Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 47, параграф 2, член 55 и член 95 от него,


като взеха предвид предложението на Комисията 1


като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет 2,


като взеха предвид становището на Комитета на регионите 3,


като действат в съответствие с процедурата, установена в член 251 от договора 4, в светлината на съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 9 декември 2004 г,


като имат предвид, че:


(1) По повод на новите изменения, които са направени в Директива 93/38/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. за съгласуване на процедурите за възлагане от обществени поръчки на възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и телекомуникационния сектор 5, които са необходими, за да се отговори на исканията за опростяване и модернизиране, както на възложителите, така и на икономическите оператори, които са отправени в техните отговори на Зелената книга, приета от Комисията на 27 ноември 1996 г., директивата следва, в интерес на постигането на яснота, да бъде отменена. Настоящата директива се основава на съдебната практика на Съда на ЕО, и по-специално на съдебната практика във връзка с критериите за възлагане, която изяснява възможностите на възложителите да отговорят на нуждите на съответната общественост, в това число в областта на околната среда и/или в социалната област, при условие че такива критерии са свързани с предмета на поръчката, не предоставят неограничена свобода на избор на възложителя, изрично са упоменати и са съобразени с основните принципи, споменати в съображение 9.


(2) Основна причина за въвеждането на правила, координиращи възлагането на обществени поръчки в тези сектори, е многообразието от начини, по които националните власти могат да въздействат върху поведението на тези възложители, включително чрез участие в капитала им и чрез представителство в административните, управителните или надзорните органи на тези субекти.


(3) Следваща основна причина, поради която е необходимо да се съгласуват процедурите за възлагане на обществена поръчка, прилагани от възложителите, които действат в тези сектори, е затворената природа на пазарите, в които те действат, което се дължи на наличието на специални или изключителни права, предоставени от държавите-членки във връзка със снабдяването, предоставянето или действието на мрежите за осигуряване на въпросните услуги.


(4) Общностното законодателство и по-специално Регламент (ЕИО) № 3975/87 на Съвета от 14 декември 1987 г. за установяване на процедура за прилагане на правилата на конкуренция към предприятията в сектора на въздушния транспорт 6 и Регламент (ЕИО) № 3976/87 от 14 декември 1987 г. относно приложението на член 85, параграф 3 от договора към определени категории споразумения и съгласувани практики в сектора на въздушния транспорт 7, е предназначено да въведе по-голяма конкуренция между превозвачите, които предоставят въздушно-транспортни услуги на обществеността. Следователно не е подходящо да се включат подобни субекти в обхвата на настоящата директива. С оглед на конкурентното положение на общностното корабоплаване, също така не би било подходящо поръчките, които се възлагат в този сектор, да се подчиняват на правилата на настоящата директива.


(5) В обхвата на Директива 98/38/ЕИО понастоящем попадат някои поръчки, които са възложени от възложителите, които действат в телекомуникационния сектор. Приета е правна рамка, както се споменава в Четвъртия доклад относно изпълнението на телекомуникационните регламенти от 25 ноември 1998 г., за да се отвори този сектор. Една от нейните последици е въвеждането в този сектор на ефективна конкуренция - както юридически, така и фактически. За информационни цели и в светлината на това положение Комисията публикува списък на телекомуникационните услуги 8, който вече може да бъде изключен от обхвата на тази спомената директива по силата на член 8 от нея. В седмия доклад относно изпълнението на регламентите в областта на телекомуникациите oт 26 ноември 2001 г. се потвърждава продължаващия прогрес. Следователно повече не е необходимо да се регулират покупките от възложители, които извършват дейност в този сектор.


(6) Следователно вече не е подходящо да се поддържа Консултативния комитет за доставяне на телекомуникации, създаден по силата на Директива 90/531/ЕИО на Съвета от 17 септември 1990 г. относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на възложители, които оперират във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и сектора на телекомуникациите 9.


(7) При все това, подходящо е да се продължи наблюдението над процесите в сектора телекомуникациите и да се преосмисли положението, в случай че се установи, че в този сектор вече не е налице ефективна конкуренция.


(8) Директива 93/38/ЕИО изключва от обхвата си покупките на гласова телефония, телекс, мобилни телефони, пейджъри и сателитни услуги. Тези изключения бяха предвидени, за да се отчете обстоятелството, че често въпросните услуги могат да бъдат предоставени само от един доставчик на услуги в дадена географска област, поради липсата на ефективна конкуренция и наличието на специални или изключителни права. Въвеждането на ефективна конкуренция в телекомуникационния сектор отстранява оправдаването на подобни изключения. Следователно необходимо е да се включи обществената поръчка за такива телекомуникационни услуги в обхвата на настоящата директива.


(9) За да се гарантира откриване за процедура на възлагане за обществени поръчки, възложени от възложители, които извършват дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и в сектора на пощенските услуги, е желателно да се създадат разпоредби за общностно съгласуване на поръчки над определена стойност. Такова съгласуване се основава на изискванията, които се извличат от членове 14, 28 и 49 от Договора за ЕО и от член 97 на Договора за Евратом, по-конкретно принципите за равнопоставеност, на който принципът за недискриминация не е нещо повече от специфичен израз, принцип за взаимното признаване, принципа за пропорционалност, а също така и принципа за прозрачност. С оглед на естеството на секторите, които са засегнати от такова съгласуване, то това сътрудничество следва, при зачитане на прилагането на тези принципи, да създаде рамка за лоялна търговска практика и следва да позволява гъвкавост във възможно най-голяма степен.

По отношение на обществените поръчки, чиято стойност е по-ниска от тази, която изисква прилагането на разпоредбите за общностно съгласуване, е желателно да се напомни съдебната практика на Съда, съгласно която се прилагат правилата и принципите на договора, посочени по-горе.


(10) За да се гарантира реално отваряне на пазара и справедливо равновесие при прилагането на правилата за възлагане на обществена поръчка във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и сектора на пощенски услуги, е необходимо обхванатите възложители да бъдат идентифицирани съобразно различна от правния им статут основа. Следователно следва да бъде гарантирано, че не се накърнява равното третиране на възложителите, които извършват дейност в обществения сектор, както и на тези, които извършват дейност в частния сектор. Необходимо е също така да се гарантира, в съответствие с член 295 от договора, че не се накърняват правилата, регулиращи режима на собственост в държавите-членки.


(11) Държавите-членки следва да гарантират, че участието на орган, регулиран от публичното право като оферент в процедура за възлагане на обществена поръчка, не причинява каквото и да било нарушаване на конкуренцията по отношение частните оференти.


(12) Съгласно член 6 от договора, изискванията във връзка с опазването на околната среда следва да бъдат интегрирани в определянето и изпълнението на общностните политики и дейности, посочени в член 3 от договора, и по-специално с оглед на насърчаването на устойчивото развитие. Настоящата директива следователно изяснява начина, по който възложителите могат да допринесат за защитата на околната среда и към насърчаването на устойчиво развитие, като при това се обезпечава възможността за получаване на най-добрата парична стойност за техните поръчки.


(13) Нищо в настоящата директива не препятства налагането или изпълнението на мерки, които са необходими за защитата на обществения морал, ред и cигурност, здравето, човешкия живот и живота на животните, или съхраняването на растенията и по-специално с оглед на устойчивото развитие, при условие че тези мерки са в съответствие с договора.


(14) Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност на споразумения, отнасящи се до въпроси от обхвата на нейната компетентност, постигнати на многостранните преговори в рамките на Уругвайския кръг (от 1986 г. до 1994 г.) 10, одобри по-специално Споразумението на СТО относно обществените поръчки (наричано оттук нататък "споразумението"), чиято цел е създаване на многостранна рамка от балансирани права и задължения във връзка с обществените поръчки с цел постигане на либерализация и разширяване на световната търговия. С оглед на международните права и задължения, произтичащи за Общността вследствие на приемането на споразумението, разпоредбите, които следва да се прилагат по отношение на оферентите и продуктите от трети страни, подписали споразумението, са тези, които са определени в него. Споразумението няма пряко действие. Възложителите от обхвата на споразумението, които спазват настоящата директива и които я прилагат по отношение на икономически оператори от трети страни, които са подписали споразумението, следователно следва да спазват споразумението. Подходящо е също така настоящата директива да гарантира на общностните икономически оператори условия за участие в обществени поръчки, които условия са толкова благоприятни като тези, запазени за икономическите оператори на трети страни, които са подписали споразумението.


(15) Преди откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, възложителите могат, посредством използването на технически диалог, да търсят или приемат съвет, който може да бъде използван при подготовката на спецификациите, при условие, че подобен съвет няма като ефект препятстване на конкуренцията.


(16) С оглед на разнообразието на поръчките за строителство възложителите следва да могат да предвидят разпоредби за поръчки за проектирането и извършването на строеж, които се възлагат поотделно или съвместно. Предписването на възлагане на поръчки поотделно или съвместно не е предназначение на настоящата директива. Решението да се сключват поръчки поотделно или съвместно се определя от количествени и икономически критерии, които могат да бъдат определени в националното право.


Дадена поръчка може да се приема, че съставлява поръчка за строителство, само ако предметът му изрично обхваща извършването на дейности, посочени в приложение XII, дори ако поръчката включва други услуги, които са необходими за извършването на такива дейности. Поръчките за услуги, по-специално в областта на услугите за управление на недвижимо имущество, могат при определени обстоятелства да обхващат строителство. Въпреки това, дотолкова, доколкото такова строителство са случайни по отношение на основния предмет на поръчката и съставляват възможна последица от този предмет или допълнение към него, обстоятелството, че такова строителство влиза в обхвата на поръчката, не оправдава квалифицирането на поръчката като поръчка за строителство.

За целите на изчисляването на прогнозната стойност на поръчката за строителство е подходящо да се вземе като основа стойността на самото строителство, както и очакваната стойност на доставките и услугите, ако има такива, които възложителите предоставят на разположение на предприемачите, дотолкова, доколкото тези услуги или доставки са необходими за извършването на въпросното строителство. Следва да бъде разбрано, че за целите на този параграф, съответните услуги са тези, които са предоставени от възложителите посредством техния собствен личен състав. От друга страна, изчисляването на стойността на поръчките за услуги, независимо дали те се предоставят или не на разположение на изпълнителя за последващото извършване на строителство, следва правилата, които се прилагат по отношение на поръчките за услуги.


(17) Полето на услуги най-добре се очертава, за целите на прилагането на процедурните правила на настоящата директива и за целите на наблюдението, като то се подразделя на категории, които отговарят на определени заглавия на една обща класификация и посредством събирането им в две приложения, XVII A и XVII Б, съобразно режима, на който те подлежат. Що се отнася до услугите в приложение XVII Б, съответно приложимите разпоредби на настоящата директива не следва да накърняват приложението на общностните правила, които са специфични за въпросните услуги.


(18) Що се отнася до поръчките за услуги, пълното прилагане на настоящата директива следва да бъде ограничено за преходен период спрямо поръчките, при които нейните разпоредби биха позволили осъществяването на пълния потенциал за повишена международна търговия. Поръчки за други услуги следва да бъдат наблюдавани през този преходен период преди да бъде взето решение относно пълното прилагане на настоящата директива. В това отношение следва да бъде определен механизмът за подобно наблюдение. Този механизъм следва същевременно да способства достъпа на заинтересуваните страни до съответната релевантна информация.


(19) Не следва да се допускат пречки пред свободното предоставяне на услуги. Следователно, предоставящите услуги могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Настоящата директива обаче не следва да накърнява прилагането на национално ниво на правилата относно условията за осъществяване на дейност или професия, при условие че те са в съответствие с общностното право.


(20) Някои нови електронни техники за покупка продължават да бъдат развивани. Подобни техники способстват повишаването на конкуренцията и ефективността на обществените покупки, особено с оглед на спестяването на време и пари, което позволява употребата им. Възложителите могат да се ползват от техниките за електронна покупка, при условие че такова ползване е съобразено с правилата на настоящата директива и с принципите за равнопоставеност, недискриминация и прозрачност. С оглед на това дадена оферта, която е подадена от оферент, по- специално съгласно рамково споразумение или когато се използва динамична система за покупка, може да бъде под формата на електронен каталог на този оферент, ако той използва средствата за комуникация, които са избрани от възложителя в съответствие с член 48.


(21) С оглед на бързото налагане на системите за електронна покупка следва понастоящем да бъдат въведени подходящи правила, за да могат възложителите да се възползват в пълна степен от възможностите, които предоставят тези системи. В тази перспектива, необходимо е да бъде определена изцяло електронна динамична система за покупка за обичайно ползвани покупки и да бъдат установени специфични правила за създаване и действие на такава система, за да се гарантира справедливо третиране на всеки икономически оператор, който иска да се присъедини към нея. Трябва да бъде позволено на всеки икономически оператор, който представи индикативна оферта в съответствие със спецификацията и отговаря на критериите за подбор да се присъедини към такава система. Тази техника за покупка позволява на възложителя, посредством създаването на списък на оференти, които вече са избрани и чрез възможността, предоставена на нови оференти да се присъединят, да разполага с особено широк обхват от оферти, като следствие на наличните електронни средства и следователно да се гарантира оптимално ползване на средства посредством широка конкуренция.


(22) Тъй като съществува вероятност да нарасне ползването на техниката на електронни търгове, следва да бъде въведено общностно определение на такива търгове и те да се подчиняват на специални правила, за да се гарантира, че те работят изцяло в съответствие с принципите за равнопоставеност, недискриминация и прозрачност. За тази цел следва да се предвиди, че такива търгове се прилагат само по отношение на поръчки за строителство, доставки или услуги, за които прецизно могат да бъдат определени спецификации. Такъв по-специално може да бъде случаят с поръчки за периодични доставки, строителство и услуги. С оглед на същата цел следва също така да бъде възможно създаването на съответно класиране на оферентите на всеки етап от електронния търг. Прибягването до електронни търгове позволява на възложителите да искат от оферентите да предлагат нови цени, които са намаляващи, и също така, когато поръчката е предоставена на най-изгодната в икономически план оферта, да се подобрят елементите на оферти, които са различни от цени. За да се гарантира съблюдаване на принципа за прозрачност, обект на електронни търгове могат да бъдат само елементите, които подлежат на автоматична оценка от електронни средства, без каквато и да е намеса и/или преценка от страна на възложителя, с други думи, единствено елементите, които могат да бъдат количествено изразени в цифри или проценти. От друга страна, тези аспекти от оферти, които предполагат преценката на неподлежащи на количествено изразяване елементи не следва да бъдат предмет на електронни търгове. Следователно някои поръчки за строителство и някои поръчки за услуги, които имат за предмет интелектуални дейности, такива като проектиране на строителство, не следва да бъдат предмет на електронни търгове.


(23) Някои централизирани техники за покупка са разработени в държавите-членки. Няколко възлагащи органи отговарят за изготвянето на поръчки/рамкови споразумения за възлагане или сключване от възложителите. С оглед на големите обеми на покупки, тези техники способстват нарастването на конкуренцията и ефективността на обществените покупки. Следователно следва да се предвиди общностно определение относно централните органи за покупка, ползвани от възложителите. Следва също така да се дефинират условията, съгласно които, в съответствие с принципите за недискриминация и равнопоставеност, ще се счита че възложителите, които купуват строителство, доставки и/или услуги посредством централен орган за покупка, са се съобразили с настоящата директива.


(24) За да се вземе предвид различните обстоятелства в държавите-членки, следва да се позволи на държавите-членки да избират дали възложителите могат да използват централните органи за покупка, динамични системи за покупка или електронни търгове, както се определя и регулира по силата на настоящата директива.


(25) Следва да е налице подходящо определение относно понятието за специални или изключителни права. Последицата от това определение, е че по смисъла на настоящата директива не съставлява изключително или специално право обстоятелството, че за целите на изграждането на мрежи или пристанищни или летищни съоръжения, даден възложител би могъл да се възползва от процедурата за експроприиране или ползване на недвижимо имущество или може да разполага мрежово оборудване върху, под или над обществени пътища. Също така не съставлява само по себе си изключително или специално право по смисъла на настоящата директива обстоятелството, че даден възложител доставя питейна вода, електричество, газ или отопление на мрежа, която сама по себе си се ползва от възложител, което се ползва от специални или изключителни права, предоставени от компетентен орган на засегнатата държава-членка. Не е възможно и да бъдат приемани за специални или изключителни права правата, които са предоставени от държава-членка под каквато и да е форма, включително чрез концесионни актове, на ограничен брой предприятия въз основа на обективни, пропорционални и недискриминационни критерии, които позволяват на всички заинтересовани страни, които отговарят на тези критерии, да се ползват от такива права.


(26) Подходящо е възложителите да прилагат общи процедури за възлагане на обществени поръчки по отношение на техните дейности във връзка с водата, както и такива правила да се прилагат също така, когато възлагащиге органи по смисъла на настоящата директива предоставят поръчки по отношение на техните проекти в областта на хидротехническите дейности, напояването, отводняването или отвеждането и пречистването на канални води. Обаче правилата за възлагане на обществена поръчка от вида, предложени относно доставките на стоки, не са подходящи за закупуването на вода, при наличието на необходимост да се достави вода от източници в близост до областта, в която тя ще бъде ползвана.


(27) Определени възложители, които предоставят автобусни транспортни услуги на обществеността, вече бяха изключени от обхвата на Директива 93/38/ЕИО. Такива възложители следва също така да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива. За да се предотврати съществуването на множество особени разпоредби, които се прилагат само по отношение на определени сектори, следва също така да се прилага общата процедура, която позволява да бъдат отчетени ефектите от отварянето към конкуренцията за всички възложители, които предоставят автобусни транспортни услуги и които не са изключени от обхвата на Директива 93/38/ЕИО съгласно член 2, параграф 4 от нея.


(28) Като се отчете бъдещото отваряне на общностните пощенски услуги за конкуренцията и обстоятелството, че такива услуги се предоставят посредством мрежа от възлагащи органи, публични предприятия и други предприятия, поръчките, възложени от възложителите, които предоставят пощенски услуги следва да се подчиняват на правилата на настоящата директива, включително тези на член 30, който, при зачитането на приложението на принципите, посочени в съображение 9, създават рамка за лоялна търговска практика и позволяват по-голяма гъвкавост, отколкото се предлага по силата на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно съгласуването на процедури за възлагане на поръчки за строителство, доставки и обществени услуги11. За да се определят въпросните дейности е необходимо да се вземат предвид определенията от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на общностните пощенски услуги и подобряването на качеството на услугите 12.

Независимо от правния им статут възложителите, които предоставят пощенски услуги, понастоящем не са предмет на правилата, установени в Директива 93/38/ЕИО. Приспособяването на процедурите за възлагане на поръчки към настоящата директива следователно може да отнеме по-дълго време, за да се приложи към такива възложители отколкото към възложители, които вече се подчиняват на тези правила, които следва просто да адаптират своите процедури към измененията, направени по силата на настоящата директива. Следователно следва да бъде позволено отлагане на прилагането на настоящата директива, за да се отчете допълнителното време, което се изисква за това приспособяване. Предвид различното положение на такива възложители, държавите-членки следва да разполагат с опцията да се предостави преходен период за прилагането на настоящата директива към възложителите, които извършват дейност в сектора на пощенските услуги.


(29) Поръчките могат да бъдат възложени с оглед отговаряне на изискванията на няколко дейности, които вероятно се подчиняват на различни правни режими. Следва да бъде изяснено, че приложимият към една поръчка правен режим, който поръчки е предназначен да обхваща няколко дейности, следва да се подчинява на правилата, които се прилагат към дейността, за която поръчката е основно предназначена. Определянето на дейността, за която основно е предназначен поръчката, може да се основава на анализ на изискванията, които следва да изпълни специфичната поръчка, който се извършва от възложителя за целите на оценяването на стойността на поръчката и на изготвянето на офертните документи. В определени случаи, такива като покупката на единична бройка оборудване за извършването на дейности, за които не би била достъпна информация, която да позволява оценка на съответните нива на ползване, би било обективно невъзможно да се определи за коя дейност е основно предназначена поръчката. Правилата, които се прилагат по отношение на такива случаи, следва да се посочат.


(30) Без да се засягат международните задължения на Общността, необходимо е да се опрости изпълнението на настоящата директива, особено чрез опростяване на праговете и чрез превръщане в приложими спрямо всички възложители, независимо от сектора, в който извършват дейност, на разпоредбите относно информацията, която следва да се предостави на участниците относно решенията, които са взети във връзка с процедурите за възлагане на поръчки и техните резултати. Нещо повече, в контекста на Паричния съюз, такива прагове следва да бъдат установени в евро по такъв начин, че да се опрости приложението на тези разпоредби, като същевременно се гарантира съблюдаване на праговете, установени в споразумението, които са изразени в Специални права на тираж (СПТ). В този контекст, следва да бъдат също така предвидени периодични прегледи на праговете, изразени в евро, така че те да се приспособят, при необходимост, в съответствие с възможните отклонения в стойността на еврото във връзка със СПТ. Наред с това, приложимите към конкурси за проект прагове следва да бъдат идентични на тези, които се прилагат по отношение на поръчките за услуги.


(31) Следва да се предвидят разпоредби за случаите, при които е възможно въздържане от прилагането на мерките за съгласуване на процедурите въз основа на мотиви във връзка с държавната сигурност или държавна тайна или поради прилагането на особени правила относно възлагането на поръчки, които произтичат от международни споразумения, които се отнасят до разполагането на войски или които са особени за международните организации.


(32) Подходящо е да се изключат някои поръчки за услуги, доставки и строителство, които са предоставени на свързано дружество, което има за основна дейност по-скоро да доставя такива услуги, доставки или строителство на групата, от която е част, отколкото да ги предлага на пазара. Също така е подходящо да се изключат някои поръчки за услуги, доставки и строителство, предоставени от възложителя на съвместно предприятие, което е изградено от няколко възложители с цел да се извършват дейности от обхвата на настоящата директива и от които е част този възложител. Подходящо е да се гарантира, че това изключване не предизвиква нарушаване на конкуренцията в полза на предприятията или съвместните предприятия, които са свързани с възложителите; подходящо е да се въведе подходящ набор от правила, по-специално що се отнася до максималните граници, в рамките на които предприятията могат да придобият част от техния оборот от пазара и над които те биха изгубили възможността да възложат поръчки без покана за участие в конкурс, формирането на съвместни предприятия и стабилността на връзките между тези съвместни предприятия и възложители, от които те са изградени.


(33) В контекста на услуги, договорите за придобиване или наемане на недвижима собственост или права по отношение на такава собственост притежават особени белези, които правят неподходящо приложението на правилата за обществена поръчка.


(34) Арбитражните и помирителни услуги обикновено се предоставят от органи или лица, които са определени или избрани по начин, който не може да се подчинява на правилата за обществена поръчка.


(35) В съответствие със споразумението финансовите услуги от обхвата на настоящата директива не включват поръчки във връзка с емитирането, покупката, продажбата или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти; по-специално, не се обхващат сделки на възложителите за набиране на пари или капитал.


(36) Настоящата директива обхваща възлагането на услуги, само когато те се основават на поръчка.


(37) Съобразно член 163 от договора, насърчаването на изследователската дейност и на технологичното развитие е средство за укрепване на научната и технологичната основа на общностната промишленост, а отварянето на поръчките за услуги допринася за тази цел. Настоящата директива не обхваща съфинансирането на програми за научни изследвания и експериментални разработки: поръчките за научни изследвания и експериментални разработки, които са различни от тези, при които ползите се натрупват изключително за ползване на възложителя при воденето на собствените му дела, при условие че предоставената услуга изцяло се заплаща от възложителя, следователно не попадат в обхвата на настоящата директива.


(38) За да не се допусне разпростирането на някои особени разпоредби, които се прилагат само към определени сектори, сега действащите специални разпоредби, установени по силата на член 3 от Директива 93/38/ЕИО и член 12 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди13, приложими към възложители, които разработват определена географска област с оглед да извличат или добиват нефт, газ, въглища, или други твърди горива следва да бъдат заменени от общата процедура, която допуска изключването на сектори, които са пряко изложени на конкуренция. Следва да се гарантира, че това няма да накърнява Решение 93/676/ЕИО на Комисията от 10 декември 1993 г., предвиждащо, че разработването на географски области с цел добиване или извличане на нефт или газ не съставлява в Нидерландия дейност, по смисъла на определеното в член 2, параграф 2, б), (i) от Директива 90/531/ЕИО на Съвета и че възложители, които извършват такава дейност, не следва да бъдат считани в Нидерландия за работещи по силата на специални или изключителни права по смисъла на член 2, параграф 3, б) на директивата 14, Решение 97/367/ЕО на Комисията от 30 май 1997 г., предвиждащо, това че разработването на географски области с цел добиване или извличане на нефт или газ не съставлява в Обединеното кралство дейност по смисъла на определеното в член 2, параграф 2, б), (i) от Директива 93/38/ЕИО на Съвета и че възложители, които извършват такава дейност, не следва да бъдат считани в Обединеното кралство за работещи по силата на специални или изключителни права по смисъла на член 2, параграф 3, б) на директивата 15, Решение 2002/205/ЕО на Комисията от 4 март 2002 г. в резултат на искане от страна на Австрия, която кандидатства за специалния режим, предвиден в член 3 от Директива 93/38/ЕИО16 и Решение 2004/73/ЕО на Комисията относно искането на Германия да кандидатства за специалната процедура, установена в член 3 от Директива 93/38/ЕИО17.


(39) Заетостта и работата са ключови елементи при гарантирането на равни възможности за всички и допринасят за интеграцията в обществото. В този контекст, защитените ателиета и защитените програми за заетост ефективно допринасят за интегрирането или реинтегрирането на трудовия пазар на лица с увреждания. Такива ателиета може да не успеят да получат поръчки при нормални условия на конкуренция. Следователно, подходящо е да се предвиди, че държавите-членки могат да си запазят правото на участие в процедури за възлагане на поръчки на такива ателиета или да си запази изпълнението на поръчки в контекста на защитени програми за заетост.


(40) Настоящата директива не се прилага към поръчки, които са предназначени да позволят изпълнението на някоя дейност, посочена в членове 3 до 7, както и към конкурс за проект, организирани за извършването на такава дейност ако в държавата-членка, в която се извършва дейността, тя е пряко изложена на пазарна конкуренция на пазари, до които достъпът е неограничен. Следователно подходящо е въвеждането на процедура, която се прилага спрямо всички сектори от обхвата на настоящата директива, която би способствала вземането предвид на последиците на настоящи или бъдещи откриване към конкуренция. Такава процедура следва да предоставя правна сигурност на засегнатите възложители, както и подходящ процес за вземане на решение, който обезпечава в кратки срокове еднообразно приложение на общностното право в тази област.


(41) Прякото излагане на конкуренция следва да се оценява въз основа на обективни критерии, като се отчитат особените белези на засегнатия сектор. Изпълнението и прилагането на подходящо общностно законодателство за отваряне на определен сектор, или на част от него, се приема че предоставя достатъчно основания за предполагане, че е налице свободен достъп до въпросния пазар. Такова подходящо законодателство следва да се идентифицира в приложение, което може да се осъвременява от Комисията. Когато осъвременява, Комисията взема по-специално предвид възможното приемане на мерки, предвиждащи същинско отваряне за конкуренцията на други сектори, различни от тези, за които е вече споменато законодателство в приложение XI, такива като този на железопътния транспорт. В случаите, когато не следва свободен достъп до даден пазар от изпълнението на подходящото общностно законодателство, трябва да се покаже юридически и фактически, че такъв достъп е свободен. За тази цел прилагането от дадена държава-членка на някоя директива, такава като Директива 94/22/ЕО за отварянето на даден сектор за конкуренция, на друг сектор, такъв като сектор въгледобив, е обстоятелство, което следва да се отчита за целите на член 30.


(42) Tехническите спецификации, които са изготвени от купувачите следва да позволяват публичното възлагане да е отворено за конкуренция. За тази цел следва да е възможно представянето на оферти, които отразяват разнообразието от технически решения. Съответно следва да е възможно да се изготвят техническите спецификации от гледна точка на функционално действие и изисквания и, в случаите когато се споменава Европейския стандарт или при липсата на такова, към националния стандарт, следва да бъдат разгледани от възложителите офертите, които се основават на други равнозначни разпоредби, които отговарят на изискванията на възложителите и са равнозначни от гледна точка на безопасност. За да се покаже равнозначността, следва да се позволи на оферентите да ползват всякакви доказателствени форми. Възложителите следва да могат да изтъкнат мотив за всяко едно решение, че в даден случай не е налице равнозначност. Възложителите, които искат да определят изисквания във връзка с околната среда за техническите спецификации на даден договор, могат да предвидят характеристиките във връзка с околната среда, такива като определен метод за производство, и/или особени действия във връзка с околната среда на производствени групи или услуги. Те могат, но не са длъжни, да ползват подходящи спецификации, които са определени в екoетикети, такива като европейския екoетикет, (мулти) национални екoетикети или всеки друг екoетикет, при условие че изискванията за етикета са установени и приети въз основа на научна информация, като се ползва процедура, при която съответните страни, такива като правителствени органи, потребители, производители, дистрибутори и екологични организации могат да участват, и при условие че етикетът е достъпен и наличен за всички заинтересовани страни. Възложителите следва, когато е възможно, да установят техническите спецификации, така че да отчетат критериите за достъпност за лица с увреждания или достъпа за всички потребители. Техническите спецификации следва да бъдат ясно посочени, така че всички оференти да знаят какво обхващат изискванията, които са установени от възложителя.


(43) За да се насърчи участието на малки и средни предприятия в пазара на възлагане на обществени поръчки е желателно да се обхванат разпоредби относно подизпълнителското договаряне.


(44) Условията за изпълнение на поръчката са съвместими с директивата, при условие че те не са пряко или косвено дискриминационни и са посочени в обявлението, което е използвано, за да сe направи обявлението за конкурс, или в спецификациите. Те могат по-специално да имат за предназначение насърчаването на професионално обучение по места, наемането на хора, които имат особени трудности с интегрирането, борбата срещу безработицата или опазването на околната среда. Например, могат да се споменат изискванията - които се прилагат по време на изпълнението на поръчката - за да се наемат дългосрочно търсещи работа лица или за да се приложат образователни мерки за безработните или за младежите, за да се отговори по същество на разпоредбите на основополагащите конвенции на Международната организация на труда (МОТ), като се предполага, че такива разпоредби не са приети в националното право, и за да се наемат на работа повече хора с увреждания, отколкото се изисква по националното право.


(45) Законовите, подзаконовите актове и колективните споразумения, както на национално, така и на общностно ниво, които са в сила в областите на условията за заетост и трудовата безопасност се прилагат по време на изпълнението на дадена поръчка, при условие че такива правила, и тяхното прилагане, съответстват на общностно то право. В ситуации с транснационален характер, когато работници от една държава-членка предоставят услуги в друга държава-членка с оглед изпълнението на поръчката, Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамката на възлагането на услуги18 установява минималните условия, които следва да се съблюдават от приемащата държава по отношение на такива командировани работници. Ако националното право съдържа разпоредби в тази насока, несъблюдаването на тези задължения може да се счита за тежко нарушение или нарушение относно професионалното поведение на засегнатия икономически оператор, които могат да доведат до изключването на този икономически оператор от процедурата за възлагане.


(46) С оглед на новите процеси в информационните и телекомуникационните технологии и на опростяванията, които те могат да донесат под формата на публикуване на поръчки и на ефективността и прозрачността на процедурите за възлагане на обществена поръчка, електронните средства следва да бъдат еднакво използвани наред с традиционните средства за комуникации и информационен обмен. Доколкото е възможно, избраните средства и технология следва да бъдат съвместими с технологиите, които се използват в другите държави-членки.


(47) Употребата на електронни средства води до икономия на време. Вследствие на това следва да се предвиди намаляване на минималните периоди, когато се използват електронни средства при условие, че те са съвместими с особения начин на пренасяне, предвиден на общностно ниво. Необходимо е обаче да се гарантира, че кумулативният ефект на намаляване на крайните срокове не води до прекомерно съкратени крайни срокове.


(48) Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно общностната рамка за електронните подписи19 и Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно някои правни аспекти на услугите на информационното общество, по-специално електронна търговия, във вътрешния пазар ("Директива относно електронната търговия")20 следва, в контекста на настоящата директива, да се прилага по отношение на предаването на информация чрез електронни средства. Процедурите за възлагане на обществена поръчка и правилата, които се прилагат към конкурсите за услуги, изискват определено ниво на сигурност и поверителност, което е по-високо от изискуемото по тези директиви. Съответно средствата за електронно получаване на оферти, искания за участие и планове и проекти, следва да отговарят на особени допълнителни изисквания. За тази цел използването на електронни подписи, по-специално усъвършенствани електронни подписи, следва във възможно най-висока степен да бъде насърчавано. Нещо повече, наличието на доброволни програми за акредитация могат да изградят една благоприятна рамка за насърчаване на нивото на възлагане на удостоверителна процедура за тези устройства.


(49) Подходящо е участниците в процедура по възлагане да бъдат информирани за решенията да се сключи рамково споразумение или да се възложи поръчка или да се откажат от процедурата в рамките на срокове, които са достатъчно кратки, така че да не се прави невъзможно подаването на искания за преглед; следователно тази информация следва да бъде предоставена възможно най-бързо и по принцип в рамките на 15 дни след решението.


(50) Следва да бъде изяснено, че възложителите, които установяват критерии за подбор в открита процедура, следва да правят това в съответствие с обективни правила и критерии, така както следва да бъдат обективни критериите за подбор при ограничени и процедури на договаряне. Тези обективни правила и критерии, също като критериите за подбор, не предполагат задължително претегляния.


(51) От значение е да се вземе предвид съдебната практика на Съда на ЕО в случаите, когато даден икономически оператор се позовава на икономическите, финансовите или техническите способности на други субекти, независимо от правното естество на връзката между него и тези субекти, за да се отговори на критериите за подбор или, в контекста на квалификационните системи, в подкрепа на неговото заявление за квалифициране. Във втория случай икономическият оператор следва да докаже, че той наистина ще разполага с тези източници за периода на валидност на квалификацията. За целите на тази квалификация възложителят може следователно да определи нивото на изискванията, които следва да бъдат спазени, и по-специално, например, когато операторът подава иск относно финансовото състояние на друг възложител, той може да изисква този възложител да отговаря, при необходимост солидарно.

Квалификационните системи следва да бъдат използвани в съответствие с обективни правила и критерии, които по избор на възложителите, могат да засегнат способностите на икономическите оператори и/или характеристиките на строителството, доставките или услугите от обхвата на тази система. За целите на квалификацията, възложителите могат да провеждат собствени тестове, за да оценят характеристиките на въпросното строителство, доставки или услуги, по-специално с оглед на съвместимост и безопасност.


(52) Приложимите общностни правила относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения или други свидетелства за формална квалификация се прилагат, когато се изисква свидетелство за определена квалификация за участие в процедура по обществена поръчка или в конкурс за проект.


(53) В подходящите случаи, при които естеството на работите и/или услугите оправдава прилагането на екологични управителни мерки или схеми по време на изпълнението на поръчката, може да се изисква приложението на такива мерки или програми. Екологичните управителни програми, независимо от това дали те са регистрирани съгласно общностни актове, такива като Регламент (ЕО) № 761/2001 (EMAS) 21, могат да покажат, че икономическият оператор притежава техническата способност да изпълни поръчката. Нещо повече, следва да бъде прието описание на мерките, приложени от икономическия оператор за гарантиране на същото ниво на екологична защита като алтернатива на регистрационните схеми за екологично управление като форма на доказателство.


(54) Следва да не се допуска възлагане на обществена поръчка на икономически оператори, които са взели участие в престъпна организация или които са признати за виновни за корупция или за измама, които са в ущърб на финансовите интереси на Европейските общности или за пране на пари. Като се има предвид, че възложителите, които не са възлагащи органи, не могат да имат достъп до безспорно доказателство по въпроса, подходящо е да се остави избора на това, дали да се приложат или не изключващите критерии, посочени в член 45, параграф 1 от Директива 2004/18/ЕО, на тези възложители. Задължението да се прилага член 45, параграф 1 следователно трябва да е ограничено до възложителите, които са възлагащи органи. В подходящите случаи възложителите следва да искат квалификация от кандидатите, кандидатите или оферентите да предоставят съответни релевантни документи, и когато имат съмнения относно персоналното положение на тези икономически оператори, те могат да потърсят сътрудничеството на компетентните органи на съответната държава-членка. Изключването на такива икономически оператори следва да се осъществи възможно най-бързо след като възлагащият орган узнае за решение относно такива нарушения, която е произнесена в съответствие с националното право и която има сила на пресъдено нещо.

Ако националното право съдържа разпоредби с такова действие, неспазване на екологичното законодателство или незаконни споразумения в областта на възлагането на поръчки, които са били предмет на окончателно решение или решение, което има равнозначно действие, могат да бъдат считани за нарушение относно професионалното поведение на съответния икономически оператор или за тежко нарушение.

Незачитането на националните разпоредби за изпълнение на Директиви 2000/78/ЕО 22 и 76/207/ЕИО 23 на Съвета относно равното третиране на работниците, които са субекти на окончателно решение или решение, което има равнозначно действие, може да бъде считано за нарушение относно професионалното поведение на съответния икономически оператор или за тежко нарушение.


(55) Поръчките трябва да се предоставят въз основа на обективни критерии, които гарантират съблюдаване на принципите за прозрачност, недискриминация и равнопоставеност и които гарантират, че офертите се оценяват при условията на ефективна конкуренция. Вследствие на това подходящо е да се допусне прилагането само на два критерия за възлагане: "най-ниска цена" и "икономически най-изгодна оферта".

За да се гарантира спазването на принципа за равнопоставеност при възлагането на поръчки, подходящо е да се предвиди едно задължение - установено по силата на съдебната практика - да се гарантира необходимата прозрачност за способстване на всички оференти да бъдат в необходимата степен информирани за критериите и разпоредбите, които ще бъдат приложени, за да бъде идентифицирана икономически най-изгодната оферта. Следователно отговорност на възложителите е да посочат критериите за възлагане на поръчката, както и относителната тежест, предоставена на всеки от тези критерии, като при това оферентите да разполагат с достатъчно време да се запознаят с тях преди да изготвят своите оферти. Възложителите могат да дерогират изискването за посочване на тежестта на критериите за възлагане на обществена поръчка само в надлежно обосновани случаи, за които те трябва да могат да се мотивират, когато претеглянето не може да бъде предварително установено, по-специално поради сложността на поръчката. В такива случаи те трябва да посочат в низходящ ред значимостта на критериите.

Когато възложителите избират възложат поръчка на икономически най-изгодната оферта, те следва да оценят офертите, за да могат да определят, коя точно оферта предлага най-добрата парична стойност. За да сторят това, те следва да определят икономическите и качествените критерии, които, взети в цялост, следва да направят възможно определянето на икономически най-изгодната оферта за възложителя . Определянето на тези критерии зависи от обекта на поръчката, тъй като те следва да позволят да бъде оценено нивото на изпълнение предложено от всяка оферта в светлината на предмета на поръчката, както се определя в техническите спецификации, както и да бъде преценена паричната стойност на всяка оферта. За да се гарантира равнопоставеност, критериите за възлагане на поръчката следва да способстват за обективното сравнение и оценка на офертите. В случай че са изпълнени тези условия, икономическите и качествените критерии за възлагане на обществена поръчка, такива като съблюдаването на изискванията във връзка с опазването на околната среда, могат да позволят на възложителя да oтговори на нуждите на съответната общественост, както се указва в спецификациите на поръчката. При същите условия възложителят може да ползва критерии, имащи за цел да отговорят на социалните изисквания, по-специално в отговор на нуждите - които са определени в спецификациите на поръчката - на групи хора в особено неравностойно положение, към които принадлежат тези, които получават/ползват строителство, доставките или услугите, които са предмет на поръчката.


(56) Критериите за възлагане не следва да засягат приложението на националните разпоредби относно възнаграждението за определени услуги, такива като услугите, предоставяни от архитекти, инженери или адвокати.


(57) Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими към периодите, датите и сроковетe 24 следва да се прилага към изчисляването на сроковете, които се съдържат в настоящата директива.


(58) Настоящата директива не следва да накърнява действащите международни задължения на Общността или на държавите-членки и не следва да накърнява приложението на разпоредбите на договора и по-специално членове 81 и 86 от него.


(59) Настоящата директива не следва да накърнява сроковете, установени в приложение XXV, в рамките на които се изисква от държавите-членки да транспонират и приложат Директива 93/38/ЕИО.


(60) Мерките, които са необходими за изпълнението на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО от 28 юни 1999 г. на Съвета за установяване на процедури за упражняването на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията25.ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


СЪДЪРЖАНИЕДЯЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ПОРЪЧКИТЕ И ПРОЕКТАНСКИ КОНКУРСИ
ГЛАВА I Основни понятия
Член 1 Определения
ГЛАВА II Определения за обхванатите дейности и субекти
Раздел 1 Субекти
Член 2 Възложители
Раздел 2 Дейности
Член 3 Газ, топлинна енергия и електрическа енергия
Член 4 Вода
Член 5 Транспортни услуги
Член 6 Пощенски услуги
Член 7 Търсене или добив на нефт, газ, въглища или други твърди горива, както и пристанища и летища
Член 8 Списъци на възложителите
Член 9 Поръчки, които обхващат няколко дейности
ГЛАВА III Общи принципи
Член 10 Принципи за възлагане на обществени поръчки
ДЯЛ II ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ГЛАВА I Общи разпоредби
Член 11 Икономически оператори
Член 12 Условия във връзка със споразуменията, които са сключени в рамките на Световната търговска организация
Член 13 Поверителност
Член 14 Рамкови споразумения
Член 15 Динамични системи за покупка
ГЛАВА II Прагове и разпоредби за изключване
Раздел 1 Прагове
Член 16  
Член 17 Прагове за обществените поръчки
Методи за изчисляване на прогнозната стойност на поръчки, рамкови споразумения и динамични системи за покупка  
Раздел 2 Поръчки и концесии и поръчки, които са предмет на специални разпоредби
ПОДРАЗДЕЛ 1  
Член 18 Концесии за строителство и услуги
ПОДРАЗДЕЛ 2 Изключения, които се прилагат спрямо всички възложители и спрямо всички видове поръчки
Член 19 Поръчки, които са предоставени за целите на препродажба или лизинг на трети лица
Член 20  
  Обществени поръчки, възложени за цели, различни от извършването на обхваната дейност или от извършването на такава дейност в трета страна
Член 21  
  Поръчки, които са тайни или изискват специални мерки за сигурност
Член 22  
  Поръчки, възложени съгласно международни правила
Член 23  
  Поръчки, възложени на свързано предприятие, на съвместно предприятие или на възложител, който е част от съвместно предприятие
ПОДРАЗДЕЛ 3  
  Изключения, които се прилагат по отношение на всички възложители, с изключение само на поръчките за услуги
Член 24  
  Поръчки във връзка с някои услуги, които са извън обхвата на настоящата директива
Член 25 Поръчки за услуги, възложени въз основа на изключително право
ПОДРАЗДЕЛ 4 Изключения, които се прилагат само към определени възложители
Член 26 Поръчки, възложени от някои възложители за покупката на вода и за доставянето на енергия или на горива за производството на енергия
ПОДРАЗДЕЛ 5 Поръчки, които се подчиняват на специални разпоредби, разпоредби относно централните органи за покупка и общата процедура в случай на пряко излагане на конкуренция
Член 27 Поръчки, които са предмет на специални разпоредби
Член 28 Запазени поръчки
Член 29  
  Поръчки и рамкови споразумения, възложени от централни органи за покупка
Член 30  
  Процедура за установяване на това, дали дадена дейност е пряко изложена на конкуренция
ГЛАВА III Правила, приложими към поръчките за услуги
Член 31 Поръчки за услуги, изброени в приложение XVII A
Член 32 Поръчки за услуги, изброени в приложение XVII Б
Член 33  
  Смесени поръчки за услуги включително услуги, посочени в приложение XVII A и услуги, посочени в приложение XVII Б
ГЛАВА IV  
  Особени правила относно спецификации и документи от поръчките
Член 34 Технически спецификации
Член 35 Съобщаване на технически спецификации
Член 36 Варианти
Член 37 Подизпълнители
Член 38 Условия за изпълнение на поръчките
Член 39  
  Задължения във връзка с данъци, опазване на околната среда, разпоредби относно защита при заетост и условия на труд
ГЛАВА V Процедури
Член 40 Употреба на открити процедури, ограничени процедури и процедури на договаряне
ГЛАВА VI Правила относно публикуване и прозрачност
Раздел 1 Публикуване на обявления
Член 41  
  Периодични индикативни обявления и обявления относно наличието на система за квалификация
Член 42  
  Обявления, които се ползват като средство за обявяване на конкурс
Член 43 Обявления за възложени поръчки
Член 44 Форма и начин за публикуване на обявления
Раздел 2 Срокове
Член 45  
  Срокове за получаване на искания за участие и за получаване на оферти
Член 46  
  Открити процедури: спецификации, допълнителни документи и информация
Член 47 Покана да се предложи оферта или да се преговаря
Раздел 3 Комуникация и информация
Член 48 Правила, приложими към комуникацията
Член 49  
  Информация за кандидатите за квалификация, кандидатите и оферентите
Член 50  
  Информация, която следва да се съхранява относно възлагането
ГЛАВА VII Провеждане на процедурата
Член 51 Общи разпоредби
Раздел 1 Квалификационен и качествен подбор
Член 52  
  Взаимно признаване относно административните, технически или финансови условия и относно удостоверения, тестове и доказателства
Член 53 Системи за квалификация
Член 54 Критерии за качествен подбор
Раздел 2 Възлагане на поръчката
Член 55 Критерии за възлагане на поръчката
Член 56 Употреба на електронни търгове
Член 57 Необичайно ниски оферти
Раздел 3 Оферти, които обхващат продукти с произход от трети страни и връзки с тези страни
Член 58 Оферти, които обхващат продукти с произход от трети страни
Член 59  
  Отношения с трети страни по отношение на поръчки за услуги
ДЯЛ III ПРАВИЛА ОТНОСНО КОНКУРСИ ЗА ПРОЕКТ НА УСЛУГИ
Член 60 Общи разпоредби
Член 61 Прагове
Член 62 Изключени конкурси за проект
Член 63 Правила за обявяване и прозрачност
Член 64 Средства за комуникация
Член 65 Правила за организирането на конкурс за проект, избор на участници и жури
Член 66 Решения на журито
ДЯЛ IV СТАТИСТИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 67 Статистически задължения
Член 68 Консултативен комитет
Член 69 Преглед на праговете
Член 70 Изменения
Член 71 Изпълнение на директивата
Член 72 Механизми за наблюдение
Член 73 Отмяна
Член 74 Влизане в сила
Член 75 Адресати
ПРИЛОЖЕНИЕ І  
ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА ТРАНСПОРТА ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГАЗ ИЛИ ОТОПЛИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ  
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ  
ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТРАНСПОРТА ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ  
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ  
ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТРАНСПОРТА ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА  
ПРИЛОЖЕНИЕ ІV  
  ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ УСЛУГИ
ПРИЛОЖЕНИЕ V  
ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ГРАДСКИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, ТРАМВАЙНИ, ТРОЛЕЙБУСНИ ИЛИ АВТОБУСНИ УСЛУГИ  
ПРИЛОЖЕНИЕ VІ  
ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРА НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ  
ПРИЛОЖЕНИЕ VІІ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ VІІІ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ДОБИВ НА ВЪГЛИЩА И ДРУГИ ТВЪРДИ ГОРИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ ІХ  
ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА МОРСКИТЕ ИЛИ ВЪТРЕШНИТЕ ПРИСТАНИЩА И ДРУГИ ТЕРМИНАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ  
ПРИЛОЖЕНИЕ Х  
  ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ЛЕТИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ ХІ СПИСЪК НА ОБЩНОСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 30, ПАРАГРАФ 3
ПРИЛОЖЕНИЕ ХІІ СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИ, КАКТО СЕ УСТАНОВЯВА В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 2, б)
ПРИЛОЖЕНИЕ ХІІІ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОРЪЧКАТА
А. Открити процедури  
Б. Открити процедури  
В. Процедури на договаряне  
Г. Опростено обявление за поръчка в рамките на динамична система за покупка  
ПРИЛОЖЕНИЕ ХІV ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА ВКЛЮЧВА ОБЯВЛЕНИЕТО ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО НА КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА
ПРИЛОЖЕНИЕ ХV А ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ ВКЛЮЧВА В ПЕРИОДИЧНОТО ИНДИКАТИВНО ОБЯВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ХV Б  
  ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ ВКЛЮЧВА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО ИНДИКАТИВНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА, КОЕТО НЕ СЕ ПОЛЗВА КАТО СРЕДСТВО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС
ПРИЛОЖЕНИЕ ХVІ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ СЪДЪРЖА В ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА
ПРИЛОЖЕНИЕ ХVІІ А (1) УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 31
ПРИЛОЖЕНИЕ ХVІІ Б УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 32
ПРИЛОЖЕНИЕ ХVІІІ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ
ПРИЛОЖЕНИЕ ХІХ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРБВА ДА СЕ СЪДЪРЖА В РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ
ПРИЛОЖЕНИЕ ХХ БЕЛЕЗИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНЕТО
ПРИЛОЖЕНИЕ ХХІ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЯКОИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ ХХІІ ТАБЛИЦА ЗА ОБОБЩЕНИЕ НА СРОКОВЕТЕ, УСТАНОВЕНИ В ЧЛЕН 45
ПРИЛОЖЕНИЕ ХХІІІ РАЗПОРЕДБИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ТРУДОВО ПРАВО ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 59, ПАРАГРАФ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ ХХІV ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО СРЕДСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ, ИСКАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ, КАКТО И ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИ В КОНКУРСИ
ПРИЛОЖЕНИЕ ХХV СРОКОВЕ ЗА ТРАНСПОНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ХХVІ ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕДЯЛ I


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ПОРЪЧКИТЕ И ПРОЕКТАНСКИТЕ КОНКУРСИ


ГЛАВА I

Основни понятия


Член 1

Определения


1.По смисъла на настоящата директива се прилагат определенията, установени в настоящия член.

2. (a) "поръчки за доставка, строителство и услуги" са поръчки за паричен интерес, които са сключени писмено, между един или повече възложители, посочени в член 2, параграф 2 и един или повече предприемачи, снабдители или доставчици на услуги.

(б) "поръчки за строителство" са поръчки, които имат за предмет или изпълнението, или едновременно проектирането и изпълнението, на строителство във връзка с една от дейностите по смисъла на приложение XII или строеж, или осъществяването чрез каквито и да било средства на строеж, който отговаря на изискванията, посочени от възложителя. "Строеж" е резултатът едновременно от наземно и високо строителство, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция.

(в) "поръчки за доставка" са поръчки, различни от тези, посочени в буква б), които имат за предмет покупката, отдаването на лизинг, наемането или покупката на изплащане, с или без опцията да се купят продукти.

Всяка поръчка, която има за предмет доставянето на продукти, и която също така обхваща, като допълнителен предмет, действия по разполагане на място и монтажни действия, се приема за "поръчка за доставка";

(г) "поръчки за услуги" са поръчки, различни от поръчки за строителство или доставка, които имат за предмет предоставянето на услуги, посочени в приложение XVII.

Поръчка, която има за предмет както продукти, така и услуги по смисъла на приложение XVII ще се приема, че съставлява " поръчка за услуги", ако стойността на въпросните услуги надвишава тази на продуктите от обхвата на поръчката. Поръчка, която има за предмет услуги по смисъла на приложение XVII и обхваща дейности по смисъла на приложение XII, които са само допълнителни спрямо основния предмет на поръчката, се приема че съставлява поръчка за услуги.

3. (a) "концесия за строителство" е поръчка от същия вид като поръчката за строителство с изключение на обстоятелството, че насрещното задължение за извършената работа се състои или само в правото да се експлоатира този строеж, или се състои едновременно в това право и в заплащане;

(б) "концесия за услуга" е поръчка от същия вид както поръчката за услуги, с изключение на обстоятелството, че насрещното задължение на предоставянето на услуги се състои или само в правото да се експлоатира тази услуга или се състои едновременно в това право и в заплащане.

4. "Рамково споразумение" е споразумение между един или повече възложители, посочени в член 2, параграф 2 и един или повече икономически оператори, чиято цел е да се установят условията, които се прилагат към поръчките, които следва да бъдат предоставени за определен период, по-специално с оглед на цената и в приложимите случаи - на предвидените количества.

5. "Динамична система за покупка" е изцяло електронен процес за осъществяване на обичайно разпространените покупки, чиито белези, които са обичайно налични на пазара, отговарят на изискванията на възложителя, който е с ограничена продължителност и е открит по време на своето действие за всеки икономически оператор, който отговаря на критериите за подбор и е подал индикативна оферта, която отговаря на спецификацията.

6. "Електронен търг" е повтарящ се процес, включващ електронно устройство за представяне на нови цени, по-ниски цени, и/или нови стойности относно определени позиции от офертите, който се прилага след първоначалната цялостна оценка на офертите, което позволява подреждането им, като се използват автоматични методи за оценка. Следователно някои поръчки за услуги и някои поръчки за строителство, които имат за предмет интелектуални дейности като проектирането на строителни обекти, не могат да бъдат предмет на електронни търгове.

7. Термините "предприемач", "снабдител" или "доставчик на услуги" означава физическо или юридическо лице, или възложител по смисъла на член 2, параграф 2, a) или б), или група такива лица и/или възложители, която предлага на пазара, съответно извършването на строителство и/ или строеж, продукти или услуги.

Терминът "икономически оператор" обхваща еднакво понятията за предприемач, снабдител и доставчик на услуги. Той се използва единствено за улеснение.

"Оферент" е икономически оператор, който подава оферта, а "кандидат" означава лицето, което е поискало покана за участие в ограничена процедура или в процедура на договаряне.

8. "Централен орган за покупка" е възлагащ орган по смисъла на член 2, параграф 1, a) или възлагащ орган по смисъла на член 1, параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО, който:

- придобива стоки и/или услуги, предназначени за възложителите

или

- възлага обществени поръчки или сключва рамкови споразумения за строителство, доставки или услуги, предназначени за възложителите.

9. "Открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне" са процедурите за обществена поръчка, приложени от възложителите , при които:

(a) в случай на открита процедура, всеки заинтересован икономически оператор може да подаде оферта;

(б) в случай на ограничена процедура, всеки икономически оператор може да поиска да участва и само кандидатите, които са поканени от възложителя, могат да подадат оферта;

(в) в случай на процедура на договаряне възложителят се консултира икономическите оператори по свой избор и договаря условията по поръчката с един или повече от тях.

10. "Конкурси за проект" са тези процедури, при които възложителят придобива, главно в областите на градското и селското устройство, архитектура, инженеринговата дейност или обработката на данни, план или проект, избран от жури, въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди.

11. "Писмено" или "в писмена форма" означава всяко изразяване, състоящо се от думи или цифри, което може да бъде прочетено, възпроизведено и впоследствие съобщено. То може да включва информация, която се предава и съхранява от електронни средства.

12. "Eлектронни средства" означава използването на електронно оборудване за обработката (включително цифрово компресиране) и съхранението на данни, която се предава, съобщава и получава по кабел, радиовълни, оптични средства или по всякакви други електромагнитни начини.

13. "Общ речник за обществени поръчки" (Common Procurement Vocabulary, CPV) определя номенклатурата, която се прилага към обществени поръчки, както е прието по силата на Регламент (ЕО) № 2195/2002 от 5 ноември 2002 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Общия речник за обществени поръчки 26 при гарантиране на равнозначност с други действащи номенклатури.

В случай на различно тълкуване за обхвата на настоящата директива, поради възможни разлики между номенклатурите CPV и NACE, които са посочени в приложение XII или между номенклатурите CPV и CPC (временна версия), които се сочат в приложение XVII, съответно предимство ще имат номенклатура NACE или CPC.


ГЛАВА II

Определения за обхванатите дейности и субекти


Раздел 1

Субекти


Член 2

Възложители


1. По смисъла на настоящата директива,

(a) "възлагащи органи" са държавни, регионални или местни органи, публичноправни органи, асоциации, които са създадени от един или няколко такива органи или от един или няколко такива органи, регулирани от публичното право.

"Публичноправен орган" означава всеки орган:

- създаден с цел задоволяване на обществени интереси, който няма промишлен или търговски характер,

- който е юридическо лице и

- е финансиран в голяма част от държавата, регионалните или местните органи, или други публичноправни органи; или е обект на управленски контрол от страна на тези органи; или има административен, управителен или надзорен съвет, повечето от половината от чиито членове са назначени от държавните, регионалните или местните или от други публичноправни органи;

(б) "публично предприятие" е всяко предприятие, върху което възлагащите органи могат да упражняват пряко или косвено доминиращо влияние по силата на това, че го притежават, върху тяхното финансово участие в него или на правилата, които го управляват.

Доминиращо влияние от страна на възлагащите органи се предполага, когато тези органи, пряко или косвено, във връзка с дадено предприятие:

- притежават мажоритарния дял от записания капитал на това предприятие, или

- контролират мнозинството от гласовете, свързани с дяловете на предприятието, или

- могат да назначат повече от половината от административните, управителните или надзорните органи на предприятието.

2. Настоящата директива се прилага към възложителите :

(a) които са възлагащи органи или публични предприятия и които извършват една от дейностите, посочени в членове 3 до 7;

(б) които, когато не са възлагащи органи или публични предприятия, имат като една от своите дейности някоя от дейностите, посочени в членове 3 до 7, или всякаква комбинация от тези случаи и които работят въз основа на специални или изключителни права, предоставени от компетентен орган на държава-членка.

3. По смисъла на настоящата директива "специални или изключителни права" са права, предоставени от компетентен орган на държавата-членка посредством каквито и да било законови, подзаконови или административни разпоредби, чието действие е да се ограничи упражняването на дейности, определени в членове от 3 до 7 до един или повече субекти, и които значително засягат възможността на други субекти да изпълняват такава дейност.


Раздел 2

Дейности


Член 3

Газ, топлинна енергия и електрическа енергия


1. Доколкото се засягат газ и топлинна енергия, настоящата директива се прилага към следните дейности:

(a) предоставяне или експлоатация на фиксирани мрежи за обществени услуги във връзка с производството, преноса или разпределението на газ или топлинна енергия; или

(б) снабдяване с газ или топлинна енергия на такива мрежи.

2. Снабдяването с газ или топлинна енергия на мрежи, които обслужват обществеността, от страна на възложител, различен от възлагащ орган, няма да се приема за съответна дейност по смисъла на параграф 1, когато:

(a) производството на газ или топлинна енергия от въпросния субект е неизбежна последица от изпълнението на дейност, различна от тези, посочени параграфи 1 или 3 на настоящия член или в членове 4 до 7; и

(б) обществена поръчка за публичната мрежа се цели само при икономическата експлоатация на такова производство и не възлиза на повече от 20 % от оборота на субекта, като се взема предвид средното за предходните три години, включително текущата година.

3. Доколкото се засяга електрическата енергия, настоящата директива се прилага към следните дейности:

(a) предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги във връзка с производството, преноса или разпределението на електрическа енергия; или

(б) предоставянето на електрическа енергия на такива мрежи.

4. Доставянето на електрическа енергия на мрежи, което представлява обществена услуга от страна на възложител, различен от възлагащ орган, не трябва да се приема за релевантна дейност по смисъла на параграф 3, когато:

(a) производството на електричество от въпросния субект се осъществява поради това, че консумирането й е необходимо за извършването на дейност, различна от тези, които са посочени в параграфи 1 или 3 на стоящия член или в членове 4 до 7; и

(б) доставка до публичната мрежа зависи само от собствената консумация на субекта и не е надвишило 30% от съвкупното производство на енергия на субекта, като се взема предвид средното за предходните три години, включително текущата година.


Член 4

Вода


1. Настоящата директива се прилага към следните дейности:

(a) предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи, предназначени да предоставят услуга на обществеността във връзка с производството, преноса или разпределянето на питейна вода; или

(б) доставката на питейна вода на такива мрежи.

2. Настоящата директива се прилага също така към обществени поръчки или конкурси за проект, които са възложени или организирани от субекти, които извършват дейност, посочена в параграф 1 и които:

(a) са свързани с хидротехнически дейности, напояване или отводняване, при условие че количеството вода, което се ползва за доставката на питейна вода, представлява повече от 20 % от съвкупния обем вода, която е предоставена по такива проекти или инсталации за напояване или отводняване, или


(б) са свързани с отвеждане или пречистване на канални води.

3. Доставянето на питейна вода на мрежи, които предоставят публична услуга, от страна на възложител, различен от възлагащ орган, не следва да се приема за релевантна дейност по смисъла на параграф 1, когато:

(a) производството на питейна вода от въпросния субект се осъществява поради това че неговата консумация е необходима за извършването на дейност, различна от тези, посочени в членове 3 до 7; и

(б) доставката на публичната мрежа зависи само от собствената консумация на субекта и не е надвишила 30 % от съвкупното производство на питейна вода на субекта, като се взема предвид средното за предходните три години, включително текущата година.


Член 5

Транспортни услуги


1. Настоящата директива се прилага към дейности във връзка с предоставянето или експлоатирането на мрежи за публични услуги в областта на железопътния транспорт, автоматизирани транспортни системи, трамвайния, тролейбусния, автобусния транспорт или въжени линии.

Що се отнася до транспортните услуги се приема, че съществува мрежа, когато услугата се предоставя при работни условия, установени от компетентен орган нa държава-членка, такива като условия относно обслужваните маршрути, капацитетът, който следва да е наличен или честотата на услугата.

2. Настоящата директива не се прилага към субекти, които предоставят обществени автобусни транспортни услуги, които са изключени от обхвата на Директива 93/38/ЕИО съгласно член 2, параграф 4 от нея.


Член 6

Пощенски услуги


1. Настоящата директива се прилага към дейности във връзка с предоставянето на пощенски услуги или, при условията, установени в параграф 2, в), с други услуги, различни от пощенски услуги.

2. С оглед на настоящата директива и без да се накърнява директива 97/67/ЕО:

(a) "пощенска единица": означава единица, която е адресирана в окончателния вид, в който ще се пренася, независимо от теглото. Наред с единиците за кореспонденция, такива единици също така обхващат например книги, каталози, вестници, периодични издания и пощенски пакети, които съдържат стоки, които имат или нямат търговска стойност, независимо от теглото;

(б) "пощенски услуги": означава услуги, които се състоят от обработване, подреждане, изпращане и доставка на пощенски единици. Тези услуги обхващат:

- "запазени пощенски услуги": пощенски услуги, които са или могат да бъдат запазени въз основа на член 7 от Директива 97/67/ЕО,

- "други пощенски услуги": пощенски услуги, които не могат да бъдат запазени въз основа на член 7 от Директива 97/67/ЕО; и

(в) "други услуги, различни от пощенски услуги": означава услуги, които са предоставени в следните области:

- услуги за обслужване на поща (услуги, които едновременно са предхождащи и следващи изпращането, такива като " разпределителни услуги в пощенски салон "),

- услуги с допълнителна стойност, свързани с и предоставени изцяло от електронни средства (включително обезопасено предаване на кодирани документи чрез електронни средства, адресни разпределителни услуги и предаване на регистрирана електронна поща),

- услуги относно пощенски единици, които не са обхванати от буква a), такива като пряка поща, която няма означен адрес,

- финансови услуги, както се определят в категория 6 на приложение XVII A и в член 24, в) и обхващащи по-специално пощенски парични заповеди и пощенски джиро прехвърляния,

- филателни услуги, и

- логистични услуги (услуги, които съчетават физическо доставяне и/или складиране с други не-пощенски функции),

при условие че такива услуги са предоставени от субект, който също така предоставя пощенски услуги по смисъла на буква б), първо или второ тире и при условие че условията, установени в член 30, параграф 1 не са спазени по отношение на услугите, попадащи в обхвата на тези тирета.


Член 7

Търсене или добив на нефт, газ, въглища или други твърди горива, както и пристанища и летища


Настоящата директива се прилага по отношение на дейностите във връзка с разработването на дадена географска област за целите на:

(a) търсене или добив на нефт, газ, въглища или други твърди горива, или

(б) снабдяване на летища и морски или вътрешни пристанища или други терминални бази на превозвачи по въздух, море или вътрешноводен транспорт.


Член 8

Списъци на възложителите


Неизчерпателните списъци на възложителите по смисъла на настоящата директива се съдържат в приложения I - X. Държавите-членки периодично уведомяват Комисията за всякакви промени в техните списъци.


Член 9

Поръчки, които обхващат няколко дейности


1. Всяка поръчка, която има за предназначение да обхване няколко дейности, се подчинява на правилата, които се прилагат към дейността, за която тя е основно предназначена.

Изборът между възлагането на една поръчка и възлагането на няколко отделни поръчки не може да се направи с цел да се изключи тази поръчка от обхвата на настоящата директива или, в приложимите случаи на Директива 2004/18/ЕО.

2. В случай че една от дейностите, за която е предназначена поръчката, се подчинява на настоящата директива, а някоя друга дейност - на гореспоменатата директива 2004/18/ЕО и ако е обективно невъзможно да се определи за коя от дейностите основно е предназначена поръчката, поръчката се предоставя в съответствие с гореспоменатата директива 2004/18/ЕО.

3. В случай че една от дейностите, за която е предназначена поръчката, се подчинява на настоящата директива, а другата не се подчинява нито на настоящата директива, нито на гореспоменатата директива 2004/18/ЕО, и ако е обективно невъзможно да се определи за коя от дейностите основно е предназначена поръчката, поръчката се предоставя в съответствие с настоящата директива.


ГЛАВА III

Общи принципи


Член 10

Принципи за възлагане на обществени поръчки


Възложителите се отнасят към икономическите оператори на равна и недискриминационна основа и действат по прозрачен начин.


ДЯЛ II

ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


ГЛАВА I

Общи разпоредби


Член 11

Икономически оператори


1. Кандидатите или оферентите, които, съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени, имат право да предоставят съответната услуга, не могат да бъдат отхвърлени единствено въз основа на мотива, че съгласно правото на държавата-членка, в която е възложена поръчката, от тях ще се изисква да бъдат физически или юридически лица.

В случай на поръчки за строителство и услуги, както и поръчки за доставки, които обхващат също така услуги и/или действия по разполагане на място и монтажни действия, може да се изисква от юридическите лица да посочат офертата или искането за участие, имената и съответната професионална квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на въпросната поръчка.

2. Групи от икономически оператори могат да подават оферти или да се явяват като кандидати. За да се подаде една оферта или искане за участие, от тези групи не може да се изисква от страна на възложителите да приемат определена правна форма; обаче от избраната група може да се изисква да го направят, когато им се предостави поръчката, в степента, в която е необходима тази промяна за задоволителното изпълнение на поръчката.


Член 12

Условия във връзка със споразуменията, които са сключени в рамките на Световната търговска организация


За целите на възлагането на поръчки от възложителите държавите-членки прилагат в своите отношения такива благоприятни условия, каквито те предоставят на икономически оператори на трети страни при изпълнението на споразумението. Държавите-членки за тази цел провеждат консултации помежду си в рамките на Консултативния комитет за обществени поръчки относно мерките, които следва да бъдат предприети вследствие на споразумението.


Член 13

Поверителност


1.В контекста на предоставяне на технически спецификации на заинтересованите икономически оператори, на квалифициране и подбор на икономически оператори и на възлагане на поръчки, възложителите могат да налагат изисквания с цел да се защити поверителния характер на информацията, която те предоставят.


2. Без да се накърняват разпоредбите на настоящата директива, по-специално тези относно задълженията във връзка с обявяването на възложени поръчки и с информацията за кандидатите и оферентите, установени в членове 43 и 49, и в съответствие с националното право, на което се подчинява възложителят, възлагащият орган не разкрива информация, която му е предадена от икономически оператори, която те са определили като поверителна; такава информация обхваща, по-специално, технически или производствени и търговски тайни и поверителните аспекти на офертите.


Член 14

Рамкови споразумения


1. Възложителите могат да считат дадено рамково споразумение за поръчка по смисъла на член 1, параграф 2 и да го сключат в съответствие с настоящата директива.

2. Когато възложителите са сключили дадено рамково споразумение в съответствие с настоящата директива, те могат да се възползват от член 40, параграф 3, и), когато възлагат поръчки, които се основават на това рамково споразумение.

3. Когато дадено рамково споразумение не е било сключено в съответствие с настоящата директива, възложителите може да не се възползват от член 40, параграф 3, и).

4. Възложителите не следва да злоупотребяват с рамкови споразумения с цел да препятстват, ограничат или нарушат конкуренцията.


Член 15

Динамични системи за покупка


1. Държавите-членки могат да предвидят възможност възложителите да ползват динамични системи за покупка.

2. За да се създаде динамична система за покупка възложителите следват правилата на открита процедура във всичките й етапи до договор за възлагане на поръчките, който следва да се сключи съгласно тази система. Всички оференти, които отговарят на критериите за подбор и са предложили индикативна оферта, която е съобразена със спецификацията и всякакви възможни допълнителни документи се допускат до системата; индикативните оферти могат да бъдат подобрени, при условие че продължават да съответстват на спецификацията. С оглед на създаването на системата и на възлагането на поръчки съгласно тази система възложителите използват единствено електронни средства в съответствие с член 48, параграфи от 2 до 5.

3. За целите на създаването на динамична система за покупка възложителите :

(a) публикуват обявление за поръчка, като поясняват, че става въпрос за динамична система за покупка;

(б) посочват в спецификацията, наред с други въпроси, естеството на покупките, предвидени по тази система, както и цялата необходима информация относно системата за покупка, използваното електронно оборудване и разпоредбите и спецификациите във връзка с техническите разпоредби;

(в) предлагат посредством електронни средства, при публикуването на обявлението и до момента в който изтече срока на действие на системата, неограничен, пряк и пълен достъп до спецификацията и до всякакви допълнителни документи и посочват в обявлението интернет адреса, на който могат да бъдат се разгледат такива документи.

4. Възложителите предоставят на всеки икономически оператор, за целия период на динамичната система за покупка, възможността да предложи индикативна оферта и да бъде допуснат до системата съгласно условията, посочени в параграф 2. Те следва да извършат оценка в рамките на не повече от 15 дни от датата на подаване на индикативната оферта. Въпреки това те могат да удължат периода за оценка, при условие че своевременно не е издадена покана за оферта.

Възложителите уведомяват оферента, посочен в алинея първа, за възможно най-ранната възможност за нейното допускане до динамичната система за покупка или за отхвърлянето на неговата индикативна оферта.

5. Всяка особена поръчка подлежи на покана за представяне на оферти. Преди да се издаде покана за представяне на оферти, възложителите публикуват опростено обявление за поръчка, с което канят всички заинтересовани икономически оператори да подадат индикативна оферта, в съответствие с параграф 4, в рамките на срок, който не може да бъде по-кратък от 15 дни от датата, на която е изпратено опростеното обявление. Възложителите не могат да продължат с оферирането, докато не извършат оценка на всички индикативни оферти, които са получени в рамките на този срок.

6. Възложителите канят всички оференти, които са допуснати до системата, да подадат оферта за всяка особена поръчка, който ще бъде предоставен съгласно системата За тази цел те установяват краен срок за подаването на оферти.

Те предоставят поръчката на оферента, който е подал най-добрата оферта въз основа на критериите за възлагане, установени в обявлението за създаването на динамичната система за покупка. Тези критерии могат, в подходящите случаи, да бъдат формулирани по-прецизно в поканата, посочена в алинея първа.

7. Динамичната система за покупка не може да действа повече от четири години, освен в надлежно обосновани изключителни случаи.

Възложителите не могат да използват тази система, за да предотвратят, ограничат или нарушат конкуренцията.

На заинтересованите икономически оператори или на страните по системата не могат да се начисляват такси.


ГЛАВА II

Прагове и разпоредби за изключване


Раздел 1

Прагове


Член 16

Прагове за обществените поръчки


Освен когато са изключени по силата на изключенията в членове 19 до 26 или съгласно член 30, относно осъществяването на въпросната дейност, настоящата директива се прилага към поръчки, които имат стойност, без към нея да се включва данък добавена стойност (ДДС), която се оценява на не по-малка от следните прагове:

(a) EUR 499 000 в случая на поръчки за доставка и услуги;

(б) EUR 6 242 000 в случая на поръчки за строителство.


Член 17

Методи за изчисляване на прогнозната стойност на поръчки, рамкови споразумения и динамични системи за покупка


1. Изчисляването на прогнозната стойност на поръчка се основава на съвкупната цена, която следва да бъде платена, без да се включва ДДС, както изчисли възложителят. Това изчисляване взема предвид прогнозната съвкупна сума, включително всякакъв вид опция и всякакви подновявания на поръчката.

Когато възложителят предвижда награди или плащания на кандидатите или оферентите той следва да ги вземе предвид при изчисляването на прогнозната стойност на поръчката.

2. Възложителите не могат да заобиколят настоящата директива, като разделят проектите за строителство или предложените покупки на определено количество доставки и/или услуги или посредством ползването на специални методи за изчисляване на прогнозната стойност на поръчките.

3. По отношение на рамковите споразумения и динамичните системи за покупка прогнозната стойност, която следва да бъде взета предвид, е максималната прогнозна стойност, без да се включва ДДС на всички поръчки, които са предвидени за общия срок на споразумението или системата.

4. За целите на член 16, възложителите включват в прогнозната стойност на дадена поръчка за строителство както разходите за строителство, така и стойността на всякакви доставки или услуги, които са необходими за изпълнението на работата, които те предоставят на предприемача.

5. Стойността на доставките или услугите, които не са необходими за изпълнението на дадена поръчка за строителство, не могат да бъдат добавени към стойността на поръчката за строителство, когато, ако това бъде направено, би довело до извело възлагането на тези доставки или услуги извън обхвата на настоящата директива.

6. (a) Когато предложен строеж или покупка на услуги може да доведе до поръчки, които са възложени по едно и също време под формата на отделни части, се отчита общата прогнозна стойност на всички такива части.

Когато съвкупната стойност на частите е равна на или надвишава прага, който е установен в член 16, настоящата директива се прилага към възлагането на всяка част.

Възложителите могат да се отклонят от такова прилагане по отношение на части, чиято прогнозна стойност, без да се включва ДДС, е по-малка от EUR 80 000 за услуги или EUR 1 милион за строителство, при условие че съвкупната стойност на тези части не надвишава 20 % от съвкупната стойност на частите като цяло.

(б) когато дадено предложение за придобиване на сходни доставки може да доведе до възлагането по едно и също време на поръчки под формата на отделни части, следва да се вземе предвид съвкупната прогнозна стойност на всички такива части, когато се прилага член 16.

Когато съвкупната стойност на частите е равна на или надвишава прага, установен в член 16, настоящата директива се прилага по отношение на възлагането на всяка част.

Въпреки това възложителите могат да се отклонят от такова прилагане по отношение на части, чиято прогнозна стойност, без да се включва ДДС, е по-малка от EUR 80 000, при условие че съвкупните разходи на тези части не надвишава 20 % от съвкупната стойност на частите като цяло.

7. В случай на поръчки за доставки или услуги, които са редовни по естеството си или които са предназначени да бъдат подновени в рамките на определен период, изчисляването на прогнозната стойност на поръчката се основава на следното:

(a) или съвкупната действителна стойност на последващите поръчки от същия вид, които се възлагат през предходните дванадесет месеца или коригираната финансова година при възможност, за да се отчетат промените в количеството или стойността, които биха настъпили в течение на 12 месеца, които следват първоначалната поръчка;

(б) или съвкупната прогнозна стойност на последващите поръчки, които се възлагат по време на 12 месеца, които следват първата обществена поръчка, или по време на финансовата година, която е по-дълга, ако това е по-дълъг период от 12 месеца.

8. Основата за изчисляването на прогнозната стойност на поръчка, която обхваща както доставки, така и услуги ще бъде съвкупната стойност на доставките и услугите, независимо от техните съответни дялове. Изчисляването следва да обхваща стойността на действията по разполагане на място и монтажните действия.

9. По отношение на поръчки за доставка във връзка с отдаване на лизинг, заем, наем или покупка на изплащане на продукти, стойността, която следва да бъде взета като основа за изчисляването на прогнозната стойност на поръчката, е както следва:

(a) в случай на поръчки с фиксиран срок, ако този срок е по-малък от или равен на 12 месеца, съвкупната прогнозна стойност за срока на поръчката или, ако срокът на поръчката е по-голям от 12 месеца, съвкупната стойност, включително прогнозната остатъчна стойност;

(б) в случай на поръчка без фиксиран срок или чийто срок не може да бъде определен, месечната стойност, умножена по 48.

10. За целите на изчисляването на прогнозната стойност на поръчката относно поръчки за услуги, в подходящите случаи се вземат предвид следните суми:

(a) премията, която се плаща, и други форми на възнаграждение, в случай на застрахователни услуги;

(б) такси, комисиони, лихва и други форми на възнаграждение, в случай на банкови и други финансови услуги;

(в) такси, комисиони, които се плащат, и други форми на възнаграждение, в случай на поръчки, обхващащи дизайнерски задачи.

11. В случай на поръчка за услуги, които не посочват съвкупна цена, стойността, която следва да се ползва като основа за изчисляване на прогнозната стойност на поръчката, ще бъде:

(a) в случай на поръчки с фиксиран срок, ако този срок е по-кратък от или равен на 48 месеца: съвкупната стойност за техния пълен срок;

(б) в случай на поръчки без фиксиран срок или със срок, който е по-голям от 48 месеца: месечната стойност, умножена по 48.


Раздел 2

Поръчки и концесии и поръчки, които

са предмет на специални разпоредби


ПОДРАЗДЕЛ 1


Член 18

Концесии за строителство и услуги


Настоящата директива не се прилага към концесии за строителство и услуги, които се предоставят от възложителите, които извършват една или повече от дейностите, посочени в членове 3 до 7, когато тези концесии се предоставят за извършване на тези дейности.


ПОДРАЗДЕЛ 2

Изключения, които се прилагат спрямо всички

възложители и спрямо всички видове поръчки


Член 19

Поръчки, които са предоставени за препродажба или лизинг на трети лица


1. Настоящата директива не се прилага към поръчки, които са предоставени за препродажба или лизинг на трети лица, при условие че възложителят се ползва от специално или изключително право да продава или да отдава на лизинг предмета на такива поръчки, а други са свободни да го продават или отдават на лизинг при същите условия като възложителя.

2. Възложителите уведомяват Комисията по нейно искане за всички категории продукти или дейности, които те считат за изключена по силата на параграф 1. Комисията може периодично да публикува в "Официален вестник" на Европейския съюз, за информационни цели, списъци на категориите продукти и дейности, които тя приема за обхванати от това изключване. При това Комисията съблюдава всякакви чувствителни аспекти, които възложителите могат да посочат, когато изпращат информация.


Член 20

Поръчки, възложени за цели, различни от извършването на обхваната

дейност или от извършването на такава дейност в трета страна


1. Настоящата директива не се прилага към поръчки, които възложителите възлагат за цели, различни от извършването на техните дейности, както са описани в членове 3 до 7 или от извършването на такива дейности в трета страна, при условия, които не обхващат физическата употреба на мрежа или географска област в рамките на Общността.

2. Възложителите уведомяват Комисията по нейно искане относно всякаква дейност, която те считат за изключена съгласно параграф 1. Комисията може да публикува периодично в "Официален вестник" на Европейския съюз за информационни цели, списъци на категориите дейности, които приема за попадащи в обхвата на това изключване. При тази си дейност Комисията съблюдава всякакви чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат да изтъкнат при изпращането на тази информация.


Член 21

Поръчки, които са тайни или изискват специални охранителни мерки


Настоящата директива не се прилага по отношение на поръчки, когато държава-членка обяви, че те са тайни, когато изпълнението им следва да бъде съпътствано от специални охранителни мерки в съответствие с действащите в засегнатата държава-членка законови, подзаконови или административни разпоредби или когато го изисква защитата на основните интереси на тази държава-членка в областта на сигурността.


Член 22

Поръчки, които са предоставени вследствие на международни правила


Настоящата директива не се прилага по отношение на поръчки, които се подчиняват на различни процедурни правила и които са възложени:

(a) вследствие на международно споразумение, сключено в съответствие с договора между държава-членка и една или повече трети страни, което обхваща доставки, строителство, услуги или конкурси за проект, които са предназначени за съвместно изпълнение или експлоатация на проект от участващите в договора държави; всички споразумения се съобщават на Комисията, която може да се консултира със Консултативния комитет за обществени поръчки, посочен в член 68;

(б) вследствие на сключено международно споразумение във връзка с разполагането на военни части и относно предприятията на държава-членка или трета страна;

(в) вследствие на определена процедура на някоя международна организация.


Член 23

Поръчки, възложени на свързано предприятие, на съвместно предприятие или на възложител, който е част от съвместно предприятие


1. По смисъла на настоящия член, "свързано предприятие" означава всяко предприятие, чиито годишни счетоводни отчети са консолидирани с тези на възложителя в съответствие с изискванията от Седма директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г., основана на член 44, параграф 2, ж) от договора относно консолидираните счетоводни отчети 27,28 или в случай на субекти, които не се подчиняват на тази директива, всяко предприятие, над което възлагащият орган може да упражнява, пряко или косвено, доминиращо влияние по смисъла на член 2, параграф 1, б) от тази директива или които могат да упражняват доминиращо влияние над възложителя или които, заедно с възложителя, се подчиняват на доминиращото влияние на друго предприятие по силата на отношение на собственост, финансово участие, или правилата, от които се ръководи.

2. При условие че са спазени условията в параграф 3, настоящата директива не се прилага към поръчки, които са възложени:

(a) от възложител на свързано предприятие, или

(б) от съвместно предприятие, което е образувано изключително от няколко възложители с оглед да се извършат дейности по смисъла на членове 3 до 7, на дадено предприятие, което е свързано с някой от тези възложители .

3. Параграф 2 се прилага:

(a) към поръчки за услуги, при условие че поне от 80 % от средния оборот на свързаното предприятие по отношение на услуги за предходните три години произтича от доставянето на такива услуги на предприятия, с които е свързано предприятието;

(б) към поръчки за доставки, при условие че поне 80 % от средния оборот на свързаното предприятие по отношение на доставки за предходните три години произтича от доставянето на такива услуги на предприятия, с които е свързано предприятието;

(в) към поръчки за строителство, при условие че поне 80 % от средния оборот на свързаното предприятие по отношение на строителство за предходните три години произтича от доставянето на такива услуги на предприятия, с които е свързано предприятието.

Когато, поради датата, на която е създадено свързаното предприятие или то е започнало дейности, не е наличен оборот за предходните три години, достатъчно би било това предприятие да покаже, че оборотът, посочен в букви a), б) или в) е достоверен, особено посредством преценки на бизнеса.

Когато повече от едно предприятие, което е свързано с възложителя, предоставя същите или сходни услуги, доставки или строителство, горепосочените проценти се изчисляват, като се вземе предвид съвкупния оборот, който съответно произтича от доставянето на услуги, доставки или строителство от тези свързани предприятия.

4. Настоящата директива не се прилага към поръчки, възложени:

(a) от съвместно предприятие, образувано изключително от определен брой възложители с оглед да се извършат дейности по смисъла на членове 3 до 7, спрямо някой от тези възложители , или

(б) от възложител на такова съвместно предприятие, от което съставлява част, при условие че съвместното предприятие е образувано с цел да изпълни въпросната дейност за период от поне три години и че учредителния документ на съвместното предприятие предвижда, че възложителите, които го съставляват, ще са части от него поне в продължение на същия този период.

5. Възложителите съобщават на Комисията, по нейно искане, следната информация относно прилагането на параграфи 2, 3 и 4:

(a) наименованията на засегнатите предприятия или съвместни предприятия,

(б) естеството и стойността на обхванатите поръчки,

(в) такова доказателство, каквото Комисията може да определи за необходимо, за това че отношението между предприятието или съвместното предприятие, на които се възлагат поръчки и възложителят съответстват на изискванията на настоящия член.


ПОДРАЗДЕЛ 3

Изключения, които се прилагат по отношение на всички възложители, с изключение само на поръчките за услуги


Член 24

Поръчки във връзка с някои услуги, които са извън

обхвата на настоящата директива


Настоящата директива не се прилага към поръчки за услуги за:

(a) придобиването или наемането, независимо посредством какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради, или друга недвижима собственост или права във връзка с тях; въпреки това, поръчки за финансови услуги, които са сключени едновременно с, преди или след договора за придобиване или наемане, независимо в каква форма, се подчиняват на настоящата директива;

(б) арбитражни и помирителни услуги;

(в) финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, покупката или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, по-специално сделки на възложителите за набиране на пари или капитал;

(г) трудови договори;

(д) научни изследвания и експериментални разработки, различни от тези, когато ползите остават изключително за възложителя при извършването на собствената му дейност, при условие, че възнаграждението за предоставената услуга е изцяло заплатено от възложителя.


Член 25

Поръчки за услуги, предоставени въз основа на изключително право


Настоящата директива не се прилага по отношение на поръчки за услуги, предоставени на някое субект, което само по себе си е възлагащ орган по смисъла на член 2, параграф 1, a) или на асоциация от възлагащи органи въз основа на някое изключително право, което те ползват вследствие на публикувана законова, подзаконова или административна разпоредбa, която е съвместима с договора.


ПОДРАЗДЕЛ 4

Изключения, които се прилагат само към определени възложители


Член 26

Поръчки, които са предоставени от някои възложители за покупката на вода и за доставянето на енергия или на горива за производството на енергия


Настоящата директива не се прилага:

(a) към поръчки за покупката на вода, ако те са възложени от възложителите, които участват в едната или и в двете от дейностите, посочени в член 4, параграф 1.

(б) към поръчки за доставка на енергия или горива за производството на енергия, ако те са възложени от възложителите , които участват в дейност, посочена в член 3, параграф 1, 3, параграф 3 или член 7, a).


ПОДРАЗДЕЛ 5

Поръчки, които се подчиняват на специални разпоредби, разпоредби относно централните органи за покупка и общата процедура в случай на пряко излагане на конкуренция


Член 27

Поръчки, които се подчиняват на специални разпоредби


Без да се накърнява член 30 Нидерландия, Обединеното кралство, Република Австрия и Федерална република Германия гарантират, посредством условията за разрешение или други подходящи мерки, че всеки субект, който извършва дейност в секторите, споменати в Решения 93/676/ЕИО, 97/367/ЕИО, 2002/205/ЕО и 2004/73/ЕО:

(a) съблюдава принципите за недискриминация и конкурентно доставяне по отношение на възлагането на доставки, строителство и услуги, по-специално що се отнася до информацията, която субектът предоставя на икономически оператори относно неговите намерения за възлагане на поръчки;

(б) съобщава на Комисията, съгласно условията, определени в Решение 93/327/ЕИО на Комисията за определяне на условията, съгласно които възложителите разработват географските области с оглед да извличат или добиват нефт, газ, въглища или други твърди горива, следва да съобщават на Комисията информация относно поръчки, които възлагат29.


Член 28

Запазени поръчки


Държавите-членки могат да си запазят правото да участват в процедури за възлагане на поръчки на защитени ателиета или да предвиждат такива поръчки да бъдат изпълнявани в контекста на защитени програми за заетост, когато повечето от засегнатите работници или служители са лица с увреждания, които, поради сериозното естество на техните увреждания, не могат да изпълняват трудови задачи при нормални условия.

Обявлението, което се ползва, за да се обяви конкурса, следва да препраща към настоящия член.


Член 29

Поръчки и рамкови споразумения, предоставени

от централни органи за покупка


1. Държавите-членки могат да предпишат на възложителите възможността да закупят строителство, доставки и/или услуги от или посредством централен орган за покупка.

2. Възложителите, които закупуват строителство, доставки и/или услуги от или посредством централен орган за покупка в случаите, установени в член 1, параграф 8 се приема, че спазват настоящата директива, дотолкова, доколкото централният орган за покупка се е съобразил с нея или в подходящите случаи - с Директива 2004/18/ЕО.


Член 30

Процедура за установяване на това, дали дадена дейност

е пряко изложена на конкуренция


1. Поръчки, които са предназначени да способстват изпълнението на дейност, спомената в членове 3 до 7, не са предмет на настоящата директива ако в държавата-членка, в която тя се осъществява, дейността е пряко изложена на конкуренция на пазарите, до които достъпът не е ограничен.

2. За целите на параграф 1 въпросът дали дадена дейност е пряко изложена на конкуренция се решава въз основа на критериите, които са в съответствие с разпоредбите на договора относно конкуренцията, такива като качествата на засегнатите стоки или услуги, наличието на алтернативни стоки или услуги, цените и същинското или потенциалното наличие на повече от един доставчик на въпросните стоки или услуги.

3. За целите на параграф 1 се приема, че достъпът до пазара не е ограничен, ако държавата-членка е изпълнила и приложила разпоредбите на общностното законодателство, споменати в приложение XI.

Ако не може да се предполага свободен достъп до даден пазар въз основа на първа алинея, следва да се покаже, че достъпът до въпросния пазар е свободен фактически и юридически.

4. Когато дадена държава-членка смята, че в съответствие с параграфи 2 и 3, се прилага параграф 1 спрямо определена дейност, тя съобщава на Комисията и я уведомява за всички факти, които са от значение, и по-специално за всякакви законови, подзаконови, административни разпоредби или споразумение относно съответствие с условията, установени в параграф 1, и в подходящите случаи заедно със становището, прието от независим национален орган, който е компетентен във въпросната дейност.

Поръчки, които са предназначени да способстват въпросната дейност, която следва да бъде извършена, не са повече подчинени на настоящата директива, ако Комисията:

- е приела решение относно установяването на приложимостта на параграф 1 в съответствие с параграф 6 и в рамките на срока, който е предвиден по силата на този параграф, или

- не е приела решение относно такава приложимост в рамките на този срок.

Когато обаче свободният достъп до определен пазар се предполага въз основа на първа алинея от параграф 3, и когато независим национален орган, който е компетентен във въпросната дейност е установил приложимостта на параграф 1, поръчките, които са предназначени да способстват въпросната дейност, която следва да бъде извършена, няма да се подчиняват повече на настоящата директива, ако Комисията не е установила не приложимостта на параграф 1 чрез решение, което е прието в съответствие с параграф 6 и в рамките на периода, който той предвижда.

5. Когато законодателството на засегнатата държава-членка го предвижда, възложителите могат да поискат от Комисията да укаже приложимостта на параграф 1 по отношение на дадена дейност чрез решение в съответствие с параграф 6. В такъв случай Комисията незабавно уведомява засегнатата държава-членка.

Тази държава-членка, като взема предвид параграфи 2 и 3, уведомява Комисията за всички факти, които са от значение, и по-специално за всякакви законови, подзаконови, административни разпоредби или споразумение относно съответствие с условията, установени в параграф 1, и в подходящите случаи заедно със становището, прието от независим национален орган, който е компетентен във въпросната дейност.

Комисията може също така да започне процедура за приемане на решение, с което се установява приложимостта на параграф 1 към определена дейност по своя собствена инициатива. В такъв случай Комисията незабавно уведомява засегнатата държава-членка.

Ако в края на периода, установен в параграф 6, Комисията не е приела решение относно приложимостта на параграф 1 към определена дейност, ще се приема, че параграф 1 се прилага.

6. За приемането на решение съгласно настоящия член, в съответствие с процедурата съгласно член 68, параграф 2, на Комисията се предоставя период от три месеца, който започва в първия работен ден след датата, на която е получила съобщение за искането. Този период обаче може да бъде удължен еднократно с най-много три месеца в надлежно обосновани случаи, по-специално ако информацията, която се съдържа в обявлението или в искането в документите, които са приложени към тях, е непълна или неточна или ако фактите, които са отчетени, претърпят някакви значителни промени. Това удължаване се ограничава до един месец, когато независим национален орган, който е компетентен във въпросната дейност, е установил приложимостта на параграф 1 в случаите, предвидени по силата на трета алинея на параграф 4.

Когато дадена дейност в определена държава-членка вече се подчинява на процедурата съгласно настоящия член, бъдещи искания относно същата дейност в същата държава-членка преди да изтече периода, който е открит по отношение на първото искане, няма да се приемат за нови процедури и ще бъдат третирани в контекста на първото искане.

Комисията приема подробни правила за прилагането на параграфи 4, 5 и 6 в съответствие с процедурата съгласно член 68, параграф 2.

Тези правила обхващат най-малко:

(a) публикуването в Официален вестник на информация относно датата, на която започва тримесечния период, посочен в първа алинея, а в случай, че този срок бъде удължен - датата на удължаването и периода, до който е удължен;

(б) публикуването на възможното приложение на параграф 1 в съответствие с втора или трета алинея от параграф 4 или в съответствие с четвърта алинея от параграф 5; и

(в) разпоредбите за позициите за предаване, които са приети от независим орган, който е компетентен във въпросната дейност, по отношение на въпросите във връзка с параграфи 1 и 2.


ГЛАВА III

Правила, приложими към поръчки за услуги


Член 31

Поръчки за услуги, изброени в приложение XVII A


Поръчки, които имат за предмет услуги, посочени в приложение XVII A, се предоставят в съответствие с членове 34 до 59.


Член 32

Поръчки за услуги, изброени в приложение XVII Б


Поръчки, които имат за предмет услуги, посочени в приложение XVII Б, се подчиняват само на членове 34 и 43.


Член 33

Смесени поръчки за услуги включително услуги, посочени в

приложение XVII A и услуги, посочени в приложение XVII Б


Поръчки, които имат за предмет услуги, посочени както в приложение XVII A, така и в приложение XVII Б, се предоставят в съответствие с членове 34 до 59, когато стойността на услугите, които се сочат в приложение XVII A е по-висока от стойността на услугите, които се сочат в приложение XVII Б. В други случаи, поръчки се предоставят в съответствие с членове 34 и 43


ГЛАВА IV

Особени правила относно спецификации и документи за поръчките


Член 34

Технически спецификации


1. Техническите спецификации, както се определя в точка 1 на приложение XXI се установяват в документацията за поръчката, такава като обявления за поръчки, документи във връзка с поръчката или допълнителни документи. При възможност тези технически спецификации следва да се определят така, че да отчитат критерия за достъпност за хора с увреждания или да бъдат предназначени за всички потребители.

2. Техническите спецификации предоставят равен достъп за оферентите и нямат действие на създаващи неоправдани препятствия пред откриването на обществените поръчки за конкуренцията.

3. Без да се накърняват правнообвързващите национални технически правила, в степента, в която те съответстват на общностното право, техническите спецификации се формулират:

(a) или чрез препратка към техническите спецификации, определени в приложение XXI и, по ред на предпочитане, до националните стандарти по възприемане на европейските стандарти, европейските технически одобрения, общите технически спецификации, международните стандарти, други системи за техническа справка, установени от европейските стандартизационни органи или - когато такива не съществуват - националните стандарти, националните технически одобрения, или националните технически спецификации във връзка с дизайна, изчисляването и изпълнението на строителство и употребата на продуктите. Всяко препращане се съпътства от думите "или еквивалентно";

(б) или с оглед на изискванията във връзка с изпълнението или функционалните изисквания; като последните може да обхващат качества във връзка с околната среда. Такива параметри обаче следва да са в достатъчна степен точни, за да позволят на оферентите да определят предмета на поръчката и на възложителите - да възложат поръчката;

(в) или с оглед на изискванията във връзка с изпълнението или функционалните изисквания, както се споменават в буква б), по отношение на спецификациите, споменати в буква a) като средства за предполагане на съответствието с такива изисквания във връзка с изпълнението или функционални изисквания;

(г) или чрез препратка към спецификациите, споменати в буква a) за определени качества, и чрез препратка към изискванията във връзка с изпълнението или функционалните изисквания, споменати в буква б) за други качества.

4. Когато възложител се възползва от опцията за препращане към спецификациите, споменати в параграф 3, a), той не може да отхвърли дадена оферта въз основа на мотива, че предложените продукти и услуги не съответстват на спецификациите, до които препраща, след като оферентът докаже в своята оферта за удовлетворение на възложителя, посредством каквито и да било подходящи начини, че предлаганите от него разрешения отговарят по равнозначен начин на изискванията, които са определени от техническите спецификации.

Подходящи начини могат да бъдат предоставени от техническото досие на производителя или от доклад за изпитания от признат орган.

5. Когато даден възложител се възползва от опцията, предвидена в параграф 3 за въвеждане на изисквания във връзка с изпълнението или функционални изисквания, той не може да отхвърли дадена оферта за продукти, услуги или работа, която съответства на национален стандарт по възприемането на европейски стандарт, на европейско техническо одобрение, обща техническа спецификация, международен стандарт или система за техническа справка, създадена от европейски орган по стандартизация, ако тези спецификации се отнасят до изискванията във връзка с изпълнението или функционалните изисквания, които то е определило.

В своята оферта оферентът доказва постигане на удовлетворение на възложителя и чрез всякакви подходящи начини, че продуктът, услугата или строежа, в съответствие със стандарта, отговарят на изискванията във връзка с изпълнението или функционалните изисквания на възложителя.

Подходящи начини могат да бъдат предоставени от техническото досие на производителя или от тестов доклад от признат орган

6. Когато възложители установяват качества във връзка с околната среда с оглед на изискванията във връзка с изпълнението или функционалните изисквания, както се указва в параграф 3, б), те могат да ползват подробните спецификации, или при необходимост - части от тях, както се определя от европейските или (мулти) националните екoетикети, или от всеки друг екоетикет, при условие че:

- тези спецификации са подходящи, за да се определят качествата на доставките или услугите, които са предмет на поръчката,

- изискванията за етикета са съставени въз основа на научна информация,

- Екoетикетите са приети, като се използва процедура, в която могат да участват всички съответни страни - правителствени органи, потребители, производители, дистрибутори и екологични организации, и

- те са достъпни на всички заинтересовани страни.

Възложителите могат да посочат, че продуктите и услугите, които носят екoетикета се приема, че съответстват на техническите спецификации, установени в документите във връзка с поръчката; те следва да приемат всякакви други подходящи доказателствени средства, такива като техническото досие на производителя или тестов доклад от признат орган.

7. "Признати органи", по смисъла на настоящия член, са тестови и стандартизиране лаборатории, и органи за сертифициране и проверка, които съответстват на приложимите европейски стандарти.

Възложителите приемат удостоверенията, издадени от признатите органи, създадени в други държави-членки.

8. Освен ако е оправдано от предмета на поръчката, техническите спецификации не се отнасят до определени продукция или източник, или до определен процес, или до търговски марки, патенти, типове или особени произход или производство с цел да облагодетелстват или елиминират определени предприятия или определени продукти. Такова препращане се допуска, по изключение, когато не е възможно достатъчно точното и разбираемо описание на предмета на поръчката, съобразно параграфи 3 и 4, такова препращане се съпътства от думите "или еквивалентно".


Член 35

Съобщаване на технически спецификации


1. Възложителите предоставят при поискване на икономическите оператори, които имат интерес да получат поръчка, техническите спецификации, които се споменават често в техните поръчки за доставка, строителство или услуги или техническите спецификации, които те възнамеряват да приложат към поръчки от обхвата на периодични индикативни обявления по смисъла на член 41, параграф 1.

2. Когато техническите спецификации се основават на документи, с които разполагат заинтересуваните икономически оператори е достатъчно включването на препратка към тези документи.


Член 36

Варианти


1. Когато критерият за възлагането на поръчка е този за икономически най-изгодна оферта, възложителите могат да вземат предвид варианти, които са предложени от оферент и отговарят на минималните изисквания, посочени от възложителите.

Възложителите посочват в спецификациите дали разрешават варианти или не и ако да, минималните изисквания, които следва да се спазят от вариантите, както и всякакви особени изисквания относно представянето им.

2. При процедури за възлагане на поръчки за доставка или услуги, възложителите, които са разрешили варианти съобразно параграф 1, не могат да отхвърлят даден вариант единствено въз основа на това, че при успех, той би довел или по-скоро до поръчка за услуги, отколкото поръчка за доставка или по-скоро до поръчка за доставка, отколкото поръчка за услуги.


Член 37

Подизпълнители


В документите за поръчката възложителят може да изисква или може да му бъде поискано от държава-членка да поиска от оферентът да посочи в своята оферта всякакъв дял от поръчката, която възнамерява да договори на подизпълнителско ниво с трети лица и всички предложени подизпълнители. Това посочване не накърнява въпроса за отговорността на основния икономически оператор.


Член 38

Условия за изпълнение на поръчките


Възложителите могат да установят специални условия във връзка с изпълнението на дадена поръчка, при условие че те са съвместими с общностното право и са посочени в обявлението, което се ползва като обява за конкурса или в спецификациите. Условията относно изпълнението на поръчката могат по-специално да се отнасят до социални съображения и съображения във връзка с околната среда.


Член 39

Задължения във връзка с данъци, опазване на околната среда,

разпоредби относно защита при заетост и условия на труд


1. Възложител може да заяви в документите за поръчката или от него може да бъде поискано от държава-членка да заяви, органът или органите, от които всеки кандидат или оферент могат да получат подходяща информация относно задълженията във връзка с данъците, с опазването на околната среда, с разпоредбите за закрила и с условията за труд, които са в сила в държавата-членка, региона или местността, където следва да се предоставят услугите и които ще се прилагат по отношение на извършваното на място строителство или към услугите, които се предоставят по време на изпълнението на поръчката.

2. Възложител, който предоставя информацията, посочена в параграф 1, иска от оферентите или кандидатите в процедурата за възлагане на поръчката да посочат, че са отчели, при съставянето на своята оферта, задълженията във връзка със защитните разпоредби за заетост и условията за труд, които са в сила на мястото, където следва да се предостави услугата.

Алинея първа не накърнява прилагането на член 57.


ГЛАВА V

Процедури


Член 40

Употреба на открити процедури, ограничени процедури

и процедури на договаряне


1. При възлагането на поръчки за доставка, строителство или услуги, възложителите прилагат процедурите, които са адаптирани за целите на настоящата директива.

2. Възложителите могат да изберат всяка от процедурите, които се описват в член 1, параграф 9, a), б) или в), при условие че и като се подчинява на параграф 3, всяка обява за конкурс е направена в съответствие с член 42.

3. Възложителите могат да използват процедура преди предварителна обява за конкурс в следните случаи:

(a) когато не са предложени оферти или не са предложени подходящи оферти, или не са предложени кандидатури в отговор на процедура с предварителна обява за конкурс, при условие че първоначалните условия на поръчката не са съществено изменени;

(б) когато дадена поръчка има за цел само изследване, експеримент, изучаване или развитие и няма за цел гарантирането на печалба или възстановяването на разходи за научни изследвания и експериментални разработки и доколкото възлагането на такава поръчка не накърнява конкурентното възлагане на последващи поръчки, които по-специално са насочени към постигането на тези цели;

(в) когато поради технически или художествени причини, или поради причини във връзка със защитата на изключителни права, поръчката може да бъде изпълнена само от определен икономически оператор;

(г) доколкото е строго необходимо, когато поради причини, породени от извънредна спешност, предизвикана от непредвидими от възложителите събития, не могат да бъдат спазени сроковете, които са установени за открити процедури, ограничени процедури и процедури на договаряне с предварителна обява за конкурс;

(д) в случай на поръчки за доставки за допълнителни доставки от първоначалния доставчик, които са предназначени или като частична замяна на обичайните доставки или инсталации или като разширяване на налични доставки или съоръжения, когато смяната на доставчика би задължила възложителя да придобие материал, който има различни технически качества, които биха довели до несъвместимост или непропорционални технически трудности при работата и поддръжката;

(е) относно допълнително строителство или услуги, които не са включени в първоначално възложения проект или в първоначално възложената поръчка, но които, поради непредвидените обстоятелства, са станали необходими за изпълнението на поръчката, при условие че възлагането е направено на предприемача или на доставчика на услуги, които изпълняват първоначалната поръчка:

- когато такива допълнително строителство или услуги не могат да бъдат технически или икономически отделени от основната поръчка без голямо затруднение за възложителите, или

- когато такива допълнителни работи или услуги, при все че са отделими от изпълнението на първоначалната поръчка, са строго необходими за нейните по-късни етапи;

(ж) в случай на поръчки за строителство, относно ново строителство, които се състоят в повтаряне на сходно строителство, с които е натоварен предприемачът, на когото същите възложители са възложили по-ранна поръчка, при условие че такова строителство съответстват на основния проект, за които е предоставена първата поръчка след обява за конкурс; в момента, в който първият проект е предложен за оферта, се прави обявление, че тази процедура може да бъде възприета и съвкупните прогнозни разходи на последващото строителство се вземат предвид от възложителите, когато те прилагат разпоредбите на членове16 и 17;

(з) относно доставки, които са котирани и купени на стоков пазар;

(и) относно поръчки, които се предоставят въз основа на рамково споразумение, при условие че е изпълнено условието, посочено в член 14, параграф 2;

(й) относно изгодните покупки, когато е възможно придобиването на доставки при възползване от особено изгодна възможност, която е налична за много кратко време на цена, която е сравнително по-ниска от обичайните пазарни цени;

(к) относно покупката на доставки по особено изгодни условия или от доставчик, който окончателно прекратява своите стопански дейности или от синдици по производство за несъстоятелност, споразумение с кредиторите или сходна процедура съгласно националните законови или подзаконови актове;

(л) когато въпросната поръчка за услуги е част от последиците от даден конкурс за проект, който е организиран в съответствие с разпоредбите на настоящата директива и в съответствие с приложимите правила, ще бъде предоставена на победителя или на един от победителите в този конкурс; във втория случай, всички победители следва да бъдат поканени за участие в преговорите.


ГЛАВА VI

Правила относно публикуване и прозрачност

Раздел 1

Публикуване на обявления


Член 41

Периодични индикативни обявления и обявления

относно наличието на система за квалификация


1. Възложителите обявяват поне веднъж годишно, посредством периодично индикативно обявление, както е посочено в приложение XV A, публикувани от Комисията или от тях самите на техния "профил на купувача", както се описва в точка 2, б) на приложение XX:

(a) когато се касае за доставки, прогнозната съвкупна стойност на поръчките или рамковите споразумения по продуктова област, които те възнамеряват да предоставят през следващите 12 месеца, когато съвкупната прогнозна стойност, при отчитане на разпоредбите на членове 16 и 17, е равна на или надвишава 750 000 евро.

Продуктовата област се установява от възложителите чрез препратка към номенклатурата CPV:

(б) когато се касае за услуги, прогнозната съвкупна стойност на поръчките или рамковите споразумения във всяка от категориите услуги, посочени в приложение XVII A, които те възнамеряват да предоставят през следващите 12 месеца, когато съвкупната прогнозна стойност, при отчитане на разпоредбите на членове 16 и 17, е равна на или надвишава 750 000 евро.

(в) когато се касае за строителство, съществените елементи на поръчките за строителство или на рамковите споразумения, които те възнамеряват да предоставят през следващите 12 месеца, чиято прогнозна стойност е равна на или надвишава прага, посочен в член 16 при отчитане на разпоредбите на член 17.

Обявленията, посочени в букви a) и б), се изпращат на Комисията или се публикуват на профила на купувача възможно най-скоро след началото на бюджетната година.

Обявлението, посочено в буква в) се изпраща на Комисията или се публикува на профила на купувача възможно най-скоро след решението за одобрение на планирането на поръчките за строителство или на рамковите споразумения, възложителите които възнамеряват да утвърдят.

Възложителите, които публикуват периодично индикативно обявление на профилите на техните купувачи предават на Комисията по електронен път, обявление за публикуването на периодичното индикативно обявление на профила на купувач, в съответствие с формата и процедурите за електронно предаване на обявления, посочено в точка 3 на приложение XX.

Публикуването на обявления, посочени букви a), б) и в) е задължително, само когато възложителите избират опцията за намаляване на сроковете за получаване на оферти, както се предвижда в член 45, параграф 4.

Настоящият параграф не се прилага към процедури, без предварителна обява на конкурс.

2. Възложителите по-специално могат да публикуват или да предвидят Комисията да публикува индикативни обявления във връзка с основните проекти, без да се повтаря информация, която преди това е включена в периодично индикативно обявление, при условие че ясно се сочи, че тези обявления са допълнителни.

3. Когато възложителите изберат създаването на квалификационна система в съответствие с член 53, системата следва да подлежи на обявление, както е посочено в приложение XIV, като се сочи целта на квалификационната система и начина за достъп до правилата относно нейното действие. Когато системата е с по-голяма продължителност от три години, обявлението следва да бъде отделно публикувано. Когато системата е с по-малка продължителност, достатъчно е първоначалното обявление.


Член 42

Обявления, които се ползват като средство

за обявяване на конкурс


1. В случай на поръчки за доставка, строителство или услуги, обявата за конкурса може да бъде направена:

(a) посредством периодично индикативно обявление, както се указва в приложение XV A; или

(б) посредством обявление относно наличието на квалификационна система, както се указва в приложение XIV; или

(в) посредством обявление за поръчка, както се указва в приложение XIII A, Б или В.

2. В случай на динамични системи за покупка, обявата за конкурс на системата се прави под формата на обявление за поръчка, както се указва в параграф 1, в), докато обявите за конкурс за поръчки, които се основават на такива системи се прави под формата на опростено обявление за поръчка, както се указва в приложение XIII Г.

3. Когато се прави обява за конкурс посредством периодично индикативно обявление, обявлението следва:

(a) да указва изрично доставките, строителството или услугите, които са предмет на поръчката, която се възлага;

(б) да посочва, че поръчката ще бъде възложена посредством ограничена или процедура на договаряне без друга публикация на обявление за обява на конкурс и да кани заинтересованите икономически оператори да заявят своя интерес писмено; и

(в) да е била публикувана в съответствие с приложение XX не повече от 12 месеца преди датата, на която е изпратена поканата, посочена в член 47, параграф 5. Нещо повече, възложителят следва да спази сроковете, установени в член 45.


Член 43

Обявления за възложени поръчки


1. Възложителите, които са възложили поръчка или са сключили рамково споразумение, в рамките на два месеца от възлагането на поръчката или сключването на рамковото споразумение, изпращат обявление за възлагане на поръчка, както се указва в приложение XVI съгласно условия, които следва да бъдат установени от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 68, параграф 2.

В случай на поръчки, възложени съгласно рамково споразумение по смисъла на член 14, параграф 2, възложителите няма да са длъжни да изпращат обявление за резултатите от процедурата по възлагане за всяка поръчка, основана на това споразумение.

Възложителите изпращат обявление за възлагане на поръчка, основано на динамична система за покупка в рамките на два месеца след възлагането на всяка поръчка. Те могат да групират такива обявления на тримесечна основа. В такъв случай те изпращат групираните обявления в рамките на всеки два месеца след края на всяко тримесечие.


2. Предоставената в съответствие с приложение XVI информация, която е предназначена за публикуване, се публикува в съответствие с приложение XX. В тази връзка, Комисията уважава всякакви чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат да изтъкнат при изпращането на тази информация, относно броя на получените оферти, самоличността на икономическите оператори или цените.

3. Когато възложителите предоставят поръчка за услуги за научни изследвания и експериментални разработки посредством процедура без обява за конкурс в съответствие с член 40, параграф 3, б), те могат да се ограничат до препратката "услуги за научни изследвания и експериментални разработки", информацията, която следва да бъде предоставена в съответствие с приложение XVI относно естеството и количеството на предоставените услуги.

Когато възложителите възлагат И&Р поръчка, която не може да бъде предоставена посредством процедура без обява за конкурс в съответствие с член 40, параграф 3, б), те могат, въз основа на търговска поверителност, да ограничат информацията, която следва да бъде предоставена в съответствие с приложение XVI относно естеството и количеството на предоставените услуги.

В такива случаи, възложителите гарантират, че всяка информация, която бъде публикувана съгласно този параграф, е не по-малко подробна, отколкото тази, която се съдържа в обявлението за обявата за конкурс, публикувана в съответствие с член 42, параграф 1.

В случай че използват квалификационна система, възложителите гарантират в подобни случаи, че такава информация не е по-малко подробна от категорията, посочена в списъка на одобрените доставчици на услуги, изготвен в съответствие с член 53, параграф 7.

4. В случай на поръчки, които са възложени за услуги, посочени в приложение XVII Б, възложителите посочват в обявлението дали са съгласни на публикуването.

5. Информация, която е предоставена в съответствие с приложение XVI и на която е отбелязано, че не е предназначена за публикуване, се публикува само в опростен вид и в съответствие с приложение XX за статистически цели.


Член 44

Форма и начин за публикуване на обявления


1. Обявленията обхващат информацията, спомената в приложения XIII, XIV, XV A, XV Б и XVI и, при необходимост, всякаква друга информация, която бъде счетена за полезна от възложителя във формата на стандартните бланки, приет от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 68, параграф 2.

2. Обявления, изпратени от възложителите на Комисията, се изпращат или посредством електронни средства в съответствие с формата и процедурите за пренасяне, посочени в точка 3 на приложение XX, или чрез други средства.

Обявления, посочени в членове 41, 42 и 43 се публикуват в съответствие с техническите качества за публикуване, установени в точка 1, a) и б) на приложение XX.

3. Обявления, съставени и предадени чрез електронни средства в съответствие с формата и процедурите за пренасяне, посочени в точка 3 от приложение XX, се публикуват не по-късно от пет дни след като бъдат изпратени.

Обявления, които не са предадени чрез електронни средства в съответствие с формата и процедурите за пренасяне, посочени в точка 3 от приложение XX, се публикуват не по-късно от 12 дни, след като са предадени. Обаче, в изключителни случаи, обявленията за поръчка, посочени в член 42, параграф 1, в) се публикуват в рамките на пет дни в отговор на искане от възложителя орган, при условие че обявлението е изпратено по факс.

4. Обявления за поръчка се публикуват изцяло на някой от официалните езици на Общността, както избере на възложителя, като тази оригинална езикова версия съставлява единствения автентичен текст. Обобщение на значимите елементи от всяко обявление се публикува на другите официални езици.

Разходите за публикуване на обявления от Комисията се поемат от Общността.

5. Обявления и съдържанието им не може да се публикува на национално ниво преди датата, на която те са изпратени на Комисията.

Обявления, които се публикуват на национално ниво не съдържат друга информация, различна от тази, която се съдържа в обявленията, които са предадени на Комисията или публикувани на профила на купувача в съответствие с алинея първа от член 41, параграф 1, но споменават датата на изпращане на обявлението на Комисията или на неговото публикуване на профила на купувача.

Периодичните индикативни обявления не могат да бъдат публикувани на профила на купувач преди изпращането на Комисията на обявлението относно тяхното публикуване в тази форма/в този вид; те следва да споменават датата на това изпращане.

6. Възложителите гарантират, че те могат да предоставят доказателство относно датите, на които са изпратени обявленията.

7. Комисията предоставя на възложителя орган потвърждение за публикуването на изпратената информация, като се споменава датата на това публикуване. Такова потвърждение съставлява доказателство за публикуване.

8. Възложителите могат да публикуват в съответствие с параграфи 1 до 7 обявления за поръчката, които не се подчиняват на изискванията за публикуване, установени в настоящата директива.


Раздел 2

Срокове


Член 45

Срокове за получаване на искания за

участие и за получаване на оферти


1. Когато определят сроковете за искания за участие и получаване на оферти, възложителите отчитат по-специално сложността на поръчката и времето, което се изисква за съставянето на оферти, без да се накърняват минималните срокове, установени по силата на настоящия член.

2. В случай на открити процедури, минималните срокове за получаването на оферти е 52 дни от датата, на която е изпратено обявлението за поръчката.

3. При ограничени процедури и при процедури на договяряне с предварителна покана за участие в конкурс, се прилагат следните разпоредби:

(a) срокът за получаване на искания за участие, в отговор на обявление, което е публикувано съгласно член 42, параграф 1, в), или в отговор на покана от възложителите съгласно член 47, параграф 5, по общо правило се определя на не по-малко от 37 дни от датата, на която е изпратено обявлението или поканата и в никакъв случай не може да бъде по-малък от 22 дни, в случай че обявлението е изпратено за публикуване посредством други средства, различни от електронни средства или факс, и не по-малък от 15 дни, ако обявлението е предадено посредством такива средства;

(б) срокът за получаване на оферти може да бъде установен чрез взаимно споразумение между възложителя и подбраните кандидати, при условие че всички кандидати разполагат с еднакво време, за да изготвят и предадат своите оферти;

(в) когато не е възможно да се постигне споразумение относно срока за получаване на оферти, възложителят определя срок, който по общо правило, следва да бъде поне 24 дни и в никакъв случай не може да бъде по-малко от 10 дни от датата на поканата за представяне на оферти.

4. Ако възложителите са публикували периодично индикативно обявление, както е посочено в член 41, параграф 1 в съответствие с приложение XX, минималният срок за получаване на оферти при открити процедури като общо правило е не по-малко от 36 дни, но в никакъв случай не може да бъде по-малко от 22 дни от датата, на която е изпратено обявлението.

Тези съкратени срокове се допускат, при условие че периодичното индикативно обявление е обхванало, наред с информацията, която се изисква по силата на приложение XV A, част I, цялата информация, която се изисква по силата на приложение XV A, част II, доколкото последната информация е налична по времето на публикуването на обявлението, и доколкото обявлението е било изпратено за публикуване между 52 дни и 12 месеца преди датата, на която е изпратено обявлението за поръчката, посочено в член 42, параграф 1, в).

5. Когато обявленията са съставени и предадени посредством електронни средства в съответствие с формата и процедурите за предаване, които се сочат в точка 3 от приложение XX, сроковете за получаване на искания за участие в ограничени и процедури на договаряне и за получаване на оферти в открити процедури, може да бъде намален със седем дни.

6. Освен в случай на срок, който е установен по взаимно споразумение в съответствие с параграф 3, б), сроковете за получаване на оферти при открити, ограничени и процедури на договаряне могат да бъдат допълнително намалени с още пет дни, когато възложителят предлага неограничен и пълен директен достъп до документите за поръчката и всякакви допълнителни документи посредством електронни средства от датата, на която е публикувано обявлението, което се ползва като средство за участие в конкурса, в съответствие с приложение XX. Обявлението следва да указва интернет адреса, на който е достъпна тази документация.

7. При открити процедури съвкупното действие на скъсяванията на сроковете, предвидени в параграфи 4, 5 и 6 в никакъв случай не може да доведе до срок за получаване на оферти, който е по-малък от 15 дни от датата, на която е изпратено обявлението за поръчката.

В случай, че обявлението за поръчката не е предадено посредством факс или електронни средства, съвкупното действие на скъсяванията на сроковете, предвидени в параграфи 4, 5 и 6 в никакъв случай не може да доведе до срок за получаване на оферти в открита процедура, който е по-малък от 22 дни от датата, на която е изпратено обявлението за поръчката.

8. Съвкупното действие на скъсяванията на сроковете, предвидени в параграфи 4, 5 и 6 в никакъв случай не може да доведе до срок за получаване на искания за участие, в отговор на обявление, което е публикувано съгласно член 42, параграф 1, в) или в отговор на покана от възложителите съгласно член 47, параграф 5, който е по-кратък от 15 дни от датата на която са изпратени обявлението за поръчката или поканата.

При ограничени и процедури на договаряне съвкупното действие на скъсяванията на сроковете, предвидени в параграфи 4, 5 и 6 в никакъв друг случай, освен относно срока, който е установен по взаимно споразумение в съответствие с параграф 3, б), не може да доведе до срок за получаване на оферти, който е по-малък от 10 дни от датата на поканата за представяне на оферти.

9. Ако, поради каквато и да е причина, документите за поръчката и допълнителните документи или допълнителната информация, при все че са поискани своевременно, не са били предоставени в рамките на сроковете, предвидени в членове 46 и 47, или когато офертите могат да бъдат направени само след посещение на място или след проверка на място на документите и подкрепящите поръчката документи, сроковете за получаване на оферти следва съответно да бъде удължен, освен в случай на срок, който е предвиден чрез взаимно споразумение в съответствие с параграф 3, б), така че всички засегнати икономически оператори могат да бъдат запознати с цялата информация, която е необходима за подготовката на дадена оферта.

10. Обобщителна таблица относно сроковете, установени в настоящия член, е дадена в приложение XXII.


Член 46

Открити процедури: спецификации, допълнителни документи и информация


1. При открити процедури, когато възложителите не предлагат неограничен и пълен пряк достъп чрез електронни средства в съответствие с член 45, параграф 6 към спецификациите и всякакви подкрепящи документи, спецификациите и подкрепящите документи се изпращат на икономическите оператори в рамките на шест дни от получаването на искането, при условие че искането е направено в своевременно, преди крайния срок за подаване на оферти.

2. При условие че бъде поискана своевременно, се предоставя допълнителна информация относно спецификациите възложителите или компетентните отдели не по-късно от шест дни преди крайния срок, който е фиксиран за получаване на оферти.


Член 47

Покана да се предложи оферта или да се преговаря


1. При ограничени процедури и процедури на договаряне възложителите едновременно и писмено канят подбраните кандидати да предложат своите оферти или да преговарят. Поканата до кандидатите обхваща или:

- копие от спецификациите и всякакви подкрепящи документи, или

- препратка към достъп до спецификациите и подкрепящи документи, посочени в първото тире, когато те са направени пряко достъпни чрез електронни средства в съответствие с член 45, параграф 6.

2. Когато спецификациите и/или всякакви подкрепящи документи се държат от друг субект, различен от възложителя, който отговаря за процедурата по възлагане, поканата съдържа адреса, от който могат да бъдат поискани тези спецификации и документи и, в подходящите случаи, крайната дата за искане на тези документи, сумата, платима за получаването им, и всякакви процедури за плащане. Компетентният отдел незабавно изпраща тази документация на икономическия оператор при получаване на искането.

3. Допълнителната информация относно спецификациите или спомагателните документи се изпраща от възложителя или компетентния отдел не по-малко от шест дни преди крайната дата, която е посочена за получаването на оферти, при условие че такава информация бъде поискана своевременно.

4. Нещо повече, поканата обхваща най-малко следното:

(a) в подходящите случаи, срока за искане на допълнителни документи, както и сумата и условията на плащане на всякакви суми, които се заплащат за такива документи;

(б) крайната дата за получаване на оферти, адресът, на който следва да бъдат изпратени, и езика или езиците, на който следва да бъдат съставени;

(в) препратка към всяко публикувано обявление за поръчка;

(г) посочване на всякакви документи, които следва да бъдат прикрепени;

(д) критериите за възлагането на поръчката, когато те не са посочени в обявлението за наличието на квалификационна система, използвана като средство за покана за участие в конкурса;

(е) относителната тежест на критериите за възлагане на поръчката или, в подходящите случаи, реда на значение на такива критерии, ако такава информация не е предоставена в обявлението за поръчката, обявлението за наличието на квалификационна система или спецификациите.

5. Когато се прави покана за участие в конкурс посредством периодично индикативно обявление, възложителите последователно канят всички кандидати да потвърдят интереса си въз основа на подробна информация относно въпросната поръчка преди да започне подбора на оференти или участници в преговори.

Тази покана обхваща най-малко следната информация:

(a) естеството и количеството, включително всякакви опции относно допълнителни поръчки и, при възможност, прогнозираното време, което е налице за упражняването на тези опции относно поръчките, които се подновяват, естеството и количеството и, при възможност, прогнозните дати за публикуване на бъдещи обявления за конкурси за строителство, доставки или услуги, които ще бъдат предложени за представяне на оферти;

(б) вида на процедурата: ограничена или на договаряне;

(в) в подходящите случаи, датата, на която следва да започне или приключи възлагането на доставки или изпълнението на строителство или услуги;

(г) адреса и крайната дата за предлагане на искания за офертни документи и езика или езиците, на които те следва да бъдат съставени;

(д) адреса на субекта, който възлага поръчката и информацията, която е необходима да получаване на спецификациите и другите документи;

(е) икономическите и техническите условия, финансови гаранции и информация, която се изисква от икономическите оператори;

(ж) сумата и процедури за плащане за всяка сума, платима за получаването на офертните документи;

(з) формата на поръчката, който е предмет на поканата за представяне на оферти: покупка, лизинг, наем или покупка на изплащане или всякакво съчетание от тези; и

(и) критериите за възлагане на поръчката и тяхната тежест или, в подходящите случаи, реда на значение на такива критерии, в случай че тази информация не е посочена в индикативното обявление или спецификациите или в поканата за представяне на оферти или за преговаряне.


Раздел 3

Комуникация и информация


Член 48

Правила, приложими към комуникацията


1. Целият комуникационен и информационен обмен, посочен в настоящия дял, може да бъде извършван по поща, по факс, посредством електронни средства в съответствие с параграфи 4 и 5, по телефон в случаите и при обстоятелствата, посочени в параграф 6, или чрез съчетаване на тези средства, съобразно избора на възложителя.

2. Избраните средства за комуникиране следва да бъдат общодостъпни и по този начин да не ограничават достъпа на икономическите оператори до офертната процедура.

3. Комуникацията и обменът и съхраняването на информация се осъществява по такъв начин, че да се обезпечи целостта на данните и да се запази поверителността на офертите и исканията за участие, както и по такъв начин, че възложителите да могат да проучват съдържанието на офертите и исканията за участие само след изтичането на срока за възлагането им.

4. Средствата, които могат да се използват за комуникиране чрез електронни средства, както и техническите им качества, не следва да бъдат дискриминационни, следва да са общодостъпни и съвместими с информационните и комуникационни продукти за общо ползване.

5. Следните правила се прилагат към устройствата за електронно предаване и получаване на оферти и към устройствата за електронно получаване на искания за участие:

(a) информация относно спецификациите, необходими за електронното предаване на оферти и искания за участие, включително криптирането, се предоставят на разположение на заинтересованите лица. Нещо повече, устройствата за електронно получаване на оферти и искания за участие следва да съответстват на изискванията по приложение XXIV;

(б) държавите-членки могат, в съответствие с член 5 от Директива 1999/93/ЕО, да изискват електронните оферти да се съпътстват от усъвършенстван електронен подпис в съответствие с параграф 1 от нея;

(в) държавите-членки могат да въведат или поддържат доброволни програми за акредитация, насочени към повишени нива на сертифицирано възлагане на сервиз за тези устройства;

(г) оферентите или кандидати се задължават да предоставят, преди изтичането на срока, който е установен за предаването на оферти или искания за участие, на документите, удостоверенията и декларациите, споменати в членове 52, параграф 2, 52, параграф 3, 53 и 54, ако те не съществуват в електронен вид.

6. Следните правила се прилагат по отношение на предаването искания за участие:

(a) исканията за участие в процедури за възлагането на поръчки може да бъде направено писмено или по телефона;

(б) когато исканията за участие са направени по телефона, следва да бъде изпратено писмено потвърждение преди изтичането на срока, който е предвиден за получаването им;

(в) възложителите могат да изискват исканията за участие, които са направени по факс, да бъдат потвърдени по пощата или чрез електронни средства, когато това е необходимо за целите на правното доказване. Всяко такова изискване, заедно със срока за изпращане на потвърждение по пощата или чрез електронни средства, следва да бъде заявено от възложителя в обявлението, което се използва като средство за покана за участие в конкурс или в поканата, посочена в член 47, параграф 5.


Член 49

Информация за кандидатите за квалификация, кандидатите и оферентите


1. Възложителите възможно най-бързо уведомяват засегнатите икономическите оператори относно постигнатите решения относно сключването на рамково споразумение, възлагането на поръчката или допускането до динамична система за покупка, включително и относно мотивите за всяко решение да не бъде сключено рамково споразумение или да се възложи поръчка, за които е имало покана за участие в конкурс или за повторно започване на процедурата, или да не се приложи динамична система за покупка; тази информация се предоставя писмено, ако това бъде изискано от възложителите .

2. По искане на заинтересованата страна възложителите възможно най-бързо уведомяват:

- всеки неуспешен кандидат oтносно основанията за отхвърлянето на неговото заявление,

- всеки неуспешен оферент oтносно причините за отхвърлянето на неговата оферта, включително за случаите, посочени в член 34, параграфи 4 и 5, основанията за тяхното решение за неравнозначност или тяхното решение, че строителството, доставките или услугите не отговарят на изискванията за изпълнение или на функционалните изисквания,

- всеки оферент, който е направил допустима оферта, относно качествата и относителните предимства на избраната оферта, както и за наименованието на успелия оферент или страните по рамково споразумение.

Времето, през което това следва да бъде сторено, при никакви обстоятелства не може да надхвърля 15 дни от получаването на писменото запитване.

Възложителите могат да решат, че определена информация относно възлагането на поръчката или сключването на рамковото споразумение, или относно допускането до динамична система за покупка, посочена в параграф 1, не може да бъде дадена, когато разкриването на такава информация би препятствало изпълнението на закон или по друг начин би противоречало на обществения интерес или би накърнило законните търговски интереси на определен икономически оператор, публичен или частен, включително интересите на икономическия оператор, на който е възложена поръчката, или би могло да накърни лоялната конкуренция между икономическите оператори.

3. Възложителите, които създадат и оперират система за квалификация уведомяват заявителите за своето решение относно квалифицирането в рамките на срок от шест месеца.

В случай че за вземането на решение са необходими повече от четири месеца от представянето на заявлението, възложителят уведомява заявителя в рамките на два месеца от заявлението относно основанията, които оправдават по-дългия срок и относно датата, до която неговото заявление ще бъде прието или отхвърлено.

4. Кандидати, чиято квалификация е отказана, се уведомяват за такова решение и основанията за отказа възможно най-бързо и при никакви обстоятелства по-късно от 15 дни след датата на решението. Мотивите се основават на критериите за квалификация, посочени в член 53, параграф 2.

5. Възложителите, които създават и оперират система за квалификация могат да прекратят квалификацията на даден икономически оператор поради причини, основани на критериите за квалификация, посочени в член 53, параграф 2. Всяко намерение да бъде прекратена дадена квалификация предварително се съобщава писмено на икономическия оператор, най-малко 15 дни преди датата, на която следва да бъде прекратена квалификацията заедно с мотива или мотивите, които обосновават предложеното действие.


Член 50

Информация, която следва да се съхранява относно възлагането


1. Възложителите съхраняват подходяща информация относно всяка поръчка, която би била достатъчна, за да им позволи на по-късен етап да оправдаят решенията, които са взети във връзка с:

(a) квалифицирането и подбора на икономически оператори и възлагането на поръчки;

(б) ползването на процедури без предварителна покана за участие в конкурс по силата на член 40, параграф 3;

(в) неприлагането на глави III до VI от настоящия дял по силата на изключенията, предвидени в глава II от дял I и в глава II от настоящия дял.

Възложителите предприемат необходимите стъпки, за да документират напредъка на процедурите за възлагане, проведени посредством електронни средства.

2. Информацията се съхранява поне четири години от датата на възлагането на поръчката, така че възложителят да може, през този период, да предоставя необходимата информация на Комисията, ако тя пожелае това.


ГЛАВА VII

Провеждане на процедурата


Член 51

Общи разпоредби


1. С оглед избирането на участници в техните процедури по възлагане:

(a) възложителите, които са предоставили правила и критерии за изключване на оференти или кандидати в съответствие с член 54, параграфи 1, 2 или 4, изключват икономически оператори, които отговарят на такива правила и отговарят на такива критерии;

(б) те избират оференти и кандидати в съответствие с обективни правила и критерии, установени съобразно член 54;

(в) при ограничени процедури и при процедури на договаряне с покана за участие в конкурс, в подходящите случаи те намаляват в съответствие с член 54 броя на избраните кандидати съобразно букви a) и б).

2. Когато се прави покана за участие в конкурс посредством обявление за наличието на квалификационна система и с оглед подбора на участници в процедури за възлагане на особени поръчки, които са предмет на поканата за участие в конкурс, възложителите :

(a) квалифицират икономическите оператори в съответствие с разпоредбите на член 53;

(б) прилагат към такива квалифицирани икономически оператори тези разпоредби на параграф 1, които са от значение за ограничени или процедури на договаряне.

3. Възложителите проверяват дали предоставените от подбраните оференти оферти съответстват на правилата и изискванията, които се прилагат към офертите и възлагането на поръчката въз основа на критериите, установени в членове 55 и 57.


Раздел 1

Квалификационен и качествен подбор


Член 52

Взаимно признаване относно административните, технически или финансови условия и относно удостоверения, тестове и доказателства


1. При подбора на участници в ограничена или процедура на договаряне, при постигане на своите решения относно квалификацията или когато критериите и правилата се осъвременяват, възложителите не следва да:

(a) налагат административни, технически или финансови условия на определени икономически оператори, които не биха били наложени на други;

(б) изискват тестове или свидетелства, които биха дублирали вече наличните обективни доказателства.

2. Когато изискват производството на удостоверения, изготвени от независими органи, които потвърждават съответствието на икономическия оператор с определени стандарти за гарантиране на качество, възложителите се обръщат към системи за гарантиране на качеството, основани на съответните приложими европейски стандартни серии, заверени от органи, които съответстват на европейските стандартни серии относно удостоверяване.

Възложителите признават равнозначни удостоверения от органи, установени в други държави-членки. Те също така приемат от икономическите оператори други доказателства от равнозначни мерки за гарантиране на качеството.

3. Относно поръчките за строителство и услуги, и единствено при необходимост, възложителите могат да изискват, за да проверят техническите качества на икономическия оператор, посочване на мерките за управление на околната среда, които икономическият оператор ще може да приложи при изпълнението на поръчката. В такива случаи възложителите следва да изискват издаване на удостоверения, съставени от независими органи, които да удостоверят съответствието на икономическия оператор с определени стандарти за управление на околната среда, те следва да се отнасят до EMAS или до стандартите за управление на околната среда, които се основават на приложимите европейски или международни стандарти, заверени от органи, които съответстват на общностното право или на съответните европейски или международни стандарти относно удостоверяването.

Възложителите признават равнозначните удостоверения, издадени от органи, които са установени в други държави-членки. Те също така приемат от икономическите оператори други свидетелства за равнозначни мерки за управление на околната среда.


Член 53

Системи за квалификация


1. Възложителите, които пожелаят, могат да създадат и да оперират система за квалификация на икономически оператори.

Възложителите, които създават или оперират система за квалификация гарантират, че икономическите оператори по всяко време могат да изискват квалификация.

2. Системата по параграф 1 може да обхваща различни етапи за квалификация.

Тя оперира въз основа на обективни критерии и правила за квалификация, които се създават от възложителя.

Когато тези критерии и правила обхващат технически спецификации, се прилагат разпоредбите на член 34. Критериите и правилата могат да бъдат актуализирани, когато се изисква.

3. Критериите и правилата за квалификация, посочени в параграф 2, могат да обхващат критериите за изключване, посочени в член 45 от Директива 2004/18/ЕО по силата на разпоредбите и условията, предвидени в нея.

Когато възлагащият орган е възлагащ орган по смисъла на член 2, параграф 1, a), тези критерии и правила обхващат критериите за изключване, посочени в член 45, параграф 1 от Директива 2004/18/ЕО.

4. Когато критериите и правилата за квалификация, посочени в параграф 2, обхващат изисквания във връзка с икономическите и финансови възможности на икономическия оператор, последният може при необходимост да разчита на способностите на други субекти, независимо от правното естество на връзката между него и тези субекти. В този случай икономическият оператор следва да докаже на възложителя, че тези източници ще са на негово разположение за времето на периода на действие на квалификационната система, например чрез създаване на предприятие от тези субекти в тази връзка.

При същите условия, група от икономически оператори, както се указва в член 11, може да разчита на възможностите на участниците в групата или на други субекти.

5. Когато критериите и правилата за квалификация, посочени в параграф 2, обхващат изисквания във връзка с техническите и/или професионалните възможности на икономическия оператор, последният може при необходимост да разчита на възможностите на други субекти, независимо от правното естество на връзката между него и тези субекти. В този случай икономическият оператор следва да докаже на възложителя, че тези източници ще са на негово разположение за времето на периода на действие на квалификационната система, например чрез предоставяне на предприятие от тези субекти, за да се предоставят необходимите източници на икономическия оператор.

При същите условия група от икономически оператори, както се указва в член 11, може да разчита на възможностите на участниците в групата или на други субекти.

6. Критериите и правилата за квалификация, посочени в параграф 2, се предоставят при поискване на икономическите оператори. Актуализирането на тези критерии и правила се съобщава на заинтересованите икономически оператори.

Когато възложител смята, че квалификационната система на определени други субекти или органи отговаря на неговите изисквания, той съобщава на заинтересованите икономически оператори наименованията на такива други субекти или органи.

7. Писмен запис на квалифицираните икономически оператори се съхранява; той може да бъде подразделен на категории, съобразно вида на поръчката, за който е валидна квалификацията.

8. При създаването и оперирането на квалификационна система възложителите по-специално съблюдават разпоредбите на член 41, параграф 3 относно обявления относно наличието на система за квалификация, на член 49, параграфи 3, 4 и 5 относно информацията, която следва да се предостави на икономическите оператори, които са кандидатствали за квалификация, на член 51, параграф 2 относно подбора на участници, когато се прави покана за участие в конкурс посредством обявление за наличието на квалификационна система също както разпоредбите на член 52 относно взаимното признаване относно административни, технически или финансови условия, удостоверения, тестове и свидетелства.

9. Когато се прави покана за участие в конкурс посредством обявление относно наличието на квалификационна система, оферентите по дадена ограничена процедура или участниците в процедура на договаряне се подбират измежду квалифицираните кандидати в съответствие с такава система.


Член 54

Критерии за качествен подбор


1. Възложителите, които установят критерии за подбор в открита процедура, правят това в съответствие с обективни правила и критерии, които са достъпни на заинтересованите икономически оператори.

2. Възложителите, които подбират кандидати за ограничени или процедури на договаряне, правят това съобразно обективни правила и критерии, които те са установили, и които са достъпни на заинтересованите икономически оператори.

3. При ограничени процедури или процедури на договаряне критериите могат да се основават на обективната нужда на възложителя да намали броя на кандидатите до ниво, което е оправдано от нуждата да се балансират особените качества на процедурата за възлагане на поръчки с източниците, които са необходими за провеждането й. Броят на избраните кандидати, обаче, отчита необходимостта да гарантира подходяща конкуренция.

4. Критериите, които са установени в параграфи 1 и 2, могат да обхващат критериите за изключване, посочени в член 45 от Директива 2004/18/ЕО относно клаузите и условията, установени в нея.

Когато възложителят е възлагащ орган по смисъла на член 2, параграф 1, a), критериите и правилата, посочени в параграфи 1 и 2 на настоящия член обхващат критериите за изключване, посочени в член 45, параграф 1 от Директива 2004/18/ЕО.

5. Когато критериите, посочени в параграфи 1 и 2, обхващат изисквания във връзка с икономическите и финансовите възможности на икономическия оператор, последният може, когато е необходимо и за определена поръчка, да разчита на способностите на други субекти, независимо от правната същност на връзката между него и тези субекти. В този случай икономическият оператор следва да докаже на възложителя, че той ще разполага с тези източници, например чрез предоставяне на предприятие посредством тези субекти за тази цел.

Съгласно същите условия група от икономически оператори, както се указва в член 11, могат да разчитат на възможностите на участниците в групата или на други субекти.

6. Когато критериите, посочени в параграфи 1 и 2, обхващат изисквания във връзка с техническите и/или професионалните възможности на икономически оператор, последният може, когато е необходимо и за определена поръчка, да разчита на способностите на други субекти, независимо от правната същност на връзката между него и тези субекти. В този случай икономическият оператор следва да докаже на възложителя, че той ще разполага с тези източници за изпълнението на поръчката, например чрез предоставяне на предприятие посредством тези субекти, за да предоставят на икономическия оператор необходимите източници.

Съгласно същите условия група от икономически оператори, както се указва в член 11, могат да разчитат на възможностите на участниците в групата или на други субекти.


Раздел 2

Възлагане на поръчката


Член 55

Критерии за възлагане на поръчката


1. Без да се накърняват националните законови, подзаконови или административни разпоредби относно заплащането за определени услуги, критериите въз основа на които възложителите основават възлагането на поръчки:

(a) когато поръчката е възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта от гледна точка на възложителя орган, ще бъдат различни критерии, във връзка с предмета на въпросната поръчка, такава дата за доставяне или завършване, текущи разходи, рентабилност, качество, естетически и функционални качества, екологични качества, техническо качество, следпродажбено обслужване и техническа помощ, задължения относно резервни части, сигурност на доставката и цена или по друг начин

(б) само най-ниската цена.

2. Без да се накърняват разпоредбите на трета алинея, в случаите, посочени в параграф 1, a), възложителят орган указва относителната тежест, която той придава на всеки от критериите, които са избрани за определянето на икономически най-изгодната оферта.

Тези тежести могат да се изразят, като се предвиди обхват с подходящи максимални разлики.

Когато по мнението на възложителя не е възможно претегляне поради разбираеми причини, възложителят посочва критериите в низходящ ред на значимост.

Относителната тежест или ред на значение се указват, когато е подходящо, в обявлението, което се ползва като средство за покана за участие в конкурс, в поканата за потвърждение на интереса, посочена в член 47, параграф 5, в поканата за оферта или за преговаряне, или в спецификациите.


Член 56

Употреба на електронни търгове


1. Държавите-членки могат да предвидят, че възложителите могат да ползват електронни търгове.

2. В открити, ограничени или процедури на договаряне с предварителна покана за участие в конкурс, възложителите могат да решат, че възлагането на поръчка се предшества от електронен търг, когато спецификации на поръчката могат да бъдат установени с точност.

При същите обстоятелства даден електронен търг може да бъде проведен при откриването за конкурс на поръчки, които се възлагат съгласно динамичната система за покупка, посочена в член 15.

Електронният търг се основава:

(a) или единствено на цени, когато поръчката се предоставя съобразно най-ниската цена,

(б) или на цени и/или на новите стойности на белезите на офертите, посочени в спецификацията, когато поръчката се предоставя на икономически най-изгодната оферта.

3. Възложителите, които решат да проведат електронен търг, заявяват за това обстоятелство в обявлението, което се ползва като средство за покана за участие в конкурс.

Спецификациите включват, inter alia, следните подробности:

(a) белезите, чиито стойности са предмет на електронния търг, при условие че такива белези са количествени и могат да бъдат изразени в цифри или проценти;

(б) всякакви ограничения на стойностите, които могат да бъдат предоставени, които са следствие от спецификациите във връзка с предмета на поръчката;

(в) информацията, която ще бъде предоставена на оферентите по време на протичането на електронния търг и, в подходящите случаи, момента, когато тя ще им бъде предоставена;

(г) приложимата информация относно процеса на електронния търг;

(д) условията, съгласно които оферентите ще могат да наддават и по-специално, минималните разлики, които, по-специално, ще се изискват при наддаването;

(е) приложимата информация относно използваното електронно оборудване и разпоредбите и техническите спецификации за връзка.

4. Преди да се пристъпи към електронния търг възложителите правят пълна първоначална оценка на офертите в съответствие с установения критерий за възлагане и с определеното за тях претегляне.

Всички оференти, които са представили допустими оферти, се канят едновременно чрез електронни средства да предложат нови цени и/или нови стойности; поканата съдържа цялата приложима информация относно индивидуалната връзка с електронното оборудване, което се ползва, и заявява датата и часа на началото на електронния търг. Електронният търг може да се извърши в няколко последователни етапа. Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата, на която са изпратени поканите.

5. Когато поръчката следва да бъде сключена въз основа на икономически най-изгодната оферта, поканата се съпътства от резултата от пълната оценка на съответната оферта, извършена в съответствие с претеглянето, предвидено в първата алинея на член 55, параграф 2.

Поканата също така заявява математическата формула, която се ползва в даден електронен търг за определяне на автоматичното класиране въз основа на предложените нови цени и/или нови стойности. Тази формула обхваща претеглянето на всички критерии, които са установени, за да се определи икономически най-изгодната оферта, както се сочи в обявлението, което е използвано за поканата за участие в конкурс или спецификациите; за тази цел, всички разлики следва обаче да бъдат предварително намалени до определена стойност.

Когато се допускат опции се предоставя отделна формула за всяка опция.

6. По време на всеки етап от даден електронен търг възложителите незабавно съобщават на всички оференти достатъчна информация, която да ги облекчи при определянето на техните съответни класирания във всеки момент. Те също така могат да съобщават друга информация относно други предложени цени или стойности, при условие че това е заявено в спецификациите. Те могат също така по всяко време да обявят броя на участниците на този етап от търга. В никой случай обаче те не могат да разкрият идентичността на оферентите по време на който и да е етап от даден електронен търг.

7. Възложителите затварят даден електронен търг по един или повече от следните начини:

(a) в поканата да вземат участие в търга те посочват датата и времето, които са предварително определени;

(б) когато те не получават повече нови цени или нови стойности, които отговарят на изискванията относно минималните разлики. В този случай възложителите заявяват в поканата за участие в търга времето, което те ще оставят да изтече след получаването на последното заявяване, преди да затворят дадения електронен търг;

(в) когато броят от етапи в търга, който е определен в поканата за участие в търга, е завършен.

Когато възложителите решат да затворят даден електронен търг в съответствие с буква в), вероятно в комбинация с разпоредбите, които са установени в буква б), поканата за участие в търга посочва графика за всеки етап от търга.

8. След като затворят даден електронен търг възложителите предоставят поръчката в съответствие с член 55 въз основа на резултатите от електронния търг.

9. Възложителите не могат да прилагат електронните търгове по неправомерен начин, нито могат да ги използват по начин, който препятства, ограничава или нарушава конкуренцията или който променя предмета на поръчката, както е определена в обявлението, което се използва като средство за покана за участие в конкурса, и в спецификацията.


Член 57

Необичайно ниски оферти


1. Ако за определена поръчка, изглежда, че офертите са необичайно ниски във връзка със стоките, строителството или услугите, възложителят, преди да може да отхвърли тези оферти, следва да изиска писмено подробности за съставните елементи на офертата, които той приема за релевантни.

Тези подробности могат по-специално да се отнасят до:

(a) икономиката на производствения процес на предоставените услуги и на метода за строителство;

(б) избраните технически решения и/или всякакви изключително благоприятни условия, с които разполага оферентът за снабдяването със стоки или услуги или за извършването на строежа;

(в) оригиналността на доставките, услугите или строежа, предложени от оферента;

(г) съответствието с разпоредбите във връзка със защитата при заетост и условията на труд, които са в сила на мястото, където ще се изпълняват строежа, услугите или доставките;

(д) възможността на оферентът да получи държавна помощ.


2. Възложителят проверява тези съставни елементи посредством консултиране с оферента, като се вземат предвид предоставените свидетелства.


3. Когато възложител установи, че дадена оферта е необичайно ниска, поради това, че оферентът е получил държавна помощ, офертата може да бъде отхвърлена единствено на това основание само след консултиране на оферента, когато той не може да докаже, в рамките на достатъчен срок, определен от възложителя, че въпросната помощ е законно предоставена. Когато възложителят отхвърля дадена оферта при тези обстоятелства, той следва да уведоми Комисията за това.


Раздел 3

Оферти, които обхващат продукти с произход

от трети страни и връзки с тези страни


Член 58

Оферти, които обхващат продукти

с произход от трети страни


1. Настоящият член се прилага към оферти, които обхващат продукти с произход от трети страни, с които Общността не е сключила, независимо дали многостранно или двустранно, споразумение, което да гарантира съпоставим и ефективен достъп на предприятията от Общността на пазарите на тези трети страни. Това не накърнява задълженията на Общността или нейните държави-членки по отношение на трети страни.

2. Всяка оферта, която е предложена за възлагането на поръчка за доставка може да бъде отхвърлена, когато съотношението на продуктите с произход от трети страни, както се определя в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността30, надхвърля 50 % от съвкупната стойност на продуктите, които съставляват офертата. За целите на настоящия член, софтуера, който се ползва в оборудването на телекомуникационната мрежа, се приема за продукти.


3. При спазване на втора алинея, когато две или повече оферти са равнозначни в светлината на критериите за възлагане на поръчката, определени в член 55, ще се предпочетат тези оферти, които не могат да бъдат отхвърлени съобразно параграф 2. Цените на тези оферти се приемат за равнозначни за целите на настоящия член, ако разликата в цените не надвишава 3 %.


Дадена оферта няма да се предпочете пред друга съобразно първа алинея, когато приемането й би задължило възложителя да придобие оборудване, което има технически качества, които са различни от тези на наличното оборудване, което води до несъвместимост, технически трудности при работата и поддръжката или до непропорционални разходи.


4. За целите на настоящия член тези трети страни, до които се разпростират ползите от разпоредбите на настоящата директива по силата на решение на Съвета в съответствие с параграф 1, няма да бъдат взети предвид при определянето на съотношението, посочено в параграф 2, на продукти с произход от трети страни.


5. Комисията предоставя годишен отчет на Съвета, с начало от втората половина на първата година след влизането в сила на настоящата директива, относно напредъка, който е постигнат в многостранните или двустранните преговори относно достъпа на предприятията на Общността до пазарите на трети страни в областите от обхвата на настоящата директива, относно всеки резултат, който такива преговори може да са постигнали и относно практическото изпълнение на всички споразумения, които са били сключени.

Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията може да изменя разпоредбите на настоящия член в светлината на такива положения.


Член 59

Отношения с трети страни по отношение на

поръчки за строителство, доставки и услуги


1. Държавите-членки уведомяват Комисията за всякакви общи трудности, правни или фактически, с които са се сблъскали и които са отчели техните предприятия при обезпечаване на възлагането на поръчки за услуги в трети страни.

2. Комисията докладва на Съвета преди 31 декември 2005 г. и периодично след това откриването на поръчки за услуги в трети страни и относно напредъка в преговорите с тези страни по този въпрос, особено в рамките на СТО.

3. Комисията полага усилия, като се обръща към засегнатата трета страна, да поправи всякаква ситуация, при която се установи, въз основа или на отчетите, посочени в параграф 2 или на друга информация, че в контекста на възлагането на поръчки за услуги, дадена трета страна:


(a) не предоставя на предприятията на Общността ефективен достъп, съпоставим с този, който е предоставен от Общността на предприятия от тази страна; или

(б) не предоставя на предприятията на Общността национален режим или същите възможности за конкуренция, които са достъпни за националните предприятия; или

(в) предоставя на предприятия от други трети страни по-благоприятен режим,отколкото на предприятията на Общността.

4. Държавите-членки уведомяват Комисията за всякакви трудности, правни или фактически, с които са се сблъскали и които са отчели техните предприятия и които се дължат на неспазването на разпоредбите на международното трудово право, посочени в приложение XXIII, когато тези предприятия са се опитали да гарантират възлагането на поръчки в трети страни.

5. При обстоятелствата, посочени в параграфи 3 и 4, Комисията може по всяко време да предлага на Съвета да вземе решение за спиране или ограничаване, за период, който се указва в решението, на възлагането на поръчки за услуги на:

(a) предприятия, подчинени на правото на въпросната трета страна;

(б) предприятия, свързани с предприятията, посочени в буква a) и които имат седалище в Общността, но които нямат пряка и ефективна връзка с икономиката на дадена държава-членка;

(в) предприятия, които предлагат оферти, които имат за предмет услуги, които са с произход от въпросната трета страна.

Съветът действа с квалифицирано мнозинство своевременно.

Комисията може да предложи тези мерки по своя инициатива или по искане на държава-членка.

6. Настоящият член не накърнява задълженията на Общността във връзка с трети страни, които произтичат по силата на международни споразумения относно обществени поръчки, особено в рамките на СТО.


ДЯЛ III

ПРАВИЛА ОТНОСНО КОНКУРСИ ЗА ПРОЕКТ НА УСЛУГИ


Член 60

Общи разпоредби


1. Правилата за организирането на конкурс за проект са в съответствие с параграф 2 на настоящия член и с членове 61 и 63 до 66 и се предоставят на заинтересованите от участие в конкурса.

2. Допускането на участници до конкурси за проект не се ограничава:

(a) спрямо територията или част от територията на държава-членка;

(б) въз основа на това, че съгласно правото на държавата-членка, в която се организира конкурсът, от тях би се изисквало да са физически или юридически лица.


Член 61

Прагове


1. Настоящият дял се прилага към конкурси за проект, организирани като част от процедура за възлагане на поръчка за услуги, чиято прогнозна стойност, без включен ДДС, се равнява или е по-голяма от EUR 499 000. За целите на настоящия параграф, "праг" означава прогнозната стойност, без включен ДДС на поръчката за услуги, включително всякакви възможни награди и/или плащания на участниците.

2. Настоящият дял се прилага към всички конкурси за проект, когато съвкупната стойност на конкурсните награди и плащания на участниците се равнява на или е повече от EUR 499 000.

За целите на настоящия параграф, "праг" означава съвкупната сума на наградите и плащанията, включително прогнозната стойност, без включен ДДС на поръчката за услуги, която може да бъде възложена впоследствие съгласно член 40, параграф 3 ако възложителят не изключи такова възлагане в обявлението за конкурса.


Член 62

Изключени конкурси за проект


Настоящият дял не се прилага към:

(1) конкурси, които са организирани в същите случаи, като посочените в членове 20, 21 и 22 за поръчки за услуги;

(2) конкурси за проект, които са организирани за извършването, в съответната държава-членка, на дейност, по отношение на която е установена приложимостта на параграф 1 на член 30 по силата на решение на Комисията или е било прието за приложимо съобразно параграф 4, втора или трета алинеи, или съобразно параграф 5, четвърта алинея от същия член.


Член 63

Правила за обявяване и прозрачност


1. Възложителите, които искат да организират конкурс за проект обявяват покана за участие в конкурс посредством обявление за конкурс. Възложителите, които са провели конкурс за проект, обявяват резултатите посредством обявление. Поканата за участие в конкурс съдържа информацията, посочена в приложение XVIII, а обявлението за резултатите от конкурса за проект съдържа информацията, посочена в приложение XIX в съответствие с формата на стандартните формуляри, приети от Комисията в съответствие с процедурата в член 68, параграф 2.

Обявлението с резултатите от конкурса за проект се изпраща на Комисията в рамките на два месеца след приключването на конкурса за проект и съгласно условията, които Комисията установи в съответствие с процедурата, посочена в член 68, параграф 2. В тази връзка Комисията зачита всякакви чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат да посочат, когато изпращат тази информация, относно броя на получените проекти или планове, самоличността на икономическите оператори и предложените цени.

2. Член 44, параграфи от 2 до 8 също така се прилага към обявления във връзка с конкурси за проект.


Член 64

Средства за комуникация


1. Член 48, параграфи 1, 2 и 4 се прилага към всички обявления във връзка с конкурсите.

2. Обявленията, обмена и съхраняването информация са такива, че да гарантират съхраняването на целостта и поверителния характер на цялата информация, която се съобщава от участниците в конкурса и че журито определя съдържанието на плановете и проектите само след изтичането на срока за тяхното представяне.

3. Следните правила се прилагат към средствата за електронно получаване на планове и проекти:

(a) информацията във връзка със спецификациите, която е необходима за представянето на планове и проекти чрез електронни средства, включително криптирането, се предоставя на заинтересованите лица. В допълнение, средствата за електронно получаване на планове и проекти съответстват на изискванията на приложение XXIV;

(б) държавите-членки могат да въведат или поддържат доброволни програми за акредитация, насочени към засилени нива на сертифицирано възлагане на сервиз за такива средства.


Член 65

Правила за организирането на конкурс за проект, избор на участници и жури


1. Когато организират конкурси за проект възложителите прилагат процедури, които са съобразени с разпоредбите на настоящата директива.

2. Когато конкурсите за проект са ограничени до ограничен брой участници, възложителите установяват ясни и недискриминационни критерии за подбор. Във всеки случай броят на кандидатите, поканени да вземат участие, следва да бъде достатъчен, за да се гарантира честен конкурс.

3. Журито се състои изключително от физически лица, които са независими от участниците в конкурса. Когато се изисква определена професионална квалификация от участниците в конкурса, поне една трета от членовете на журито следва да имат същата квалификация или равнозначна квалификация.


Член 66

Решения на журито


1. Журито е независимо при вземането на решение или становище.

2. То разглежда анонимно представените от кандидатите планове и проекти и единствено въз основа на критериите, посочени в обявлението за конкурса.

3. То записва своето класиране на проектите в доклад, подписан от неговите членове, съставен съобразно качествата на всеки проект, заедно с техните забележки и всякакви точки, които се нуждаят от изясняване.

4. Анонимността следва да се съблюдава, докато журито достигне до становище или решение.

5. В случай на необходимост могат да бъдат поканени кандидатите, за да отговорят на въпроси, които журито е записало в протокола, за изясняване на всякакви аспекти от проектите.

6. Съставя се пълен протокол на диалога между членовете на журито и кандидатите.


ДЯЛ IV

СТАТИСТИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 67

Статистически задължения


1. Държавите-членки гарантират, в съответствие с разпоредбите, които се установят съгласно процедурата, предвидена в член 68, параграф 2, че Комисията получава ежегодно статистически отчет относно съвкупната стойност, разбита по държава-членка и по категории дейности, за които се отнасят приложения I - X, на поръчките, възложени под праговете, установени в член 16, но които биха попаднали в обхвата на настоящата директива, ако не бяха тези прагове.

2. Що се отнася до категориите дейности, към които се прилагат приложения II, III, V, IX и X държавите-членки гарантират, че Комисията получава статистически отчет относно поръчки, които са възложени не по-късно от 31 октомври 2004 г. за предходната година, и преди 31 октомври на всяка година след това, в съответствие с разпоредбите, които бъдат предвидени съгласно процедурата, предвидена в член 68, параграф 2. Статистическият отчет съдържа информацията, която се изисква, за да се провери правилното прилагане на споразумението.

Информацията, която се изисква съгласно първа алинея не обхваща информация относно поръчки за услуги за И & Р, посочени в категория 8 на приложение XVII A, относно телекомуникационни услуги, посочени в категория 5 на приложение XVII A, чиито CPV позиции са равнозначни на CPC референтни номера 7524, 7525 и 7526, или относно услугите, посочени в приложение XVII Б.

3. Разпоредбите съгласно параграфи 1 и 2 се установяват по такъв начин, че да се гарантира че:

(a) в интерес на административното опростяване, поръчките с по-ниска стойност могат да бъдат изключени, при условие че не се застрашава полезния характер на статистиката;

(б) се зачита поверителното естество на предоставената информация.


Член 68

Процедура на комитета


1. Комисията се подпомага от Консултативен комитет за обществени поръчки, създаден по силата на член 1 от Решение 71/306/ЕИО31 на Съвета (наричан оттук нататък "Комитета").

2. Когато се споменава настоящия параграф, се прилагат членове 3 и 7 на Решение 1999/468/ЕО, като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3. Комитетът приема процедурен правилник.


Член 69

Преглед на праговете


1. Комисията проверява праговете, установени в член 16, на всеки две години от 30 април 2004 г., и при необходимост, във връзка с втора алинея, ги преразглежда в съответствие с процедурата, предвидена в член 68, параграф 2.

Изчисляването на стойността на тези прагове се основава на среднодневната стойност на еврото, изразена в СПТ, за 24-те месеца, изтичащи в последния ден на месец август , който предшества преразглеждането с начало на действие от 1 януари. Стойността на праговете, които са преразгледани по този начин, при необходимост, се закръглят надолу до най-близките хиляда евро, за да се гарантира, че се съблюдават праговете в сила, предвидени по силата на споразумението, изразени в СПТ.

2. Едновременно с извършването на преразглеждането съгласно параграф 1 Комисията, в съответствие с процедурата, предвидена в член 68, параграф 2, изравнява праговете, установени в член 61 (конкурси за проект) с преразгледания праг, приложим към поръчки за услуги.

Стойностите на праговете, установени в съответствие с параграф 1, в националните валути на държавите-членки, които не участват в Паричния съюз, по принцип се преразглеждат на всеки две години от 1 януари 2004 г. Изчисляването на такива стойности се основава на среднодневните стойности на тези валути, изразени в евро, през 24-те месеца, които изтичат в последния ден на месец август , който предхожда преразглеждането, което влиза в сила от 1 януари.

3. Преразгледаните прагове, посочени в параграф 1, техните стойности в националните валути и изравнените прагове, посочени в параграф 2, се публикуват от Комисията в "Официален вестник" на Европейския съюз в началото на месец ноември след тяхното преразглеждане.


Член 70

Изменения


Комисията може да измени в съответствие с процедурата, предвидена в член 68, параграф 2:

(a) списък на възложителите в приложения I - X, така че те да отговарят на критериите, установени в членове 2 - 7;

(б) процедурите за съставянето, предаването, получаването, превода, събирането и разпределянето на обявленията, посочени в членове 41, 42, 43 и 63;

(в) процедурите за особени отпратки към определени позиции в CPV номенклатурата в обявленията;

(г) референтните номера в номенклатурата, установена в приложение XVII, дотолкова доколкото това не променя материалния обхват на директивата, както и процедурите за справка в обявленията към определени позиции в тази номенклатура в рамките на категориите услуги, изброени в приложението;

(д) референтните номера в номенклатурата, установена в приложение XII, дотолкова доколкото това не променя материалния обхват на директивата, както и процедурите за справка към определени позиции в тази номенклатура в обявленията;

(е) приложение XI;

(ж) процедурата за изпращане и публикуване на данни, посочена в приложение XX, въз основа на технически прогрес и или поради административни мотиви;

(з) техническите подробности и характеристиките на средствата за електронно получаване, посочени в букви a), е) и ж) от приложение XXIV;

(и) в интерес на административното опростяване, както се предвижда в член 67, параграф 3, процедурите за използване, съставяне, предаване, получаване, превод, събиране и разпределяне на статистическите отчети, посочени в член 67, параграфи 1 и 2;

(й) техническите процедури за методите за изчисление, създадени в член 69, параграфи 1 и 2, втора алинея.


Член 71

Изпълнение на директивата


1. Държавите-членки привеждат в действие законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са необходими за постигане на съответствие с настоящата директива най-късно до 31 януари 2006 г. Те уведомяват незабавно Комисията за това.

Държавите-членки могат да се възползват от допълнителен период от не повече от 35 месеца след изтичането на срока, предвиден в първа алинея за прилагането на разпоредбите, необходими за постигане на съответствие с член 6 на настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, те ще съдържат препратка към настоящата директива или се съпътстват от такава препратка при тяхното официално публикуване. Методите за осъществяване на такива препратки се установяват от държавите-членки.

Разпоредбите на член 30 се прилагат от 30 април 2004 г.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби на националното право, които те приемат в областта от обхвата на настоящата директива.


Член 72

Механизми за наблюдение


В съответствие с Директива на Съвета 92/13/ЕИО от 25 февруари 1992 г. относно съгласуване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби във връзка с прилагането на общностните правила относно процедурите за възлагане на поръчки на субекти, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и телекомуникационния сектор32, държавите-членки обезпечават изпълнение на настоящата директива посредством ефективни, налични и прозрачни механизми.

За тази цел те могат, наред с другото, да посочат или да създадат независим орган.


Член 73

Отмяна


С настоящето се отменя Директива 93/38/ЕИО, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право, установени в приложение XXV.

Препратките към отменената директива се приема, че са направени към настоящата директива и следва да се четат в съответствие с таблицата на съответствие в приложение XXVI.


Член 74

Влизане в сила


Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването й в "Официален вестник" на Европейския съюз.


Член 75

Адресати


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Страсбург на 31 март 2004 година


За Европейския парламентЗа Съвета

Председател Председател

П. КОКС Д. РОШПРИЛОЖЕНИЕ І


ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА ТРАНСПОРТА ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГАЗ ИЛИ ОТОПЛИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ


Белгия


- Distrigaz//NV Distrigaz.

- Местни органи или асоциации от местни органи, за тази част от тяхната дейност.


Дания


- Субекти, които разпределят газ или отоплителна енергия въз основа на разрешение съгласно § 4 от lov om varmeforsyning, вж. Consolidation Act № 772 от 24 юли 2000 г.

- Субекти, които транспортират газ въз основа на разрешение съобразно § 10 от lov nr. 449 om naturgasforsyning от 31 май 2000 г.

- Субекти, които транспортират газ въз основа на разрешение съобразно bekendtgшrelse nr. 141 om rorledningsanl?g pa dansk kontinentalsokkelomrade tiltransport af kulbrinter от 13 март 1974 г.


Германия


- Местни органи, публичноправни органи или асоциации от публичноправни органи или контролирани от държавата предприятия, които предоставят газ или отоплителна енергия на други или оперират обща мрежа за доставка съобразно член 2, параграф 3 на Gesetz uber die Elektrizitats- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) от 24 април 1998 г., последно изменен от 10 ноември 2001 г.


Гърция


- '??????? ?????????? ?????? (?.??.?.) ?.?.', което превозва и разпределя газ в съответствие със Закон № 2364/95, изменен от Закони № 2528/97, 2593/98 и 2773/99.


Испания


- Enagas, S.A.

- Bahia de Bizkaia Gas, S.L.

- Gasoducto Al Andalus, S.A.

- Gasoducto de Extremadura, S.A.

- Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

- Regasificadora del №roeste, S.A.

- Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

- Тransportista Regional de Gas, S.A.

- Union Fenosa de Gas, S.A.

- Bilbogas, S.A.

- Compania Espanola de Gas, S.A.

- Distribucion y Comercializacion de Gas de Extramadura, S.A.

- Distribuidora Regional de Gas, S.A.

- Donostigas, S.A.

- Gas Alicante, S.A.

- Gas Andalucia,, S.A.

- Gas Aragon,, S.A.

- Gas Asturias, S.A.

- Gas Castilla - La Mancha, S.A.

- Gas Directo, S.A.

- Gas Figueres, S.A.

- Gas Galicia SDG, S.A.

- Gas Hernani, S.A.

- Gas Natural de Cantabria, S.A.

- Gas Natural de Castilla y Leon,, S.A.

- Gas Natural SDG, S.A.

- Gas Natural de Alava, S.A.

- Gas Natural de La Coruna,, S.A.

- Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

- Gas Navarra, S.A.

- Gas Pasaia, S.A.

- Gas Rioja, S.A.

- Gas y Servicios Merida, S.L.

- Gesa Gas, S.A.

- Meridional de Gas, S.A.U.

- Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

- Tolosa Gas, S.A.


Франция


- Societe nationale des gaz du Sud-Ouest, превозващо газ.

- Gaz de France, създадено и работещо съобразно loi n° 46-628 sur la nationalisation de l'electricite et du gaz от 8 април 1946, с измененията.

- Субекти, които разпределят елекрическа енергия, споменати в член 23 на loi n° 46-628 sur la nationalisation de l'electricite et du gaz от 8 април 1946 г., с измененията.

- Compagnie francaise du methane, превозващ газ.

- Местни органи или асоциации на местни органи, които разпределят отоплителна енергия.
Ирландия


- Bord Gais Eireann

- Други субекти, които могат да получат разрешително да предприемат дейността по разпределение на природен газ или предаване от Комисията за енергийна регулация съобразно разпоредбите на Gas Acts 1976 до 2002.

- Субекти, които са лицензирани съгласно Electricity Regulation Act 1999, които като оператори на "Комбинирани заводи за отопление и електричество" вземат участие в разпределението на отоплителна енергия.


Италия


- SNAM Rete Gas s.p.a., SGM и EDISON T& S, превозващ газ.

- Субекти, които разпределят газ, подчиняващи се на консолидираните текстове на законите относно прякото придобиване на контрол над публичните услуги от местни органи и провинции, одобрени от Кралски декрет №. 2578 от 15 октомври 1925 г. и от Президенски декрет №. 902 от 4 октомври 1986.

- Субекти, които разпределят отоплителна енергия на обществеността, както се указва в член 10 от Закон №. 308 от 29 май 1982 г. - №rme sul contenimento dei consumi energici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili dagli idrocarburi.

- Местни органи или асоциации от местни органи, които разпределят отоплителна енергия на обществеността.


Люксембург


- Societe de transport de gaz SOTEG S.A.

- Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

- Service industriel de la Ville de Dudelange.

- Service industriel de la Ville de Luxembourg.

- Местни органи или асоциации, образувани от тези местни органи, които отговарят за разпределението на отоплителна енергия.


Нидерландия


- Субекти, които произвеждат, транспортират или които разпределят газ въз основа на разрешение (vergunning), предоставено от общинските органи съобразно Gemeentewet.

- Общински или областни органи, които транспортират или разпределят газ съобразно Gemeentewet или Provinciewet.

- Местни органи или асоциации от местни органи, които разпределят отоплителна енергия на обществеността.


Австрия


- Субекти, оправомощени да транспортират или разпределят газ съобразно Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, pp. 1451-1935 или Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I № 121/2000, както е изменен.

- Субекти, оправомощени да транспортират или разпределят отоплителна енергия съобразно Gewerbeordnung, BGBl. № 194/1994, както е изменен.


Португалия


- Субекти, които транспортират или които разпределят газ съобразно член 1 от Наредба-закон № 8/2000 от 8 февруари 2000 г., с изключение на алинеи (ii) и (iii) на параграф 3, б) от този член.


Финландия


- Публични или други субекти, които оперират газова мрежова транспортна система и превозващи или разпределящи газ съгласно разрешение съобразно глава 3(1) или глава 6(1) от maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000); и общински субекти или публични предприятия, които произвеждат, транспортират или които разпределят отоплителна енергия или предоставят отоплителна енергия на мрежи.


Швеция


- Субекти, които транспортират или разпределят газ или отоплителна енергия въз основа на концесия съобразно lagen (1978:160) om vissa rorledningar..


Обединено кралство


- Публичен превозвач на газ, както се указва в раздел 7(1) от Gas Act 1986.

- Лице, което е признато за предприемач за доставка на газ съгласно член 8 от Gas (Северна Ирландия) Order 1996.

- местeн орган, който предоставя или оперира фиксирана мрежа, която предоставя или ще предоставя публична услуга във връзка с производството, транспорта или разпределението на отоплителна енергия.

- Лице, което е овластено съгласно раздел 6(1)(a) от Еlectricity Act 1989, чието разрешение обхваща разпоредбите, посочени в раздел 103 на този акт.

- Северноирландски Housing Executive.
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ


ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСПОРТ ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯБелгия


- SA Electrabel//NV Electrabel.

- Местни органи и асоциации от местни органи, за тази част от тяхната дейност.

- SA Societe de Production d'Electricite/NV Elektriciteitsproductie Maatschappij.


Дания


- Субекти, които произвеждат елекрическа енергия въз основа на разрешение съобразно § 10 на lov om elforsyning, вж. Consolidation Act № 767 от 28 август 2001 г.

- Субекти, коит транспортират елекрическа енергия въз основа на разрешение съобразно § 19 от lov om elforsyning, вж. Consolidation Act № 767 от 28 август 2001 г.

- Субекти, които предприемат отговорност за системата въз основа на разрешение съобразно § 27 от lov om elforsyning, вж. Consolidation Act № 767 от 28 август 2001 г.


Германия


- Местни органи, публичноправни органи или асоциации от публичноправни органи или държавни предприятия, които предоставят елекрическа енергия на други предприятия или оперират обща мрежа за доставка съобразно член 2, параграф 3 от Gesetz ьber die Elektrizitats- und Gазversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) от 24 април 1998 г., последно изменен от 10 ноември 2001 г.


Гърция


- '??????? ?????????? ??????????? ?.?.', създаден от Закон № 1468/1950 ???? ???????? ??? ??? и оперира в съответствие със Закон № 2773/1999 и Президентски декрет № 333/1999.

- Дружество '???????????? ????????? ?????????? ????????? ?????????? ????????? ?.?.', известно като '???????????? ??? ?????????? ? ??????', създадено съогласно член 14 от Закон № 2773/1999 и Президентски декрет № 328/2000 (Гръцки Официален вестник 268).


Испания


- Red Electrica de Espana,, S.A.

- Endesa, S.A.

- Iberdrola, S.A.

- Uniоn Fenosa, S.A.

- Hidroelectrica del Cantabrico,, S.A.

- Electra del Viesgo, S.A.

- Otras entidades encargadas de la produccion, transporte y distribucion de electricidad en virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector electrico y su normativa de desarrollo.

Франция


- Electricite de France, създадено и работещо съобразно loi n° 46-628 sur la nationalisation de Electricite et du gaz от 8 април 1946 г., както е изменен.

- Субекти, които разпределят елекричество и посочени в член 23 от loi n° 46-628 sur la nationalisation de l'electricite et du gaz от 8 април 1946, както е изменен.

- Compagnie nationale du Rhone.


Ирландия


- Доставящия елекрическа енергия съвет.

- ESB Independent Energy [ESBIE - доставка на елекрическа енергия].

- Synergen Ltd. [генериране на елекрическа енергия].

- Viridian Energy Supply Ltd. [доставка на елекрическа енергия].

- Huntstown Power Ltd. [генериране на елекрическа енергия].

- Bord Gais Eireann [доставка на елекрическа енергия].

- Доставчици и генератори на елекрическа енергия, лицензирани съгласно Electricity Regulation Act 1999.


Италия


- Дружества в групата Enel, оправомощени да произвеждат, пренасят и разпределят елекрическа енергия по смисъла на Законодателен декрет № 79 от 16 март 1999 г., както е изменен и допълнен впоследствие.

- други предприятия, които работят въз основа на концесии съгласно Законодателен декрет № 79 от 16 март 1999 г.


Люксембург


- Compagnie grand-ducale d'electricite de Luxembourg (CEGEDEL), които произвеждат или които разпределят елекричество съобразно convention concernant l'etablissement et l'exploitation des reseaux de distribution d'energie electrique dans le Grand-Duche du Luxembourg от 11 ноември 1927 г., одобрен от Закон от 4 януари 1928 г.

- Местни органи, които отговарят за транспорта или разпределението на елекричество.

- Societe electrique de l'Our (SEO).

- Syndicat de communes SIDOR.


Нидерландия


- Субекти, които разпределят елекрическа енергия въз основа на разрешение (vergunning), предоставено от областните органи съобразно Provinciewet.


Австрия


- Субекти, които оперират преносна или разпределителна мрежа съобразно Elektrizitatswirtschafts- - und Organisationsgesetz, BGBl. I № 143/1998, както е изменен, или съобразно Elektrizitatswirtschafts (wesen)gesetze на деветте лендери.


Португалия


- ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

- ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), създадено съобразно Наредба-закон № 182/95 от 27 юли 1995 г., с измененията от Наредба-закон № 56/97 от 14 март 1997 г.

- EMPRESA ELECTRICA DOS AЗORES (EDA), работещо съобразно Регионален Законодателен декрет № 15/96/A от 1 август 1996 г.

- EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), работещо съобразно Наредба-закон № 99/91 и Наредба-закон № 100/91, двата от 2 март 1991 г.


- ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

- Субекти, които произвеждат елекрическа енергия съобразно Наредба-закон № 183/95 от 27 юли 1995 г., с измененията от Наредба-закон № 56/97 от 14 март 1997 г., както е последващо изменена от Наредба-закон № 198/2000 от 24 август 2000 г.

- Независими производители на елекричество съобразно Наредба-закон № 189/88 от 27 май 1988 г., с измененията от Наредби-закони № 168/99 от 18 май 1999 г., № 313/95 от 24 ноември 1995 г., № 312/2001 от 10 декември 2001 г. и № 339-C/2001 от 29 декември 2001 г.


- ТРАНСПОРТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

- Субекти, които транспортират елекрическа енергия съобразно Наредба-закон № 185/95 от 27 юли 1995 г., изменена от Наредба-закон № 56/97 от 14 март 1997 г.


- РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

- Субекти, които разпределят елекрическа енергия съобразно Наредба-закон № 184/95 от 27 юли 1995 г., с измененията от Наредба-закон № 56/97 от 14 март 1997 г., и съобразно Наредба-закон № 344-B/82 от 1 септември 1982 г., с измененията от Наредба-закон №.297/86 от 19 септември 1986 г. и от Наредба-закон № 341/90 от 30 октомври 1990 г. и Наредба-закон № 17/92 от 5 февруари 1992 г.


Финландия


- Общински субекти и публични предприятия, които произвеждат елекрическа енергия и субекти, които отговарят за поддръжката на електротранспортните или разпределителни мрежи и за преноса на елекрическа енергия или за елекрическата система съгласно разрешение съобразно раздели 4 или 16 от sahkomarkkinalakisahkomarkkinalaki/ elmarknadslagen (386/1995).


Швеция


- Субекти, които транспортират или които разпределят елекричество въз основа на концесия съобразно ellagen (1997:857).


Обединено кралство


- Лицензирано лице съгласно раздел 6 от Electricity Act 1989.

- Лицензирано лице съгласно член 10, параграф 1 от Electricity (Северна Ирландия) Order 1992.
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ


ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТРАНСПОРТА ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА


Белгия


- Aquinter

- Местни органи и асоциации от местни органи, за тази част от тяхната дейност.

- Societe wallonne des Eaux

- Vlaams Maatschappij voor Водаvoorziening


Дания


- Субекти, които доставят вода, както се указва в § 3(3) от lovbekendtgorelse nr. 130 om vandforsyning m.v. от 26 февруари 1999 г.


Германия


- Субекти, които произвеждат или които разпределят вода съобразно Eigenbetriebsverordnungen или Eigenbetriebsgesetze of the Lander (дружества за комунални услуги).

- Субекти, които произвеждат или които разпределят вода съобразно Gesetze uber die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit от the Lander.

- Субекти, които произвеждат вода съобразно Gesetz uber Wasser- und Bodenverbande от 12 февруари 1991 г., с последните изменения от 15 май 2002 г.

- Дружества - публична собственост, които произвеждат или които разпределят вода съобразно Kommunalgesetze, по-специално the Gemeindeverordnungen от the Lander.

- Предприятия, създадени съобразно Aktiengesetz от 6 септември 1965 г., с последните изменения oт 19 юли 2002 г., или the GmbH-Gesetz от 20 април 1892 г., с последните изменения oт 19 юли 2002 г., или които имат правен статут на Kommanditgesellschaft (командитно дружество), които произвеждат или които разпределят вода въз основа на специален договор с регионални или местни органи.


Гърция


- '???????? ????????? ??? ???????????? ??????????? ?.?.' ('?.?.?.?.?.' или '?.?.?.?.?. ?.?.'). Правният статут на дружеството се подчинява на разпоредбите на консолидиран Закон № 2190/1920, Закон № 2414/1996 и допълнително от разпоредбите на Закон № 1068/80 и Закон № 2744/1999.

- ???????? ???????? ??? ??????????? ???????????? ?.?.' ('?.?.?.?. ?.?.'), подчиняващ се на разпоредбите на Закон № 2937/2001 (Гръцки Официален вестник 169 А') и от Закон № 2651/1998 (Гръцки Официален вестник 248 А').

- '???????? ?????????? ???????? ??? ??????????? ???????? ???????? ?????' ('??????'), който оперира съобразно Закон № 890/1979.

- '????????? ???????????? ???????? - ???????????', който произвежда и разпределя вода съобразно Закон № 1069/80 от 23 август 1980 г.

- '????????? ????????', който работи съобразно Президентски декрет № 410/1995, в съответствие с ?????o? ????? ??? ??????????.

- '????? ??? ??????????', който работи съобразно Президентски декрет № 410/1995, в съответствие с ?????o? ????? ??? ??????????.


Испания


- Mancomunidad de Canales de Taibilla.

- Otras entidades publicas integradas o dependientes de las Comunidades Autonomas y de las Corporaciones locales que actuan en el ambito de la distribucion de agua potable.

- Otras entidades privadas que tienen concedidos derЕОhos espЕОiales o exclusivos por las Corporaciones locales en el ambito de la distribucion de agua potable.


Франция


- Регионални или местни органи и публични местни органи, които произвеждат или които разпределят питейна вода.


Ирландия


- Субекти, които произвеждат или които разпределят вода съобразно Local Government [Sanitary Services] Act 1878 до 1964.


Италия


- Органи, които отговарят за управлението на различните етапи от услугата по разпределение на вода съгласно консолидирания текст на законите за прякото придобиване на контрол на обществени услуги от местни органи и провинции, одобрен от Кралски декрет №. 2578 от 15 октомври 1925 г., Президентски декрет №. 902 от 4 октомври 1986 г. и Законодателен Декрет №. 267, създаващ консолидирания текст на закони относно структурата на местни органи, с особена препратка към членове112 до 116.

- Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, създаден по силата на Кралска наредба-закон №. 2060 от 19 октомври 1919 г.

- Ente Acquedotti Siciliani, създаден по силата на Регионален закон №. 2/2 от 4 септември 1979 г. и Регионален Закон №. 81 от 9 август 1980 г.

- Ente Sardo Acquedotti e Fognature, създаден по силата на Закон №. 9 от 5 юли 1963 г.


Люксембург


- Отдели на местните органи, които отговарят за разпределението на водата.

- Асоциации от местни органи, които произвеждат или които разпределят вода, създадени съобразно loi concernant la creation des syndicats de communes от 23 февруари 2001 г., изменен и допълнен от Закон от 23 декември 1958 г. и от Закон от 29 юли 1981 г., и съобразно loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duche du Люксембург а partir du reservoir d'Esch-sur- Sure от 31 юли 1962 г.


Нидерландия


- Субекти, които произвеждат или които разпределят вода съгласно Waterleidingwet.


Австрия


- Местни органи и асоциации от местни органи, които произвеждат, транспортират или които разпределят питейна вода съобразно Wasserversorgungsgesetze на деветте лендери.


Португалия


- ИНТЕРОБЩИНСКИ СИСТЕМИ - Предприятия, които обхващат държавата или други публични субекти, с мажоритарен акционерен дял, и частни предприятия, съобразно Наредба-закон № 379/93 от 5 ноември 1993 г. Допуска се пряко администриране от държавата.

- ОБЩИНСКИ СИСТЕМИ - Местни органи, асоциации от местни органи, служби на местен орган, предприятия, в които целия или мнозинството от капитала е публична собственост или частни предприятия съобразно Наредба-закон № 379/93 от 5 ноември 1993 г. и Закон № 58/98 от 18 август 1998 г.


Финландия


- Доставящите вода органи, действащи съгласно раздел 3 от vesihuoltolaki/lagen om vattentjanster (119/2001).


Швеция


- Местни органи и общински дружества, които произвеждат, транспортират или които разпределят питейна вода съобразно lagen (1970:244) om allmanna vatten- och avloppsanlaggningar.


Обединено кралство


- Дружество, което държи назначение като воден предприемач или канализационен предприемач съгласно the Water Industry Act 1991.

- Орган по водатата и канализацията, създаден по силата на раздел 62 от Local Government etc (Scotland) Act 1994.

- Отделът за регионално развитие (Северна Ирландия).
ПРИЛОЖЕНИЕ ІV


ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ УСЛУГИ


Белгия


- Societe nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.


Дания


- Danske Statsbaner.

- Субекти съобразно lov nr. 1317 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerиele i privatbanerne от 20 декември 2000 г.

- Orestadsselskabet I/S.


Германия


- Deutsche Bahn AG.

- Други предприятия, предоставящи железопътни услуги на обществеността съобразно член 2, параграф 1 от Allgemeines Eisenbahngesetz от 27 декември 1993 г., последно изменен oт 21 юни 2002 г.


Гърция


- 'O????????? ???????????? ??????? ?.?.' ('?.?.?. ?.?.') съобразно Закон № 2671/98.

- ">'?????? ?.?.', съобразно Закон № 2366/95.


Испания


- Ente publico Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).

- Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles (RENFE).

- Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE).

- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

- Eusko Trenbideak (Bilbao).

- Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV).

- Ferrocarriles de Mallorca.


Франция


- Societe nationale des chemins de fer francais и други железопътни мрежи, открити за обществеността, посочени in loi d'orientation des transports interieurs № 82-1153 от 30 декември 1982, Title II, ГЛАВА 1.

- Reseau ferre de France, дружество - държавна собственост, създадено от Закон № 97-135 от 13 февруари 1997 г.


Ирландия


- Iarnrod Eireann [/Ирландска железницаl]

- Railway Procurement Agency


Италия


- Ferrovie dello Stato S. p. A.

- Trenitalia S. p. A.

- Субекти, дружества и предприятия, които предоставят железопътни услуги въз основа на концесия съобразно член 10 от Кралски декрет №. 1447 от 9 май 1912 г., за одобряване на консолидирания текст на законите за le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione mЕОcanica e gli automobili.

- Субекти, дружества и предприятия, които предоставят железопътни услуги въз основа на концесия съобразно член 4 от Закон №. 410 от 4 юни 1949 г - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

- Субекти, дружества и предприятия или местни органи, които предоставят железопътни услуги въз основа на концесия съобразно член 14 от Закон №. 1221 от 2 август 1952 г. - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie di altre linee di trasporto in regime di concessione.

- Субекти, дружества и предприятия, които предоставят пеблични транспортни услуги съобразно членове 8 и 9 от Законодателен декрет №. 422 от 19 ноември 1997 г. - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, съгласно условията на член 4, параграф 4 от Закон №. 9 от 15 март 1997 г., с измененията от Законодателен Декрет № 400 от 20 септември 1999 г. и от член 45 от Закон №. 166 от 1 август 2002 г.


Люксембург


- Chemins de fer Luxembourgeois (CFL).Нидерландия


- Доставящи субекти в областта на железопътни услуги.


Австрия


- Osterreichische Bundesbahn.

- Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie.

- Субекти, оправомощени да предоставят транспортни услуги съобразно Eisenbahngesetz, BGBl. № 60/1957, както е изменен.
Португалия


- CP - Caminhos de Ferro de Португалия, E.P., съобразно Наредба-закон № 109/77 от 23 март 1977 г.

- REFER, E.P., съобразно Наредба-закон № 104/97 от 29 април 1997 г.

- RAVE, S.A., съобразно Наредба-закон № 323-H/2000 от 19 декември 2000 г.

- Fertagus, S.A., съобразно Наредба-закон № 189-B/99 от 2 юни 1999 г.

- Metro do Porto, S.A., съобразно Наредба-закон № 394-A/98 от 15 декември 1998 г., измена от Наредба-закон № 261/2001 от 26 септември 2001 г.

- Normetro, S.A., съобразно Наредба-закон № 394-A/98 от 15 декември 1998 г., с изменена от Наредба-закон № 261/2001 от 26 септември 2001 г.

- Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., съобразно Наредба-закон № 15/95 от 8 февруари 1995 г.

- Metro do Mondego, S.A., съобразно Наредба-закон № 10/2002 от 24 януари 2002 г.

- Metro Тransportes do Sul, S.A., съобразно Наредба-закон № 337/99 от 24 август 1999 г.

- Местни органи и предприятия на местни органи, които предоставят транспортни услуги съобразно Закон № 159/99 от 14 септември 1999 г.

- Публични органи и публични предприятия, които предоставят железопътни услуги съобразно Закон № 10/90 от 17 март 1990 г.

- Частни предприятия, които предоставят железопътни услуги съобразно Закон № 10/90 от 17 март 1990 г., когато те държат специални или изключителни права.


Финландия


- VR Osakeyhtio/ VR Aktiebolag


Швеция


- Публични субекти, опериращи железопътни услуги в съответствие с forordningen (1996:734) om statens sparanlaggningar и lagen (1990:1157) om jarnvagssakerhet..

- Регионални и местни публични субекти, опериращи регионални или местни железопътни комуникации съобразно lagen (1997:734) om ansvar for viss kollektiv persontrafik.

- Частни субекти, опериращи железопътни услуги съобразно разрешение, предоставено съгласно forordningen (1996:734) om statens sparanlaggningar, когато такова позволение съответства на член 2, параграф 3 от директивата.


Обединено кралство Великобритания


- Railtrack plc

- Eurotunnel plc

- Northern Ireland Transport Holding Company

- Northern Ireland Railways Company Limited


ПРИЛОЖЕНИЕ V


ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ГРАДСКИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, ТРАМВАЙНИ, ТРОЛЕЙБУСНИ ИЛИ АВТОБУСНИ УСЛУГИ


Белгия


- Societe des Transports intercommunaux de Bruxelles//Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

- Societe regionale wallonne du Transport et ses sociйtйs d'exploitation (TЕО Liиge-Verviers, TЕО Namur-Luxembourg, TЕО Brabant wallon, TЕО Charleroi, TЕО Hainaut)/ Societe rйgionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TЕО Liege -Verviers, TЕО Namur- Luxembourg, TЕО Brabant wallon, TЕО Charleroi, TЕО Hainaut)

- Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

- Частни дружества, ползващи специални или изключителни права.


Дания


- Danske Statsbaner

- Субекти, които предоставят автобусни услуги на обществеността (обикновени редовни услуги) въз основа на разрешение съобразно lovbekendtgшrelse nr. 738 om lovbekendtgorelse от 22 декември 1999 г.

- Orestadsselskabet I/S.


Германия


- Предприятия, които предоставят на обществеността, въз основа на разрешение, транспортни услуги на кратки дистанции съобразно Personenbeforderungsgesetz от 21 март 1961 г., с последните изменения от 21 август 2002 г.


Гърция


- '????????????? ????????? ???????? ?????? - ???????? ?.?.' ('?.?.?.?.?. ?.?.'), създадено и работещо съобразно Законодателен декрет № 768/1970 (А '273) и Закон № 2669/1998 (А'283).

- '?????????? ???????????? ?????? - ????????' ('?.?.?.?. ?.?.'), създадено и работещо съобразно Закони №s 352/1976 (А' 147) >ISO_1>и 2669/1998 (А '283).

- '?????????? ??????? ???????????? ?????? ?.?.' ('?.?.??. ?.?.'), ссъздадено и работещо съобразно Закони №s 2175/1993 (А'211) и 2669/1998 (А'283).

- '???????? ???????? ?????????? ?.?.' ('?.?.?.?. ?.?.'), създадено и работещо съобразно Закони №s 2175/1993 (А '211) и 2669/1998 (А '283).

- '?????? ????? ?.?.', създадено и работещо съобразно Закон № 1955/1991.

- '?????????? ??????? ???????????? ????????????' ('?.?.?.?.'), създадено и работещо съобразно Декрет № 3721/1957, Законодателен декрет № 716/1970 и Закони №s 66/79 и 2898/2001 (А '71).

- '????? ?????? ????????? ??????????' ('?.?.?.?.'), работещо съобразно Закон № 2963/2001 (А '268).

- '????????? ???????????? ?????????? ????? ??? ??', иначе известно като '????' и '???? ??' съответно, работещо съобразно Закон № 2963/2001 (А'268).


Испания


- Entidades que prestan servicios publicos de transporte urbano con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de regimen local y correspondiente legislacion autonуmica en su caso.

- Entidades que prestan servicios publicos de autobuses con arreglo a la disposicion transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenacion de los Transportes Terrestres.


Франция


- Субекти, които предоставят транспортни услуги на обществеността съобразно член 7-II от loi d'orientation des transports interieurs n° 82-1153 от 30 декември 1982 г.

- Regie autonome des transports parisiens, Societe nationale des chemins de fer francais и други субекти, които предоставят транспортни услуги въз основа на разрешение, предоставено от Syndicat des transports d'Ile-de-France, съобразно Order № 59-151 от 7 януари 1959 г. както е изменен и декретите по изпълнението му с оглед на организацията на пътнически транспорт в региона на Ile-de-France.

- Reseau ferre de France, дружество-държавна собственост, създадено по силата на Закон № 97-135 от 13 февруари 1997 г.


Ирландия


- Iarnrod Eireann [/Irish Rail]

- Railway Procurement Agency

- Luas [/Dublin Light Rail]

- Bus Eireann [/Irish Bus]

- Bus Atha Cliath [/Dublin Bus]

- Субекти, които предоставят транспортни услуги на обществеността съобразно изменения Акт за пътния транспорт 1932.


Италия


- Субекти, дружества и предприятия, които предоставят публични транспортни услуги чрез железопътни линии, автоматизирани транспортни системи, трамвай, тролейбус или автобус или управляващи съответните инфраструктури на национално, регионално или местно ниво.

Те обхващат например:

- Субекти, дружества и предприятия, които предоставят транспортни услуги въз основа на концесия съобразно Закон № 1822 от 28 септември 1939 г. - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - член 1, както е изменен от член 45 от Президентски декрет № 771 от 28 юни 1955 г.

- Субекти, дружества и предприятия, които предоставят транспортни услуги на обществеността съобразно член 1, параграфи 4 или 15 от Кралски декрет № 2578 от 15 октомври 1925 г. - Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

- Субекти, дружества и предприятия, които предоставят транспортни услуги на обществеността съобразно Законодателен Декрет № 422 от 19 ноември 1997 г. - Conferimento alle regioni ed agli enti местниi di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, съгласно условията на член 4, параграф 4 от Закон № 59 от 15 март 1997 г. - изменен от Законодателен декрет № 400 от 20 септември 1999 г. и от член 45 от Закон № 166 от 1 август 2002 г.

- Субекти, дружества и предприятия, които предоставят обществени транспортни услуги съобразно член 113 от консолидирания текст на законите относно структурата на местните органи, одобрен от Закон № 267 от 18 август 2000 г. с измененията от член 35 от Закон № 448 от 28 декември 2001 г.

- Субекти, дружества и предприятия, работещи въз основа на концесия съобразно членове 242 или 256 от Кралски декрет № 1447 от 9 май 1912 г. за одобряване на консолидирания текст на законите относно le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione mЕОcanica e gli automobili.

- Субекти, дружества и предприятия и местни органи, работещи въз основа на концесия съобразно член 4 от Закон № 410 от 4 юни 1949 г. - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

- Субекти, дружества и предприятия, работещи въз основа на концесия съобразно член 14 от Закон № 1221 от 2 август 1952 г. - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.


Люксембург


- Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

- Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

- Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).

- Предприятия за автобусни услуги, работещо съобразно rиglement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'etablissement et d'exploitation des services de transports routiers reguliers de personnes remunerees от 3 февруари 1978 г.


Нидерландия


- Субекти, които предоставят транспортни услуги на обществеността съобразно глава II (Openbaar Vervoer) от Wet Personenvervoer.
Австрия


- Субекти, оправомощени да предоставят транспортни услуги съобразно Eisenbahngesetz, BGBl. № 60/1957, както е изменен, или Kraftfahrliniengesetz, BGBl. № 203/1999, както е изменен.


Португалия


Metropolitano de Lisboa, E.P., съобразно Наредба-закон № 439/78 от 30 декември 1978 г.

- Местни органи, служби на местен орган и предприятия на местен орган съгласно Закон № 58/98 от 18 август 1998 г., които предоставят транспортни услуги съобразно Закон № 159/99 от 14 септември 1999 г.

- Публични органи и публични предприятия, които предоставят железопътни услуги съобразно Закон № 10/90 от 17 март 1990 г.

- Частни предприятия, които предоставят железопътни услуги съобразно Закон № 10/90 от 17 март 1990 г.,когато те държат специални или изключителни права.

- Субекти, които предоставят обществени транспортни услуги съобразно член 98 от Regulamento de Transportes em Automoveis (Декрет № 37272 от 31 декември 1948 г.).

- Субекти, които предоставят обществени транспортни услуги съобразно Закон № 688/73 от 21 декември 1973 г.

- Субекти, които предоставят обществени транспортни услуги съобразно Наредба-закон № 38144 от 31 декември 1950 г.


Финландия


- Субекти, които предоставят редовни автобусни транспортни услуги съгласно специално или изключително разрешение съобразно laki luvanvaraisesta henkiloliikenteesta tiella/lagen om tillstandspliktig persontrafik pa vag (343/1991) и общински транспортни органи и публични предприятия, които предоставят обществени транспортни услуги чрез автобус, железопътен транспорт или подземен железопътен транспорт, или поддържащи мрежа с оглед да предоставят такива транспортни услуги.


Швеция


- Субекти, опериращи градски железопътни или трамвайни услуги съобразно lagen (1997:734) om ansvar for viss kollektiv persontrafik и lagen (1990:1157) om jarnvagssakerhet..

- Публични или частни субекти, опериращи тролейбусни или автобусни услуги съобразно lagen (1997:734) om ansvar fцr viss kollektiv persontrafik и yrkestrafiklagen (1998:490).


Обединено кралство


- London Regional Transport

- London Underground Limited

- Transport for London

- Дъщерно дружество на Transport for London по смисъла на раздел 424(1) от Greater London Organ Act 1999

- Strathclyde Passenger Transport Executive

- Greater Manchester Passenger Transport Executive

- Tyne and Wear Passenger Transport Executive

- Brighton Borough Council

- South Yorkshire Passenger Transport Executive

- South Yorkshire Supertram Limited

- Blackpool Transport Services Limited

- Conwy County Borough Council

- Лице, което предоставя Лондонска местна услуга, както се указва в раздел 179(1) от Greater London Organ Act 1999 (автобесна услуга) в изпълнение на споразумение, сключено с Transport for London съгласно раздел 156(2) от този акт или в изпълнение на транспортно дъщерно споразумение, както се указва в раздел 169 от този акт

- Northern Ireland Transport Holding Company

- Лице, което притежава разрешение за пътна услуга съгласно раздел 4(1) от Transport Act (Северна Ирландия) 1967, което го оправомощава да предоставя редовна услуга по смисъла на това разрешение
ПРИЛОЖЕНИЕ VІ


ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРА НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ


БЕЛГИЯ

De Post//La Poste


ДАНИЯ

Post Danmark, jf. Lov nr. 569 om Post Danmark A/S от 6 юни 2002 г.


ГЕРМАНИЯ

-


ГЪРЦИЯ

???????? ??????????? ??.?? , създаден по силата на Законодателен Декрет № 496/70 и опериращ съобразно Закон № 2668/98 (ELTA)


ИСПАНИЯ

Correos y Telegrafos,, S.A.


ФРАНЦИЯ

La Poste


ИРЛАНДИЯ

An Post plc


ИТАЛИЯ

Poste Italiane S.p.A.


ЛЮКСЕМБУРГ

Entreprise des Postes et Telecommunications Luxembourg


НИДЕРЛАНДИЯ

-


АВСТРИЯ

Osterreichische Post AG


ПОРТУГАЛИЯ

CTT - Correios de Portugal


ФИНЛАНДИЯ

-


ШВЕЦИЯ

Posten Sverige AB

Posten Logistik AB

BLSI-I AB

DPD Nordic AB,

DPD Sverige AB

Falcon Air AB

Hultbergs Inrikes Транспортer AB (HIT)

Posten Express AB

Posten Logistik AB

Postеkeriet Sverige AB

SwedeGiro AB

TAB


ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

-


ПРИЛОЖЕНИЕ VІІ


ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА РАЗРАБОТВАНЕ

И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗБелгия

-


Дания


Субекти съобразно

- Lov om Danmarks undergrund, вж. Consolidation Act № 526 от 11 юни 2002 г.

- Lov om kontinentalsoklen, вж. Consolidation Act № 182 от 1 май 1979 г.


Германия


- Предприятия, съобразно Bundesberggesetz от 13 август 1980 г.


Гърция


- '???????? ????????? ?.?.', съобразно Закон № 2593/98 ??? ??? ????????????? ??? ?.?.?. ?.?. ??? ??? ?????????? ??? ?????????, ?? ??????????? ????? ??? ????? ?????????.


Испания


- BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

- Cambria Europe, Inc.

- CNWL oil (Espana), S.A.

- Compania de investigacion y explotaciones petroliferas,, S.A.

- Conoco limited.

- Eastern Espana, S.A.

- Enagas, S.A.

- Espana Canadа resources Inc.

- Fugro - Geoteam, S.A.

- Galioil, S.A.

- Hope petroleos,, S.A.

- Locs oil company оf Spain , S.A.

- Medusa oil Ltd.

- Muphy Spain oil company

- Onempm Espana, S.A.

- Petroleum oil & gas Espana,, S.A.

- Repsol Investigaciones petroliferas, S.A.

- Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

- Taurus petroleum, AN.

- Teredo oil limited

- Union Fenosa gas exploracion y produccion,, S.A.

- Wintersahll, AG

- YCI Espana,, L.C.

- Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Сектор de hidrocarburos y su normativa de desarrollo.


Франция


- Субекти, които отговарят за разработването и добива на нефт или газ съобразно code minier и правилата за изпълнението му, особено Декрет № 95-427 от 19 април 1995 г.


Ирландия


- Субекти, на които е прeдоставено разрешение, лизенз, позволение или концесия да разработват или добиват нефт и газ съобразно следните правниl разпоредби:

- Continental Shelf Act 1968

- Petroleum и Other Minerals Development Act 1960

- Licensing Terms for Отfshore Oil и Gas Exploration and Development 1992

- Petroleum (Production) Act (NI) 1964.


Италия


- Субекти, на които е прeдоставено разрешение, позволение, лиценз или концесия да разработват или добиват нефт и газ или да съхраняват природен газ под земята съобразно следните законодателни разпоредби:

- Закон № 136 от 10 февруари 1953 г.;

- Закон № 6 от 11 януари 1957 г., изменен от Закон № 613 от 21 юли 1967 г.;

- Закон № 9 от 9 януари 1991 г.;

- Законодателен декрет № 625 от 25 ноември 1996 г.;

- Закон № 170 от 26 април 1974 г., с измененията от Законодателен декрет № 164 от 23 май 2000 г.


Люксембург

-


Нидерландия

- Субекти съобразно Mijnbouwwet (1 януари 2003 г.).


Австрия

- Субекти, оправомощени да разработват или добиват нефт или газ съобразно Mineralrohstоffgesetz, BGBl. I № 38/1999, както е изменен.


Португалия

Субекти съобразно

- Наредба-закон № 109/94 от 26 април 1994 г. и Portaria (Министерска заповед) № 790/94 от 5 септември 1994 г.

- Наредба-закон № 82/94 от 24 август 1994 г. и Despacho (Решение) № A-87/94 от 17 януари 1994.


Финландия

-


Швеция

- Субекти, които държат концесия за разработване или добиване на нефт или газ съобразно minerallagen (1991:45) или които са получили разрешение съобразно lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.


Обединено кралство

- Лице, работещо по силата на разрешение, предоставено или имащо действие като че ли е предоставено съгласно Petroleum Act 1998

- Лицензирано лице съгласно Petroleum (Production) Act (Северна Ирландия) 1964
ПРИЛОЖЕНИЕ VІІІ


ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ДОБИВ НА ВЪГЛИЩА И ДРУГИ ТВЪРДИ ГОРИВА


Белгия

-


Дания

- Субекти, разработващи или добиващи въглища или други твърди горива съобразно Consolidation Act № 569 от 30 юни 1997 г.


Германия

- Предприятия, разработващи или добиващи въглища или други твърди горива съобразно Bundesberggesetz от 13 август 1980 г.


Гърция

- '??????? ?????????? ???????????', които разработват или добиват въглища и други твърди горива съобразно Кодекса за въгледобив от 1973 г., с измененията от Закона от 27 април 1976 г.


Испания

- Alto Bierzo, S.A.

- Antracitas de Arlanza, S.A.

- Antracitas de Gillon, S.A.

- Antracitas de La Granja, S.A.

- Antracitas de Tineo, S.A.

- Campomanes Hermanos, S.A.

- Carbones de Arlanza, S.A.

- Carbones de Linares, S.A.

- Carbones de Pedraforca, S.A.

- Carbones del Puerto, S.A.

- Carbones el Tunel,, S.L.

- Carbones San Isidro y Marнa, S.A.

- Carbonifera del Narcea, S.A.

- Compaсia Minera Jove, S.A.

- Compaснa General Minera de Teruel, S.A.

- Coto minero del Narcea, S.A.

- Coto minero del Sil, S.A.

- Empresa Nacional Carbonifera del Sur, S.A.

- Endesa, S.A.

- Gonzalez y Diez, S.A.

- Hijos de Baldomero Garcia,, S.A.

- Hullas del Coto Cortes,, S.A.

- Hullera Vasco-leonesa, S.A.

- Hulleras del Norte, S.A.

- Industrial y Comercial Minera, S.A.

- La Carbonifera del Ebro, S.A.

- Lignitos de Meirama, S.A.

- Malaba, S.A.

- Mina Adelina, S.A.

- Mina Escobal, S.A.

- Mina La Camocha, S.A.

- Mina La Sierra, S.A.

- Mina Los Compadres, S.A.

- Minas de Navaleo, S.A.

- Minas del Principado, S.A.

- Minas de Valdeloso, S.A.

- Minas Escucha, S.A.

- Mina Mora primera bis, S.A.

- Minas y explotaciones industriales, S.A.

- Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

- Minera del Bajo Segre, S.A.

- Minera Martнn Aznar, S.A.

- Minero Siderurgica de Ponferrada, S.A.

- Muсoz Sole hermanos, S.A.

- Promotora de Minas de carbуn, S.A.

- Sociedad Anуnima Minera Catalano-aragonesa.

- Sociedad minera Santa Bаrbara, S.A.

- Uniуn Minera del Norte, S.A.

- Union Minera Ebro Segre, S.A.

- Viloria Hermanos, S.A.

- Virgilio Riesco, S.A.

- Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de desarrollo.


Франция

- Субекти, разработващи или добиващи въглища или други твърди горива съобразно code minier и правилата за изпълнението му, особено Декрет № 95-427 от 19 април 1995 г.


Ирландия

- Bord na Mona plc. Създадено и работещо съобразно Turf Development Act 1946 до 1998 г.


Италия

- Carbosulcis S.p.A.


Люксембург

-


Нидерландия

-


Австрия

- Субекти, оправомощени да разработват или добиват въглища или други твърди горива съобразно Mineralrohstоffgesetz, BGBl. I № 38/1999, както е изменен.


Португалия

- Empresa Nacional de Uranio.


Финландия

- Субекти, ползващи се от специална концесия за разработване или добив на твърди горива съобразно laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistovarallisuutta/ lagn om ratt att overlata statlig fastighetsformogenhet (...).


Швеция

- Субекти, ползващи се от концесия за разработване или добив на въглища или други твърди горива въз основа на концесия съобразно minerallagen (1991:45) or lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, или които са получили разрешение съобразно lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.


Обединено кралство

- Всеки лицензиран оператор (по смисъла на Coal Industry Act 1994)

- The Department оf Enterprise, Trade and Investment (Северна Ирландия)

- Лице, работещо по силата на разрешение за разработване, въгледобивен лизинг, разрешение за въгледобив или разрешение за въгледобив, както се определя в раздел 57(1) от Mineral Development Act (Северна Ирландия) 1969ПРИЛОЖЕНИЕ ІХ


ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА МОРСКИТЕ ИЛИ ВЪТРЕШНИТЕ ПРИСТАНИЩА И ДРУГИ ТЕРМИНАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ


Белгия

- Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

- Havenbedrijf van Gent

- Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

- Port autonome de Charleroi

- Port autonome de Namur

- Port autonome de Liиge

- Port autonome du Centre et de l'Ouest

- Societe regionale du Port de Bruxelles//Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

- Zeekanaal en Водаgebonden Grondbeheer Vlaиeren


Дания

- Пристанища, както се указва в § 1 от lov nr. 326 om havne от 28 май 1999 г.


Германия

- Морски пристанища изцяло или отчасти собственост на териториални органи (Lander, Kreise, Gemeinden).

- Вътрешни пристанища, подчиняващи се на Hafenordnung съобразно Wassergesetze оf the Lander.


Гърция

- '?????????? ??????? ???????? ??????? ????????' ('?.?.?. ?.?.'), съобразно Закон № 2688/99.

- '?????????? ??????? ???????????? A?????? ???????' ('?.?.?. ?.?.'), съобразно Закон № 2688/99.

- '?????????? ??????? ??????????????? ??????? ????????' ('?.?.?. ?.?.'), съобразно Закон № 2932/01.

- '?????????? ??????? ????? ??????? ????????' ('?.?.?. ?.?.'), съобразно Закон № 2932/01.

- '?????????? ??????? ????????? ??????? ????????' ('?.?.?. ?.?.'), съобразно Закон № 2932/01.

- '?????????? ??????? ???????????? ??????? ????????' ('?.?.??. ?.?.'), съобразно Закон № 2932/01.

- '?????????? ??????? ????????? ??????? ????????' ('?.?.?. ?.?.'), съобразно Закон № 2932/01.

- '?????????? ??????? ??????? ??????? ????????' ('?.?.?. ?.?.'), съобразно Закон № 2932/01.

- '?????????? ??????? ???????? ??????? ????????' ('?.?.??. ?.?.'), съобразно Закон № 2932/01.

- '?????????? ??????? ?????? ??????? ????????' ('?.?.??. ?.?.'), съобразно Закон № 2932/01

- '?????????? ??????? ??????? ??????? ????????' ('?.?.?. ?.?.'), съобразно Закон № 2932/01.

- '?????????? ??????? ??????? ??????? ????????' ('?.?.?. ?.?'), съобразно Закон № 2932/01.

- Други пристанища, подчиняващи се на Президентски декрет № 649/1977.

(????????, ????????, ?????????? ??? ??????????? ??????? ???????).


Испания


- Ente pъblico Puertos del Estado

- Autoridad Portuaria de Alicante

- Autoridad Portuaria de Almeria - Motril

- Autoridad Portuaria de Aviles

- Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras

- Autoridad Portuaria de la Bahia de Саdiz

- Autoridad Portuaria de Baleares

- Autoridad Portuaria de Barcelona

- Autoridad Portuaria de Bilbao

- Autoridad Portuaria de Cartagena

- Autoridad Portuaria de Castellоn

- Autoridad Portuaria de Ceuta

- Autoridad Portuaria de Ferrol - San Cibrao

- Autoridad Portuaria de Gijon

- Autoridad Portuaria de Huelva

- Autoridad Portuaria de Las Palmas

- Autoridad Portuaria de Mаlaga

- Autoridad Portuaria de Marin y Ria de Pontevedra

- Autoridad Portuaria de Melilla

- Autoridad Portuaria de Pasajes

- Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

- Autoridad Portuaria de Santander

- Autoridad Portuaria de Sevilla

- Autoridad Portuaria de Tarragona

- Autoridad Portuaria de Valencia

- Autoridad Portuaria de Vigo

- Autoridad Portuaria de Villagarcia de Arousa

- Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autуnomas de Andalucia, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluсa, Galicia, Murcia, Pais Vasco y Valencia.


Франция

- Port autonome de Paris, създаден съобразно loi n° 68-917 relative au port autonome de Paris от 24 октомври 1968 г.

- Port autonome de Strasbourg, създаден съобразно convention entre l'Etat et la ville de Strasbourg relative а la construction du port rhenan de Strasbourg et а l'execution de travaux d'extension de ce port от 20 май 1923 г., одобрен от Закона от 26 април 1924 г.

- автономни пристанища, работещи съобразно членове L. 111-1 et seq. от кодекса des ports maritimes.

- Неавтономни пристанища, работещи съобразно членове R. 121-1 et seq. от кодекса des ports maritimes.

- Пристанища, управлявани от регионалните или департаменталните органи или работещо съобразно концесия, предоставена от регионалните или департаменталните органи съобразно член 6 от Закон № 83-663 от 22 юли 1983 г., допълващ loi n° 83-8 relative a la repartition des competences entre les communes, les departements et l'Etat от 7 януари 1983 г.

- Voies navigables de France, дружество - държавна-собственост, подчиняващо се на разпоредбите на член 124 от Закон № 90-1168 от 29 декември 1990 г., с измененията.


Ирландия

- Пристанища, работещи съобразно Harbours Acts 1946 to 2000

- Port of Rosslare Harbour, работещо съобразно Fishguard and Rosslare Railwas and Harbours Acts 1899.


Италия

- Национални пристанища и други пристанища, управлявани от Capitaneria di Porto съобразно Codice della navigazione, Кралски декрет № 327 от 30 март 1942 г.

- Автономни пристанища (enti portuali), създадени от специални закони съобразно член 19 от Codice della navigazione, Кралски декрет № 327 от 30 март 1942 г.


Люксембург

- Port de Mertert, създадено и работещо съобразно loi relative a l'amenagement et a l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle от 22 юли 1963 г., както е изменен.


Нидерландия

- Възложителите в областта на морски пристанища или вътрешни пристанища или други терминални съоръжения.


Австрия

- Вътрешните пристанища, които са изцяло или отчасти собственост на Lander и/или Gemeinden.


Португалия

- APDL - Administracao dos Portos do Douro e Leixхes, S.A., съобразно Наредба-закон № 335/98 от 3 ноември 1998 г.

- APL - Administracao do Porto de Lisboa, S.A., съобразно Наредба-закон № 336/98 от 3 ноември 1998 г.

- APS - Administracao do Porto de Sines, S.A., съобразно Наредба-закон № 337/98 от 3 ноември 1998 г.

- APSS - Administracao dos Portos de Setubal e Sesimbra, S.A., съобразно Наредба-закон № 338/98 от 3 ноември 1998 г.

- APA - Administracao do Porto de Aveiro, S.A., съобразно Наредба-закон № 339/98 от 3 ноември 1998 г.

- IPN - Instituto Portuario do Norte, съобразно Наредба-закон № 242/99 от 28 юни 1999 г.

- ICP - Instituto Portuario do Centro, съобразно Наредба-закон № 243/99 от 28 юни 1999 г.

- IPS - Instituto Portuario do Sul, съобразно Наредба-закон № 244/99 от 28 юни 1999 г.

- IDN - Instituto da Navegabilidade do Douro, съобразно Наредба-закон № 138-A/97 от 3 юни 1997 г.


Финландия

- Пристанища, работещи съобразно laki kunnallisista satamajarjestyksista ja liikennemaksuista/lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) и пристанища, създадени съгласно разрешение съобразно раздел 3 от laki yksityisista yleisista satamista/lagen om privata allmanna hamnar (1156/1994).

- Saimaan kanavan hoitokunt/Forvaltningsnamnden for kanal.


Швеция

- Пристанища и терминални съоръжения съгласно lagen (1983:293)om inrattande, utvidgning och avlysning av allman farled och allman hamn and forordningen (1983:744) om trafiken pa Gota kanal.


Обединено кралство

- местен орган, който разработва географска област за целта на доставянето на морско или вътрешно пристанище или други терминални съоръжения на превозвачите по морски или вътрешни водни пътища

- пристанищен орган по смисъла на раздел 57 от Harbours Act 1964

- Британски воден съвет

- пристанищен орган, както се определя в раздел 38(1) от Harbours Act (Северна Ирландия) 1970ПРИЛОЖЕНИЕ Х


ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ЛЕТИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ


Белгия

- Belgocontrol

- Brussels International Airport Company

- Luchthaven van Deurne

- Luchthaven van Oostende

- SA Brussels South Charleroi Airport

- SA Societe de Developpement et de Promotion de l'Aeroport de Bierset


Дания

- Летища, работещи въз основа на разрешение съобразно § 55(1) от lov om luftfart, вж. Consolidation Act № 543 от 13 юни 2001 г.


Германия

- Летища, както се указва в член 38, (2)(1) от Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung от 19 юни 1964 г., с последните изменения oт 21 август 2002 г.


Гърция

'???????? ????????? ??????????' ('???'), работещо съобразно Законодателен Декрет № 714/70, изменен от Закон № 1340/83; организацията на дружеството е установена в Президентски декрет №. 56/89, с последващите изменения.

- Дружеството '??????? ??????????? ??????' от Спата, работещо съобразно Законодателен декрет № 2338/95 ?????? ???????? ????????? ??? ???? ???????? ??????????? ??? ?????? ??? ?????, '?????? ??? ????????? "??????? ??????????? ?????? ?.?." ??????? ??????????????? ???? ??? ????? ?????????').

- '?????? ???????????', в съответствие с Президентски декрет № 158/02 ??????, ?????????, ??????????, ????????, ????????, ?????????? ??? ???????????? ????????? ??????????? ??? ?????? ???????, ?????? ??????? ????????? ??????? ??? ??????????? ??????? ?????????????' (Официален вестник на Гърция (А '137).Испания

- Ente publico Aeropuertos Espanoles y Navegacion Aerea (AENA).


Франция

- Летища, на които оперират дружества държавна собственост съобразно членове L. 251-1, L.260-1 и L. 270-1 от code de l'aviation civile.

- Летища, работещи въз основа на концесия, предоставено от държавата съобразно член R.223-2 от code de l'aviation civile.

- Летища, работещи съобразно an arrкtй prйfЕОtoral portant autorisation d'occupation temporaire.

- Летища, създадени от публична власт и които са предмет на конвенция, както се предвижда в член L. 221-1 от code de l'aviation civile.


Ирландия


- Летища Дъблин, Корк и Шанън, управлявани от Aer Rianta - Ирландски летища.

- Летища, работещи въз основа на разрешение за публично ползване, издадено съобразно Irish Aviation Authority Act 1993, изменен от Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, и на които всички планирани въздушни услуги се изпълняват от самолет за публичен транспорт на пътници, поща или товари.


Италия

-AAAVTAG.

- Управляващи субекти, създадени по силата на специални закони.

- Субекти, опериращолетищни съоръжения въз основа на концесия, предоставена съобразно член 694 от Codice della navigazione, Кралски декрет № 347 от 30 март 1942 г.

-R.A.I.Registro Aeronautico Italiano.


Люксембург

-Aeroport du Findel.


Нидерландия

- Летища, работещи съобразно членове18 и следващи на Luchtvaartwet.


Австрия

- Субекти, оправомощени да предоставят летищни съоръжения съобразно Luftfahrtgesetz, BGBl. № 253/1957, както е изменен.


Португалия

- ANA - Aeroportos de Portugal, S.A., създаден съобразно Наредба-закон № 404/98 от 18 декември 1998 г.

- NAV - Empresa Publica de Navegacao Aerea de Portugal,, E. P., създаден съобразно Наредба-закон № 404/98 от 18 декември 1998 г.

- ANAM - Aeroportos e Navegacao Aerea da Madeira, S. A., създаден съобразно Наредба-закон № 453/91 от 11 декември 1991 г.


Финландия

- Летища, управлявани от "Ilmailulaitos//Luftfartsverket", или от общински или публични предприятия съобразно ilmailulaki//luftfartslagen (281/1995).


Швеция

- Летища, които са публична собственост и публично опериращи в съответствие с luftfartslagen (1957:297).

- Летища, които са частна собственост и частно опериращи с действащо разрешение съгласно закона, когато това разрешение отговаря на критериите от член 2, параграф 3 от директивата.


Обединено кралство

- местен орган, който разработва географска област с оглед да предостави летищни или други терминални съоръжения на въздухоплавателни провезвачи.

- летищен оператор по смисъла на Airports Act 1986, който упражнява мениджмънт на летище, което се подчинява на икономическа уредба съгласно част IV от този акт.

- летищен оператор по смисъла на Airports Act 1986, който упражнява мениджмънт на летище, което се подчинява на икономическа уредба съгласно част IV от този акт.

- Highland и Islands Летища Limited.

- летищен оператор по смисъла на Airports (Северна Ирландия) Order 1994.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХІ


СПИСЪК НА ОБЩНОСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО,

ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 30, ПАРАГРАФ 3


A. ТРАНСПОРТ ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГАЗ ИЛИ ОТОПЛИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ


Директива 98/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ1


Б. ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


Директива 96/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 1996 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия2


В. ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСПОРТ ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА


-


Г. ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ УСЛУГИ


-


Д. ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ГРАДСКИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, ТРАМВАЙНИ, ТРОЛЕЙБУСНИ ИЛИ МОТОРНИ АВТОБУСНИ УСЛУГИ


-


Е. ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ПОЩЕНСКИТЕУСЛУГИ


Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на общностните пощенски услуги и подобряването на качеството на услугите3


Ж. ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ


Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за търсене, проучване и производство на въглеводороди 4


З. ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА ВЪГЛИЩА ИЛИ ДРУГИ ТВЪРДИ ГОРИВА


-


И. ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА МОРСКИ ИЛИ ВЪТРЕШНИ ПРИСТАНИЩА ИЛИ ДРУГИ ТЕРМИНАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ


-


Й. ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ЛЕТИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ


-


_______________ПРИЛОЖЕНИЕ ХІІ


СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИ, КАКТО СЕ

УСТАНОВЯВА В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 2, б)(1)Номенклатура NACE (1)
РАЗДЕЛ Е Конструиране Код CPV
Подразделение Група Клас Предмет Бележки  
45     Строителни и Това 45000000
      монтажни подразделение  
      работи включва:  
        Изграждане на  
        нови сгради,  
        реконструкция и  
        ремонтни работи  
  45.1   Подготовка   45100000
      на    
      строителната    
      площадка    
    45.11 Събаряне и Този клас 45110000
      разчистване включва:  
      на сгради; - разрушаване  
      земни работи на сгради и  
        други  
        конструкции  
        - разчистване  
        на строителни  
        площадки  
        - земни  
        работи: изкопни  
        работи,  
        отстраняване на  
        замърсен пласт  
        от почвата,  
        изравняване и  
        нивелиране на  
        строителни  
        площадки,  
        работи по  
        изкопаване на  
        канали,  
        почистване от  
        камъни, взривни  
        работи, и др.  
        - работи по  
        подготовка на  
        участъци за  
        добив:  
        -  
        отстраняване на  
        наноси и друга  
        подготовка на  
        участъци за  
        добив.  
           
        Този клас  
        включва също:  
        - отводняване  
        на строителна  
        площадка  
        - пресушаване  
        на  
        селскостопански  
        земи и гори  
           
    45.12 Сондажни и Този клас 45120000
      пробивни включва:  
      работи - - сондажни,  
        пробивни работи  
        и вземане на  
        проби за  
        строителни,  
        геофизични,  
        геологични или  
        подобни цели  
           
Номенклатура NACE (1)
РАЗДЕЛ Е Конструиране Код CPV
Подразделение Група Клас Предмет Бележки  
        Този клас изключва:  
        - - сондажи за  
        петролни или газови  
        кладенци, вж. 11.20  
        - - сондажи за водни  
        кладенци, вж. 45.25  
        - - изкопаване на  
        шахти, вж. 45.25  
        - изследване на  
        петролни и газови  
        находища,  
        геофизични,  
        геологични и  
        сеизмични  
        проучвания, вж.  
        74.20  
  45.2   Строителни и   45200000
      монтажни    
      работи на    
      сгради и    
      строителни    
      съоръжения    
      или на части    
      от тях;    
      гражданско    
      строителство    
    45.21 Строителни и Този клас включва: 45210000
      монтажни изграждане на  
      работи по всякакви видове  
      общо сгради  
      изграждане строителни и  
      на сгради и монтажни работи по  
      строителни общо изграждане  
      съоръжения на:  
        мостове,  
        включително  
        естакади, виадукти,  
        тунели и подлези  
        преносни проводи,  
        далекосъобщителни  
        линии и преносни  
        електропроводи  
        градски проводи,  
        далекосъобщителни  
        линии и преносни  
        електропроводи;  
        помощно градско  
        строителство  
        монтаж и  
        инсталиране на  
        сглобяеми  
        конструкции на  
        място  
        Този клас изключва:  
        услуги, свързани с  
        добива на нефт и  
        газ, вж. 11.20  
        инсталиране на  
        завършени  
        сглобяеми  
        конструкции от части  
        - собствено  
        производство, не от  
        бетон, виж раздели  
        20, 26 и 28  
        строителни работи  
        на стадиони, плувни  
        басейни, спортни  
        площадки, тенис  
        кортове, голф  
        игрища и други  
        спортни съоръжения,  
        вж. 45.23  
        строителни и  
        монтажни работи на  
        инсталации, вж. 45.3  
        довършителни  
        строителни работи,  
        вж. 45.4  
        архитектурни и  
        инженерни услуги,  
        вж. 74.20  
        услуги по  
        управление на  
        проекти, свързани  
        със строителството,  
        вж. 74.20  
Номенклатура NACE (1)
РАЗДЕЛ Е Конструиране Код CPV
Подразделение Група Клас Предмет Бележки  
    45.22 Покривни и Този клас включва: 45220000
      хидроизолационни строителни и  
      работи монтажни работи на  
        покривни  
        конструкции  
        работи по  
        изпълнение на  
        покривни покрития  
        хидроизолационни  
        работи  
    45.23 Строителни и Този клас включва: 45230000
      монтажни работи на Строителни и  
      магистрали, монтажни работи на  
      пътища, самолетни магистрали, улици,  
      писти и спортни пътища, други  
      терени транспортни и  
        пешеходни трасета  
        строителство на  
        релсови пътища  
        строителство на  
        самолетни писти  
        строителни работи  
        на стадиони,  
        плувни басейни,  
        спортни площадки,  
        тенис кортове, голф  
        игрища и други  
        спортни съоръжения  
        работи по пътна  
        маркировка  
        Този клас  
        изключва:  
        земни работи, вж.  
        45.11  
Номенклатура NACE (1)
РАЗДЕЛ Е Конструиране Код CPV
Подразделение Група Клас Предмет Бележки  
      45.24 Строителни и Този клас
        монтажни работи включва:
        на Строителни и
        хидротехнически монтажни работи
        съоръжения на:
          водни канали,
          пристанищни и
          брегови
          съоръжения,
          яхтени
          пристанища
          (яхтклубове),
          шлюзи и др.
          язовири и диги
          драгажни работи
          строителни и
          монтажни работи
          под вода
      45.25 Други Този клас
        специализирани включва:
        строителни и строителни и
        монтажни работи монтажни
          работи,
          специализирани
          за една дейност,
          обща за
          различни
          конструкции,
          изискващи
          специализирани
          умения или
          оборудване:
           
          фундиране,
          включително
          укрепване чрез
          пилоти,
          строително
          пробивни работи
          на кладенци за
          вода,
          изкопаване на
          шахти
          монтажни работи
          на метални
          елементи
          изливане на
          стоманобетон
          зидарски работи
          монтиране и
          демонтиране на
          скелета
          платформи,
          наемане на
          скелета и
          платформи
          изграждане на
          комини и
          промишлени
          пещи
           
          Този клас
          изключва:
          даване под наем
          на скелета без
          изграждане и
          демонтиране,
          вж. 71.32
Номенклатура NACE (1)
РАЗДЕЛ Е Конструиране Код CPV
Подразделение Група Клас Предмет Бележки  
    45.3   Строителни и 45300000
        монтажни  
        работи на  
        инсталации  
    45.31   Строителни и Този клас включва:
        монтажни инсталиране в
        работи на сгради или други
        електрически строителни
        инсталации съоръжения на:
          електрически
          инсталации и други
          електрически
          уредби
          далекосъобщителни
          системи
          системи за
          електрическо
          отопление
          антени за жилищни
          сгради
          пожароизвестителни
          системи
          сигнално
          охранителни системи
          асансьори и
          ескалатори
          гръмоотводи и др.
      45.32 Изолационни Този клас включва:
        строителни инсталиране в
        работи сгради или в други
          строителни
          съоръжения на
          топлоизолация,
          звукоизолация и
          изолация от
          вибрации
           
          Този клас изключва:
          Хидроизолация, вж.
          45.22
      45.33 Строителни и Този клас включва:
        монтажни инсталиране в
        работи на сгради или в други
        тръбопроводни строителни
        инсталации съоръжения на:
          водоснабдителни и
          канализационни
          инсталации
          газови инсталации
          отоплителни,
          вентилационни,
          охладителни или
          климатични
          инсталации и
          тръбопроводи
          разпръсквателни
          системи
          Този клас изключва:
          монтаж на системи
          за електрическо
          отопление, вж. 45.31
           
Номенклатура NACE (1)
РАЗДЕЛ Е Конструиране Код CPV
Подразделение Група Клас Предмет Бележки  
      45.34 Строителни и Този клас
        монтажни включва:
        работи на монтажни работи
        други на осветителни и
        инсталации сигнализационни
          системи за
          пътища,
          железопътни
          линии, летища и
          пристанища
          монтажни работи
          в сгради или в
          други строителни
          съоръжения на
          други инсталации
    45.4   Довършителни  
        строителни  
        дейности  
      45.41 Работи по Този клас
        полагане на включва:
        мазилки полагане в
          сгради или в
          други строителни
          съоръжения на
          вътрешна и
          външна мазилка
          или други
          облицовъчни
          материали
      45.42 Монтажни Този клас
        работи на включва:
        дограма, монтажни работи
        интериорни и на врати,
        други прозорци,
        завършващи дограма,
        елементи интериорни и
          други
          завършващи
          елементи от
          дърво или други
          материали
          довършителни
          работи по
          интериора като
          дървени обшивки
          на тавани и стени,
          подвижни
          прегради и др.
          Този клас
          изключва:
          Полагане на
          паркет и други
          дървени подови
          настилки, вж.
          45.43
Номенклатура NACE (1)
РАЗДЕЛ Е Конструиране Код CPV
Подразделение Група Клас Предмет Бележки  
      45.43 Работи по Този клас
        полагане на включва:
        подови настилки Работи по
        и стенни полагане в
        облицовки сгради или в
          други
          строителни
          съоръжения на:
          керамични,
          бетонни или
          каменни подови
          настилки и
          стенни
          облицовки
          паркет и други
          подови покрития
          гъвкави подови
          покрития
          (килими,
          линолеум),
          включително
          гумени или
          пластмасови
          мозаични,
          мраморни,
          гранитни подови
          настилки или
          стенни
          облицовки
          тапети
      45.44 Работи по Този клас
        боядисване и включва:
        стъклопоставяне вътрешно и
          външно
          боядисване на
          сгради
          работи по
          боядисване на
          други обекти
          работи по
          стъклопоставяне
          Този клас
          изключва:
          поставяне на
          прозорци, вж.
          45.42
Номенклатура NACE (1)
РАЗДЕЛ Е Конструиране Код CPV
Подразделение Група Клас Предмет Бележки  
      45. 45 Други Този клас
        довършителни включва:
        строителни монтаж на
        работи покрити плувни
          басейни
          паропочистване,
          пясъкоструйно
          почистване и
          друго външно
          почистване на
          сгради
          други
          довършителни
          строителни
          работи
           
          Този клас
          изключва:
          вътрешно
          почистване на
          сгради и други
          строителни
          съоръжения, вж.
          74.70
    45.5   Услуги по  
        даване под  
        наем на  
        строителни  
        машини и  
        оборудване, с  
        оператор  
      45.50 Услуги по Този клас
        даване под изключва:
        наем на даване под наем
        строителни на строителни
        машини и машини и
        оборудване, с оборудване, без
        оператор оператор, вж.
          71.32
(1) Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическото класифициране на икономически дейности в Европейската общност (OВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 761/93 на Съвета (OВ L 83, 3.4.1993г, стр. 1).


____________________

(1) В случай на разлика при тълкуването между номенклатурите CPV и NACE, ще се прилага номенклатурата NACE.ПРИЛОЖЕНИЕ ХІІІИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОРЪЧКАТА


A. ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ


1. Наименование, адрес, телеграфен адрес, електронен адрес, телефонен номер, номера на телекс и факс на възложителя.

2. В подходящите случаи, да се заяви дали поръчката е запазена за защитени ателиета или дали изпълнението й е запазено в контекста на защитените програми за заетост.

3. Естество на поръчката (за доставка, строителство или услуга, в подходящите случаи, да се заяви дали е рамково споразумение или е динамична система за покупка).

Категория на услугата по смисъла на приложение XVII A или XVII Б и описание (номенклатурна препратка №(а)).

В подходящите случаи, да се заяви дали офертите се искат за покупка, лизинг, наем, или покупка на изплащане или всякакво тяхно съчетаване.

4. Място на доставяне, място на изпълнение или място на предоставяне на услугата.

5. Относно доставки и строителство:

(a) Естество и количество на стоките, които следва да бъдат доставени номенклатурна препратка №(а)), включително всякакви възможности за бъдещи поръчки и, при възможност, прогнозираното налично време за упражняване на тези опции, както и броя на подновяванията, ако има такива. В случай на повтарящи се поръчки, също така, при възможност, оценка на времето на настъпване на следващи покани за участие в конкурс за стоките, които следва да бъдат доставени или естеството и размера на услугите, които следва да бъдат предоставени и общото естество на строежа (номенклатурна препратка №(а));

(б) Посочване на това дали снабдителите могат да предложат някои и/или всички изискуеми стоки.

Ако, относно поръчки за строителство, строителството или поръчката са подразделени на няколко партиди, поредността на размера на различните партиди и възможността да се прави оферта само за една партида, за няколко или за всички партиди;

(в) относно поръчки за строителство: информация относно целта на строежа или поръчката, когато последната също така включва изготвянето на проекти.

6. Относно услуги:

(a) естеството и количеството на стоките, които следва да бъдат доставени, включително всякакви възможности за бъдещи доставки и, при възможност, прогнозираното налично време за упражняване на тези опции, както и броя на подновяванията, ако има такива. В случай на повтарящи се поръчки, също така, при възможност, оценка на времето на настъпване на следващи покани за участие в конкурс за услугите, които следва да бъдат доставени;

(б) Посочване на това, дали изпълнението на услугата е запазено по силата на законова, подзаконова или административна разпоредба само за определена професия;

(в) препратка към законовата, подзаконовата или административната разпоредба;

(г) Посочване на това, дали юридическите лица следва да посочат наименованията и професионалните квалификации на персонала, който ще носи отговорност за изпълнението на услугата;

(д) Посочване на това, дали лицата, които предоставят услугите, могат да направят оферта само за част от въпросните услуги.

7. Когато е известно, посочване на това дали е налице или не разрешение да се представят опции.

8. Срокове за доставка или изпълнение, или продължителност на поръчката за услуги и, доколкото е възможно, началната дата.

9. (a) Адрес, от който документите за поръчката и допълнителните документи могат да бъдат поискани;

(б) В подходящите случаи, сумата и условията на плащане на сумата, която следва да се плати за получаването на тези документи.

10. (a) Крайната дата за получаване на оферти или индикативни оферти, когато е въведена динамична система за покупка;

(б) Адрес, на който те следва да бъдат изпратени;

(в) Език или езици, на които те следва да бъдат съставени.

11. (a) В приложимите случаи, овластените лица, които следва да присъстват при отварянето на офертите;

(б) Дата, час и място на такова отваряне.

12. В приложимите случаи, всякакви изискуеми депозити и гаранции.

13. Основни условия относно финансирането и плащането и/или препратки към разпоредбите, където те се съдържат.

14. В подходящите случаи, правната форма, която следва да придобие групирането на икономически оператори, на които се предоставя поръчката.

15. Минимални икономически и технически условия, изисквани от икономическите оператор, на които се предоставя поръчката.

16. Период, през който оферентът следва да държи открита своята оферта.

17. В подходящите случаи, особените условия, на които се подчинява изпълнението на поръчката.

18. Критериите, посочени в член 55, които се ползват при възлагането на поръчката: "най-ниска цена" или "икономически най-изгодна оферта". Критериите, които представляват икономически най-изгодната оферта, както и тяхната тежест или, в подходящите случаи, реда на значимост на тези критерии се споменават, когато не се съдържат в спецификациите.

19. В подходящите случаи, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз на периодичното информационно обявление или към обявлението за публикуването на това обявление на профила на купувача, до който се отнася поръчката.

20. Наименование и адрес на органа, отговорен за обжалването и в подходящите случаи за посредническите процедури. Точна информация относно сроковете за подаване на жалби или при нужда наименованието, адрес, телефонен номер, номер на факса и адрес на електронна поща на отдела, от който може да бъде получена такава информация.

21. Дата на изпращане на обявлението от възложителя.

22. Дата на получаване на обявлението от Службата за официални публикации на Европейските общности (следва да бъде предоставена от тази служба).

23. Всякаква друга информация от значение.


Б. ОГРАНИЧЕНИ ПРОЦЕДУРИ


1. Наименование, адрес, телеграфен адрес, електронен адрес, телефонен номер, номера на телекс и факс на възложителя.

2. В подходящите случаи, да се заяви дали поръчката е запазена за защитени ателиета или дали изпълнението му е запазено в контекста на защитените програми за заетост.

3. Естество на поръчката (за доставка, строителство или услуга, в подходящите случаи, да се заяви дали е рамково споразумение)

Категория на услугата по смисъла на приложение XVII A или XVII Б и описание (номенклатурна препратка №(а)).

В подходящите случаи, да се заяви дали офертите се искат за покупка, лизинг, наем, или покупка на изплащане или всякакво тяхно съчетаване.

4. Място на доставка, място на изпълнение или място на предоставяне на услугата.

5. Относно доставки и строителство:

(a) Естество и количество на стоките, които следва да бъдат доставени (номенклатурна препратка №(а)), включително всякакви опции за бъдещи поръчки и, при възможност, прогнозираното налично време за упражняване на тези опции, както и броя на подновяванията, ако има такива. В случай на повтарящи се поръчки, също така, при възможност, оценка на времето на настъпване на следващи покани за участие в конкурс за стоките, които следва да бъдат доставени или естеството и размера на услугите, които следва да бъдат предоставени и общото естество на строежа (номенклатурна препратка №(а));

(б) Посочване на това, дали доставчиците могат да предложат някои и/или всички изискуеми стоки.

Ако, относно поръчки за строителство, строежът или поръчката са подразделени на няколко партиди, поредността на размера на различните партиди и възможността да се прави оферта само за една партида, за няколко или за всички партиди;

(в) информация относно целта на строежа или поръчката, когато последната също така включва изготвянето на проекти.

6. Относно услуги:

(a) естеството и количеството на стоките, които следва да бъдат доставени, включително всякакви възможности за бъдещи доставки и, при възможност, прогнозираното налично време за упражняване на тези опции, както и броя на подновяванията, ако има такива. В случай на повтарящи се поръчки, също така, при възможност, оценка на времето на настъпване на следващи покани за участие в конкурс за услугите, които следва да бъдат доставени;

(б) Посочване на това, дали изпълнението на услугата е запазено по силата на законов, подзаконова или административна разпоредба само за определена професия;

(в) Отпратка към законовата, подзаконовата или административна разпоредба;

(г) Посочване на това, дали юридическите лица следва да посочат наименованията и професионалните квалификации на персонала, който ще носи отговорност за изпълнението на услугата;

(д) Посочване на това, дали лицата, които предоставят услугите, могат да направят оферта само за част от въпросните услуги.

7. Когато е известно, посочване на това, дали е налице или не разрешение да се представят опции.

8. Срокове за доставка или изпълнение, или продължителност на поръчката за услуги и, доколкото е възможно, за начало.

9. В подходящите случаи, правната форма, която следва да придобият групираните икономически оператори, на които се възлага поръчката.

10. (a) Крайната дата за получаване на оферти или индикативни оферти, когато е въведена динамична система за покупка;

(б) Адрес, на който те следва да бъдат изпратени;

(в) Език или езици, на които те следва да бъдат съставени.

11. Крайна дата за доставка на поканите за представяне на оферта.

12. В приложимите случаи, всякакви изискуеми депозити и гаранции.

13. Основни условия относно финансирането и плащането и/или препратки към разпоредбите, където те се съдържат.

14. Информация относно позицията на икономическия оператор и минималните икономически и технически условия, които се изискват от него.

15. Критериите, посочени в член 55, които се ползват при възлагането на поръчката: "най-ниска цена" или "икономически най-изгодна оферта". Критериите, които представляват икономически най-изгодната оферта, както и тяхната тежест или, в подходящите случаи, реда на значимост на тези критерии се споменават, когато не се съдържат в спецификациите или няма да бъдат посочени в поканата за представяне на оферта.

16. В подходящите случаи, особените условия, на които се подчинява изпълнението на поръчката.

17. В подходящите случаи, препратка към публикацията в "Официален вестник" на Европейския съюз на периодичното информационно обявление или към обявлението за публикуването на това обявление на профила на купувача, до който се отнася поръчката.

18. Наименование и адрес на органа, който носи отговорност за обжалването и в подходящите случаи за посредническите процедури. Точна информация относно сроковете за подаване на жалби или при нужда наименованието, адрес, телефонен номер, номер на факса и адрес на електронна поща на отдела, от който може да бъде получена такава информация.

19. Дата на изпращане на обявлението от възложителя.

20. Дата на получаване на обявлението от Службата за официални публикации на Европейските общности (следва да бъде предоставена от тази служба).

21. Всякаква друга информация от значение.


В. ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ


1. Наименование, адрес, телеграфен адрес, електронен адрес, телефонен номер, номера на телекс и факс на възложителя.

2. В подходящите случаи, да се заяви дали поръчката е запазена за защитени ателиета или дали изпълнението й е запазено в контекста на защитените програми за заетост.

3. Естество на поръчката (за доставка, строителство или услуга, в подходящите случаи, да се заяви дали е рамково споразумение)

Категория на услугата по смисъла на приложение XVII A или XVII Б и описание (номенклатурна препратка №(а)).

В подходящите случаи, да се заяви дали офертите се искат за покупка, лизинг, наем, или покупка на изплащане или всякакво тяхно съчетаване.

4. Място на доставяне, място на изпълнение или място на предоставяне на услугата.

5. Относно доставките и работата:

(a) Естество и количество на стоките, които следва да бъдат доставени (номенклатурна препратка №(а)), включително всякакви възможности за бъдещи поръчки и, при възможност, прогнозираното налично време за упражняване на тези възможности, както и броя на подновяванията, ако има такива. В случай на повтарящи се поръчки, също така, при възможност, оценка на времето на настъпване на следващи покани за участие в конкурс за стоките, които следва да бъдат доставени или естеството и размера на услугите, които следва да бъдат предоставени и общото естество на строежа (номенклатурна препратка №(а));

(б) Посочване на това, дали снабдителите могат да предложат някои и/или всички изискуеми стоки.

Ако, относно поръчки за работа, строежът или поръчката са подразделени на няколко партиди, поредността на размера на различните партиди и възможността да се прави оферта само за една партида, за няколко или за всички партиди;

(в) относно поръчки за строителство: информация относно целта на строежа или поръчката, когато последната също така включва изготвянето на проекти.

6. Относно услуги:

(a) естеството и количеството на стоките, които следва да бъдат доставени, включително всякакви възможности за бъдещи поръчки и, при възможност, прогнозираното налично време за упражняване на тези опции, както и броя на подновяванията, ако има такива. В случай на повтарящи се поръчки, също така, при възможност, оценка на времето на настъпване на следващи покани за участие в конкурс за услугите, които следва да бъдат доставени;

(б) Посочване на това дали изпълнението на услугата е запазено по силата на законова, подзаконова или административна разпоредба само за определена професия;

(в) препратка към законовата, подзаконовата или административна разпоредба;

(г) Посочване на това, дали юридическите лица следва да посочат наименованията и професионалните квалификации на персонала, който ще носи отговорност за изпълнението на услугата;

(д) Посочване на това, дали лицата, които предоставят услугите, могат да направят оферта само за част от въпросните услуги.

7. Когато е известно, посочване на това, дали е налице или не разрешение да се представят опции.

8. Срокове за доставка или изпълнение, или продължителност на поръчката за услуги и, доколкото е възможно, за начало.

9. В подходящите случаи, правната форма, която следва да придобият групираните икономически оператори, на които се възлага поръчката.

10. (a) Крайната дата за получаване на оферти или индикативни оферти, когато е въведена динамична система за покупка;

(б) Адрес, на който те следва да бъдат изпратени;

(в) Език или езици, на които те следва да бъдат съставени.

11. В приложимите случаи, всякакви изискуеми депозити и гаранции.

12. Основни условия относно финансирането и плащането и/или препратки към разпоредбите, където те се съдържат.

13. Информация относно позицията на икономическия оператор и минималните икономически и технически условия, които се изискват от него.

14. Критериите, посочени в член 55, които се ползват при възлагането на поръчката: "най-ниска цена" или "икономически най-изгодна оферта". Критериите, които представляват икономически най-изгодната оферта, както и тяхната тежест или, в подходящите случаи, реда на значимост на тези критерии се споменават, когато не се съдържат в спецификациите или няма да бъдат посочени в поканата за преговаряне.

15. В подходящите случаи, наименованията и адресите на икономическите оператори, които вече са избрани от възложителя.

16. В приложимите случаи, дата(и) на предишни публикации в "Официален вестник" на Европейския съюз.

17. В подходящите случаи, особените условия, на които се подчинява изпълнението на поръчката.

18. В подходящите случаи, препратка към публикацията в "Официален вестник" на Европейския съюз на периодичното информационно обявление или към обявлението за публикуването на това обявление на профила на купувача, до който се отнася поръчката.

19. Наименование и адрес на органа, който носи отговорност за обжалването и в подходящите случаи за процедурите по медиация. Точна информация относно сроковете за подаване на жалби или при нужда наименованието, адрес, телефонен номер, номер на факса и адрес на електронна поща на отдела, от който може да бъде получена такава информация.

20. Дата на изпращане на обявлението от възложителя.

21. Дата на получаване на обявлението от Службата за официални публикации на Европейските общности (следва да бъде предоставена от тази служба).

22. Всякаква друга информация от значение.

Г. ОПРОСТЕНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА В РАМКИТЕ НА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОКУПКА 1


1. Държава на възложителя.

2. Наименование и адрес на електронна поща на възложителя.

3. Отпратка към публикуването на обявлението за поръчката на динамичната система за покупка.

4. Адрес на електронна поща, на която са достъпни документите за поръчката и допълнителните документи във връзка с динамичната система за покупка.

5. Предмета на поръчката: описание чрез референтен номер(а) от номенклатурата CPV и количество или размер на поръчката, който се предоставя.

6. График за представяне на индикативни оферти.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХІV


ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО НА КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА1. Наименование, адрес, телеграфен адрес, електронен адрес, телефонен номер, номера на телекс и факс на възложителя.

2. В подходящите случаи, да се заяви дали поръчката е запазена за защитени ателиета или дали изпълнението й е запазено в контекста на защитените програми за заетост.

3. Цел на квалификационната система (описание на стоките, услугите или работата, или категориите от тях, които следва да бъдат доставени посредством системата - (номенклатурна препратка №(а)).

4. Условия, които следва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхната квалификация съгласно системата и методите, съобразно с които всяко от тези условия ще бъде проверено. Когато описанието на такива условия и методи за проверка е обемно и се основава на документи, с които разполагат заинтересованите икономически оператори, достатъчно ще бъде едно обобщение на основните условия и методи и препратка към тези документи.

5. Период на валидност на квалификационната система и формалностите за нейното подновяване.

6. Препратка към факта, че обявлението служи като покана за участие в конкурс.

7. Адрес, на който могат да бъдат получени допълнителна информация и документация относно квалификационната система (ако се различава от адресите, споменати съгласно точка 1).

8. Наименование и адрес на органа, който носи отговорност за обжалването и в подходящите случаи за посредническите процедури. Точна информация относно сроковете за подаване на жалби или при нужда наименованието, адрес, телефонен номер, номер на факса и адрес на електронна поща на отдела, от който може да бъде получена такава информация.

9. Когато са известни, критериите, посочени в член 55, които се ползват при възлагането на поръчката: "най-ниска цена" или "икономически най-изгодна оферта". Критериите, които представляват икономически най-изгодната оферта, както и тяхната тежест или, в подходящите случаи, реда на значимост на тези критерии се споменават, когато не се съдържат в спецификациите или няма да бъдат посочени в поканата за отправяне на оферта или за преговаряне.

10. Всякаква друга информация от значение.ПРИЛОЖЕНИЕ ХV А


A ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ СЪДЪРЖА В ПЕРИОДИЧНОТО ИНДИКАТИВНО ОБЯВЛЕНИЕI. ЗАГЛАВИЯ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ


1. Наименование, адрес, електронен адрес, телефон, номера на телекс и факс на възложителя и на службата, от която могат да бъде получена допълнителна информация.

2. (a) относно поръчки за доставки: естество и количество или стойност на услугите или продуктите, които следва да бъдат предоставени (номенклатурна препратка № (а)).

(б) относно поръчки за строителство: естество и обхват на услугите, които следва да бъдат предоставени, общите качества на строежа или на частите чрез препратка към строежа (номенклатурна препратка № (а)).

(в) относно поръчки за услуги: предвидена съвкупна доставка за всяка от категориите услуги, посочени в приложение XVII A (номенклатурна препратка № (а)).

3. Дата на изпращане на обявлението или на изпращане на обявлението за публикуването на това обявление на профила на купувача.

4. Дата на получаване на обявлението от Службата за официални публикации на Европейските общности (следва да бъде предоставена от тази служба).

5. Всякаква друга информация от значение.


II. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА, КОГАТО ОБЯВЛЕНИЕТО СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ИЛИ ПОЗВОЛЯВА НАМАЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ОФЕРТИ


6. Препратка към факта, че заинтересованите доставчици следва да консултират субекта за своя интерес към поръчката или поръчките.

7. В подходящите случаи, да се заяви дали поръчката е запазена за защитени ателиета или дали изпълнението й е запазено в контекста на защитените програми за заетост.

8. Срок за получаването на заявлението за покана за представяне на оферта или за преговаряне.

9. Естество и количество на стоките, които следва да бъдат предоставени, или общо естество на строежа или категория услуга по смисъла на приложение XVII A и описание, като се указва дали се предвижда рамково споразумение(я), включително всякакви възможности за бъдещи поръчки и прогнозираното налично време за упражняването на тези опции, както и броя на подновяванията, ако има такива. В случай на повтарящи се поръчки също така оценка на времето на настъпване на следващи покани за участие в конкурс.

10. Да се укаже дали са обхванати покупка, лизинг, наем, покупка на изплащане или всякакво тяхно съчетаване.

11. Срокове за доставка или изпълнение, или продължителност на поръчка за услуги и, доколкото е възможно, за началото.

12. Адрес, на който заинтересованите предприятия следва да изпратят своите писмени заявки на интерес.

Срок за получаване на заявките на интерес.

Език или езици, допустими за представянето на кандидатури или оферти.

13. Икономически и технически условия, и финансови и технически гаранции, които се изискват от доставчиците.

14. (a) Прогнозна дата за започване на процедурите за възлагане по отношение на поръчката или поръчките (ако е известна);

(б) Вид на процедурата за възлагане (ограничена или договорена);

(в) Сумата и подробности по плащанията за всяка сума, която следва да бъде платена за получаването на документи относно консултацията.

15. В подходящите случаи, особените условия, на които се подчинява изпълнението на поръчката.

16. Наименование и адрес на органа, който носи отговорност за обжалването и в подходящите случаи за посредническите процедури. Точна информация относно сроковете за подаване на жалби или при нужда наименованието, адрес, телефонен номер, номер на факса и адрес на електронна поща на отдела, от който може да бъде получена такава информация.

17. Когато са известни, критериите, посочени в член 55, които се ползват при възлагането на поръчката: "най-ниска цена" или "икономически най-изгодна оферта". Критериите, които представляват икономически най-изгодната оферта, както и тяхната тежест или, в подходящите случаи, реда на значимост на тези критерии се споменават, когато не се съдържат в спецификациите или няма да бъдат посочени в поканата за потвърждаване на интереса, посочена в член 47, параграф 5 или в поканата за представяне на оферта или за преговаряне.ПРИЛОЖЕНИЕ ХV Б


ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ СЪДЪРЖА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО ИНДИКАТИВНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА КОЕТО НЕ СЕ ПОЛЗВА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС


1. Държава на възложителя.

2. Наименование на възложителя.

3. Интернет адрес на "профила на купувача" (URL).

4. CPV номенклатурна препратка № (а).
ПРИЛОЖЕНИЕ ХVІ


ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ СЪДЪРЖА В

ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


I. Информация за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз 1


1. Наименование и адрес на възложителя.

2. Естество на поръчката (доставки, строителство или услуги и номенклатурна препратка № (а); в подходящите случаи следва да се укаже дали е рамково споразумение).

3. Поне обобщено посочване на естеството и количеството на продуктите, строителството или услугите, които се предоставят.

4. (a) форма на поканата за участие в конкурс (обявление относно наличието на система за квалификация; периодично обявление; покана за представяне на оферти);

(б) Отпратка към публикуването на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз;

(в) В случай на поръчки, които са възложени без предварителна покана за участие в конкурс, посочване на съответната разпоредба на член 40, параграф 3 или на член 32.

5. процедура за възлагане (открита, ограничена или на договаряне).

6. Брой на получените оферти.

7. Дата на възлагане на поръчката.

8. Платена цена за изгодни покупки с отстъпка съгласно член 40, параграф 3, й).

9. Наименование и адрес на икономическия оператор(и).

10. Да се укаже, в подходящите случаи, дали поръчката е била или може да бъде договаряна за подизпълнение.

11. Платени цени или цените на най-високата и най-ниската оферти, които са взети предвид при възлагането на поръчката.

12. Наименование и адрес на органа, който носи отговорност за обжалването и в подходящите случаи за посредническите процедури. Точна информация относно сроковете за подаване на жалби или при нужда наименованието, адрес, телефонен номер, номер на факса и адрес на електронна поща на отдела, от който може да бъде получена такава информация.

13. Незадължителна информация:

- стойност и дял на поръчката, който е бил или може да бъде договорен за подизпълнение на трети лица,

- критерии за възлагане.II. Информация, която не е предназначена за публикуване


14. Брой на възложените поръчки (когато възлагането е поделено между няколко доставчици).

15. Стойност на всяка възложена поръчка.

16. Страна на произход на продукта или услугата (общностен произход или не-общностен произход; в случай на второто - с разбивка по трета страна).

17. Кои критерии за възлагане са използвани (икономически най-изгодно, най-ниска цена)?

18. Дали поръчката е възложена на оферент, който е представил вариант в съответствие с член 36, параграф 1?

19. Дали някои от офертите са изключени въз основа на това, че са с необичайно ниски цени в съответствие с член 57?

20. Дата на предаване на обявлението от възложителя.

21. В случай на поръчки за услуги, посочени в приложение XVII Б, споразумение от възложителя за публикуване на обявлението (член 43, параграф 4).ПРИЛОЖЕНИЕ ХVІІ А (1)УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 31


Категория Предмет CPC CPV
  референтен референтен
    №(1)
1 Услуги по поддръжка 6112, 6122, От 50100000
  и ремонт 633,886 до 50982000
     
      изключение
      на 50310000
      до 50324200
      и 50116510-9,
      50190000-3,
      50229000-6,
      50243000-0)
2 Услуги на сухопътния 712 (с От 60112000-6
  транспорт (2), изключение до
  включително услуги с на 71235), 60129300-1 (с
  бронирани 7512, 87 304 изключение
  автомобили и   на 60121000
  куриерски услуги, с   до 60121600,
  изключение на   60122000-1,
  превоз на поща   60122230-0),
      и от
      64120000-3
      до
      64121200-2
3 Услуги на въздушния 73 (с От 62100000-3
  транспорт за превоз изключение до
  на пътници и товари, на 7321) 62300000-5 (с
  с изключение на   изключение
  превоз на поща   на
      621210000-6,
      62221000-7)
4 Превоз на поща по 71235, 7321 60122200-1,
  земя(2) и въздух   60122230-0
      62121000-6,
      62221000-7
5 Телекомуникационни 752 От 64200000-8
  услуги   до
      64228200-2,
      72318000-7, и
      от 72530000-9
      до
      72532000-3
6 Финансови услуги: Ex 81, 812, От 66100000-1
  (а) застрахователни 814 до
  услуги   66430000-3 и
  (б) банкови и   от 67110000-1
  инвестиционни   до
  услуги(3)   672620000-1
      (3)
7 Компютърни и 84 От 50300000-8
  свързаните с тях   до 5032400-4,
  услуги   от 72100000-6
      до
      72591000-4 (с
      изключение
      на
      72318000-7 и
      от 72530000-9
      до
      72532000-3)
Категория Предмет CPC CPV
  референтен референтен
    №(1)
8 Научни изследвания 85 От 73000000-2
  и експериментални   до
  разработки (4)   73300000-5 (с
      изключение
      на
      73200000-4,
      73210000-7,
      7322000-0)
9 Счетоводни и 862 от 74121000-3
  одиторски услуги   до
      74121250-0
10 Услуги по проучване 864 От 74130000-9
  на пазара и   до
  изследване на   74133000-0 и
  общественото мнение   74423100-1,
      74423110-4
11 Консултански услуги 865, 866 От 73200000-4
  по управление (5) и   до
  свързаните с тях   73220000-0,
  услуги   от 74140000-2
      до
      74150000-5 (с
      изключение
      на
      74142200-8) и
      74420000-9,
      74421000-6,
      74423000-0,
      74423200-2,
      74423210-5,
      748710000-5,
      93620000-0
12 Архитектурни и 867 От 74200000-1
  инженерни услуги;   до
  услуги по   74276400-8 и
  градоустройствено   от 74310000-5
  планиране и паркова   до
  архитектура,   74323100-0 и
  инженерно   74874000-6
  ориентирани научни и    
  технически    
  консултантски услуги;    
  технически    
  изпитвания и анализи    
13 Рекламни услуги 871 От 74400000-3
      до
      74422000-3 (с
      изключение
      на 7442
      0000-9 до
      74421000-6)
14 Услуги по почистване 874, 82201 От 70300000-4
  на сгради и до 82206 до
  управление на   70340000-6 и
  недвижими имоти   от 74710000-9
      до
      74760000-4
15 Полиграфически 88442 От 78000000-7
  услуги и услуги по   до
  възпроизвеждане на   78400000-1
  записани носители    
  срещу    
  възнаграждение или    
  по договор    
16 Услуги по събиране и 94 От 90100000-8
  третиране на твърди   до
  и течни отпадъци,   90320000-6 и
  включително   от
  канализационни   50190000-3,
  води; санитарни и   50229000-61
  почистващи услуги   50243000-0
________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) номенклатура CPC (временен вариант) за определяне на
обхвата на Директива 93/38/ЕИО.
(2) С изключение на услуги за железопътния транспорт по
категория 18.
(3) С изключение на финансовите услуги, свързани с
емитирането, продажбата, покупката или прехвърлянето на
ценни книжа или други финансови инструменти и услуги на
централните банки.
Изключени са също: услуги, включващи придобиване или
наемане, независимо с какви финансови средства, на земя,
съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и на
права върху тях; въпреки това, договори за финансови
услуги, сключени едновременно, преди или след договора за
придобиване или наемане, независимо под каква форма, са
предмет на настоящата директива.
(4) С изключение на научни изследвания и експериментални
разработки, различни от тези, при които ползите остават
изключително за възложителя при провеждането на неговата
дейност, при условие че предоставената услуга е изцяло
заплатена от възложителя.
(5) С изключение на арбитражни и помирителни услуги.

(1) В случай на разлика при тълкуването между номенклатурата CPV и номенклатурата CPC, се прилага номенклатурата CPC.ПРИЛОЖЕНИЕ ХVІІ Б


УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 32


Категория Предмет CPC CPV
  референтен референтен
    №(1)
17 Услуги на хотели и 64 От
  ресторанти   55000000-0до
      55524000-9 и
      от 93400000-2
      до 93411000-2
18 Услуги на 711 60111000-9, и
  железопътния   от 60121000-2
  транспорт   до 60121600-8
19 Услуги на водния 72 От 61000000-5
  транспорт   до
      61530000-9, и
      от 63370000-3
      до 63372000-7
20 Спомагателни 74 62400000-6,
  услуги в   62440000-8,
  транспорта   62441000-5,
      62450000-1, от
      63000000-9 до
      63600000-5 (с
      изключение
      на
      63370000-3,
      63371000-0,
      63372000-7), и
      74322000-2,
      93610000-7
21 Юридически услуги 861 От 74110000-3
      до 74114000-1
22 Посреднически 872 От 74500000-4
  услуги по   до 74540000-6
  набиране,   (с изключение
  насочване и   на
  предоставяне на   74511000-4) и
  работна сила   от 95000000-2
      до 95140000-5
23 Детективски и 873 (с От 74600000-5
  охранителни изключение до 74620000-1
  услуги, с на 87304)  
  изключение на    
  услугите с    
  бронирани    
  автомобили    
24 Образователни 92 От 80100000-5
  услуги   до 80430000-7
25 Услуги на 93 74511000-4 и
  здравеопазването   от 85000000-9
  и социалните   до 85323000-9
  дейности   (с изключение
      на 85321000-5
      и 85322000-2)
26 Услуги в областта 96 От 74875000-3
  на културата,   до 74875200-5
  спорта и   и от
  развлеченията   92000000-1 до
      92622000-7 (с
      изключение
      на
      92230000-2)
27 Други услуги    
______________________________________________________________________________________________________________________________
(1) С изключение на сключване на трудови договори.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХVІІІ


ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ


1. Наименование, адрес, електронен адрес, телефон, номера на телекс и факс на възложителя и на службата, от която могат да бъдат получени допълнителните документи.

2. Описание на проекта (номенклатурна препратка № (а)).

3. Естество на конкурса: открит или ограничен.

4. В случай на открити конкурси: крайна дата за получаване на проекти.

5. В случай на ограничени конкурси:

(a) предвидения брой на участниците, или обхват;

(б) в приложимите случаи, наименованията на вече подбраните участници;

(в) критерии за подбор на участници;

(г) крайна дата за получаване на искания за участие.

6. В приложимите случаи, посочване на това дали участието е запазено за определена професия.

7. Критерии, които се прилагат при оценката на проекти.

8. В приложимите случаи, имената на избраните членове на журито.

9. Посочване на това дали решението на журито е задължително за органа.

10. В приложимите случаи, брой и стойност на наградите.

11. В приложимите случаи, подробности за плащанията на всички участници.

12. Посочване на това дали се разрешават на спечелилите наградата някакви последващи поръчки.

13. Наименование и адрес на органа, който носи отговорност за обжалването и в подходящите случаи за посредническите процедури. Точна информация относно сроковете за подаване на жалби или при нужда наименованието, адрес, телефонен номер, номер на факса и адрес на електронна поща на отдела, от който може да бъде получена такава информация.

14. Дата на изпращане на обявлението.

15. Дата на получаване на обявлението от Службата за официални публикации на Европейските общности (следва да бъде предоставена от тази служба).

16. Всякаква друга информация от значение.ПРИЛОЖЕНИЕ ХІХ


ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪДЪРЖА В РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ


1. Име, адрес, телеграфен адрес и телефон, номер на телекса и факса на възложителя

2. Описание на проекта (номенклатурна препратка № (а))

3. Съвкупен брой на участниците

4. Брой на чуждестранните участници.

5. Победител(и) от конкурса

6. В приложимите случаи - наградата (наградите)

7. Други данни

8. Препратка за обявлението за конкурс за проект.

9. Наименование и адрес на органа, който носи отговорност за обжалването и в подходящите случаи за посредническите процедури. Точна информация относно сроковете за подаване на жалби или при нужда наименованието, адрес, телефонен номер, номер на факса и адрес на електронна поща на отдела, от който може да бъде получена такава информация.

10. Дата на изпращане на обявлението.

11. Дата на получаване на обявлението от Службата за официални публикации на Европейските общности.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХХИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНЕТО1. Публикуване на обявления

(a) Обявления, посочени в членове 41, 42, 43 и 63, следва да бъдат изпратени от възложителите до Службата за официални публикации на Европейските общности във формата, който се изисква по силата на Директива 2001/78/ЕО на Комисията от 13 септември 2001 г. за изменение на приложение IV към Директива 93/36/ЕИО на Съвета, приложения IV, V и VI към Директива 93/37/ЕИО на Съвета, приложения III и IV към Директива 92/50/ЕИО на Съвета, изменена от Директива 97/52/ЕО, и приложения XII - XV, XVII и XVIII към Директива 93/38/ЕИО на Съвета, изменена от Директива 98/4/ЕО (Директива относно използването на стандартни формуляри при публикуването на обявления за обществени поръчки) 1. Периодичните индикативни обявления, посочени в член 41, параграф 1, които са публикувани на профила на купувача, както се описва в параграф 2, б), също така следва да използват този формат, същото важи и за обявлението за такова публикуване;

(б) Обявленията, посочени в членове 41, 42, 43 и 63 следва да бъдат публикувани от Службата за официални публикации на Европейските общности или от възложителите за случая на периодично индикативно обявление, което се публикува на профила на купувача в съответствие с член 41, параграф 1.

Наред с това възлагащите органи могат да публикуват тази информация в Интернет на "профила на купувача", както е посочено в точка 2, б);

(в) Службата за официални публикации на Европейските общности предоставя на възложителя потвърждението, посочено в член 44, параграф 7.


2. Публикуване на допълваща или допълнителна информация

(a) Възложителите се насърчават да публикуват спецификациите и допълнителните документи в пълния им вид в Интернет;

(б) Профилът на купувача може да обхваща периодични индикативни обявления, както е посочено в член 41, параграф 1, информация относно текущите покани за представяне на оферта, планирани покупки, възложени поръчки, отменени процедури и всякаква полезна обща информация, такава като точка за връзка, телефон и номер на факс, пощенски адрес и адрес на електронна поща.

3. Формат и процедури за електронното предаване на обявления

Форматът и процедурата за изпращане на обявления по електронен път се намират на Интернет адрес "http://simap.eu.int".ПРИЛОЖЕНИЕ ХХІ


ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЯКОИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


По смисъла на настоящата директива:


1. (a) " техническа спецификация", в случай на поръчки за услуги или доставки, означава спецификация в документ, който определя изискуемите качества на даден продукт или услуга, такива като качествени нива, нива на въздействие върху околната среда, проектирани съобразно всички изисквания (включително достъп за лица с увреждания) и оценка на съответствието, изпълнение, употреба на продукта, безопасност или измерения, включително изисквания относно продукта що се отнася до наименованието, под което се продава този продукт, терминология, символи, опити и опитни методи, пакетиране, обозначаване и етикетиране, инструкции за ползване, производствени процеси и методи и процедури за оценка на съответствието;

(б) "техническа спецификация", в случай на поръчки за работа, означава съвкупността от техническите предписания, които се съдържат по-специално в офертните документи, определящи изискуемите от даден материал, продукт или доставка качества, които позволяват на материала, продукта или доставката да бъдат описани по такъв начин, че да изпълняват своето предназначение, определено от възложителя. Тези качества обхващат нива на въздействие върху околната среда, проектирани съобразно всички изисквания (включително достъп за лица с увреждания) и оценка на съответствието, изпълнение, безопасност или измерения, включително процедурите относно гарантиране на качеството, терминология, символи, опитване и опитни методи, пакетиране, обозначаване и етикетиране, инструкции за ползване и производствени процеси и методи. Те също така обхващат правила относно дизайна и разходите, тестването, проверка и условия за приемане за сгради и методи или техники за конструиране и всякакви други технически условия, които възложителят е в състояние да предпише, съгласно общи или специални регламенти, във връзка със завършената работа и с материалите или частите, която тя обхваща;

2. "Стандарт" означава техническа спецификация, която е одобрена от признат орган по стандартизация за многократно или непрекъснато приложение, съответствието с която не е задължително и която попада в една от следните категории:

- "международен стандарт": стандарт, приет от международна организация по стандартите и достъпен за широката общественост;

- "европейски стандарт": стандарт, приет от европейска организация по стандартите и достъпен за широката общественост;

- "национален стандарт": стандарт, приет от национална организация по стандартите и достъпен за широката общественост;

3. "Европейско техническо одобрение" означава положителна техническа оценка на годността на продукт за дадено предназначение, която се основава на изпълнението на съществените изисквания към строежите, посредством присъщите характеристики на продукта и определените условия за приложение и употреба. Европейските технически одобрения се издават от орган, който е определен за тази цел от държавата-членка;

4. "Общи технически спецификации" означава техническа спецификация, която е изготвена в съответствие с процедура, призната от държавите-членки, която е била публикувана в "Официален вестник" на Европейския съюз;

5. "Технически еталон": всеки продукт, създаден от европейски органи по стандартизация, различен от официалните стандарти, съгласно приетите процедури съгласно приетите процедури за насърчаване на пазарните потребности.ПРИЛОЖЕНИЕ ХХІІ


ТАБЛИЦА ЗА ОБОБЩЕНИЕ НА СРОКОВЕТЕ, УСТАНОВЕНИ В ЧЛЕН 45


Открити процедури


 
Срок за получаване на оферти - без периодично индикативно обявление
 
Срок Електронно Договорни Електронно Действие Действие на
  предаване документи, предаване на първа втора алинея на
  на достъпни плюс алинея на параграф 7
  обявлението електронно "електронни" параграф  
      Документи за 7  
      поръчката    
           
52 45 47 40 Няма Няма
           
 
С публикуване на периодично индикативно обявление
 
А: Общ срок Електронно Документи Електронно Действие Действие
  предаване за предаване на първа на втора
  на поръчката, плюс алинея на алинея на
  обявлението достъпни "електронни" параграф параграф
    електронно документи за 7 7
      поръчката    
           
36 29 31 24 няма няма
           
Б: Електронно Документи Електронно Действие Действие
Минимален предаване за предаване на първа на втора
срок на поръчката, плюс алинея на алинея на
  обявлението достъпни "електронни" параграф параграф
    електронно документи за 7 7
      поръчката    
        Периодът Периодът
22 15 17 10 от 10 дни от 17 дни
        се се
        удължава удължава
        до 15 дни до 22 дни
Ограничени процедури и процедури на договаряне


 
Срок за получаване на искания за участие:
 
Общ срок Електронно Документи Електронно Действие Действие на
  предаване за предаване на първа втора
  на поръчката, плюс алинея на алинея на
  обявлението достъпни "електронни" параграф параграф 8
    електронно документи за 8  
      поръчката    
           
37 30 Няма н.п. няма н.п.
    приложение      
    (н.п.)      
Минимален Електронно Документи Електронно Действие Действие на
срок предаване за предаване на първа втора
  на поръчката, плюс алинея на алинея на
  обявлението достъпни "електронни" параграф параграф 8
    електронно документи за 8  
      поръчката    
           
22 15 н.п. н.п. няма н.п.
           
Минимален Електронно Документи Електронно Действие Действие на
срок предаване за предаване на първа втора
  на поръчката, плюс алинея на алинея на
  обявлението достъпни "електронни" параграф параграф 8
    електронно документи за 8  
      поръчката    
        Периодът  
15 8 н.п. н.п. от 8 дни н.п.
        се  
        удължава  
        до 15 дни  
 
Срок за получаване на оферти
 
А: Общ срок Електронно Документи Електронно Действие Действие
  предаване за предаване на първа на втора
  на поръчката, плюс алинея на алинея на
  обявлението достъпни "електронни" параграф параграф
    електронно документи за 8 8
      поръчката    
           
24 н.п. 19 н.п. н.п. няма
           
Б: Минимален Електронно Документи Електронно Действие Действие
срок предаване за предаване на първа на втора
  на поръчката, плюс алинея на алинея на
  обявлението достъпни "електронни" параграф параграф
    електронно документи за 8 8
      поръчката    
          Периодът
10 н.п. 5 н.п. н.п. от 5 дни
          се
          удължава
          до 10 дни
В: Срок, Електронно Документи Електронно Действие Действие
предвиден по предаване за предаване на първа на втора
силата на на поръчката, плюс алинея на алинея на
споразумение обявлението достъпни "електронни" параграф параграф
    електронно документи за 8 8
      поръчката    
           
  н.п. н.п. н.п. н.п. н.п.
           
ПРИЛОЖЕНИЕ ХХІІІРАЗПОРЕДБИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ТРУДОВО ПРАВО

ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 59, ПАРАГРАФ 4


- Конвенция 87 за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране;


- Конвенция 98 за правото на организиране и колективно договаряне;


- Конвенция 29 за принудителния труд;


- Конвенция 105 относно премахването на принудителния труд;


- Конвенция 138 за минималната възраст за приемане на работа;


- Конвенция 111 против дискриминацията в областта на труда и професиите;


- Конвенция 100 за равенството в заплащането;


- Конвенция 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд.ПРИЛОЖЕНИЕ ХХІVИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО СРЕДСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ, ИСКАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ, КАКТО И ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИ В КОНКУРСИ


Средствата за електронно получаване на оферти, искания за участие, заявления за квалификация както и планове и проекти в конкурси следва да гарантират, посредством технически средства и подходящи процедури, поне че:


(a) електронните подписи във връзка с оферти, искания за участие и заявления за квалификация както и с изпращането на планове и проекти, спазват националните разпоредби, приети съгласно Директива 1999/93/ЕО 1;


(б) точните час и дата на получаване на оферти, искания за участие, заявления за квалификация, както и на предаване на планове и проекти могат да бъдат прецизно определени;


(в) може в достатъчна степен да се обезпечи, че преди изтичане на предвидените срокове никой няма да има достъп до предадените съгласно тези изисквания данни;


(г) в случай че тази забрана за достъп бъде нарушена, в достатъчна степен може да се обезпечи, че нарушението може лесно да бъде установено;


(д) единствено оправомощени лица могат да установяват или изменят датите за отваряне на получените данни;


(е) през различните етапи на квалификационната процедура, процедурата за възлагане на поръчката или конкурса, достъпът до цялата предоставена информация или до част от нея следва да бъде възможен единствено чрез едновременни действия на оправомощените лица;


(ж) едновременният достъп на оправомощените лица до предадените данни следва да им бъде предоставен единствено след определената дата;


(з) данните, които са получени и разкрити в съответствие с тези изисквания, следва да останат достъпни единствено за лица, които са оправомощени да се запознаят с тях.


____________________________


ПРИЛОЖЕНИЕ ХХV


СРОКОВЕ ЗА ТРАНСПОНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ


Директива Срокове за Срокове за
  транспониране изпълнение
93/38/ЕИО 1.7. 1994 г. Испания:
(OВ L 199,   1.1. 1997 г.
9.8.1993г.,   Гърция и
стр. 84)   Португалия:
    1.1. 1998 г.
98/4/ЕО (OВ 16.2. 1999 г. Гърция и
L 101,   Португалия:
1.4.1998г.,   16.2.2000 г.
стр. 1)    ПРИЛОЖЕНИЕ ХХVІТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ (1)


Настоящата Директива  
Директива 93/38/ЕИО  
Член 1, Член 1,  
параграф 1 параграф 1,  
  първо  
  изречение  
Член 1, Член 1, адаптиран
параграф 2, параграф 4,  
а) първо  
  изречение  
Член 1, Член 1, изменен
параграф 2, параграф 4,  
б), първо б), първо  
изречение изречение  
Член 1, Член 14, адаптиран
параграф 2, параграф  
б), второ 10, второ  
изречение изречение  
Член 1, Член адаптиран
параграф 2, 1параграф 4  
в), първа (а)  
алинея    
Член 1,   нов
параграф 2,    
в), втора    
алинея    
Член 1, Член 1, адаптиран
параграф 2, параграф 4,  
г), първа в), първа  
алинея част  
Член 1, Член 1, адаптиран
параграф 2, параграф 4,  
г), втора втора алинея  
алинея    
Член 1,   нов
параграф 2,    
г), трета    
алинея    
Член 1,   нов
параграф 3,    
а)    
Член 1,   нов
параграф 3,    
б)    
Член 1, Член 1, адаптиран
параграф 4 параграф 5  
Член 1,   нов
параграф 5    
Член 1,   нов
параграф 6    
Член 1, Член 1 изменен
параграф 7, параграф 6,  
първи in fine  
параграф    
Член 1,   нов
параграф 7,    
втори    
параграф    
Член 1, Член 1, адаптиран
параграф 7, параграф 6,  
трета алинея първо  
  изречение  
Член 1,   нов
параграф 8    
Член 1, Член 1, адаптиран
параграф 9, параграф 7  
а) до в)    
Член 1, Член 1, адаптиран
параграф 9 параграф 16  
(г)    
Член 1, Член Нов
параграф 10    
Член 1,   Нов
параграф 11    
Член 1,   нов
параграф 12    
  Член 1, заличен
  параграфи  
  14 и 15  
Член 2, Член 1,  
параграф 1, параграф 1  
а)    
Член 2, Член 1,  
параграф 1, параграф 2  
б)    
Член 2, Член 2, Адаптиран
параграф 2 параграф 1  
Настоящата Директива  
директива 93/38/ЕИО  
Член 2, Член 2, изменен
параграф 3 параграф 3  
Член 3, Член 2, адаптиран
параграф 1 параграф 2,  
  а), (iii)  
Член 3, Член 2, адаптиран
параграф 2 параграф 5,  
  б)  
Член 3, Член 2, адаптиран
параграф 3 параграф 2,  
  а), (ii)  
Член 3, Член 2, адаптиран
параграф 4 параграф 5,  
  а)  
Член 4, Член 2, адаптиран
параграф 1 параграф 2,  
  а), (i)  
Член 4, Член 6, адаптиран
параграф 2 параграф 2  
Член 4, Член 2, адаптиран
параграф 3 параграф 5,  
  а)  
Член 5, Член 2, изменен
параграф 1 параграф 2,  
  в)  
Член 5, Член 2, изменен
параграф 2 параграф 4  
Член 6   нов
Член 7 Член 2,  
  параграф 2,  
  б)  
  Член 2, заличен
  параграф 2,  
  г)  
Член 8 Член 2, изменен
  параграф 6  
Член 9   нов
Член 10 Член 4, изменен
  параграф 2  
Член 11, Член 33,  
параграф 1, параграф 2  
първа алинея    
Член 11, Член 33, изменен
параграф 1, параграф 3  
втора алинея    
Член 11, Член 33, изменен
параграф 2 параграф 1  
Член 12 Член 42а  
Член 13, Член 4,  
параграф 1 параграф 3  
Член 13, Член 4, изменен
параграф 2 параграф 4  
Член 14 Член 5  
Член 15   нов
Член 16 Член 14, изменен
  параграф 1  
Член 17, Член 14, изменен
параграф 1 параграф 2  
  и 6  
Член 17, Член 14, адаптиран
параграф 2 параграф 13  
Член 17, Член 14, изменен
параграф 3 параграф 9  
Член 17, Член 14, адаптиран
параграф 4 параграф 11  
Член 17, Член 14, адаптиран
параграф 5 параграф 12  
Член 17, Член 14, изменен
параграф 6, параграф  
а), първа 10, трето  
алинея изречение  
Член 17, Член 14, адаптиран
параграф 6, параграф  
а), втора 10, втора  
алинея алинея,  
  второ  
  изречение  
Член 17, Член 14, изменен
параграф 6, параграф  
а), трета 10, втора  
алинея алинея,  
  трето  
  изречение  
Член 17, Член 14, изменен
параграф 6, параграф  
б), първа 10, втора  
алинея алинея,  
  първо  
  изречение  
Настоящата Директива  
директива 93/38/ЕИО  
Член 17, Член 14, адаптиран
параграф 6, параграф  
б), втора 10, втора  
алинея алинея,  
  второ  
  изречение  
Член 17,   Нов
параграф 6,    
б), трета    
алинея    
Член 17, Член 14, изменен
параграф 7 параграф 7  
Член 17, Член 14,  
параграф 8 параграф 8  
Член 17, Член 14, изменен
параграф 9 параграф 4  
Член 17, Член 14, изменен
параграф 10 параграф 3  
Член 17, Член 14,  
параграф 11 параграф 5  
Член 18   нов
Член 19 Член 7  
Член 20 Член 6, адаптиран
  параграфи 1  
  и 3  
Член 21 Член 10  
Член 22, а) Член 12, 1 изменен
Член 22, б) Член 12, 2  
Член 22, в) Член 12, 3  
Член 23, Член 1,  
параграф 1 параграф 3  
Член 23, Член 13, изменен
параграф 2 параграф 1,  
  първа  
  алинея, а) и  
  б)  
Член 23, Член13, изменен
параграф 3, параграф 1,  
първа алинея, първа  
буква а) алинея infine  
Член 23,   нов
първа алинея,    
букви б) и в)    
Член 23,   нов
параграф 3,    
втора алинея    
Член 23, Член 13, изменен
параграф 3, параграф 1,  
трета алинея втора алинея  
Член 23, Член 13, изменен
параграф 4, параграф 1,  
а) първа  
  алинея,  
  буква б)  
Член 23,   Нов
параграф 4    
(б)    
Член 23,   нов
параграф 4 in    
fine    
Член 23, Член 13, изменен
параграф 5 параграф 2  
Член 24, а) Член 1,  
  параграф 4 ,  
  в, I  
Член 24, б) Член 1,  
  параграф 4,  
  в, iii  
Член 24, в) Член 1, изменен
  параграф 4,  
  в, iv  
Член 24, г) Член 1,  
  параграф 4,  
  в, v  
Член 24, д) Член 1,  
  параграф 4,  
  в, vi  
  Член 1, заличен
  параграф4,  
  в, ii и  
  приложение  
  XVI A,  
  бележка под  
  линия 2  
Член 25 Член 11 изменен
Член 26, а) Член 9, адаптиран
  параграф 1,  
  а)  
Настоящата Директива  
директива 93/38/ЕИО  
Член 26, б) Член 9, адаптиран
  параграф 1,  
  б  
  Член 9, заличен
  параграф 2  
  Член 3, Заличен
  параграф 1  
Член 27 Член 3, изменен
  параграф 2  
  Член 3, заличен
  параграфи 3  
  до 5  
Член 28   нов
Член 29   нов
Член 30   нов
  Член 8 заличен
Член 31 Член 15 адаптиран
Член 32 Член 16  
Член 33 Член 17  
Член 34 Член 18 и изменен
  член 34,  
  параграф 4  
Член 35 Член 19 адаптиран
Член 36, Член 34, изменен
параграф 1 параграф 3  
Член 36,   нов
параграф 2    
Член 37 Член 27 изменен
Член 38   нов
Член 39, Член 29, изменен
параграф 1 параграф 1  
Член 39, Член 29,  
параграф 2 параграф 2  
Член 40, Член 4,  
параграф 1 параграф 1  
Член 40, Член 20,  
параграфи 2 параграфи 1  
и 3 и 2  
Член 41, Член 22, Изменен
параграф 1, параграф 1  
алинея 1    
Член 41,   нов
параграф 1,    
втора до    
шеста алинея    
Член 41, Член 22,  
параграф 2 параграф 4  
Член 41, Член 30, адаптиран
параграф 3 параграф 9  
Член 42, Член 21,  
параграф 1 параграф 1  
Член 42,   нов
параграф 2    
Член 42, Член 21, адаптиран
параграф 2, параграф 2,  
а) и б) а и б  
Член 42, Член 22,  
параграф 2, параграф 3,  
в), първо първо  
изречение изречение  
Член 42 Член 22,  
параграф 2, параграф 3,  
в), второ второ  
изречение изречение  
Член 43, Член 24, изменен
параграф 1 параграф 1  
Член 43, Член 24, адаптиран
параграф 2 параграф 2  
Член 43, Член 24, адаптиран
параграф 3 параграф 3,  
  първо до  
  трето  
  изречение  
Член 43, Член 24, адаптиран
параграф 4 параграф 3,  
  четварто  
  изречение  
Член 43, Член 24, адаптиран
параграф 5 параграф 4  
Член 44,   нов
параграф 1    
Член 44,   нов
параграф 2    
Член 44,   нов
параграф 3,    
първа алинея    
Настоящата Директива  
директива 93/38/ЕИО  
Член 44, Член 25, изменен
параграф 3, параграф 3,  
втора алинея, първо  
първо изречение  
изречение    
Член 44, Член 25, адаптиран
параграф 3, параграф 3,  
втора алинея, второ  
второ изречение  
изречение    
Член 44, Член 25, изменен
параграф 4, параграф 2  
първа алинея    
Член 44, Член 25,  
параграф 4, параграф 4  
втора алинея    
Член 44, Член 25, изменен
параграф 5 параграф 5  
Член 44, Член 25,  
параграф 6 параграф 1  
Член 44,   нов
параграф 7    
Член 44,   нов
параграф 8    
  Член 25, заличен
  параграф 3,  
  трето  
  изречение  
Член 45,   нов
параграф 1    
Член 45, Член 26,  
параграф 2 параграф 1,  
  първа  
  алинея,  
  първо  
  изречение  
Член 45, Член 26, адаптиран
параграф 3 параграф 2  
Член 45, Член 26, адаптиран
параграф 4 параграф 1,  
  второ и  
  трето  
  изречение  
Член 45,   нов
параграфи 5 -    
8    
Член 45, Член 28, изменен
параграф 9 параграф 3  
Член 45,   нов
параграф 10    
Член 46, Член 28, изменен
параграф 1 параграф 1  
Член 46, Член 28, Изменен
параграф 2 параграф 2  
Член 47, Член 28,  
параграф 1, параграф 4,  
първо първо  
изречение изречение  
Член 47,   нов
параграф 1,    
второ    
изречение,    
първо тире    
Член 47, Член 28, изменен
параграф 1, параграф 4,  
второ второ  
изречение, изречение  
второ тире    
Член 47,   нов
параграф 2    
Член 47, Член 28, изменен
параграф 3 параграф 2  
Член 47, Член 28, адаптиран
параграф 4, параграф 4,  
а) - г) а) - г) и е)  
  Член 28, заличен
  параграф 4,  
  е)  
Член 47, Член 28 изменен
параграф 4, параграф 4,  
д) д  
Член 47,   нов
параграф 4,    
е)    
Член 47, Член 21 адаптиран
параграф 5, параграф 2,  
а) - з) в  
Член 47,   нов
параграф 3, i    
Настоящата Директива  
директива 93/38/ЕИО  
Член 48, Член 28, изменен
параграф 1 параграф 6,  
  първо и  
  второ  
  изречение и  
  първо тире  
Член 48,   нов
параграф 2    
Член 48, Член 28, изменен
параграф 3 параграф 6,  
  първо и  
  второ тире  
Член 48,   нов
параграф 4    
Член 48,   нов
параграф 5    
Член 48, Член 28, изменен
параграф 6 параграф 5  
Член 49, Член 41, изменен
параграф 1 параграф 3  
Член 49, Член 41, изменен
параграф 2, параграф 4,  
първа алинея първа  
  алинея  
Член 49, Член 41 адаптиран
параграф 2, параграф 2,  
втора алинея втора алинея  
Член 49, Член 30,  
параграф 3 параграф 4  
Член 49, Член 30, изменен
параграф 4 параграф 6  
Член 49, Член 30, изменен
параграф 5 параграф 8  
Член 50, Член 41, изменен
параграф 1 параграф 1  
Член 50, Член 41,  
параграф 2 параграф 2  
Член 51   нов
Член 52, Член 30, изменен
параграф 1 параграф 5  
Член 52, Член 32 изменен
параграф 2    
Член 52,   нов
параграф 3    
Член 53, Член 30,  
параграф 1 параграф1  
Член 53, Член 30, изменен
параграф 2 параграф 2  
Член 53,   нов
параграф 3    
Член 53,   нов
параграф 4    
Член 53,   нов
параграф 5    
Член 53, Член 30,  
параграф 6 параграф 3  
Член 53, Член 30,  
параграф 7 параграф 7  
Член 53,   нов
параграф 8    
Член 53, Член 21,  
параграф 9 параграф 3  
  Член 21, заличен
  параграф 5  
Член 54,   нов
параграф 1    
Член 54, Член 31,  
параграф 2 параграф 1  
Член 54, Член 31, адаптиран
параграф 3 параграф 3  
Член 54, Член 31, адаптиран
параграф 4, параграф 2  
първа алинея    
Член 54,   нов
параграф 4,    
втора алинея    
Член 54,   нов
параграф 5    
Член 54,    
параграф 6    
Член 55, Член 34,  
параграф 1 параграф 1  
Член 55, Член 34, изменен
параграф 2 параграф 2  
Настоящата Директива  
директива 93/38/ЕИО  
  Член 35 заличен
  параграф 1  
  и 2  
Член 56   нов
Член 57, Член 34, изменен
параграфи 1 параграф 5,  
и 2 първа и  
  втора алинея  
Член 57, Член 34, изменен
параграф 3 параграф 5,  
  трета алинея  
Член 58, Член 36  
параграфи 1 параграфи 1  
и 2 и 2  
Член 58, Член 36 изменен
параграф 3 параграфи 3  
  и 4  
Член 58, Член 36  
параграфи 4 параграфи 5  
и 5 и 6  
Член 59, Член 37 адаптиран
параграфи 1,    
2, 3, 5 и 6    
Член 59,   нов
параграф 4    
Член 60, Член 23,  
параграф 1 параграф 3  
Член 60, Член 23,  
параграф 2 параграф 4  
Член 61, Член 23, изменен
параграф 1 и параграфи 1  
2 и 2  
Член 62, Член 6, изменен
параграф 1 параграф 1,  
  член 12  
Член 62,   нов
параграф 2    
Член 63, Член 21, изменен
параграф 1, параграф 4  
първа алинея    
Член 63, Член 24, адаптиран
параграф 1, параграфи 1  
втора алинея и 2, второ  
  изречение  
Член 63, Член 25 изменен
параграф 2    
Член 64   нов
Член 65, Член 4, адаптиран
параграф 1 параграф 1  
Член 65, Член 23,  
параграф 2 параграф 5  
Член 65, Член 23,  
параграф 3 параграф 6,  
  първа  
  алинея  
Член 66 Член 23, изменен
  параграф 6,  
  втора алинея  
Член 67 Член 42 изменен
  Член 39 заличен
Член 68, Член 40, изменен
параграф 1 параграф 5  
Член 68,   нов
параграф 2    
Член 68,   нов
параграф 3    
Член 69, Член 14, изменен
параграф 1, параграф  
първа алинея 15, първо  
  изречение  
Член 69 Член 14, изменен
параграф 1, параграф  
втора алинея 15, второ  
  изречение  
Член 69,   нов
параграф 2,    
първа алинея    
Член 69, Член 14, изменен
параграф 2, параграф  
втора алинея 14, първо и  
  второ  
  изречение  
     
     
Настоящата Директива  
директива 93/38/ЕИО  
Член 69, Член 14, адаптиран
параграф 3 параграф  
  14, трето  
  изречение и  
  15, трето  
  изречение  
Член 70, Член 40, изменен
параграф 1, параграф 1  
буква а    
Член 70, Член 40, адаптиран
параграф 1, параграф 2  
буква б    
Член 70, Член 40, изменен
параграф 1, параграф 3  
буква в    
Член 70, Член 40, изменен
параграф 1, параграф 3  
буква г    
Член 70,   нов
параграф 1,    
буква д    
Член 70,   нов
параграф 1,    
букви е), ж) и    
з)    
Член 70, Член 40, адаптиран
параграф 1, параграф 2  
буква и и 42,  
  параграф 2  
Член 70, Член 14, адаптиран
параграф 1, параграф 16  
буква й)    
  Член 40, заличен
  параграф 4  
  Член 43 и заличен
  член 44  
Член 71   нов
Член 72   нов
Приложение І Приложение адаптирано
  ІІІ  
Приложение ІІ Приложение адаптирано
  ІІ  
Приложение Приложение адаптирано
ІІІ І  
Приложение Приложение адаптирано
ІV  
Приложение V Приложение адаптирано
  VІІ  
Приложение   ново
   
Приложение Приложение адаптирано
VІІ ІV  
Приложение Приложение адаптирано
VІІІ V  
Приложение Приложение адаптирано
ІХ ІХ  
Приложение Приложение адаптирано
Х VІІІ  
Приложение   ново
ХІ    
Приложение Приложение адаптирано
ХІІ ХІ  
Приложение Приложение изменено
ХІІІ, А - В ХІІ  
Приложение   ново
ХІІІ Г    
Приложение Приложение изменено
ХІV ХІІІ  
Приложение Приложение изменено
ХV, А ХІV  
Приложение   Ново
ХV, Б    
Приложение Приложение изменено
ХVІ ХV  
Приложение Приложение изменено
ХVІІ А ХVІ А  
Приложение Приложение адаптирано
ХVІІ Б ХVІ Б  
Приложения Приложения изменено
ХVІІ и Х-Х ХVІІ и ХVІІ  
Приложение   ново
ХХ, точка 1.а    
Приложение Член 25, изменено
ХХ, точка 1.б параграф 2  
Приложение   ново
ХХ, точка 1.в    
Приложение,   нови
точки 2 и 3    
Приложение Член 1, изменено
ХХІ, точка 1 параграф 8  
Настоящата Директива  
директива 93/38/ЕИО  
Приложение Член 1, адаптирано
ХХІ, точка 2, параграф 9  
първо    
изречение    
Приложение   Ново
ХХІ, точка 2,    
първо тире    
Приложение Член 1, изменено
ХХІ, точка 2, параграф 10  
второ тире    
Приложение   ново
ХХІ, точка 2,    
трето тире    
Приложение Член 1, изменено
ХХІ, точка 3 параграф 12  
Приложение Член 1,  
ХХІ, точка 4 параграф 11  
  Член 1, заличен
  параграф 13  
Приложение   ново
ХХІІ    
Приложение    
ХХІІІ    
Приложение   ново
ХХІV    
Приложение   ново
ХХV    
Приложение   ново
ХХVІ    
_________________


(1) "Адаптиран" означава, че формулировката е била променена, без да се променя обхватът на текста на отменената директива. Промените в обхвата на разпоредбите на отменената директива са обозначени с думата "изменен".


_________________________

1 OВ C 29 E, 30.1.2001г., стр. 112 и OВ C 203 E, 27.8.2002 г., стp. 183. 15.1.1977 г., стp. 15).

2 OВ C 193, 10.7.2001 г., стp. 1.

3 OВ C 144, 16.5.2001 г., стp. 23.

4 Становище на Европейския парламент от 17 януари 2002 г. (OВ C 271 E, 7.11.2002 г., стp. 293), Обща позиция на Съвета от 20 март 2003 г. (OВ C 147 E, 24.6.2003 г., стp. 137) и Позиция на Европейския парламент от 2 юли 2003 г. (още непубликувано в "Официален вестник"). Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 януари 2004 г. и Решение на Съвета от 2 февруари 2004 г.

5 OВ L 199, 9.8.1993 г., стp. 84, последно изменена с 2001/78/ЕО на Комисията (OВ L 285, 29.10.2001г., стp. 1).

6 OВ L 374, 31.12.1987г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1/2003 (OВ L 1, 4.1.2003г., стp. 1).

7 OВ L 374, 31.12.1987г., стp. 9. Регламент,последно изменен с Акта за присъединяване от 1994 г.

8 OВ C 156, 3.6.1999г., стp. 3.

9 OВ L 297, 29.10.1990г., стp. 1. Директива, последно изменена с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 164, 30.6.1994г., стp. 3).


10 OВ L 336, 23.12.1994 г., стp. 1.


11 Виж стр. 114 от настоящия брой на "Официален вестник".

12 OВ L 15, 21.1.1998г., стp. 14, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (OВ L 284, 31.10.2003г., стp. 1).


13 OВ L 164, 30.6.1994г., стp. 3.

14 OВ L 316, 17.12.1993г., стp. 41.

15 OВ L 156, 13.6.1997г., стp. 55.

16 OВ L 68, 12.3.2002г., стp. 31.

17 OВ L 16, 23.1.2004г., стp.57.


18 OВ L 18, 21.1.1997г., стp. 1.

19 OВ L 13, 19.1.2000г., стp. 12.

20 OВ L 178, 17.7.2000г., стp. 1.

21 Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. допускащ доброволно участие на организации в Общностната екoуправленска и одиторска програма (EMAS) (OВ L 114, 24.4.2001, стp. 1).

22Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на обща рамка за равнопо третиране при заетост и професионална дейност (OВ L 303, 2.12.2000г., стp. 16).

23Директива 76/207/ЕИО на Съвета от 9 февруари 1976 г. относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените що се отнася до достъпа до заетост, професионално обучение и развитие, и условията на труд, (OВ L 39 от 14.2.1976г., стp. 40). Директива, последно изменена с Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 269, 5.10.2002г., стp. 15).


24 OВ L 124, 8.6.1971г., стp. 1.

25 OВ L 184, 17.7.1999г., стp. 23.

26 OВ L 340, 16.12.2002г., стp. 1.

27,28 OВ L 193, 18.7.1983г., стp. 1. Директива, последно изменена с а 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 283, 27.10.2001г., стp. 28).

Бележка на редактора: Заглавието на настоящата а е променено, за да бъде отчетено преномерирането на членовете на Договора в съответствие с член 12 от Договора от Амстердам; първоначалната отпратка бе към член 54, параграф 3, ж) от Договора.


29OВ L 129, 27.5.1993г., стp. 25.

(31) OВ L 185, 16.8.1971, стр. 15. Решение, изменено с Решение 77/63/ЕИО (OJ L 13,


30OВ L 302, 19.10.1992г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2700/2000 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 311, 12.12.2000г., стp. 17).


31 OВ L 185, 16.8.1971г., стр. 15. Решение, изменено с Решение 77/63/ЕИО (OВ L 13, 15.1. 1977 г., стр. 15).
1 OВ L 204, 21.7.1998г., стp. 1.


2 OВ L 27, 30.1.1997г., стp. 20.

3 OВ L 15, 21.1.1998.г., стp. 14. Директива, последно изменена с Директива 2002/39/ЕО (OВ L 176, 5.7.2002г., стp. 21).


4 OВ L 164, 30.6.1994г., стp. 3.

1 С оглед на допускането до системата, за да може впоследствие да участва в поканата за представяне на оферта за конкретната поръчка.


1 Информацията в заглавия 6, 9 и 11 се приема за информация, която не е предназначена за публикуване, когато възложителят приеме, че нейното публикуване може да увреди даден чувствителен търговски интерес.1 OВ L 285, 29.10.2001г., стp. 1 и OВ L 214, 9.8.2002г., стp. 1.

1 Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общностната рамка за електронните подписи (OВ L 13, 19.1.2000г., стp. 12).32004l0017 - редактиран


Untitled Page