1
02. Митнически съюз и свободно движение на стоки ( 59 структури и 0 документа )
02. Митнически съюз и свободно движение на стоки
02.05 Общи положения
02.07 Статистически данни
02.10 Общи митнически правила
02.10.10 Обща митническа територия
02.10.20 Процедури за представяне и освобождаване на стоки
02.10.30 Определение за декларант
02.10.40 Пораждане, изискуемост и погасяване на митническите задължения
02.10.50 Пренасяне на задължения
02.10.60 Възстановяване или опрощаване на задължения
02.10.70 Събиране на задължения след освобождаване
02.10.80 Информация, обвързваща администрацията
02.20 Основни митнически инструменти
02.20.10 Митнически тарифи
02.20.10.10 Обща митническа тарифа
02.20.10.20 Единна тарифа на ЕОВС
02.20.10.30 Интегрирана тарифа на Европейската общност (TARIC)
02.20.20 Стойност за митнически цели
02.20.30 Произход на стоките
02.20.30.10 Обща дефиниция, използвана в непреференциалния трафик
02.20.30.20 Правила за произход, определени в контекста на преференциални условия
02.20.30.21 Страни от ЕАСТ (EFTA)
02.20.30.22 Средиземноморски страни
02.20.30.23 Държави от Африка, Карибите и Тихоокеанската група и презокеански страни и територии
02.20.30.25 Страни облагодетелстващи се от системата на общи преференции
02.30 Приложение на Общата митническа тарифа
02.30.10 Тарифна класификация
02.30.20 Специфични дестинации
02.30.30 Дерогации на тарифата
02.30.30.10 Суспендиране на тарифата
02.30.30.20 Тарифни квоти
02.30.30.30 Тарифни тавани
02.30.30.40 Обратно въвеждане на митнически задължения
02.30.40 Стандартна ставка на задължението
02.30.50 Освобождаване от задължения
02.30.50.10 Върнати стоки
02.30.50.20 Процедури за доставки на хранителни продукти
02.30.50.30 Други освобождавания от задължения
02.40 Специфични митнически правила
02.40.10 Движение на стоки
02.40.10.10 Свободно движение на стоки
02.40.10.11 Транзит в Общността
02.40.10.12 Други условия, касаещи движението на стоки
02.40.10.13 Турция
02.40.10.20 Търговия извън Общността: споразумения EFTA
02.40.10.30 Процедури за износ
02.40.10.40 Премахване на бариерите пред търговията
02.40.20 Икономически и митнически условия
02.40.20.10 Активно усъвършенстване
02.40.20.20 Пасивно усъвършенстване и хармонизиране на стандартната търговия
02.40.20.30 Свободни зони, складове, обработка
02.40.20.40 Други икономически митнически условия
02.50 Взаимопомощ
02.50.10 При прилагането на митническите правила и правилата за земеделието
02.50.20 За възстановяване на претенции в областта на митниците и земеделието
02.60 Процедури и наказания
02.60.10 Уреждане на спорове
02.60.20 Предотвратяване на нарушения на Общностното право
02.70 Международно митническо сътрудничество
1