MEDIA - Подпомагане на трансграничното разпространение на европейски филми и аудиови-зуални творби на видео (VHS и DVD)

Обн. C ОВ. бр.16 от 24 Януари 2007г.

Вследствие на бюджетни ограничения поканите за представяне на предложения за автоматично финансиране

на видеоразпространение бяха отменени с решение на Комисията от 31 октомври 2006 г. Поради тази причина се отменя и изграждането на фондове за повторно инвестиране, предвидено в тези покани.


C200701605


Untitled Page