1
01. Общи финансови и институционни въпроси ( 27 структури и 0 документа )
01. Общи финансови и институционни въпроси
01.07 Статистически данни
01.10 Принципи, цели и задачи на договорите
01.20 Общи разпоредби
01.30 Обхват на учредителните договори
01.40 Разпоредби, регулиращи институциите
01.40.10 Общи
01.40.20 Парламент
01.40.30 Съвет
01.40.40 Комисия
01.40.50 Съд на Европейските общности
01.40.60 Сметна палата
01.40.65 Комитет на регионите
01.40.70 Икономически и социален комитет
01.40.75 Европейска централна банка
01.40.80 Европейска инвестиционна банка
01.40.85 Европейски валутен институт
01.40.90 Консултативен комитет на ЕОВС
01.40.95 Европейска система на централните банки
01.50 Разпоредби относно администрацията и личния състав
01.60 Финансови и бюджетни разпоредби
01.60.10 Отчетна единица
01.60.20 Бюджет
01.60.30 Собствени ресурси
01.60.40 Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС)
01.60.50 Други приходи
01.60.60 Финансов контрол
1