производството, свидетел или експерт не може да се изрази по подходящ начин на някой от официалните езици на Европейските общности, той може да бъде изслушан само ако страната, която е направила искането, осигури превод на езиците, използвани заедно от всички страни в производството или, при липса на такъв, от членовете на персонала на Службата.

Службата може да разреши изключения от първа алинея.

3. Изявленията, направени от членовете на персонала на Службата, от страни в производството, свидетели или експерти на един от официалните езици на Европейските общности по време на устното производство или при събирането на доказателства, се включват в протокола на съответния използван език. Изказвания, направени на друг език се включват на езика, използван от членовете на персонала на Службата.


Член 5


Превод на документите на страните в производството


1. Ако страна в производството изпрати документ на език, различен от официалните езици на Европейските общности, Службата може да изиска превода на получените документи да бъде направен от страната в производството на езика, който следва да бъде използван от тази страна или от компетентните членове на персонала на Службата.

2. Когато преводът на документ се депозира или следва да бъде депозиран от страна в производството, Службата може да изиска депозирането на свидетелство, в рамките на период, в който тя може да определи, че преводът отговаря на оригиналния текст.

3. Ако преводът, посочен в параграф 1 и свидетелството, посочено в параграф 2 не са депозирани, се счита, че документът не е получен.


ГЛАВА II


СЛУЖБА


Раздел 1


Комитети на Службата


Член 6


Квалификация на членовете на Комитетите


1. Комитетите, посочени в член 35, параграф 2 на основния регламент, следва, по усмотрение на председателя на Службата, да бъдат съставени от лица с юридическа квалификация и/или само от лица с техническа квалификация.

2. Лицето с техническа квалификация притежава диплома или е придобил признат опит в областта на ботаниката.

3. Лицето с юридическа квалификация притежава диплома по право или е придобил признат опит в областта на интелектуалната собственост, или регистрацията на растителни сортове.


Член 7


Решения на Комитета


1. Комитетът следва, освен вземането на решенията, посочени в член 35, параграф 2 на основния регламент, да се занимава и с:

- несуспензивния ефект на решение, съгласно член 67, параграф 2 от основния регламент,

- преюдициално ревизиране съгласно член 70 на този регламент,

- restituo in integrum съгласно член 80 на този регламент, и разпределението на разноските, съгласно член 85, параграф 2 на този регламент и член 75 от настоящия регламент.

2. Решение на Комитета се взема с мнозинство от неговите членове.


Член 8


Правомощия на членовете на Комитетите


1. Комитетът определя един от своите членове за докладчик, който действа от негово име.

2. Докладчикът може:

а) да изпълнява задълженията, съгласно член 25 и да контролира изпращането на докладите от службите за проверка;

б) да проследява процедурата в рамките на Службата, включително съобщаване на всяка нередност, която следва да се отстрани от страна в производството и определянето на срок за това; и

в) да провежда тесни консултации и обмяна на информация със страните в производството.


Член 9


Роля на председателя


Председателят на Службата гарантира последователността на решенията, взети под негово ръководство. Той следва, по-конкретно, да определи условията, съгласно които се вземат решения по възражения, направени съгласно член 59 от основния регламент, и решения съгласно членове 61, 62, 63 или 66 от този регламент.


Член 10


Консултации


Членовете на персонала на Службата могат да използват безплатно помещенията на националните агенции, определени съгласно член 30, параграф 4 от основния регламент, както и тези на службите за проверки, за провеждане на периодични консултации със страните в производството и трети лица.


Раздел 2


Отделение по жалбите


Член 11


Отделения по жалбите


1. С оглед произнасяне по жалбите срещу решенията, посочени в член 67 от основния регламент, се създава отделение по жалбите. Ако е необходимо, административният съвет може, по предложение на Службата, да създаде повече отделения по жалбите. В този случай, той определя разпределението на работата между така създадените отделения по жалбите.

2. Всяко отделение по жалбите се състои от членове с техническа и юридическа квалификация; член 6, параграфи 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis. Председателят е лице с юридическа квалификация.

3. Проверката на жалба се възлага от председателя на отделението по жалбите на един от неговите членове, които действа като докладчик. Проучването може да включва, по целесъобразност, събиране на доказателства.

4. Решенията на отделението по жалбите се вземат с мнозинство от членовете.


Член 12


Деловодство към отделението по жалбите


1. Председателят на Службата създава деловодство към отделението по жалбите; членовете на персонала на Службата не могат да участват в деловодството, ако те са участвали в производството, свързано с обжалваното решение.

2. Служителите на деловодството, по-конкретно отговарят за:

- изготвяне на протоколите от устното производство и събирането на доказателства съгласно член 63 от този регламент,

- разпределение на разноските, съгласно член 85, параграф 5 от основния регламент и член 76 от този регламент, и - потвърждаването на всяко извършване на разходи, посочени в член 77.


ГЛАВА III


СЛУЖБИ ЗА ПРОВЕРКА


Член 13


Определяне на служба за проверка, посочена в член 55, параграф 1 от основния регламент


1. Когато административният съвет натовари компетентна служба в държава-членка, с отговорност за техническата проверка, председателят на Службата уведомява определената служба, наричана по-нататък служба за проверка. Тя започва да действа от деня на уведомяването от председателя на Службата. Разпоредбата се прилага mutatis mutandis, когато това задължение на службата за проверка се отменя, при спазване на член 15, параграф 6 от настоящия регламент.

2. На член на персонала на службата за проверка, участващ в техническа проверка не е позволено да използва без да е упълномощен или да разкрива на което и да е неупълномощено лице, каквито и да е факти, документи и информация, които са му станали известни в хода на техническата проверка или във връзка с нея; той е обвързан от това задължение след приключването на съответната техническа проверка, след прекратяване на функциите му, както и след оттегляне на задължението за техническа проверка на съответната служба за проверка.

3. Параграф 2 се прилага mutatis mutandis към материал от растителен сорт, който е предоставен на службата за проверка от заявителя.

4. Службата контролира спазването на параграфи 2 и 3 и се произнася по изключването или искания за отвод на членове на службата за проверка, съгласно член 81, параграф 2 от основния регламент.


Член 14


Определяне на служба за проверка, посочена в член 55, параграф 2 от основния регламент


1. Когато Службата възнамерява да натовари агенции с отговорността за техническата проверка на сортовете, съгласно член 55, параграф 2 от основния регламент, тя предоставя обяснително писмо на административния съвет за съгласие за техническата целесъобразност за създаване на такава агенция като служба за проверка.

2. Когато Службата възнамерява да създаде свои собствени подразделения за техническа проверка на сортовете, тя изпраща на административния съвет за съгласие обяснително писмо за техническата и икономическа целесъобразност от създаването на такива подразделения за тази цел и за разположението на тези подразделения.

3. Когато административният съвет дава съгласие по обяснителното писмо, посочено в параграфи 1 и 2, председателят на Службата може да съобщи това определяне на агенцията, посочена в параграф 1, или може да публикува определянето на подразделения, както е посочено в параграф 2 на Официален вестник на Европейските общности. Това определяне може да бъде отменено само със съгласие на административния съвет. Член 13, параграфи 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis към членовете на персонала на агенцията, посочена в параграф 1.


Член 15


Процедура по определяне


1. Определянето на служба за проверка става с писмено споразумение между Службата и службата за проверка, предвиждащо дейността по техническата проверка на растителните сортове от службата за проверка и за плащането на таксите, посочени в член 58 от основния регламент. В случай на подразделение, посочено в член 14, параграф 2 от този регламент, определянето става съгласно вътрешни правила за методите на работа, издадени от Службата.

2. Ефектът на писменото споразумение е такъв, че действия, извършени или които следва да се извършват от членовете на персонала на службата за проверка, се считат, по отношение на третите лица, за действия на Службата.

3. Когато службата за проверка възнамерява да се възползва от услугите на други технически квалифицирани органи, съгласно член 56, параграф 3 от основния регламент, тези органи се назовават в писменото споразумение със службата. Член 81, параграф 2 от основния регламент и член 13, параграфи 2 и 3 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis към съответните членове, които подписват писмен документ, с който се задължават да спазват поверителност.

4. Плащането на такса от Службата на службата за проверка е в рамките на тарифите, които ще бъдат включени по-късно към настоящия регламент, до 31 декември 1999 г., на базата на изискванията, посочени в член 93, параграф 1 от него. Тарифите, веднъж приети, могат да бъдат изменяни само при изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 1 на Комисията (такси).

5. Службата за проверка периодично изпраща на Службата разбивка на разходите за извършената техническа проверка и по поддръжката на необходимите референтни събрани материали При обстоятелствата, посочени в параграф 3, отделен доклад от одита на органите, се изпраща на Службата от службата за проверка.

6. Всяко отменяне на определяне на служба за проверка, не може да има ефект преди деня, в който влезе в сила прекратяването на писменото споразумение, посочено в параграф 1.


ДЯЛ II


СПЕЦИФИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕД СЛУЖБАТА


ГЛАВА I


КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРАВО НА ОБЩНОСТТА ЗА РАСТИТЕЛНО РАЗНООБРАЗИЕ


Раздел 1


Действия на кандидата


Член 16


Подаване на молба


1. Молбата за право на Общността за растително разнообразие, се подава в два екземпляра в Службата, или в три екземпляра в националните агенции или подразделения, създадени съгласно член 30, параграф 4 от основния регламент.

2. "Информацията" изпратена на Службата, съгласно буква б) на член 49, параграф 1 от основния регламент, съдържа:

- подробности за идентифициране на кандидата и, по целесъобразност, неговия процесуален представител,

- националната агенция или подразделение, в която е подадена молбата за право на Общността за растително разнообразие, и - временното обозначение на съответния сорт.

3. Службата предоставя следните формуляри безплатно, за попълване и подписване от кандидата:

(а) формуляр за кандидатстване и технически въпросник, за целите на подаването на молбата за право на Общността за растително разнообразие;

(б) формуляр за изпращане на информацията, посочена в параграф 2, който указва последиците от всеки пропуск при изпращането.


Член 17


Получаване на молбата


1. Когато национална агенция, определена съгласно член 30, параграф 4 от основния регламент или подразделение, създадено съгласно него, получи молба, то изпраща на Службата, заедно с молбата, която се изпраща, съгласно член 49, параграф 2 от основния регламент, и потвърждение за получаване. Потвърждението за получаване съдържа входящия номер на националната агенция, номера на изпратените документи и датата на получаване в националната агенция или подразделението. Копие от изпратените документи се дава на кандидата от националната агенция или подразделение.

2. Когато Службата получи молба директно от кандидата или чрез подразделение или национална агенция, тя следва, без да се накърняват други разпоредби, да маркира документите, като попълва входящ номер и дата на получаване от Службата и издава квитанция на кандидата. Квитанцията съдържа входящия номер на Службата, номера на получените документи, датата на получаване в Службата и датата на молбата, по смисъла на член 51 от основния регламент. Копие от квитанцията се издава на националната агенция или подразделение, чрез които Службата е получила молбата.

3. Ако Службата получи молба, чрез подразделение или национална агенция, повече от един месец след нейното подаване от кандидата, "датата на молбата", по смисъла на член 51 от основния регламент, не може да бъде по-ранна от датата на получаване в Службата, освен ако Службата установи на базата на достатъчни писмени доказателства, че кандидатът е изпратил информация до нея, съгласно буква б) на член 49, параграф 1 от основния регламент и член 16, параграф 2 на настоящия регламент.


Член 18


Условия, посочени в член 50, параграф 1 от основния регламент


1. Ако Службата констатира, че молбата не отговаря на условията от член 50, параграф 1 от основния регламент, тя информира кандидата за констатираните недостатъци, като упоменава, че само датата, на която се получи достатъчна информация отстраняваща тези недостатъци, може да бъде считана за дата на молбата по смисъла на член 51 от регламента.

2. Молба, отговаря на условията в буква и) на член 50, параграф 1 от основния регламент, само ако датата и страната на първо представяне, по смисъла на член 10, параграф 1 на този регламент, са указани, или ако, при липса на такова представяне, е направена декларация, че е имало такова представяне.

3. Молба отговаря на условията в буква й) на член 50, параграф 1 от основния регламент, само ако датата и страната, записани в някаква по-ранна молба за сорта, за информация на кандидата, са указани по отношение на:

- молба за право на собственост по отношение на сорт, и

- молба за официално приемане на сорта за издаване на сертификати и пускане на пазара, когато официалното приемане включва официално описание на сорта,

в държава-членка или като член на Международния съюз за защита на нови растителни сортове.


Член 19


Условия, посочени в член 50, параграф 2 от основния регламент


1. Ако Службата счита, че молбата не отговаря на разпоредбите на параграфи 2, 3 и 4 на настоящия член или на член 16 от настоящия регламент, тя прилага член 17, параграф 2 от него, но изисква кандидатът да отстрани недостатъците, които тя е констатирала, в рамките на период, който тя може да определи. Ако тези недостатъци не бъдат отстранени в този период, Службата незабавно отхвърля молбата, съгласно член 61, параграф 1, а) от основния регламент.

2. Молбата съдържа следните подробности:

а) националността на кандидата, ако той е физическо лице, и неговото наименование като страна в производството, посочени в член 2 от настоящия регламент и, ако не е растениевъд, името и адреса на растениевъда;

б) латинското наименование на рода, вида или под-вида, към който принадлежи сорта, и общото име;

в) характеристиките на сорта, които, по мнение на кандидата, са ясно различими от други сортове, като тези други сортове се упоменават (ако е целесъобразно), като референтни сортове за тестване;

г) селекция, поддръжка и разпространение на сорта, включително информация за:

- характеристики, названието на сорта или, при липса на такова, временното наименование, и култивирането на някакъв друг сорт или сортове, материал от които трябва да бъде използван нееднократно за производството на сорта, или

- характеристики, които са били генетично модифицирани, когато съответният сорт представлява генетично модифициран организъм по смисъла на член 2, параграф 2 на Директива 90/220/ЕИО1 на Съвета;

д) региона и страната, в която сортът е селекциониран или открит и развит;

е) датата и страната на първо разполагане със сортови съставки или материал от реколта от сорта, за целите на оценката на новостта, съгласно член 10 от основния регламент, или декларация, че такова разполагане все още не е настъпило;

ж) наименованието на органа, пред който е подадена молбата и входящия номер на молбата, посочена в член 18, параграф 3;

з) съществуващи национални права за растително разнообразие или какъвто и да е патент за сорта, валиден в рамките на Общността.

3. Службата може да се изисква всякаква необходима информация или документация, и, ако е необходимо, достатъчно скици или фотографии за извършването на техническата проверка в рамките на период, който тя определя.

4. Когато съответният сорт представлява генетично модифициран организъм, по смисъла на член 2, параграф 2 на Директива 90/220/ЕИО, Службата може за изиска кандидатът да изпрати копие от писмен документ от отговорните органи, удостоверяващ, че техническата проверка на сорта, съгласно членове 55 и 56 от основния регламент, не представлява риск за околната среда, съгласно нормите на гореспоменатата директива.


Член 20


Предимство при обжалване


Ако кандидатът обжалва право на предимство на молба по смисъла на член 52, параграф 2 от основния регламент, която не е най-рано постъпилата от молбите, които следва да бъдат указани съгласно първо тире на член 18, параграф 3, Службата декларира, че само най-старата молба може да се ползва от приоритетна дата. Когато Службата е издала квитанция, включваща датата на подаване на молбата, която не е най-старата от молбите, които следва да бъдат указани, известената приоритетна дата се счита за невалидна.


Член 21


Удостояване с право на Общността за растително разнообразие по време на производството


1. Когато завеждането на иск срещу кандидат, по силата на член 98, параграф 4 от основния регламент, е вписано в регистъра на кандидатите за право на Общността за растително разнообразие, Службата може да спре производството по молбата. Службата може да определи дата, на която възнамерява да продължи висящото пред нея производство.

2. Когато окончателно решение, или всякакво друго решение за прекратяване на производството по иска, посочен в параграф 1, бъдат вписани в регистъра за право на Общността за растително разнообразие, Службата възобновява производството. Тя може да го възобнови на по-ранна дата, но не преди датата, вече определена съгласно параграф 1.

3. Когато удостояването с право на Общността за растително разнообразие е валидно прехвърлено на друго лице и това прехвърляне има действие по отношение на Службата, това лице може да замести първия кандидат, при условие, че той уведоми за това Службата, в рамките на един месец от вписване на окончателното решение в регистъра на молбите за право на Общността за растително разнообразие. Таксите, дължими съгласно член 83 от основния регламент и вече платени от първия кандидат, се считат за платени от последващия кандидат.


Раздел 2


Извършване на техническата проверка


Член 22


Решение за насоките за тестовете


1. По предложение на председателя на Службата, административният съвет взема решение за ръководните принципи на тестовете. Датата и сортовете, посочени в решението, се публикуват в Официален вестник на Службата, както е посочено в член 87 от настоящия регламент.

2. При липса на решение на административния съвет за ръководните принципи за тестовете, председателят на Службата може да вземе временно решение за тях. Временното решение изтича в деня на вземането на решение от административния съвет. Когато временното решение на председателя на Службата се различава от решението на административния съвет, техническата проверка, започнала преди решението на административния съвет, не се повлиява; административният съвет може да вземе друго решение, ако обстоятелствата го наложат.


Член 23


Правомощия, дадени на председателя на Службата


1. Когато административният съвет вземе решение за ръководните принципи за тестовете, той включва правомощие, с което председателя на Службата може да включва допълнителни характеристики и техни описания по отношение на сорт.

2. Когато председателят на Службата използва правомощието по параграф 1, член 22, параграф 2 от настоящия регламент се прилага mutatis mutandis.


Член 24


Уведомяване на службата за проверка от Службата


Съгласно член 55, параграф 3 от основния регламент, Службата изпраща копия от следните документи, свързани със сорта на службата за проверка:

а) формуляр за кандидатстване, технически въпросник и всеки допълнителен документ, изпратен от кандидата, съдържащ информация, необходима за извършването на техническата проверка;

б) попълнените формуляри от кандидата, съгласно член 86 от настоящия регламент;

в) документите, свързани с възражение, основано на твърдение, че условията, посочени в членове 7 и 9 от основния регламент не са спазени.


Член 25


Сътрудничество между Службата и службата за проверка


Служителите на службата за проверка, отговорни за техническата проверка и докладчикът, определен съгласно член 8, параграф 1 от настоящия регламент, си сътрудничат във всички фази на техническата проверка. Сътрудничеството обхваща най-малко следните аспекти:

а) мониторинг на извършването на техническата проверка, включително инспектиране на местонахождението на тестовите участъци и използваните методи от докладчика; и

б) без да засяга други разследвания на Службата, информация от службата за проверка за подробностите за всякакво предишно пускане на пазара на сорта;

в) изпращане от службата за проверка на Службата на междинни доклади за всеки период на растеж.


Член 26


Форма на докладите от проверката


Докладът от проверката, посочен в член 57 от основния регламент, се подписва от отговорния член на службата за проверка и следва изрично да признава че докладът е запазен за използване само от Службата, съгласно член 57, параграф 4 от регламента.

2. Разпоредбите на параграф 1 се прилагат mutatis mutandis към всеки междинен доклад, който следва да бъде изпратен на Службата. Службата за проверка изпраща копие от този междинен доклад на кандидата.


Член 27


Други доклади от проверката


1. Доклад за резултатите от всяка техническа проверка, която е извършена или е в процес на извършване за официални цели в държавата-членка от една или повече служби, отговорни за съответните сортове, съгласно член 55, параграф 1 от основния регламент, могат да бъдат считани от Службата, че представляват достатъчна база за решение, при условие че:

- материалът, изпратен за техническа проверка, отговаря по количество и качество на всички стандарти, които могат да са предвидени, съгласно член 55, параграф 4 от основния регламент,

- техническата проверка е извършена по начин, в съответствие с пълномощието, предоставено от административния съвет съгласно член 55, параграф 1 от основния регламент, и е извършена съгласно приетите ръководни принципи за тестовете, и дадените общи инструкции, съгласно член 56, параграф 2 на основния регламент и членове 22 и 23 от настоящия регламент,

- Службата е имала възможността да контролира извършването на съответната техническа проверка, и

- Когато окончателният доклад не е готов веднага, междинните доклади за всеки период на растеж са изпратени на Службата преди доклада от проверката.

2. Когато Службата не счита, че докладът от проверката, посочен в параграф 1, представлява достатъчна база за решение, тя може да следва процедурата съгласно член 55 от регламента, след консултация с кандидата и съответната служба за проверка.

3. Службата и всяка компетентна национална служба за растително разнообразие в държава-членка оказва административна помощ на другите, чрез предоставяне, при поискване, на всякакви доклади за проверка на сорт, за целите на оценката на отличителността, унифицираността и стабилността на този сорт. Определена сума се заплаща на Службата или на компетентна национална служба за растително разнообразие за изпращането на тези доклади, като тази сума се съгласува между съответните служби.


Раздел 3


Наименование на сорта


Член 28


Предложение за наименование на сорта


Предложението за наименование на сорта се подписва и се подава в два екземпляра в Службата, или, ако предложението придружава молбата за право на Общността за растително разнообразие, подадена в определената национална агенция, или създадено подразделение, съгласно член 30, параграф 4 от регламента, в три екземпляра. Службата предоставя безплатно формуляр за целите на предложение за наименование на сорта.


Член 29


Проверка на предложението


1. Когато предложението не придружава молбата за право на Общността за растително разнообразие или когато предложеното наименование на сорта не може да бъде одобрено от Службата, Службата незабавно информира кандидата за това, като изисква от него да изпрати предложение или ново предложение и упоменава последиците от неспазване на това изискване.

2. Когато Службата установи, при получаване на резултатите от техническата проверка съгласно член 57, параграф 1 от регламента, че кандидатът не е подал никакво предложение за наименование на сорта, тя следва незабавно да откаже молбата за право на Общността за растително разнообразие съгласно член 61, параграф 1, в) от регламента.


Член 30


Насоки за наименование на сорт


Административният съвет приема насоки, установяващи уеднаквени и окончателно определени критерии за определянето на пречките за родовото обозначение на наименованието на сорта, посочено в член 63, параграфи 3 и 4 от основния регламент.


ГЛАВА II


ВЪЗРАЖЕНИЕ


Член 31


Подаване на възражения


1. Възраженията, съгласно член 59 от основния регламент съдържат:

а) името на кандидата и входящия номер на молбата, срещу която е подадено възражението;

б) определяне на лицето, извършило възражението, като страна в производството, както е посочено в член 2 от настоящия регламент;

в) ако лицето, извършило възражението, е определило процесуален представител, неговото име и адрес;

г) декларация, уточняваща мотивите, на които се основава възражението, както е посочено в член 53, параграф 3 от основния регламент, и по фактите, доказателствата и аргументите, представени в подкрепа на възражението.

2. Ако са подадени няколко възражения по отношение на един и същ кандидат за право на Общността за растително разнообразие, Службата може да съедини производствата по тези възражения.


Член 32


Отхвърляне на възражения


1. Ако Службата счита, че възражението не отговаря на член 59, параграфи 1 и 3 от основния регламент или член 31, параграф 1, г) от настоящия регламент, или че то не съдържа достатъчно сведения, позволяващи идентифициране на молбата на кандидата, срещу която е подадено възражението, тя отхвърля възражението като недопустимо, освен ако тези пропуски са отстранени в рамките на срок, който тя може да посочи.

2. Ако Службата констатира, че възражението не отговаря на други разпоредби на основния регламент или на настоящия регламент, тя отхвърля възражението като недопустимо, освен ако тези пропуски бъдат отстранени преди изтичането на периодите за представяне на възраженията.


ГЛАВА III


ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРАВО НА ОБЩНОСТТА ЗА РАСТИТЕЛНО РАЗНООБРАЗИЕ


Член 33


Задължения на притежателя, съгласно член 64, параграф 3 от основния регламент


1. Притежателят е длъжен да допусне проверка на материала от съответния сорт и на мястото, където се съхранява идентичността на сорта, за да получи необходимата информация за оценката, дали сортът продължава да съществува в непроменено състояние, съгласно член 64, параграф 3 от Регламента.

2. Притежателят трябва да съхранява необходимата документация, за да се улесни проверката на подходящите мерки, посочени в член 64, параграф 3 от регламента.


Член 34


Техническа проверка на защитения сорт


Без да накърнява член 87, параграф 4 от регламента, техническа проверка на защитения сорт се извършва съгласно ръководните принципи за тестовете, надлежно прилагани, когато е предоставено правото на Общността за растително разнообразие по отношение на този сорт. Членове 22 и 24 - 27 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis към Службата, службата за проверка и притежателя.


Член 35


Друг материал за използване при техническата проверка


Когато притежателят изпрати материал от сорта, съгласно член 64, параграф 3 от основния регламент, службата за проверка може, със съгласието на Службата, да провери изпратения материал, чрез проверка на друг материал, който е взет от стопанства, където материалът е произведен от притежателя, или с негово съгласие, или е взет от материала, който се търгува от него, или с негово съгласие, или е взет от официалните органи в държава-членка по силата на техните правомощия.


Член 36


Изменения в наименованията на сорта


1. Когато наименованието на сорта следва да се измени съгласно член 66 от регламента, Службата информира притежателя за основанията за това, определя срок, в рамките на който притежателят трябва да изпрати подходящо предложение за изменение на наименованието на сорта, и посочва, че ако той не спази това изискване, може да бъде лишен от правото на Общността за растително разнообразие съгласно член 21 от регламента. Всяко предложение на притежателя се архивира в два екземпляра в Службата.

2. Когато предложението за изменение на наименованието на сорта не може да бъде одобрено от Службата, Службата незабавно информира притежателя, и отново определя срок, в рамките на който притежателят трябва да изпрати подходящо предложение, и посочва че, ако той не спази това изискване, може да бъде лишен от правото на Общността за растително разнообразие съгласно член 21 от регламента.

3. Членове 31 и 32 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis към възражение, подадено съгласно член 66, параграф 3 от основния регламент.


ГЛАВА IV


ПРАВА НА ОБЩНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАВАНИ ОТ СЛУЖБАТА


Раздел 1


Задължителни права за използване


Член 37


Молби за право за задължително използване


1. Молбата за право за задължително използване съдържа:

а) определянето, като страни в производството, на кандидата и притежателят на съответния сорт, противопоставящ се на предоставянето на право на използване;

б) наименованието на сорта и вида растение от съответния сорт или сортове;

в) предложение за вида дейности, които следва да се обхващат от правото за задължително използване;

г) декларация, разкриваща съответния обществен интерес, включително подробности за факти, доказателства и аргументи, представени в подкрепа на този обществен интерес;

д) в случай на молба, посочена в член 29, параграф 2 от основния регламент, предложение за категорията лица, на които се дава правото за задължително използване, включително, в зависимост от случая, специфичните изисквания, свързани с тази категория лица.

2. Молбата, посочена в член 29, параграф 2 или 5, се придружава от документите, изготвени в подкрепа на молбата за договорно предоставяне на право на използване, направена пред притежателя, но останала без резултат.

3. Молбата, посочена в член 29, параграф 2 от регламента, се придружава от документите, изготвени в подкрепа на молбите за договорно предоставяне на право на използване, направени пред притежателя, но останали без резултат. Ако кандидат за право за задължително използване е Комисията или държава-членка, Службата може да не спази това условие, в случай на форсмажорни обстоятелства.

4. За безрезултатна по смисъла на параграфи 2 и 3 се счита всяка молба за договорно предоставяне на право за използване, ако:

а) притежателят в разумен срок не е дал окончателен отговор на лицето, искащо такова право; или б) притежателят е отказал да предостави договорно право за използване на лицето, което го иска; или в) притежателят е предложил да предостави по договор право за използване на лицето, което го иска, при явно неизгодни условия, включително тези, свързани с изплащането на възнаграждението за използването на правото или при условия които, като цяло, са явно неизгодни.


Член 38


Проверка на молбата за право за задължително използване


1. По принцип устното производство и събирането на доказателства се извършат на едно заседание.

2. Искания за последващи заседания са недопустими, освен за тези искания, базирани на обстоятелства, които са се променили по време или след заседанието.

3. Преди вземането на решение, Службата приканва съответните страни чрез приятелско споразумение те да уредят договорното предоставяне на право за използване. В подходящите случаи Службата прави предложение за приятелско споразумение.


Член 39


Качество на притежател на правото на Общността за растително разнообразие по време на производството


1. Когато завеждането на иск, посочен в член 98, параграф 1 от основния регламент, срещу притежателя, е било вписано в регистъра за права на Общността за растително разнообразие, Службата може да спре производството по даването на право за задължително използване. Тя не може да възобнови производството преди вписването в същия регистър на окончателното решение или всякакво друго решение за прекратяване на производството по иска.

2. Ако прехвърлянето на право на Общността за растително разнообразие произвежда ефект спрямо Службата, новият притежател участва в производството като страна по искане на кандидата, и ако молбата за предоставяне на договорно право за използване пред новия кандидат е останала без резултат в рамките на два месеца от получаването на известие от Службата, че името на новия притежател е въведено в регистъра за правата на Общността за растително разнообразие. Искането на кандидата се придружава от достатъчно писмени доказателства за неговия безрезултатен опит и, по целесъобразност, за поведението на новия притежател.

3. В случай на молба, посочена в член 29, параграф 2 от регламента, новият притежател участва в производството като страна. Разпоредбите на параграф 1 не се прилагат.


Член 40


Съдържание на решението по молбата


Писменото решение се подписва от председателя на Службата. Решението съдържа:

а) декларация, че решението е взето от Службата;

б) дата, на която е взето решението;

в) имената на членовете на комитета, участвал в производството;

г) имената на страните в производството и на техните процесуални представители;

д) позоваване на становището на административния съвет;

е) списък на въпросите, по които Службата е призована да се произнесе;

ж) резюме на фактите;

з) мотивите, на които се основава решението;

и) диспозитив на решението, прието от Службата; при необходимост, диспозитивът уточнява действията, обхванати от правото за задължително използване, условията, регулиращи това право и категорията лица, включително при необходимост, особените изисквания, отнасящи се до тази категория.


Член 41


Предоставяне на право за задължително използване


1. Към решението за предоставяне на право за задължително използване се добавя обосновка на съответния обществен интерес.

2. Следните основания могат по-специално да представляват обществен интерес:

а) защита на живота и здравето на хора, животни или растения;

б) нуждата да се задоволява пазара с материал, предлагащ специфични качества; или

в) нуждата да се поддържа стимула за непрекъснато селекциониране на подобрени сортове.

3. Правото за задължително използване е неизключително право.

4. Правото за задължително използване може да бъде прехвърляно само заедно с тази част от предприятието, която използва това задължително право или, при обстоятелствата, предвидени в член 29, параграф 5 от основния регламент, заедно с предоставяне на правата за съществен производен сорт.


Член 42


Условия, отнасящи се до лицето, на което е предоставено право за задължително използване


1. Без да накърнява другите условия, посочени в член 23, параграф 3 от основния регламент, лицето, на което е предоставено право за задължително използване, трябва да разполага с подходящ финансов и технически капацитет да използва правото за задължително използване.

2. Спазването на условията, определени от правото за задължително използване и изложени в решението за неговото предоставяне, се счита за "обстоятелство" съгласно член 29, параграф 4 от основния регламент.

3. Службата гарантира, че лицето, на което се предоставя право за задължително използване, не може да заведе иск за нарушение на право на Общността за растително разнообразие, освен ако притежателят е отказал или пропуснал да го направи в рамките на два месеца след като е помолен за това.


Член 43


Категория лица, отговарящи на специфичните изисквания


1. Всяко лице, възнамеряващо да използва право за задължително използване, което попада в категорията лица, отговарящи на специфичните изисквания, посочени в член 29, параграф 2 от основния регламент, декларира своето намерение пред Службата и пред притежателя, чрез препоръчано писмо с известие за получаване. Декларацията включва:

а) името и адреса на това лице, както е предвидено за страните в производството, съгласно член 2 от настоящия регламент;

б) становище по фактите, отговарящи на специфичните изисквания;

в) становище, определящо дейностите, които следва да се извършват; и

г) гаранция, че това лице притежава подходящи финансови ресурси, а също и информация за техническия капацитет за използване на правото за задължително използване.

2. При поискване Службата вписва лицето в регистъра на правата на Общността за растително разнообразие, ако това лице отговаря на условията, свързани с декларацията, посочена в параграф 1. Това лице няма право да използва правото за задължително използване преди вписването в регистъра. Лицето и притежателят се уведомяват за вписването.

3. Член 42, параграф 3 от настоящия регламент се прилага mutatis mutandis към лицето, вписано съгласно параграф 2. Всяко решение по иск за нарушение или всеки друг акт, прекратяващ иск по отношение на това нарушение, са противопоставими на третите лица, които са вписани или които предстои да бъдат вписани.

4. Вписването, посочено в параграф 2, може да бъде заличено само на основание, че специфичните изисквания, определени в решението за предоставяне на право за задължително използване или финансов и технически капацитет, установен съгласно параграф 2, са се променили повече от една година след предоставянето на правото за задължително използване и в рамките на срока, предвиден в това предоставяне. Вписаното лице и притежателят се известяват за заличаването им от регистъра.


Раздел 2


Права за използване, съгласно член 100, параграф 2 от основния регламент


Член 44


Права за използване, съгласно член 100, параграф 2 от основния регламент


1. Искане за договорно неизключително право за използване от нов притежател, както е посочено в член 100, параграф 2 от основния регламент, се прави, в случая на подадена молба от предишния притежател в рамките на два месеца, или в случая на лице, което е имало право за използване в рамките на четири месеца, от получаване на известието от Службата, че името на новия притежател е вписано в регистъра за правата на Общността за растително разнообразие.

2. Молба за право за използване, което следва да се даде, съгласно член 100, параграф 2 от основния регламент, се придружава с документи, разкриващи неуспешното искане, посочено в параграф 1. Разпоредбите на член 37, параграф 1, а), б), в) и параграф 4, членове 38, 39, параграф 3, член 40 с изключение на буква е), член 41, параграфи 3 и 4 и член 42 от настоящия регламент, се прилагат mutatis mutandis.


ЗАГЛАВИЕ III


ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ЖАЛБИТЕ


Член 45


Съдържание на жалбата


Жалбата съдържа:

а) името на жалбоподателя, в качеството му на страна в производството по обжалването, съгласно член 2 от настоящия регламент;

б) входящия номер на атакуваното решение и заявление относно обхвата, до който се търси промяна или отмяна на решението;


Член 46


Получаване на жалба


Когато Службата получи жалба, тя отбелязва върху нея номера на делото и датата на получаване на акта в Службата, както и уведомява жалбоподателя за срока за излагане на основанията на жалбата; страните в производството по обжалване не могат да се позовават на пропускане на такова уведомяване.


Член 47


Участие като страна в производството по обжалване


1. Службата своевременно изпраща копие от жалбата, отбелязано с номера на делото и датата на получаване на жалбата, на страните в производството по обжалване, които са участвали в производството пред Службата.

2. Страните в производството, посочени в параграф 1, могат да встъпят като страни в производството по обжалване в рамките на два месеца от изпращането на копие от жалбата.


Член 48


Роля на Службата


1. Органът на Службата, посочен в член 70, параграф 1 от основния регламент и председателят на отделението по жалбите гарантират, чрез вътрешни подготвителни мерки, че отделението по жалбите може да проучи делото веднага след неговото препращане; председателят следва по-специално да избере другите двама члена, съгласно член 46, параграф 2 на основния регламент, и определя докладчик преди делото да му бъде възложено.

2. Преди препращане на делото на отделението по жалбите, органът на Службата, посочен в член 70, параграф 1 от основния регламент, следва незабавно да изпрати на всяка от страните в производството по обжалване на копие от документите, получени от другите страни в споменатото производство.

3. Председателят на Службата осигурява публикуването на информацията, посочена в член 89 от настоящия регламент, преди препращането на делото.


Член 49


Недопустимост на жалбата


1. Ако жалбата не отговаря на разпоредбите от основния регламент и по-специално членове 67, 68 и 69 от него или тези от настоящия регламент и по-специално член 45 от него, отделението по жалбите уведомява жалбопоподателя за това и изисква от него да отстрани констатираните пропуски, ако е възможно, в рамките на период, който той определя. Ако жалбата не бъде коригирана в рамките на определен срок, отделението по жалбите я отхвърля като недопустима.

2. Когато жалба е подадена срещу решение на Службата, което същевременно е предмет на пряко обжалване съгласно член 74 от основния регламент, отделението по жалбите незабавно изпраща жалбата на Съда на Европейските общности, със съгласието на жалбоподателя; ако жалбоподателят не е съгласен, той отхвърля жалбата като недопустима. В случай на подаване на жалба в Съда тази жалба се счита за подадена в Съда на датата на получаването й в Службата, съгласно член 46 от настоящия регламент.


Член 50


Устно производство


1. След препращане на делото на отделението по жалбите, председателят на отделението по жалбите незабавно свиква страните в производството по обжалване за устно производство, както е предвидено в член 77 от основния регламент привлича тяхното внимание към съдържанието на член 59, параграф 2 от настоящия регламент.

2. По принцип устното производство и събирането на доказателства се извършват на едно заседание.

3. Искания за последващи заседания са недопустими, освен за тези искания, базирани на обстоятелства, които са се променили по време или след заседанието..


Член 51


Проверка на жалбата


Разпоредбите относно производството пред Службата се прилагат към производството по обжалване mutatis mutandis; страните в производството в това отношение се третират като страни в производството по жалбата, освен ако не е предвидено друго.


Член 52


Решение по жалбата


1. В рамките на три месеца след приключването на устното производство, решението по жалбата се съобщава в писмен вид на страните в производството по обжалване.

2. Решението се подписва от председателя на отделението по жалбите и от докладчика, определен съгласно член 48, параграф 1 от настоящия регламент. Решението съдържа:

а) декларация, че решението е взето от отделението по жалбите;

б) датата, на която е взето решението;

в) имената на председателя и на другите членове на отделението по жалбите, които са участвали в производството по обжалване;

г) имената на страните в производството по обжалване и техните процесуални представители;

д) списък на въпросите, по които отделението по жалбите е призовано да се произнесе;

е) резюме на фактите;

ж) мотивите, на които се основава решението;

з) диспозитив на решението, включително, по целесъобразност, решение за разпределението на разноските или възстановяване на таксите.

3. В писменото решение на отделението по жалбите се указва, че то подлежи на обжалване, заедно със срока за подаване на такава жалба. Страните в производството по обжалване не могат да се позовават на липса на такива указания.


ДЯЛ IV


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО


ГЛАВА I


РЕШЕНИЯ, СЪОБЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ


Член 53


Решения


1. Всяко решение на Службата следва да бъде подписано и да посочва името на члена на персонала, надлежно упълномощен от председателя на Службата, съгласно член 35 от основния регламент.

2. Когато устно производство е проведено пред Службата, решението може да бъде взето устно. Впоследствие писменото решение се дава на страните в производството.

3. Решения на Службата, които подлежат на обжалване съгласно член 67 от основния регламент, или на пряко обжалване съгласно член 74 от него, указват тази възможност, както и сроковете за такова обжалване, които трябва да бъдат спазени. Страните в производството не могат да се позовават на липса на такива указания

4. Езикови грешки, грешки в транскрипцията и явни фактически грешки в решенията на Службата се коригират.


Член 54


Сертификат за право на Общността за растително разнообразие


1. Когато Службата дава право на Общността за растително разнообразие, тя издава, заедно с решението за това, сертификат за право на Общността за растително разнообразие, като доказателство за неговото предоставяне.

2. Службата издава сертификат за право на Общността за растително разнообразие, на който официален език или езици на Общността е изискано от притежателя.

3. При поискване, Службата може да издаде дубликат на лицето, ако констатира, че оригиналният сертификат е бил загубен или унищожен.


Член 55


Съобщения


Всяко съобщение от Службата или службата за проверките включва името на компетентния служител, освен ако е предвидено друго.


Член 56


Право на изслушване


1. Ако Службата констатира, че решение не може да бъде взето на база на представената молба, тя уведомява страната в производството за констатираните пропуски и я приканва да отстрани тези пропуски в рамките на срок, който тя може да определи. Ако констатираните и съобщени пропуски не бъдат отстранени в разумен срок, Службата взима решение.

2. Ако Службата получи бележки от страна в производството, тя съобщава на другите страни в производството за тези бележки и изисква, ако счете за необходимо, те да отговорят в рамките на срок, който тя може да определи. Ако не се получи отговор в срок, Службата игнорира всеки документ, получен след това.


Член 57


Документи, подадени от страни в производството


1. За дата на получаване на всеки документ, подаден от страна в производството, се счита датата, на която документът фактически е получен в седалището на Службата, на националната агенция, или на подразделението, определени съгласно член 30, параграф 4 от основния регламент.

2. С изключение на приложените документи, всички документи, подадени от страни в производството, трябва да бъдат подписани от тях или техен процесуален представител.

3. Със съгласие на административния съвет Службата може да позволи документи на страна в производството да бъдат подадени чрез телеграф, телекс, факс или друга информационна техника и да установи условия, регулиращи тяхното ползване.

4. Ако документ не е бил надлежно подписан или е било позволено да бъде подаден съгласно параграф 3, от страната в производството се изисква да предостави оригинала на подписания документ съгласно разпоредбите на параграф 2, в срок от на един месец. Ако този документ е доставен в този срок, датата на получаване на първия документ следва да бъде запазена; в противния случай се счита, че не е получен.

5. Службата може да удължи срока, предвиден съгласно параграф 4, когато съответната страна в производството може да заведе съответния документ само директно в Службата. Такова удължаване не може да надвишава две седмици.

6. Тези документи, които трябва да бъдат изпратени до другите страни в производството, а също и до съответната служба за проверка, или документите, относно две или повече молби за право на Общността за растително разнообразие или право за използване, трябва да бъдат заведени в достатъчен брой копия. Липсващите копия се предоставят за сметка на съответната страна в производството.


Член 58


Писмени доказателства


1. Писмените доказателства за окончателни преценки или решения, различни от тези на Службата, се считат за достатъчни, когато е предоставено копие от тях, което е заверено от съда или от отговорния орган за преценката или решението.

2. Писмените доказателства за други документи, които следва да бъдат изпратени от страните в производството, се считат за достатъчни, когато е налице оригиналният документ или заверено негово копие.


ГЛАВА II


УСТНО ПРОИЗВОДСТВО И СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА


Член 59


Призовка за устно производство


1. Страните в производството се призовават за устно производство, както е предвидено в член 77 от основния регламент и тяхното внимание се насочва към параграф 2 от настоящия член. В призовката трябва да се предвижда срок от поне един месец, освен ако страните в производството и Службата не са се споразумели за по-кратък период.

2. Ако страна в производството, която е била редовно призована за устно производство пред Службата не се яви, производството може да продължи в нейно отсъствие.


Член 60


Събиране на доказателства от Службата


1. Когато Службата счита за необходимо да изслуша страните в производството, свидетели или експерти, или да извърши оглед, тя взема решение за това, като обозначи начините, по които има намерение да събере доказателства, съответните факти, които следва да се проверят и датата, времето и мястото на изслушване или проверка. Ако се поиска изслушване на свидетели и експерти от страна в производството, решението на Службата определя периода, в рамките на който страната в производството, подала искането, трябва да предостави на Службата имената и адресите на свидетелите и експертите, които страната в производството иска да бъдат изслушани.

2. В призовката, адресирана до страните, свидетелите и експертите трябва да се предвижда срок от поне един месец, освен ако страните в производството и Службата не са се споразумели за по-кратък период. Призовките съдържат:

а) извлечение от решението, посочено в параграф 1, указващо по-специално датата, времето и мястото на поисканото разследване и определящо фактите, относно които страните в производството, свидетелите и експертите ще бъдат изслушани;

б) имената на страните в производството и указване на правата, на които свидетелите или експертите могат да се позоват съгласно разпоредбите на член 62, параграфи 2 - 4 от настоящия регламент;

в) указание, че страната в производството, свидетелят или експертът могат да поискат да бъдат изслушани от юрисдикция или друг компетентен орган в страната на постоянно местожителство и искане той да информира Службата в рамките на определен срок, определен от Службата, дали е готов да се яви пред нея.

3. Преди страна в производството, свидетел или експерт да бъде изслушан, той бива информиран, че Службата може да изиска юрисдикция или друг компетентен орган в страната на постоянно местожителство да ги изслуша отново неговите показания под клетва или друга обвързваща форма.

4. Страните в производството се информират за изслушването на свидетел или експерт пред юрисдикция или друг компетентен орган. Те имат право да присъстват и да задават въпроси на страните в производството, свидетелите и експертите, чрез посредничеството на органа или пряко.


Член 61


Упълномощаване на експерти


1. Службата взема решение в каква форма се представя докладът от експерта, който тя назначава.

2. Мандатът на експерта съдържа:

а) точно описание на неговата задача;

б) срокът, предвиден за представяне на доклада;

в) имената на страните в производството ;

г) подробности за правата, които той може да предизвика, съгласно член 62, параграфи 2 - 4 от настоящия регламент.

3. За целите на експертния доклад Службата може да прикани службата за проверка, извършила техническата проверка на съответния сорт, да предостави материал, съгласно дадените инструкции. Ако е необходимо, Службата може също да изиска материал от страните в производството или трети лица.

4. На страните в производството се изпраща копие и, по целесъобразност, превод на всеки писмен доклад.

5. Страните в производството могат да отхвърлят експерта. Членове 48, параграф 3 и 81, параграф 2 от основния регламент се прилагат mutatis mutandis.

6. Член 13, параграфи 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis към експерта, назначен от Службата. Когато назначава експерт, Службата го информира за изискването за поверителност.


Член 62


Разходи за събиране на доказателства


1. Събирането на доказателства може да бъде направено зависимо от плащане на депозит в Службата, от страна в производството, която е изискала да бъде събрано доказателство, размерът на който се определя от Службата чрез позоваване на разчет за разходите.

2. Свидетелите и експертите, които са призовани и които се явят пред Службата, имат право на подходящо възстановяване на разходите за път и престой. За тези разходи може да им бъде отпуснат аванс.

3. Свидетелите, които имат право на възстановяване съгласно параграф 2, имат освен това право на подходяща компенсация за загуба на доходи, и експерти, които не са служители на службите за проверка, на хонорари за тяхната работа. Тези суми се изплащат на свидетелите след събирането на доказателствата, а на експертите след изпълнение на техните задължения.

4. Плащания на суми дължими съгласно параграфи 2 и 3 и съгласно подробностите и тарифите, предвидени в приложението, се извършват от Службата.


Член 63


Протоколи от устното производство и събирането на доказателства


1. Протоколите от устното производство и събирането на доказателства съдържат най-важните моменти от устното производство или събирането на доказателства, съответните бележки направени от страните в производството, показанията на страните в производството, свидетелите и експертите и резултата от всяка проверка.

2. Протоколите от показанията на свидетел, експерт или страна в производството се прочитат или изпращат до тях, така че те могат да ги проверят. Следва да бъде отбелязано в протоколите, че тази формалност е извършена и че лицето, което е дало показанията, е одобрило протоколите. Когато неговото одобрение не е дадено, неговите възражения се отбелязват.

3. Протоколите се подписват от служителя, който ги е съставил и от служителя, който е ръководил устното производство или изслушването на показанията.

4. На страните в производството се предоставя копие и, по целесъобразност, превод на протоколите.


ГЛАВА III


УВЕДОМЛЕНИЯ


Член 64


Общи разпоредби за уведомленията


1. В производството пред Службата документите, които трябва да се предоставят на страна в производството, са оригинали, в случай на сертификат, или на копие от оригинален документ, заверен от Службата. За копия на документи, подадени от други страни в производството такава заверка не се изисква.

2. Ако процесуален представител е бил упълномощен от една или повече страни в производството, документите му се предоставят съгласно разпоредбите на параграф 1.

3. Уведомлението се извършва:

(а) по пощата, съгласно член 65 на настоящия регламент;

(б) чрез връчване на ръка съгласно член 66 от него;

(в) чрез публично оповестяване съгласно член 67 от него.


Член 65


Уведомление по пощата


1. Документи или копия от тях, свързани с действия, за които се предвижда служебно връчване в член 79 от Регламента, се съобщават с препоръчани писма с известие при получаване.

2. Уведомяването на адресати, които нямат местожителство, седалище или не са установени в рамките на Общността и които не са назначили процесуален представител съгласно член 82 от основния регламент, става чрез изпращане на документите по пощата с обикновено писмо на последния адрес на адресата, известен на Службата. Уведомлението се счита за извършено по пощата дори ако писмото се върне като недоставено.

3. Когато уведомлението става с препоръчано писмо, с или без известие при получаване, то се счита за доставено на адресата на десетия ден след изпращането му, освен ако писмото не е достигнало до адресата или е пристигнало по-късно; в случай на оспорване, Службата следва да докаже, че писмото е достигнало местоназначението си или да докаже датата, на която писмото е връчено на адресата, в зависимост от случая.

4. Уведомление с препоръчано писмо, с или без известие при получаване, се счита за извършено дори ако адресатът откаже да приеме писмото или да потвърди получаването му.

5. Когато уведомлението по пощата не е обхванато от параграфи от 1 до 4, се прилага правото на държавата, на територията на която се извършва уведомлението.


Член 66


Уведомление чрез връчване на ръка


В помещенията на Службата уведомлението може да стане чрез връчване на ръка на адресата, който при получаване потвърждава получаването. Уведомлението се счита за извършено дори ако адресатът откаже да приеме документа или да потвърди получаването му.


Член 67


Публично оповестяване


Ако адресът на адресата не може да бъде установен, или ако уведомлението съгласно член 65, параграф 1 не е било възможно да се извърши дори след втори опит от страна на Службата, уведомлението се осъществява чрез публично оповестяване в периодичните публикации, посочени в член 89 от основния регламент. Председателят на Службата определя условията на публикуване.


Член 68


Пороци на уведомлението


Ако Службата не може да докаже, че документ, който е достигнал адресата, е бил надлежно съобщен, или ако разпоредбите, отнасящи се до неговото съобщаване не са спазени, документът се счита за съобщен на датата, определена от Службата за дата на получаване.


ГЛАВА IV


СРОКОВЕ И СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО


Член 69


Изчисляване на сроковете


1. Сроковете се броят в пълни години, месеци, седмици или дни.

2. Сроковете започват да текат от деня след датата, на която е настъпило съответното събитие, като събитието е дейност или изтичане на по-ранен срок. Освен ако не е предвидено друго, съответното събитие е получаването на документа за уведомяване, когато действието се състои в уведомяване.

3. Независимо от разпоредбите на параграф 2, срокът започва от 15-ия ден след деня на публикуването на съответния акт, когато актът е публичното оповестяване, посочено в член 67 от настоящия регламент, решение на Службата, освен ако не е съобщено на съответното лице, или всяко действие на страна в производството, което подлежи на публикуване.

4. Когато срокът е изразен като една година или определен брой години, той изтича през съответната следваща година в същия месец и в същия ден като месеца и деня, на който е настъпило споменатото събитие; когато съответният следващ месец няма ден със същото число, срокът изтича в последния ден на този месец.

5. Когато срокът е изразен като един или повече месеци, той изтича през съответния последващ месец в деня, който има същото число като деня, на който е настъпило съответното събитие; когато съответният последващ месец няма ден със същото число, периодът изтича в последния ден на този месец.

6. Когато срокът е изразен като една седмица или определен брой седмици, той изтича през съответната последваща седмица в същия ден като деня, на който е настъпило съответното събитие.


Член 70


Продължителност на срока


Когато основният регламент или настоящият регламент определят срок, който да бъде определен от Службата, този срок е не по-кратък от един месец и не по-дълъг от три месеца. В определени специални случаи, срокът може да бъде продължен до шест месеца по искане, представено преди изтичането на срока.


Член 71


Удължаване на срока


1. Ако срокът изтича в деня, в който в Службата не могат да бъдат депозирани документи, или на който, по причини различни от тези, посочени в параграф 2, обикновена поща не се доставя в района, в който е разположена Службата, срокът се удължава до първия ден след това, през който в Службата могат да бъдат депозирани документи и в който се доставя обикновена поща. Дните, посочени в първото изречение, следва да бъдат определени и съобщени от председателя на Службата, преди началото на всяка календарна година.

2. Ако срокът изтича в деня, в който има общо прекъсване или последващо объркване на доставките на писма в държавите-членки или между държави-членки и Службата, срокът се удължава до първия ден след края на периода на прекъсване или объркване за страните в производството, имащи местожителство, седалище или са установени в съответните държави, или които са упълномощили процесуални представители със седалище в тази държава. Ако съответната държава-членка е държавата, в която е разположена Службата, настоящата разпоредба се прилага към всички страни в производството. Продължителността на периода на прекъсване или объркване е този, определен и съобщен от председателя на Службата.

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis към националните агенции или определените съгласно член 30, параграф 4 от регламента подразделения, както и към службите за проверка.


Член 72


Спиране на производството


1. Производството пред Службата се спира:

а) в случай на смърт или недееспособност на кандидата, или на притежателя на право на Общността за растително разнообразие или на кандидата за право за използване, давани от Службата или на лице, което да използва това право за използване, или на процесуален представител на която и да е от тези страни; или

б) в случай на настъпване на юридическа пречка за тези лица да продължат производството пред Службата, поради действия, предприети срещу тяхно имущество.

2. Когато необходимите данни по отношение на самоличността на лице, упълномощено да продължи производството като страна в него или процесуален представител бъде вписан в съответния регистър, Службата информира това лице и другите страни, че производството се възобновява от датата, определена от Службата.

3. Сроковете започват да текат отново от деня, в който производството бъде възобновено.

4. Спирането на производството не засяга изпълнението на техническата проучване или проверка на съответния сорт от службата за проверка, когато съответните такси вече са платени на Службата.


ГЛАВА V


ПРОЦЕСУАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ


Член 73


Определяне на процесуални представители


1. Всяко определяне на процесуален представител се съобщава на Службата. Съобщението съдържа името и адреса на процесуалния представител; член 2, параграфи 2 и 3 от настоящия регламент, се прилага mutatis mutandis.

2. Без да се накърнява член 2, параграф 4, ако процесуалният представител е служител на страна в производството, това трябва да бъде посочено в съобщението, упоменато в параграф 1. Служител не може да бъде определен като процесуален представител по смисъла на член 82 от основния регламент.

3. При неспазване на разпоредбите на параграфи 1 и 2 съобщението се счита за неполучено.

4. Процесуален представител, на когото пълномощното е прекратено, запазва качеството си на процесуален представител, докато прекратяването на неговия мандат бъде известено на Службата. Освен ако в пълномощното не е предвидено друго, по отношение на Службата то се прекратява при смърт на упълномощителя.

5. Ако две или повече страни в производството, които действат заедно, не са съобщили за определянето на процесуален представител на Службата, страната в производството, назована първо в молба за право на Общността за растително разнообразие или за право за използване, което да се даде от Службата, или във възражение, се счита за определена за процесуален представител на другата страна или страни в производството.


Член 74


Пълномощно на процесуалните представители


1. Когато определянето на процесуален представител е съобщено на Службата, необходимото подписано пълномощно се представя за включване в преписката в рамките на период, който Службата може да определи, освен ако не е предвидено друго. Ако пълномощното не е представено в определеното време, всички действия, извършени от процесуалния представите се считат за невалидни.

2. Пълномощното може да се отнася до едно или повече производства и се предава в съответния брой копия. Може да бъде представено генерално пълномощно, оправомощаващо процесуалния представител да представлява упълномощителя във всички производства, в които последният участва. Документът, материализиращ генералното пълномощно може да бъде представен в един екземпляр.

3. Председателят на Службата може да определи съдържанието на пълномощното, включително за генералното пълномощно, посочено в параграф 2, и безплатно да предостави на заинтересованите лица формуляри за тези пълномощни.


ГЛАВА VI


РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗНОСКИТЕ


Член 75


Разпределение на разноските


1. Въпросът за разпределението на разноските се разглежда в решението за лишаване от или отмяна на правото на Общността за растително разнообразие, или в решението по жалбата.

2. В случай на разпределение на разноските съгласно член 85, параграф 1 от Регламента, Службата указва това разпределение в мотивите към решението за лишаване от или отмяна на правото на Общността за растително разнообразие, или решението за обжалване. Страните в производството не могат да се позовават на пропускане на такова уведомяване


Член 76


Определяне на разноските


1. Искане за определяне на разноските е допустимо само ако решението, на което се основава искането е било постановено и ако, в случай на жалба срещу това решение, отделението по жалбите се е произнесло. Сметка за разноските, заедно с оправдателни документи, се прикрепя към искането.

2. Разноските могат да бъдат определени след като се установи тяхната достоверност.

3. Когато една страна в производството понася разноските за друга страна в производството, от нея не се изисква да възстановява разноски, различни от тези, посочени в параграф 4. Когато страната, спечелила делото, е представена от повече от един съветник, адвокат или друг представител, загубилата страна понася разноските, посочени в параграф 4, само за едно такова лице.

4. Разноските, важни за производството обхващат:

а) разноските за свидетели и експерти, платени от Службата на съответния свидетел или експерт;

б) разноските за път и престой на страната в производството и съветника, адвокат или друг представител, надлежно определен като процесуален представител пред Службата, в рамките на съответните тарифи, приложими за свидетели и експерти, предвидени в приложението;

в) възнаграждение на съветника, адвокат или друг представител, надлежно определен като процесуален представител пред Службата, в рамките на съответните тарифи, приложими за свидетели и експерти, предвидени в приложението.


Член 77


Уреждане на разноските


В случай на уреждане на разноски, посочено в член 85, параграф 4 от основния регламент, Службата потвърждава това уреждане в уведомление до съответните страни в производството. Когато такова уведомление потвърди също съгласие относно размера на разноските за изплащане, искане за определяне на разходите е недопустимо.
ДЯЛ V


ПУБЛИЧНОСТ


ГЛАВА I


РЕГИСТРИ, ПУБЛИЧНА ПРОВЕРКА И ПУБЛИКАЦИИ


Раздел 1


Регистри


Член 78


Вписване в регистрите на данните, свързани с производствата и с правата на Общността за растително разнообразие


1. Следните "други подробности", посочени в член 87, параграф 3 от регламента, се вписват в регистъра на кандидатите за права на Общността за растително разнообразие:

а) датата на публикуване, когато това публикуване е свързано с изчисляването на сроковете;

б) всяко възражение, заедно с датата, името и адреса на лицето, което прави възражението и тези на неговия процесуален представител;

в) данни, свързани с право на предимство (дата на по-ранна молба и държава, в която тази молба е представена);

г) исковете, заведени на основание правата, посочени в членове 98, параграф 4 и 99 от регламента, относно даването на право на Общността за растително разнообразие, и окончателното решение или всякакво друго решение за прекратяване на производството по тези искове.

2. Следните "други подробности", посочени в член 87, параграф 3 от регламента, се вписват в регистъра за права на Общността за растително разнообразие, при поискване:

а) предоставянето на право на Общността за растително разнообразие като обезпечение или като предмет на други вещни права; или

б) исковете, заведени на основание правата, посочени в членове 98, параграфи 1 и 2 и член 99 от Регламента, свързани с правото на Общността за растително разнообразие, както и окончателното решение или всякакво друго решение за прекратяване на производството по тези искове.

3. Председателят на Службата определя условията за вписване и може да реши допълнителни подробности да бъдат вписани в регистрите в интерес на управлението на Службата.


Член 79


Вписване на прехвърляне на право на Общността за растително разнообразие


1. Всяко прехвърляне на право на Общността за растително разнообразие се вписва в регистъра за права на Общността за растително разнообразие при предоставяне на писмени доказателства за прехвърлянето, или на официални документи, потвърждаващи прехвърлянето, или на преписи от тези документи, достатъчни да се установи прехвърлянето. Службата съхранява копие от тези документи в своите досиета.

2. Вписването на прехвърляне може да бъде отказано само в случай на неспазване на условията, предвидени в параграф 1 и член 23 от регламента.

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат при всяко прехвърляне на правото на Общността за растително разнообразие, за което кандидата е бил вписан в регистъра на кандидатите за право на Общността за растително разнообразие. Препратка към регистъра за право на Общността за растително разнообразие се тълкува като препратка към регистъра на молбите за право на Общността за растително разнообразие.


Член 80


Условия за вписване в регистрите


Без да се накърняват други разпоредби от основния регламент или на настоящия регламент, молба за вписване или заличаване на вписване от регистрите може да бъде направена от всяко заинтересовано лице. Искането се прави писмено, придружено от подкрепящи документи.


Член 81


Условия за вписване в регистрите в особени случаи


1. Когато искано или предоставено право на Общността за растително разнообразие е включено в производство по несъстоятелност или друго подобно производство, това подлежи на безплатно вписване в регистъра за права на Общността за растително разнообразие по молба на компетентните национални органи. Това вписване следва също да бъде безплатно заличено по молба на компетентния национален орган.

2. Параграф 1 се прилага mutatis mutandis при завеждане на исковете, заведени на основание правата, посочени в членове 98 и 99 от регламента, както и окончателното решение или всякакво друго решение за прекратяване на производството по тези искове.

3. Когато сортове са идентифицирани съответно като първи и съществени производни сортове, искане за вписване от всички страни в производството може да бъде направено заедно или поотделно. В случай на искане от само една страна в производството, искането се придружава от достатъчни писмени доказателства за производството, посочени в член 87, параграф 2, з) от Регламента, за да замени искането на друга страна.

4. Когато е поискано вписване на договорно изключително право за използване или на право на Общността за растително разнообразие, предоставено като обезпечение или като предмет на други вещни права, това искане се придружава от достатъчни писмени доказателства.


Член 82


Публична проверка на регистрите


1. Всеки може да проверява регистрите в помещенията на Службата.

2. Извлечения от регистрите се предоставят при поискване от всяко лице, при заплащане на административна такса.

3. Председателят на Службата може да осигури публична проверка в помещенията на национални агенции, или определените подразделения, съгласно член 30, параграф 4 отрегламента.


Раздел 2


Съхранение на документи, публична проверка на документи и отглеждани сортове


Член 83


Съхранение на документи


1. Документите, свързани с производство, се съхраняват в досиета, върху които е положен номера на производството, с изключение на тези документи, свързани с изключване или с искания за отвод на членове на отделението по жалбите, както и за членове на персонала на Службата или съответната служба за проверка. Те се съхраняват отделно.

2. Службата съхранява едно копие, посочено в параграф 1 (копие от досието), което се счита за автентично и пълно копие на досието. Службите за проверка могат да съхранява копие от документите, отнасящи се до тези производства (копие от проверката), но по всяко време гарантира изпращане на тези оригинали, с които Службата не разполага.

3. Председателят на Службата определя подробностите по формата на досиетата, които се съхраняват.


Член 84


Проверка на документите


1. Писменото искане за проверка на документите се адресира до Службата.

2. Проверката на документите се извършва в помещенията на националните агенции или подразделенията, определени съгласно член 30, параграф 4 от Регламента, на територията на държавата-членка, в която лицето, подало искането има местожителство, седалище или е установено.

3. При поискване Службата разрешава проверка на документите, чрез издаване на копия от тях на лицето, което ги иска. Тези копия могат да подлежат на отделни такси. При поискване документите могат също да бъдат инспектирани, чрез писмено съобщаване на информацията, съдържаща се в тях. Службата може да изиска съответното лице да се запознае лично с документите, ако счете това за подходящо, с оглед на количеството информация, която се предоставя.


Член 85


Проверка на отглеждането на сортовете


1. Искане за проверка на отглеждането на сортовете се адресира писмено до Службата. Със съгласието на Службата, се урежда достъп до тестовите площи от службата за проверка.

2. Без да се накърнява член 88, параграф 3 от основния регламент, пълният достъп до тестовите площи за посетители, не се засяга от разпоредбите на настоящия регламент, при условие, че всички отглеждани сортове са защитени от код, че Службата е взела и е одобрила подходящи мерки срещу всякаква кражба на материал от службата за проверка, и че са предприети всички необходими стъпки за защита правата на кандидата за или притежателя на право на Общността за растително разнообразие.

3. Председателят на Службата може да определи условията по процедурата за проверка на отглежданите сортове и може да организира контрола на защитните мерки, предвидени съгласно параграф 2.


Член 86


Поверителна информация


С цел запазване поверителността на информацията, Службата предоставя безплатно формуляри за използване от кандидата за право на Общността за растително разнообразие, за да поиска конфиденциално третиране на данните, отнасящи се до компонентите, посочени в член 88, параграф 3 от регламента.


Раздел 3


Публикации


Член 87


Официален вестник на Службата


1. Публикацията, която излиза най-малко на всеки два месеца съгласно член 89 от основния регламент, се нарича Официален вестник на Службата на Общността за растително разнообразие (оттук нататък Официален вестник на Службата).

2. Официален вестник на Службата съдържа също информацията, вписана в регистрите съгласно членове 78, параграф 1, в), г) и параграф 2 и член 79 от настоящия регламент.


Член 88


Публикуване на молби за права за използване, давани от Службата и решения по тях


Датата на получаване на молба за право за използване, предоставено от Службата и датата на постановяване на решението по тази молба, имената и адресите на страните в производството и типа на исканото или взетото решение, се публикуват в Официален вестник на Службата. В случай на решение за даване на право за задължително използване, съдържанието на това решение следва също да се публикува.


Член 89


Публикуване на жалби и решения по тях


Датата на получаване на жалбата, датата на постановяване на решение по тази жалба, имената и адресите на страните в производството и типа на исканото или взетото решение се публикуват в Официален вестник на Службата.


ГЛАВА II


АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО


Член 90


Изпращане на информация


1. Информация, която се обменя, съгласно член 90 от основния регламент, се осъществява директно между органите, посочени в тази разпоредба.

2. Изпращането на информация, посочено в член 91, параграф 1 от регламента от или до Службата, може да бъде извършено, чрез компетентните служби за растително разнообразие на държавите-членки, безплатно.

3. Параграф 2 се прилага mutatis mutandis към изпращането на информация съгласно член 91, параграф 1 от регламента, извършвано към или от службата за проверка. Службата получава копие от това съобщение.


Член 91


Проверка чрез съдилищата или прокуратурите на държавите-членки или чрез тяхно посредничество


1. Проверката на документите, посочени в член 91, параграф 1 от регламента се вписва в дубликата на досието, притежавано от Службата и което тя издава изключително за тази цел.

2. Съдилищата или прокуратурите на държавите-членки могат, по време на производства пред тях, да предоставят документите, изпратени от Службата на разположение за проверка от трети лица. Тази проверка се осъществява при спазване на член 88 от основния регламент; Службата не събира такса за това.

3. Службата следва, по време на предаване на досиетата до съдилищата или прокуратурите на държавите-членки, да указва ограниченията, на които подлежат проверките на документите относно молбите за или предоставените права на Общността за растително разнообразие съгласно член 88 от основния регламент.


Член 92


Производство при съдебна поръчка


1. Всяка държава-членка определя централен орган, който е отговорен за получаването на съдебни поръчки, направени от Службата и предаването им на съдилищата или компетентния орган с оглед тяхното изпълнение.

2. Службата изготвя съдебните поръчки на езика на компетентния съд или орган, или прилага към тях превод на този език.

3. Съгласно параграфи 4 и 5, компетентният съд или орган прилага своето собствено национално право за производствата, които трябва да бъдат следвани за изпълнение на тези съдебни поръчки. По-специално, той прилага подходящите принудителни мерки, предвидени от неговото национално право.

4. Службата се информира за времето и мястото на събирането на доказателствата или други юридически мерки и информира страните в производството, съответните свидетели и експерти.

5. По искане от Службата компетентният съд или орган разрешава присъствие на член на персонала на съответната Служба и им позволява да задават въпроси на всяко лице, което дава показания, пряко или чрез посредничеството на компетентния съд или орган.

6. Изпълнението на съдебните поръчки не води до плащане на такси или разноски от какъвто и да е характер. Въпреки това, държавата-членка, в която се изпълняват съдебните поръчки, има право да изиска от Службата да възстанови възнагражденията, платени на експертите и преводачите, както и разноските, произтичащи от производството съгласно параграф 5.ЗАГЛАВИЕ VI


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 93


Преходни разпоредби


1. Съгласно член 15, параграф 4 от настоящия регламент Службата заплаща на службата за проверка сума, покриваща всички разноски за извършването на техническата проверка от последната. До 27 април 1997 г., административният съвет е определил унифицирани методи за изчисляване на разноските и унифицираните елементи на разноските, което се прилага за всички определени служби за проверка.

2. Административният съвет взема решение до 27 октомври 1996 г. за ръководните принципи за тестовете, посочени в член 22 от настоящия регламент; председателят на Службата изпраща предложение за ръководните принципи за тестовете до 27 април 1996 г., като има предвид докладите от проверките, които представляват част от констатациите, посочени в член 116, параграф 3 от основния регламент.

3. Кандидатът за право на Общността за растително разнообразие, съгласно член 116, параграфи 1 или 2 от основния регламент, осигурява заверено копие от констатациите, посочени в член 116, параграф 3 на този регламент, до 30 ноември 1995 г. Това копие съдържа съответните документи, свързани с производството по предоставяне на национално право за растително разнообразие и се заверява от органа, пред който се е осъществило производството. Когато това заверено копие не е предоставено в разумен срок, се прилага член 55 от основния регламент.


Член 94


Изключения


Независимо от член 27, параграф 1 от настоящия регламент, Службата може да вземе предвид докладите за резултатите от техническата проверка на даден сорт за официални цели в държавата-членка, при условие, че проверката е започнала до 27 април 1996 г., освен ако решението на административния съвет за ръководните принципи за тестовете не е взето преди тази дата.


Член 95


Влизане в сила


Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.


Член 27 се прилага до 30 юни 1998 г.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 31 май 1995 година


За Комисията:

Franz FISCHLER,

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ


1. Компенсацията, изплащана на свидетелите и експертите по отношение на разноски за път и престой, предвидена в член 62, параграф 2, бъде се изчислява, както следва:

1.1. Разноски за път:

За отиване и връщане от местоживеенето или седалището до мястото, където се провежда устното производство или където се събират доказателствата:

а) цената на първа класа железопътен транспорт, включително нормалните транспортни добавки, се изплащат, когато общото разстояние по най-краткия железопътен маршрут не надвишава 800 км;

б) цената на туристическа класа въздушен транспорт се заплаща, когато общото разстояние по най-краткия железопътен маршрут надвишава 800 км или най-краткият път изисква преминаване на море.

1.2. Разноски за престой, които се изплащат, са равни на дневните разходи за длъжностни лица от степени от А4 до А8, както е посочено в член 13 на приложение VII към Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.

1.3. Когато свидетел или експерт е призован в рамките на производство пред Службата, той получава с призовката, нареждане за пътуване, съдържащо подробности за сумите, изплащани съгласно 1.1 и 1.2, заедно с формуляр за искане на аванс за разноските. Преди изплащането на аванс на свидетел или експерт, неговото назначение трябва да бъде удостоверено от член на персонала на Службата, която е наредила събиране на доказателства или, в случай на производство по жалба, от председателя на отговорното отделение по жалбите. Формулярът за аванс трябва следователно да бъде върнат на службата за заверяване.

2. Компенсацията, изплащана на свидетели по отношение на пропуснати доходи, предвидена в член 62, параграф 3, се изчислява както следва:

2.1. Ако свидетел трябва да отсъства за общ период от 12 часа или по-малко, компенсацията за пропуснати доходи е равна на една шестдесета от основната месечна заплата на служител на Службата, на най-ниското стъпало на степен А4.

2.2 Ако свидетел трябва да отсъства за общ период от повече от 12 часа, той има право да получи допълнителна компенсация, равна на една шеста от основната месечна заплата, посочена в 2.1, за всеки допълнителен период от 12 часа, който е започнал.

3. Възнагражденията на експертите, посочени в член 62, параграф 3, се определят за всеки отделен случай, като се вземе предвид предложението на съответния експерт. Службата може да реши да покани страните в производството да изпратят своите бележки за предложената сума. Възнагражденията могат да бъдат изплатени на експерт само, ако той даде доказателства с подкрепящи документи, че не е член на персонала на службата за проверка.

4. Плащания на свидетели или експерти за пропуснати доходи или възнаграждения съгласно точки 2 и 3, ще бъде правено, след удостоверяване на назначаването на съответния свидетел или експерт от служител на Службата, която е поръчала събирането на доказателства или, в случай на производство по жалба, от председателя на отговорното отделение по жалбите.

5. Възнаграждението на съветник, адвокат или друг представител на страна в производството, както е предвидено в член 76, параграфи 3 и 4, в), се понася от другите страни в производството, без да може да се надхвърлят следните граници:

(а) в случай на производство по жалба, освен за събирането на доказателства, което включва разпит на свидетелите, становища на експерти или оглед: 500 екю;

(б) в случай на събиране на доказателства в производство по жалба, което включва разпит на свидетелите, становища на експерти или оглед: 250 екю;

(в) в случай на изслушване на показания за лишаване от или отмяна на право на Общността за растително разнообразие: 250 екю.


_________________________

1 ОВ № L 117, 8. 5. 1990 г., стр. 15.

1 ОВ № L 227, 1.9.1994, стр. 1.

1 ОВ № L 117, 8. .1990 г., стр. 15.

31995R1239- ЦПР редактиран


Untitled Page