ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 91/674/ЕИО от 19 декември 1991 година относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия

Обн. L ОВ. бр.374 от 31 Декември 1991г.

Untitled Page