1
Тематична систематизация ( 20 структури и 0 документа )
01. Общи финансови и институционни въпроси
02. Митнически съюз и свободно движение на стоки
03. Селско стопанство
04. Рибарство
05. Свобода на движение на работниците и социална политика
06. Право на установяване и свобода за предоставяне на услуги
07. Транспортна политика
08. Политика на конкуренция
09. Данъчно облагане
10. Икономическа и монетарна политика и свободно движение на капитали
11. Външни отношения
12. Енергетика
13. Индустриална политика и вътрешен пазар
14. Регионална политика и координация на структурните елементи
15. Околна среда, потребители и здравеопазване
16. Наука, информация, образование и култура
17. Право, отнасящо се до предприятията
18. Обща политика, външна политика и политика на сигурност
19. Зона на свободата, сигурността и правосъдието
20. Европа на хората
1