Меморандум за разбирателство за изменение на Меморандума за разбирателство относно Кодекса за поведение на членовете на Управителния съвет


ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКАКато взеха предвид Меморандума за разбирателство относно Кодекса за поведение на членовете на Упра-

вителния съвет от 16 май 2002 г. (1),като имат предвид, че:Настоящото изменение на Кодекса за поведение на членовете на Управителния съвет урежда по-подробно етичния режим, който се прилага към членовете на Управителния съвет,СЕ СПОРАЗУМЯХА НА 21 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ДА ИЗМЕНЯТ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ, КАКТО СЛЕДВА:


Член 1


Член 3 от Кодекса за поведение на членовете на Управителния съвет се изменя, както следва:


Член 3.3 се заменя със следното


"3.3 Зачитането на принципа на независимост е несъвместимо с всяко искане, получаване или приемане

от източник, различен от ЕСЦБ, на каквито и да е облаги, заплащане, възнаграждение или подаръци

от финансово или нефинансово естество, чиято стойност надвишава 200 EUR и които са свързани

по какъвто и да е начин с функцията им на членове на Управителния съвет".


Добавят се следните членове 3.4 и 3.5:"3.4 Те обаче могат да приемат покани за конференции, приеми или културни събития, както и за свър- заните с тях развлечения, включително адекватно гостоприемство, ако участието им в събитието е съвместимо с изпълнението на задълженията им като членове на Управителния съвет. В тази връзка

те могат да приемат организаторите да им възстановят разходите за път и нощувки, съответстващи

на продължителността на техния ангажимент, освен в случаите, когато организаторите са инсти-

туции, намиращи се под техен надзор. В частност, членовете на Управителния съвет трябва да бъдат изключително внимателни по отношение на индивидуални покани. Настоящите правила се прилагат също и спрямо техните съпрузи или партньори, ако поканите са отправени и до тях и ако участието

им е съвместимо с международно признатия обичай.


3.5 Членовете на Управителния съвет не могат да приемат възнаграждение за лекции и речи, направени

в официалното им качество на членове на Управителния съвет".


(1) ОВ C 123, 24.5.2002 г., стр. 9.


Член 2


Съставен в един оригинален екземпляр, който е депозиран в архива на ЕЦБ. Всяка страна по настоящия меморандум за разбирателство получава заверено копие от него.


Jean-Claude TRICHET Lucas D. PAPADEMOS Lorenzo BINI SMAGHI Vitor CONSTANCIO Mario DRAGHI

Miguel Fernandez ORDONEZ Nicholas GARGANAS

Jose Manuel GONZALEZ-PARAMO John HURLEY

Klaus LIEBSCHER Erkki LIIKANEN Yves MERSCH Christian NOYER Guy QUADEN Jurgen STARK

Gertrude TUMPEL-GUGERELL Axel A. WEBER

Arnout WELLINK22007A0116(01)


Untitled Page