1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
03. Селско стопанство ( 0 структури и 4058 документа )
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 18 ноември 1971 година относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 6 ноември 1985 година за изменение на приложението към Директива 82/471/ЕИО на Съвета относно някои продукти, използвани при храненето на животните
ДВАНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА 93/117/ЕО НА КОМИСИЯТА от 17 декември 1993 година относно установяване на методи за анализ на Общността за официален контрол на фуражите
ДЕВЕТА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 31 юли 1981 година относно определяне на методи на Общността за анализ за официален контрол върху храните за животни
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВРЕМЕННО ПРИЛАГАНЕ от Европейската икономическа общност на Конвенцията за търговия с пшеница - 1986 г. и на Конвенцията за хранителните помощи - 1986 г., които съставляват Международното споразумение за пшеницата - 1986 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВРЕМЕННО ПРИЛАГАНЕ от Европейската икономическа общност на Конвенцията за търговия с пшеница - 1986 г. и на Конвенцията за хранителните помощи - 1986 г., които съставляват Международното споразумение за пшеницата - 1986 г.
ДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 25 юли 1984 година относно въвеждане на методи за анализ на Общността за провеждането на официален контрол на храните за животни
ДИРЕКТИВА (ЕО) 2006/13/ЕО НА КОМИСИЯТА от 3 февруари 2006 година относно изменение на приложения І и ІІ на Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на нежелани вещества в храните на животните, като диоксини и диоксиноподо...
ДИРЕКТИВА 1999/105/ЕО НА СЪВЕТА от 22 декември 1999 година относно търговията с горски репродуктивен материал
ДИРЕКТИВА 1999/20/ЕО НА СЪВЕТА от 22 март 1999 година за изменение на Директиви 70/524/ЕИО относно добавките в храните за животни, 82/471/ЕИО относно някои продукти, използвани при храненето на животните 95/53/ЕО относно определяне на принципите за рег...
ДИРЕКТИВА 1999/27/ЕО НА КОМИСИЯТА от 20 април 1999 година относно въвеждане на общностни методи за анализ при дозирането на ампролиум, диклазурил и карбадокс във храните за животни за изменение на Директиви 71/250/ЕИО, 73/46/ЕИО и за отмяна на Директив...
ДИРЕКТИВА 1999/54/ЕО НА КОМИСИЯТА от 26 май 1999 година за изменение на Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от зърнени култури
ДИРЕКТИВА 1999/61/ЕО НА КОМИСИЯТА от 18 юни 1999 година относно изменение на приложенията към Директиви 79/373/ЕИО и 96/25/ЕО на Съвета
ДИРЕКТИВА 1999/65/ЕО НА КОМИСИЯТА от 24 юни 1999година за изменение и допълнение на Директиви на Съвета 86/362/ЕИО и 90/642/ЕИО относно фиксирането на максимални количества пестицидни остатъци в и по зърнените култури и някои продукти от растителен про...
ДИРЕКТИВА 1999/66/ЕО НА КОМИСИЯТА от 28 юни 1999 година относно изисквания за етикет или друг документ, изготвени от доставчика съгласно Директива 98/56/ЕО на Съвета
ДИРЕКТИВА 1999/66/ЕО НА КОМИСИЯТА от 28 юни 1999 година относно изисквания за етикет или друг документ, изготвени от снабдителя съгласно Директива 98/56/ЕО
ДИРЕКТИВА 1999/67/ЕО НА КОМИСИЯТА от 28 юни 1999 година за изменение на Директива 93/49/ЕИО на Комисията относно създаване на списък с условията, на които да отговарят декоративните растения и размножителният материал от декоративни растения, съгласно ...
ДИРЕКТИВА 1999/68/ЕO НА КОМИСИЯТА oт 28 юни 1999 година относно допълнителни мерки за списъци със сортове декоративни растения, както се съхраняват от доставчиците съгласно Директива 98/56/ЕО на Съвета
ДИРЕКТИВА 1999/68/ЕO НА КОМИСИЯТА oт 28 юни 1999 година относно допълнителни разпоредби за списъци с видове декоративни растения, както се съхраняват от снабдителите, съгласно Директива 98/56/ЕО на Съвета
ДИРЕКТИВА 1999/71/ ЕО НА КОМИСИЯТА от 14 юли 1999 година за изменение и допълнение на приложенията към Директивите 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определянето на максимално допустими нива на пестицидни остатъци в и по зърнените к...
ДИРЕКТИВА 1999/74/ЕО НА СЪВЕТА от 19 юли 1999 година относно установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки
ДИРЕКТИВА 1999/76/ЕО НА КОМИСИЯТА от 23 юли 1999 година относно установяването на общностни методи за анализ за дозиране на натриев лазалоцид в храните за животни
ДИРЕКТИВА 1999/79/ЕО НА КОМИСИЯТА от 27 юли 1999 години за изменение на третата Директива 72/199/ЕИО на Комисията относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни
ДИРЕКТИВА 1999/8/EО НА КОМИСИЯТА от 18 февруари 1999 година за изменение на Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от зърнени култури
ДИРЕКТИВА 1999/90/EО НА СЪВЕТА от 15 ноември 1999 година относно изменение на Директива 90/539/ЕИО относно ветеринарномедицинските условия, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене
ДИРЕКТИВА 2000/15/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 април 2000 година за изменение на Директива 64/432/ЕИО на Съвета относно ветеринарно-санитарните проблеми, засягащи търговията вътре в Общността с животни от рода на едрия рогат добитък и ...
ДИРЕКТИВА 2000/16/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 април 2000 година за изменение на Директива 79/373/ЕИО на Съвета относно търговията с комбинирани храни за животни и Директива 96/25/ЕО на Съвета относно обращението на фуражни суровини
ДИРЕКТИВА 2000/20/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 май 2000 година за изменение на Директива 64/432/ЕИО относно ветеринарномедицинските проблеми, засягащи търговията вътре в Общността с животни от рода на едрия рогат добитък и свине
ДИРЕКТИВА 2000/27/ЕО НА СЪВЕТА от 2 май 2000 година за изменение на Директива 93/53/ЕИО относно въвеждането на минималните мерки на Общността за контрол някои болести по рибите
ДИРЕКТИВА 2000/29/ЕО НА СЪВЕТА от 8 май 2000 година относно предпазни мерки срещу внасянето в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и тяхното разпространение в Общността (Консолидирана версия)
ДИРЕКТИВА 2000/47/EC НА СЪВЕТА от 20 юли 2000 година за изменение на Директиви 69/169/EEC и 92/12/EEC относно временните количествени ограничения, касаещи вноса на бира във Финландия
ДИРЕКТИВА 2000/47/EC НА СЪВЕТА от 20 юли 2000 година за изменение на Директиви 69/169/EEC и 92/12/EEC относно временните количествени ограничения, касаещи вноса на бира във Финландия
ДИРЕКТИВА 2000/58/ ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 септември 2000 година относно изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета, относно определяне на максималните допустими граници на остатъчни вещества от пестициди в и въ...
ДИРЕКТИВА 2000/75/ЕО НА СЪВЕТА от 20 ноември 2000 година относно определяне на условията за борба и ликвидиране на болестта син език
ДИРЕКТИВА 2000/77/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 декември 2000 година относно изменение на Директива 95/53/ЕО на Съвета относно определяне на принципите на организирането на официалните инспекции в областта на храненето на животни
ДИРЕКТИВА 2001/109/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 декември 2001 година относно статистическите изследвания, извършвани от държавите-членки за установяване на производствения потенциал на насажденията от определени видове плодни дървета
ДИРЕКТИВА 2001/28/ЕИО НА КОМИСИЯТА от 20 април 2001 година относно изменение на приложение І към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, с оглед включването на KBR 2738 (fenhexamid) като активна субс...
ДИРЕКТИВА 2001/32/ЕО НА КОМИСИЯТА от 8 май 2001 година относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове и за отмяна на Директива 92/76/ЕИО
ДИРЕКТИВА 2001/64/ЕО НА СЪВЕТА от 31 август 2001 година за изменение на Директиви 66/401/ЕИО относно търговията със семена от фуражни култури и 66/402/ЕИО относно търговията със семена от зърнени култури
ДИРЕКТИВА 2001/89/EO НА СЪВЕТА от 23 октомври 2001 година относно мерки на Общността за борба с класическата чума по свинете
ДИРЕКТИВА 2002/1/ЕО НА КОМИСИЯТА от 7 януари 2002 година относно изменение на Директива 94/39/ЕО във връзка с храните за животни за поддържане функцията на черния дроб в случай на хронична чернодробна недостатъчност
ДИРЕКТИВА 2002/10/EО НА СЪВЕТА от 12 февруари 2002година за изменение на Директиви 92/79/EИО, 92/80/EИО и 95/59/EО по отношение на структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн
ДИРЕКТИВА 2002/10/EО НА СЪВЕТА от 12 февруари 2002година относно изменение на Директиви 92/79/EИО, 92/80/EИО и 95/59/EО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн
ДИРЕКТИВА 2002/100/ЕО НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2002 година за изменение на Директива 90/642/ЕИО на Съвета по отношение на максимално допустимото съдържание на остатъчни количества от азоксистробин
ДИРЕКТИВА 2002/11/ЕО НА СЪВЕТА от 14 февруари 2002 година за изменение на Директива 68/193/EИО относно търговията с материали за вегетативно размножаване на лозата и за отмяна на Директива 74/649/ЕИО
ДИРЕКТИВА 2002/18/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 февруари 2002 година относно изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита с цел в него да бъде включен като активно вещество изопротурон
ДИРЕКТИВА 2002/2/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 28 януари 2002 година относно изменение на Директива 79/373/ЕИО на Съвета относно обращението на комбинирани храни за животни и относно отмяна на Директива 91/357/ЕИО на Комисията
ДИРЕКТИВА 2002/27/ЕО НА КОМИСИЯТА от 13 март 2002 година за изменение на Директива 98/53/ЕО, определяща методите за взимане на проби и анализ за официалния контрол върху максимално допустимото съдържание на определени замърсители в храните
ДИРЕКТИВА 2002/28/ЕО НА КОМИСИЯТА от 19 март 2002 година относно изменение на някои приложения към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредни организми за растенията или за растителните продукти и сре...
ДИРЕКТИВА 2002/29/ЕО НА КОМИСИЯТА от 19 март 2002 година относно изменение на Директива 2001/32/ЕО във връзка с някои защитени зони в Общността, изложени на специфични рискове относно здравето на растенията
ДИРЕКТИВА 2002/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 май 2002 година за нежеланите вещества в храните за животни
ДИРЕКТИВА 2002/33/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2002 година за изменение на Директиви 90/425/ЕИО и 92/118/ЕИО на Съвета по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания към страничните животински продукти
ДИРЕКТИВА 2002/36/ЕО НА КОМИСИЯТА от 29 април 2002 година относно изменение на някои приложения към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредни организми за растенията или за растителните продукти и ср...
ДИРЕКТИВА 2002/37/ЕО НА КОМИСИЯТА от 3 май 2002 година относно изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на етофумезата като активно вещество
ДИРЕКТИВА 2002/4/EО НА КОМИСИЯТА от 30 януари 2002 година относно регистрацията на предприятия за отглеждане на кокошки-носачки, предмет на Директива 1999/74/EО на Съвета
ДИРЕКТИВА 2002/53/ЕО НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове
ДИРЕКТИВА 2002/54/ЕО НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно търговията със семена от цвекло
ДИРЕКТИВА 2002/55/ЕО НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно търговията със семена от зеленчукови култури
ДИРЕКТИВА 2002/56/ЕО НА СЪВЕТА от 13 юни 2000 година относно търговията с посадъчен материал от картофи
ДИРЕКТИВА 2002/57/ЕО НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури
ДИРЕКТИВА 2002/64/ЕО НА КОМИСИЯТА от 15 юли 2002 година относно изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включването на цинидон-етил, цикалофоп бутил, фамоксадон, флорасулам, металаксил-М и пиколинафен като активни вещества
ДИРЕКТИВА 2002/68/ЕО НА СЪВЕТА от 19 юли 2002 година за изменение на Директива 2002/57/ЕИО относно търговията със семена на маслодайни и влакнодайни растения
ДИРЕКТИВА 2002/70/ЕО НА КОМИСИЯТА от 26 юли 2002 година относно установяване на изисквания за определянето на нива на диоксини и диоксиноподобни PCB в храни за животни
ДИРЕКТИВА 2002/8/ЕО НА КОМИСИЯТА от 6 февруари 2002 година за изменение и допълнение на Директиви 72/168/ЕИО и 72/180/ЕИО относно определяне отличителните белези и минималните условия за изпитване на сортове от зеленчукови и полски култури
ДИРЕКТИВА 2002/81/ЕО НА КОМИСИЯТА от 10 октомври 2002 година относно изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на флумиоксазин като активно вещество
ДИРЕКТИВА 2002/89/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2002 година относно изменение на Директива 2000/29/ЕО относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредни организми за растенията или за растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Об...
ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 януари 2003 година за отпадъци от електрическо и електронно оборудване(ОЕЕО)
ДИРЕКТИВА 2003/100/ЕО НА КОМИСИЯТА от 31 октомври 2003 година относно изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в храните за животни
ДИРЕКТИВА 2003/104/ЕО НА КОМИСИЯТА от 12 ноември 2003 година относно разрешаване на изопропил естер от хидроксилирания аналог на метионина
ДИРЕКТИВА 2003/107/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 декември 2003 година за изменение на Директива 96/16/ЕО на Съвета относно статистическите проучвания на млякото и млечните продукти
ДИРЕКТИВА 2003/108/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 декември 2003 година за изменение на Директива 2002/96/ЕО за отпадъци от електрическо и електронно оборудване(ОЕЕО)
ДИРЕКТИВА 2003/111/ЕО НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2003 година за изменение на приложение II към Директива 92/34/ЕИО относно търговията на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове
ДИРЕКТИВА 2003/112/ЕО НА КОМИСИЯТА от 1 декември 2003 година относно изменение на Директива 91/414/EИО на Съвета, за да се включи параквата като активно вещество
ДИРЕКТИВА 2003/113/ЕО НА КОМИСИЯТА от 3 декември 2003 година за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определянето на максимално допустимо съдържание на остатъчни количества от пестициди в и по зъ...
ДИРЕКТИВА 2003/116/ЕО НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2003 година за изменение на приложения II, III, IV и V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на вредителя Erwinia amylovora (Burr.)Winsl.et al .
ДИРЕКТИВА 2003/117/ЕО НА СЪВЕТА от 5 декември 2003 година относно изменение на Директиви 92/79/ЕИО и 92/80/ЕИО за даване право на Френската република да продължи прилагането на по-ниски ставки на акцизите за тютюневите продукти, които са пуснати за кон...
ДИРЕКТИВА 2003/118/EO НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2003 година относно изменение на приложенията към Директиви 76/895/EИО, 86/362/EИО, 86/363/EИО и 90/642/EИО на Съвета по отношение на максимално допустими нива от остатъци на ацефат, 2,4-D и паратион-метил
ДИРЕКТИВА 2003/119/ЕО НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2003 година относно изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включването на мезосулфурон, пропоксикарбазон и зоксамид като активни вещества
ДИРЕКТИВА 2003/122/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА от 22 декември 2003 година относно контрола на високоактивните закрити радиоактивни източници и безстопанствените източници
ДИРЕКТИВА 2003/126/ЕО НА КОМИСИЯТА от 23 декември 2003 година относно аналитичния метод за определяне на съставките от животински произход за официалния контрол върху храните за животни
ДИРЕКТИВА 2003/21/ЕО НА КОМИСИЯТА от 24 март 2003 година за изменение на Директива 2001/32/ЕО по отношение на някои защитени зони в Общността, изложени на особени рискове за здравето на растенията
ДИРЕКТИВА 2003/22/ЕО НА КОМИСИЯТА от 24 март 2003 година за изменение на някои приложения към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно мерките за защита срещу внасянето в Общността на организми, вредни за растенията и растителните продукти и срещу тяхнот...
ДИРЕКТИВА 2003/23/ЕО НА КОМИСИЯТА от 25 март 2003 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на активните вещества имазамокс, оксасулфурон, етоксисулфурон, форамсулфурон, оксадиарджил и циазофамид
ДИРЕКТИВА 2003/31/ЕО НА КОМИСИЯТА от 11 април 2003 година относно изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на активните вещества 2,4-DB, бета-цифлутрин, цифлутрин, ипродион, линурон, малеинов хидразид и пендиметалин
ДИРЕКТИВА 2003/35/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 май 2003 година за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда и за изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета ...
ДИРЕКТИВА 2003/39/ЕО НА КОМИСИЯТА от 15 май 2003 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на включването на активните вещества пропинеб и пропизамид
ДИРЕКТИВА 2003/43/ЕО НА СЪВЕТА от 26 май 2003 година за изменение на Директива 88/407/ЕИО относно установяване на ветеринарно-санитарните изисквания при търговия в рамките на Общността и при износ на сперма от животни от рода на едрия рогат добитък
ДИРЕКТИВА 2003/45/ЕО НА КОМИСИЯТА от 28 май 2003 година за изменение на Директива 2002/57/ЕО на Съвета относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни растения
ДИРЕКТИВА 2003/46/ЕO НА КОМИСИЯТА от 4 юни 2003 година за изменение на Директива № 2001/32/ЕО на Съвета относно някои защитени зони в Общността, изложени на особени рискове за здравето на растенията
ДИРЕКТИВА 2003/47/ЕО НА КОМИСИЯТА от 4 юни 2003 година за изменение на приложения II, IV и V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно предпазни мерки срещу внасянето в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и тяхното разпростр...
ДИРЕКТИВА 2003/5/ЕО НА КОМИСИЯТА от 10 януари 2003 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на активното вещество делтаметрин
ДИРЕКТИВА 2003/50/ЕО НА СЪВЕТА от 11 юни 2003 година за изменение на Директива 91/68/ЕИО относно засилване на контрола върху движението на овце и кози
ДИРЕКТИВА 2003/57/ЕО НА СЪВЕТА от 17 юни 2003 година относно изменение на Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в храните за животни
ДИРЕКТИВА 2003/60/ЕO НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2003 година за изменение на приложенията към Директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества на определени пестицидни остатъц...
ДИРЕКТИВА 2003/61/EO НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година за изменение на Директиви 66/401/ЕИО относно търговията със семена от фуражни растения, 66/402/ЕИО относно търговията със семена от зърнени култури, 68/193/ЕИО относно търговията с материали за вегет...
ДИРЕКТИВА 2003/62/ЕО НА КОМИСИЯТА от 20 юни 2003 година за изменение на Директиви 86/362/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета по отношение на определянето на максимално допустими граници на остатъчните вещества от хексаконазол, клофентезин, миклобутанил и от про...
ДИРЕКТИВА 2003/68/ЕО НА КОМИСИЯТА от 11 юли 2003 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно включване на трифлоксистробин, карфентразон-етил, мезотрион, фенамидон и изоксафлутол като активни вещества
ДИРЕКТИВА 2003/69/ЕО НА КОМИСИЯТА от 11 юли 2003 година за изменение на приложението към Директива 90/642/ЕИО на Съвета по отношение максимално стойности за остатъчни вещества от хлормекват, ламбда-цихалотрин, крезоксим-метил, азоксистробин и от опреде...
ДИРЕКТИВА 2003/7/EО НА КОМИСИЯТА от 24 януари 2003 година относно изменение на условията за разрешаване на кантаксантин в храни за животни в съответствие с Директива 70/524/ЕИО на Съвета
ДИРЕКТИВА 2003/70/ЕО НА КОМИСИЯТА от 17 юли 2003 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на включването на мекопроп, мекопроп-П и пропиконазол като активни вещества
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...