ДИРЕКТИВА 2005/51/EО НА КОМИСИЯТА от 7 септември 2005 година за изменение на приложение XX към Директива 2004/17/EО и на приложение VIII към Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Директива 2004/17/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги1, и по-специално член 70, буква б) от него,


като взе предвид Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки2, и по-специално член 79, буква б) от него,


като има предвид, че:


(1) Приложение XX към Директива 2004/17/EО предвижда, че упоменатите в членове 41, 42, 43 и 63 от тази директива обявления се изпращат от възлагащите образувания на Службата за официални публикации на Европейските общности във формата, който се изисква съгласно Директива 2001/78/EО на Комисията от 13 септември 2001 г. за изменение на приложение IV към Директива 93/36/EИО на Съвета, на приложения IV, V и VI към Директива 93/37/EИО на Съвета, на приложения III и IV към Директива 92/50/EИО на Съвета, изменена с Директива 97/52/EО, както и на приложения XII - XV, XVII и XVIII към Директива 93/38/EИО на Съвета, изменена с Директива 98/4/EО (Директива относно използването на стандартните форми при публикуването на обявления за обществени поръчки)3. По подобен начин, приложение VIII към Директива 2004/18/EО предвижда, че упоменатите в членове 35, 58, 64 и 69 от тази директива обявления се изпращат от възлагащите власти на Службата за официални публикации на Европейските общности във формата, който се изисква съгласно Директива 2001/78/EО.


(2) С мерките за прилагане на директивата ще бъдат създадени нови стандартни форми, тъй като изложените в Директива 2001/78/EО стандартни форми не са напълно съобразени с изискваната информация съгласно Директиви 2004/17/EО и 2004/18/E. Като последица от това, позоваванията на Директива 2001/78/EО в приложение XX към Директива 2004/17/EО и в приложение VIII към Директива 2004/18/EО вече не са валидни.


(3) Поради това, Директиви 2004/17/EО и 2004/18/EО следва съответно да бъдат изменени.


(4) Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Консултативния комитет по обществените поръчки,ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1


В точка 1, буква a) от приложение XX към Директива 2004/17/EО, първото изречение се заменя със следното:


"Упоменатите в членове 41, 42, 43 и 63 обявления се изпращат от възлагащите образувания на Службата за официални публикации на Европейските общности във формата, определен с мерките за прилагане, които следва да бъдат приети от Комисията в съответствие с определената в член 68, параграф 2 процедура.


Член 2


В точка 1, буква a) от приложение VIII към Директива 2004/18/EО, първото изречение се заменя със следното:


" Упоменатите в членове 35, 58, 64 и 69 обявления се изпращат от възлагащите власти на Службата за официални публикации на Европейските общности във формата, определен с мерките за прилагане, които следва да бъдат приети от Комисията в съответствие с определената в член 77, параграф 2 процедура.


Член 3


Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 31 януари 2006 г. Те незабавно информират Комисията за това.


Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.


Член 4


Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.


Член 5


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.Съставена в Брюксел на 7 септември 2005 г.


За Комисията:

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


_________________________

1 OВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1. Директива, изменена с Регламент (EО) № 1874/2004 на Комисията (OВ L 326, 29.10.2004 г., стр. 17).

2 OВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114. Директива, изменена с Регламент (EО) № 1874/2004.

3 OВ L 285, 29.10.2001 г., стр. 1.32005L0051 - ЦПР - редактиран


Untitled Page